Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Hirka Tamás képviselı Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Kiss Tibor, Herczeg Tamás tanácsnok, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Baji Lajos, Tóth Károly, Hrabovszki György, Miklós Attila, Mezei Zsolt, Galisz Géza, Pap János, Vámos József, Takács Péter, Halász Zsanett, Benkóné Dudás Piroska, Fodor Jánosné képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetıje, Opauszki Zoltán kabinetvezetı, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıhelyettese, Wittmann László, a Stratégiai- Fejlesztési Osztály osztályvezetıje, Csernus István, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetı-helyettese, Dr. Pribojszki Szabina vagyonkezelı, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály osztályvezetıje, Dr. Urbán- Zsilák Klára, az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály jogásza, Szigeti Csaba, az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Sportcsoport csoportvezetıje, Dr. Komán Ágnes, a Személyzeti Csoport csoportvezetıje, Dr. Kiss Gyula aljegyzı, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetıje, Sztankó Ilona, PIU vezetı, Bánfi Ádám szakértı Meghívottként jelen volt: Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyőlés határozatképes, 21 fı képviselı van jelen. Távolmaradását elızetesen nem jelentette be senki. Jelezte, hogy a meghívóban a zárt ülésre tervezett Z.1., Z.2., Z.3., Z.4., Z.5. napirendeket a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amirıl nem kell szavazni. A Bírósági elnökök választása tárgyú elıterjesztést a képviselık a mai napon kézhez kapták. Javasolta a 2.11., 2.12., 3.3. és 7. napirendi pontok napirendrıl történı levételét. A meghívóban jelzetteken kívül van-e módosító javaslat? (Kazetta 1/ ) Hirka Tamás képviselı: Egyetért a napirendi pont levételével, tekintettel arra, hogy az évi C. tv. választási idıszakban nem engedélyezi a közterület elnevezés megváltoztatását. (Kazetta 1/ )

2 2 Dr. Fábián Ágnes tanácsnok: Ebédszünet után, nyilvános ülés megkezdésekor felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselı: Bejelentette, hogy az MSZP külsıs bizottsági tagjának delegált dr. Szabó Terézia a mai nappal lemond külsıs bizottsági tagságáról. Az errıl szóló írásos dokumentumot átnyújtják a jegyzı számára. Kérte, hogy a testület mai ülésén döntsön arról, hogy az MSZP a megüresedett helyre Vágvölgyi Gábort, a Békéscsabai Nyugdíjas Egyesület elnökét delegálja. Az érintett személy behívás alapján esküjét a nyilvános ülés elején leteszi. Az MSZP frakció a Réthy Pál Kórház Felügyelıbizottságába Szilvásy Ferenc halálát követıen megüresedett helyre Tóth Károly képviselıt kívánja delegálni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte Hrabovszki György frakcióvezetıt, értesítse Vágvölgyi Gábort az ebédszünet után kezdıdı nyilvános ülésen történı eskütételrıl. A délután folyamán SZMSZ levételével együtt, Galisz Géza képviselı státuszát is rendezi a közgyőlés. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Nyilvános ülés elején felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Jelezte, hogy a kora délutáni óráktól családi okok miatt nem tud részt venni a testület ülésén. Kérte, hogy távollétét tekintsék igazoltnak. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: Javasolta, hogy a Vagyoni, közbeszerzési ügyek tárgyalására a nyilvános ülés elején, televízió közvetítéskor kerüljön sor, tekintettel arra, hogy a fejlesztésekrıl szóló elıterjesztések a lakosság érdeklıdését felkelthetik. (Kazetta 1/ ) Benkóné Dudás Piroska képviselı: Nyilvános ülés elején, a Csaba Televízió közvetítésének megkezdésekor szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselı: A nyilvános ülés elején, televízió közvetítéskor felszólalásra kért lehetıséget. A Bejelentések napirendnél kérdést intézne a polgármesterhez. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A Bejelentések napirend keretében kerül sor a képviselıi válaszok és kérdések megtételére. (Kazetta 1/ )

3 3 Galisz Géza képviselı: Nyilvános ülés elején, televízió közvetítéskor felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Halász Zsanett képviselı: Napirend elıtti felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Mezei Zsolt képviselı napirendre tett módosító javaslatát, amelyet nem támogat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 11 igen, 12 nem szavazattal, 4 tartózkodással a napirend módosításra tett javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta a napirendet a módosításokkal együtt. - Megállapította, hogy a közgyőlés 19 igen, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi napirendet fogadta el: (Kazetta 1/ ) Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.) Gyógyszertámogatás iránti kérelem Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 3.) Békéscsaba Tőzvédelméért kitüntetés évi adományozása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 4.) Békéscsaba Megyei Jogú Város területén mőködı szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 5.) Bírósági ülnökök választása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Nyilvános ülés: 1.) Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester

4 4 2.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. A Békéscsaba, Lázár u. 4. szám alatti ingatlan bérbeadása Elıkészítı: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. Szennyvízcsatorna megépítése a pósteleki Kemping, Autósmozi és Parkerdı területén Elıkészítı: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 3. Részvétel a Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében címő pályázaton Pályázat kódszáma: HURO/0901 Elıkészítı: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 4. Pályázat benyújtása az Árpád Gyógy- és Strandfürdı energetikai fejlesztésére Elıkészítı: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 5. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önk. rendelet alapján kamattámogatás odaítélése Elıkészítı: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevı kiválasztása. Elıkészítı: Stratégiai-Fejlesztési Osztály PIU Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 7. Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt állásáról Elıkészítı: PIU Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 8. A 306/2006. (IV.8.) közgyőlési határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása Elıkészítı: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı

5 5 9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I.26.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 10. Településrendezési Eszközök módosítása Elıkészítı: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 3.) Városüzemeltetést érintı ügyek 1. Tájékoztató a évben elindítandó üzemeltetési szerzıdések közbeszerzési eljárásairól Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. Ivóvízhálózat felújítási program Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 4. Belvízvédekezés vis-maior támogatása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester A Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Felügyelı bizottsági tag választása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 4.) Oktatási, közmővelıdési és sport ügyek: 1. A évi sporttámogatások felosztási elve közgyőlési határozatok módosítása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke 2. Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı

6 6 3. A térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (IX.22.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 4. Közalkalmazotti álláshely megszőntetése Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 5. A Békéscsabai Kulturális Központ igazgatóhelyettesi megbízása: egyetértési jog gyakorlása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke 6. Alapítványi támogatások és közmővelıdési megállapodások jóváhagyása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke 5.) Szociális, egészségügyi területet érintı ügyek: 1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 2. Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítı Központ által nyújtott krízistámogatás biztosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok 3. Csaba Ügyeleti Kft. feladatvállalási szerzıdésének módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 4. A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet beszámolója az Intézkedési Terv megvalósításáról Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában mőködı bölcsıdék férıhely módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok

7 7 6. Fogszabályzási szakellátásra benyújtott pályázatok elbírálása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok 7. Közfoglalkoztatás-szervezık foglakoztatásának támogatása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 6.) Vállalkozásfejlesztési támogatási program ( ) elfogadása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 8.) A közgyőlés egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történı átruházásáról szóló 12/2007. (IV.2.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Stratégiai-Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 9.) Beszámoló a kisebbségi önkormányzatok évi mőködésérıl Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 10.) Békéscsabai Kulturális Központ nagytermének igénybevétele választási célokra Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 11.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításának jóváhagyása Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 12.) BEJELENTÉSEK Napirend elıtti felszólalás Halász Zsanett képviselı: Köles István alpolgármesterhez intézett néhány gondolatot. A Csabai Mérleg címő újságban A többség dönt, ez a demokrácia címmel megjelent cikkbıl idézett. Az alpolgármester szerint hasonló helyzet állt elı az Esély napirendjének tárgyalásánál is, amikor nem a vita során, hanem a döntés után akarta kifejteni véleményét egy képviselı, és mert nem kapott lehetıséget, sértıdötten távozott. Kérte az alpolgármestert, hogy csak valós dolgokat, és ne hazugságokat nyilatkozzon, mivel napirend során kért szót. A sértıdött és felháborodott között óriási nagy különbség van. Összegyőjtött néhány honlapcímet, ahol az alpolgármester szókincsét tudja aktivizálni. (Kazetta 1/ )

8 8 Köles István alpolgármester: Az újság valós dolgokat közölt, véleményét továbbra is fenntartja. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: 9.25 órakor zárt ülést rendelt. Bejelentette, hogy a zárt ülés befejezését követıen a közgyőlés nyilvános ülésen folytatja tovább munkáját. (Kazetta 1/ ) (Zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készül.) Napirend elıtti felszólalás Takács Péter képviselı: Az elmúlt év szeptemberi közgyőlésén jelentette be a Magyar Demokrata Fórumból történı kilépését, és hogy a továbbiakban az Új Demokrata Fórum Egyesület színeiben kíván politizálni a ciklus hátralévı részében. A polgármester kérésének megfelelıen átadja mindazon okiratot, mely azt igazolja, hogy a Fıvárosi Bíróság február 4-én az új szervezetet bejegyezte. A januári közgyőlésen vita tárgyát képezte, hogy a szemétszállítási díj megállapítást, rendeletalkotást érintıen a képviselı élhet-e módosító javaslattal. A jegyzı akkori álláspontja szerint nem. A mai nap megkapta kérdésére a választ, amelyben az áll, hogy a képviselı élhet módosító javaslattal. Tekintettel arra, hogy kérdését képviselıi kérdésként tette fel, ezért kérte a jegyzıt, hogy azt továbbra is úgy kezelje, és valamennyi képviselı számára juttassa el. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Takács Péter képviselınek munkájához sok sikert kívánt. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı: Tájékoztatásul elmondta, hogy Takács Péter képviselı képviselıi kérdését a hanganyag nem tartalmazza, ezért azt nem tudta annak kezelni. Nagy valószínőséggel mikrofonon kívül hangzott el, ezért írta a levelet. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Jelezte, hogy képviselıi kérdését a Bejelentések napirend tárgyalásánál újra felteszi. (Kazetta 1/ ) Tárgy: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést véleményezte a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, döntését a képviselık kézhez kapták. Köszöntötte a könyvvizsgálót. Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással alkotta meg rendeletét:

9 9 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 5/2010. (II. 22.) önk. rendelete a évi költségvetésrıl szóló 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésrıl szóló 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következı rendeletet alkotja. 1. (1) A rendelet 1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel ezer Ft-tal nı, a költségvetés fı összege ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás ezer Ft-tal nı, a költségvetés fı összege ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 1. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (3) A rendelet 3. (3) bekezdésében foglalt önkormányzat személyi juttatásainak elıirányzata ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelı járulékok összege ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul. 3. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási fıösszege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározottak a következıkkel egészülnek ki, illetve módosulnak: Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása ezer Ft-tal nı, az intézményi mőködési bevétel ezer Ft-tal nı, a felhalmozási és tıkejellegő bevétel 60 ezer Ft-tal nı, az OEP-tıl átvett pénzeszköz ezer Ft-tal nı, a támogatásértékő egyéb mőködési és felhalmozási bevétel ezer Ft-tal nı, a véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata ezer Ft-tal nı, amelynek részletezését e rendelet 2/a. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása ezer Ft-ra, az intézményi mőködési bevétel ezer Ft-ra, a felhalmozási és tıkejellegő bevétel

10 ezer Ft-ra, az OEP támogatás ezer Ft-ra, a támogatásértékő egyéb mőködési és felhalmozási bevétel ezer Ft-ra, a véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata ezer Ft-ra módosul, míg a támogatási kölcsön visszatérülése 679 ezer Ft, és az elızı évi pénzmaradvány, eredmény ezer Ft marad. (3) A rendelet 3. (3) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények személyi juttatása ezer Ft-tal nı, a munkaadókat terhelı járulékok összege ezer Ft-tal csökken, a dologi kiadásainak összege ezer Ft-tal növekszik, a támogatásértékő kiadások elıirányzata 140 ezer Ft-tal nı, az ellátottak pénzbeni juttatása ezer Ft-tal nı, a felújítási kiadások elıirányzata ezer Ft-tal nı, a fejlesztési kiadás elıirányzata ezer Ft-tal nı, amelyeknek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati intézmények személyi juttatása ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelı járulékok összege ezer Ft-ra, a dologi kiadások összege ezer Ft-ra, a támogatásértékő kiadások 216 ezer Ft-ra, az ellátottak pénzbeni juttatása ezer Ft-ra, a fejlesztési kiadások összege ezer Ft-ra, a felújítási kiadások összege ezer Ft-ra módosul, míg a véglegesen átadott pénzeszközök 44 ezer Ft, és a támogatási kölcsön nyújtása ezer Ft marad. (4) A rendelet 2., 2/a. sz. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 2., 2/a. sz. mellékletei lépnek. 4. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási elıirányzata ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása ezer Ft-tal csökken, így ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelı járulékok összege Ft-tal csökken, így ezer Ft-ra módosul, a dologi kiadások összege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul, a szociálpolitikai ellátások összege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul, a véglegesen átadott pénzeszközök és a támogatásértékő kiadások összege ezer Ft-tal csökken, így ezer Ft-ra módosul, a fejlesztési kiadások elıirányzata ezer Ft-tal emelkedik, így ezer Ft-ra módosul, a felújítási kiadások összege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul, a kölcsönök nyújtásának összege ezer Ft-tal csökken, így ezer Ft-ra módosul. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet 3. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. (4) A 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételei ezer Ft-tal növekednek, ezer Ft-ra módosulnak. A rendelet 3/a. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. sz. melléklete lép. A kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet 3/b. számú melléklete tartalmazza.

11 11 5. A rendelet 5. -ában foglalt önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszege ezer Ft-tal csökken, amelynek részletezését e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet 5. (1) bekezdésében szereplı fejlesztési kiadások fıösszege ezer Ft-ra módosul. A rendelet 4. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 6. A rendelet 6. -ában foglalt, az önkormányzat tulajdonában lévı tárgyi eszközök felújítási kiadásainak fıösszege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet 5. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. 7. A rendelet 8. (1) bekezdésében foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege ezer Ft-tal emelkedik, amelyet e rendelet 3. sz. mellékletének 24. cím 1. alcíme részletez. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása ezer Ft-ra módosul. 8. A rendelet 10. -ában foglalt tartalékok elıirányzata ezer Ft-tal nı, amelynek összege ezer Ft-ra módosul. Az intézményekhez kötıdı céltartalékok összege ezer Fttal nı, ezer Ft-ra módosul, a hibaelhárítási tartalék összege 983 ezer Ft-tal csökken, 489 ezer Ft-ra módosul, a felhalmozási céltartalék ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul, az általános tartalék ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul, az egyéb céltartalék 0 Ft marad. A céltartalékok célonkénti meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza. 9. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a II. félévet érintı központi költségvetésbıl kapott támogatások vonatkozásában a Magyar Államkincstárral történı egyeztetés után jelentkezı eltéréseket a költségvetési rendeleten átvezetesse. 10. Ezen rendelet február 22-én lép hatályba, rendelkezéseit december 31. napjával kell alkalmazni. Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet 1. (1) bekezdése, 2. (1), (3) bekezdései, a 3. (1), (2) és (3), bekezdései, a 4. (1), (2), és (5)

12 12 bekezdései, az 5. (1) bekezdése, a 6. -a, a 8. (1) bekezdése és 10. -a. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Napirend tárgya: Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok Tárgy: Békéscsaba, Lázár u. 4. szám alatti ingatlan bérbeadása Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést véleményezte a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság, és elfogadásra javasolja a közgyőlésnek. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jegyzıkönyvi kivonata a közgyőlés elıtt kiosztásra került. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: A határozati javaslat 2. pontja a megszokottól eltérıen két ingatlan közötti választási lehetıséget tartalmaz. Konkrétan meg kell nevezni a használatba adandó ingatlant. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A határozati javaslat 2. pontja azért tartalmaz két alternatívát, mert idıközben a Szabadság téri ingatlan esetében hosszú távú bérletre vonatkozó javaslat érkezett. A Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Közhasznú Szervezet térítésmentesség fejében rendbe hozza az általa használt ingatlanrészt. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Egyetért az ingatlan felajánlással, de városfejlesztési bizottsági tagként számára nem ismert, hogy az önkormányzatnak és a VAK Zrt-nek milyen elképzelése van az ingatlanok hasznosításával kapcsolatban. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Az érintett épületek 14 év óta hasznosítatlanok. A Szabadság tér 1-3. szám alatt található ingatlant egy vállalkozó hosszú távra kívánja bérbe venni. Vevı megjelenése esetén az épületek értékesítését kezdeményezik. (Kazetta 1/ ) Galisz Géza képviselı: Abban az esetben, ha pl. az Agóra projekt kapcsán áthelyezés válik szükségessé, az ingatlanokat visszakérik a bérlıktıl? Javasolta, hogy az ingatlanok bérbeadása most történjen meg. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Jelezte, hogy az ingatlanokat az Agóra projekt kapcsán nem tervezik felhasználni. (Kazetta 1/ )

13 13 Miklós Attila képviselı: Tisztánlátás végett elmondta, hogy a Szent István tér 10. szám alatti épületnek kb. 14 éve, a lánykollégiumnak 10, az Andrássy Úti Óvodának és a Ruhaipari Szakközépiskolának kb. 5 éve nincs bérlıje. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselı: A határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatban módosító javaslattal élt. Javasolta, hogy ne értékesítés, hanem bármilyen önkormányzati hasznosítás esetén legyen felmondható a szerzıdés. Ez a módosítás az önkormányzat mozgásterét növeli. (Kazetta 1/ ) Pap János képviselı: Véleménye szerint ingatlan bérbeadásnál a 60 napos felmondási határidı reális, de a ,- Ft-os havi bérleti díj viszont nem. Az ingatlan frekventált helyen helyezkedik el, a becsült bérleti díj egy jóval kisebb helyiség bérleti díjának felel meg. A szakértık szerint reális ez az érték? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Hrabovszki György képviselı módosító javaslatát, amit személye nem támogat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 12 igen, 10 nem szavazattal, 5 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. (Kazetta 1/ ) Pap János képviselı: (mikrofonon kívül) Nem kapott választ kérdésére. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte Kozma Jánost a VAK Zrt. ügyvezetı igazgatóját, válaszoljon Pap János képviselı kérdésére. (Kazetta 1/ ) Kozma János a VAK Zrt. ügyvezetı igazgatója: A szóban forgó területen hasonló értékben vannak kiadva az ingatlanok, ezért a ,- Ft/hó+Áfa összeg reális. (Kazetta 1/ ) Pap János képviselı: Javasolta ,- Ft/hó+Áfa bérleti díj megállapítását. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Pap János képviselı módosító javaslatát. - Megállapította, hogy a közgyőlés 10 igen, 7 nem szavazattal, 11 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 8 tartózkodással a következı határozatot hozta:

14 14 67/2010. (II.18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 20/2008. (I. 24.) közgy. határozatot hatályon kívül helyezi. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése térítésmentesen a Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Közhasznú Szervezet (5600 Békéscsaba, Rövid utca 14.) mint kölcsönvevı használatába adja a Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatt található, hrsz-ú, 1016 m 2 területő, vagy a Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatt található, hrsz-ú, 5893 m 2 területő ingatlant, az alábbi feltételekkel: - a haszonkölcsön szerzıdést határozatlan idıre kell megkötni, 30 napos felmondási idıvel, - a közüzemi számlákat a kölcsönvevı köteles megfizetni, - az ingatlan ırzése és állagának megóvása a kölcsönvevı feladata és költsége, - a szerzıdésben rögzíteni kell, hogy a hrsz-ú és a hrsz-ú ingatlanok továbbra is értékesítés alatt állnak, amennyiben az értékesítés sikeres lesz, az önkormányzat a szerzıdést 30 napon belül felmondja, és csereingatlan biztosítására nem köteles. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése bérbe adja a Bé-Kis Kft. (Békéscsaba, Lázár utca 2.) számára az önkormányzat tulajdonát képezı hrsz-ú, 1620 m 2 területő ingatlant, az alábbi feltételekkel: - a bérleti szerzıdést határozatlan idıre kell megkötni, 60 napos felmondási idıvel, - a bérleti díj ,- Ft/hó + áfa, azaz kétszázezer forint/hó+ áfa. - az ingatlan ırzése, állagának megóvása a bérlı feladata és költsége, a közüzemi számlákat a bérlı köteles megfizetni, - a szerzıdésben rögzíteni kell, hogy a hrsz-ú ingatlan értékesítése folyamatban van, amennyiben az értékesítés sikeres lesz, az önkormányzat a szerzıdést 60 napon belül felmondja, és csereingatlan biztosítására nem köteles. Felelıs: Hanó Miklós alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: Szennyvízcsatorna megépítése a pósteleki Kemping, Autósmozi és Parkerdı területén Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést véleményezte a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság, de megfelelı szavazati arány hiányában határozatot nem hozott. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jegyzıkönyvi kivonata a közgyőlés elıtt kiosztásra került. (Kazetta 1/ )

15 15 Takács Péter képviselı: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság miért nem támogatta az elıterjesztést? (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: Kérdését Fodor Lajos bizottsági elnökhöz intézte. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság miért támogatta az elıterjesztést? (Kazetta 1/ ) Bokros Mátyás képviselı: Nem szabad elfeledkezni arról, hogy Gerlán nincs szennyvízhálózat, aminek hiányában az elıterjesztés sem kivitelezhetı. Reméli, hogy nem a Gerla melletti kubikba akarják engedni a szennyvizet. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Személye támogatta az elıterjesztést. Kérdését Dr. Szvercsák Szilvia jegyzıhöz intézte. Mit jelent az, ha egy bizottság 2 igen, 4 tartózkodó, 2 nem szavazat alapján határozatot nem hozott? Egy bizottság mindig hoz határozatot. Legfeljebb szavazategyenlıség esetén nem születik határozat. Vagy támogat vagy elutasít. Határozat, hogyha támogatja, amennyiben nem, akkor nem határozat? (Kazetta 1/ ) Pap János képviselı: Nyilvánvaló, hogy elıbb-utóbb szükségessé válik az adott terület csatornával történı ellátása. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság bruttó ,- Ft összeggel, forrásátadással támogatná a vállalkozó csatornaépítését, önkormányzati tulajdonba adással. A csatornahálózat rácsatlakozást biztosítana a környéken élıknek. (Kazetta 1/ ) Fodor Lajos képviselı, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke: Bizottságuk a vízhálózat kiépítés ügyében már a tavalyi évben meghozta határozatát, a kivitelezı ebbıl kiindulva jelezte szennyvízhálózat kiépítésének szándékát. Pap János képviselı felvetésére elmondta, hogy az önkormányzat bruttó ,- Ft összeggel, forrásátadással támogatná a kivitelezıt annak fejében, hogy az elkészült szennyvízhálózatot az önkormányzat tulajdonába adja. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök kérdésére elmondta, hogy a bizottság hozhat igenlı és nemleges döntést is, de többséget kell, hogy kapjon. Amennyiben sem az igenbıl, sem a nembıl nem lesz meg a döntéshez megfelelı többség, határozatot nem hoz a bizottság. A tartózkodás nem számít bele a döntésbe. (Kazetta 1/ /2. 004) Hricsovinyi Tamás képviselı: Dr. Ferenczi Attila képviselıvel egyetértve elfogadásra javasolta az elıterjesztést. (Kazetta 1/ )

16 16 Baji Lajos képviselı: Támogatandó, hogy az adott terület egészséges ivóvízzel való ellátásról döntött az önkormányzat, viszont a szennyvízelvezetés meggondolandó, mivel az csatorna- vagy győjtı edényzet kiépítésével történhet. Ebbıl adódóan a hálózatkiépítés nem kényszer, nem kötelezettség közpénzbıl finanszírozni. A város lakossága a saját portája elıtti területen a közmőveket 100 %-ban finanszírozza, majd felajánlja bérmentesen az önkormányzatnak, aki üzemeltetésre átadja egy vállalkozónak. Az elsı esetben egy vállalkozással együttmőködve önkormányzati feladatot hajtottak végre, míg a másodikban az önkormányzat közpénzbıl biztosít támogatást, egy nem kötelezı közmőfejlesztéshez. Üdvözli a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság azon döntését, hogy az elıterjesztést megismerte, de többségében nem támogatja a beruházás ilyen formában történı végrehajtását. Kérte a közgyőlést, hogy a projektet a szennyvízelhelyezés vonatkozásában ne támogassa. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: Tekintettel arra, hogy a Fidesz frakció már meghozta döntését, kérte Halász Zsanett képviselıt, hallgassa meg érveit. Az önkormányzat közgyőlési döntés alapján évi ,- Ft-tal támogatja a terület karbantartását. Idıközben tulajdonoscserék történtek, egy békéscsabai építıipari vállalat vezetıi szereztek területet, akik reményeik szerint a békéscsabai szennyvízberuházásban is szerepet vállalnak, és helyi munkaerıt alkalmaznak. Az egyik tulajdonos a polgármester édesapjával közeli ismeretségben volt, ingatlant szerzett a területen. Elfogadhatatlan, hogy a cég úgy kíván fejlesztéseket véghezvinni, hogy az általa megbízott tervezıcég tervezi a beruházás költségvetését, és az önkormányzat fizeti ki a közmővek aktuális piaci árát. Ez enyhén sántít. Kérte a Stratégiai-Fejlesztési Osztály jelen lévı munkatársait, válaszoljanak arra a kérdésre, hogy jelenleg a magyar jogszabályok szerint ingyenes átadás ró-e bármiféle terhet a városra? Információi szerint ingyenes átadás az átvevı irányából mindig Áfa befizetéssel jár. Így a ,- Ft-hoz plusz a teljes beruházás anyag- és munkadíj költségének az Áfa-ja további ,- Ft-ot fog az önkormányzatra róni, úgy, hogy jelenleg álmai vannak a területfejlesztésrıl. Szeretné, hogyha a kastély fejlıdne, de annak nem ez az útja, hogy egy helyi vállalkozót elınyösebb üzleti lehetıséghez juttatnak, mint bárki mást. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Maga is korábbi szakmájából kifolyólag személyesen ismeri az összes érintett vállalkozót, nem csak az édesapja. Véleménye szerint a XXI. században egy kiemelt természetvédelmi területen szikkasztó rendszerő szennyvízgyőjtést alkalmazni nem igazán kultúrált, továbbá a két beruházás egyszerre történı lebonyolítása lényegesen költségtakarékosabb. Bokros Mátyás képviselı felvetésére elmondta, hogy a beruházás csak abban az esetben valósul meg, ha a bekötıút szennyvízhálózata kiépül. A vízvezeték is a gerlai rendszerhez csatlakozik. (Kazetta 1/ ) Bokros Mátyás képviselı: A hálózat beüzemelése az elıterjesztés szerint májusban megtörténik, aminek alapfeltétele a szennyvízelvezetés. Hova fogják vezetni a szennyvizet, ha nincs lehetıség szikkasztásra? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Rossz a szövegezés, akkor fog beüzemelésre kerülni, amikor a gerlai rendszer bekerül a hálózatba. (Kazetta 1/ )

17 17 Mezei Zsolt képviselı: Egyetért azzal, hogyha egy árok van, olcsóbb a költsége. Nem történt meg a kivitelezı azon vállalása, mely szerint az ivóvízhálózatot évben kiépíti? Abban az esetben, ha megtörtént, és mind a két költségvetésben szerepel az ároknyitás költsége, enyhén sántítanak a költségvetések. De ennek ellenére egy nagyon jó tervezıi csapat árajánlata alapján fog az önkormányzat támogatni. Felkérte Vantara Gyula polgármestert, válaszoljon azon kérdésére, mely szerint ilyen esetekben szükséges-e Áfa-t fizetni? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Az Áfa fizetéssel kapcsolatban nem tud választ adni. A beruházó a vízvezeték építését az idei évben vállalta. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselı: Az elmondottak alapján a vállalkozás májusban tevékenységét megkezdi? Amennyiben igen, a zárt rendszerő szennyvíztárolót ki kell építenie. Idıbe telik, míg Gerlától kiépül a szennyvízvezeték. Az új területekrıl érkezı szennyvíz fogadására alkalmas szennyvíztisztító telep kivitelezése a továbbiakban kerül kihirdetésre. A XXV. században is lesz arra példa, hogy a távoli területekrıl zárt rendszerő szennyvíztárolókon keresztül jut el a szennyvíz. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem szabad elfelejteni, hogy a kastély és annak területe önkormányzati tulajdon. Felkérte Wittmann Lászlót a Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetıjét, válaszoljon Mezei Zsolt képviselı Áfa-ra vonatkozó kérdésére. (Kazetta 1/ ) Wittmann László osztályvezetı: Tájékoztatásul elmondta, hogy a bruttó ,- Ft-on túlmenıen más fizetési kötelezettség nem keletkezik. Baji Lajos képviselı felvetésére elmondta, hogy a cég a használatbavételi engedélyt csak abban az esetben kapja meg, ha a gerlai részen, a szennyvízberuházás keretében kiépül a szükséges további mőtárgyak rendszere. Jelenleg az ezen a területen keletkezı szennyvíz zártrendszerő szikkasztóban kerül tárolásra. Költséghatékonyság érdekében célszerő a víz- és szennyvízhálózat egyidejő kiépítése. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: (mikrofonon kívül) Van Áfa fizetési kötelezettség? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Elhangzott, hogy nem. (Kazetta 1/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezetı: Ketté kell választani. Az akcióban nincs Áfa fizetés. A probléma abból adódhat, amikor majd vissza kell venni. Ezt úgy lehet áthidalni, hogy a közgyőlés a késıbbiekben kiköti, hogy az Áfa fizetési kötelezettség a vállalkozást terheli. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: (mikrofonon kívül) Ezt szerette volna hallani. (Kazetta 1/ )

18 18 Pap János képviselı: Wittman László osztályvezetı elmondta, hogy nincs Áfa fizetési kötelezettség, majd kiderült, hogy nem tudja, mert nem figyelt oda arra a kérdésre, mely úgy szólt, hogy a visszaadáskor, amikor a kiépítı önkormányzati tulajdonba adja, akkor lesz-e Áfa fizetési kötelezettség? Logikus az a javaslat, hogy szerepeltetni kell. Egy döntéshozatali folyamatban kellemetlen a téves információ. Arra a kérdésére, hogy hol helyezkedik el a zárt rendszerő tározó, nem kér választ, mert esetleg félrevezetı választ kap. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Elıterjesztıi oldalról befogadta a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely szerint a támogatás mértéke bruttó ,-, továbbá Mezei Zsolt képviselı azon javaslatát, ami szerint visszaadásra vonatkozóan a vállalkozót terheli az Áfa. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Közbeszerzésileg nem kellene egybeszámítani a nagy csatornapályázattal? Véleménye szerint igen. Kérte a szakember válaszát. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem, mert ügyes volt az önkormányzat. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a befogadott módosító javaslatokkal együtt. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 23 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 68/2010. (II.18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul az ingatlannyilvántartásban , és 01305/2. helyrajzi szám alatt bejegyzett, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezı ingatlanokat érintı, Gerla-Póstelek nyomvonalú szennyvíz-gerincvezeték és átemelı létesítéséhez. A beruházás összes költsége ,- Ft + áfa, melynek finanszírozása az alábbiak szerint történik: az önkormányzat fizeti - a évi költségvetésben jóváhagyásra került kommunális elıirányzat terhére - az anyagköltséget, maximum bruttó ,- Ft-ot, minden további költséget a KÖVIÉP Kft. finanszírozza. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a létesítmény megvalósításának alapját képezı vállalkozási szerzıdést az alábbi feltételekkel kösse meg: - A KÖVIÉP Kft. (Vállalkozó) a szerzıdéses kötelezettségét a jelen határozat 1. pontjában írt pénzügyi feltételekkel december 31. napjáig teljesíti, - a Vállalkozó köteles a szükséges hatósági engedélyek beszerzésére, - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az anyagköltséget köteles a Vállalkozó részére megfizetni,

19 19 - a Vállalkozó az elkészült létesítményt a meghatározott teljesítési határidın belül (2010. december 31.), átadás-átvételi eljárás keretében átadja a Megrendelınek, aki az eljárás befejezésekor lezárt jegyzıkönyvben a teljesítésigazolást kiadja. Az átadással járó valamennyi költség a vállalkozót terheli. 3. A jelen határozat 1. pontjában írt beruházás fedezete a évi költségvetés kommunális elıirányzata. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Részvétel a Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében pályázaton Pályázat kódszáma: HURO/0901 Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést véleményezte a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság, és az elıterjesztést elfogadásra javasolja a közgyőlésnek. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jegyzıkönyvi kivonata a közgyőlés elıtt kiosztásra került. (Kazetta 1/ ) Bokros Mátyás képviselı: A 8 db kerékpár hol nyer elhelyezést? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: A kerékpárok a Körösök Völgye Natúrpark és Látogató Központban lesznek elraktározva, a korábban nyert 12 kerékpárral együtt. A 10 pár sétabot hol lesz tárolva? (Kazetta 1/ ) Opauszki Zoltán kabinetvezetı: Az elıterjesztésbıl kiderül, hogy a kerékpárok három helyszínen lesznek elhelyezve, Békésen, Gyulán és Békéscsabán. A békéscsabai helyszín nyilvánvaló, hogy a látogatóközpont, mivel a Natúrpark Egyesület székhelye. A 10 pár Nordic-walking bot szintén az egyesület székhelyén nyer elhelyezést, ott lehet igénybe venni. (Kazetta 1/ ) Pap János képviselı: Készült arra terv, hogy a GPS-es kincsvadászatot ki szervezi? Nem logikus, hogy mind a három városban GPS-t helyeznek el. Véleménye szerint egy helyszínen kell az érdeklıdık rendelkezésére bocsátani. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: A geocaching-hez nem célszerő, hogyha egy helyen van a 10 GPS. Javasolta, hogy három különbözı helyen nyerjen elhelyezést. Véleménye szerint, aki ezzel a sporttal foglalkozik, az rendelkezik GPS-el. (Kazetta 1/ ) Bokros Mátyás képviselı: Remélhetıleg a sárkányhajó nem fog félelmet kelteni senkiben. Nehogy feljelentsék az önkormányzatot emiatt. (Kazetta 1/ )

20 20 Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 20 igen szavazattal, 5 tartózkodással a következı határozatot hozta: 69/2010. (II.18.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Közép-Békési Településfejlesztési Önkormányzati Társulás által a Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Programra benyújtott Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében címő pályázathoz a pályázati önerıt, maximum ,- Ft-ot, azaz Hatszázezer forintot a évi költségvetésben az általános tartalékból biztosítja, amennyiben a bíráló bizottság a projekttervet támogatja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: február 28. Tárgy: Pályázat benyújtása az Árpád Gyógy- és Strandfürdı energetikai fejlesztésére Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést véleményezte a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság, és az elıterjesztést elfogadásra javasolja a közgyőlésnek. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jegyzıkönyvi kivonata a közgyőlés elıtt kiosztásra került. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 21 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 70/2010. (II.18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a KEOP O/B., Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázati felhívására. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat benyújtásával az Árpád Gyógy- és Strandfürdı energetikai fejlesztésére igényel támogatást. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges önerıt, Ft-ot, azaz egyszázhuszonnyolcmillió-háromszáznyolcvannyolcezer forintot fejlesztési hitelbıl biztosítja.

21 21 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: április 30. Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önk. rendelet alapján kamattámogatás odaítélése Gábor Á. u Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést véleményezte a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság, és az elıterjesztést elfogadásra javasolja a közgyőlésnek. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jegyzıkönyvi kivonata a közgyőlés elıtt kiosztásra került. Szavazásra bocsátotta a I. határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 20 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 71/2010. (II.18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiak szerint támogatja a 3080/10. helyrajzi szám alatt felvett, Békéscsaba, Gábor Áron utca számú, a Csabai Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.) kezelésében lévı társasház beruházását: a. A tervezett program teljes felújítási költsége ,- Ft. b. Az önkormányzati vissza nem térítendı kamattámogatás mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelı mértékő önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejő pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mértékő kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a ,- Ft-ot, azaz kettıszázezer forintot. c. A kamattámogatásban részesülı társasházakkal az önkormányzat támogatási szerzıdést köt. A szerzıdések aláírására a polgármester jogosult. d. A kamattámogatás folyósítása utólag, a hitelt nyújtó pénzintézet kamatfizetési értesítıje vagy a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján a kamatfizetést megelızıen negyedévente, félévente vagy évente egy alkalommal, átutalással történik. A kamatfizetési értesítı, illetıleg az elszámolás bemutatása az önkormányzati kamattámogatásban részesült kötelezettsége.

22 22 2. A vissza nem térítendı önkormányzati kamattámogatás összege maximum összesen ,- e Ft, amely maximum évi 3.280,- e Ft-ot jelent. Ennek fedezetét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi költségvetésében az általános tartalék elıirányzata terhére biztosítja , 2012., 2013., években az éves költségvetésben betervezni szükséges. 3. Az önkormányzati kamattámogatás folyósításának feltétele a megkötött minisztériumi támogatási szerzıdés bemutatása a társasház részérıl. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: február 18. Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önk. rendelet alapján kamattámogatás odaítélése Tolnai u Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 20 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 72/2010. (II.18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiak szerint támogatja a 3273/5. helyrajzi szám alatt felvett, Békéscsaba, Tolnai utca 1-3. számú, a Csabai Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.) kezelésében lévı résztársasház beruházását: a. A tervezett program teljes felújítási költsége ,- Ft. b. Az önkormányzati vissza nem térítendı kamattámogatás mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelı mértékő önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejő pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mértékő kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a ,- Ft-ot, azaz kettıszázezer forintot. c. A kamattámogatásban részesülı társasházakkal az önkormányzat támogatási szerzıdést köt. A szerzıdések aláírására a polgármester jogosult. d. A kamattámogatás folyósítása utólag, a hitelt nyújtó pénzintézet kamatfizetési értesítıje vagy a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján a kamatfizetést megelızıen negyedévente, félévente vagy évente egy alkalommal, átutalással történik. A kamatfizetési értesítı, illetıleg az

23 23 elszámolás bemutatása az önkormányzati kamattámogatásban részesült kötelezettsége. 2. A vissza nem térítendı önkormányzati kamattámogatás összege maximum összesen 5.800,- e Ft, amely maximum évi 1.160,- e Ft-ot jelent. Ennek fedezetét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi költségvetésében az általános tartalék elıirányzata terhére biztosítja , 2012., 2013., években az éves költségvetésben betervezni szükséges. 3. Az önkormányzati kamattámogatás folyósításának feltétele a megkötött minisztériumi támogatási szerzıdés bemutatása a társasház részérıl. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: február 18. Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önk. rendelet alapján kamattámogatás odaítélése Vécsey u Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a III. határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 73/2010. (II.18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiak szerint támogatja a 3080/4. helyrajzi szám alatt felvett, Békéscsaba, Vécsey utca számú, a Csabai Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.) kezelésében lévı társasház beruházását: a. A tervezett program teljes felújítási költsége ,- Ft b. Az önkormányzati vissza nem térítendı kamattámogatás mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelı mértékő önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejő pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mértékő kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a ,- Ft-ot, azaz kettıszázezer forintot. c. A kamattámogatásban részesülı társasházakkal az önkormányzat támogatási szerzıdést köt. A szerzıdések aláírására a polgármester jogosult. d. A kamattámogatás folyósítása utólag, a hitelt nyújtó pénzintézet kamatfizetési értesítıje vagy a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-12/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-13/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. október 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2007. március 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr.Gerencsér Balázs, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. március 06-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben