Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzıkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévı helyét jelölik meg. A jegyzıkönyv készítése során különbözı típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különbözı típusú magnetofonok eltérésébıl adódnak.) Jelen volt: Pap János polgármester, Baji Lajos alpolgármester, Velkey Gábor alpolgármester, Hrabovszki György alpolgármester, Benkóné Dudás Piroska, dr. Békéssy Györgyné, Miklós Attila, Szilvásy Ferenc, Tóth Károly országgyőlési képviselı, Galisz Géza, Vágvölgyi Gábor, dr. Molnár Zsolt, Herczeg Tamás, Király János, Tóth Mihály, Mezei Zsolt, Tímár Imre, Bokros Mátyás, Köles István, Takács Péter, Kiss Tibor, Andó Tamás, Kondacs Pál, Vámos József, Klampeczki Béla, dr. Futaki Géza, Végh László országgyőlési képviselı, Kutyej Pál önkormányzati képviselık. Igazoltan volt távol: Hanó Miklós önkormányzati képviselı Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Simon Mihály címzetes fıjegyzı, Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyzı, Pénzügyi és Gazdasági Iroda részérıl Uhrin Nándor irodavezetı, Tarné Stuber Éva irodavezetı-helyettes, Csernus István irodavezetı-helyettes, Városüzemeltetési Iroda részérıl Bánfi Ádám irodavezetı, Oktatási, Közmővelıdési és Sportiroda részérıl Tuskáné Papp Erzsébet irodavezetı, Vagyonkezelı Iroda részérıl Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı, Benkı Mátyásné vagyonkezelı, Márton László vagyonkezelı, Szociális Iroda részérıl: dr. Tóth Kálmán irodavezetı, Juhász Andrásné irodavezetı-helyettes, Egészségügyi Iroda részérıl: Dr. Kovács Zoltán irodavezetı, Közigazgatási Iroda részérıl: Dr. Bartha László irodavezetı, Menyhért István könyvvizsgáló, Dr. Kiss Éva, a Csabai Életfa Kht. ügyvezetı igazgatója, Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelı Rt. ügyvezetı igazgatója. Pap János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 29 fı testületi tagból 22 fı jelen van, így a közgyőlés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett arra, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontokon túl, zárt ülés napirendjére kerüljön felvételre az Elıre FC Kft gazdálkodása, míg a nyilvános ülésen, a Bejelentések között szerepeljen a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány tisztségviselıinek díjazása címő elıterjesztés. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Jelezte, hogy az Elıre FC Kft. gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatás a sportbizottsági ülésen nem került megvitatásra, annak ellenére, hogy az ülés napirendjén szerepelt.

2 2 A korábbi közgyőlésen több képviselı szorgalmazta a sétálóutca beruházásával kapcsolatos tájékoztató biztosítását. Megköszönte a teremben tájékoztatásul kifüggesztett térképet, de megjegyezte, hogy írásos elıterjesztés formájában kívánta a testület a beruházást áttekinteni. Szükséges-e a testületnek a rendezési tervet jóváhagynia? (Kazetta 1/ ) Köles István képviselı: Ebédszünet utáni hozzászólásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Andó Tamás képviselı: Szintén ebédszünet utáni hozzászólásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Szilvásy Ferenc képviselı: Kiegészítésként elmondta, hogy az Elıre FC Kft. gazdálkodását érintı elıterjesztés csupán tájékoztató jellegő, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottsági ülés ezért nem tárgyalta. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Takács Péter képviselı kérdését Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı felé intézte. A sétálóutca tervét a közgyőlésnek el kell-e fogadnia? Miért nem kaptak írásos tájékoztatót a beruházásra vonatkozóan a képviselık? (Kazetta 1/ ) Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı: A sétálóutca tervének kifüggesztésérıl személy szerint intézkedett, az elızı közgyőlésen elhangzott interpelláció alapján. Az elhangzott felvetést nem úgy érzékelte, hogy a testület írásos elıterjesztést vár. A terv jóváhagyásával kapcsolatban elmondta, hogy miután a sétáló utca rendezési elképzeléseit a közgyőlés hagyta jóvá, így annak módosításában is döntenie kell. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A közgyőlés egyszer már döntött a pavilonokkal sőrőn betelepített terület sorsáról. A kifüggesztett térkép ezt tartalmazza. (Kazetta 1/ ) Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı: Elvi döntésként hangzott el korábban, hogy a pavilonok számát csökkenteni kell. Arra, hogy a csökkentés milyen formában, és mekkora mértékben történjen csak a közgyőlés jóváhagyása alapján kerülhet sor. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Javaslatot tett arra, hogy a legutóbbi közgyőlési határozat áttekintésére kerüljön sor. Amennyiben a határozat nincs szinkronban a kifüggesztett tervvel, akkor a novemberi közgyőlésre kerüljön vissza a téma. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos alpolgármester: A kifüggesztett terv a korábban hozott határozattal szinkronban van. (Kazetta 1/ )

3 3 Pap János polgármester: Felkérte Dr. Simon Mihály c. fıjegyzıt, hogy munkatársaival vizsgáltassa meg, milyen döntések születtek a sétálóutcával kapcsolatban. Az elfogadott közgyőlési döntésekhez képest szükséges-e további közgyőlési határozat meghozatala. A vizsgálat eredményérıl a Bejelentések napirend keretében kér tájékoztatást. Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatokat, miszerint a közgyőlés a zárt ülés napirendjére az Elıre FC Kft. gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatót vegye fel, a nyilvános ülés bejelentései között tárgyalja a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány tisztségviselıinek díjazására vonatkozó elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslattal egyetértett. Az elfogadott módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplı napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 26 egyhangú igen szavazattal a javaslattal egyetértett. (Kazetta 1/ ) NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1./ Vagyoni ügyek 1. A lakáscélú ingatlanok üzemeltetési módjának esetleges változtatására vonatkozó javaslat véleményezése 2. Földterület értékesítése az Ipari Parkban Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 2./ Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Pap János polgármester 3./ Kiváló Szociális Munkáért kitüntetés odaítélése Elıterjesztı: Pap János polgármester 4./ Önkormányzati tulajdonú bérlakások kiürítése Elıterjesztı: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 5./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Erzsébet lakópark 23. sz. alatti lakóházának bérlıkiválasztása - Elıre FC. Kft. gazdálkodása Nyilvános ülés: 1./ Vagyoni ügyek 1. Alapítói döntéshozatal A Csabai Életfa Kht. alapító okiratának módosítása Elıterjesztı: Dr. Kiss Éva, ügyvezetı igazgató

4 4 2. Alapítói döntéshozatal A Csabai Életfa Kht. felügyelı bizottsága ügyrendjének elfogadása Elıterjesztı: Vargáné Dukát Éva, a felügyelı bizottság elnöke 3. Külterületi csatornák értékesítése 4. Szolgalmi jog alapítása a Sportcsarnoknál 5. Terület értékesítése az Ipari úton 6. A 2626/12 hrsz-ú terület egy részének értékesítése 7. Zártkerti utcaszélesítés miatti területvásárlás 8. A békéscsabai 0775/10 hrsz-ú tanya útépítéshez szükséges területének cseréje 2./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 3./ Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Elıterjesztı: Pap János polgármester 4./ Ütemterv a szociális szolgáltatást nyújtó telephelyek beruházási és fejlesztési igényeire, a mőködtetés racionalizálására Elıterjesztı: Hrabovszki György alpolgármester 5./ Fizetı parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 33/2000. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 6./ A helyi jelentıségő természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1997. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 7./ Önkormányzati bérlakások lakbérének differenciált megállapítására vonatkozó koncepció (A 21/1999. /IX.30./ önk. rendelet módosítás elıkészítése) Elıterjesztı: Hrabovszki György alpolgármester 8./ Pályázat az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások támogatására 1. Petıfi Utcai Általános Iskola homlokzat felújítása 2. Ifjúsági Ház tetıfelújítása és homlokzat felújítása Elıterjesztı: Pap János polgármester 9./ Erzsébet lakópark I. ütem szolgáltatási hiányosságai Elıterjesztı: Hrabovszki György alpolgármester 10./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Versenyszabályzatának módosítási javaslata a közgyőlési bizottságok véleménye alapján Elıterjesztı: Galisz Géza, az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság elnöke Dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

5 5 11./ Városüzemeltetési ügyek: 1. Karácsonyi vásár megrendezése, Pav-Ker Kft megismételt ajánlata Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 2. Mester utcai szennyvízvezeték építési támogatása 3. Körte sori járdaépítés érdekében közterület bıvítése Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt, a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 4. Tímár Imre képviselı interpellációja hulladékszállítással kapcsolatban Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 12./ Pénzügyi fedezet biztosítása rendezési tervekhez Elıterjesztı: Pap János polgármester 13./ Közmővelıdési, oktatási és sport ügyek 1. Nyelvi elıkészítı osztályok indításának engedélyezése a tanévben 2. Más fogyatékosok különleges gondozás keretében egységes pedagógiai szakszolgálat által nyújtott ellátása 3. Hungarotel Tornaklub kérelme Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke 4. Információs technológia az általános iskolákban címő PHARE pályázat Madách Utcai Általános Iskola felújítása Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 5. Kulturális szakemberek számítógépes pályázata 6. Nemzeti Színház Megyejárás Békés Megyei programja (tájékoztató) Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 14./ Egészségügyet érintı ügyek 1. Háziorvosi rendelık használatbavételi szerzıdése 2. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet évi többletkapacitás befogadására irányuló pályázat 3. Egészségügyi Alapellátási Intézmény alapító okiratának módosítása 4. Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói munkakörére pályázati kiírás 5. A bölcsıdék mőködési engedélyének módosítása Elıterjesztı: Vámos József, az Egészségügyi Bizottság elnöke 15./ BEJELENTÉSEK

6 6 Pap János polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy Dr. Kiss Éva a Csabai Életfa Kht. ügyvezetıje kérte, hogy az 1/1 és 1/2. jelzéső elıterjesztések tárgyalására jelenlétében kerüljön sor. A nyilvános ülést 10 óra 30 perckor felfüggesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. (Kazetta 1/ ) Zárt ülés Pap János polgármester: A közgyőlés nyilvános ülésen folytatja munkáját. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Tárgy: Vagyoni ügyek Külterületi csatornák értékesítése Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 17 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 531/2003. (X.16.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése értékesíti a békéscsabai 073 és 077 hrsz-ú csatornákat a Wienerberger Téglaipari Rt (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) számára az alábbi feltételekkel: A földterületek vételára 1500 Ft/m 2. A tulajdonjog átjegyzéssel kapcsolatos valamennyi tennivaló a vevı feladata és költsége. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: Szolgalmi jog alapítása a Sportcsarnoknál Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 18 igen, 1 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 532/2003. (X.16.) közgy. H A T Á R O Z A T

7 7 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Sportcsarnok területén, az 1385 hrsz-ú földrészleten, az Omaszta utca lakóinak ellátását biztosító ivóvízvezeték kb. 30 m hosszúságban megépüljön. 2./ A közgyőlés térítésmentesen hozzájárul ahhoz, hogy a vezeték intézményi területet érintı szakaszán szolgalmi jog alapítására kerüljön sor. 3./ A szolgalmi jog alapításának ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzésével kapcsolatos valamennyi tennivaló a Békés Megyei Vízmővek Rt feladata és költsége. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: Területek értékesítése az Ipari úton Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 533/ (X.16.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése vevıkijelöléssel értékesít a 6202/12 hrszú földrészletbıl kialakított 3000 m 2 területet a FLUXENBERGER BT, Békéscsaba, Jókai út 8. szám alatti vállalkozás számára, az alábbi feltételekkel: - A földterület vételára 2500 Ft/m 2. - Az értékesítés egyéb feltételei a jelen határozat 2. pontjában leírt feltételekkel azonosak. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése nyilvános árverésen értékesíti az Ipari út mellett található, 6202/12 hrsz-ú földrészletbıl kialakított további m 2 területet, az alábbi feltételekkel: - A terület kikiáltási ára 2300 Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. - A vevı a területet megtekintett állapotban kell, hogy megvásárolja, a terület további kialakítási költségei a vevıt terhelik. A megvásárolt területen megvalósítani kívánt épületek mélyalapozása szükséges. - A közmő csatlakozási lehetıségek kialakítása, és a csatlakozások kiépítése a vevo feladata és költsége. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: A 2626/12 hrsz-ú terület egy részének értékesítése Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

8 (Kazetta 1/ ) 8 A közgyőlés 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 534/2003. (X.16.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése elrendeli - a békéscsabai 2626/12 hrsz-ú földterületrıl megosztási vázrajz készítését - a megosztással érintett kb. 400 m 2 területet a forgalomképtelen vagyonkörbıl átsorolja a forgalomképes vagyonkörbe. Fentieknek megfelelıen módosítani kell a 3/1999. (II. 25.) Önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet mellékletét. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése értékesít a 2626/12 hrsz-ú ingatlan területébıl kb. 400 m 2 -t a 2627 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa számára, az alábbi feltételekkel: - A földterület vételára 3000 Ft/m 2. - A kerítésnek az új birtokhatárra történı kiépítése, valamint a megosztási vázrajz elkészíttetése a vevı feladata és költsége. - Amennyiben a meglévı adottságok szükségessé teszik, vevı köteles saját költségén minden, az általa megvásárolt területen található, és nem a saját tulajdonában lévı ingatlan közmőellátását szolgáló közmővezetéket kiváltani, és közterületre áthelyezni. Az esetlegesen szükségessé váló egyéb közmő kiváltási munkák elvégeztetése is a vevı feladata és költsége. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: Zártkerti utcaszélesítés miatti területvásárlás Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 535/2003. (X.16.) közgy.

9 9 H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú ingatlanból leválasztott 76 m 2 nagyságú földterületet. A felajánlott vételár Ft, amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy az utcaszélesítés céljára leadott összterület 50 %-a térítésmentesen kerül az önkormányzat tulajdonába. 2./ Az 1. pontban meghatározott területvásárlásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eladó az ingatlana építési telekké nyilvánításának további költségeit és a kerítés új birtokhatárra történı áthelyezését magára vállalja. 3./ Az 1. pontban leírt vásárlás fedezete a költségvetés vagyoni kiadásaiban az utcaszélesítések céljára elkülönített összeg. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: A békéscsabai 0775/10 hrsz-ú tanya útépítéshez szükséges területének cseréje Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 536/2003. (X.16.) közgy. H A T Á R O Z A T A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a várost elkerülı út körforgalmi csomópontjában lévı békéscsabai 0775/10 hrsz-ú ingatlanból 1618 m 2 -t kivált földcserével és megfizeti a Ft értékkülönbözetet. Az útépítéshez nem szükséges és a csere után visszamaradó kb. 700 m 2 szántót eladja a tanyatulajdonosnak Ft/AK vételáron. (3,3 AK, Ft, ) Az értékkülönbözet fedezete a 2003 évi költségvetésben az elkerülı út kiadásai között biztosítva van. Felelıs: Határidı: Baji Lajos alpolgármester Közgyőlés döntését követı 30 napon belül Napirend tárgya: Vagyoni ügyek Tárgy: Jegyzıkönyvvezetı, jegyzıkönyv hitelesítık megválasztása a Csabai Életfa Kht.-t érintı alapítói döntéshozatalhoz Pap János polgármester: A közgyőlésnek alapítói döntést kell hoznia az ügyben. Javasolta, hogy a közgyőlés jegyzıkönyv hitelesítınek válassza meg Kutyej Pál és Herczeg Tamás képviselıket, jegyzıkönyvvezetınek pedig Illés Rékát. A javaslatot szavazásra bocsátotta.

10 (Kazetta 1/ ) 10 A közgyőlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 537/2003. (X.16.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Csabai Életfa Kht-t érintı alapítói döntéshozatalhoz jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztja Kutyej Pál és Herczeg Tamás képviselıket, jegyzıkönyvvezetınek megválasztja Illés Réka köztisztviselıt. Tárgy: Alapítói döntéshozatal A Csabai Életfa Kht. Alapító Okiratának módosítása Takács Péter képviselı: Hiányolta, hogy az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság véleménye nincs csatolva az elıterjesztéshez. (Kazetta 1/ ) Benkı Mátyásné a Vagyonkezelı Iroda munkatársa: A Csabai Életfa Kht. gazdasági társaság, így ügyeit az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottságnak nem kell véleményeznie. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Megköszönte a kapott választ. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A Cégbíróság jelezte, jó lenne, ha az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nem bírálná felül döntéseit. Információja szerint az elıterjesztés a Cégbíróság jelzésein kívül más módosítást nem tartalmaz. (Kazetta 1/ ) Dr. Kiss Éva ügyvezetı igazgató: Az elızı közgyőlés alapítói döntéshozatalához képest néhány módosítás szerepel az elıterjesztésben, ilyen pl. a nyugdíjasház bıvítése kapcsán (54- rıl 99-re) a férıhelyek bıvítése. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 538/2003. (X.16.) közgy. H A T Á R O Z A T

11 11 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Csabai Életfa Nyugdíjasházat Mőködtetı Közhasznú Társaság alapítója és tulajdonosa, a gazdasági társaság Alapító Okiratát a mellékletnek megfelelıen módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester a határozat kihirdetéséért Dr. Kiss Éva ügyvezetı ig. a cégeljárás lefolytatásáért azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT 8. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA amely készült a Csabai Életfa Nyugdíjasházat Mőködtetı Közhasznú Társaság alapító okiratának Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 474/2003. (IX. 18.), 475/2003. (IX.18.), valamint a 538/2003. (X.16.) közgyőlési határozata alapján a Polgári Törvénykönyv 57. -a, a Gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a Közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 4. rendelkezései szerint: 5.3 Egyéb gazdasági tevékenység: MÓDOSUL Egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás TÖRÖLVE ÚJ: Telefoninformáció Egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás 7.2 Második bekezdés elsı mondat: MÓDOSUL ÚJ: Az épület 99 fı befogadására alkalmas apartmanokat foglal magába a szociális és kiszolgáló helyiségekkel együtt Utolsó elıtti mondat: A társaság elsı ügyvezetıjének megválasztása 4 évre szól. TÖRÖLVE Elsı mondat: MÓDOSUL ÚJ: A társaság ügyvezetıje november 19. napjától, november 18 napjáig: MÓDOSUL ÚJ: Az ügyvezetı megbízatását 5 évre elfogadja A felügyelı bizottság feladata és hatásköre: utolsó mondattal: KIEGÉSZÜL ÚJ: A felügyelı bizottság tevékenységét az alapító által elfogadott ügyrend szerint végzi Elsı mondat: MÓDOSUL ÚJ: A társaság könyvvizsgálója október 1. napjától, május 31. napjáig: TÖRÖLVE

12 12 ÚJ: Alapító a társaság ügyeiben szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal hoz döntést. A döntéshozatalt megelızıen köteles az ügyvezetı, a könyvvizsgáló, a felügyelı bizottság véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket kikérni. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton is történhet (távbeszélı, fax, ) azonban a véleményt nyilvánító 8 napon belül köteles írásban is azt az alapító rendelkezésére bocsátani. A véleményezési jog gyakorolható írásban, vagy ülésen. Mindkét esetben azt az alapító határozatával együtt az írásos véleménynyilvánítást, illetve az ülésrıl készült jegyzıkönyvet az alapító 30 napon belül köteles a cégbíróságon letétbe helyezni. Abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják, az ülés összehívása elıtt 8 nappal, a napirend közlésével írásban kell a meghívottakat értesíteni. Jelen alapító okirat az Alapító akaratával mindenben megegyezik. Békéscsaba, október Készítette és ellenjegyezte: Békéscsaba, október Pap János polgármester az alapító nevében ALAPÍTÓ OKIRAT (módosítás egységes szerkezetben) A személyes gondoskodást nyújtó, ellátást biztosító intézmény mőködése céljából Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a közgyőlés 659/1999. (IX. 30.) /módosítva: 729/1999. (X. 20.) a 804/1999. XI. 18.) a 96/2000. (II. 18.), valamint a 154/2000. (III/16.)/ számú közgyőlési határozatával a Polgári Törvénykönyv 57. -a, a gazdasági társaságokról szóló Évi CXLIV. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló Évi III. törvény, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. Törvény 4. rendelkezései szerint közfeladat ellátására közhasznú tevékenységet folytató egyszemélyes hoz létre a következı feltételek szerint:, 1. A társaság alapítója: 2. A társaság cégneve: Közhasznú Társaságot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Csabai Életfa Nyugdíjasházat Mőködtetı Közhasznú Társaság

13 13 Rövidített cégnév: Csabai Életfa Kht. 3. A társaság székhelye: 4. A társaság célja: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. A Ptk ának, továbbá a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 4. -ának megfelelıen a közhasznú társaság helyi önkormányzati feladat - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerint személyes gondoskodást nyújtó ellátás, idıskorúak gondozása, mint közhasznú tevékenység biztosítása érdekében jött létre. Az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult, nyugdíjkorhatárt betöltött, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylı személyekrıl való gondoskodás a Csabai Életfa Nyugdíjasházban, valamint ápolást, gondozást nyújtó intézményben, idısek otthonában. 5. A társaság tevékenységi köre: 5.1 TEÁOR Szociális ellátás elhelyezéssel Idıskorúak gondozása (Idısek otthonában történı ellátás) A társaság tevékenysége a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 26.. C. pont 2. sorszám alatt felvett szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása közhasznú tevékenység körébe tartozik. 5.2 A társaság közhasznú szolgáltatásában elsısorban a település lakossága részesül, de azt bárki változatlan feltételekkel igénybe veheti. 5.3 Egyéb gazdasági tevékenység: Élelmiszer jellegő vegyes kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem (konyhai hulladék ételmaradék értékesítése Egyéb szálláshely-szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés (más helyen történı fogyasztással központi konyhán készített étel értékesítése) Egyéb szárazföldi személyszállítás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (helység bérbeadása) Fogyasztási cikk kölcsönzése Titkári fordítói tevékenység (fénymásolás) Telefoninformáció Egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás Felnıtt- és egyéb oktatás Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás Mosás, tisztítás

14 14 A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 6. A társaság mőködésének idıtartama: Az alapító a Társaságot az Alapító Okirat elfogadásától kezdıdıen, határozatlan idıre szólóan hozza létre. Megszőnik a társaság, ha: elhatározza jogutód nélküli megszőnését, elhatározza jogutódlással történı megszőnését (átalakulás), azzal a megszorítással, hogy a közhasznú társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal egyesülhet, illetve közhasznú társaságokká válhat szét, a cégbíróság megszőntnek nyilvánítja, a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését, a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. A társaság jogutód nélkül történı megszőnése esetén a társaság tagja (alapító) részére a tartozások kiegyenlítését követıen csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladó vagyont - közhasznú célra - az idıskorúak emeltszintő intézményi ellátásának bıvítésére kell fordítani. 7. A társaság törzstıkéje: 7.1 A társaság törzstıkéje: (jegyzett tıke) ,- Ft, azaz Hárommillió forint készpénz. A jegyzett tıkét alapító jelen okirat aláírásától számított 15 napon belül köteles egy összegben befizetni az OTP Bank Rt-nél, külön e célra nyitott számlára. 7.2 Alapító mellékszolgáltatásként legkésıbb december 31. napjáig a békéscsabai 1703 helyrajzi számú, m2 területő ingatlant a rajta levı épülettel a társaság tartós ingyenes használatába adja a társaság fennállásának idıtartamára rendeltetésszerő használatra alkalmasan teljes felszereléssel és berendezéssel. Az épület 99 fı befogadására alkalmas apartmanokat foglal magába a szociális és kiszolgáló helyiségekkel együtt. A mellékszolgáltatás nem, vagy nem megfelelı teljesítése esetén a tagot (alapító) kötbérfizetési kötelezettség nem terheli. 7.3 A tag törzsbetéte: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (alapító) Ft készpénz. 8. A társaság gazdálkodása: 8.1 A társaság az alapító okirat ellenjegyzésének napjától a cégbejegyzésig elıtársaságként mőködik. Tevékenységi köre gyakorlása hatósági engedélyhez

15 15 kötött, erre figyelemmel üzletszerő gazdasági tevékenységet a cégbejegyzés után végezhet. A mőködés korlátozására figyelemmel elsı üzleti év a cég bejegyzésétıl ugyanazon év december 31-ig tart. Minden további évben az üzleti év a naptári évvel megegyezik. 8.2 A társaságnál képzıdött nyereség nem osztható fel, az kizárólag a társasági célok megvalósítására fordítható. 8.3 A gazdálkodáshoz szükséges pénzügyi források: központi költségvetési juttatás, havi gondozási díjak, szponzori támogatás, adományok, egyéb gazdasági tevékenységbıl származó bevétel. 9. Tisztségviselık: 9.1 A társaság ügyvezetıje: Az alapító úgy rendelkezik, hogy a társaság ügyeinek intézését és képviseletét egy ügyvezetı látja el. Az ügyvezetı - az alapító tájékoztatása mellett - képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerő vezetésérıl. A társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítésérıl, alapító elé terjesztésérıl. A társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak cégbírósági bejelentésérıl. Az ügyvezetı köteles az alapító által hozott döntésekrıl nyilvántartást vezetni, amelyekbıl megállapítható a döntés tartalma, idıpontja és hatálya. Az ügyvezetı köteles gondoskodni a közhasznú társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokról, illetve az azokba történı betekintés szabályairól felvilágosítást adni, figyelemmel a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokra. Az iratokba való betekintés iránti kérelmet írásban kell az ügyvezetı részére megküldeni. Az ügyvezetı a külön jogszabály által felhatalmazott szerv, vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul köteles teljesíteni. Az ügyvezetı köteles az iratbetekintésrıl külön nyilvántartást vezetni, amelybıl megállapítható a kérelmezı neve, a kért irat megnevezése, a kérelem benyújtásának idıpontja és a teljesítés idıpontja. Az ügyvezetı bármikor visszahívható Az ügyvezetı az Alapító Okirat, illetve az alapító hozzájárulása nélkül:

16 16 A nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével nem szerezhet társasági részesedést a közhasznú társasággal azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben. Nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos tevékenységet is végzı más gazdálkodó szervezetben. Az ügyvezetı, illetve közeli hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. Az ügyvezetı, illetve közeli hozzátartozója nem választható meg ugyanazon társaságnál a felügyelı bizottság tagjává. Az e pontban részletezett szabályok megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkezésétıl számított egy éven belül lehet érvényesíteni A társaság ügyvezetıje november 19. napjától, november 18. napjáig: Név: Dr. Kiss Éva (Szeged, október 24. an: Szél Irén) 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út Az ügyvezetı külön nyilatkozata szerint a tisztségre történı megválasztását 5 évi idıtartamra elfogadja és kijelenti, hogy személyével kapcsolatban nem áll fenn az évi CXLIV. tv ában és az Mt (2) b pontjában, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. tv. 9.. (1) bekezdésében jelzett korlátozás Az ügyvezetı a jogszabályok, az alapító okirat az alapító határozatai és a társaság szervezeti és mőködési szabályzata keretei között önállóan szervezi és irányítja a társaság mőködését. 9.2 Felügyelı bizottság: Az ügyvezetı képviseli a társaságot a bíróság, más hatóság, valamint harmadik személyekkel szemben. Dönt minden olyan kérdésben, amelyet jelen alapító okirat nem utal az alapító, vagy más szerv hatáskörébe A közhasznú társaságnál felügyelı bizottság létrehozása kötelezı A társaságnál 4 tagú felügyelı bizottság mőködik. Az felügyelı bizottság megbízatása, január 1. napjától, december 31. napjáig szól, tagjai: Név: Berki Lászlóné (anyja neve: Bakó Erzsébet) Cím: 5600 Békéscsaba, Toldi u. 16. Név: Vargáné Dukát Éva (anyja neve: Hrabovszki Éva Mária)

17 17 Cím: 5600 Békéscsaba, Katica u. 1. Név: Zelenyánszki György (anyja neve: Várkonyi Ilona) Cím: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 113. Név: Gál László (anyja neve: Bokros Margit) Cím: 5600 Békéscsaba, Hargita u A felügyelı bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelı bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles A felügyelı bizottság feladata és hatásköre: A felügyelı bizottság alapító részére ellenırzi a társaság ügyvezetését. Felvilágosítást kérhet, a társaság üzleti könyveit, iratait megvizsgálhatja. A felügyelı bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. Üléseit szükség szerint tartja. Az ülést az elnök hívja össze. A felügyelı bizottság akkor határozatképes, ha azon a tagok 2/3-a, de legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. A felügyelı bizottság köteles megvizsgálni minden olyan elıterjesztést és lényeges üzletpolitikai jelentést, amelyben a döntés az alapító kizárólagos határsörébe tartozik. Alapító a számviteli törvény szerinti beszámolókról és az eredmény felhasználásáról csak a felügyelı bizottság írásbeli jelentésének a birtokában határozhat. A felügyelı bizottság tagjai alapító testületi ülésén - a társaságot érintı napirendeknél - tanácskozási joggal vesznek részt. A felügyelı bizottság tevékenységét az alapító által elfogadott ügyrend szerint végzi. 9.3 Könyvvizsgáló A társaságnál könyvvizsgáló alkalmazása kötelezı. A társaság ügyvezetésének ellenırzését az alapító által kijelölt könyvvizsgáló látja el A társaság könyvvizsgálója október 1. napjától május 31. napjáig: Név: Menyhért és Társai Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság Cím: Hu Békéscsaba, Andrássy út 18./C II/3. Cg Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nyt szám: A könyvvizsgálói tevékenységet személyében a társaság tagja Menyhért István (szül: Békéscsaba, március 13., an: Mérai Mária) 5600 Békéscsaba, Wlassits st. 5. I/8. szám alatti lakos végzi. Kamarai nyilvántartás Nyt. Száma:

18 A könyvvizsgáló feladat-, és hatásköre: 10. A társaság legfıbb szerve: A könyvvizsgáló betekinthet és megvizsgálhatja a társaság üzleti könyveit és iratait. A társaság - számviteli törvény szerinti - beszámolóját illetıen az alapító a könyvvizsgáló véleményének a meghallgatása nélkül nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló - a társaságot érintı napirendeknél - az alapító testületi ülésén köteles részt venni Az alapítói döntéshozatal rendje: A társaságnál taggyőlés nem mőködik. A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító dönt Alapító a döntéseit nyilvánosan hozza és errıl az ügyvezetıt írásban értesíti Alapító a társaság ügyeiben szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal hoz döntést. A döntéshozatalt megelızıen köteles az ügyvezetı, a könyvvizsgáló, a felügyelı bizottság véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket kikérni. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton is történhet (távbeszélı, fax, ) azonban a véleményt nyilvánító 8 napon belül köteles írásban is azt az alapító rendelkezésére bocsátani. A véleményezési jog gyakorolható írásban, vagy ülésen. Mindkét esetben azt az alapító határozatával együtt az írásos véleménynyilvánítást, illetve az ülésrıl készült jegyzıkönyvet az alapító 30 napon belül köteles a cégbíróságon letétbe helyezni. Abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják, az ülés összehívása elıtt 8 nappal, a napirend közlésével írásban kell a meghívottakat értesíteni Az ügyvezetı minden évben köteles legalább egy alkalommal a naptári év elsı három hónapján belül írásbeli beszámolót (éves üzleti jelentést) az alapító elé terjeszteni, amely tartalmazza a társaság egész évi mőködésére vonatkozó összefoglaló jelentést, és a társaság mérlegének fıbb adatait Az ügyvezetı, ha azt a társaság mőködése szempontjából szükségesnek tartja, bármikor jogosult javaslatát írásban az alapító elé terjeszteni, és az üggyel kapcsolatban az alapító döntését kérni Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a társasági törvényben meghatározottakon túl

19 11. Cégjegyzés: 19 a társaságnál alkalmazott éves gondozási díjak és az egyszeri használatbavételi díj megállapítása, a gondozásra jelentkezık kérelmének az elbírálása és döntés a felvételükrıl, a közhasznú tevékenység ellátására kötött szerzıdés jóváhagyása, közhasznú jelentés elfogadása. Az ügyvezetı az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben hozott határozatokat a határozatok könyvébe köteles bevezetni, és azt az alapító testületi ülésének jegyzıkönyv hitelesítıjével hitelesíttetni. A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság géppel, vagy kézzel elıírt, elınyomott, vagy nyomtatott cégnevéhez, az ügyvezetı aláírását önállóan csatolja, a hiteles cégaláírási nyilatkozata szerint. 12. Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok: Nem lehet felügyelı bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a.) b.) c.) d.) e.) A társaság ügyvezetıje, vagy az alapító - mint egyetlen tag és így egyben a társaság legfıbb szerve - tisztségviselıje vagy tagja. A közhasznú társasági megbízatásán kívül a társasággal más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat. Az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Az alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı, nem pénzbeli szolgáltatás. f.) A társaság közhasznú szervezet megszőnését követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki a közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.

20 13. Záró rendelkezések: A társaság mőködését érintı nyilvánosságra tartozó határozatokat a közhasznú szolgáltatás igénybevétel módját a gazdálkodás legfontosabb adatait alapító, az önkormányzat hivatalos lapjában (Csabai Mérleg) és a helyi napilapokban hirdetmény útján hozza nyilvánosságra. Az arra jogosultak pedig jelen alapító okiratban rögzített módon kérhetnek felvilágosítást és tekinthetnek be a társaság irataiba Az éves beszámoló elfogadásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést kell készíteni, és biztosítani annak nyilvánosságát. A jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıjének nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet A közhasznú társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt Alapító tudomással bír arról, hogy a.) A társaság Alapító Okiratában kijelölt vezetı tisztségviselı a létrehozni kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében járva el, az elıtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez főzött bejegyzés alatt toldattal kell jelezni. Az elıtársaság üzletszerő gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követıen folytathat, azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. b.) A társaság célja szerinti tevékenység megkezdéséhez a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény mőködésének engedélyezésérıl szóló 161/1996. (XI. 7.) Korm. Rendelet szerinti mőködési engedély szükséges. b.) Az alapító köteles a taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntésrıl a vezetı tisztségviselıket írásban értesíteni. c.) Az egyszemélyes társaság és annak tagjai közötti szerzıdés érvényességéhez a szerzıdés írásba foglalása szükséges. d.) Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

21 f.) 21 Az alapító okirat jóváhagyását követıen az alapítástól számított 30 napon belül - bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a Békés Megyei Bíróság Cégbíróságának a társaság alapítását. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a közhasznú társaságokról szóló rendelkezéseit, a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. tv. általános illetve korlátolt felelısségő társaságra vonatkozó szabályait, továbbá a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen alapító okirat az Alapító akaratával mindenben megegyezik. Békéscsaba, október Pap János polgármester az alapító nevében Készítette és ellenjegyezte: Békéscsaba, október Az ellenjegyzés a.. pontokat érinti. Tárgy: Alapítói döntéshozatal A Csabai Életfa Kht. Felügyelı Bizottsága ügyrendjének elfogadása Dr. Molnár Zsolt képviselı: Javaslatot tett arra, hogy a Felügyelı Bizottság szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal ülésezzen. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta azt a javaslatot, mely szerint a Felügyelı Bizottság szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal ülésezzen. (Kazetta 1/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: Kérte az elıterjesztés Felügyelı Bizottság mőködésére vonatkozó részének harmadik bekezdését kiegészíteni azzal a kitétellel, mely szerint az ülésen tárgyalási joggal résztvevık meghívásáról az elnök gondoskodik. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elhangzott kiegészítést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 26 egyhangú igen szavazattal a kiegészítésre vonatkozó javaslattal egyetértett. (Kazetta 1/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: Kérte a Felügyelı Bizottság mőködésére vonatkozó felsorolásból kerüljön kivételre az a szövegrész, mely szerint a Felügyelı Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van, helyette a legalább 3 tag jelen megfogalmazás kerüljön. (Kazetta 1/ )

22 22 Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés a javaslattal 26 egyhangú igen szavazattal egyetértett. (Kazetta 1/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: A Felügyelı Bizottság egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza döntéseit. Javasolta, hogy egyenlı szavazati arány esetében az elnök szavazata döntsön. (Kazetta 1/ ) Benkó Mátyásné a Vagyonkezelı Iroda munkatársa: A Cégbíróság észrevétele szerint Gazdasági Társaságok esetében nem lehetséges, hogy az elnök szavazata döntsön, új döntést kell elıkészíteni. (Kazetta 1/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: Kérte, hogy a szavazás eredményét jegyzıkönyv rögzítse. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 igen szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. (Kazetta 1/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: A szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét nem kell rögzíteni csak abban az esetben, ha kérik. A szöveget a következıképpen kéri módosítani: a kisebbségi véleményt kérésre a jegyzıkönyvben rögzíteni kell. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással, a javaslattal egyetértett. (Kazetta 1/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: A Felügyelı Bizottság jogai, és kötelezettségei szövegrészbıl maradjon ki az alapító részére szöveg, a mondat helyesen: a Felügyelı Bizottság ellenırzi a Kht. ügyvezetését. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 26 egyhangú igen szavazattal a javaslatot elfogadta. (Kazetta 1/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: Kérte, hogy a 5. pont kerüljön kiegészítésre, a Felügyelı Bizottság, illetve a tagság megszőnésére vonatkozó szövegrész, a mondat helyesen: a Felügyelı Bizottság mandátuma, illetve tagsága megszőnik. Az FB tagja tagságáról az alapító

23 23 egyidejő tájékoztatása mellett a legközelebbi FB ülésen mondhat le szövegrész egészüljön ki az írásban szóval. A mondat helyesen: Az FB tagja tagságáról az alapító egyidejő tájékoztatása mellett a legközelebbi FB ülésen írásban mondhat le. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra tette az elhangzott kiegészítéseket. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 igen szavazattal, 2 tartózkodással a kiegészítésre vonatkozó javaslatot elfogadta. (Kazetta 1/ ) Dr. Futaki Géza képviselı: Tájékoztatásul elmondta, hogy az eredetileg beterjesztett szöveg teljesen törvényes és megfelelı szövegezéső, melyen az elfogadott módosító indítványok nem rontottak. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Az elfogadott módosításokkal szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Az alapítói döntéshozatalt bezárja. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 539/2003. (X.16.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Csabai Életfa Nyugdíjasházat Mőködtetı Közhasznú Társaság felügyelı bizottságának ügyrendjét a mellékletnek megfelelıen elfogadja. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester a határozat kihirdetéséért Dr. Kiss Éva ügyvezetı igazgató a cégeljárás lefolytatásáért azonnal Melléklet A Csabai Életfa Nyugdíjasházat Mőködtetı Közhasznú Társaság Felügyelı Bizottsági Ügyrendje A Csabai Életfa Kht. Felügyelı Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg: 1./ A Felügyelı Bizottság szervezete, megválasztása - A Felügyelı Bizottság a továbbiakban FB 4 tagból áll, akiket az alapító választott meg 4 évre. 2./ A Felügyelı Bizottság elnöke - A FB elnökét a Bizottság tagjai választják maguk közül. A FB elnökének megválasztására bármely tag javaslatot tehet, melyrıl a tagok nyílt szavazással döntenek.

24 24 - Az alapító testületi ülésén a társaságot érintı napirendeknél részt vesz, ahol az FB megállapításait szükség szerint az elnök ismerteti. - Az elnök a FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja. - Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétıl számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni. - Ha a tagok száma 3 fı alá csökken, úgy köteles az alapítót tájékoztatni és testületi ülés összehívását kezdeményezni. - Az elnöki megbízatás megszőnése esetén a Bizottság 8 napon belül új elnököt választ. 3./ A Felügyelı Bizottság mőködése - Az FB tagjai az alapító testület ülésén a társaságot érintı napirendeknél tanácskozási joggal vesznek részt. - A FB üléseit szükség szerint tartja, de legalább évi 4 alkalommal. A FB-ot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés elıtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, sürgıs esetben telefonon megküldi. - A FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek az alapító képviselıje, a szakértık és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges. Meghívásukról az elnök gondoskodik. - A FB üléseit két tag az ok és a cél egyidejő megjelölésével összehívhatja, ha az elnök ezt nem teszi meg, illetve kötelezettségét elmulasztja. - A FB határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van. - A FB határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. - Minden FB ülésrıl jegyzıkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévıket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat, valamint a szavazás eredményét. - A jegyzıkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzıkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzıkönyvhöz kell mellékelni. - A kisebbségi véleményt kérésre a jegyzıkönyvben rögzíteni kell.. - A jegyzıkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az alapítónak, a könyvvizsgálónak is. 4./ A Felügyelı Bizottság jogai és kötelezettségei - A FB ellenırzi a Kht. ügyvezetését. - A FB tagja a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet az ügyvezetéstıl. Feladata ellátása során joga van a Kht. irataiba betekinteni, az ügyek menetérıl felvilágosítást kérni. - A FB munkája során indokolt esetben a Kht. költségére külsı szakértıt vehet igénybe. - A FB köteles írásban véleményezni minden olyan elıterjesztést és lényeges üzletpolitikai jelentést, amelyben a döntés az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. - Alapító a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az eredmény felhasználásáról csak a FB írásbeli jelentésének a birtokában határozathat.

25 25 - A tagok a Kht. ügyeirıl szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni. - A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja. 5./ A Felügyelı Bizottság, illetve tagság megszőnése - Megszőnik a Felügyelı Bizottság mandátuma a meghatározott idıtartam lejártával, illetve törvényben meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén. - A Felügyelı Bizottsági tagság visszahívással, lemondással, elhalálozással, illetve felszámolás esetén felmentéssel szőnik meg. - A FB tagja tagságáról az alapító egyidejő tájékoztatása mellett a legközelebbi FB ülésen mondhat le írásban. Az ügyrendet a Felügyelı Bizottság a szeptember 22-i ülésén egyhangúlag elfogadta. Békéscsaba, szeptember 22. Vargáné Dukát Éva FB elnök Napirend tárgya: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 540/2003. (X.16.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: 14/2002. (I. 31.) 18/2003. (I. 30.) 21/2003. (I. 30.) 24/2003. (I. 30.) 29/2003. (I. 30.) 30/1995. (II. 16.) 30/2003. (I. 30.) 40/2003. (I. 30.) 44/2003. (I. 30.) 49/2003. (I. 30.) 51/2003. (I. 30.) 58/2003. (II. 27.) 81/2003. (II. 27.) 87/2002. (III. 7.) 154/2003. (II. 27.) 156/2003. (II. 27.) 157/2001. (IV. 26.) 176/2003. (III. 27.) 178/2003. (III. 27.) 197/2003. (III. 27.) 199/2003. (III. 27.) 201/2003. (III. 27.) 202/2003. (III. 27.) 206/2003. (III. 27.) 208/1998. (VI. 11.) 208/2002. (V. 2.) 215/2003. (IV. 24.) 219/2002. (V. 2.) 228/2003. (IV. 24.) 230/2003. (IV. 24.) 242/2003. (IV. 24.) 246/2003. (IV. 24.) 258/1999. (IV. 22.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-5/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. május 22-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladatainak segítése érdekében ESÉLY A SZEKSZÁRDI DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY néven alapítványt

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı.

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-6/2001. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2001. július 12-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-6/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. április 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben