BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 603/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú pincék értékesítésére vonatkozó 492/2004. (IX.23.) határozatának 2. pontját hatályon kívül helyezi és a 2. pont új szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: A társasházak alatt lévő pincéket az adott társasházban lakó tulajdonostársak részére árverés keretében kell meghirdetni bruttó Ft/m 2 áron, 5 éves kamatmentes részletfizetéssel. A megmaradó pincék nyilvánosan meghirdetett árverésen értékesíthetők a vételár egyösszegű megfizetése mellett. A Vagyonkezelő RT. készítse el az adásvételi szerződéseket és szedje be a vételárat. Végezze el az eladót terhelő adminisztrációt és a vevő által aláírt szerződéseket küldje meg, illetve a befolyt vételárat utalja át a Polgármesteri Hivatalnak. A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Pap János polgármester a határozat közléséért Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. ügyvezető igazgatója február 28. Tárgy: Telekértékesítés az Almárkerti Ipari Parkban A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 604/2004. (XI.18.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi az 552/2004.(X.20.) határozatát. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a Békéscsaba Almáskerti Ipari Park 20525/10 hrsz.-ú m 2 alapterületű telkét a Betét Kft. (1148 Budapest, Bolgárkertész u. 27.) részére ortopédcipő gyártó üzem létrehozására.

2 2 A szerződés egyedileg rögzített feltételei a következők: A terület vételára: 2000 Ft+áfa/m 2 Fizetési határidő: Az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg Beépítési kötelezettség: szeptember 30. A benyújtott vételi ajánlattól elmaradó beépítési és foglalkoztatási kötelezettség teljesítése esetére az Eladó kötbért köt ki. Beépítési kötelezettség: beépített alapterület 600 m 2 beépítési határidő: szeptember 30. A kötbér összege a fenti beépített hasznos alapterület mértékétől elmaradó beépítés esetén a hiányzó négyzetméterenként Ft+áfa. A kötbér megfizetésére akkor kerül sor, ha a Vevő a fent meghatározott határidőn belül a fent megjelölt mértékben nem építi be. A kötbér esedékessége a fenti határidő leteltét követő 30 nap. Foglalkoztatás: Foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma 2006 IV. negyedévtől kezdődően 10 fő. A kötbér összege a fenti foglalkoztatotti létszámtól való elmaradás esetén a hiányzó foglalkoztatottanként az akkor érvényes minimálbér járulékaival növelt éves értéke + áfa. A kötbér esedékessége a fenti gazdasági évet követő 30 nap. A közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert az ipari parki telek értékesítésénél alkalmazott, a fentiekkel kiegészített szerződés aláírására. Pap János polgármester Sztankó János ügyvezető igazgató december 15. Tárgy: Szolgáltatási Szerződés módosítása Vagyonhasznosításai Szerződés módosítása Bérleti Szerződés megkötése - I A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 605/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése a 481/2004(IX.23.) közgyűlési határozatában jóváhagyott Szolgáltatási szerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 4. A szolgáltatás díja: A szolgáltatás díja a hivatkozott Támogatási szerződéssel egyezően Ft + ÁFA / hónap, mely magában foglalja a 3. pontban körülírt szellemi szolgáltatásokat, illetve az

3 3 Innovációs Iroda fizikai működtetésének költségeit, kivéve az Internet szolgáltatás díját, melyet Megbízó biztosít az 1. pontban hivatkozott Támogatási Szerződés erre a dologi kiadásra vonatkozó vissza nem térítendő támogatásának mértékében a jelen szerződés időtartamán belül. A szolgáltatás díját Megbízó a Megbízott által kiállított számla alapján a tárgyhót követő 15 napos határidővel fizeti meg. A szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A Közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármester urat a szerződés-módosítás aláírására. Tárgy: Szolgáltatási Szerződés módosítása Vagyonhasznosításai Szerződés módosítása Bérleti Szerződés megkötése - II A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 606/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése a 481/2004(IX.23.) határozatában jóváhagyott Vagyonhasznosítási szerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 4. A szolgáltatás díja: A szolgáltatás díja a hivatkozott Támogatási szerződéssel egyezően Ft + ÁFA / hónap, mely magában foglalja a 3. pontban körülírt szellemi szolgáltatásokat, illetve az Innovációs Iroda fizikai működtetésének költségeit, kivéve az Internet szolgáltatás díját, melyet Megbízó biztosít az 1. pontban hivatkozott Támogatási Szerződés erre a dologi kiadásra vonatkozó vissza nem térítendő támogatásának mértékében a jelen szerződés időtartamán belül. A szolgáltatás díját Megbízó a Megbízott által kiállított számla alapján a tárgyhót követő 15 napos határidővel fizeti meg, az 1. pontban hivatkozott Támogatási szerződés szeptember augusztus 31. közötti időtartamán belül. Ezt követően Megbízott a 3. pontban részletezett szolgáltatás díját a Mintaüzemek általa beszedett bérleti díjából jogosult fedezni, amely megegyezik a hivatkozott Támogatási szerződés időtartamán belül érvényes Ft + ÁFA / hónap mértékkel, amely minden év január elsejétől az előző évi hivatalos infláció mértékével növekszik először január 01- től. Az ezt a díjat meghaladó bérleti díj összegből Megbízott karbantartási tartalék alapot képez, melyből szükséges mértékben sürgős esetben a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyetértésével részösszeget felhasználhat, egyébként az éves beszámolójában köteles bemutatni az akkumulálódott többlet bevételt illetve az évközi felhasználását, melynek további sorsáról a Megbízó jogosult intézkedni.

4 4 A szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármester urat a szerződés módosítás aláírására. Pap János polgármester Sztankó János ügyvezető igazgató azonnal 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Phare és Területfejlesztési támogatásból, illetve saját erő felhasználásával megvalósított Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ beruházás elszámolásában az egyéb ingatlanok bérbeadási tevékenységére vonatkozó általános szabály szerinti adózást választotta, mely szerint a beruházást az üzembe helyezést követően bérbeadás útján hasznosítja. A hasznosító Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-vel Bérleti szerződés megkötése szükséges. Könyvvizsgálói véleményre, a saját erőre vetített 50 éves futamidejű évi 2%-os amortizációnak megfelelő havi Ft+ÁFA bérleti díj mértékben a melléklet szerinti szerződés megkötése szükséges. Tárgy: Szolgáltatási Szerződés módosítása Vagyonhasznosításai Szerződés módosítása Bérleti Szerződés megkötése - III A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 607/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ bérbeadására a melléklet szerint bérleti szerződést köt a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-vel. A közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármester urat a mellékelt szerződés aláírására. Pap János polgármester Sztankó János ügyvezető igazgató azonnal BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) mint bérbeadó ( a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.),mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában lévő Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban lévő Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ létesítményt üzemeltetés, hasznosítás céljára. A Bérlő által végzett tevékenység: Innovációs tanácsadó iroda működtetése és az üzemi területek szakcégeken keresztüli hasznosítása a mintaüzemi jelleg fenntartása mellett.

5 5 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlemény bérleti díja Ft/hó (azaz hetvenötezer forint)+ 25% ÁFA, mely díj nem tartalmazza a közüzemi költségeket. A fenti bérleti díj határozatlan ideig érvényes, melynek módosítását Bérbeadó 60 napos határidő kitűzésével kezdeményezheti. 3. A szerződő felek jelen bérleti szerződést visszamenőlegesen október 19. nap hatállyal, határozatlan időre kötik. A bérleti jogviszony megszűnését bármely fél kezdeményezheti, amely az írásban történő bejelentéstől számított 60 napos felmondási idő után lép életbe. A Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal is felmondhatja a Bérlő nem szerződésszerű magatartása, különösen a 9.pontban részletezett fizetési késedelem esetén. 4. A Bérlő a bérleti díjat a tárgyhót követően a Bérbeadó által kiállított számla szerint köteles az azon feltüntetett határidőig a Bérbeadó pénztárába befizetni, vagy a Bérbeadó számlájára átutalni. 5. A Bérlő tudomásul veszi, hogy 5 napon túli késedelmes fizetés esetén a Bérbeadó írásban, 15 napos határidő kitűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a hátralék megfizetésére felszólítja és a határidő eredménytelen elteltével a bérletet azonnali hatállyal felmondja. 6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Bérlő a közüzemi szolgáltatások (áram, gáz, víz, szemétszállítás) és telefon, ill. Internet szolgáltatás igénybevételére a szolgáltatókkal saját jogon szerződést köt. Bérbeadó vállalja, hogy - a bérlemény üzemeltetéséhez szükséges közműellátást biztosítja, - munkaidőben információs szolgálatot tart fenn - gondoskodik az általa használt, ill. ideiglenesen kihasználatlan ingatlanrész őrzéséről. 7. A Bérlő vállalja, hogy - betartja a tűzvédelmi, munkavédelmi és a tevékenységével kapcsolatos egyéb szabályokat, előírásokat, illetve az általa használt és ideiglenesen használaton kívüli ingatlanrész vagyonbiztonságára vonatkozó (zárás, riasztórendszer működtetés) bérbeadói előírásokat - a bérleti területet tisztán tartja, a környezetet nem szennyezi, - gondoskodik a bérelt területen tartott vagyontárgyak védelméről, - tevékenységével az ingatlan többi bérlőinek működését segíti. 8. A Bérlő a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes engedélye esetén végezhet építkezést, átalakítást. Amennyiben a fenti munkákat a Bérlő a Bérbeadó engedélye nélkül végezné el, köteles a Bérbeadó felhívására az eredeti állapotot helyreállítani és az okozott kárt megtéríteni. Amennyiben a kötelezettségének a Bérlő a megjelölt határidőre nem tesz eleget, a Bérbeadó az eredeti állapotot a Bérlő költségére helyreállíthatja és azonnali hatályú felmondással élhet. A Bérlő köteles a Bérbeadót értesíteni, ha olyan munkálatok szükségessége merül fel, melyek a Bérbeadót terhelik. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő a felelős. A Bérlő köteles a bérleményt a bérleti jogviszony megszűnésekor rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban a Bérbeadónak visszaadni, a Bérbeadó felszólítására

6 6 a bérleményben saját költségére a bérleti jogviszony kezdetének megfelelő állapotot helyreállítani. A bérbe adott dolog fenntartásával járó kisebb kiadásokat - jogszabály értelmében - a bérlő, a többi kiadást, valamint a dologgal kapcsolatos közterheket a bérbeadó viseli. 9. A Bérlő a bérleményt a Bérbeadó hozzájárulásával másnak albérletbe adhatja. 10. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése kapcsán együttműködnek, az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás közti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. 11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek a bérletre vonatkozó szabályai érvényesek./ LXXVIII.Tv./ Békéscsaba, 2004 november Bérbeadó Bérlő Ellenjegyezte: Tárgy:. Hozzájárulás a hrsz-ú társasházi ingatlan udvarán épült üzlet alatti terület eladásához A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 608/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a hrsz-ú Békéscsaba, Október 23-a tér 1. szám alatti társasházban 411/1000-ed tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs hozzájárul ahhoz, hogy az osztatlan közös tulajdonban lévő udvaron álló Matuska Lajosné Békéscsaba, Augusztus 20. u. 24. szám alatti lakos tulajdonát képező felépítmény (üzlethelyiség) alatti terület, azaz 15 m 2 eladásra kerüljön, összesen Ft nettó áron. A teljes vételárból a jelenlegi tulajdonviszonyok alapján az önkormányzatot megillető nettó vételár Ft. A vevőt terheli még a 25 %-os Áfa megfizetésének kötelezettsége is, így az önkormányzatot megillető bruttó vételár: Ft. A vételár megfizetésén túl a vevőt terheli a tulajdonszerzéssel és a társasház tulajdont alapító okirat módosításával kapcsolatos valamennyi költség és illeték. Baji Lajos alpolgármester december 31. Tárgy: Hozzájárulás a Wlassics sétány sz. alatti társasházi közös tulajdon eladásához

7 7 A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 609/2004. (XI.18.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a 2998/13 hrsz-ú, Békéscsaba, Wlassics stny szám alatti társasházban 1011/10000-ed tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs hozzájárul a társasház közös tulajdonában lévő, használaton kívüli 2 db hőcserélő helyiség eladásához a társasházi közgyűlés április 7-én hozott 3/2003. számú határozatában foglalt feltételekkel és módon. A társasházi közgyűlés határozatának pontos szövege, amelyet Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogad: 3/2003. sz. határozat: A közgyűlés elfogadja a beérkezett vételi ajánlatokat és egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a th. 17. sz. lépcsőházában lévő volt hőcserélőt BOHUS ERZSÉBET, Békéscsaba, Andrássy út 20. A. I. 3. sz. alatti, míg a 21. sz. lépcsőházban lévőt KOVÁCS IMRE, Békéscsaba, Wlassics st. 19. III. 10. sz. alatti lakos vásárolja meg garázs céljára ,- Ft (azaz: Kettő-Kettőmillió Ft) vételáron. Az adásvételi szerződések megkötéséig a vételárakat ügyvédi letétbe kell helyezni, ezt követően a th. felújítási alapjára kell átutalni. Az alapító okirat módosítását a th. elvégezteti, az adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőket terhelik. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető vételárrészt is a társasház felújítási alapjába kell helyezni és az csak az önkormányzati tulajdonrész felújítási költségeinek finanszírozására fordítható. Ennek ellenőrzésével a közgyűlés az önkormányzat megbízásából eljáró Békéscsaba Vagyonkezelő Rt-t bízza meg. Baji Lajos alpolgármester Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. ügyvezető igazgatója értelem szerint Tárgy: Szakkiállítás megrendezésére vonatkozó ajánlati felhívás A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 610/2004. (XI.18.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletében elfogadott tartalommal és feltételekkel az önkormányzat tulajdonában lévő Sportcsarnok és a hozzá tartozó területen megrendezésre kerülő szakkiállítás(ok) rendezésére ajánlati felhívást tesz közzé. Az ajánlati felhívás részletesebb tartalmának meghatározásával, közzétételével, az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás és feladat koordinálásával, valamint a költségek

8 8 viselésével a Városi Sportcsarnok üzemeltetésével és hasznosításával megbízott Békéscsaba Vagyonkezelő Rt-t bízza meg a közgyűlés. Forrás: A szakkiállítás megrendezéséből befolyó bevétel. Pap János polgármester a határozat közléséért Szarvas Péter a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt Igazgatóságának elnöke azonnal 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a szakkiállítás rendezésére benyújtott ajánlatok bontására és bírálatára felkéri a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságot, a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt Igazgatóságát, valamint Dr. Molnár Zsolt képviselőt (az Rt Felügyelő Bizottságának elnökét). Az ajánlattétel eredményéről előterjesztést kell készíteni a évi januári közgyűlésre. A feladatok koordinálására a közgyűlés felkéri Kozma János ügyvezető igazgatót. Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt ügyvezető igazgatója januári közgyűlés AJÁNLATI FELHÍVÁS szakkiállítás megrendezésére 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szt. István tér 7. Tel.: a. 2.b. 3.a. A választott eljárás: nyílt eljárás A szerződés meghatározása: bérleti szerződés Az ajánlatkérés tárgya: A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Sportcsarnok és kapcsolódó területeinek bérbeadása évente megrendezésre kerülő szakkiállítások (a továbbiakban: rendezvény) céljára. A bérlők kiválasztása során alapvető szempont a rendezvény magas színvonalú megrendezésére való alkalmasság. A kiíró a legjobb szakkiállítási koncepciót benyújtó ajánlattevők közül szakterületenként és évente legfeljebb egy-egy szakkiállítás megrendezésére köt szerződést. év időtartamra. Pályázatot nyújthatnak be a legalább 5 éve működő, jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek szakkiállítások, vagy hasonló típusú rendezvények szervezésében referenciákkal rendelkeznek és társ rendező bevonása nélkül képesek szakkiállítás megrendezésére. Egy pályázó több szakterület kiállításának megrendezésére is pályázhat. Ebben az esetben az ajánlatokat szakterületenként elkülönítve, két, vagy több önálló pályázatként kell benyújtani. A szakkiállítás megrendezésével kapcsolatos szakmai szempontok: - A rendezvény jól körülhatárolható tematikájú legyen. A kiíró által javasolt szakterületek: - Híradás- és számítástechnika; - Élelmiszeripar és mezőgazdaság; - Jármű ipar;

9 9 - Építőipar és lakberendezés; stb. - Mutassa be az adott szakterület nemzetközi, országos, vagy több régiót átfogó eredményeit, újdonságait, fejlődésének tendenciáit. - A szakkiállítás koncepciójához nem kapcsolódó kiállítók, vásározók, stb. nem lehetnek jelen a rendezvényen. A látogatók részére szolgáltatást nyújtó ideiglenes kiszolgáló egységek (vendéglátás, stb) legfeljebb a kiállítási terület 5 %-áig létesíthetők. - A rendezvényt minden évben azonos időpontra kell szervezni. A kiíró támogatja és a szakmai kamarák számára támogatásra ajánlja a pályázaton nyertes rendezvényeket. Bérleti feltételek: Az elfogadott ajánlatok benyújtóival a kiíró, vagy megbízottja köt. év határozott időre szóló bérleti szerződést. A kiíró garanciát vállal a szerződésből eredő bérbeadói kötelezettségek teljesítésére. A rendezvény helyszíne: Békéscsaba Városi Sportcsarnok (Békéscsaba, Gyulai út) épülete és kapcsolódó területei. A rendezvény időtartama a berendezéssel és az installáció bontásával együtt legfeljebb 7 nap lehet. A bérleti díj minimális összege:.. Ft + ÁFA / rendezvény. A szerződés tartama alatt a bérleti díj mértéke évente, a KSH által kiadott hivatalos fogyasztói árindexnek megfelelő mértékkel növekszik. A kiíró a bérleti díj ellenében biztosítja a létesítmény közműveinek igénybevételét a meglévő kapacitással, a beépített eszközök, illetve meglévő berendezési tárgyak használatát, továbbá a keletkezett szemét elszállítását és a sportcsarnok épületének szokásos mértékű takarítását. Az igényelt egyéb szolgáltatások külön megállapodás tárgyát képezik. A rendezvény nem korlátozhatja a Sportcsarnok egyes helyiségeiben bérlőként jelen lévő vállalkozások és a szállodai részleg működését. A rendezvények megtartásához szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése az ajánlattevők feladata. A kiíró amennyiben szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette- nem vállal felelősséget a rendezvények esetleges elmaradásából eredő károkért. A kiíró garanciát vállal arra, hogy a pályázaton nyertes rendezvények időpontja előtt hónapon belül hasonló szakterületet érintő rendezvény megtartásához nem járul hozzá a Sportcsarnok területén. Az ajánlatoknak az alábbiakat kell tartalmaznia: Az ajánlattevő adatait, Az ajánlattevő tevékenységének bemutatását, különös tekintettel a vásár szervezői tevékenységgel kapcsolatos referenciák ismertetésére. A kiállítási szakterület tematikáját, részletes leírását, a rendezvény elnevezését, évente tervezett időpontját. A résztvevők várható körét. (Nemzetközi, vagy országos kiállítás a gyártók, forgalmazók, stb. részvételével.) A bérelni kívánt helyiségeket és területeket, az igényelt szolgáltatásokat, a Sportcsarnok napi igénybevételét. Az ajánlott bérleti díjat.( Ft + ÁFA )

10 10 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati felhívás 11. pontjában meghatározott iratokat. 3.c. Az ajánlattevők csak a rendezvények teljes körű megszervezésére és a Sportcsarnok bérletére nyújthatnak be ajánlatot. Egyes részfeladatok ellátására a kiíró nem fogad el ajánlatokat. 4. A teljesítés határideje: A megkötött bérleti szerződés lép hatályba. 5.a. 5.b. 5.c. 6.a. 6.b. 6.c. 7.a. 7.b. A kiíró megbízásából a dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Békéscsaba Vagyonkezelő Rt, 5600 Békéscsaba, Irányi u Tel.: A dokumentáció megkérésének határideje: A dokumentáció től munkanapokon, 8-16 óra között átvehető. Az ajánlattevők részére 200 tól helyszíni bejárást tartunk. A dokumentáció megvásárlásának feltételei: ingyenes Az ajánlattételi határidő:. Az ajánlat benyújtásának címe: Békéscsaba Vagyonkezelő Rt 5600 Békéscsaba, Irányi u szám Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlatok felbontásának időpontja: Helye: Békéscsaba Vagyonkezelő Rt (5600 Békéscsaba, Irányi u tárgyaló) A kiíró az ajánlatok bontására az ajánlattevőket meghívja. 8. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei: A bérleti díjat a rendezvény időpontját megelőző hónap 10. napjáig kell megfizetni a bérbeadó számlája alapján. Az inflációval növelt aktuális bérleti díj összegéről a bérbeadó az adott év január 31-ig értesíti a rendezvény szervezőjét. 11. Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolására kért adatok tények: - cégkivonat, - az ajánlattevő fizetőképességére vonatkozó - számláját vezető pénzintézettől származó- nyilatkozat, - az ajánlattevő első számú vezetőjétől származó, jogilag kötelező erejű nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene nincs folyamatban csőd vagy felszámolási eljárás. - az ajánlathoz csatolni kell a 6 hónapnál nem régebbi adóhatósági, TB és helyi adóhatósági igazolást. 12. Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 napig az ajánlattevő az ajánlathoz kötve van.

11 11 13.a. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: - Az ajánlattevő - kiállítás és vásár szervezésében szerzett tapasztalatai, eredményei. A referenciák teljes hiánya, továbbá ha az ajánlattevő nem jogi személyiségű gazdasági társaság nevében nyújtotta be ajánlatát, kizáró feltétel. - Az ajánlattevő szakmai elképzelései mennyiben szolgálják a 3.a. pontban megfogalmazott célokat. Amennyiben az ajánlattevő nem jelöl meg konkrét kiállítási szakterületet, kizáró feltétel. - Az ajánlattevő általános gazdasági, pénzügyi megítélése a 11. pontban részletezett iratok alapján. Az ajánlattevő ellen folyamatban lévő végelszámolás, csőd, vagy felszámolási eljárás, kizáró feltétel. A 11. pontban felsorolt iratok a jelentkezési határidőt követő 10 napon belül, hiánypótlás keretében is benyújthatók. A hiánypótlási határidő elmulasztása kizáró feltétel. A kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogadja el. Az ajánlatok elbírálása a 13.b. pontban rögzített szempontok szerint történik. 13.b. Az elbírálás résszempontjai és a résszempontok súlyszámai: rész szempontok értékelés súlyszám elérhető pontszám - Az ajánlott bérleti díj pont 30 % 30 - A rendezvény tematikájára, jellegére és további fejlesztésére vonatkozó elképzelések; pont 40 % 40 - A referenciák és az ajánlattevő általános pénzügyi, gazdasági megítélése alapján a rendezvény megszervezésére való alkalmasság pont 30 % 30 (A bérleti díjra adható pontszám kiszámítása: a legmagasabb bérleti díj = 100 pont, a többi bérleti díj pontszámát a legmagasabb bérleti díjhoz viszonyított %-os arány adja meg.) 14. Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni: nem 15. Egyéb információk: - Elbírálási határidő: az ajánlatok felbontását követő, legkésőbb.. nap ( vagy az ezt követő első munkanap). Az ajánlattevőket írásban értesítjük az ajánlatkérés eredményéről.

12 12 - Az ajánlatokat 2 példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A borítékon az ajánlat tárgyára vonatkozó SZAKKIÁLLÍTÁS PÁLYÁZAT jeligén kívül más, különösen az ajánlattevő személyére vonatkozó adat nem szerepelhet. A feladóval ellátott borítékban benyújtott ajánlatot a kiíró nem értékeli. Amennyiben egy pályázó több kiállítási szakterületre nyújt be ajánlatot, úgy azokat szakterületenként külön borítékban, önálló pályázatként kell a kiíróhoz eljuttatni. A 11. pontban részletezett iratokat és igazolásokat csak az egyik pályázathoz kell csatolni. 17. A hirdetmény leadásának és megjelenésének napja: Leadás napja: Megjelenés napja: A kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben nem érkezik számára megfelelő ajánlat. Tárgy: A 2052/40-41 hrsz-ú telek értékesítése A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 611/2004. (XI.18.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesít a 20552/40 hrsz-ú telekből kb. 200 m 2 területet a 6716/3, és 100 m 2 területet a 6716/4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai számára. A földterület vételára bruttó Ft/m 2. A 6716/3-4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai az általuk megvásárolt területrészeket a saját ingatlanukkal összevonva kell, hogy hasznosítsák, és vállalniuk kell, hogy a megvásárolt területen épületet nem helyeznek el. A 6716/3-4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai a felkínált vételi lehetőséggel csak együttesen élhetnek, amennyiben valamelyikük a vételi ajánlatát visszavonja, úgy a másik sem élhet a vételi jogával. 2./ A 20552/40 hrsz-ú ingatlanból az 1. pont alapján értékesített területen kívül megmaradó, kb. 300 m 2 nagyságú területrészt a szomszédos 20552/41 hrsz-ú telekhez kell csatolni. 3./ A 2./ pontban leírtak szerint megnövelt területű 20552/41 hrsz-ú telket nyilvános árverésen kell értékesíteni. A kikiáltási ár bruttó Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. 4./ A szükséges változási vázrajz elkészíttetése az önkormányzat feladata és költsége. Baji Lajos alpolgármester április 30. Tárgy: A Gyula, Szanazugi 11015/22 hrsz-ú telekrész értékesítése A közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

13 13 612/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő, Gyula Szanazugban található 11015/22 hrsz-ú földrészlet 587/1835 tulajdoni részét a tulajdonostárs számára az alábbi feltételekkel: - A tulajdoni hányad bruttó vételára ,- Ft - A vételár 12 hónap alatt, részletekben fizethető meg. Baji Lajos alpolgármester december 31. Tárgy: A 3216/19/A hrsz-ú terület értékesítése A közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 613/2004. (XI.18.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa hozott 487/2004. (IX. 23.) határozat 2. és 3. pontját hatályon kívül helyezi. 2./ A közgyűlés értékesíti a 3216/19/A hrsz alatt felvett ingatlanhoz tartozó kb. 118 m 2 területet Orosz András, Békéscsaba, Mokry utca 2/A szám alatti lakos számára, az alábbi feltételekkel: - A földterület vételára bruttó ,- Ft. - Az adásvételi szerződés kizárólag abban az esetben köthető meg, ha a vevő a felépítmény tulajdonjogának megszerzését igazolja. - A vevő köteles saját költségén a felépítmény alatt található közműveket a szomszédos közterületekre áthelyezni. - Az adásvétel ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos valamennyi tennivaló a vevő feladata és költsége. Baji Lajos alpolgármester december 31. Tárgy: A 14307/2 hrsz-ú terület egy részének megvásárlása A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 614/2004. (XI.18.) közgy.

14 14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a békéscsabai 14307/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának utcanyitással kapcsolatos megkeresését megismerte. A közgyűlés csak azokban az esetekben járul hozzá az utca megnyitásához, ha az ehhez szükséges területeket a 14307/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa és más érintett ingatlan tulajdonosok is ingyen bocsátják az önkormányzat rendelkezésére, ezért a 14307/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kártalanítási kérelmét elutasítja. Baji Lajos alpolgármester december 31. Tárgy: A 485/2004. (IX.23.) közgyűlési határozat módosítása A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 615/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa hozott 485/2004. (IX. 23.) határozatot az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat 1. pontjában írtak helyére az alábbi megfogalmazás lép: A 18003/2 hrsz-ú ingatlanra végleges adásvételi szerződés köthető, bruttó 1000,- Ft vételáron. A szerződésben augusztus 26.-i határidővel az önkormányzatot megillető visszavásárlási jogot kell kikötni, mellyel akkor lehet élni, ha a vevő a teljes felújításra, vagy a jogerős építési engedélyre vonatkozó szerződéses kitételt nem teljesíti. A visszavásárláskor a vevő számára az által igazoltan elvégzett munkák ellenértékét meg kell fizetni, de ezt elsősorban az általa kaucióként felajánlott ingatlanokra bejegyzett jelzálog elengedésével kell teljesíteni. Az önkormányzat a vevő sikeres pályázata esetén- amennyiben ez a sikeres pályázatnak akadálya - az őt megillető visszavásárlási jog tulajdoni lapról való törléséhez előzetesen hozzájárul, és az erről szóló előzetes nyilatkozatot a pályázat benyújtásához kiadja. Az önkormányzat a vevő sikeres pályázata esetén a makói 10415/1 hrsz-ú ingatlanon bejegyzett jelzálogjogát törölteti amennyiben a kastélyprogram pályázatához azt a vevő fedezetként felhasználja -, így az a pályázat fedezeteként felhasználható. A pályázathoz az erről szóló nyilatkozatot az önkormányzat előzetesen kiadja. 2. A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennmaradnak. Baji Lajos alpolgármester december 31. Tárgy: Földterület értékesítése a Spaten sörsátor helyén A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

15 15 616/2004. (XI.18.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli - a békéscsabai 3428/14 hrsz-ú földterületről változási vázrajz készítését - a változással érintett kb. 350 m 2 területet a forgalomképtelen vagyonkörből átsorolja a forgalomképes vagyonkörbe. Fentieknek megfelelően módosítani kell a 3/1999. (II. 25.) önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet mellékletét 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesít a 3428/14 hrsz-ú földrészletből kb. 350 m 2 területet a Cash-Fer Bt, Gyula, Híd u. 3. részére az alábbi feltételekkel: - Az adásvételi szerződés aláírásának feltétele, hogy a vevő a területen található un. sörsátor felépítményt mindennemű kártalanítási igény nélkül elbontsa, és a területről elszállítsa. - A megvásárolt területet beépíteni csak a jelen előterjesztéshez mellékelt látványterv szerint lehet. - A vevő köteles a 3428/14 hrsz-ú földrészletből visszamaradó közterületen a Békéscsaba Közterületeiért alapítvány tulajdonában lévő mozdonyt és vasúti kocsit elhelyezni. - A szükséges megosztási vázrajz elkészíttetése a vevő feladata és költsége. - A földterület vételára Ft/m 2 + áfa. - A terület rendezéséről a lakosságot tájékoztatni kell Vágvölgyi Gábor, Galisz Géza képviselők, valamint Végh László képviselő, mint a Békéscsaba Közterületeiért Alapítvány képviselője részvételével. 3./ A Települési Rendezési Tervben az érintett terület övezeti jelét VT-7-ről VT-2-re kell módosítani 350 m 2 megengedett legkisebb telekterülettel, és 90 %-os beépíthetőséggel. 4./ A közgyűlés ,- Ft erejéig a közterület rendbetételéért a Békéscsaba Közterületeiért Alapítvány előterjesztésében behozott költségvetés figyelembe vételével forrást biztosít.. Dr. Simon Mihály c. főjegyző július 31. Tárgy: Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 617/2004. (XI.18.) közgy.

16 16 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a /2004. (VII.8.) határozatait az eredeti határozatban rögzített igény és ingatlan adatok változatlanul hagyása mellett az alábbi pontokkal egészíti ki: 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlanokat a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának elősegítésére, foglalkoztatási gondjainak enyhítésére, szociális- sport- és gazdaság, valamint városfejlesztési céljainak megvalósítására kívánja felhasználni. 3./ Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről. 4./ Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő és első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékelési szándékáról. 5./ Amennyiben az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50 %-át az önkormányzat a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átutalja. Tárgy: Baji Lajos alpolgármester azonnal Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetői Ajánlat A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 618/2004. (XI.18.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Go-Tan BV előterjesztéshez mellékelt, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ zöldségfeldolgozó részének bérletére és üzemeltetésére vonatkozó ajánlatát, amelynek elfogadásáról jelen ülésén nem kíván dönteni. A közgyűlés megbízza Baji Lajos alpolgármestert, hogy a decemberi közgyűlésig más ajánlattevők ajánlatát is próbálja meg beszerezni. A közgyűlés a beérkező ajánlatok mérlegelésével egyidőben dönt a jelen ülésén megismert Go-Tan BV ajánlatáról is. A Közgyűlés lehetőséget biztosít a Go-Tan BVnek arra, hogy december 16-i közgyűlésig az ajánlatát módosítsa, illetve új elemekkel kiegészítse. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságot a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ bérletére és üzemeltetésére beérkező ajánlatok véleményezésére.

17 17 Baji Lajos alpolgármester december 16. Tárgy: A 19303/6 hrsz-ú földrészlet értékesítése A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 619/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 19303/6 hrsz-ú, 5297 m 2 területű ingatlant, az alábbi feltételekkel: 1. A földterület kikiáltási ára bruttó Ft/m 2. A vevő az ingatlan beépítése során köteles a közmű védőtávolságokból eredő előírásokat betartani. 2. A beépítési kötelezettség 4 év. Amennyiben a vevő ezt elmulasztja, úgy köteles az eladó számára az ingatlan bruttó vételár 5 %-ának megfelelő éves kötbért megfizetni. 3. A területen lévő közkifolyót a terület értékesítése esetén közterületre kell helyezni, amely a vevő feladata. Baji Lajos alpolgármester július 31. Tárgy: Tájékoztató a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 620/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készített tájékoztatót elfogadja. Pap János polgármester azonnal Tárgy: Javaslat intézményi céltartalék felhasználására A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 621/2004. (XI.18.) közgy.

18 18 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények részére a mellékletben szereplő összesítő kimutatás, valamint a csatolt indoklások alapján összesen e Ft többlettámogatást biztosít az intézményi céltartalék terhére. Az előirányzat-változásokkal a évi költségvetési rendeletet módosítani kell. Baji Lajos alpolgármester december 31. Összesítő az "Intézményi céltartalékból" javasolt kérelmekről e Ft-ban Sorszám Intézmény neve Személyi juttatás Járulékok Összesen 1 Napsugár Integrált Óvoda Petőfi Utcai Általános Iskola Számú Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola Számú Általános Iskola Szt. László Utcai Ált.Isk. és Ó Szabó Pál Téri Általános Iskola József A. Ált.Isk. és Alapf.M.I Belvárosi Ált.Isk. és Gimnázium 10 Rózsa Ferenc Gimnázium Kemény G. Műszaki Szakk.i Vásárhelyi P. Műszaki Szakk.i Széchenyi Két Tanítási Ny.Sz.i Gépészeti és Számt.Sz.i Tevan A. Gimnázium Hugonnai V. Egészségügyi Szi Ruhaipari és Iparműv. Sz. I Trefort Villamos- és Fémi.Sz.I Zwack Ker. és Vend.ip. Sz.I Kós Károly Szakképző Iskola Számú Általános Iskola Gerlai Általános Isk. és Óvoda

19 19 23 Vandháti Úti Általános Iskola Bartók B. Zeneiskola Szlovák Ált. Isk., Gimn. és Koll Összesen Tárgy: Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők egy havi külön juttatásának kifizetésére A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 622/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetésben tervezendő, a közalkalmazottakat és köztisztviselőket megillető egy havi külön juttatás terhére december 15-én előleget fizet, melynek nagyságrendje a külön juttatás alapjául szolgáló nettó illetmény 90 %-a. A biztosított előleg elszámolására az egyhavi külön juttatás számfejtésének időpontjában kerül sor. Pap János polgármester január 31. Tárgy: A évi tankönyvtámogatás elszámolása I. A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 623/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi tankönyvtámogatást megtárgyalta, és a melléklet szerinti részletezésben Ft többlettámogatást nyújt az intézmények részére az ingyenes tankönyvtámogatás biztosításához. Az előirányzat-változásokkal a évi költségvetési rendeletet módosítani kell. Fedezete: az általános tartalék előirányzata. Baji Lajos alpolgármester december 31. Tárgy: A évi tankönyvtámogatás elszámolása II. A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

20 20 624/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 623/2004. (XI.18.) közgyűlési határozatának melléklete a következő sorral egészül ki: A Tevan A. Gimnázium, Nyomdaipari Szakközépiskola évi tankönyv többlettámogatása ,- Ft. Az előirányzat-változásokkal a évi költségvetési rendeletet módosítani kell. Fedezete: az általános tartalék előirányzata. Baji Lajos alpolgármester december 31. Tárgy: A tanév javító-pótló záróvizsgáinak elszámolása A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 625/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004/2005. tanév javító-pótló záróvizsgáinak normatív támogatásához az alábbi pótelőirányzatokat biztosítja: ezer forintban Iskola Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Támogatás összesen Személyi juttatás ebből Járulék Kós Károly Szakképző Iskola Széchenyi I. Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Trefort Á. Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Az összesen e Ft Ft pótelőirányzat fedezete a évi költségvetés kötött felhasználású intézményi céltartalék előirányzata. Az előirányzat-változásokkal a évi költségvetési rendeletet módosítani kell. Baji Lajos alpolgármester

21 december 31. Tárgy: Tájékoztató a Békéscsaba Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet használt CT beszerzéséről A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 626/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Réthy Pál Kórház Rendelőintézet számára beszerzett CT közbeszerzési eljárásának tájékoztatóját tudomásul veszi. Velkey Gábor alpolgármester értelem szerint Tárgy: Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet számára egészségügyi gép- műszer beszerzésére évi céltámogatási igénybejelentés A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 627/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet részére, céltámogatási igénybejelentést nyújtson be évre az alábbi egészségügyi gép-műszer beszerzésekre: 1. Ultrahang készülék a Központi Radiológia részére eft 2. Transoesophagealis fejjel rendelkező szívultrahang készülék a Kardiológiai ambulancia részére eft Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat évi költségvetési rendeletében biztosítja az összesen eft összegű egészségügyi gép-műszer beszerzéshez a 60% kötelezően vállalandó eft sajátrészt. A pályázat benyújtása előtt a részletes gazdaságossági számításokat tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányt a februári közgyűlésre be kell terjeszteni. Velkey Gábor alpolgármester december 1. Tárgy: Szociális intézmények szervezeti korszerűsítésének előkészítése A közgyűlés 12 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodással a következő határozatot hozta: 628/2004. (XI.18.) közgy.

22 22 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Szociális és Lakásügyi Bizottságot, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Egyesített Szociális Intézmények esetében tegyen javaslatot a jelenleginél hatékonyabb szervezeti és működési formára. Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke márciusi közgyűlés Tárgy: Támogató szolgálat bővítése A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 629/2004. (XI.18.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Egyesített Szociális Intézményben két új támogató szolgálat kezdje meg működését év január 1-től. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költésvetés terhére e Ft maximált összegben forrást biztosít, hidraulikus beemelő szerkezettel ellátott, kerekesszékkel élők biztonságos szállítására alkalmas gépjármű vásárlásához. Pap János polgármester február / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény további egy gépkocsi vásárlásához szükséges forrás megjelölése érdekében a évi költségvetés tárgyalása előtt A támogató szolgálat tárgyi feltételeinek biztosítása című napirendhez visszatér. Hrabovszki György alpolgármester november 30. Tárgy: Sarkantyú utca idősek klubja első eszközbeszerzése A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 630/2004. (XI.18.) közgy.

23 23 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sarkantyú u. Idősek Klubja első eszközbeszerzésére Ft-ot biztosít, melynek fedezete a évi költségvetés. Pap János polgármester február 28. Tárgy: Önkormányzati beruházásokat érintő elvi döntés A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 631/2004. (XI.18.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése élve felterjesztési jogával, megbízza Hrabovszki György és Velkey Gábor alpolgármestereket, hogy az önkormányzat nevében hívják fel az országos szakhatóságok és a minisztériumok figyelmét arra, hogy az ellátó rendszer intézményeinek átalakítása, fejlesztésének engedélyezése során ne állítsák teljesíthetetlen követelmények elé a beruházó önkormányzatokat. Hrabovszki György alpolgármester Velkey Gábor alpolgármester azonnal 2./ A közgyűlés elrendeli, hogy valamennyi önkormányzati beruházás indításakor készüljön tájékoztató a beruházás teljes menetének költségigényéről. A tájékoztató részletessége terjedjen ki az építés fázisaira és költségigényére, valamint a működtetéshez szükséges személyi feltételekre. A beruházást érintő részdöntések meghozatalakor ez a tájékoztató kerüljön a testület elé. a gazdasági területet felügyelő mindenkori alpolgármester, valamint Szakbizottság értelem szerint Tárgy: Sarkantyú u. 2. sz. alatti idősek klubja létesítése A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 632/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sarkantyú u. 2. szám alatti 50 férőhelyes idősek klubja épületének üzembe helyezéséhez szükséges 6 m 3 űrtartalmú zárt szennyvíztároló építését jóváhagyja. Az idősek klubja építésének befejezéséhez szükséges eft-ot és a tervezett zárt szennyvíztároló építési költségét 800 eft-ot, összesen eft-ot a évi költségvetésben biztosítja.

24 24 Hrabovszki György alpolgármester március 31. Tárgy: Fövenyes utca 1/a. idősek klubja kivitelezése és első eszközbeszerzése A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 633/2004. (XI.18.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Békéscsaba, Fövenyes u.1/a épületében a tervezett beruházás megvalósuljon, a 10. sz. idősek klubja átköltözése érdekében. 2./ A közgyűlés a évi költségvetésében jóváhagyott összegen felül további eft forrást biztosításon a munkálatok kivitelezéséhez a évi költségvetés terhére. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fövenyes u. 1/a idősek klubja első eszközbeszerzésére Ft-ot biztosít a évi költségvetésben. 4./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba, Fövenyes u. 1/a. alatti 50 fős idősek klubja és támogatói szolgálat kialakításának I. üteme tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás első helyen nyertes ajánlattevőjeként a Podest Kft. (Sarkad, Őssy u.2. ajánlati ár: ,- Ft) megnevezését jóváhagyja. 5./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba, Fövenyes u. 1=a. alatti 50 fős idősek klubja és támogatói szolgálat kialakításának I. üteme tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőjeként a Kronborg-Épterv Kft. (Békéscsaba, Bessenyei u. 11/1. ajánlati ár: ,- Ft) megnevezését jóváhagyja. Pap János polgármester szerződéskötés időpontja a nyertes ajánlattevővel: november február 28. Tárgy: Tájékoztató a Fövenyes utcai garzonlakások építése tárgyában A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 634/2004. (XI.18.) közgy.

25 25 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fövenyes utcai garzonlakások építési tárgyában készített tájékoztatót tudomásul vette. Tárgy: Pap János polgármester azonnal A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 635/2004. (XI.18.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezetet az előterjesztés melléklete szerint elfogadja és elrendeli annak a Csabai Mérlegben történő közzé tételét. Dr. Simon Mihály c. főjegyző november 30. Tárgy: Kistérségi Társulás ügye A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 636/2004. (XI.18.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a társulás tagja, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodását és annak egységes szerkezetbe foglalt szövegű módosítását, valamint az alapító okiratot. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése mint a társulás tagja, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tagjaként az éves költség hozzájárulás összegét 100 Ft/fő/év összegben állapítja meg. 3./ évben a hozzájárulás 1/4-e fizetendő, amelyet az önkormányzat kistérségi feladatokat ellátó egy fő megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásával teljesített, így pénzügyileg külön rendezni nem kell évben és azt követően a költségeket az éves költségvetésben tervezni kell.

26 26 Pap János polgármester 1.pontért azonnal 2-3.pont értelemszerű ALAPÍTÓ OKIRAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, Csabaszabadi Község Képviselő-testülete, Doboz Nagyközség Képviselő-testülete, Kétsoprony Község Képviselő-testülete és Telekgerendás Község Képviselő-testülete a Békéscsabai Kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása érdekében a szabad társulás elve alapján önkéntes elhatározásukból többcélú kistérségi társulást hoznak létre és az alábbiak szerint elfogadják a Társulás Alapító Okiratát: I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Békéscsaba és Térsége Többcélú Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2.) Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Jogállása: Jogi személyként működő, részben önálló önkormányzati költségvetési szerv. Gazdálkodása: Részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti teljes gazdálkodási jogkört gyakorolja. A gazdasági-pénzügyi feladatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított Békéscsaba Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 3.) A Társulás működési területe a résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási területe 4.) A Társulás határozatlan időtartamra jön létre. 5.1) A Társulás tagjai: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér Csabaszabadi Község Önkormányzata 5609 Csabaszabadi, Apácai út Doboz Nagyközség Önkormányzata 5624 Doboz, Kossuth tér Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa u Telekgerendás Község Önkormányzata

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

Közfeladat-átadási megállapodás

Közfeladat-átadási megállapodás 08-8/349/2011. Közfeladat-átadási megállapodás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelési és üzemeltetési feladatainak ellátására

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 24000/0/A/3 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest V kerület, Veres Pálné u. 4-6. szám alatt található, iroda megnevezésű, 126 m² alapterületű helyiség bérleti jogviszony

Részletesebben

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig.

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig. Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány)

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nyíregyházi Főiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., a továbbiakban: Kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Tárnok, 3217. hrsz.-ú köztemető és a kezelésében lévő Tárnok, 262. hrsz.-ú egyházi temető 2016. január 1-jétől

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete

46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete 46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről Egységes

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ELADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ELADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ELADÁSÁRA Pályázat kiírója: Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

Bérleti üzemeltetői szerződés

Bérleti üzemeltetői szerződés Bérleti üzemeltetői szerződés ) amely létrejött egyrészröl : Szombathelyi Önkorrrlányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) Képviseli: Gerencsér Gyula ügyvezető Adószáma:

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Király sor 30.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására Bánk Községi Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 342-806 Iktatószám: 40-2/2016. Közzététel napja: 2016.01.11. Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására A pályázat

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2015.04.27 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Tartalomjegyzék 1. A Kiíró megnevezése, székhelye 3 2. A pályázat lebonyolítójának megnevezése, székhelye... 3 3.

Részletesebben

Az óvodai körzetek, a felvétel rendje

Az óvodai körzetek, a felvétel rendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1994. április 14-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Költségvetési koncepciót előkészítő irányelvek kidolgozása - A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS. Lebonyolító megnevezése: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott lebonyolító szervezet

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS. Lebonyolító megnevezése: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott lebonyolító szervezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (8624 Balatonszárszó,

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben