J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ november 25-én (szerdán) órai kezdettel megtartott összevont bizottsági ülésérıl 1

2 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: PÜB részérıl: Kollár Tamás elnök Junek Mariann Kind László Dr. Sal Béla Porkoláb József Dr. Braun Gyula külsıs tag TGB részérıl: Porkoláb József elnök Junek Mariann Dr. Sal Béla Szabó István Czinkóczky Attila külsıs tag Moldován Jenı külsıs tag KT részérıl: Dr. Bognár András polgármester Sági György alpolgármester Michels Gábor alpolgármester Balogh István Király Endre képviselı Tollner József képviselı Polgármesteri Hivatal részérıl: Bánsághy Balázs szervezési ügyintézı Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı Báldogi Éva jkv.vezetı Önkormányzat részérıl: Dr. Herczegh Margit, az önkormányzat ügyvédje Ügyrendre vonatkozóan: amely napirendi pont mindkét bizottságtól is döntéshozatalt igényel, abban az esetben a bizottságok külön-külön szavaznak. Kollár Tamás PÜB elnök a jelenléti ív alapján megállapítja: a PÜB 6 fıvel jelen van: a TGB 6 fıvel jelen van: határozatképes, határozatképes. Meghívóval kiküldve: 1-17-ig napirendi pontok Ülés elıtt kiosztva: - Rokolya Péter tájékoztatása - Pilisi Parkerdı ingatlancsere - Rácz Zoltán méltányossági kérelme közmőfejlesztési hozzájárulás ügyében - PVK Kft. átvilágítására vonatkozó bizalmas anyag nyilvánosságra hozatala (zárt ülés) - Tájékoztatás a Hevesi Hús kft. igénybejelentésérıl és ezzel összefüggı önkormányzati felelısségrıl (zárt ülés) - Szerzıdést igénylı Kt. határozatok végrehajtása 2

3 Kollár Tamás PÜB elnök: Megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés elıtt kiosztott, napirendre felvenni javasolt elıterjesztéseket. A napirend és a sorrend kialakítása után szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyek közül a 21., 22. és 23. elıterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják. Szabó István TGB tag: Nem ért egyet a zárt üléssel. A TGB egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 248/2009. ( ) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a november 25-i TGB+PÜB összevont ülésen az alábbi napirendi pontokat, az alábbi sorrendben tárgyalja: 1. Kerékné Monori Klára csereszerzıdés ügye 2. Pap Zoltán ingatlancsere ajánlata 3. Páty, külter. 0185/11 hrsz. ingatlan belterületbe vonása 4. Dr. Pózmán Med. Egészségügyi Szolgáltató Kft. tisztasági festés iránti kérelme 5. Rokolya Péter tájékoztatása /ülés elıtt kiosztott/ 6. Fali gázkazán csere a Rákóczi u. 11-ben (javítási árajánlat) 7. OTP Bank kölcsönszerzıdése alapján fedezetbe vont ingatlanok kiegészítése újabb ingatlannal 8. TÁMOP 6.1.2/A/09/1 pályázati lehetıség Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok címmel 9. Útéppark Bt. árajánlata (Mézeshegyi bekötı út) 10. Szécsi Zsolt települési fıépítész felmondó levele /2009. ( ) bizottsági határozat ismételt tárgyalása 12. SZMSZ módosítására javaslat hsz. járda szakasz hibája 14. PVK Kft. Felügyelı Bizottsági beszámolója 15. Kerékpárút tervezés tovább fejlesztése 16. Tulajdonosi hozzájárulás 07-es tábla VDSL ellátásához 17. Tulajdonosi hozzájárulás nyugati elkerülı úton földkábel fektetéséhez 18. Pilisi Parkerdı ingatlancsere /ülés elıtt kiosztott/ 19. Rácz Zoltán méltányossági kérelme közmőfejlesztési hozzájárulás ügyében /ülés elıtt kiosztott elıterjesztés/ 20. Egyebek 21. Közbeszerzési eljárás lebonyolítására árajánlat a térfigyelı kamera rendszer kiépítése ügyében (zárt ülés) 22. PVK Kft. átvilágítására vonatkozó bizalmas anyag nyilvánosságra hozatala (zárt ülés) /ülés elıtt kiosztott elıterjesztés/ 23. Tájékoztatás a Hevesi Hús Kft. igénybejelentésérıl és ezzel összefüggı önkormányzati felelısségrıl (zárt ülés) /ülés elıtt kiosztott elıterjesztés/ 24. Szerzıdést igénylı Kt. határozatok végrehajtása /ülés elıtt kiosztott elıterjesztés/ 3

4 A PÜB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 185/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy a november 25-i TGB+PÜB összevont ülésen az alábbi napirendi pontokat, az alábbi sorrendben tárgyalja. 1. Kerékné Monori Klára csereszerzıdés ügye 2. Pap Zoltán ingatlancsere ajánlata 3. Páty, külter. 0185/11 hrsz. ingatlan belterületbe vonása 4. Dr. Pózmán Med. Egészségügyi Szolgáltató Kft. tisztasági festés iránti kérelme 5. Rokolya Péter tájékoztatása 6. Fali gázkazán csere a Rákóczi u. 11-ben (javítási árajánlat) 7. OTP Bank kölcsönszerzıdése alapján fedezetbe vont ingatlanok kiegészítése újabb ingatlannal 8. TÁMOP 6.1.2/A/09/1 pályázati lehetıség Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok címmel 9. Útéppark Bt. árajánlata (Mézeshegyi bekötı út) 10. Szécsi Zsolt települési fıépítész felmondó levele /2009. ( ) bizottsági határozat ismételt tárgyalása 12. SZMSZ módosítására javaslat hsz. járda szakasz hibája 14. PVK Kft. Felügyelı Bizottsági beszámolója 15. Kerékpárút tervezés tovább fejlesztése 16. Tulajdonosi hozzájárulás 07-es tábla VDSL ellátásához 17. Tulajdonosi hozzájárulás nyugati elkerülı úton földkábel fektetéséhez 18. Pilisi Parkerdı ingatlancsere 19. Rácz Zoltán méltányossági kérelme közmőfejlesztési hozzájárulás ügyében 20. Egyebek 21. Közbeszerzési eljárás lebonyolítására árajánlat a térfigyelı kamera rendszer kiépítése ügyében (zárt ülés) 22. PVK Kft. átvilágítására vonatkozó bizalmas anyag nyilvánosságra hozatala (zárt ülés) 23. Tájékoztatás a Hevesi Hús Kft. igénybejelentésérıl és ezzel összefüggı önkormányzati felelısségrıl (zárt ülés) 24. Szerzıdést igénylı Kt. határozatok végrehajtása 1. napirendi pont Tárgy: Kerékné Monori Klára csereszerzıdés ügye Elıterjesztı: Kollár Tamás PÜB elnök A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Kerékné Monori Klára érintett. Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott a 237/2009. (05.27.) és a 388/2009. (09.09.) határozataiban, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı 1034/1 hrsz-ú 877 m2 alapterülető ingatlanját, melynek értéke bruttó Ft, elcseréli a Kerékné Monori Klára (2071 Páty, Kossuth u.76. sz. alatti lakos)111 hrsz-ú 2887 m2 alapterülető ingatlanra, melynek vételi ára Ft/m2. Az Ft + ÁFA összeg értékkülönbözetet 4

5 Kerékné Monori Klára egy összegben június 30. napjáig megfizeti az önkormányzat részére. A szerzıdés megkötését megelızı egyeztetések során tisztázódott, hogy az ingatlannak további két tulajdonosa van, és az OTP jelzálog Bank Zrt. javára 5. millió forint jelzálogjog lett bejegyezve. A 388/2009. (09.09.) Kt. határozat végrehajthatósága érdekében a csereszerzıdés az elıterjesztés mellékletét képezı ügyvédi tényvázlat alapján köthetı meg. Az Önkormányzat a csereszerzıdést az ingatlan nyilvántartásba vett tulajdonosokkal kötheti meg, de ehhez nem áll rendelkezésre Monori Zsuzsanna, Barsi Árpád, mint tulajdonosok, és az OTP Bank, mint jelzálog jogosult hozzájáruló nyilatkozata. A PÜB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 186/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a 1034/1 és 111 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában álljon el az eredeti (csere) szándékától és Kerékné Monori Klára részére az általa befizetett összeget a jegybanki alapkamattal fizesse vissza. 2. napirendi pont Tárgy: Pap Zoltán ingatlancsere ajánlata Elıterjesztı: Kollár Tamás PÜB elnök Pap Zoltán és Pap Zoltánné pátyi (Árpád u. 16. sz.) lakosok azzal a javaslattal éltek az önkormányzat felé, hogy a saját tulajdonukat képezı Páty, Árpád u.16 alatti 913/2 hrsz ingatlant elcserélnék az önkormányzat tulajdonába került Páty,Árpád u. 20. alatti 915 hrsz ingatlannal. Ugyancsak az ajánlat részét képezi a 913/1 hrsz Árpád u. 16/a alatti többszintes lakóingatlan, melyet a késıbbiekben készítendı ingatlanforgalmi értékbecslés alapján felajánlanak az önkormányzatnak vételre. A benyújtott javaslat elutasítását javaslom, mivel az Árpád u. 20. alatti lakóingatlant a képviselı-testület a körzeti megbízott - Gebri József és családja - részére bérlakásként kívánja hasznosítani. A bizottságok álláspontja, hogy nem vállalhatnak kötelezettséget több évre elıre, továbbá jelenleg nincs fedezet a felajánlott ingatlan megvételére. A PÜB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 5

6 187/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy Pap Zoltán és Pap Zoltánné ajánlatát az Árpád u. 16. és 16/a. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban jelenleg nem áll módjában elfogadni. 3. napirendi pont Tárgy: Páty, külter. 0185/11 hrsz. ingatlan belterületbe vonása Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Dr. Polgár Balázs ügyvéd, IPP Kft. A Láposi - Nagygurgyal Dőlı Iparterület fejlesztése érdekében Képviselı- testület 450/2007. (XI.26.) Kt. sz. döntésével elhatározta a terület belterületbe vonását. A terület közepén elhelyezkedı Páty k.ter.0185/11 hrsz. ingatlant ez a határozat nem érintette, ezért szükséges most a döntés meghozatala. Idıközben a Budakörnyéki Földhivatal határozatával engedélyezte erre az ingatlanra is a kivonást és belterületbe vonását. Földmérı által elkészítésre kerültek a belterületbe vonáshoz szükséges vázrajzok, és ezek záradékoltatására is sor került. A terület tulajdonosainak képviseletében eljáró Vass, Réti és Kurucz (ügyintézı ügyvéd dr. Vass J.) ügyvédi iroda kérte az ingatlan belterületbe vonásához szükséges Önkormányzati lépések megtételét. Önkormányzat feladatát képezi a belterületbe vonás érdekében: 1.) az erre vonatkozó határozat meghozatala 2.) földhivatal elıtti eljárás (kérelem benyújtása) A TGB 3 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. (Szabó István képviselı a szavazáskor nincs jelen. 249/2009. ( ) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek: 1.) a Páty Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2002. (X. 15.) Ör. számú és annak módosításáról szóló 6/2009.(III.24.) Ör. számú rendelet végrehajtása érdekében a Páty, 0185/11 hrsz. ingatlan belterületbe csatolását; 2.) a belterületbe csatolással összefüggı valamennyi költség a mindenkori ingatlantulajdonosokat terheli; 3.) felhatalmazni a polgármestert, hogy az ingatlan vonatkozásában a belterületi határvonal, és az ingatlan adataiban bekövetkezett változás (belterületbe vonás) átvezetése érdekében Önkormányzat képviseletében az illetékes Budakörnyéki Földhivatalnál eljárjon. 6

7 4. napirendi pont Tárgy: Dr. Pózmán Med. Egészségügyi Szolgáltató Kft. tisztasági festés iránti kérelme Elıterjesztı: Kollár Tamás PÜB elnök Dr. Mentényi Tibor feladat-megbízási szerzıdésének lejártát követıen a képviselı-testület 480/2008. (XI.26.) határozata értelmében március 1. napjától a Dr. Pózmán Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. látja el a háziorvosi feladatokat. A szerzıdés 5. pontja rendelkezik arról, hogy az épület karbantartási és felújítási költségei a megbízót, azaz az Önkormányzatot terheli. A Pózmán Med Kft. jelezte, hogy az orvosi rendelı egészségügyi és tisztasági festése szükségessé vált, hivatkozva a feladat-megbízási szerzıdésre. Javaslom, hogy az orvosi rendelı tisztasági és egészségügyi festésére kérjen be a hivatal árajánlatokat, és a Pénzügyi Iroda a tartalékkeret terhére biztosítsa a munkák fedezetét. A PÜB 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 188/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a Dr. Pózmán Med. Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött Feladat-megbízási szerzıdés 5. pontját vizsgálja felül és kezdeményezzen szerzıdés módosítást. Felkéri továbbá arra, hogy vizsgálja felül az egészségügyi intézményekkel kötött összes szerzıdést. 5. napirendi pont Tárgy: Rokolya Péter tájékoztatása Elıterjesztı: Kollár Tamás PÜB elnök Ülés elıtt kiosztott, Rokolya Péter PÜB és TGB-hez írt levele alapján. A PÜB fenti levélre figyelemmel, a 103/2008. ( ) PÜB határozat utolsó bekezdésének végrehajtásától eltekint. Határozathozatal nem történt. 7

8 6. napirendi pont Tárgy: Fali kazán csere a Rákóczi u. 11-ben (javítási árajánlat) Elıterjesztı: Kollár Tamás PÜB elnök Gebri József rendır zászlós körzeti megbízott Páty, Rákóczi u. 11. alatti szolgálati lakásában üzemeltetett Radiant típusú fali gázkazán meghibásodott. A körzeti megbízott tájékoztatása szerint szakemberrel megvizsgáltatta a fali kazánt, melynek javítása közel annyiba kerülne, mint egy új fali kazán beszerzése. Tekintettel Gebri József kérelmében foglaltakra kérem a T. Képviselı-testület hozzájárulását a fali kazán kicseréltetéséhez és egy Ferroli Domitech átfolyós rendszerő kombi kazán beszerzésének költségviseléséhez. A körzeti megbízott tájékoztatása szerint a megvásárolni szándékozott fali kazán vételára ,- Ft. A képviselı-testület november 11-i ülésén tárgyalta a kérelmet és úgy határozott, hogy a fali gázkazán javítására gázszerelı mestertıl árajánlatot kér be. Ennek megfelelıen Cséke Endre gázszerelı mester a javításra árajánlatot nyújtott be, melynek összege ,- Ft. Kérem a bizottság tagjait, hogy az ügyben állásfoglalásukat alakítsák ki. Dr. Sal Béla PÜB/TGB tag: Felhívja a figyelmet az árajánlat Mőszaki feljegyzés szakaszára; az árajánlat nem tartalmazza a jelentıs plussz költségeket. A PÜB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 189/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy a Páty, Rákóczi u. 11. sz. alatti önkormányzati ingatlan főtését a késıbbiekben elektromos főtéssel kívánja megoldani, melynek kiépítésére árajánlatokat kér be. 7. napirendi pont Tárgy: OTP Bank kölcsönszerzıdése alapján fedezetbe vont ingatlanok kiegészítése újabb ingatlannal Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester Az OTP Bank Budapesti Régió Önkormányzati Centruma tájékoztatott arról, hogy az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között április 24-én összesen 600 millió forintra létrejött kölcsönszerzıdés j) pontjában foglaltaknak megfelelıen további ingatlant, ingatlanokat kell fedezetként biztosítanunk. A kölcsönszerzıdésben vállalt kötelezettségünknek eleget téve az alábbi három önkormányzati tulajdonban lévı tehermentes ingatlan javaslom fedezetként felajánlani: Rákóczi út 98. forgalomképes ingatlan, 8

9 Árpád u. 20. kataszteri nyilvántartásban még nem szerepel, a tulajdoni lapon még nincs átvezetve a tulajdonjogról való lemondás, amint az átvezetés megtörténik forgalomképes lesz (ügyvédnek átadva), Kossuth u önkormányzati tulajdonban lévı 2 és 4 számú lakás forgalomképes. Kérem a Bizottságot javaslatom támogatására. A PÜB 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. (Porkoláb József PÜB tag a szavazáskor nincs jelen.) 190/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Páty Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között április 24-én összesen 600 millió forintra létrejött kölcsönszerzıdés j) pontjában foglaltaknak megfelelıen az alábbi tehermentes és forgalomképes önkormányzati ingatlanokat biztosítsa a fedezetként: - Rákóczi út Árpád u Kossuth u. 92/2 és 4 lakás 8. napirendi pont Tárgy: TÁMOP 6.1.2/A/09/1 pályázati lehetıség Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok címmel Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester Az InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda tájékoztatásul megküldte a TÁMOP 6.1.2/A/09/1 Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok címmel közzétett pályázati kiírást. A pályázat áttanulmányozását követıen - mivel a támogatás mértéke 100 %, tehát önrész fedezetre nincs szükség - javasoljuk, hogy a pályázati feltételek alapján az Oktatási, Szociális és Közmővelıdési Bizottság mint szakbizottság vizsgálja meg a pályázaton való részt vétel lehetıségeit. Amennyiben az Önkormányzat a pályázat benyújtása mellett dönt, az InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda a pályázat megírásában közre tud mőködni, annak megírásához az anyagi fedezetet a VÁTI-tól igényelheti. Itt tájékoztatjuk a Bizottság tagjait, hogy a pályázat benyújtásának határideje január 8- ig biztosított. Dr. Braun Gyula PÜB tag: Felhívja a figyelmet, hogy az elıterjesztés csak kivonatosan tartalmazza a pályázati feltételeket; a Közép-magyarországi régióra ez a pályázat nem vonatkozik. 9

10 Michels Gábor alpolgármester: Testületi ülésig tisztázni kell a pályázati kiírás részleteit. A PÜB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 191/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek a TÁMOP 6.1.2/A/09/1 Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok címmel közzétett pályázat benyújtását. 9. napirendi pont Tárgy: Útéppark Bt. árajánlata (Mézeshegyi bekötı út) Elıterjesztı: Sági György és Michels Gábor alpolgármesterek Az Útépítı és Mélyépítı Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park, Sóstói u. 7.) Á/264/2009 számon benyújtotta árajánlatát a Páty, Mézeshegyi bekötı út aszfaltozására. Tekintettel az árajánlatban részletesen kidolgozott költségvetésben foglaltakra javaslom a bruttó ,- Ft vállalási díj elfogadását, ennek alapján a kivitelezési munka megrendelését a képviselı testületnek. A PÜB 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. 192/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Páty Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága úgy határoz, hogy az Útépítı és Mélyépítı Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park, Sóstói u. 7.) Á/264/2009 számon benyújtott árajánlatát a Páty, Mézeshegyi bekötı út aszfaltozására, bruttó ,- Ft összegben a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá, hogy a Képviselı-testület a kivitelezést rendelje meg. 10. napirendi pont Tárgy: Szécsi Zsolt települési fıépítész felmondó levele Elıterjesztı: Kollár Tamás PÜB elnök Szécsi Zsolt települési fıépítész 2009.november 17-én érkeztetett és 3943/2009. iktatószámon nyilvántartásba vett levelében a január 3. napján megkötött megbízási szerzıdést, mely az Önkormányzat és a Szécsi és Társa Építész Stúdió között jött létre, felmondta. A megbízási 10

11 szerzıdés 7.1. pontjában foglaltaknak megfelelıen a szerzıdést bármelyik fél jogosult indokolás nélkül egy havi felmondási idıvel felmondani. Kérem a T. Bizottságot, hogy Szécsi Zsolt felmondását az abban felsorakoztatott indokok figyelembe vételével vegye tudomásul. A PÜB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 193/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Páty Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága úgy határoz, hogy Szécsi Zsolt települési fıépítész felmondását tudomásul veszi. 11. napirendi pont Tárgy: 234/2009. ( ) bizottsági határozat ismételt tárgyalása Elıterjesztı: Porkoláb József TGB elnök Bizottságunk október 28-i ülésén tárgyaltuk a Golfpálya szabályozási terve napirendi pontot. A napirend megtárgyalását követıen személyem mint levezetı elnök még nem mint megválasztott bizottsági elnök a szavazásban részt vettem, mely döntött a szabályozási terv tájékoztatójának elfogadásáról és a további tárgyalások kezdeményezésérıl, megjelölve a tárgyalások lefolytatására meghatalmazottakat. Sajnálatos módon a szavazásban én is részt vettem, melynek eredménye 3 igen és 2 nem szavazat. Utólagosan saját szavazatom levonását követıen az elıterjesztést 2 igen, és 2 nem szavazattal a bizottság elutasította. Javaslom, az anomália feloldása érdekében a mai ülésünkön a szavazás megismétlését, különös tekintettel arra, hogy a környezı településekkel az egyeztetı tárgyalások folyamatosan zajlanak. A TGB 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 250/2009. ( ) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a golfpálya szabályozási tervével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. Megbízza Dr. Bognár András polgármestert, Michels Gábor alpolgármestert, Sági György alpolgármestert és Dr. Sal Béla képviselıt a környezı településekkel történı tárgybani tárgyalások lefolytatására. 11

12 12. napirendi pont Tárgy: SZMSZ módosítására javaslat Elıterjesztı: Porkoláb József TGB elnök Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.3.) rendelet 29. -ának módosítását - mely az alábbiak szerint rendelkezik kezdeményezem. 29. (1) A határozati javaslattal, illetve rendelet-tervezettel (a továbbiakban: határozati javaslat) kapcsolatos módosító indítványokat úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmően - igennel, vagy nemmel lehessen szavazni. A módosító indítványokat írásban legkésıbb az ülésen a napirend tárgyalásakor az ülésvezetınek át kell adni. Módosító indítványom a képviselık határozottabb, és egyértelmőbb véleménynyilvánításának megvalósulása érdekében kerül elıterjesztésre. A választópolgárok hiteles tájékoztatása megköveteli, hogy a bizalmukat élvezı képviselık véleményét, állásfoglalását minden ügyben pontosan megismerjék. A beterjesztett javaslat jogszabályt nem sért, a vélemény nyilvánítás szabadsága érvényesül, és a megvalósítását semmi nem tiltja. Fentiekre tekintettel az SZMSZ 29. (1) bekezdése két bekezdéssé alakulna át, (29. (1) A határozati javaslattal, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatos szavazásban a képviselık igen vagy nem szavazattal vesznek részt. Indokolt esetben / pl. elfogult, vagy nem áll elegendı információ rendelkezésére a döntéshez/, tartózkodhat a szavazástól. A tartózkodó szavazatot, a szavazás elıtt, minden esetben indokolni kell. (2) A határozati javaslattal, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatos módosító indítványokat úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmően - igennel, vagy nemmel- lehessen szavazni.) ennek megfelelıen a szakasz többi bekezdése egyel nagyobb számra módosulna (3,4,5 bekezdés). Dr. Bognár András polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy a képviselı a döntését nem köteles megindokolni. Dr. Herczegh Margit ügyvéd: Az SZMSZ-ben a mőködés úgy van szabályozva, hogy ne legyenek mőködésképtelenek se a bizottságok, se a testület; a tartózkodás akadályoztatása a munkának. A TGB 5 nem, 1 igen szavazattal elvetette az SZMSZ módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta. 251/2009. ( ) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság elvetette az SZMSZ 29. -ának módosítására tett javaslatot. Szabó István TGB tag elment, a TGB létszáma: 5 fı. 12

13 13. napirendi pont Tárgy: 949 hrsz. járda szakasz hibája Elıterjesztı: Porkoláb József TGB elnök Több lakossági bejelentés érkezett, mely szerint az önkormányzati tulajdonú, közterületeken lévı járdák állapota néhány utcában töredezett, rossz állagú. Helyszíni szemlék alkalmával errıl a Mőszaki Iroda személyesen is meggyızıdött. Konkrétan november 9.-én érkezett egy beadvány a Mőszaki Irodára, mely szerint a Széchenyi utca 12. szám elıtt lévı töredezett, egyenetlen járdán a bejelentı, Gálicz Istvánné elesett és komolyan megsérült. A Mőszaki Iroda a helyszínt megvizsgálta és a járda állapotáról feljegyzést készített. A járdaszakasz hossza kb. 15 m. A Széchenyi utca önkormányzati tulajdonban van, helyrajzi száma: 949. A helyszíni szemle alapján megállapítható, hogy a bejelentés alapos. A bejelentı kéri a járda rendbehozatalát és töredezett állapotának megszüntetését. Vélelmezhetı, hogy további bejelentések érkeznek a jövıben a Hivatalhoz a téli illetve az azt követı idıszakban. Javaslom az alábbi intézkedések megtételét: 1. A Széchenyi út 12. szám elıtti közterületen lévı járdát ki kell javítani, az egyenetlen, balesetveszélyes, töredezett állapotot meg kell szüntetni. 2. A község területén a további rossz állapotú járdákat fel kell mérni valamint program és ütemezés alapján azokat ki kell javítani. A TGB 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 252/2009. ( ) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javasolja, hogy a rossz állagú és valóban balesetveszélyes állapotú járdákat a község területén méressék fel és a bekért árajánlatok alapján, program és ütemterv szerint a felújítási munkálatokat végeztessék el a pénzügyi lehetıségek függvényében. 14. napirendi pont Tárgy: PVK Kft. Felügyelı Bizottságának beszámolója Elıterjesztı: Porkoláb József TGB elnök A PVK Felügyelı Bizottságának beszámolójáról készült jegyzıkönyvet az elıterjesztéshez csatolom, egyben kérem az írásos tájékoztató szíves tudomásul vételét. A TGB 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 13

14 253/2009. ( ) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság a PVK Kft. FEB tájékoztatóját elfogadja. 15. napirendi pont Tárgy: Kerékpárút tervezés tovább fejlesztése Elıterjesztı: Porkoláb József TGB elnök A Zsámbéki medencét átszelı és a településeken megépítendı kerékpár út tanulmány terve elkészült. Az elkészült tanulmányterv alapján a környezı települések képviselıivel, tervezıivel a további egyeztetések szükségesek. Kérem a Bizottság tgjait, hogy a Telki, Budajenı és Biatorbágy önkormányzatai által kijelölt koordinációs munkatársakkal folytatandó egyeztetések alapján az engedélyzetetési tervek elkészítéséhez szükséges tárgyalások lefolytatására és az árajánlat bekérésére személyemet hatalmazza fel. A napirendhez kapcsolódóan javaslom a Bizottság tagjainak a mellékletként becsatolt közlekedési Operatív program pályázati kiírás tanulmányozását, és javaslataik kidolgozását a decemberben tartandó bizottsági ülésünkig. A TGB 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 254/2009. ( ) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a létesítendı kerékpárutak ügyében Telki, Budajenı és Biatorbágy önkormányzatai által kijelölt koordinációs munkatársakkal folytatandó egyeztetések lefolytatására, engedélyezési tervek elıkészítésével kapcsolatos feladatok és árajánlatok bekérésére felhatalmazza és megbízza Porkoláb József képviselıt, a TGB elnökét. 16. napirendi pont Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a 07-es tábla VDSL ellátásához Elıterjesztı: Porkoláb József TGB elnök A STENTOR MI Mérnöki Iroda a Páty, 07 számú lakópark VDSL (FTTC) szélessávú ellátása címő engedélyezési tervdokumentáció benyújtásával tulajdonosi hozzájárulást kér távközlési földkábel kivitelezésére az Önkormányzat tulajdonában lévı alábbi ingatlanokra : 1842/2 kivett beépítetlen terület, 1694/2, 1693, 1692, 1651 kivett közterületek, 14

15 2301 szántó, 2312 kivett út, 2313 szántó, 06 kivett saját használatú út. A fentiekben felsorolt ingatlanok 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanok. A telepítés érinti továbbá az alábbi ingatlanokat, ahol az Önkormányzat résztulajdonnal rendelkezik: 07/19 hrsz. 69/279 arányban, 07/21 hrsz 1200/4876 arányban, 07/28 hrsz. 386/898 arányban. Ezek az ingatlanok: kivett saját használatú utak. A hálózat kiépítése a Magyar Állam tulajdonában lévı közutat ( Rákóczi út ) is érinti. A tervek terjedelme miatt azokat nem csatoltuk, a Mőszaki Irodán megtekinthetık. Csatoltuk azonban a tervezett felújítás teljes, áttekintı nyomvonalát a helyszínrajzokon, amelyekrıl a lényeges adatok leolvashatók ( 1-5 tervlapok, helyszínrajzok). Javaslom a hozzájárulás megadását az alábbi feltételekkel: 1. A hozzájárulás nem mentesít a szükséges szakhatóságok, közmő üzemeltetık hozzájárulásának, nyilatkozatának beszerzése alól. 2. A hozzájárulás kikötése, hogy szilárd burkolatú utak, útszakaszok, gépkocsi behajtók alatt a földkábel csak átvezetéssel, védıcsıben vezethetı, a szilárd burkolat bontása nélkül. 3. Egyebekben az engedélyezési dokumentációban foglaltakat kell betartani. Michels Gábor alpolgármester: Javasolja, hogy a kivitelezıvel tárgyaljanak a nyomvonal egyeztetésérıl. A TGB 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 255/2009. ( ) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a STENTOR MI Mérnöki Iroda a Páty, 07-es tábla VDSL szélessávú ellátása c. engedélyezési tervdokumentációban megjelölt nyomvonalat nem támogatja; a tulajdonosi hozzájárulás megadása érdekében nyomvonal egyeztetést tart a kivitelezıvel. 17. napirendi pont Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás nyugati elkerülı úton földkábel fektetéséhez Elıterjesztı: Porkoláb József TGB elnök A TROMOS E Mérnökiroda Bt. a Páty, nyugati elkerülı út 20 kv-os és 0,4 kv-os szabadvezeték kiváltása címő kiviteli tervdokumentáció benyújtásával tulajdonosi hozzájárulást kér az Önkormányzat tulajdonában lévı 0209/1 helyrajzi számú kivett útra és a 0182 helyrajzi számú kivett közútra elektromos földkábel kivitelezésére. 15

16 A hálózat kiépítése bontással és új vezetékek kiépítésével jár. Jelentıs mennyiségő magántulajdonban lévı ingatlant, illetve a Magyar Állam tulajdonában lévı közutat ( Rákóczi út ) is érinti. A tervek terjedelme miatt azokat nem csatoltuk, a Mőszaki Irodán megtekinthetık. Csatoltuk azonban a tervezett felújítás teljes, áttekintı nyomvonalát a helyszínrajzon, amelyekrıl a lényeges adatok leolvashatók ( 1 db lap ). Javaslom a hozzájárulás megadását az alábbi feltételekkel: 1. A hozzájárulás nem mentesít a szükséges szakhatóságok, közmő üzemeltetık hozzájárulásának, nyilatkozatának beszerzése alól. 2. A helyszínrajzon szereplı tervezett szabadvezeték szakasz ( légkábel ) a helyi építési szabályzat ( HÉSZ ) 23. (12) bekezdése szerint a Község belterületén nem létesíthetı, ezért azt a szakaszt is földkábellel kell megoldani a szakasz szükséges áttervezésével. 3. A mőszaki leírásban szereplı megoldás, mely szerint a földkábeleket az út alatti átvezetéseknél az utak átvágásával kívánják megoldani nem lehetséges. Az utak alatt a vezetékek csak védıcsıben, átfúrással vezethetık át, a szilárd burkolat bontása nélkül. A TGB 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 256/2009. ( ) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy a TROMOS E Mérnökiroda Bt. a Páty, nyugati elkerülı út 20 kv-os és 0,4 kv-os szabadvezeték kiváltása c. engedélyezési tervdokumentációban megjelölt nyomvonalat nem támogatja; a tulajdonosi hozzájárulás megadása érdekében nyomvonal egyeztetést tart a kivitelezıvel. 18. napirendi pont Tárgy: Pilisi Parkerdı - ingatlancsere Elıterjesztı: Porkoláb József TGB elnök Ülés elıtt kiosztott, Pilisi Parkerdı Zrt. által, polgármesterhez írt levél alapján. A TGB és a PÜB a Pilisi Parkerdı Zrt. levelét tudomásul vette. Határozathozatal nem történt. 16

17 19. napirendi pont Tárgy: Rácz Zoltán méltányossági kérelme közmőfejlesztési hozzájárulás ügyében Elıterjesztı: Kollár Tamás PÜB elnök Ülés elıtt kiosztott írásos elıterjesztés alapján. Rácz Zoltán (6353 Dusnok, Bercsényi u. 11.) a mellékletben az elıgerjesztéshez csatolt méltányossági kérelmet nyújtott be a közmőfejlesztési hozzájárulás meghifzetésével kapcsolatban. A PÜB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 194/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Páty Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága úgy határoz, hogy nem engedélyezi Rácz Zoltánnak (6353 Dusnok, Bercsényi u. 11.) a közmőfejlesztési hozzájárulás részletekben történı megfizetését. 20. napirendi pont Tárgy: Egyebek Moldován Jenı külsıs TGB tag bejelenti, hogy december 31-el lemond TGB tagságáról. Indoklásul elmondja, nyugdíjba vonul, és a továbbiakban nem kíván semmiféle tisztséget betölteni. A TGB tudomásul vette a bejelentést. 21. napirendi pont Tárgy: Közbeszerzési eljárás lebonyolítására árajánlat a térfigyelı kamera rendszer kiépítése ügyében Elıterjesztı: Sági György alpolgármester, Porkoláb József TGB elnök Az elıterjesztést a bizottságok zárt ülésen tárgyalták, melyrıl külön jegyzıkönyv készült. Az elıterjesztés vonatkozásában az alábbi határozati javaslat született: 17

18 257/2009. ( ) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat Páty Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a képviselı-testületnek a közbeszerzési eljárás megindítását a legolcsóbb ajánlatot adó cég a Kreatív Projekt Gazdasági Tanácsadó Kft (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.) közremőködésével a lehetı legmagasabb mőszaki tartalmú rendszer kiépítésére. 22. napirendi pont Tárgy: PVK Kft. átvilágítására vonatkozó bizalmas anyag nyilvánosságra hozatala Elıterjesztı: Porkoláb József TGB elnök Ülés elıtt kiosztott írásos elıterjesztés alapján az elıterjesztést a bizottságok zárt ülésen tárgyalták, melyrıl külön jegyzıkönyv készült. Az elıterjesztés vonatkozásában az alábbi határozati javaslat született: 195/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Páty Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága úgy határoz, hogy a PVK Kft. átvilágítását tartalmazó zárt ülésen tárgyalt bizalmas anyag nyilvánosságra hozatala ügyében felkéri a jegyzıt a belsı vizsgálat lefolytatására. 23. napirendi pont Tárgy: Tájékoztatás a Hevesi Hús Kft. igénybejelentésérıl és ezzel összefüggı önkormányzati felelısségrıl Elıterjesztı: Michels Gábor alpolgármester Ülés elıtt kiosztott írásos elıterjesztés alapján az elıterjesztést a bizottságok zárt ülésen tárgyalták, melyrıl külön jegyzıkönyv készült. Az elıterjesztés vonatkozásában az alábbi határozati javaslat született: 258/2009. ( ) településfejlesztési és gazdálkodási bizottsági határozat Páty Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a Hevesi Hús Kft. igénybejelentését feljelentés kiegészítésként küldje meg az ügyészségnek. 18

19 24. napirendi pont Tárgy: Szerzıdést igénylı Kt. határozatok végrehajtása Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester Dr. Herczegh Margit ügyvéd: Személyes érintettségére hivatkozva zárt ülést kér. A PÜB elnök elrendeli a zárt ülést. Ülés elıtt kiosztott írásos elıterjesztés alapján az elıterjesztést a bizottságok zárt ülésen tárgyalták, melyrıl külön jegyzıkönyv készült. Az elıterjesztés vonatkozásában az alábbi határozati javaslat született: 196/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Páty Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága úgy határoz, hogy a benyújtott számlák kifizetését engedélyezi. 197/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Páty Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselıtestületnek, hogy a Dr. Herczegh Margit Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerzıdés teljesítés igazolásra vonatkozó pontját törölje. 198/2009. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Páty Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága elvetette a Szerzıdést igénylı Kt. határozatok végrehajtása címő elıterjesztés határozati javaslatát. Kollár Tamás PÜB elnök megállapítja, hogy minden napirendi pontot megtárgyaltak, és bezárja az ülést. TGB határozatok: PÜB határozatok: 248-tól 258-ig 185-tıl 198-ig Kmf. Porkoláb József TGB elnök Kollár Tamás PÜB elnök 19

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. június 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. december 02-án 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. november 11-én (szerdán) 15.00 órai kezdettel megtartott Képviselı-testületi ülésérıl 1 Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

NÉPSZAVAZÁS 2010. FEBRUÁR 14.

NÉPSZAVAZÁS 2010. FEBRUÁR 14. PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 1. szám 2010. JANUÁR NÉPSZAVAZÁS 2010. FEBRUÁR 14. BEKÖSZÖNTÔ T MAGYAR KULTÚRA NAPJA isztelt ünneplô Közönség! Kedves Barátaim! Én szeretem ezt az ünnepet.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 11. szám 2008. november 2 PÁTYI KURÍR 2008. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 PÁTYI KURÍR HIRDETMÉNY A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/G. (5) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Varga Kálmán PVB elnök Vadasfalvi János PVB tag Csere Andrea PVB tag Bors Miklósné PVB

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. január 30-án 16.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. október 19. -ei üléséről. 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. október 19. -ei üléséről. 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy elfogadja a 24/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbi módosítással: Leveszi a ZÁRT ülésen szerepelő 9.-es

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 6. szám 2008. június 2 PÁTYI KURÍR 2008. június 2008. június PÁTYI KURÍR 3 A polgármester tollából... Tisztelettel köszöntöm az olvasót! Községünk

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 27. Száma: 17391-24/2015. Elıkészítı: Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 13-án (kedden) 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot J E GY Z İ K Ö NY V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága 2012. február 16-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2011. (II. 01.) Lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése

Részletesebben

Jegyzıkönyv. dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére.

Jegyzıkönyv. dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 25-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint Fekete Gyula

Részletesebben

Közérdekû telefonszámok

Közérdekû telefonszámok 2 PÁTYI KURÍR 2009. február Közérdekû telefonszámok Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. Honlap: www.paty.hu Kiadja: Páty Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Ferichné Döme

Részletesebben

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András

Részletesebben