KÉPVISELİ-TESTÜLET ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI"

Átírás

1 KÉPVISELİ-TESTÜLET ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete Pilis-Nyáregyháza községben a háziorvosi ügyeleti szolgálatot Pilis, Rákóczi út 40. sz. alatt lévı orvosi rendelıben látja el. 2./ A felnıtt háziorvosok a készenlétben és az összevont hétvégi ügyeletben a gyermekbeteget is ellátják. 3.a./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a Pilis községben biztosított ügyeleti szolgálatban résztvevık ügyeleti munkabérét január 1-tıl kezdıdıen készenléti ügyelet orvosok asszisztensnek állapítja meg. /12 órára/: Ft-ban Ft-ban b/ Képviselı-testület az ügyeletre gépkocsit nem biztosít. Saját gépkocsi költségtérítésként orvosoknak készenléti ügyelet 40 km x 15.-Ft. összevont hétvégi ügyelet 60 km x 15.-Ft. / 12 órára/: / 24 órára/_ összeget állapít meg. 4.a./ A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy az ügyeleti ellátás költségeinek- Nyáregyháza községet illetıen-legalább az 1/3-2/3-os megoszlást érje el és annak havonként átutalásáról gondoskodjon. b./ Az ügyeleti szolgálat egyéb költségeinek rendelı fenntartás, gyógyszerköltségek kiadásait féléves költségkimutatás alapján Nyáregyháza arányosan fizesse meg. 5./ Az ügyeleti szolgálat társadalombiztosítási finanszírozása ügyében a két hivatal megbízottja személyesen járjon el Társadalombiztosítási Igazgatóságnál. Kriskó Jánosné jegyzı 1

2 A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 2/1993.(I.28.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot ír ki a pilisi 1. sz. Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére. Az állás betöltésének feltételei: - tudományegyetemi végzettség, tanárképzı, vagy felsıfokú tanárképzı fıiskola, - 5 éves szakmai gyakorlat Az állás betöltéséhez kapcsolódó juttatások: - bér megegyezés szerint, - szolgálati lakást biztosítani nem tudunk. A megbízás kezdı idıpontja: augusztus 1. A pályázat benyújtásának helye: - Nagyközség Polgármestere - 272l Pilis, Kossuth L. út 47.sz. A pályázat benyújtásának határideje: április 30. Felelıs: A pályázat közzétételéért: Kriskó Jánosné jegyzı A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 3/1993.(I.28.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete elhatározza, hogy évi költségvetésé terhére a perifériás szőrések végzésére alkalmas doppler készüléket vásárol. Határidı: február 28. A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 8/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete elhatározza Pilis nagyközség címerének elkészítését. 2./ A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a címer készítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidı: február 28. 2

3 A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 9/1993.(I.28.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a Pilis, Huba u. 25. sz. alatti 16-os tulajdoni lapon nyilvántartott 3205 és 3175 hrsz-ú összesen m2 /20,39 ha / területő ingatlan vagyonértékelését Ft-ban elfogadja. A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 10/1993.(I.28.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a Pilis I. meghossz. 0-3,700 szelvényig 3,7 km hossz belvízelvezetı csatorna /Gerje fıcsatorna/ önkormányzati tulajdonba adását kéri a Pest Megyei Vagyonátadó Bizottságtól. A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 11/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete évi költségvetésébıl 500 e Ftot biztosít részarány-földtulajdon vásárlására. 2./ A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a biztosított összeg gazdaságos felhasználására. A Képviselı-testület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 14/1993.(III.11.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete évi költségvetésébıl az elızıleg biztosított 500 e Ft-on felül további e Ft-ot, összesen 2 millió Ft-ot biztosít részarány-földtulajdon vásárlására. 2./ A Képviselı-testület megbízza az Építési-Községrendezési-Környezetvédelmi Bizottság tagjait, valamint Fazekas László képviselıt, hogy a fejlesztési célok megvalósításához szükséges területek kijelölésében járjon el. 3

4 Határidı: március 22. A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 15/1993.(III.11.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a saját, valamint bizottságainak évi munkatervét elfogadja. A Képviselı-testület többségi szavazattal a 18/1993.(III.11.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a jegyzıkönyv mellékletét képezı címer vázlatok közül elsıként az 1. sz., másodikként a 2. sz., harmadikként a 3. sz. vázlatot fogadja el Pilis Nagyközség címerének. 2./ A Képviselı-testület megbízza Szalontay Ágnes grafikusmővészt Pilis címerének megalkotásával és lobogójának megtervezésével. A Képviselı-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 19/1993.(III.11.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az EXPO rendezvényre az alábbi tervekkel pályázik, megerısítve e határozattal a polgármester ez ügyben február 1-i keltezéssel beadott pályázatát: - Egyházzenei orgonahangverseny sorozat a klasszicista stílusú pilisi evangélikus templomban. - Dolina pincelátogatások - Vendégvárás vendéglátás - Hintókiállítás lovasbemutató A Képviselı-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 4

5 20/1993.(III.11.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testület a Távközlésrıl szóló törvény 4. -ban leírt koncessziós pályázat kiírásához ragaszkodik. Felkéri az illetékes Miniszter urat, hogy a kiírás érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 2./ A Képviselı-testület a DÉT-COM RT távközlés fejlesztési koncepciójához elvi hozzájárulást adja. 3./ A Képviselı-testület a DÉT-COM Rt által becsült telefonhálózat tervezéséhez Pilis nagyközséget érintı 2,7 2,8 millió Ft tervezési költség évi költségvetésében történı elkülönített kezeléséhez hozzájárul. Az összeg átutalására azonban kizárólag külön önkormányzati döntés és egy esetleges tervezési szerzıdés konkrét garanciális alapján kerülhet sor. A Képviselı-testület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 21/1993.(IV.01.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a 123/1992.(VIII.17.) sz. önk. határozatának céltámogatási igényének vízgazdálkodási ágazatra vonatkozó részét a továbbiakban is érvényben tartja, azaz: a./ A vízellátásra vonatkozó saját forrásként: 1993-ban 31.0 millió forint 1994-ben 30.0 millió forint 1995-ben 30.0 millió forint összeget az éves költségvetési rendeletében elkülöníti. b./ A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás I. ütemére vonatkozó saját forrásként 1993-ban 20.0 millió forint 1994-ben 20.0 millió forint 1995-ben 20.0 millió forint összeget az éves költségvetési rendeletében elkülönít. 2./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a 123/1992.(VIII.17.) sz. önk. határozatának céltámogatási igényének az oktatási ágazatra vonatkozón részét: a./ továbbra is érvényben tartja s az éves költségvetési rendeletében saját forrásként: 1993-ban 9,0 millió forint 1994-ben 9.0 millió forint összeget elkülönít. Határidı: folyamatos, december 31-ig 5

6 A Képviselı-testület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 22/1993.(IV.01.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete Pénztári Szabályzatát és Leltározási Szabályzatát elfogadja. Kriskó Jánosné jegyzı A Képviselı-testület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 23/1993.(IV.01.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a térség gázellátási beruházása révén létrejövı vagyon kezelésére Albertirsa, Ceglédbercel, Dánszentmiklós önkormányzatai és az INVESTTECHNIK Rt. részvételével Ft készpénz törzstıkével létrehozza a GERJEGÁZ Gázvezetéképítı és Vagyonkezelı Részvénytársaságot. A Részvénytársaságban Pilis Ft. Albertirsa Ft, Ceglédbercel Ft, Dánszentmiklós Ft, an INVESTTECHNIK Rt Ft alaptıkét jegyez. A képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a társaság alapító okirata aláírására. 2./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a GERJEGÁZ Rt. Igazgatóságába egy fıt delegál, Haluszka Zoltán Pilis, Vatyai út 26. sz. alatti lakos személyében, 3 év idıtartamra. 3./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a GERJEGÁZ Rt. Felügyelı Bizottságába egy fıt delegál, Vízvári Sándor Pilis, Petıfi S. u. 34. sz. alatti lakos személyében, 3 év idıtartamra, aki egyben a FEB. elnöki tisztét is betölti. 4./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a GERJEGÁZ Rt. könyvvizsgálója személyére Tanyi József Pilis, Rákóczi út 69. sz. alatti lakos megválasztását javasolja. 5./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a GERJEGÁZ Rt. alakuló közgyőlésére, mint tulajdonos képviseletével dr. Illanicz György polgármestert bízza meg. 6./ A Képviselı-testület hozzájárul az január 23-án a DUNATRADE KFT-Vvel kötött fıvállalkozói szerzıdés módosítása, illetve INVESTTECHNIK RT. részére történı átcedálásához. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására. Határidı: GERJEGÁZ Rt. alakuló közgyőlése 6

7 A Képviselı-testület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatokat hozza: 33/1993.(IV.01.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Pilis Nagyközségi Könyvtár vezetıi állásának betöltésére. Az állás betöltésének feltételei: - szakirányú felsıfokú végzettség, - 5 év szakmai gyakorlat. Az állás betöltéséhez kapcsolódó juttatások: - bér megegyezés szerint - pótlék a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint - szolgálati lakást biztosítani nem tudunk. A megbízás kezdı idıpontja: augusztus 1. A pályázat benyújtásának helye: Nagyközség Polgármestere 2721 Pilis, Kossuth L. út 47. sz. A pályázat benyújtásának határideje: - Pályázat megjelenésétıl számított 30 napon belül. Felelıs: A pályázat közzétételéért Kriskó Jánosné jegyzı 34/1993.(IV.01.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot ír ki Pilis-i Idıskorúak Napközi Otthon vezetıi állásának betöltésére. Az állás betöltésének feltételei: - felsıfokú szakirányú végzettség - /szociális gondozó/ - legalább 2 éves szakmai gyakorlat. A pályázat benyújtásának helye: Nagyközség Polgármestere 2721 Pilis, Kossuth L. út 47. sz. A pályázat benyújtásának határideje: 7

8 - Pályázat megjelenésétıl számított 30 napon belül. A megbízás kezdı idıpontja: - a pályázat elbírálása után azonnal Felelıs: A pályázat közzétételéért Kriskó Jánosné jegyzı A Képviselı-testület 10 szavazattal, 1 tartózkodással a 35/1993.(IV.01.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete Pilis nagyközség lobogójára vonatkozó képzımővészeti megbízás alapján tett két javaslat közül, azt fogadja el, amely Pilis nagyközség már elfogadott címerét az 1848-as szabadságharcban használt zászlóra emlékeztetı formában kívánja megjeleníteni és megalkotni. A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 36/1993.(IV.20.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a Pest-Nógrád Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat Pilisi Hizlaldája eszközeinek megvételére benyújtott pályázatban felajánlott 1 millió Ft teljes összeget fenntartja, azonban a pályázatban felkínált vételáron túlmenıen a csıdegyezségben kikötött 55 M Ft hitel- és szállítóállomány kifizetését nem vállalja át. 2./ A Képviselı-testület a pályázati felhívásban foglaltakat megtévesztınek találta, ezért amennyiben a felkínált vételárét / 1 millió Ft/ a pályázatot nem nyeri el, a vételár 5 %-ként készpénzben biztosítékként letétbe helyezett Ft-tot visszaköveteli. A Képviselı-testület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a 37/1993.(IV.20.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a községi vízmőre való csatlakozás összegét / hálózatfejlesztési, vagy érdekeltségi hozzájárulás/ természetes és jogi személyek esetében az alábbiakban állapítja meg, melynek összege a teljes belterületi elosztóhálózat elkészültéig változatlan marad. 8

9 - Természetes személyek esetében Ft/lakás, vagy lakóingatlan, mely megfelel 1 m3/nap vízfelhasználásának. A hozzájárulási összeg fedezetet nyújt a házi bekötıvezeték vízóra utáni elsı elzáró szerelvényéig terjedı kivitelezési költségekre, a vízóra akna létesítése a természetes személy feladatát képezi. - Jogi személyek esetében Ft / 1 m3/ nap, mely összeg a jogi személy részére csak a vízvezeték igénybevételének lehetıségét jelenti, a ház bekötıvezeték és vízóra létesítési költsége a hozzájárulási összegben nem szerepel, az a jogi személyt terheli. 2./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a községi vízmő által szolgáltatott ivóvíz díját évben egységesen 35.-Ft/m3-ben állapítja meg. 3./ A Képviselı-testület a vízmő üzemeltetésével kapcsolatos problémák komplex vizsgálatára ad-hoc bizottságot hoz létre 5 fıvel. A bizottság tagjai: dr. Illanicz György polgármester, Fazekas László, Mala Ferenc, Halgas Károly, Greksza János képviselık. Határidı: folyamatos, elıször december 31. Kriskó Jánosné jegyzı A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a 39/1993.(IV.20.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a Pilis, Kármán J. u. 7. sz. /kisker.bolt/ alatti 1798 hrsz-ú, 606 m2 területő ingatlan Nemzetközi Vagyonértékelı Rt. által végzett értékelés alapján közölt 55 e Ft értéket nem fogadja el. Az önkormányzat megbízásából végzett hivatalos értékbecslés alapján megállapított Ft értéket reálisnak tartja és elfogadja. A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavat mellett, tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 41/1993.(V.12.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a Pilis, Csaba u. 10. sz. alatti sütıüzem megvásárlására nem pályázik, a sütıüzem értékesítésénél fennálló elıvásási jogáról lemond. 9

10 A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a 42/1993.(V.12.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy az Állami Vagyonügynökség jóváhagyása alapján a Budapesti és Pest Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat nyilvános egyfordulós pályázati kiírása alapján szándéka van a pilisi malom megvásárlására, amennyiben a vásárláshoz társuló fél, vagy felek csatlakoznak. 2./ A Képviselı-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pilis malom értékesítésével kapcsolatos pályázati anyagot szerezze be, valamint az esetleges pályázathoz szükséges pénzügyi feltételeket dolgozza ki. 3./ A Képviselı-testület a társulni szándékozó felekkel történt tárgyalás és a részletes feltételfüzet beszerzése után dönt a testület a pályázat kérdésében. Határidı: május 18. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a 43/1993.(V.12.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a Pest Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat nyilvános egyfordulós pályázati kiírása alapján pályázik az állami tulajdonban lévı PILISI KISKERESKEDELMI BOLT egészben történı megvásárlására. 2./ Az Önkormányzat a vásárlás során, mint a földingatlan tulajdonjogával rendelkezı szerv, elıvásárlási jogával élve a pályázatban kiírt Ft ÁFA= összesen Ft vételárért mely az épületre, az épület gépeire vonatkozik ajánlatot tesz. Ezen ajánlata a pályázat benyújtási határidıtıl számított 90 napig érvényes. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a 44/1993.(V.12.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az Építési-Községrendezési- Környezetvédelmi Bizottság mővelıdési ház helyének parkosítására vonatkozó javaslatát elfogadja és felhívja a Polgármesteri Hivatal figyelmét, hogy a rajznak megfelelı megvalósítást haladéktalanul kezdje meg. 2./A Képviselı-testület a pavilonsor kivitelezése érdekében hirdesse meg annak lehetıségét, megfelelı számú jelentkezı hiányában pedig a Polgármesteri Hivatal ezen terület parkosításáról is gondoskodjon. 10

11 A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 45/1993.(V.19.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az Állami Vagyonügynökség jóváhagyása alapján a Budapest és Pest Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat nyilvános egyfordulós pályázati felhívásában szereplı, állami tulajdonban lévı PILISI MALOM megvásárlására A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a 46/1993.(VI. 09.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a vízgazdálkodási ágazati céltámogatási igényére vonatkozó 21/1993.(IV.01.) sz. önk. határozatának 1/a. pontját az alábbiak szerint módosítja: "1/a. A vízellátásra vonatkozó saját forrásként: 1993-ban 31.0 millió Ft 1994-ben 30.0 millió Ft 1995-ben 37,5 millió Ft összeget az éves költségvetési rendeleteiben elkülönít. A fenti határozat 1/b. pontját az alábbiak szerint módosítja: 1/b. A szennyvízelvezetés és tisztítás I. ütemére vonatkozóan saját forrásként: 1993-ban 1994-ben 1995-ben 20.0 millió Ft 20.0 millió Ft 25.0 millió Ft összeget az éves költségvetési rendeleteiben elkülönít 2./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az oktatási ágazat céltámogatási igényére vonatkozó 21/1993.(IV.01.) sz. önk. határozatának 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja. 2./ A Széchenyi István Általános Iskola tornaterem építéséhez saját forrásként: 1993-ban 1994-ben millió Ft millió Ft 11

12 összeget az éves költségvetési rendeletiben elkülönít. A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a 48/1993.(VI. 09.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az 1. sz. Általános Iskola elfogadott e Ft költségvetésén felül 235 e Ft-ot 2 fı létszámfejlesztésre: szeptember 1-tıl, 620 e Ft-ot bérpótlék emelésére: január 1-tıl visszamenılegesen biztosít az önkormányzat 1993 évi költségvetésének általános tartalékából. 2./a. A Képviselı-testület a Széchenyi István Általános Iskola és Speciális Szakiskola elfogadott e Ft költségvetésén felül 117 e Ft-ot 1 fı létszámfejlesztésre szeptember 1.tıl, 455 e Ft bérpótlék emelése január 1-tıl visszamenılegesen biztosít az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékából. b./ A Képviselı-testület a Széchenyi István Általános Iskola és Speciális Szakiskola részére az intézmény jóváhagyott költségvetése terhére engedélyezi 2 fı létszám fejlesztését szeptember 1. napjától. 3./ A Képviselı-testület az Óvodai Intézmény elfogadott e Ft költségvetésén felül 683 e Ft bérpótlék emelésére: január 1-tıl visszamenılegesen biztosít az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékából. 12

13 A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 61/1993.(VI.09.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a polgármestert az Aránykalász Mg. Szövetkezet tulajdonában lévı Kossuth Lajos utcai /központi/ épület és a hozzá tartozó 5 ha földterület megvásárlásával kapcsolatos koordinálással, a helyszíni bejárás összehívásával, illetve döntés elıkészítésével. A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 62/1993.(VI.09.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat és a KÉPÜSZ KFT között június 20-án tıkebetét emelés tárgyában megkötött megállapodás tartalmának érvényesítése ügyében polgári peres eljárás kezdeményezésével bízza meg a polgármestert. Határidı: június 15. A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 63/1993.(VI.09.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testület Nagy Pál Pilis, Dánosi út 5. sz. alatti lakost, a Pilis-i Önkéntes Tőzoltó Egyesület parancsnokát az egyesületben végzett 50 éves aktív tevékenységét megköszöni és e jubileum alkalmából tárgyjutalomban részesíti. Határidı: június 30. A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 64/1993.(VI.09.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselıt-testülete a RÉGIÓ RÁDIO regionális rádióadó állomás létrehozására szándéknyilatkozatot tesz és az ezzel kapcsolatos pályázati anyag megvásárlására Ft, azaz Kilencezer forintot biztosít a Szervezetı Bizottságnak. 13

14 A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a 66/1993.(VI.09.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a Széchenyi István Általános Iskola és Speciális Szakiskola pedagógusainak Greksza János képviselı ellen tett bejelentése ügyében Ad.hoc bizottságot -ot hoz létre. A bizottság elnöke: Tóth Tibor képviselı A bizottság tagjai: Dr. Illanicz György polgármester Mala Ferenc képviselı Dr. Czinder Bálint képviselı Varga János képviselı A Képviselı-testület 7 szavazattal, 5 ellenszavazat mellett a 67/1993./VI. 28./ sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a pilisi Aranykalász Szövetkezet által vételre felajánlott központi épületre és az ahhoz tartozó 5 ha területre vásárlási szándékát nem kívánja bejelenteni, az ingatlant nem vásárolja meg. A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 68/1993/VI.28./ sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a DÉT-COM RT. által készített tervezési szerzıdés aláírásához, illetve annak alapján a 2,8 millió Ft kifizetéséhez nem járul hozzá. 2.a./ A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatal Mőszaki Csoportját, hogy az - az Építési- Községrendezési- Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérése után vegye fel a kapcsolatot a szerzıdés tervezet készítıjével, hogy azt az önkormányzat igényének megfelelıen dolgozza át. A terv elkészítésének határidejét annak pénzügyi teljesítését január, illetve február hónapban határozza meg. 2.b./ A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a határozatnak megfelelıen a pénzügyi rendelet módosítását terjessze a Képviselı-testület elé. Határidı: július 31. Felelıs: Kiss Zoltán mőszaki csoportvezetı 14

15 A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 69/1993./VI.28./ sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı 3. sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 2523 hrsz-ú m2 területbıl az Általános Rendezési Tervben foglaltaknak megfelelıen 13 építési telek kialakításához a kialakítással kapcsolatos költségek kifizetéséhez hozzájárul. A Képviselı-testület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 70/1993./VI.28./ sz. önk. határozat a 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri a Pest Megyei Pedagógiai Intézetet a pilisi Széchenyi István Általános Iskola és Speciális Szakiskolában végzendı szakmai szintvizsgálatra. 2./ A Képviselı-testület szükségesnek tartja, hogy az iskolával kapcsolatos bejelentés kivizsgálására létrehozott ad.hoc. bizottság az ügyben keletkezett iratokat tanulmányozza és folytassa le a vizsgálatot. Határidı: július 31. A Képviselı-testület 11 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 75/1993.(VI.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a tulajdonát képezı, Pilis, Rákóczi úton lévı a Monorvidéki ÁFÉSZ által TÜZÉP telep céljára használt terület bérleti jogviszonyának megszüntetését, illetve a terület birtokbavételét határozza el. 2./ A Képviselı-testület kéri a Polgármestert, hogy a terület birtokbavételére vonatkozó intézkedéseket tegye meg. Határidı: július

16 A Képviselı-testület 8 szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 76/1993.(VI.28.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete kéri a helyi Kábel Tv. vezetését, hogy a képviselı-testület június 9-i ülésérıl készült teljes anyagot közvetítsék a helyi kábeltelevízióban. Határidı: július 31. A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 77/1993.(VII.08.) sz. önk. határozat 1./a. A Képviselı-testület a Monorvidéki ÁFÉSZ tulajdonában és kezelésében álló, pilisi 2047 sz. tul. lapon felvett 1256 hrsz-ú, Pilis, Szabadság tér 1. sz. alatt lévı /Gól étterem/ ingatlant meg kívánja vásárolni. 5 millió Ft vételár felajánlásával. 1/b. A Képviselı-testület az ingatlan vételárát banki hitelbıl kívánja biztosítani. 2./ A Képviselı-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy az ingatlan vételárát banki hitelbıl kívánja biztosítani. A Képviselı-testület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 78/1993.(VII.08.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az Albertirsa-i Önkormányzat számára mint a gáz beruházás gesztorának 300 e Ft-ot biztosít, az általa felvett gáz beruházási hitel kamatterheinek önkormányzatunkat terhelı arányos részére. A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 79/1993.(VIII.12.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítését a e Ft módosított elıirányzathoz viszonyítva - a bevételt e Ft 62 %-os 16

17 - a kiadást e Ft 42 %-os teljesítéssel elfogadja. Kriskó Jánosné jegyzı A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 85/1993.(VIII.12.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért Pilis Nagyközségben a RÉGIÓ RÁDIÓ regionális rádióadó állomás létesítésével. 2./ A Képviselı-testület a RÉGIÓ RÁDIÓ regionális rádió állomás szervezı bizottságának kérése alapján 4,50.-Ft lakosonként támogatást, összesen Ft-ot biztosít. 3./ A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt Pénzügyi Csoportját, hogy a Ft, azaz Negyvenegyezerötszáz forint Régió Rádió Egyesület OTP Pilis-i fiókjának vezetett sz. egyszámlájára utalja át. Határidı: augusztus 15. A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 86/1993.(VIII.12.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testület a Pilis-i KSK részére, az évi költségvetésben biztosított Ft-ot felül további Ft, azaz Háromszázötvenezer forint támogatást biztosít azzal, hogy év végén a KSK vezetése a támogatást felhasználásáról köteles elszámolni. 2./ A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy támogatás átutalásáról a KSK igénye szerint gondoskodjon. Határidı: október 31. Felelıs Kriskó Jánosné jegyzı A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 87/1993.(VIII.12.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzata egyetért a DÉT-COM RT. beolvadásával a TÁPIÓTEL RT.-be, amelynek Ft, azaz Kilencszázhúszezer forint /korábban befizetett/ részvénnnyel tulajdonosává válik. 17

18 Felhatalmazza dr. Illanicz György polgármestert a beolvadás elfogadására. Határidı: szeptember 15. Felelıs: dr. Illanicz György polgármester A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 88/1993.(VIII.12.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testületet pályázatot nyújt be a Pilisi Diáksport Egyesület részére Pest Megye Önkormányzata Testnevelési és Sport Díjra az egészséges életmódra nevelés terén végzett kiemelkedı munkáért. 2./ A Képviselıt-estület felkéri a Pilisi Diáksport Egyesület elnökét, hogy az egyesület tevékenységének részletes leírásában nyújtson segítséget. Határidı: október 1. A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 89/1993.(VIII.12.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy megfelelı elıkészítést követıen az Aranykalász Mg. Szövetkezet központi épületének vételi ajánlatával kapcsolatos döntését felülvizsgálja. Határidı: szeptember 30. A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következı határozatot hozza: 92/1993.(IX. 16.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a település anyagi erejéhez mérten, valamint más módokon propaganda, tájékoztatás, visszajelezés, stb. segíti a Monori Rendırkapitányságot július július 1. közötti idıszakra kidolgozott Komplex Programjának végrehajtásában. Messzemenıen egyetért a Komplex Program célkitőzéseivel, elsısorban általános céljával, mely azt tervezi, hogy a Rendırkapitányság illetékességi területe az idıszak végére Budapest Környékének legbiztonságosabb, bőnügyileg legkevésbé fertızött régiója legyen. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a jegyzıkönyvhöz mellékelt Szándéknyilatkozat aláírására. 18

19 A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül a 93/1993.(IX. 16.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az évben induló Pilis nagyközség ivóvízhálózata kivitelezésére az Építési-Községrendezési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján egyetért a RESONATOR KFT-vel /1016 Budapest, Mészáros u / történı fıvállalkozói szerzıdés megkötésével, a jegyzıkönyvhöz, csatolt Javaslat szerzıdésbe foglalása mellett. 2./ A Képviselı-testület a pályázatok elbírálása során második helyezettként elfogadja a SÉDEX KFT. /1075 Budapest, Harmat u. 17./ harmadik helyezettként pedig a B + B KFT. /1142 Budapest, Erzsébet kir. u. 98/b/ ajánlatát annak érdekében, hogy amennyiben a nyertes a RESONATOR KFT-vel a szerzıdéskötésre bármely okból adódóan nem kerül sor, úgy pályázaton második, illetve harmadik helyezést elért ajánlattevıvel köti meg a fıvállalkozó szerzıdést. 3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert Ft összeghatárig a fıvállalkozói szerzıdés aláírására. Határidı: szeptember 24. Felelıs: dr. Illanicz György polgármester A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 100/1993.(IX. 16.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı Pilis, gázcseretelep mögötti újonnan parcellázott építési telkek, valamint a korábban Ft-ban megállapított építési telkek árát Ft-ban, míg a 4. sz. fıút melletti építési telkek árát Ft-ban határozza meg. Ezen telekárak augusztus 31-ig érvényesek. Határidı: október A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 101/1993.(XI.30.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete évi pénzügyi tervének háromnegyedéves teljesítését a e Ft módosított elıirányzathoz viszonyítva. - a bevétel e Ft 85 %-os - a kiadás e Ft 65 %-os teljesítéssel elfogadja. 19

20 A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 102/1993.(XI.30.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az írásos elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja. Kriskó Jánosné jegyzı A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 103/1993.(XI.30.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az Adózás részletes szabályairól -ról szóló szabályzatát elfogadja. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 104/1993.(XI.30.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatalra és az irányítása alá tartozó valamennyi intézményre kiterjedı évi Számlarend -et elfogadja. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 124/1993.(XI.30.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a tulajdonába kerülı utakból az alábbi részletezés szerint az elidegenítéshez hozzájárul: 025 hrsz-ból 194 m2 Á: 82,50 Ft/m2 = Ft 0261 hrsz-ból 346 m2 Á: Ft/m2 = Ft 0247 hrsz-ból 387 m2 Á: Ft/m2 = Ft 0240 hrsz-ból 233 m2 Á: 130,40 Ft/m2 = Ft 20

21 0238 hrsz-ból 238 m2 Á: 174,70 Ft/m2 = Ft 0238 hrsz-ból 271 m2 Á: 14,60 Ft/m2 = Ft 0226 hrsz-ból 233 m2 Á: 14,80 Ft/m2 = Ft 0227 hrsz-ból 40 m2 Á: Ft/m2 = Ft 1942 m2 összesen: Ft 2./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt az adásvételi jogügylet lebonyolításával. Határidı: december 31. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 125/1993.(XI.30.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak részére bérmegtakarítás, illetve a betegszabadság címén keletkezett megtakarítás terhére évre maximum Ft/fı összegben munkaruha juttatást engedélyez. Határidı: december 31. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 127/1993.(XI.30.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete Révész Ibolya Pilis, Kandó K. u. 8. sz. alatti lakos tulajdonát képezı Pilis, Kandó K. utcában u. 8. sz. alatti lakos tulajdonát képezı Pilis, Kandó K. utcában lévı 2788/2 hrsz-ú ingatlanból a közmőépítéshez szükséges területet Ft, azaz Egyszázezer forint vételárért megvásárolja. 2./ A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt az adásvételi jogügylet lebonyolítására. Határidı: december 31. A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 128/1993.(XII.13.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı, a pilisi 3320 tul.lapon 2841 hrsz-ú 7819 m2 területő jelenleg a Monorvidéki ÁFÉSZ által TÜZÉP telep céljára használt ingatlan birtokbaadása iránti pert indítsa meg és keresetét az önkormányzat nevében nyújtsa be. 21

22 Határidı: december 31. Felelıs: dr. Illanicz György polgármester A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 129/1993.(XII.13.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a Pilis, Rákóczi út 40. sz. alatti központi orvosi rendelı és a felette lévı szolgálati lakások főtési díját a rendelı magasabb főtési szükséglete miatt az önkormányzat és a szolgálati lakásokban lakó bérlık között %-ban osztja meg. 2./ A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatal Mőszaki Csoportját, hogy a Központi Orvosi Rendelı és szolgálati lakások gázellátásának bekerülési összegére vonatkozóan végezzen költség kimunkálást. Határidı: január 15. Felelıs: dr. Illanicz György polgármester A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 130/1993.(XII.21.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete köszönetét és elismerését fejezi ki Gál István Pilis, Malom u. 18. sz. alatti lakosnak a Képviselı-testületben, valamint az Építési- Községrendezési-Környezetvédelmi Bizottság elnökeként, korábban alpolgármesterként a község érdekében végzett tisztességes, korrekt és kiemelkedı munkájáért. A Képviselı-testület Gál Istvánnak egyéni életéhez sok sikert és jó egészséget kíván. Felelıs: dr. Illanicz György polgármester A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 131/1993.(XII.21.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testület január l-tıl december 31- ig Pilis nagyközség háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatok ellátását dr. Czinder Bálint, dr. Fehér Csaba háziorvosokkal, dr. Madarász Rozália és dr. Legeza Margit házi gyermekorvosokkal vállalkozási formában kívánja megoldani. 2./ Dr. Pázmány Elemér háziorvos feladatait továbbra is az önkormányzat elkalmazásában látja el. 22

23 3./ A Képviselı-testület a vállalkozási szerzıdések aláírásával a Polgármestert bízza meg. Határidı: december 31. Felelıs: dr. Illanicz György polgármester A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 132/1993.(XII.21.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a temetkezéssel, ravatalozással kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása érdekében ad.hoc. bizottságot hoz létre. Az ad.hoc. bizottság tagjai: Keveházi László képviselı Fazekas László képviselıáé,m. Miklós Károly képviselı 2./ A Képviselı-testület felkéri az ad.hoc." bizottságot, hogy a temetkezéssel, ravatalozással kapcsolatos problémákat sürgısen tisztázzák és tegyen elıterjesztést, javaslatot a testület felé. Határidı: január 31. Kriskó Jánosné jegyzı 23

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2010. 1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2012. ÉVI NYÍLT ÜLÉSEINEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 12/2011. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól. 145/2011. (IX.29.)sz.Ök.határozat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 27. Száma: 17391-24/2015. Elıkészítı: Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 11. szám 2008. november 2 PÁTYI KURÍR 2008. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) önkormányzati testületi határozat a 13/2000. (II. 24.) számú határozatát módosítja, a gyógyvíz árát 2008. május 1-től 350 Ft/m3+ÁFA összegben határozza meg, mely árat minden évben az

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Képviselı-testületének 2007. október 30-i Ülésérıl. Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben