Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzıkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévı helyét jelölik meg. A jegyzıkönyv készítése során különbözı típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különbözı típusú magnetofonok eltérésébıl adódnak.) Jelen volt: Pap János polgármester, Baji Lajos alpolgármester, Velkey Gábor alpolgármester, Hrabovszki György, Benkóné Dudás Piroska, dr. Békéssy Györgyné Sajti Emese, Szilvásy Ferenc, Tóth Károly országgyőlési képviselı, Galisz Géza, Vágvölgyi Gábor, dr. Molnár Zsolt, Herczeg Tamás, Király János, Tóth Mihály, Mezei Zsolt, Tímár Imre, Bokros Mátyás, Végh László országgyőlési képviselı, Köles István, Takács Péter, Kiss Tibor, Kondacs Pál, Andó Tamás, Hanó Miklós, Vámos József, Klampeczki Béla, Kutyej Pál és dr. Futaki Géza képviselı. Igazoltan volt távol: Miklós Attila képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı, Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı Meghívottként részt vett: Pénzügyi és Gazdasági Iroda részérıl: Uhrin Nándor irodavezetı, Tarné Stuber Éva irodavezetı-helyettes, Oktatási, Közmővelıdési és Sportiroda részérıl: Tuskáné Papp Erzsébet irodavezetı, Szigeti Csaba csoportvezetı, Városüzemeltetési Iroda részérıl: Bánfi Ádám irodavezetı, Vagyonkezelı Iroda részérıl: Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı, Benkı Mátyásné vagyonkezelı, Márton László vagyonkezelı, Szociális Iroda részérıl: dr. Tóth Kálmán irodavezetı, az Egészségügyi Iroda részérıl: dr. Kovács Zoltán városi fıorvos, Vagyonkezelı Rt. részérıl: Kozma János ügyvezetı igazgató, Menyhért István könyvvizsgáló, Molnár László országgyőlési képviselı, dr. Tímár Judit és Nagy Erika témavezetık, az MTA Regionális Kutatások Központja részérıl, a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat részérıl Leszkó Malgorzata, a Román Kisebbségi Önkormányzat részérıl Juhász Tivadar, Sinka László, a Magyar Kézilabda Szövetség fıtitkára Pap János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 29 képviselıbıl 23 fı jelen van, így a közgyőlés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a meghívóban szereplı napirendi pontokra, valamint azokon túl a következıkre: Módosító javaslata, hogy a közgyőlés Z/3/4. jelzéssel a Tájékoztatás szolgálati viszony meghosszabbítási javaslatról, 1/6. jelzéssel az Állami tulajdonban lévı ingatlanok

2 2 tulajdonba adása iránti igénylés benyújtása, 15/1. jelzéssel az Önerı biztosítása Közmunka program pályázathoz, valamint 15/2. jelzéssel a Létszámigénylés tárgyú elıterjesztést vegye fel napirendi pontjai közé. (Kazetta 1/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: A napirend elfogadását követıen felszólalásra kért lehetıséget a nyilvános ülés keretében. A délutáni nyilvános ülés keretében pedig kérdést kíván intézni a jegyzıhöz. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A 6. Nıi Kézilabda Európa-bajnokság értékelése, elszámolása tárgyú elıterjesztést a közgyőlés órakor tárgyalja meg. Ezt követıen kerülne sor a Pénzügyi, költségvetési ügyek, pályázatok napirendi pont megtárgyalására. A zárt ülést követıen a közgyőlés megtárgyalhatná az 1., 2., és 5. napirendi pontokat. (Kazetta 1/ ) Kondacs Pál képviselı: A zárt ülés keretében kérdést kíván feltenni a jegyzınek. (Kazetta 1/ ) Köles István képviselı: Február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja, ezért kérte, hogy a napirend elfogadását követıen az áldozatok emlékére 1 perces néma felállással adózzanak. (Kazetta 1/ ) Galisz Géza képviselı, az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottsági elnöke: Kérte, hogy a 4/13. jelzéső elıterjesztést Képviselıi alap felhasználásával kapcsolatos javaslat a közgyőlés vegye le napirendrıl. A bizottság egy késıbbi közgyőlésre terjeszti majd elı az ügyet. Módosító javaslata, hogy a közgyőlés a nyilvános ülés keretében tárgyalja meg a kitüntetésekkel kapcsolatos rendeleteket. Kérte, hogy a közgyőlés bízza meg az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottságot azzal, hogy szervezze meg a rendelet tárgyalásával kapcsolatos elıkészítı munkát (valamennyi bizottsági elnök, illetve bizottság tárgyalhassa az ügyet), illetve a javaslatot terjessze közgyőlés elé. Kérte, hogy a vagyonnyilatkozatok közzétételével kapcsolatos dokumentációkat a képviselık juttassák el a Személyzeti Csoporthoz, vagy személyesen adják át neki. Javasolta, hogy a nyilvános ülés kezdetekor a közgyőlés 1 perces néma felállással adózzon Mazán Mátyás egykori tanácselnök emlékének. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: A nyilvános ülés elején képviselıi kérdést kíván intézni a polgármester felé vagy a városfejlesztésért felelıs alpolgármester felé. (Kazetta 1/ ) Bokros Mátyás képviselı: A nyilvános ülésen tárgyalandó vagyoni ügyeket követıen felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ )

3 3 Velkey Gábor alpolgármester: Egyetért Galisz Géza képviselıvel, bizottsági elnökkel abban, hogy a 4/13. jelzéső elıterjesztést vegyék le napirendrıl, mivel alaposabb elıkészítı munkát igényel az elıterjesztést. Miután ezen napirendi pont elıterjesztıje Galisz Géza képviselı, bizottsági elnök, ezért errıl a javaslatról nem kell szavazni. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor képviselı: Az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság ülésén éppen Galisz Géza bizottsági elnök javasolta, hogy ezen napirendi pont jelen közgyőlésre kerüljön elıterjesztésre. Egyetért azzal, hogy a közgyőlés ne tárgyalja a 4/13. jelzéső elıterjesztést. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés a napirendi pontok elfogadását követıen 1 perces néma felállással adózzon a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékére. Szavazásra bocsátotta továbbá azt a módosító javaslatot is, mely szerint a nyilvános ülés elején szintén 1 perces néma felállással adózzon a közgyőlés Mazán Mátyás egykori tanácselnök emlékének. - Megállapította, hogy a közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés Z/3/4. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a Tájékoztatás szolgálati viszony meghosszabbítási javaslatról tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés 1/6. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé az Állami tulajdonban lévı ingatlanok tulajdonba adása iránti igénylés benyújtása tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés 15/1. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé az Önerı biztosítása Közmunka program pályázathoz, 15/2. jelzéssel pedig a Létszámigénylés tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta az elfogadott módosításokkal együtt a meghívóban szereplı napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: NAPIRENDI PONTOK:

4 4 Zárt ülés: 1./ Vagyoni ügyek Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester, vagy 2./ Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Pap János polgármester 3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Ifjúsági Garzon egy megüresedett lakóegységének bérlıkiválasztása 2. A 602/2004. (XI.18.) közgyőlési határozat módosítása iránti kérelem 3. Gyógyszer-támogatási kérelem 4. Tájékoztatás szolgálati viszony meghosszabbítási javaslatról Nyilvános ülés: 1./ Vagyoni ügyek 1. Építési telkek értékesítése a Franklin, Báthory utcák mögött 2. A 611/2004. (XI.18.) határozat módosítása 3. A 6679/43. hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése 4. A 614/2004. (XI.18.) közgyőlési határozat módosítása 5. Millennium u. 3141/3. hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügye 6. Állami tulajdonban lévı ingatlanok tulajdonba adása iránti igénylés benyújtása Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 2./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı órakor 3./ A 6. Nıi Kézilabda Európa-bajnokság értékelése, elszámolása Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 4. / Pénzügyi, költségvetési ügyek, pályázatok 1. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Elıterjesztı: Pap János polgármester 2. Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok évi mőködésérıl Elıterjesztı: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı 3. Kommunális fejlesztési elıirányzat módosítása Elıterjesztı: Hrabovszki György alpolgármester 4. Független könyvvizsgálói jelentés Békéscsaba Megyei Jogú Város évi költségvetési rendelet-tervezetérıl Elıterjesztı: Menyhért István könyvvizsgáló 5. A évi költségvetési rendelet megalkotása Elıterjesztı: Pap János polgármester

5 5 6. Beszámoló a évi pénzügyi, gazdasági ellenırzések teljesítésérıl, a évi ellenırzés feladatok ütemezése 7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatalban a belsı ellenır által 2004-ben végzett vizsgálatról Elıterjesztı: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı 8. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet évi céltámogatott gép-mőszer beszerzése helyszínen kiegészítve évi címzett támogatási igénybejelentés elıkészítése 10. A Körgát sori Idısek Otthona beruházás eszközbeszerzése tárgyában bíráló bizottság kijelölése 11. Pályázati önerı biztosítása 12. Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása pályázat, GVOP (36/2005. (I.27.) közgy. határozat módosítása) Elıterjesztı: Pap János polgármester 5./ Önkormányzati rendelet-tervezet a lakáscélú kamatmentes kölcsöntámogatás helyi rendszerérıl Elıterjesztı: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı 6./ Az önkormányzat tulajdonában lévı szennyvízcsatornákra, vízvezetékekre és gázvezetékekre való csatlakozás feltételeirıl szóló 8/2003. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı 7./ A talajterhelési díjról szóló 23/2004. (VI.17.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı 8./ Békéscsaba Megyei Jogú Város városfejlesztési koncepció, városfejlesztési stratégia Elıterjesztı: Pap János polgármester 9./ Bőnmegelızési koncepció és program továbbfejlesztése Elıterjesztı: Pap János polgármester 10./ Városüzemeltetési ügyek 1. Autóbusz menetrend módosítása futásteljesítmény csökkenés miatt Elıterjesztı: Pap János polgármester 2. Béthel Alapítvány parkoló megváltási kötelezettség elengedése Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt, a Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 3. Dr. Molnár Zsolt képviselı napirend utáni kérdése Elıterjesztı: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı 4. Szennyvízkezelési projekt jelenlegi állása 5. A Dél-kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozás 6. Tájékoztató a Békéscsabai Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet főtési rendszerének gázmotoros korszerősítésérıl Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester

6 6 11/ Oktatási és sportügyek 1. Kéményseprıipari képzés engedélyezése a Trefort Ágoston Villamosipari Szakképzı Iskola és Kollégiumban 2. Bartók Béla Zeneiskola és Zenemővészeti Szakközépiskola névváltoztatása 3. A 709/2004. (XII.16.) közgyőlési határozat végrehajtása, a 9. sz. Általános Iskola és az Általános Iskolai Diákotthon összevonása 4. A 708/2004. (XII.16.) közgyőlési határozat végrehajtása a Tompa-Kolozsvári Utcai és a Kertvárosi Óvodák összevonása 5. Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság kialakítása a 654/2004. (XI.18.) közgyőlési határozat végrehajtásaként Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke 6. Tájékoztató a sportra fordítható pénzeszközök évi felhasználásáról Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 7. Jégcsarnok építésére pályázat kiírása Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 12./ Egészségügyi területet érintı ügyek: 1. Beszámoló a Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet beruházásra vonatkozó pályázati lehetıségeirıl. szóbeli elıterjesztés 2. Háziorvosi rendelık kialakítása külsı forrásból Elıterjesztı: Vámos József, az Egészségügyi Bizottság elnöke 13./ Tájékoztató a közgyőlésen és a bizottsági üléseken való megjelenési arányról Elıterjesztı: Galisz Géza, az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság elnöke 14./ Megváltozott munkaképességő fogyatékkal élı emberek foglalkoztatása Elıterjesztı: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı 15./ BEJELENTÉSEK (Kazetta 1/ ) NAPIREND ELİTTI FELSZÓLALÁS Tárgy: Képviselıi vagyonnyilatkozatok Dr. Molnár Zsolt képviselı: Az elmúlt közgyőlésen nem tudott jelen lenni, mivel külföldön tartózkodott. Utólag értesült arról, hogy a képviselıi vagyonnyilatkozatokat a közgyőlés Interneten kívánja nyilvánossá tenni. A törvény meghatározza azt, hogy milyen eljárási rendben tartja nyilvánosnak a képviselıi vagyonbevallásokat. Papíralapú nyilvánosságról van szó. Az Internet virtuális nyilvánosság, aminek számos hátránya lehet. A helyi képviselık vagyonnyilatkozatát aggályos feltenni Internetre, mivel sok probléma adódhat ebbıl. Az

7 7 országgyőlési képviselık vagyonnyilatkozata az Interneten keresztül elérhetı, de itt más típusú jogállásról van szó, amit törvény szabályoz. A Fıvárosi Közgyőlés kérte meg az adatvédelmi ombudsman állásfoglalását az üggyel kapcsolatban, mely a következıket tartalmazza: Bárki készíthet másolatot vagy jegyzeteket az önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozatáról, azonban a parlamenti képviselık vagyonnyilatkozatának közzétételével szemben az ombudsman nem támogatja a bevallások Interneten való közzétételét. Az adatvédelmi biztos szerint ugyanis több tízezer ember egzisztenciáját fenyegetheti, ha a világhálón közzétennék adataikat. Javasolta, hogy továbbra is a Polgármesteri Hivatalon belül legyen elérhetı a képviselık vagyonnyilatkozata. Az állampolgárok bejöhetnek a hivatalba, kikérhetik a vagyonnyilatkozatot, arról jegyzetet készíthet, sıt ez alapján felelısen újságban is megjelentethetik az adatokat. Az Internet ellenırizetlen nyilvánosságot jelentene. Kérte a közgyőlést, hogy az üggyel kapcsolatban hozott korábbi határozatát vonja vissza. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Ha a képviselık meg akarja tárgyalni ezt az ügyet, akkor módosító javaslata, hogy a közgyőlés 15/3. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a témát. Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. A nyilvános ülést 9 óra 33 perckor felfüggesztette. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. Pap János polgármester: A közgyőlés nyilvános ülésen folytatja munkáját 10 óra 45 perckor. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Vagyoni ügyek Tárgy: Építési telkek értékesítése a Franklin, Báthory utcák mögött Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 62/2005. (II.24.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Franklin, Báthory utcák mögött kialakítható építési telkek közmővesítésének és értékesítésének feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

8 8 a) Az elıterjesztéshez csatolt vázrajzon a II. ütemben szereplı 28 db. telek közmővesítését és értékesítését kell elıkészíteni. b) A közmővesítési munkák végsı határideje április 28. A kivitelezési munkákat úgy kell vállalkozásba adni, hogy a közmővesítés költségei a os költségvetést terhelje. A munkák költségét a költségvetésben tervezni kell. c) A közmővesítés várható költségeirıl legkésıbb a októberi ülésen kell tájékoztatást adni, és ekkor kerülhet sor az értékesítés feltételeinek meghatározására. d) A közmővesítésre és értékesítésre vonatkozó további döntések meghozataláig az alábbi tájékoztatás adható az érdeklıdık számára: februárjában további 28 db telek értékesítése várható. Az értékesítés feltételei az I. ütemben lefolytatott értékesítések feltételei szerint lesznek meghatározva. - A közmővesítések várhatóan április 30.-ig készülnek el. - A minimális telekvételár bruttó Ft/m 2 lesz. 2. A közgyőlés az építési telkek értékesítésérıl szóló adásvételi szerzıdés tartalmát megismerte, annak kitételeit jóváhagyja. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: október 31. ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Pap János polgármester) Békéscsaba, Szent István tér 7, mint eladó, másrészrıl: (szül:. an:, szem. azonosító: ) Békéscsaba szám alatti lakos, mint vevı között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. Az eladó eladja, a vevı pedig megveszi az eladó kizárólagos tulajdonát képezı, békéscsabai 20552/ hrsz-ú, beépítetlen terület mővelési ágú m 2 területő ingatlant. 2. A vevı a területet bruttó,- Ft azaz forint vételárért vásárolja meg az eladótól. A vevı a Polgármesteri Hivatalban február 3.-án tartott árverésen szerzett jogot arra, hogy az adásvétel tárgyát képezı ingatlan tulajdonjogát megszerezze. A vevı az árverés megkezdése elıtt a Hivatal házipénztárába befizetett ,- Ft azaz száznyolcvanezer forint árverési elıleget, amely a vételárba beszámít. A vevı a maradék vételárat, bruttó,- Ft-ot azaz forintot a vevı a jelen szerzıdés aláírásától számított 15 napon belül csekken fizeti meg az eladó OTP Békés Megyei Igazgatóságánál vezetett sz. számlájára. A jelen szerzıdés érvényességének feltétele az adásvételi szerzıdés tárgyát képezı ingatlan teljes vételárának kifizetése. 3. A vevı az ingatlan tulajdonjogát vétel jogcímén 1/1-ed arányban szerzi meg. A vevı cselekvıképes magyar állampolgár. 4. Az ingatlan értékesítésérıl és az adásvételi szerzıdés megkötésérıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a 683/2004. (XII. 16.)határozatával döntött.

9 9 5. A vevı a 20552/ hrsz-ú területet megtekintett állapotnak megfelelıen, négy évig tartó beépítési kötelezettséggel vásárolja meg. A négy éves határidı lejártát követıen az eladó jogosult egyoldalú jognyilatkozat alapján az ingatlant visszavásárolni az eredeti vételár évi 5 %-al csökkentett értékén. A vevı tudomásul veszi, hogy a beépítési kötelezettség biztosítására az eladó az ingatlan tulajdoni lapjára az alábbi jelzálogjogot jegyezteti be: Beépítési kötelezettség. Lejárat: március 4. Jogosult: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. A tulajdoni lapra bejegyzett jelzálogjog törlésérıl a vevı az ingatlanon megépített lakóház használatbavételi engedélyének Körzeti Földhivatalba történı benyújtásával maga intézkedhet. 6. A vevı tudomásul veszi, hogy az eladó az adásvétel tárgyát képezı ingatlant március 4.-ig tartó elidegenítési és terhelési tilalommal értékesíti a számára és azt is, hogy ennek érdekében az eladó a következı jelzálogjogot jegyezteti be az ingatlan tulajdoni lapjára: Elidegenítési és terhelési tilalom. Lejárat március 4. Jogosult Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. A vevı tudomásul veszi, hogy az eladó elızıekben leírt jelzálogjoga az ingatlan beépítésével nem veszti érvényét, a négy éves határidın belül az eladó egyedi mérlegelés alapján járul hozzá az adásvétel tárgyát képezı ingatlan esetleges értékesítéséhez. A telek értékesítése esetén az eladó a négy éves idın belül jogosult a vevıtıl az adásvétel tárgyát képezı építési telek után évi ,- Ft azaz ötszázezer forint értékkülönbözet megfizetését kérni. 7. Az eladó már most kötelezettséget vállal arra, hogy hozzájárul az adásvétel tárgyát képezı ingatlan beépítését szolgáló banki kölcsön biztosítását szolgáló jelzálogjog elsı ranghelyre történı bejegyzéséhez. Az errıl szóló jognyilatkozatot az eladó a hitel folyósítását végzı bank és a vevı megkeresése alapján adja ki. 8. Az eladó az eladott terület per-, teher-, és igénymentességéért szavatosságot vállal. 9. A vevı az ingatlan teljes vételárának megfizetésével egyidejőleg lép a szerzıdés tárgyát képezı ingatlan birtokába, ettıl az idıponttól kezdve viseli terheit, szedi hasznait. 10. A vevı tudomásul veszi, hogy az ingatlan közmő csatlakozó vezetékeit a saját költségén kell kiépítenie. Az eladó tájékoztatja a vevıt, hogy a közmőszolgáltatók kedvezményes csatlakozási ajánlatai csak abban az esetben érvényesek, ha a szolgáltatási szerzıdések rövid idın belül megkötésre kerülnek. A szerzıdések megkötése a vevı feladata. Az ingatlan megközelítését szolgáló járda és útburkolatok és alapok megépítése a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival együtt a vevı feladata és költsége. 11. A tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetésérıl az eladó gondoskodik. Az eladó külön jognyilatkozat nélkül hozzájárul tulajdonjogának törléséhez, és ezzel egyidejőleg a vevı tulajdonjogának vétel címén történı bejegyzéséhez. A vevı tudomásul veszi, hogy a tulajdonjogának bejegyzésérıl és a jelen adásvételi szerzıdés Körzeti Földhivatalba történı benyújtásáról az eladó mindaddig nem intézkedik, ameddig az ingatlan vételára maradéktalanul kifizetésre nem kerül. A vagyonátruházási illeték a vevıt terheli. 12. A szerzıdı felek egybehangzóan rögzítik, hogy ügyleti képességük nem korlátozott és a jelen szerzıdéssel kapcsolatos jognyilatkozataik megtételére az írásbeliség kötelezı elıírását kötik ki.

10 A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvételi szerzıdésre vonatkozó elıírásai az irányadók. Ezen szerzıdést a szerzıdı felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt írják alá. Békéscsaba, eladó Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Pap János polgármester vevı Elıttünk, mint tanúk elıtt: név cím. név. cím Ellenjegyzem:. Békéscsaba, Tárgy: A 611/2004. (XI.18.) határozat módosítása Hrabovszki György alpolgármester: Módosító javaslata, hogy a határozati javaslatban szereplı vételár bruttó 2.800,- Ft/m 2 -ben legyen megjelölve. A közgyőlés korábbi döntésével a 2.800,- Ft-os kikiáltási árat általa nem ismert okok miatt 2.000,- Ft-ra csökkentette. Az anyag hivatkozásként azt mondja így leszünk pénzünknél. Tehát, ha határozati javaslatban szereplı vevınek magasabb összegért értékesítik a területet, akkor lesz az önkormányzat rentábilis. Az önkormányzat nem fizettetheti meg egy állampolgárral a saját veszteségét, mert rosszul döntött. Ez nem lenne korrekt az állampolgárokkal szemben, ezért tette meg módosító javaslatát. (Kazetta 1/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Amikor az önkormányzat 2.800,- Ft-ról 2.000,- Ft-ra csökkentette a vételárat, akkor azt azzal a kikötéssel tette, hogy nem lehet épületet építeni a területre, így korlátozottan használható telekrıl van szó, így az értéke is kisebb. Egyetért a 3.150,- Ft-os négyzetméterárral, ha azonban a közgyőlés elfogadja a Hrabovszki György alpolgármester módosító javaslatát, akkor a közgyőlés árverésre tőzze ki a területet. (Kazetta 1/ ) Király János képviselı: 100 m 2 területrıl van szó, kérte, hogy szavazzanak. (Kazetta 1/ )

11 11 Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a Hrabovszki György alpolgármester módosító javaslatát, mely szerint a közgyőlés a terület vételárát bruttó 2.800,- Ft/m 2 áron értékesítse. - Megállapította, hogy a közgyőlés 17 igen, 4 nem szavazattal, 5 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot az elfogadott módosítással együtt. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következı határozatot hozta: 63/2005. (II.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése az általa hozott 611/2004. (XI. 18.) határozatot az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi megfogalmazás lép: A 2. pontban leírtak szerint megnövelt területő 20552/41 hrsz-ú telket a közgyőlés értékesíti Gráczik Krisztina Békéscsaba, Báthori utca 116. szám alatti lakos számára. A telek vételára bruttó Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. 2. A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennmaradnak. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: július 31. Tárgy: A 3922/1 hrsz-ú ingatlan telekmegosztása Baji Lajos alpolgármester: A határozati javaslatban nincs szó értékesítésrıl, ezért kérte, hogy az elıterjesztése tárgya kerüljön módosításra. Közterülethez való csatolást kezdeményeznek és nem értékesítik a területet. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Az elıterjesztés tárgyát módosítani fogják. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 64/2005. (II.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Junior Optika üzlet tulajdonosának átjárási szolgalmi jog alapításával kapcsolatos megkeresését megismerte, és ezzel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

12 12 1. A 3922/1 hrsz alatt felvett Csabai Ifiház telkét meg kell osztani, a jelenleg parkolóként használt területet az intézménybıl le kell választani és azt a jövıben közterületként kell hasznosítani. 2. A leválasztott területnek megfelelıen az intézmény alapító okiratát módosítani kell. 3. A leválasztott területet be kell kapcsolni a fizetı parkoló rendszerbe, és itt a jövıben a vonatkozó önkormányzati rendeletnek megfelelıen lehet gépjármővel tartózkodni és közlekedni. 4. Mivel a Junior Optika üzlet által az ingatlan megközelítésére szolgáló útvonal a jövıben teljes egészében közterületre kerül, átjárási szolgalmi jog alapítására nincs szükség. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: július 31. Tárgy: A 614/2004. (XI.18.) közgyőlési határozat módosítása Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 25 igen, 1 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 65/2005. (II.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Pataki Tibor Békéscsaba, Hóvirág utca 18. szám alatti lakosnak a 614/2004. (XI. 18.) közgyőlési határozat módosítására vonatkozó megkeresését megismerte. Mivel az ügyben mérlegelendı újabb szempontok nem merültek fel, a közgyőlés a hivatkozott határozatát nem változtatja meg. Felelıs: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı Határidı: március 31. Tárgy: Millennium u. 3141/3. hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügye Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:

13 13 66/2005. (II.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Millennium u. 3141/3. hrsz-ú, 1030 m 2 területő, kivett mővelési ágú ingatlanra vonatkozó kisajátítási eljárás befejezését kezdeményezi, kérve a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal által hozott, Békéscsabán február 1-én kelt, 1/40-7/2005. ikt. számú határozatának visszavonását. A Békéscsaba Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervének megfelelı módosítását a kisajátítási eljárás visszavonásával egyidejőleg elıkészíti a soron következı közgyőlésre. Felelıs: Határidı: Tárgy: Baji Lajos alpolgármester Dr. Kurucz Ferenc jegyzı azonnal Állami tulajdonban lévı ingatlanok tulajdonba adása iránti igénylés benyújtása I. Pap János polgármester: A korábbi lista kiegészül. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos alpolgármester: A 617/2004. (XI.18.) közgy. határozatot a közgyőlés visszavonja. A közgyőlés és a bizottság is tárgyalta az ügyet. A rendelet változott, amelyben kibıvítik a célokat, hogy mire lehet igényelni az állami vagyont, valamint, hogy ha az állami vagyont 5 éven belül értékesítik, akkor nem kell befizetni az 50 %-ot az államnak. Tájékoztatási és megvalósulási kötelezettséget ír elı a rendelet. A jelenlegi tárgyalások során 5 elemmel lenne érdemes kibıvíteni a korábbi listát, ugyanazon szabályok szerint. Az elıterjesztés tartalmazza, hogy mely ingatlanokat kívánja még az önkormányzat tulajdonba venni. A legnagyobb ingatlan a FEK. Az ügyet a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság már meg is tárgyalt. Kérte a közgyőlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el. (Kazetta 1/ /1. 001) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatokat. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 67/2005. (II.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a /2004. (VII.8.) határozatait az eredeti határozatban rögzített igény és ingatlan adatok változatlanul hagyása mellett az alábbi pontokkal módosítja és egészíti ki:

14 14 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határoz, hogy.. hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi. 2. A képviselı-testület felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. 3. Az ingatlant az önkormányzat az évi LXV. törvény 6. -ban meghatározott kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és foglalkoztatási gondjai enyhítésére, szociális, oktatási és kulturális, gazdaságfejlesztési és városfejlesztési céljai megvalósítása céljára kívánja felhasználni. 4. Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésrıl. 5. Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a Kincstári Vagyon Igazgatóságot az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, tárgyévet követı év elsı felétıl kezdıdıen tájékoztatja a Kincstári Vagyon Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról. 6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan/ok/ tulajdonjogát az ingatlan/ok/ra vonatkozó terhekkel veszi át. Felelıs: Határidı: Tárgy: Baji Lajos alpolgármester azonnal Állami tulajdonban lévı ingatlanok tulajdonba adása iránti igénylés benyújtása II. A közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 68/2005. (II.24.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 109/K. /9/ és /10/ bekezdése alapján ingyenes tulajdonba adási igényét az alábbi ingatlanokkal kiegészíti: - békéscsabai 2595/5. hrsz. alatt 4-es Honvéd utcai (tanpálya burkolt útja) - békéscsabai hrsz. alatt FEK Szabadság tér 6. - békéscsabai hrsz. alatt PV kezelésében volt lakóház, udvar - békéscsabai 10596/9. hrsz. alatt beépítetlen terület (450 m2) Herkules u békéscsabai 3261 hrsz. alatt közterület (96 m2) Trefort u.

15 15 Az ingatlanok helyrajzi számának megfelelıen külön határozatban kell foglalni a közgyőlés döntését. A törvényben meghatározott egyeztetések lefolytatását követıen, a 67/2005. (II.24.) közgyőlési határozat tartalmának megfelelıen kell az igénylést benyújtani. Felelıs: Határidı: Baji Lajos alpolgármester azonnal II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 109/K. /9/ és /10/ bekezdése alapján ingyenes tulajdonba adási igényét az alábbi ingatlannal kiegészíti: - békéscsabai 2595/5. hrsz. alatt 4-es Honvéd utcai (tanpálya burkolt útja) 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határoz, hogy békéscsabai 2595/5. hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi. 2. A képviselı-testület felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. 3. Az ingatlant az önkormányzat az évi LXV. törvény 6. -ban meghatározott kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és foglalkoztatási gondjai enyhítésére, szociális, oktatási és kulturális, gazdaságfejlesztési és városfejlesztési céljai megvalósítása céljára kívánja felhasználni. 4. Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésrıl. 5. Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a Kincstári Vagyon Igazgatóságot az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, tárgyévet követı év elsı felétıl kezdıdıen tájékoztatja a Kincstári Vagyon Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról. 6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel veszi át. III Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 109/K. /9/ és /10/ bekezdése alapján ingyenes tulajdonba adási igényét az alábbi ingatlannal kiegészíti: - békéscsabai hrsz. alatt FEK Szabadság tér 6.

16 16 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határoz, hogy békéscsabai hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi. 2. A képviselı-testület felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. 3. Az ingatlant az önkormányzat az évi LXV. törvény 6. -ban meghatározott kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és foglalkoztatási gondjai enyhítésére, szociális, oktatási és kulturális, gazdaságfejlesztési és városfejlesztési céljai megvalósítása céljára kívánja felhasználni. 4. Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésrıl. 5. Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a Kincstári Vagyon Igazgatóságot az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, tárgyévet követı év elsı felétıl kezdıdıen tájékoztatja a Kincstári Vagyon Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról. 6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel veszi át. IV Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 109/K. /9/ és /10/ bekezdése alapján ingyenes tulajdonba adási igényét az alábbi ingatlannal kiegészíti: - békéscsabai hrsz. alatt PV kezelésében volt lakóház, udvar 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határoz, hogy békéscsabai hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi. 2. A képviselı-testület felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. 3. Az ingatlant az önkormányzat az évi LXV. törvény 6. -ban meghatározott kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és foglalkoztatási gondjai enyhítésére, szociális, oktatási és kulturális, gazdaságfejlesztési és városfejlesztési céljai megvalósítása céljára kívánja felhasználni.

17 17 4. Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésrıl. 5. Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a Kincstári Vagyon Igazgatóságot az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, tárgyévet követı év elsı felétıl kezdıdıen tájékoztatja a Kincstári Vagyon Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról. 6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel veszi át. V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 109/K. /9/ és /10/ bekezdése alapján ingyenes tulajdonba adási igényét az alábbi ingatlannal kiegészíti: - békéscsabai 10596/9. hrsz. alatt beépítetlen terület (450 m2) Herkules u Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határoz, hogy békéscsabai 10596/9. hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi. 2. A képviselı-testület felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. 3. Az ingatlant az önkormányzat az évi LXV. törvény 6. -ban meghatározott kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és foglalkoztatási gondjai enyhítésére, szociális, oktatási és kulturális, gazdaságfejlesztési és városfejlesztési céljai megvalósítása céljára kívánja felhasználni. 4. Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésrıl. 5. Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a Kincstári Vagyon Igazgatóságot az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, tárgyévet követı év elsı felétıl kezdıdıen tájékoztatja a Kincstári Vagyon Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról. 6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel veszi át.

18 18 VI Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 109/K. /9/ és /10/ bekezdése alapján ingyenes tulajdonba adási igényét az alábbi ingatlannal kiegészíti: - békéscsabai 3261 hrsz. alatt közterület (96 m2) Trefort u. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határoz, hogy békéscsabai 3261 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi. 2. A képviselı-testület felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. 3. Az ingatlant az önkormányzat az évi LXV. törvény 6. -ban meghatározott kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és foglalkoztatási gondjai enyhítésére, szociális, oktatási és kulturális, gazdaságfejlesztési és városfejlesztési céljai megvalósítása céljára kívánja felhasználni. 4. Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésrıl. 5. Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a Kincstári Vagyon Igazgatóságot az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, tárgyévet követı év elsı felétıl kezdıdıen tájékoztatja a Kincstári Vagyon Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról. 6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel veszi át. Felelıs: Határidı: Baji Lajos alpolgármester azonnal Tárgy: Bokros Mátyás képviselı napirenden kívüli hozzászólása a gazdatüntetésrıl Bokros Mátyás képviselı: A gazdatüntetéssel kapcsolatos sok érv és ellenérv hangzik el. Békéscsabának, mint mezıgazdaságból élı városnak foglalkoznia kellene az üggyel. Ha ez a folyamat így megy tovább, hatalmas elszegényedés várható nemcsak Békéscsabán, hanem a megyében is. A kormány ügyhöz való hozzáállása méltánytalan. A kormány figyelmét fel kellene hívni arra, hogy a kérdést kezelje komolyabban. Felháborítónak tartja a kormányszóvivı nyilatkozatát, illetve hangnemét. Lekezelıen bánnak a gazdákkal. (Kazetta 2/ )

19 19 Baji Lajos alpolgármester: 0,46 hektár földbirtoka van. Az a tábla, ahol a földje található, 10 hektár nagyságú és itt 28 tulajdonos van ez csak példa. A 28 tulajdonos között van olyan, akinek tanyája, útja van és ismerik a szabályokat, amelyek alapján a területalapú támogatást igénybe vehetik (ki kell vonni a tanyarészt, az udvart, az odavezetı utat). Vannak olyanok, akik ezt megtették és vannak olyanok, akik nem, és ez az akadálya annak, hogy nem kapják meg a támogatást. (Kazetta 2/ ) Király János képviselı: Ügyrendi javaslata, hogy a polgármester zárja le a vitát, mert ez az ügy nem szerepel az elfogadott napirendi pontok között. (Kazetta 2/ ) Tárgy: Feladat megjelölés a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság részére Pap János polgármester: Ügyrendi javaslata, hogy a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság rendkívüli ülésen tárgyalja meg az ügyet. Ezt a javaslatot szavazásra bocsátotta. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 19 igen, 8 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 69/2005. (II.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése felkéri a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságot, hogy a gazdatüntetéshez vezetı agrárproblémákat vizsgálja meg Békéscsaba térségét illetıen. Felelıs: Határidı. Dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke azonnal Velkey Gábor alpolgármester: Ügyrendi hozzászólása, hogy a közgyőlés ügyrendjében benne van, hogy minden frakciónak napirend után van joga hozzászólni. Javasolta, hogy éljen ezzel a lehetıséggel. (Kazetta 2/ ) Hanó Miklós képviselı: Egyetért a Bokros Mátyás képviselı által elmondottakkal. Ma a gazdák elsısorban nem azért sztrájkolnak, mert a támogatás késik, ez csak egy plusz dolog. Az a baj, hogy ma nincs a magyar mezıgazdaságban jövedelem. Egy nagyüzem sokkal többet veszít, mert több a sertése, amin veszteség van, mint egy kisüzemnek. Egy elınye van a nagyüzemnek, hogy bizonyos szakmai és technológiai befektetéseket jobban elbírtak, de nekik is van hitelük, amit vissza kell fizetni. A kormány lekezelıen bánik a gazdákkal. Vidéken nincs más, csak a mezıgazdaság. Ha megszőnik ez a lehetıség, mit fognak csinálni? A paraszt nem áll sorba szociális segélyért, mert méltatlannak tartja és szégyelli. Olyan helyzetbe kerültek, hogy ki kell venni a gyerekeiket az iskolából, mert nem tudja finanszírozni a taníttatást. A piacvédelem nem pénz kérdése. Problémát jelent, hogy az áruházláncok tömegesen megjelentek az országban. Ha magyar tulajdonban lennének (magyar feldolgozó, kereskedı,

20 20 termelı lenne), akkor nem jelentene ekkora gondot. Polc-pénzt kell fizetni, ha be akarnak kerülni az áruház-láncokba a gazdák. Olyan minıségő terméket hoznak be, ami rontja az ı nyereségtartamukat. Nem tartják be a versenytörvényt. A LIDL 5 forintért árulja a káposztát, aminek elıállítási költsége is 25 forint. A magyar termelı tönkre megy, mert nincs védve. Olyan minıségő termékeket hoznak be, ami nem nevezhetı élelmiszernek (segédanyag, alapanyag), mert olyan rossz minıségő. Az Állategészségügyi Állomásnak ami az FVM fıosztálya ellenırizni kellene ezeket és tennie kellene azért, hogy ilyen áruk ne jöjjenek be. Volt rá példa, hogy Magyarországra dioxinos csirkecombot hoztak be, a dioxin rákkeltı. Bekerült az országba, valamelyik hőtıházban átcimkézték és a békéscsabai piacon is árulták feketén, harmad árért. Ez tönkreteszi a piacot. Így ment tönkre a baromfi-, a sertéságazat. 6,5 millió sertés volt az országban 2 évvel ezelıtt. Akkor tüntettek elıször az alacsony ár miatt, amikor a kormányzat 160,- Ft-ért vásárolta a sertést, miközben 280,- Ft az önköltsége. Azt mondták, hogy nem tudják elıállítani reális áron, mert drága az elıállítási költségük. Megnézte a Hústermék Tanács által közölt adatokban és kiderült, hogy Amerikában és Kanadában kb. a magyarországi árhoz hasonló az elıállítási ár, Angliában már 420,- Ft ennek költsége, csak ott különbözı címen támogatást is biztosítanak. A nyugat-európai gazda ,- Ft-ot kap hektáronként. A magyar gazdának ,- Ft-ot kellene megkapnia, amibıl a tavalyi tüntetések eredményeként 8.000,- Ft-ot kapott faktorálva, és ezt sem az állam adta. Ennek a 4 %-át a gazdáknak ki kellett fizetniük a bank felé, mert onnan kapták az összeget. A földalapú támogatásra azért van szükség, mert a tavalyi évet veszteséggel zárták a gazdák. A gépeiket hitelbıl vették meg, amit törleszteni kell, és ha nem fizetnek, elviszik a gépeiket árverezésre. A Hajdú-Bét több milliárd forinttal tartozik a termelıknek. Ez a csoport most jól mőködik, de senki nem hajtja be rajtuk az adósságot. Több termelınek árverezik a házát, többen öngyilkosok lettek, mert hiába termeltek jól, tönkrementek, mert nem fizették ki a járandóságukat. Az intervencióról: azt hitték, ha belépnek az Európai Unióba mindamellett, hogy lesz valamennyi támogatás -, biztosítva lesz a magyar termék piaca, mert van egy garantált felvásárlás, az intervenció, aminek mostani ára 2.600,- Ft/mázsa. Idetartozik a búza, a kukorica, a gabonafélék. A tavalyi évben jól termelt, millió tonnával szemben millió tonna gabona termett. Kb. 4 millió tonna az intervenciós felajánlás, amibıl kb. 250 ezer tonnára van visszaigazolás, a többire nincs. Ha május végéig nem történik meg az intervenció, akkor nem lehet több árut intervencióra betenni. Nem pénz kérdése volt, hanem az FVM-nek biztosítania kellett volna az intervenciós raktárakat, de ez nem történt meg. Van elég raktár, csak kivették bérbe a kereskedık és így a kukoricát 1.600,- Ft-ért vásárolták meg 2.600,- Ft helyett, ellenkezı esetben nem engedték volna be azokat a raktárba. Ez a probléma. Eljutottak odáig, hogy veszteség képzıdött, hiába volt 80 mázsás kukoricatermés, kb. hektáronként ezer forint mínusza van a termelınek, és ezt kompenzálná a földalapú támogatás, ezért sürgıs annak kifizetése, mert nullára csökkenthetnék a veszteséget. A termelık ki tudnák fizetni a hiteleiket. Ha a sertéságazat nem 3 millión volna, hanem 6 millión, akkor nem kellene intervenció, mert fel tudnák használni a megtermelt termést. Jön a belga és a dán sertés az országba, és a jó minıségő magyar árut pedig exportálják, mert sokkal jobb a beltartalmi értéke.

21 21 Amikor azzal érvelnek, hogy a gazdák rosszul töltötték ki a földalapú igénylı lapot, és ezért tartják vissza a pénzt, valótlant állítanak. 60 napon belül vissza kellett volna igazolni részükre. Azt mondják, hogy a gazdák költségvetési pénzbıl élnek. 1 kg sertésnél az állam 28,- Ft-ot levesz különféle hatósági címen (pl. állatorvosi igazolások kiadása, stb.). Ebbıl kérnének vissza 18,- Ft-os állatjóléti támogatást. Ebbıl is látható, hogy a gazdák nem kapnak plusz költségvetési támogatást. Az ágazat nettó befizetı. A tavalyi évben volt elıször Magyarországon a mezıgazdasági import több mint az export. Ez a tragédia. Tudnának termelni, meg is tudnának élni, ha ez nem így lenne. Ha vidéken nincs mezıgazdaság, akkor nem tudnak mibıl megélni, miközben jó minıségő árut tudnak elıállítani. Szomorú, hogy lekezelik ezt az ügyet és nem veszik figyelembe, hogy emberi sorsokról van szó. Beszéltek arról, hogy szükség van a föld koncentrálására, de erre nincs tıkéje a magyar gazdának. Egy nyugati ember a havi nyugdíjából felvásárol 100 hektár földet, és nem lesz Magyarországon magyar tulajdonban lévı föld. Nagyon sok beszerzı, értékesítı szövetkezett, de tönkre mennek. Nincs piacvédelem, semmi nem védi a magyar terméket. (Kazetta 2/ ) Bokros Mátyás képviselı: Nem arról van szó, hogy azért nem kapták meg a földalapú támogatást, mert rosszul töltötték ki a nyomtatványt. A hírekben hallotta, hogy Spanyolország kért az Uniótól %-os vámkedvezményt, hogy be tudja hozni a brazil kukoricát. Ezzel az Unió elesik a vámbevételtıl azért, hogy Dél-Európába hozzanak be kukoricát, miközben Unión belül is van kukorica. Van egy barátja, akinek havonta 1 millió forintjába kerül az áru tárolása, felajánlotta intervencióra, az állam ígérete szerint ez a mennyiség garantált átvételre kerül. Ehhez képest még válaszlevelet sem kapott az érintett, hogy mikor és mennyiért veszik át az árut. Azt szeretné, ha Békéscsaba lenne az elsı olyan megyei jogú város, aki fellép az ügyben az emberekre való tekintettel. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Ha azt akarják, hogy a közgyőlés lépjen az ügybe, akkor a bejelentések közé készítsenek egy elıterjesztést, ami alapján tárgyalhatják a kérdést. Az érintett bizottság készítsen elı az üggyel kapcsolatos állásfoglalást. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Ha a mai tárgyalásnak az a célja, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy Békés megye jövıje nem képzelhetı el egy új, korszerő, megváltozott agrárgazdaság nélkül, azzal egyetért. Ha arról vitatkoznak, hogy a ra készülı Nemzeti Fejlesztési Terv II-bıl az agrárgazdaság nem maradhat ki, és érdemi fejlesztési programokat kell beindítani, akkor támogatja a vitát. Ha azt gondolják, hogy a kifizetések néhány héttel történı elırehozatala vagy késıbbi kifizetése teszi tönkre a magyar mezıgazdaságot, akkor rossz

22 22 úton járnak. A legnagyobb probléma, hogy nincs végig gondolt agrárfejlesztési stratégiájuk, ami ennek a térségnek lételeme. Az agrárgazdaság egészét újra kell gondolni, de nem lehet a térségnek olyan fejlesztési programja, ami kihagyja a mezıgazdaságot Békés megyében. Kérte a polgármestert, hogy amikor a Megyei Területfejlesztési Tanács tárgyalja a térség közötti fejlesztési stratégiáját, akkor következetesen álljon ki annak érdekében, hogy új, korszerő agrárgazdasági stratégia készüljön, és ez szerepeljen a fejlesztési tervben, mert ellenkezı esetben nem tudnak között uniós támogatást megszerezni. (Kazetta 2/ ) Végh László képviselı: A közgyőlésen arról beszélnek, hogy az önkormányzatnak hivatalosan az ügy mellé kellene állnia. Létre kell hozni egy ad hoc bizottságot arra, hogy a 2007-tıl mőködı Nemzeti Fejlesztési Tervben a Békéscsabát érintı ügyekkel foglalkozzanak. Az országgyőlési képviselıket összehívta a Megyei Önkormányzat elnöke, vagy a Területfejlesztési Tanács elnöke és ott megismerték a Regionális Fejlesztési Koncepciót, amelyben nem Békéscsaba érdekeit szolgáló, hanem ellene való tervek is találhatók Minden fórumon képviselni kell Békéscsaba érdekeit, mert rossz irányba mennek a dolgok. Az európai uniós támogatásokban látható, hogy a tıke- és a pénzkoncentráció, illetve a közigazgatás-koncentráció is olyan szinten áll, hogy csak nagy programokat (Körösökvölgye Naturpark) lehet beadni, hogy nyerni lehessen. Hiába lesz 2007-tıl nagyon jó, az egész mezıgazdasági termelést megváltoztatni kívánó program, ha addig nem maradnak talpon a gazdák. A mai problémával is foglalkozni kell. Nehéz politikamentesen kezelni az ügyet. Ha a képviselık valamilyen problémát felvetnek, akkor a polgármesternek kötelessége annak megfelelıen tevékenykednie. Az Európai Unió létrejöttének alapja volt, hogy a mezıgazdasági termelés Európában a szükségleteket biztosítsa. Ezeknek az alapelveknek kellene hangsúlyt adni, és támogatást szerezni ahhoz, hogy ne engedjenek be Európán kívülrıl kukoricát, miközben az Unión belül is megoldható ez. Nagyobb súlya van annak, ha az egész önkormányzat az ügy mellé áll, mintha csak egy-két képviselı hallatja hangját. (Kazetta 2/ ) Tímár Imre képviselı: Egyetért Bokros Mátyás által elmondottakkal, miszerint az államtitkár viselkedése cinikus volt. Vannak Békéscsabának országgyőlési képviselıi, akiknek össze kellene fogniuk a régió országgyőlési képviselıivel annak érdekében, hogy javaslatot tegyenek a kormánynak arra, hogy a pénzintézetek függesszék fel az adósságtörlesztési kötelezettség teljesítését addig, amíg a problémát nem oldják meg Budapesten. Ez a holnapi nap már megtörténhet, ha az országgyőlési képviselık a parlamentben elmondják ezt. Ha a kormánynak számít a vidék, akkor is, amikor nincs választás, a megfelelı lépéseket meg fogja tenni. Az országgyőlési képviselık esküben vállalták, hogy a város érdekeit képviselik. Az ügyben azonnali intézkedésre van szükség, ezért fontos, hogy az országgyőlési képviselık holnap a parlamenti ülésen mondják el a közgyőlésen elhangzottakat. (Kazetta 2/ ) Hrabovszki György alpolgármester: Ha közösen ki tudnak hordani egy olyan nyilatkozatot, amely nem politikai deklaráció, amely nem támad, hanem egyértelmősít egy bizonyos állásfoglalást, az elfogadható és aláírható. Amirıl most beszélgetnek, nem önkormányzati

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-6/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. április 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-5/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. május 22-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7099/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2012. ÉVI NYÍLT ÜLÉSEINEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Arany János út

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 11-én - pénteken - du. 16,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 12-én - hétfın - de. 7,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Határozat száma. 106/2010. (VI.29) Bükkszék Község Önkormányzata II. félévi munkaterve

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Határozat száma. 106/2010. (VI.29) Bükkszék Község Önkormányzata II. félévi munkaterve J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 29-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Határozat száma Tárgya 106/2010. (VI.29) Bükkszék Község Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben