Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzıkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévı helyét jelölik meg. A jegyzıkönyv készítése során különbözı típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különbözı típusú magnetofonok eltérésébıl adódnak.) Jelen volt: Pap János polgármester, Baji Lajos alpolgármester, Velkey Gábor alpolgármester, Hrabovszki György alpolgármester, Benkóné Dudás Piroska, dr. Békéssy Györgyné Sajti Emese, Miklós Attila, Szilvásy Ferenc, Tóth Károly országgyőlési képviselı, Galisz Géza, dr. Molnár Zsolt, Király János, Tóth Mihály, Mezei Zsolt, Tímár Imre, Bokros Mátyás, Végh László országgyőlési képviselı, Takács Péter, Kiss Tibor, Kondacs Pál, Andó Tamás, Hanó Miklós, Vámos József, dr. Futaki Géza és Kutyej Pál, Herczeg Tamás, Klampeczki Béla képviselı. Igazoltan volt távol: Vágvölgyi Gábor képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı, Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı, Meghívottként részt vett: Pénzügyi és Gazdasági Iroda részérıl: Uhrin Nándor irodavezetı, Tarné Stuber Éva irodavezetı-helyettes, Oktatási, Közmővelıdési és Sportiroda részérıl: Tuskáné Papp Erzsébet irodavezetı, Szigeti Csaba csoportvezetı, Városüzemeltetési Iroda részérıl: Bánfi Ádám irodavezetı, Vagyonkezelı Iroda részérıl: Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı, Benkı Mátyásné vagyonkezelı, Márton László vagyonkezelı, Szociális Iroda részérıl: dr. Tóth Kálmán irodavezetı, az Egészségügyi Iroda részérıl: dr. Kovács Zoltán városi fıorvos, Vagyonkezelı Rt. részérıl: Kozma János ügyvezetı igazgató, Molnár László országgyőlési képviselı, Fuzik János az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, dr. Nemes Dénes az Országos Szlovák Önkormányzat jogi képviselıje. Pap János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 29 képviselıbıl 21 fı jelen van, így a közgyőlés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a meghívóban szereplı napirendi pontok kiegészítésére: Javasolta, hogy a közgyőlés 1/2/a. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a Kereskedelmi és Iparkamara INTERREG III/A. pályázat partnerségi támogatása tárgyú elıterjesztést. (Kazetta 1/ )

2 2 Szilvásy Ferenc képviselı, Pénzügyi, Költségvetési Bizottság elnöke: A zárt ülés végén vagy a nyilvános ülés elején felszólalásra kért lehetıséget a személyi változások ügyében. (Kazetta 1/ ) Köles István képviselı: Kérte a közgyőlést, hogy Varga Sándor bekövetkezett halála miatt egy perces néma felállással adózzon az emlékének. (Kazetta 1/ ) Benkóné Dudás Piroska képviselı, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke: Kérte, hogy a közgyőlés egy perces néma felállással adózzon Láza János emlékének. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos alpolgármester: A délutáni órákban, a televízió jelenlétében felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint a közgyőlés az 1/2/a. jelzéső Békés Megyei Iparkamara INTERREG III/A. pályázat partnerségi támogatása tárgyú elıterjesztést vegye fel a napirendjei közé. - Megállapította, hogy a közgyőlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta az elfogadott módosítással együtt a meghívóban szereplı napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 22 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1./ Vagyoni ügyek Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 2./ Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Pap János polgármester 3./ Békéscsaba, Irányi u szám alatti jogcím nélküli lakáshasználók ügye Elıterjesztı: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 4./ Erzsébet lakópark 2. és 56. szám alatti bérlakások pályázati feltételrendszerrel összefüggı bérbeadása Elıterjesztı: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 5./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Hozzájárulás tartási szerzıdéshez

3 3 Nyilvános ülés: 1./ Vagyoni ügyek 1. Nyilatkozat elıvásárlási jog gyakorlásához (4823 hrsz.) 1/2/a. Békés Megyei Iparkamara INTERREG III/A. pályázat partnerségi támogatása /2005. (IV.21.) közgyőlési határozat végrehajtása 3. A 6175/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése 4. Terület értékesítése az Omaszta utca mellett 5. A 1633/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése 6. A 6702 hrsz-ú telek értékesítése 7. A Balassa utca 33.szám alatti ingatlan megvásárlásának elıkészítése 8. A hrsz-ú telek megvásárlása 9. Szolgalmi jog alapítása a 6737/2 hrsz-ú ingatlanon 2./ Közmővelıdési, oktatási és sportügyek 1. Békeoszlop elhelyezése Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 2. Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium fenntartói jogának átadása 3. József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mővészeti képzésének bıvítése 4. Óvodai beíratás, 2005/2006-os évben indítandó csoportok számának meghatározása Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke 5. Csabaszabadi Szlovák Községi Kisebbségi Önkormányzat megkeresése Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 6. Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola alapító okiratának szakfeladat-szám módosítása Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke 7. A békéscsabai labdarúgás jövıjével kapcsolatos városi lépések Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 3./ Városfejlesztési koncepció Elıterjesztı: Pap János polgármester 4./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet kétfordulós módosítása Elıterjesztı: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı 5./ Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 3/1999. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı

4 4 6./ A lakáscélú kamatmentes kölcsöntámogatás helyi rendszerérıl szóló 5/2005. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı 7./ Pályázati felhívás tervezete az Erzsébet lakópark III. ütem építési telkeinek értékesítésére Elıterjesztı: Hrabovszki György alpolgármester 8/ A háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2002. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı 9./ A 2/2001. (I.25.) Vírusos agyhártyagyulladás és vírusos fertızı májgyulladás elleni védekezés támogatásáról szóló rendelet egyfordulós módosítása Elıterjesztı: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı 10./ Ifjúságért díj alapítása Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 11./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Elıterjesztı: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı 12./ Kistérségi fenntartású intézmény létrehozása Elıterjesztı: Pap János polgármester 13./ Az 5. sz. Idısek Klubja telephely áthelyezése Elıterjesztı: Hrabovszki György alpolgármester 14./ Pénzügyi, költségvetési ügyek, pályázatok 1. Javaslat a tankönyv támogatási elıirányzat felosztása Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 2. Javaslat a Megyei Önkormányzattal történı ingatlan cserére 3. Az Arany János Középiskolai Kollégium átvétele Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 15./. Békéscsabai Elıre Nıi Kézilabda Kft évi egyszerősített éves beszámolója Elıterjesztı: Szabó Károly, ügyvezetı 16./ Városüzemeltetési ügyek 1. Szúnyoggyérítési pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosítása 2. Élıvíz-csatorna ökológiai állapotának javítása Elıterjesztı: Pap János polgármester 3. Földutak fenntartására pályázat önerı biztosítása Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester

5 5 17./ Egészségügyet érintı ügyek 1. Sürgısségi betegellátási osztály kialakítása a Réthy Pál Kórházban 2. Befogadás iskolaorvosi ellátásra Elıterjesztı: Vámos József, az Egészségügyi Bizottság elnöke 18./ BEJELENTÉSEK 1. Ákombákom Közhasznú Egyesület kérelme - Varga Sándor a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség választókörzeti elnökének és Láza János, az Elıre FC. egykori játékosának az emlékére egy perces néma felállással adózik a testület. Pap János polgármester: A nyilvános ülést felfüggesztette, és zárt ülést rendelt el, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 10 óra 59 perckor nyilvános ülésen folytatja munkáját. (Kazetta 1/ ) NAPIREND ELİTTI FELSZÓLALÁS Tárgy: Bizottsági összetételt érintı személyi ügyek Szilvásy Ferenc képviselı, az MSZP képviselıcsoport nevében: Javasolta, hogy dr. Molnár Zsolt képviselıt saját kérésére a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöki tisztségébıl, Tóth Károly képviselıt Oktatási- és Egészségügyi Bizottsági tagságából hívja vissza a közgyőlés. Javasolta továbbá, hogy a közgyőlés a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Tóth Károly képviselıt, dr. Molnár Zsolt képviselıt pedig kérésének megfelelıen az Egészségügyi Bizottság tagjának válassza meg. A képviselı bejelentette, hogy csak egy bizottság munkájában tud részt venni. Ezért javasolta a közgyőlésnek, hogy Benkóné Dudás Piroska képviselıt az Oktatási Bizottság tagjának válasszák meg. Zsótér Csaba, Békéscsaba, Lencsési út 73. IV. 10. szám alatti lakost válassza meg a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság külsı bizottsági tagjának a megüresedett helyre. Benkóné Dudás Piroska a jelenlegi bizottsági funkciója mellett vállalta az Oktatási Bizottsági tagságot. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Minden ciklusban lehetıség van arra, hogyha a testület bármely frakciója változtatást akar, megteheti. Kérte, hogyha a sajtó nyilvánosságát igénybe veszik a közlésre, lehetıleg a testületi ülés és döntés után tegyék meg. (Kazetta 1/ ) Tímár Imre képviselı: Véleménye szerint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot módosítani kell, mivel aki bizottsági elnöki tisztet tölt be, nem vállalhat bizottsági tagságot. Javasolta, hogy a megválasztott tagok nyilatkozzanak arról, hogy vállalják-e a tisztséget. Nem ért egyet dr. Molnár Zsolt indoklásával, miszerint elfoglaltságai miatt csak egy bizottsági tagságot tud vállalni. Mindenkinek kötelessége, hogy vállaljon két bizottsági tagságot. (Kazetta 2/ )

6 6 Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta Szilvásy Ferenc képviselı bizottsági összetételt érintı javaslatát. A közgyőlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 241/2005. (V.19.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöki funkciójából dr. Molnár Zsolt képviselıt visszahívja, a bizottság elnökévé megválasztja Tóth Károly képviselıt. A közgyőlés Tóth Károly képviselıt az Oktatási Bizottsági és az Egészségügyi Bizottsági tagságából visszahívja. A közgyőlés Dr. Molnár Zsolt képviselıt az Egészségügyi Bizottság tagjává megválasztja. A közgyőlés Benkóné Dudás Piroska képviselıt az Oktatási Bizottság tagjának, Zsótér Csaba, Békéscsaba, Lencsési út 73. IV. 10. szám alatti lakost a Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság külsı tagjának megválasztja. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester azonnal Napirend tárgya: Vagyoni ügyek Tárgy: Nyilatkozat elıvásárlási jog gyakorlásához (4823 hrsz.) Pap János polgármester: Megkereste a Gyámhivatal és kérte, hogy a közgyőlés olyan döntést hozzon, mely szerint mondjon le az elıvásárlási jogról tekintettel arra, hogy egy gondnokolt tulajdonszerzésérıl van szó. Javasolta, hogy a határozati javaslat A alternatíváját fogadja el a közgyőlés. (Kazetta 2/ ) Baji Lajos alpolgármester: A képviselık figyelmébe ajánlotta a határozati javaslat B alternatíváját, mely szerint az adásvételi szerzıdés elsı oldalának második pontjában szereplı vételár Ft, mely betővel kiírva már Egymillió-háromszázezerként szerepel. Véleménye szerint nem lenne jó megoldás az elıvásárlási joggal élni. Támogatja a határozati javaslat A alternatíváját. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat A alternatíváját. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 16 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodással a következı határozatot hozta:

7 7 242/2005. (V.19.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése megismerte Szabadkígyós Község Önkormányzatának a 4823 hrsz-ú ingatlanon lévı 2/8-ad tulajdoni hányadára kötött adásvételi szerzıdés feltételeit és az összes körülményt mérlegelve úgy dönt, hogy az évi XXXIII. tv. 39. /1/ bekezdésében biztosított elıvásárlási jogával nem kíván élni. Az elıvásárlási jogról való lemondó nyilatkozat kiadásával Pap János polgármestert bízza meg a közgyőlés. Felelıs: Határidı: Tárgy: Pap János polgármester azonnal A 168/2005. (IV.21.) közgyőlési határozat végrehajtása Tímár Imre képviselı: Mi indokolja azt, hogy az Iparkamara harmadik személyként belépjen a sportcsarnok és környékén megrendezendı programok lebonyolításába? (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: A nagy rendezvények idején szükség van fedett épületekre, akár a hétköznapokban kiállítás, továbbképzés megszervezése szempontjából is van rá igény. Együtt kell mőködni a rendezvények megszervezésében a Városi Sportcsarnokkal. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az INTERREG III.A. európai uniós pályázat keretén belül ingatlan építéséhez pénzhez juthat, mely a kamara céljait szolgálná a kiállítások, továbbképzések és bérbeadások tekintetében. Ehhez a város bérbeadott területtel járulna anyagilag hozzá. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Hol helyezkedne el az építmény, tekintettel arra, hogy jégcsarnok és uszoda is épül? (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: A sportcsarnok a jelenlegi szabad burkolt területe mögött helyezkednének el a szabadtéri sportlétesítmények, az uszoda és jégcsarnok. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Ez a sportcsarnok és környékének rendezési tervébe mennyire illeszthetı be? Pap János polgármester: Teljes mértékben beleilleszthetı közlekedésszervezésileg, személyforgalom, teherforgalom tekintetében is. (Kazetta 2/ ) Tímár Imre képviselı: A bérleti szerzıdés 6. pontjával kapcsolatban elmondta, hogy a közgyőlés az 1 millió forintos bérleti díj vonatkozásában még nem döntött. Kérte, hogy a bérleti szerzıdés 11. pontjában szereplı vagy az általa megjelölt vevı megfogalmazás kerüljön ki a szövegezésbıl. Kerüljön vissza egyenes ágon az önkormányzat tulajdonába. Kérdése, hogy kihasznált lesz-e a létesítmény amennyiben megépül? Az együttmőködési

8 8 megállapodás 3. pont harmadik bekezdésében a sportcsarnok hasznosítója szó helyett Vagyonkezelı Rt. szerepeljen. Harmadik pont utolsó bekezdésében nem javasolta, hogy a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság kösse meg a megállapodást. Véleménye szerint ez maradjon közgyőlési hatáskörben. A megállapodás 4. pontjának utolsó mondata maradjon ki. (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: A bizottság feladata volt, hogy a bérleti szerzıdést és az együttmőködési megállapodást megkösse, és a szövegtervezetét benyújtsa a közgyőlés elé. Két ülésen foglalkozott a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság az üggyel, melynek eredménye a tárgyalt napirend. Véleménye szerint vállalható és az önkormányzat számára elınyös megoldás, tekintettel arra, hogy egy olyan pályázaton van lehetıség pénz elnyerésére, melynek a tükör-projektje Romániában valósul meg. Az önkormányzatnak kisebb a mozgástere az ügyben, ezért a kamara jó beruházó lesz. A 168/2005. (IV.21.) önkormányzati határozat 1. pontja kimondja, hogy a bérleti díj összegének bruttó 1 millió forintnak kell lennie. A megállapodás 11. pontjában szereplı bérbeadó, vagy az általa megjelölt vevı, az aktuális forgalmi érték 10 %-án megvásárolhatja szövegezés azt jelenti, hogy az önkormányzat, szervezetei vagy a Vagyonkezelı Rt. hatáskörébe kerül, tehát a közgyőlés dönt az ügyben. Ebben a pontban nem változtatna. A 3. pont harmadik bekezdésében pontosításként szerepelhet a Vagyonkezelı Rt. A megállapodás második oldalának második bekezdésébe kerüljön bele, hogy a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság a közgyőlés elé terjeszti végleges jóváhagyásra a megkötött szerzıdést. (Kazetta 2/ ) Hrabovszki György alpolgármester: Az elıterjesztéssel nem ért egyet. A kérdés az, hogy milyen helyszínt próbál a kamara az elıterjesztésben megszerezni. Az egyeztetési kötelezettségek a szerzıdésben meg vannak határozva, de véleménye szerint folyamatosan nézeteltérések lesznek a Városi Sportcsarnok, az Önkormányzat és a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között. A szerzıdésben az áll, hogy a közgyőlés kezében van a döntéshozatal joga. Ha valamely személy kárára dönt a közgyőlés, a kérdés az, hogy ki fogja megtéríteni. Meg kellene fontolni, hogy van-e olyan hely Békéscsabán, amely nincs túl messze a sportcsarnokhoz, ahol a kamara meg tudná valósítani a projektet. Azt gondolja, hogy a sportcsarnok kialakult bázisára rátelepíteni egy ilyen beruházást nem szerencsés. (Kazetta 2/ ) Baji Lajos alpolgármester: Ilyen alapon a Broadway is megbukna, mivel több színház található mellette. A szerzıdések betartása, betartatása a lényeg. Azt reméli, hogy a felek együttmőködnek és olyan nagyrendezvényeket fognak megszervezni, melyek megtöltik a rendezvénycsarnokokat, ha pedig önkormányzati fenntartásba kerül a sportcsarnok, az önkormányzat végrehajtja azokat a feladatokat, melyek a hatáskörébe tartoznak, és nem lesz verseny a kamarával. (Kazetta 2/ ) Velkey Gábor alpolgármester: A sportcsarnok területén egy létesítménnyel sem a sportolási, sem a rendezvényi igényeket nem tudják kielégíteni. Az Ipari és Kereskedelmi Kamara csak a sportcsarnok környékét jelölte meg lehetséges helyszínként a beruházás létrehozására. Amennyiben az önkormányzat a Kolbászfesztivál megrendezésekor szeretné a kamara által létrehozott teret használni, akkor csak itt tudna mőködni. Akik a sportcsarnok mőködésével foglalkoznak, azok tudják, hogy lényegesen több igény van a sportcsarnok terére, mint amennyit egy vagy két épülettel ki tudnának elégíteni. A megrendezett programok olyan

9 9 rendezvények, mely a város hírnevét öregbítenék. Ha az önkormányzatnak segítsége lesz és a kamara is érdekelt lesz abban, hogy a területen minél több program megrendezésre kerüljön, csak elırelépést jelentene. Jónak tartja, hogy a megállapodás magában foglal néhány nagy rendezvényt, amit az önkormányzat rendez és beleépült a 12 ingyenes nap, mert a sportcsarnokban nagyon sok olyan rendezvényt bonyolítanak le, mely nem felel meg a sportcsarnok funkciójának, de más nagy befogadóképességő tér hiányában ott kerül megrendezésre. Ezzel szemben a sporttevékenység szorul ki. Azzal, hogy a 12 napot megkapja az önkormányzat a nagy rendezvénytér igényő rendezvényeiket, úgy tudja átcsoportosítani, hogy a sportcsarnokot rendeltetésének megfelelıen használják. Kérte, hogy támogassa a közgyőlés a javaslatot. (Kazetta 2/ ) Király János képviselı: Javasolta, hogy az együttmőködési megállapodás utolsó elıtti bekezdése maradjon ki a megállapodásból. A közgyőlés ne vállaljon döntıbíró szerepet. A felek oldják meg egymás között a problémáikat. A nagyrendezvényekrıl leírtakat jogosnak tartja, továbbá a napok számát is. (Kazetta 2/ ) Herczeg Tamás képviselı: Úgy látja, hogy a rendezvénycsarnok megépítése mindenki számára kedvezınek tőnik. Ideálisnak tartja a területet a csarnok megépítésére. Célszerő lenne minél alaposabban megvizsgálni a paragrafusokat, és úgy beépíteni a szerzıdés-tervezetbe, tekintettel arra, hogy konfliktusok származhatnak belıle. (Kazetta 2/ ) Hanó Miklós képviselı: Szükség van a rendezvénycsarnok megépítésére, hogy kultúráltabb körülmények jöhessenek létre. Kérdése, hogy miért nem az önkormányzat építteti meg a csarnokot? (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Aradon az önkormányzat biztosította a kamarának a rendezvénycsarnok területét, és ebbıl kifolyólag a Békés Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara is benyújtotta kérését a helyi önkormányzathoz (Kazetta 2/ ) Hanó Miklós képviselı: A pályázati kiírás szabályainak nem felelt meg az önkormányzat? Akkor nem kerülne sor bérbeadásra, ha az önkormányzat lenne a pályázó, nem lenne konfliktushelyzet. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Más városokban nem csak az önkormányzat, hanem a kamarák, civil szervezetek is dolgoznak a város érdekében. A kamara több területet is szemrevételezett más városokban, de gazdaságilag az adott helyen célszerő felépíteni. Az áprilisi közgyőlésen már döntött a közgyőlés a terület használatba vételérıl. Egy készülı engedélyezési és finanszírozási tervrıl van szó, melyet az elızı közgyőlés döntésére alapozva kezdtek el finanszírozni. A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság dolgozott azon, hogy elı legyen készítve az ügy a korábbi közgyőlési határozatban megfogalmazott szempontrendszernek megfelelıen. Az önkormányzat számára kedvezı lehetıséget is sikerült beépíteni a tervezetbe. Véleménye szerint, ha az önkormányzat vagy a VAK Rt. a vevı, nem lesz konfliktus. Ha a kijelölt vevı között a szerzıdés 15 éven túl bármilyen okból megszőnik, megvásárolhatja. Egyeztetési kötelezettség áll fenn a felek között. A problémák megoldását

10 10 bízza a közgyőlés a bizottságra. Amennyiben az döntésképtelen, akkor döntsön a testület. Véleménye szerint a legjobb megoldás került megfogalmazásra az elıterjesztésben. (Kazetta 2/ ) Hanó Miklós képviselı: Nem a kamara ellen szavaz, de egyszerőbb lett volna, ha az INTERREG III.A. pályázatot az önkormányzat adja be, a konfliktusok elkerülése végett. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: A sajtóban már megjelent, hogy Békéscsabán jégcsarnok és uszoda épül. Az extrém sportok pályái eredetileg a Lencsési ltp-re voltak tervezve. Négy éve döntött a közgyőlés a pálya megépítésérıl, azóta sem történt semmilyen lépés az ügyben. A rendezvénycsarnokkal kapcsolatban elmondta, hogy a Kolbászfesztivál idején nem megoldott a parkolás. Nem természetes dolog, hogy INTERREG pályázatok helyben kiosztott anyagként kerülnek a testület elé. Jó lenne, ha az önkormányzatnál akár a kamarával együtt koordinálnák a munkát. Jogos a felvetés, mely szerint megvizsgálta-e valaki, hogy miért nem az önkormányzat adta be a pályázatot? Információi szerint mőködik az önkormányzatnál egy pályázatfigyelı csoport, csak nincs rálátása a feladataikra. (Kazetta 2/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Az extrém sporttérrel kapcsolatos döntés végrehajtása azért csúszik, mert a terület beépítésével kapcsolatos újabb ötletek okán mindig módosultak, a versenyeztetés évben meg fog történni. A jégcsarnokkal kapcsolatban egy támogató döntés született a legutóbbi közgyőlésen, melynek következményeként elindult az a tervezési munka, mely a terület kihasználtságát, azon belüli különbözı funkciók elhelyezését számba veszi. Amikor az anyag elkészül, akkor indulhat el a létesítményre vonatkozó tenderkiírás. (Kazetta 2/ ) Tímár Imre képviselı: Nem az a kérdés, hogy az iparkamarának legyen egy területe, és mőködni tudjon, hanem az, hogy minden fél jól járjon, elsısorban az önkormányzat. Javasolta, hogy a határozat 4. pontjában az úgy az ügyben új döntés meghozatala szükséges mondatrész helyett a megállapodás okafogyottá válik szövegezés kerüljön be. Az iparkamara június 30-áig teremtse elı a pénzügyi fedezetet és kezdje el a beruházást. A határozat módosításával az iparkamarát és az önkormányzatot is szeretné védeni. Módosítás nélkül véleménye szerint húzódik a beruházás, módosulhatnak az idıpontok. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Az önkormányzat az elfogadott áprilisi közgyőlési határozat alapján egy új beépítési tervet készíttet. Még el sem készült a terv, de a közgyőlés már a határozatát módosítja. Ha a kamara nem nyer az INTERREG III.A. pályázaton, akkor nem biztos, hogy okafogyottá válik csak olyan szempontból, hogy nem a kamara építi meg, hanem az önkormányzat. De mindenképpen új döntés születik. Szavazásra bocsátotta a korábbi határozathoz képest Tímár Imre módosító javaslatát, mely szerint a 168/2005.(IV.21.) közgyőlési határozat 4. pontját az általa elmondottak szerint módosítsa a közgyőlés a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 3 igen, 7 nem szavazattal, 12 tartózkodással elvetette a javaslatot.

11 11 Az évi bruttó 1 millió forintos bérleti díjat elfogadta a közgyőlés. A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság ennek alapján dolgozta ki a bérleti szerzıdést. A 11. pont kifejezetten az önkormányzatnak kedvez. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint az Együttmőködési megállapodás 3. pont 3. bekezdésében a hasznosítója szó helyett Vagyonkezelı Rt. kerüljön a mondatba. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint a 3. pont utolsó bekezdésében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottsága is megkötheti szövegezés helyett a közgyőlés döntsön megfogalmazás kerüljön be a megállapodásba. - Megállapította, hogy a közgyőlés 6 igen, 10 nem szavazattal, 9 tartózkodással a javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint a megállapodás 4. pontjából a három nappal csökkentheti szövegezés maradjon ki. - Megállapította, hogy a közgyőlés 19 igen, 4 nem szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az elfogadott módosításokkal együtt. (Kazetta: 2/ /2 026) A közgyőlés 23 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 243/2005. (V.19.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Sportcsarnok mellett található 1385/3-6 hrsz-ú területekbıl kb m 2 területre vonatkozó, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság által elfogadott bérleti szerzıdést és együttmőködési megállapodást megismerte, annak tartalmát jóváhagyja a következı kiegészítéssel: - Az Együttmőködési megállapodás 3. pontjának harmadik bekezdésében a a Sportcsarnok hasznosítója szöveg helyére a Vagyonkezelı Rt. szöveg kerül. - Az Együttmőködési megállapodás 4. pontjának utolsó mondata kimarad. 2./ A közgyőlés a szerzıdések tartalmának jóváhagyásával egyidejőleg a 168/2005. (IV. 21.) határozat Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságra vonatkozó feladatainak teljesítését elfogadja. Felelıs: Pap János polgármester Határidı: december 31.

12 12 IV /2005. BÉRLETI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli Pap János polgármester) Békéscsaba, Szent István tér 7. mint bérbeadó, másrészrıl: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (nyivántart. szám: 1245, képviseli: Hódsági Tamás elnök) Békéscsaba, Penza ltp. 5, mint bérlı között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A bérleti szerzıdés tárgya a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévı, békéscsabai 1385/3-6 hrsz-ú földrészletekbıl az elfogadás alatt álló beépítési terv szerint kialakítandó kb m 2 nagyságú földterület. A bérbeadó tudomásul veszi, hogy a bérlı az általa bérbevett területen többfunkciós rendezvénycsarnokot kíván megépíteni és üzemeltetni. A bérbevett terület a megépített csarnok által ténylegesen elfoglalt alapterület, és az épületet körülvevı, maximum 1 m széles járdát, valamint a közvetlenül kapcsolódó közmőberendezéseket (pl. vízóra akna, szennyvíz tisztítóakna, egyéb közmőberendezések által elfoglalt területek) magába foglalóan kerül meghatározásra. A bérleti szerzıdésnek nem tárgya a bérlı által a késıbbiekben részletezett módon megépítendı utak, járdák és parkolók. 2. A szerzıdı felek megállapodnak arról, hogy az 1. pontban leírt, bérleti szerzıdés tárgyát képezı területet a létesítmény megépítését követıen felmérik, és az ingatlannyilvántartásba is bejegyeztetik. A csarnok megépítését megelızıen a bérleti szerzıdés tárgyát képezı területet a bérlı által elkészített engedélyezési terv adatainak megfelelıen határozzák meg. A felek megállapodnak arról, hogy a létesítmény használatbavételi engedélyének kiadását követıen jelen bérleti szerzıdés feltételeit maradéktalanul magában foglaló - megállapodáson alapuló tartós földhasználatra vonatkozó szerzıdést kötnek, amely lehetıvé teszi, hogy a bérlı az általa épített felépítmény tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyeztesse. 3. Jelen bérleti szerzıdés határozott ideig, az aláírástól számított 25 évig tart, további 25 éves egyszeri meghosszabbítási lehetıséggel. A bérbeadó jogosult egyoldalú jognyilatkozattal, kártalanítási kötelezettség teljesítése nélkül a jelen bérleti szerzıdést felmondani abban az esetben, ha a bérlı legkésıbb június 30.-ig az általa tervezett beruházás pénzügyi fedezetét nem szerzi meg, és az építkezést jogerıs építési engedély birtokában legkésıbb december 31.-ig nem kezdi meg. A felek a felvonulási létesítmények területen történı építését, elhelyezését nem tekintik az építkezés megkezdésének. A bérleti szerzıdés felmondására jogosult a bérbeadó akkor is, ha az elkezdett beruházást a bérlı legkésıbb három éven belül jogerıs használatbavételi engedély megszerzésével nem fejezi be. A feleknek ebben az esetben egymással elszámolási kötelezettsége van, amelynek alapját a beruházás részmunkálatainak elvégzését tanúsító számlák adják, de a bérbeadó a számára tovább nem hasznosítható létesítményelemekért fizetni nem köteles. 4. Szerzıdı felek a bérlet tárgyát képezı földterület használatáért évi bruttó ,- Ft azaz egymillió forint bérleti díjat határoznak meg. A szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy az elızıekben leírt bérleti díj m 2 nagyságú igénybevett területre vonatkozik, a bérleti díjat a létesítmény által 1. és 2. pontban részletezett módon meghatározott módon felmért tényleges területnek megfelelıen határozzák meg.

13 13 A bérleti díj megfizetése évente két részletben, elıre történik meg, az elsı részlet megfizetése legkésıbb a tárgyév január 31.-ig, a második részlet megfizetése legkésıbb július 31.-ig esedékes. Az elsı bérleti díjat a bérlı és a VÁTI KHT között a beruházás támogatására létrejött szerzıdés aláírásának napjától kezdıdıen kell megfizetni. A bérleti díjat minden évben a KSH által közölt fogyasztói árindexnek megfelelıen korrigálni kell. Abban az esetben, ha a bérleti díj kifizetésének elmulasztása még az építkezés megkezdése elıtt történik, az a bérleti szerzıdés azonnali hatályú felmondását vonja maga után. Abban az esetben, ha a bérleti díj meg nem fizetése az építkezés alatt, vagy utána történik, a bérlı már most hozzájárul, hogy a bérbeadó egyoldalú jognyilatkozattal a bérleti díjra és járulékaira vonatkozó követelését az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyeztesse. 5. A bérlı a szerzıdés tárgyát képezı földterületet az alábbi feltételek szerint építheti be: - A tervezett beruházás helyszínérıl az 1. pontban leírt helyrajzi számmal jelölt területeken belül a bérlı a saját költségén beépítési tervet kell, hogy készítsen. Ez a szerzıdéses feltétel abban az esetben tekinthetı teljesítettnek, ha a beépítési tervet a városi fıépítész jóváhagyja. A beépítési tervet Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének ülésén be kell mutatni. - A megvalósítani kívánt csarnokot a bérlı a jóváhagyott beépítési tervnek megfelelı helyen helyezheti el. A bérlı már most tudomásul veszi, hogy az általa megvalósítani kívánt csarnokot, városképi szempontokat is figyelembe vevı módon kell megépíteni. A szerzıdı felek ezt a szerzıdési feltételt akkor tekintik teljesítettnek, ha a bérlı által készített engedélyezési tervet városképi szempontok mérlegelése alapján a városi fıépítész is jóváhagyja. - Az építkezéssel kapcsolatos fejlesztést, ideértve a teljes körő közmőhálózat kiépítését, a feltáró út, a parkolók és közvilágítás kiépítését is a bérlı az önkormányzat által erre a célra biztosított területen, saját költségen köteles megvalósítani. A kiépített utakat, járdákat és parkolókat a közforgalom számára meg kell nyitni. 6. A szerzıdés tárgyát képezı földterület bérbeadásáról. és a bérleti szerzıdés megkötésérıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a 168/2005. (IV. 21.) határozatával döntött. 7. A szerzıdı felek kijelentik, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara tulajdonában lévı rendezvénycsarnok és a hasonló tevékenységi kört ellátó Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatban, egyes rendezvények összehangolása érdekében, együttmőködési megállapodást kötnek egymással. Az együttmőködési megállapodás a városi nagyrendezvények (pl. Békéscsabai Kiállítás és Vásár, Kolbászfesztivál, határokon átnyúló rendezvények) lebonyolítására terjed ki. Az együttmőködési megállapodás mindkét fél által történı aláírása a jelen bérleti szerzıdés érvényességének elengedhetetlen feltétele. A bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Sportcsarnok bérbeadásáról szóló, a késıbbi idıpontban aláírásra kerülı szerzıdést a jelen bérleti szerzıdés, továbbá a már hivatkozott együttmőködési megállapodás tartalmának megfelelıen köti meg. 8. A bérlı tudomásul veszi, hogy az általa megvalósított létesítmény üzemeltetése során köteles a hatályos önkormányzati rendeletben elıírt módon és mértékig a szomszédos közterületeket rendben tartani. A bérlı az általa megépített létesítmény üzemeltetése során tevékenységével nem zavarhatja a szomszédos ingatlanok használatát.

14 14 9. Bérlı az építkezés megkezdése elıtt 90 napos felmondási idı figyelembe vételével felmondhatja a bérleti szerzıdést, ha gazdálkodási feltételei olyan mértékben megváltoztak, hogy a szerzıdésbıl eredı kötelezettségeinek betartását akadályozza. 10. A bérbeadó jogosult a - bérlı tevékenységének szükségtelen zavarása nélkül - szerzıdésben meghatározott feltételek teljesítését folyamatosan ellenırizni. 11. Amennyiben a jogerıs használatba vételi engedély kiadásától számított 15 éven belül szőnik meg a bérleti szerzıdés, akkor a feleknek elszámolási kötelezettségük van. Az elszámolási kötelezettség nem jelent a bérbeadó számára a felépítményre vonatkozó vételi kötelezettséget. Ha a bérleti szerzıdés a jogerıs használatba vételi engedély megszerzésétıl számított 15 éven túl szőnik meg bármely okból, úgy a bérbeadó, vagy az általa megjelölt vevı, az aktuális forgalmi érték 10 %-án vásárolhatja meg a bérlı tulajdonában lévı felépítményt. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk bérleti szerzıdésre vonatkozó elıírásai az irányadóak. Ezen szerzıdést a szerzıdı felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt aláírják. Békéscsaba, május 15. bérbeadó Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Pap János polgármester bérlı Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseli: Hódsági Tamás elnök IV /2005. EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli Pap János polgármester) Békéscsaba, Szent István tér 7 a továbbiakban Önkormányzat -, másrészrıl: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (nyilvántart. szám: 1245, képviseli: Hódsági Tamás elnök) Békéscsaba, Penza ltp. 5, - a továbbiakban Kamara -, mint megállapodó felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A felek május 19.-én bérleti szerzıdést kötöttek, amely alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe ad kb m 2 területet az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı, békéscsabai 1385/3-6 hrsz-ú földrészletekbıl a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére. 2. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Kamara az általa bérelt területen egy kb m 2 területő többfunkciós rendezvénycsarnokot kíván megépíteni. A Kamara tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a létesítményben elsısorban kiállítások, sportrendezvények, konferenciák, családi rendezvények lebonyolítása várható.

15 15 3. A felek megállapítják, hogy a Kamara által üzemeltetni kívánt létesítmény feladatköre részben megegyezik az önkormányzat tulajdonában lévı, és vagyonkezelı által üzemeltetett Sportcsarnok hasznosítási körével. Annak érdekében, hogy a város szempontjából kiemelkedı jelentıségő, nagy rendezvények a közösség érdekeinek figyelembe vételével kerüljenek lebonyolításra, a felek az alábbi megállapodást kötik: - Az évente megrendezésre kerülı kolbászfesztivál, a Békéscsabai Kiállítás és Vásár lebonyolítását a felek a rendezvények összehangolásával, esetleg együttes megrendezésével bonyolítják le. Az összehangolás a rendezvényterek együttes hasznosítását, a rendezvények témájának, idıtartamának teljes egyeztetését jelenti. Ezeknél a rendezvényeknél a látogatók által fizetett belépıdíjak, egyéb térítési összegek törvényi elıírások által lehetıvé tett egyeztetése is szükséges. - Abban az esetben, ha a város ismételten lehetıséget kap nemzetközi sportrendezvények (világbajnokság, Európa-bajnokság) megrendezésére, a Kamara az általa üzemeltetett létesítményt maximum évi két alkalommal, de a rendezvény teljes idıtartamára, díjmentesen átadja a rendezvény lebonyolítása céljára. A térítésmentes átadás nem vonatkozik a rendezvény alatt egyébként is térítés ellenében igénybe vehetı létesítmények (pl. büfé, étterem, szálloda) használatára. A térítésmentesen átadott létesítmény üzemeltetés alatt keletkezı rezsiköltségeit (pl. főtés, világítás, vízhasználat, takarítás, ırzés) az igénybevevı köteles megtéríteni. - A felek megállapodnak abban, hogy minden olyan esetben, amikor a fenti rendezvények összehangolásának kérdéseiben a Kamara és a Vagyonkezelı Rt. nem tudnak megegyezésre jutni, a vitát mindkét fél érdekeinek figyelembe vételével Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése jogosult eldönteni, és döntését minkét fél a magára nézve kötelezınek ismeri el. - A felek megállapodnak arról is, hogy az elızıekben leírt rendezvények idıpontjáról egymást a kezdés elıtt minimum 3 hónappal értesítik. - Az elızıekben nem rögzített rendezvények esetén mindkét létesítmény üzemeltetıje saját belátása szerint jár el, azonban bármely rendezvény együttes megrendezésében, vagy annak összehangolásában érdekeik kölcsönös figyelembevételével szabadon megállapodhatnak. - A felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy az általuk rendezett rendezvények lebonyolítása során a lehetı legkisebb mértékben zavarják a másik létesítmény használatát. Az olyan rendezvények megtartása esetén, amelyek a létesítmények melletti közterületeket is az eredeti funkciójuktól eltérı módon hasznosítják, a létesítmény üzemeltetıinek egymással kötött megállapodása a rendezvény szabadtérre esı része megtartásának elengedhetetlen feltétele. A megállapodást a Sportcsarnok bérlıje együttmőködési készségének hiánya esetén Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közmővelıdési, ifjúsági és sportbizottsága is megkötheti. 4. A Kamara az elızıekben leírt rendezvényeken kívül évi 12 nap ingyenes használatot biztosít az általa üzemeltetett létesítményben az Önkormányzat számára. A bérbeadó köteles az elızıekben leírt 12 nap felhasználásának konkrét idıpontjairól a bérlıt a kezdés idıpontját megelızı 30 napig értesíteni. 5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Sportcsarnok hasznosítására megkötendı szerzıdést a jelen megállapodásban foglaltak szerint köti meg. 6. A felek kijelentik, hogy a jelen együttmőködési megállapodás megkötése és aláírása elengedhetetlen feltétele az 1. pontban leírt területre vonatkozó, a földterület bérbeadására

16 16 kötött bérleti szerzıdés érvényességének. A jelen együttmőködési megállapodás a földterület bérbevételére 25 évre megkötött szerzıdés lejártával, vagy a bérleti szerzıdés bármilyen jogcímen történı megszőnésével egyidejőleg hatályát veszti. 7. A felek megállapodnak arról, hogy rendezvénycsarnok használatba vételét követı három év után a jelen megállapodásban foglaltakat a mőködési tapasztalatok alapján áttekintik, és kölcsönös szándék esetén módosítják. Amennyiben a jelen megállapodás módosítására nem jön létre megállapodás, úgy az a már hivatkozott, földterület bérleti szerzıdés érvényességéig hatályban marad, azonban a bérleti szerzıdés további 25 évre történı meghosszabbításának elengedhetetlen feltétele a felek által kölcsönösen elfogadott új együttmőködési megállapodás megkötése, vagy a jelenlegi érvényességének meghosszabbítása. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk szerzıdésekre vonatkozó elıírásai az irányadóak. Ezen együttmőködési megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt aláírják. Békéscsaba, május 15. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Pap János polgármester Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseli: Hódsági Tamás elnök Tárgy: Békés Megyei Iparkamara INTERREG III/A. pályázat partnerségi támogatása Pap János polgármester: Anyagi kötelezettségvállalás nélkül a Tessedik Sámuel Fıiskola és az önkormányzat is pertnerséget vállal az INTERREG III/A. pályázatra benyújtott kamarai programban. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztést. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 244/2005. (V.19.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza Pap János polgármestert, hogy a Békés Megyei Iparkamara INTERREG III/A. pályázat mellékleteként szereplı Partnerségi Nyilatkozat nyomtatványt aláírja, amely az alábbiakat tartalmazza: A Közös Technikai Titkársághoz benyújtott projektjavaslatot megismertük és annak tartalmával egyetértünk. Vállaljuk, hogy betartjuk a jóhiszemő partnerség alapelveit. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester azonnal

17 17 Tárgy: A 6175/12. hrsz-ú ingatlan értékesítése Baji Lajos alpolgármester: Tájékoztatta a közgyőlést arról, hogy az áprilisi közgyőlésen a testület elfogadta a közbeszerzési tervet, melyben az adott területre vonatkozóan kb. 27 millió forintos megvalósíthatósági tanulmány elkészítését fogja meghirdetni az önkormányzat. Az északi iparterületnek egy logisztikai célú felhasználását tőzte ki célul. Ebben több gazdasági partner, gazdasági társaság is együttmőködési szándékát fejezte ki. A müncheni szakkiállításon a terület bemutatásra kerül. Célszerő lenne az Ipari útról nyíló területnek az értékesítését egy késıbbi idıpontban megtenni, amikor már megvalósult fejlesztéshez kapcsolódó reális árat tud érte kifizetni a piac. (Kazetta 2/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Számára elfogadható a késıbbi értékesítés. Ha nem vár az önkormányzat és eladja a területet, akkor felesleges pénzkidobás, a zöldkár megtérítése. Javasolta, hogy a bérlı számára biztosítsa az önkormányzat az elıvételi jogot, így nincs zöldkár megtérítés az ár meghagyásával. Ez módosítás arra az esetre, ha nem vár az önkormányzat az értékesítéssel. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Nem tudja, hogy miért kellene várni az értékesítéssel. Véleménye szerint az elıterjesztés alapján a telek nem könnyen értékesíthetı. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Ha az északi elkerülı út megépül az összes önkormányzati vagy magántulajdonban lévı ingatlanok értéke felértékelıdik. Meglehetısen korlátozott beépítettségő, de lehet, hogy valamelyik befektetınek megfelelı a terület. (Kazetta 2/ ) Király János képviselı: Egyetért Takács Péter képviselı javaslatával. Nagyon kedvezıtlenek a terület adottságai, jobb, ha minél hamarabb értékesíti az önkormányzat. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint az önkormányzat a területet ne adja most el. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 245/2005. (V.19.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése nem értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévı 6175/12 hrsz-ú ingatlant. Felelıs: Határidı: Tárgy: Baji Lajos alpolgármester értelem szerint Terület értékesítése az Omaszta utca mellett (Lukács József telekigénye)

18 18 Baji Lajos alpolgármester: A végleges beépítési terv elkészítése folyamatban van. Az összekötı út témájában a közgyőlés állást foglalt, mely szerint épüljön út, de döntött úgy is, nem biztos, hogy szükség van rá. Meg kell vizsgálni, hogy mit hoz az elkerülı út üzembe helyezése, szükség van-e az utak összekötésére. Az anyagban a B -vel jelölt területnek a Vagyonkezelı Rt. a tulajdonosa, melyre banki jelzálog van bejegyezve év közepéig építési tilalom is el van rendelve erre a területre. Véleménye szerint az építési tilalommal terhelt területeket nem szabadna eladni. Javasolta, hogy a közgyőlés méltányolva Lukács József mesteredzı kérését fontolja meg, hogyha egy ilyen gazdasági és közösségi feladatot is ellátó dologban együttmőködni kíván egy más területben lehessen gondolkodni és a területnek a végleges lezárásáig jobban foglalkozzanak az üggyel. (Kazetta 2/ ) Benkóné Dudás Piroska képviselı, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke: Kérte, hogy a közgyőlés vizsgálja meg, Békéscsabán van-e olyan terület, mely alkalmas a beruházás megvalósítására, melyet Lukács József megvalósítana. Fontos a fiatalság testi nevelése. Tartalmi szempontból tartotta támogatandónak. Elfogadja, hogy a kijelölt terület nem megfelelı a megvalósításra a különbözı tilalmak miatt. (Kazetta 2/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Nagyon hasznos, a város szolgáltatásait segítı kezdeményezés, mely kevésbé terheli az önkormányzatot és a Békéscsabán élıknek nyújt olyan szolgáltatást, melyre egyre nagyobb körben van igény. Fontos, hogy az építmény elhelyezése jól megközelíthetı legyen. Véleménye szerint a sportcsarnok környéke megfelelı terület lenne. Elfogadja, hogy az önkormányzat keressen más területet, de akkor vállaljon kötelezettséget júliusi közgyőlésen döntsenek arról, hogy mely területen épüljön fel a létesítmény, és az önkormányzat milyen támogatást tud nyújtani. Felvethetı, hogy a terület piaci szinten drágábban is értékesíthetı lenne, de úgy gondolja, hogy Lukács József eddigi tevékenysége és eredményei és az a közszolgáltatás, amit a létesítménnyel vállal, megéri az önkormányzatnak, a bevételekrıl történı lemondást. (Kazetta 2/ ) Köles István képviselı: Támogatja az elıterjesztést, és örülne, ha egy jó megoldást találna a közgyőlés. Kérdése Baji Lajos alpolgármesterhez: hogy miért van építési tilalom a területen? Meg lehetne fontolni, hogy az építési tilalom visszavonásával tudnának egy jobb helyzetet teremteni. (Kazetta 2/ ) Hrabovszki György alpolgármester: Elismeri Lukács József eredményeit, kezdeményezéseit, de nem arról van szó, hogy egy tornacsarnok épül, hanem egy 2 lakásos társasház és amellett építene egy vállalkozási alapon mőködı kisebb tornatermet. Véleménye szerint az önkormányzat határidıket ne szabjon. Óvta a közgyőlést attól, hogy telkeket biztosítson kedvezménnyel ilyen célokra, mert számos olyan dolgot lehet felsorolni, ami támogatható lenne. (Kazetta 2/ ) Baji Lajos alpolgármester: Hosszú folyamat eredménye volt az, hogy a zártkertek önkormányzati tulajdonba kerültek. Elsı lépése volt, hogy építési tilalmat rendelt el az önkormányzat arra a területre, és így a kertek nem minısülhettek építési területnek. Ez az intézkedés nem engedte, hogy a területen a fejlesztésekkel ellentétes folyamatok induljanak

19 19 el. Teljesen normális hatósági eljárás, és ennek az eljárásnak a keretében maradt a területen építési tilalom. Ha valóban segíteni kíván az önkormányzat, akkor olyan területet ajánljon fel, melyen a kivitelezés megvalósítható. Szülessen olyan elıterjesztés, melyben a szándék megnyilatkozik és nincs jogi akadálya. (Kazetta 2/ ) Vámos József képviselı: Az adott területnek az ára lehet magasabb is. Ha az önkormányzat kedvezményesebben adná, akkor valamilyen bevételtıl elesne az önkormányzat. Érdemes néhány szempontot figyelembe venni. Vannak esetek, amikor látszólag kisebb bevételi összegekkel akarja az önkormányzat gazdasági egyensúlyát fenntartani, és érdekeit képviselni, miközben vannak területek, ahol 50 milliós nagyságrendben ad ki pénzeket a közgyőlés. Lukács József által megvalósítandó létesítmény nemes, jó és a város érdekeit szolgálja. Személyében teremtett annyi értéket a városnak, ami alapján a várostól egy gesztusként megérdemelve járna a terület. Vannak olyan személyek, akik kevesebbet tettek Békéscsabáért és ık is kedvezményben részesültek. Akár a mostani testületi ülés is dönthetne a közgyőlés Lukács József ügyében. (Kazetta 2/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság elnöke: Aki ismeri a területet az tudja, hogy ezt a területet nem lehet lezárni egy ilyen létesítménnyel. Addig, amíg a sportcsarnok végleges rendezési terve nincs jóváhagyva, addig nem szabad megengedni a városi telekre történı építkezést. Egyetért azzal, hogy az önkormányzat találjon egy megfelelı telket a Lukács József által építendı létesítménynek. Óvatosan kell kezelni az ilyen kedvezményes értékesítéseket. Ha az önkormányzat el akarja ismeri Lukács József érdemeit, akkor még mindig megfontolandónak tartja, hogy piaci áron kapja meg a telket és az önkormányzat támogassa a tornaterem megépítését, tekintettel arra, hogy más sportolót is támogatott és nem épült meg a sportlétesítmény. Ha támogatni szándékozik, akkor nem ingyenes telekosztással kell támogatni, hanem pénzösszeggel. Kérdése: Hol helyezkedik el az az önkormányzati raktár, ahol nagy mennyiségő sportszert tárolnak? (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı: A Gazdasági Bizottságnak olyan információja volt, hogy tornaeszközt át tudnak adni. Meg kell vizsgálni, hogy ezek az eszközök alkalmasak-e az említett célra. Minden magyarországi megyei jogú város örülhetne, ha olyan olimpiai és Európa Bajnoki csapattal rendelkezne, mint Lukács József tanítványai. Soha ennyi sikert más sport terén nem tudott elérni Békéscsaba, és ez méltányolható. Hivatását rendkívül magas szinten végzi, és azt is el tudná képzelni, ha a város ajándékba adna részére egy telket. Szilvásy Ferenc képviselı javaslata, mely szerint az önkormányzat a tornaterem építésében nyújtson segítséget, jó ötletnek tartotta. Nyugodt lelkiismerettel tud szavazni errıl a kérdésrıl, mert építési tilalom csak a Dobozi út és a sportcsarnok összekötı út miatt van elrendelve, a helyszínrajzon lévı telek így értékesíthetı. Lukács Józsefnek kevesebb terület is megfelel, mert anyagilag nem tudja finanszírozni, tehát a 9,8 millió Ft-ot nem tudja kifizetni, akár 2000 m 2 terület is elég. Mindkét változatot támogatja, tehát akár azt, hogy most adja el az önkormányzat kedvezményesen a területet, vagy azt, hogy nézzenek körül, és újra tárgyalja a testület. (Kazetta 2/ ) Mezei Zsolt képviselı: A közgyőlés tárgyalta a kamarával kapcsolatban, hogy még nem készült el a terv, és néhány képviselı nehezményezte, hogyha kiépül egy komplexum, nincs

20 20 megfelelı férıhely a látogatók számára. Ezt a területet nem tudná a város a késıbbiekben felhasználni parkoló kialakítására? (Kazetta 2/ ) Hanó Miklós képviselı: Egyetértett Szilvásy Ferenc képviselıvel, mely szerint, ha Lukács József tornacsarnokot épít, azt kellene támogatni. Ha most kedvezményes földeladásról van szó, és az önkormányzatnak esetleg földvitája lesz, akkor az a bírósági szakaszban hátrányos helyzetet fog jelenteni, ha olcsón adják el a földterületet. Véleménye szerint reális áron adja el a területet az önkormányzat, és gondolja át azt, hogy érdemei elismerésére való tekintettel, ha lesz konkrét elképzelése Lukács Józsefnek, azt segítse az önkormányzat. Ha esetleg bíróság elé kerül az ügy - mivel kedvezményesen adta el a területet az önkormányzat -, hátrányos helyzetet jelenthet. (Kazetta 2/ ) Benkóné Dudás Piroska képviselı: Sajnálta, hogy az elıterjesztés nem került az Oktatási, Közmővelıdési és Sportbizottság elé. A határozati javaslat szerint sporttal kapcsolatos közfeladatról van szó, így a szakbizottságnak látnia kellett volna az anyagot. Hanó Miklós képviselı által javasoltakat teljes egészében támogatta. Az ügyet támogatja, de nem ezen a területen, keressen másik területet a közgyőlés. A hozzászólásokból leszőrhetı, hogy az ügyet minden képviselı támogatja. Javasolta, hogy ezzel a határozati javaslattal támogatja, de nem ezen a területen, így a júniusi közgyőlésre kerüljön vissza az elıterjesztés. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a következı határozati javaslatot: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja Lukács József mesteredzı kezdeményezését, mely alapján kisgyerekek tornával való fejlesztését tőzte ki célul. Ennek érdekében legkésıbb a júliusi közgyőlésre a terv megvalósításához szükséges teret és annak pénzügyi konstrukcióját egyrészt az Oktatási, Közmővelıdési és Sportbizottság, másrészt a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság, valamint a Városüzemeltetési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság véleményével kerüljön a testület elé. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 246/2005. (V.19.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja Lukács József mesteredzı kezdeményezését, mellyel kisgyermekek tornával történı fejlesztését tőzte ki célul. Ennek érdekében legkésıbb a júliusi közgyőlésen a terv megvalósításához szükséges más terület átadására vonatkozó javaslatot, valamint annak pénzügyi konstrukcióját közgyőlés elé kell terjeszteni, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság, a Gazdasági és Mezıgazdasági, valamint a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság véleményével együtt. Felelıs: Határidı: Tárgy: Baji Lajos alpolgármester júliusi közgyőlés A 1633/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-6/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. április 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 202-6/2002.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 202-6/2002. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-6/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. június 6-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı.

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-6/2001. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2001. július 12-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 17-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-8/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. július 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 21-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Szórád Róbert Mihály,

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. augusztus 26-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/3/8/2012 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. április 26. Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben