J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, május 11-én perc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, május 11-én perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság tagja Herczeg Tamás, a bizottság tagja Fodor Lajos, a bizottság tagja Baji Lajos, a bizottság tagja Galisz Géza, a bizottság tagja Igazoltan hiányzott: Vrbovszki Viktor, a bizottság tagja A Polgármesteri Hivatal részérıl: Dr. Sódar Anita - a Stratégiai Fejlesztési Osztály Közbeszerzési Csoport csoporvezetıje További jelenlévık Gelicz József a Darázs és Társa Ügyvédi Iroda képviselıje Hirka Tamás: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a Hivatal munkatársait! A bizottság 4 fıvel határozatképes. Az ülést megnyitom. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Aki egyetért a napirenddel az kérem kézfelnyújtással jelezze. 1. A Békéscsaba, Derkovits sor 1. szám alatti telken kialakítandó AGÓRA multifunkcionális közösségi központ megvalósításának kivitelezéshez kapcsolódó mőszaki ellenıri (független mérnök) feladatok végrehajtása tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelése, nyertes ajánlattevı kiválasztása (nyilvános ülés) 2. Békéscsaba, Derkovits sor 1. szám alatti telken kialakítandó AGÓRA multifunkcionális közösségi központ megvalósításához szükséges épületbontási munkák végrehajtása tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat értékelése (nyilvános ülés) 3. Agóra Program Békéscsaba A békéscsabai Agóra intézménytípusú multifunkcionális közösségi központ és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok végrehajtása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának az elfogadása (nyilvános ülés) 4. Balassa utca 6147/9. helyrajzi számú telken 3167 m 2 beépített alapterülető gépipari összeszerelı üzemcsarnok és a kapcsolódó teleken belüli út, parkoló, térburkolat, közmőcsatlakozás építési beruházás teljes körő kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának az elfogadása (nyilvános ülés)

2 5. HPV által okozott nemi szervi szemölcs és méhnyakrák elleni oltóanyag beszerzése szállítási szerzıdés keretében 2010-ben tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat értékelése, nyertes ajánlattevı kiválasztása (nyilvános ülés) Megállapította, hogy a bizottság a napirendet 4 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Hirka Tamás: Az elsı napirendi pontunk A Békéscsaba, Derkovits sor 1. szám alatti telken kialakítandó AGÓRA multifunkcionális közösségi központ megvalósításának kivitelezéshez kapcsolódó mőszaki ellenıri (független mérnök) feladatok végrehajtása tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelése, nyertes ajánlattevı kiválasztása. A Darázs és Társai Ügyvédi Irodából itt van a közbeszerzési szakértı (Dr. Gelicz József), aki felmerülı kérdésekre választ tud adni. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, kiegészítenivalója. Szeretné-e Gelicz Úr kiegészíteni a mellékelt anyagot? Dr. Gelicz József: Amennyiben a tisztelt bizottságnak volt módja a szakvéleményt áttekinteni úgy nem tartom szükségesnek, hogy különösebb kiegészítést tegyek. Az a bírálati szempont döntött, amit annak idején preferált az ajánlatkérı azaz, hogy minél gyorsabban tudjon reagálni a mőszaki ellenır az építés során felmerülı teendıknél, amik sürgıséggel jelentkeznek. Egyébként a becsült értékhez képest jelentısen alacsonyabb ajánlatokat tettek. Becsült érték ,- Ft volt, ehhez képest a nyertes ajánlattevı Ft-os ellenszolgáltatásért tesz eleget. Fodor Lajos: Egy kérdésem lenne, mivel az értékelési szempont nem a legalacsonyabb ellenszolgáltatás, hanem összességében legelınyösebb ajánlat, a 0,9 óra és 0,5 óra között a nettó ,- Ft ekkora különbséget számít? Azaz annyit jelent, hogy 30 perc és 20 perc különbség a helyszínre való gyorsaság szempontjából. Dr. Gelicz József: Van egy bírálati szempontrendszer képlettel, ami alapján össze lettek hasonlítva és pontos számítás alapján két tizedesjegy pontossággal végeztük el. Ez az eredmény jött ki, minimális különbség. Dr. Ferenczi Attila: Van-e olyan részfeladata vagy tevékenysége ennek a beruházásnak, ahol 20 percen múlhat komoly érdeksérelem, érdekvesztés vagy anyagi kár keletkezhet? Ér-e ,- Ft-ot ez a 20 perc? Mi ez a feladat, ami veszélyeztetheti a kivitelezést olyan formában, hogyha 50 és nem 30 perc alatt van ott az ellenır, akkor nagyon komoly balesetveszély, anyagi veszteség vagy érdeksérelem merül fel? Hány perc hány Ft-ot ér? Dr. Sódar Anita: Az AGÓRA projektnek nagyon szőkös határidın belül kell megvalósulnia és bíráló bizottságnak az volt a szándéka, hogy ezt a rendkívüli munkavégzést, kivitelezést egy olyan mőszaki ellenır felügyelje, aki a helyszínen szinte mindig ott van. Nehogy elıforduljon, hogy olyan munkavégzésre is sor kerül, amit az adott esetben a mőszaki ellenır és a mőszaki ellenırön keresztül az ajánlatkérı nem tud ellenırizni. Bontási munkálatok, ahol leginkább azbesztmentesítésrıl van szó, de a kivitelezés során felmerülnek olyan épületvillamossági, épületgépészeti munkák is, ahol egymásra épülı munkafázisokról, munkanemekrıl van szó. Az volt a bíráló bizottság szándéka, hogy mőszaki ellenır folyamatosan figyelemmel kísérje a kivitelezést és ezt bírálati szempontként kívánta a bizottság értékelni, ezért próbálta ezt a kettes bírálati szempontot beépíteni egy viszonylag magasabb súlyszámmal. Dr. Ferenczi Attila: Még egyszer megkérdezném, hány perc hány Ft-ot ér? Volt olyan

3 bírálati szempont, hogy helyben tartózkodik a mérnök, tehát 15 percen belül rendelkezésre áll? Egy ilyen kivitelezés nem tervek alapján történik? Dr. Sódar Anita: Nem feltétlenül kiviteli tervek alapján. Kivitelezési munkáknak egy része tendertervekre lesz kiírva. Vannak olyan tervek, olyan munkanemek, amikre még nincsenek kiviteli tervek. Nagyon fontos a mőszaki ellenır ezekre a munkanemekre nagyon figyeljen oda. Vannak olyan munkafázisok, amikre kiviteli tervek vannak, de vannak olyanok, amelyekre csak tendertervek vannak és a kivitelezınek feladata lesz a tendertervek alapján elkészíteni a kiviteli tervet. Ezért nagyon fontos, hogy a mőszaki ellenır folyamatosan figyelemmel kísérje a munkát és így az ajánlatkérıt tájékoztassa. Ha a nettó ajánlati árak között nem ilyen kevés a különbség, akkor valószínő nem a kettes szempont határozta volna meg, hogy ki a nyertes ajánlattevı. Annyira egymás melletti ajánlati árakról van szó, hogy emiatt dönthetett a kettes bírálati szempont a nyertes mellett. Dr. Ferenczi Attila: 15 %-os áreltérítésrıl van szó. Igyekeztek elkerülni azt, hogy nagy idıvárakozások legyenek. Fodor Lajos: Folyamatosan a mérnöknek ott kell lennie a kivitelezéseknél. (Herczeg Tamás megérkezett a bizottsági ülésre) Baji Lajos: A mőszaki ellenır a beruházó érdekeit védi ebben az esetben, mert ı fogja a kivitelezı által elkészített dolgokat jóváhagyni. Szerintem a kiírásban volt a hiba, mert az egy értelmezhetetlen dolog, hogy mennyi idı alatt áll rendelkezésre. Az építési naplóban a mőszaki ellenır ellenjegyzésével lehet bejegyzéseket eszközölni, de beleírhat a felelıs mőszaki vezetı, a mővezetı, a mérnök, a munkavédelmi felügyelıtıl kezdve akinek erre jogosultsága van. Mindegyes kritikus beavatkozást az adott ágazati szabályok szerint kell végrehajtani. Dr. Gelicz József: Gyakorlatilag abban az esetben, ha nem fogadja el tisztelt bizottság a határozati javaslatban foglaltakat, kiteszi magát annak a veszélynek, hogy megtámadják az eljárást és nyilvánvalóan meg fogják támadni, mert ezt az eredményt az ajánlati felhívás alapján ki kell hirdetni. Tehát egy döntıbizottsági eljárás következhet, akkor ha ezt az eredményt nem fogadja el a bizottság. Még egy megjegyzést tennék a szakemberekkel kapcsolatosan. Nem egy szakértınek a rendelkezésre állásáról van szó, hanem több, valamennyi szakági munkában kapcsolatosan egy szakértıi gárdával kell ilyen rövid idı alatt rendelkezésre állni. Dr. Ferenczi Attila: Értesítéstıl számított idırıl van szó és különbözı szakértık lesznek. Hirka Tamás: Aki egyetért azzal, hogy az eljárás a nyertesének a Verker Kft.-t hirdessük ki, ajánlati ára nettó ,- Ft + áfa, kérem kézfeltartással jelezze. A bizottság 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozta. 41/2010. (V.11.) számú ÖKDB határozat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága A Békéscsaba, Derkovits sor 1. szám alatti telken kialakítandó AGÓRA multifunkcionális közösségi központ megvalósításának kivitelezéshez kapcsolódó mőszaki ellenıri (független mérnök) feladatok végrehajtása tárgyú általános egyszerő

4 közbeszerzési eljárás a nyertes ajánlattevıjének a Verker Kft.-t (5553 Kondoros, Csabai út 49.) rendeli el kihirdetni. Ajánlati ár: ,- Ft + áfa Hirka Tamás: Aki egyetért azzal, hogy eljárás a második legkedvezıbb ajánlattevıjének az Épber Építıipari Beruházási Szervezı Zrt.-t hirdessük kérem kézfeltartással jelezze. A bizottság 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozta. 42/2010. (V.11.) számú ÖKDB határozat: Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága A Békéscsaba, Derkovits sor 1. szám alatti telken kialakítandó AGÓRA multifunkcionális közösségi központ megvalósításának kivitelezéshez kapcsolódó mőszaki ellenıri (független mérnök) feladatok végrehajtása tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás második legkedvezıbb ajánlattevıjének az Épber Építıipari Beruházási Szervezı Zrt.-t (1056 Budapest, Belgrád rkp. 3-4.) rendeli el kihirdetni. Felelıs: Vantara Gyula Határidı: május 12. Hirka Tamás: A második napirendi pontunk Békéscsaba, Derkovits sor 1. szám alatti telken kialakítandó AGÓRA multifunkcionális közösségi központ megvalósításához szükséges épületbontási munkák végrehajtása tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat értékelése. Mindannyian láttátok a szakvéleményt. Szeretnék erre valamiféle magyarázatot kapni akár Dr. Sódar Anitától. Dr. Sódar Anita: Egy ajánlattevı nyújtotta be az ajánlatát, konzorcium volt. Az ajánlatkérı az ajánlattevı ajánlatába számítási hibát fedezett fel. A számítási hibára a hivatalos közbeszerzési tanácsadó felvilágosító kérdést keretében kiigazítást kért, a cég megválaszolta és tulajdonképpen a jó ajánlati ár nettó ,- Ft, amit már az elıterjesztés is tartalmazott. (Galisz Géza megérkezett a bizottsági ülésre) Dr. Gelicz József: Bontási jegyzıkönyvbe az ajánlati adatlapon szereplı összeget kellett feltüntetni, de szakvéleménybıl kiderül, hogy milyen oknál fogva kellett a számítási hibát korrigálni, ami egyébként nemcsak joga, hanem kötelessége is az ajánlatkérınek, mert éppúgy hiba, éppúgy törvénysértés lenne, hogyha a lehetséges számítási hiba korrigálása elmaradna mintha saját magától próbálná az eredményt változtatni. Hirka Tamás: Aki egyetért, hogy a Bencsik Polgári Betonszabászati Kft. (5674 Kétsoprony, Kert u. 7.) és Csabavill Kft. (5600 Békéscsaba, Fényes tanya 1381.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítsuk, kérem kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozta

5 43/2010. (V.11.) számú ÖKDB határozat: Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága Békéscsaba, Derkovits sor 1. szám alatti telken kialakítandó AGÓRA multifunkcionális közösségi központ megvalósításához szükséges épületbontási munkák végrehajtása tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a Bencsik Polgári Betonszabászati Kft. (5674 Kétsoprony, Kert u. 7.) és Csabavill Kft. (5600 Békéscsaba, Fényes tanya 1381.) közös ajánlattevı ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. Hirka Tamás: A határozati javaslat második pontjában pedig az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítanunk. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozta. 44/2010. (V.11.) számú ÖKDB határozat: Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága Békéscsaba, Derkovits sor 1. szám alatti telken kialakítandó AGÓRA multifunkcionális közösségi központ megvalósításához szükséges épületbontási munkák végrehajtása tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárást a kbt. 92. c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mert az egyik ajánlattevı sem vagy az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı sem tett az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelı ajánlatot. Felelıs: Vantara Gyula Határidı: május 12. Hirka Tamás: A harmadik napirendi pontunk Agóra Program Békéscsaba A békéscsabai Agóra intézménytípusú multifunkcionális közösségi központ és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok végrehajtása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának az elfogadása. Az anyagot mindannyian megkaptátok. Egyetlenegy állásfoglalás érkezett a bíráló bizottságtól, ami az ajánlati felhívás a III.2.3) M.2. Mőszaki illetve szakmai alkalmassági pont kiegészítését javasolja, mely szerint kerüljön bele a szakemberek elıírásához, hogy az ajánlattevınek rendelkeznie kell legalább egy fı egyetemi vagy fıiskolai végzettségő rendezvény vagy mővelıdésszervezıvel, akinek legalább 3 év rendezvényszervezıi gyakorlata van. Fodor Lajos: Rendezvénytervezıi vagy rendezvényszervezıi? Dr. Sódar Anita: Rendezvényszervezı. Hirka Tamás: Rendezvényszervezı ez el van írva, nyilván nem tervezı. A bíráló bizottság javaslata még, hogy az ajánlati dokumentáció mőszaki leírásában kommunikációs feladatok indítása után szerepeljen a sajtó megjelenésének gyakoriságáról szóló táblázat, ez nyilván csak technikai módosítás. Kérdezem, hogy az anyaggal kapcsolatban, van-e valakinek kérdése? Galisz Géza: Miért kell ehhez ilyen feltételeket kiírni? Miért kell az, hogy az ajánlattételi felhívásban szeretnénk, hogy egy diplomás rendezvényszervezı álljon rendelkezésre?

6 Dr. Ferenczi Attila: Egy ekkora projekthez szükséges, hogy rendelkezzen ilyen végzettséggel. Fodor Lajos: Ennek a munkának az egyik legjelentısebb kb. nettó ,- Ft értékre van beárazva az intézmény nyitórendezvénye és projekt zárórendezvénye ezt egy olyan volumenő rendezvénynek kellene az ajánlatevınek megrendeznie, ami szükségelteti valamiféle szakmai tapasztalatot vagy végzettséget. Herczeg Tamás: Egy olyan jellegő intézmény jön létre, amelyikben ez a profil lesz majd a magától értetıdı. Egy ilyen végzettségő szakember a projekt PR-ját, marketingjét szakszerőbben fogja kezelni. Baji Lajos: Indokolatlan szőkítésnek érzem a dolgot. Hirka Tamás: A bíráló bizottság elsı kiegészítése az ajánlati felhívásban III.2.3) M.2 Mőszaki, illetve szakmai alkalmassági pont alábbival való kiegészítését javasolja továbbá legalább egy fı egyetemi vagy fıiskolai végzettségő rendezvény vagy mővelıdésszervezıvel, akinek legalább 3 év rendezvényszervezıi gyakorlata van. A másik módosító javaslat az ajánlati dokumentáció mőszaki leírásában kommunikációs feladatok indítása után szerepeljen a sajtó megjelenésének gyakoriságáról szóló táblázat. Ez technikai jellegőnek tőnik számomra. Aki egyetért a módosításokkal kiegészített ajánlati felhívással ill. dokumentációval az kérem kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következı határozatot hozta. 44/2010. (V.11.) számú ÖKDB határozat: Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága Agóra Program Békéscsaba A békéscsabai Agóra intézménytípusú multifunkcionális közösségi központ és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok végrehajtása tárgyú közbeszerzési eljárás, eljárást megindító iratait a módosításokkal együtt megismerte és elfogadja. Felelıs: Vantara Gyula Határidı: május 12. Hirka Tamás: A negyedik napirendi pontunk Balassa utca 6147/9. helyrajzi számú telken 3167 m 2 beépített alapterülető gépipari összeszerelı üzemcsarnok és a kapcsolódó teleken belüli út, parkoló, térburkolat, közmőcsatlakozás építési beruházás teljes körő kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának az elfogadása. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, kiegészítenivalója. Dr. Ferenczi Attila: Mennyi pénz van rá? Dr. Sódar Anita: Nettó ,- Ft Dr. Ferenczi Attila: Milyen támogatottságú volt ez a projekt? Hirka Tamás: 50 %.

7 Galisz Géza: Milyen alapinfrastruktúra tartozik ehhez a csarnokhoz? Hogyan történik a kiépítése? Tudomásom szerint az egész Balassa utcára kívánja a beruházó kiépíteni ezt az infrastruktúrát. Marik Tibor: A pályázatban megbontottuk az infrastruktúrát. Van egy telekhatáron belüli, ami a csarnokhoz tartozik, és van a Balassa utca infrastruktúrája. Ez két külön projektelem, ezt úgy kell érteni, hogy magára a Balassa utcára teljes infrastruktúra épül ki, annak már megvan a kivitelezıje és a csarnok és a telekhatáron belüli infrastruktúra most lesz megjelentetve. Baji Lajos: Mindig probléma szokott lenni. 9. oldalon az mőszaki ill. szakmai alkalmasság minimumkövetelményeiben megjelölt referencia, az elmúlt három naptári évbıl vagy három május 16-ától visszafele számított 3 évig kell rendelkeznie ilyen referenciával? Ez probléma szokott lenni. Marik Tibor: Felhívás feladását megelızı 3 évbıl kell mőszaki átadás-átvétellel lezárult referenciával rendelkezni. Baji Lajos: Azt javaslom, ennyivel bıvítsük, legyen egy egzakt idıpont, ahonnan számoljuk az x évet. Galisz Géza: Bıvítik a lehetséges vállalkozók körét. Baji Lajos: M.2. ha nem rendelkezik - 1db 3 tonna teherbírású kistehergépjármővel - minimum 300 m2 állványzattal - 1 db 5 méter magas gördülıállvánnyal. Ezek a paraméterek meghatározóak? Dr. Sódar Anita: Minimális kitételként muszáj kiírni. Marik Tibor: Növelhetık, bonyolíthatók ezek az elıírások is. Baji Lajos: Illetve ezek bérléséhez szükséges szerzıdések. Ha ı ezt az 5 méter magas gördülıállványt bérli, akkor nem alkalmas? Marik Tibor: A rendelkezésre állást igazolhatja, nem kifejezetten szükséges saját tulajdonában állnia. Baji Lajos: Itt azt írja amennyiben együttesen nem rendelkeznek. Azt nem értem, ha egyszer kell egy olyan kitétel, hogy legalább a minimum feltétellel rendelkeznie kell, nem a bérleti szerzıdés által biztosítottan kell rendelkeznie, hanem a tulajdonában kell lennie. Bérleti joggal rendelkezik, nem pedig tulajdonjoggal. Ez tulajdonjog vagy bérleti jog? Dr. Sódar Anita: Mindkettı lehet. Marik Tibor: Rendelkezhet úgyis, hogy nem tulajdonos, hanem bérleti szerzıdéssel használati joggal rendelkezik ezzel.

8 Galisz Géza: 8/A (2) bekezdése alapján azoknak a vezetıknek, a felelıs mőszaki vezetıknek, valamint szakembereknek a megnevezését, létszámadatait, végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét bemutató nyilatkozatot, akiket az ajánlattevı be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel, illetve végzettséggel rendelkeznek az ajánlattevı csatolja be a képzettséget, végzettséget, jogosultságot és névjegyzékbe vételt, illetve a kamarai regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerő másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának egyszerő másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevı nyertessége esetén a teljesítés teljes idıtartama alatt rendelkezésére állnak és abban közremőködnek. Egy projekt jellegő építkezés lebonyolításánál, amikor van egy fıvállalkozó, aki vállalkozik egy bizonyos építési teljesítmény elvégzésére ez a kákán is csomót keresésre alkalmas. Marik Tibor: Az alkalmasságát kell igazolja az ajánlattevı. A hatályos kormányrendelet elıírja, hogy az ajánlatkérınek építési beruházás esetén az ajánlattevınek ilyen eljárásban igazolnia kell, hogy a vezetı tisztségviselıi, felelıs mőszaki vezetıi és milyen szakemberei állnak rendelkezésre. Elı kell írnunk alkalmassági kritériumot vezetı tisztségviselıvel, felelıs mőszaki vezetıvel és szakemberrel kapcsolatban. A megkívánt szakemberekkel kapcsolatban valamilyen igazolási módot is elı kell írni. Baji Lajos: A 2-es iskola kapcsán egyszer már belefutottunk, hogy elıteljesítés mértéke napokban meghatározva és az egyik kivitelezı egy nagy számot írt be, és azt mondtuk rá, hogy ez teljesíthetetlen feltétel. Dr. Sódar Anita: Egy lehetıség lenne ha bírálati szemponthoz tartozó súlyszámot csökkentenénk. Három bírálati szempontnak muszáj maradnia a hatályos kormányrendelet szerint, de le lehetne csökkenteni a súlyszámot, mert mint kiderült maximalizálni az elıteljesítés maximum idejét nem lehet, mert az versenyellenes. Baji Lajos: Én azt javaslom, azt csökkentsük le és az ár súlyszámát nyomjuk fel. Ami számomra sokat jelent az az ajánlati ár, meg, hogy mennyi garanciát ad még pluszba. 30 nappal elıbb vagy késıbb fejezi be a megkezdett tevékenységbe teljesen mindegy. Dr. Sódar Anita: Az Ügyvéd Úrral végig konzultáltuk a felhívás elkészítésekor és természetesen egyeztetések voltak. Mind a közbeszerzési törvény és vonatkozó jogszabályok alapján lettek kiírva. A bírálati szempontnál valóban elfogadható az a javaslat, hogy elıteljesítést csökkentsük, legalábbis a súlyszámát, de javasolnám, az ajánlati árat növeljük meg. Hirka Tamás: Az egyik javaslat, hat-három-egyre lenne a súlyszám módosítva. Lajosnak volt egy másik javaslata öt éven belüli. Baji Lajos: Öt éven Az M1-esnél az ajánlattételi felhívás feladását megelızı naptári három évbıl, tehát május valahányadikán történik a feladása, onnantól kezdve visszaszámolva január 1-je. Hirka Tamás: A bírálati szempontoknál a súlyszámok módosulnának az egyösszegő nettó ajánlati ár 5-rıl 6-ra, a meghatározottnál kedvezıbb jótállási idıtartam az marad három pont, illetve az elıteljesítés mértéke napokban meghatározva elıteljesítési határidıtıl számítva

9 kettırıl egy pontra módosulna. Aki egyetért a módosításokkal kiegészített ajánlati felhívással ill. dokumentációval az kérem kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozta. 45/2010. (V.11.) számú ÖKDB határozat: Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága Balassa utca 6147/9. helyrajzi számú telken 3167 m 2 beépített alapterülető gépipari összeszerelı üzemcsarnok és a kapcsolódó teleken belüli út, parkoló, térburkolat, közmőcsatlakozás építési beruházás teljes körő kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás, eljárást megindító ajánlati felhívását és dokumentációját a módosításokkal együtt megismerte és elfogadja. Felelıs: Vantara Gyula Határidı: május 12. Hirka Tamás: Az ötödik napirendi pontunk HPV által okozott nemi szervi szemölcs és méhnyakrák elleni oltóanyag beszerzése szállítási szerzıdés keretében 2010-ben tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat értékelése, nyertes ajánlattevı kiválasztása. Megkaptátok az anyagot, a bíráló bizottság írásbeli szakvéleménye mellékelve van. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, kiegészítenivalója. Dr. Ferenczi Attila: Osztályvezetı Asszonytól szeretném kérdezni, ki kezdeményezte ezt a kiírást? Az elızı években keretet határoztunk meg, mennyi pénzünk van oltóanyagra, ennek birtokában tudtak ajánlatot tenni a cégek. Nyilván ha többet akart eladni, akkor alacsonyabb árat adott és kiegészítette. Ez egy nyílt kiírás, itt semmi egyéb megszorító, vagy ösztönzı részükre nincs. Két gyártó van. Mit fogunk elfogadni ,- Ft-os áron mekkora keret vagy korlátlan mennyiséget? Dr. Sódar Anita: Már több éve így írjuk ki nyílt közbeszerzési eljárásban a HPV elleni vakcina beszerzését. Az ajánlattevık elıtt nyilvános volt a rendelkezésre álló összeg mértéke, ez nettó ,- Ft. Ez benne van az írásbeli szakvéleményben is az elsı oldalon, és a nettó ,- Ft-os keretig rendelhetı meg vakcina. Hirka Tamás: Határozati javaslatot tenném fel szavazásra. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozta. 46/2010. (V.11.) számú ÖKDB határozat: Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága HPV által okozott nemi szervi szemölcs és méhnyakrák elleni oltóanyag beszerzése szállítási szerzıdés keretében 2010-ben tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıjének az alábbi céget hirdeti ki: Ajánlattevı neve: HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. Székhely: 1060 Budapest, Király u db vakcina ajánlati ára: Nettó ,- Ft + 965,- Ft ÁFA, azaz bruttó ,- Ft

10 Felelıs: Vantara Gyula Határidı: május 12. Hirka Tamás: A napirendi pontokon kívül van valakinek kérdése, észrevétele, ha nincs akkor a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen a bizottság és a képviselı urak munkáját, az iroda közremőködését. k.m.f. Hirka Tamás a bizottság elnöke

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. sz. tárgyalótermében 2008. szeptember 11-én 9 30

Jegyzőkönyv. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. sz. tárgyalótermében 2008. szeptember 11-én 9 30 Jegyzőkönyv Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. sz. tárgyalótermében 2008. szeptember 11-én 9 30 Jelen vannak: Herczeg Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 6-án 15,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás

Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás 1.) Ajánlatkérő neve: Kaba Város Önkormányzata Címe: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kapcsolattartó: Szegi Emma polgármester

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2.1.2013, 2013/S 1-000782)

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2.1.2013, 2013/S 1-000782) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45985-2013:text:hu:html HU-Budapest: Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét 2013/S 030-045985

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.563/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szervezet: Debreceni Közterület Felügyelet Cím: Bem tér 14. Város/Község: Debrecen Telefon: E-mail: kozterf@kozterf.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

Határozat - javaslat

Határozat - javaslat Határozat - javaslat.../2013. (I.24.) sz. Kth. DAOP 4.2.1-11-2012-0007 jelű, Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című pályázat kapcsán kivitelezési munkák elvégzése tárgyú, Kerekegyháza Város

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben