A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntőbizottság a Jánosik és Társai Kft. (3533 Miskolc, Kerpely A. u. 35., képviseli: Pozderka Ügyvédi Iroda, Dr. Pozderka Gábor ügyvéd, 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 21. I/2., a továbbiakban: I. r. kérelmező), valamint a Juhász 99 Kft. (3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57., a továbbiakban: II. r. kérelmező) által Heves Város Önkormányzata ( 3360 Heves, Dobó u. 29., a továbbiakban: ajánlatkérő) Eötvös József középiskola felújítása tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmére megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 17/C. (1) bekezdés b) pontját, a Kbt (3) bekezdés f) pontjára tekintettel alkalmazandó 80. (2), (3) és (4) bekezdését, 250. (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó 88. (1) bekezdés e), f) és h) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (2) és (3) bekezdését. A Döntőbizottság megsemmisíti a közbeszerzési eljárás során április 27- én megtartott tárgyalás jegyzőkönyvét és ajánlatkérő valamennyi ezt követően hozott döntését. A Döntőbizottság II. r. kérelmező 1. és 2. jogorvoslati kérelmi elemei tekintetében a jogorvoslati eljárást megszünteti. Kötelezi a Döntőbizottság ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fizessen meg I. r. kérelmező és II. r. kérelmező részére Ft Ft, azaz százhúszezer - százhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. Kötelezi továbbá a Döntőbizottság ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fizessen meg I. r. kérelmező részére Ft + ÁFA, azaz százezer forint + ÁFA ügyvédi munkadíjat. Ezt meghaladóan a felek viselik az eljárás során felmerült költségeiket. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye.

2 2 A határozat jogorvoslati eljárást megszüntető rendelkezése ellen a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthető elő, melyet a végzés ellen külön jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárásban, illetve a jogorvoslati eljárás során keletkezett iratok, valamint a felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg: Ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott tárgyban a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű, tárgyalásos eljárást indított, amelyre vonatkozó ajánlattételi felhívását március 28-án adta fel közzétételre és KÉ-7578/2011. szám alatt jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A felhívás II.2.1) pontja szerint a beszerzés teljes mennyisége: 1 db hagyományos technológiával épített iskolaépület korszerűsítési munkálatainak elvégzése az alábbi főbb munkanemek szerint: m 2 tetőfelújítás bádogozási munkákkal együtt, db nyílászáró bontása és beépítése, m 2 homlokzati hőszigetelő rendszer készítése alávakolással (STO). Részletes mennyiségi kiírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. Az ajánlattételi felhívás II.3) pontja szerint a szerződés teljesítésének határideje szeptember 30. napja. Ajánlatkérő a részvételi feltételek között meghatározta a kizáró okokat és igazolásukat, a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolásának módját és az alkalmasság minimum feltételeit. A felhívás III.2.2) pontjában a pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód került rögzítésre. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

3 3 A ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az alábbiak szerint kell külön-külön igazolniuk az alkalmasságot: P1 - számviteli törvényeknek megfelelő 2008 és 2009 évi konszolidált mérlegbeszámoló (Kbt. 66. (1) bekezdés b)) P2 - nyilatkozat az előző 3 évi ( ) mérlegbeszámoló alapján az alábbi pénzügyi adatokra vonatkozólag: Likviditás I. (= (forgóeszközökkészletek)/rövid lejáratú kötelezettségek) és likviditás II. (= forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) mutatók nagysága, saját tőke nagysága, (Kbt. 66. (1) bekezdés e)) P3 - nyilatkozat az elmúlt 3 évi ( ) teljes évi forgalom nagysága és a közbeszerzés tárgyával azonos évi épület felújítási forgalom nagyságára vonatkozólag (Kbt. 66. (1) bekezdés c)), Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója ha: P1) a 2008 vagy 2009 évi konszolidált mérlegbeszámolójában a mérleg szerinti eredmény negatív (önálló megfelelés), P2) a nyilatkozat alapján az elmúlt 2 évi ( ) pénzügyi adatok bármelyike nem felelnek meg az alábbi követelményeknek: - likviditás I. mutató nem éri el a 1,1 értéket, - likviditás II. mutató nem éri el az 1,1 értéket, - a saját tőke értéke nem haladja meg bármely évben az 5 M Ft összeget (önálló megfelelés) P3) - ha a teljes forgalom nem éri el az elmúlt három év bármelyikében a nettó 86 millió Ft összeget és a közbeszerzés tárgya szerinti épület felújítási forgalom nem éri el az elmúlt három év bármelyikében a nettó 65 millió Ft összeget. Az ajánlattevők (közös ajánlattevők) és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a P1. és P2. pont vonatkozásában külön-külön, a P3. pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek. A III.2.3) pontban a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód körében egyebek mellett az alábbiakat határozta meg ajánlatkérő: Ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az alábbiak szerint kell együttesen igazolniuk az alkalmasságot: M3) - a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök igazolásához az ajánlattevő csatolja be az adott eszközt is tartalmazó tárgyi leltári kartonját, vagy a gép feletti korlátozásmentes jogosultságát igazoló bérleti szerződést. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója a szerződés teljesítésére:

4 M3) - ha nem rendelkezik legalább m 2 -t meghaladó keretes állványzattal - 2 db lap vibrátorral - 2 db döngölőbékával - 5 db vésőgéppel - 10 db ütve-fúróval. - 1 db 1 tonnás kisteherautóval. 4 Ajánlatkérő a felhívás IV.2.1) pontjában az ajánlatok elbírálásának szempontjaként az összességében legelőnyösebb ajánlatot jelölte meg, melyhez részszempontokat és súlyszámokat rendelt. Részszempont Súlyszám 1.nettó ajánlati ár 40 2.organizációs terv megfelelősége (kivitelezési szakmai program elkészítésével) 20 3.garanciális idő (jótállás időtartama) 20 4.késedelmi kötbér mértéke 10 Az ajánlattételi határidő április 19. napja, az eredményhirdetés tervezett időpontja az ajánlatok felbontását követő 14. napon, a szerződéskötés tervezett időpontja az eredményhirdetést követő 11. napon. A felhívás IV.3.7) pontja szerint az ajánlatok felbontásának feltételei között meghatározásra került a helyszín is. Helyszín: 3360 Heves, Erzsébet tér tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 80. (2) szerint. Az ajánlattételi felhívás V.3.3) pontja írta elő a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait, az első tárgyalás időpontját: Az első tárgyalás időpontja: április órakor Helye: Ajánlatkérő székhelye, 140-es tárgyaló. Az ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez. A tárgyalásokon jegyzőkönyvet vezet, ahol rögzítik: az ajánlattevők megjelent képviselőit, tárgyalási jogosultságukat; a tárgyalás helyét, időpontját, tárgyát, résztvevőit; a többi ajánlattevőt érintő kérdéseket, válaszokat; a tárgyalás berekesztésének tényét, időpontját, a véglegesített ajánlatokhoz fűződő kötöttségre való figyelmeztetést; az eljárás további menetéről szóló tájékoztatást; a tárgyaló felek aláírásait; a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyek aláírásait. A tárgyalás speciális szabályai:

5 5 az ajánlatkérő együtt tárgyal az ajánlattevőkkel, az ajánlatkérő az ajánlatok érvényességének vizsgálata nélkül is tárgyalhat az ajánlattevőkkel. A tárgyalás megnyitását követően az ajánlatkérő a műszaki tartalomról és a szerződéses feltételekről tárgyal az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő írásban rögzíti a végleges műszaki tartalmat és a szerződéses feltételeket. Változatlan vagy csökkentett műszaki tartalom mellett az ajánlattevő csak az eredeti árához képest ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagy változatlan) ajánlatot tehet. A tárgyalás lezárását követően 1 (egy) munkanapon belül kötelesek ajánlattevők végleges ajánlatukat a jelen felhívás V.7.1) pontjában előírt formai követelmények betartásával és az ahhoz kapcsolódó árazott költségvetést a jelen felhívás IV.3.7) pontjában megadott helyen benyújtani. A végleges ajánlatokat ajánlatkérő a Kbt (5) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt (6) bekezdésében előírt határidőben ismerteti egyidejűleg az összes ajánlattevővel. Amennyiben valamely ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, továbbá ha nem, vagy nem határidőben nyújtja be végleges ajánlatát, abban az esetben az eredeti ajánlatában szereplő megajánlások alapján fogja ajánlatkérő értékelni az ajánlatát. A felhívás V.7) 6. pontjában az egyéb információk között tájékoztatta ajánlatkérő az ajánlattevőket arról, hogy az eljárásban hiánypótlást biztosít. Ajánlatkérő ajánlatkérési dokumentációt készített, amelynek I. Általános információk 3. pontja az ajánlat műszaki tartalmát határozta meg. A 3.1. pont ajánlat elkészítése cím alatt rögzítette: A beruházás műszaki tartalmát az ajánlatkérő által kiadott ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az ajánlat a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák teljes körű elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a vagy egyenértékű kifejezést minden esetben érteni kell! A Kbt. 58. (3) bekezdés a) pont szerint: Az ajánlattevőknek lehetősége van mind műszaki paramétereiben, mind minőségben velük egyenértékű más gyártmányokat, berendezéseket, stb. megajánlani, az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. [Kbt. 70. (1)-(2) bek.].

6 6 Ajánlattevő a munkára vonatkozó árajánlatát - az ajánlatkérő által szükség esetén pontosított - beárazott mennyiség-kimutatás (költségvetés) összegzésével kialakított, egyösszegű nettó átalányáron köteles megtenni. A dokumentáció melléklete szerződéstervezetet, nyilatkozatmintákat tartalmazott. Az 1. sz. melléklet Felolvasólap mintán meg kellett adni az ajánlattevő adatait, az ajánlati árat (nettó, ÁFA, bruttó), a megajánlott vállalásokat a bírálati szempontok alapján, és a teljesítés határidejét. A bírálati szempontok között került megadásra késedelmi kötbér mértéke (%). A 21. sz. melléklet a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg műszaki felszereltség leírásáról szóló nyilatkozat. A dokumentáció mellékletét képezte a kiadott árazatlan költségvetés is, melynek 35.5 tétele a következő: 35. Ácsmunka Ssz.: Tételszám Tétel kiírás Faanyag lángmentesítése mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat PYROPLAST tűzvédő festék fára A tetőtéri megmaradó faszerkezetet alátét fóliázás előtt minden oldalról Piroplast HW vagy Polylack Wood Transparent égéskésleltető szerrel kell kezelni Mennyiség Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 2650 m Ajánlatkérő április 14-én helyszíni bejárást tartott, melynek tényét jegyzőkönyvben rögzítette. Felhívta ajánlattevők figyelmét, hogy a vállalkozóknak kötelességük a költségvetést felülvizsgálni, azok mennyiségi korrekcióit a költségvetésbe átvezetni és műszaki észrevételek nyilatkozat alatt külön feltüntetni. Ajánlatkérő csak olyan költségvetési módosításokat fogad el, amelyek a műszaki észrevételek nyilatkozatban feltüntetésre kerülnek. Ajánlatkérő április 15-én kiegészítő tájékoztatást adott ajánlattevők számára. A Laki Zrt. által feltett 1. kérdés és ajánlatkérő válasza: Az ajánlati felhívás III.2.2) P1 pontja a évi mérlegbeszámoló benyújtását kéri, azonban a P2 és P3 pontok az előző 3 évi ( ) likviditási mutatókat, illetve teljes forgalomról-, továbbá közbeszerzés tárgyával azonos forgalomról kér nyilatkozatot. Jól gondoljuk-e, hogy a P2 és P3 pontokban elírás történt, és azok esetében is csak a évekre vonatkozóan kell nyilatkozatot csatolnunk, tekintettel arra, hogy a 2010-es üzleti év lezárása még nem történt meg (annak határideje május 31-e), így a 2010-es évről még nem rendelkezünk pontos adatokkal? Igen, elírás történt, csak évet vesszük figyelembe.

7 7 Az ajánlattételi határidőt április 19., óra helyett, április 21., órára módosította ajánlatkérő. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontig 4 ajánlat érkezett az ajánlatkérőhöz, amelyek bontására április 21. napján 10:00 órakor került sor. A bontási jegyzőkönyvben egyebek mellett az alábbiak kerültek rögzítésre: A Eötvös J. Középiskola felújítási feladatok ellátására a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásait alkalmazva nemzeti eljárási rendben egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárást indítottunk. Felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban tárgyalásra fog sor kerülni amelynek időpontja nem változik, vagyis április óra. Ezen időpontra kérjük minden ajánlattevő képviselőjének megjelenését. Az ajánlatkérő az ajánlatok érvényességi és alkalmassági vizsgálata nélkül is tárgyal minden ajánlattevővel. Az ajánlatok - a Kbt. előírásait figyelembe véve - a beérkezés sorrendjében kerülnek felbontásra. A felbontás során ismertetésre kerülnek mindazon bírálati elemek, melyek az értékelésben szerepet játszanak, kivéve az organizációs terv megfelelősége, mert az alaposabb átolvasást igényel majd. A mai ajánlattételi határidőre beérkezett 4 db ajánlat. Jelenlévők megállapították, hogy mind a 4 sértetlen és ép csomagolású ajánlatok az alábbi tartalommal: 1. Laki Épületszobrász Zrt Budapest, Róbert K. krt nettó ajánlati ár: Ft - késedelmi kötbér mértéke: Ft/nap, azaz 0, % - garanciális idő: 731 nap - teljesítési határidő: szeptember Juhász 99 Kft Füzesabony, Dózsa Gy. u nettó ajánlati ár: Ft - késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % - garanciális idő: 1100 nap - teljesítési határidő: szeptember BHB 2000 Kft Heves, Alkotmány u nettó ajánlati ár: Ft - késedelmi kötbér mértéke: Ft/nap, azaz 0, % - garanciális idő: 730 nap - teljesítési határidő: szeptember Jánosik és Társai Kft Budapest, Nagyszőlős u nettó ajánlati ár: Ft - késedelmi kötbér mértéke: 0,11 % - garanciális idő: 730 nap - teljesítési határidő: szeptember 30.

8 8 Varga Tamás ezt követően megkérdezi a jelenlévőt, hogy észrevételt vagy hozzászólást kíván-e tenni az eljáráshoz. Egyéb hozzászólás és észrevétel hiányában Varga Tamás a bontási eljárást befejezi és megköszöni az ajánlat összeállítását és minden ajánlattevőt vár az első tárgyalásra. A bontási jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint II. r. kérelmező képviseltette magát a bontási eljárás során. A bontási jegyzőkönyvet ajánlatkérő a tárgyalás napján elektronikus levélben küldte meg az ajánlattevők részére. I. r. kérelmező ajánlata 209. oldalán a tétel a következő: 15. Zsaluzás és állványozás Ssz.: Tételszám Tétel kiírás Mennyiség Egységre jutó A tétel ára összesen (HUF) (HUF) Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj Homlokzati csőállvány állítása 2 280,00 m állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kn/m, terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig II. r. kérelmező ajánlatának 121. oldalán került benyújtásra a nettó árbevételről szóló nyilatkozata, melyből kitűnik az elmúlt 2 évi közbeszerzésből (épület felújítás, bővítés) származó nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult: Nettó bevétel Közbeszerzésekből e Ft nettó bevétel e Ft II. r. kérelmező ajánlatának oldalain, a 21. sz. mellékletként került csatolásra a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg műszaki felszereltség leírásáról szóló nyilatkozat, amelyben szerepel: 2 db lap vibrátor 2 db döngölőbéka 5 db vésőgép 13 db ütve-fúró m 2 homlokzati keretes állvány A tehergépkocsik között felsorolásra került: 2 db Fiat Ducato 2.3 JTD platós teherautó 1 db Toyota Hilux 2.4D zárt terepjáró 1 db Renault S150 8 t platós teherautó

9 9 1 db Mercedes t teherautó 1 db Mercedes t teherautó. A fentieken túl a nyilatkozat tartalmaz 4 db meghatározott típusú személygépkocsit, 2 db meghatározott típusú mikrobuszt, 4 db emelőkosaras gépjárművet, 6 db árokásó és földmunkagépet, 1 db utánfutót és pótkocsit, további egyéb eszközöket (úthenger, padkahenger, betonkeverő, stb.). A BHB Kft. ajánlatának 4. oldalán csatolt felolvasó lapon a késedelmi kötbér mértéke (%): Ft/nap. Az ajánlat 23. oldalán a 7. sz. melléklet a szerződést biztosító mellékkötelezettség elfogadásáról szóló nyilatkozat, melyben a késedelmi kötbér, melynek napi összege az ár 0,10004 %-a került rögzítésre. Ajánlatkérő április 27-én megtartotta a tárgyalásokat. A jegyzőkönyv szerint: 2. A hőszigetelés bontása vonatkozásában 851,6 m 2 mennyiség a helyes, ugyanis nincs az egész épület hőszigetelve jelenleg. 3. Lángmentesítés vonatkozásában irányadó négyzetméterárnak az 500.-Ft/m 2 az általunk elfogadhatónak ítélt. 4. Műszaki ellenőr észrevétele alapján a 3499 m 2 védőháló elhagyható, amennyiben a személyi forgalom biztonsága és a munkaterület tisztasága más módon biztosított. 5. Állványozás vonatkozásában kérünk 2280 m 2 állványt költségelni, ugyanis a további állványozás indokolatlan. Ajánlatkérő április 29-ig vár ismételt ajánlatot ajánlattevőktől. Az ajánlat tartalmazzon egy felolvasólapot, cégszerűen aláírva, egy ajánlattevő nyilatkozatot az ajánlat teljeskörűségére. Az ajánlat tartalmazzon tételes költségvetést, amely alátámasztja tételesen a megajánlott ajánlati árat. Ajánlatkérő a április 29-re benyújtott ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet küldött ajánlattevőknek, mely szerint: Az Eötvös J. Középiskola felújítási feladatok ellátására a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásait alkalmazva nemzeti eljárási rendben nyílt tárgyalásos eljárást indítottunk s az ajánlatok bontását követően tárgyalás tartására került sor. A tárgyalást követően az ajánlattevők az alábbiak szerint nyújtották be határidőre az ajánlataikat: A mai ajánlattételi határidőre beérkezett 4 db, azaz Négy darab ajánlat. Jelenlévők megállapították, hogy mind a 4 db, azaz Négy darab sértetlen és ép csomagolású ajánlatok az alábbi tartalommal: 1. LAKI ÉPÜLETSZOBRÁSZ ZRT. - nettó ajánlati ár: Ft

10 - késedelmi kötbér mértéke: 0,5 %/nap, azaz Ft/naptári nap - garanciális idő: 3999 nap - teljesítési határidő: szeptember JÁNOSIK ÉS TÁRSAI KFT. - nettó ajánlati ár: Ft - késedelmi kötbér mértéke: 10 % - garanciális idő: 3650 nap - teljesítési határidő: szeptember BHB 2000 KFT. - nettó ajánlati ár: Ft - késedelmi kötbér mértéke: 0,5 %, azaz Ft/nap - garanciális idő: 7 év = 2555 nap - teljesítési határidő: szeptember JUHÁSZ 99 KFT. - nettó ajánlati ár: Ft - késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % - garanciális idő: 3700 nap - teljesítési határidő: szeptember A bontási jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint a bontási eljáráson H. L. bizottsági elnök, K. J. bizottsági tag, valamint DR. B. É. ajánlatkérő irodavezetője volt jelen. I. r. kérelmező ajánlatában a 7. oldalon található: 15. Zsaluzás és állványozás Ssz.: Tételszám Tétel kiírás Mennyiség Egységre jutó A tétel ára összesen (HUF) (HUF) Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj Homlokzati csőállvány állítása 2 280,00 m állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kn/m, terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig Ajánlatkérő április 29-én hiánypótlási felhívást küldött az ajánlattevőknek, II. r. kérelmezőtől a következő hiányosságok pótlását kérte. 1. ajánlatkérő előírta helyi adóigazolás becsatolását a Kbt. 61 (2) bekezdése szerint. Kérjük ennek utólagos becsatolását. 2. ajánlatkérő csatoljon be ismételten nyilatkozatot az éves beszámoló adatairól, mivel az ajánlatban tett nyilatkozatban a számértékek ezred Ft értéken kerültek feltüntetésre s ez ellentmond a mérlegadatokkal.

11 11 3. ajánlatkérő előírta nyilatkozat becsatolását az elmúlt 3 évi ( ) teljes évi forgalom nagysága és a közbeszerzés tárgyával azonos évi épület felújítási forgalom nagyságára vonatkozólag (Kbt. 66. (1) bekezdés c). Ezen nyilatkozat nem függ össze a évi zárással ezért, kérjük a évi adatokkal együtt a P3 nyilatkozat becsatolását. 4. ajánlatkérő előírta műszaki alkalmasság igazolása céljából beállítandó saját eszközök tárgyi leltári kartonjának becsatolását. Kérjük ennek utólagos becsatolását. Ajánlatkérő május 2-án II. r. kérelmezőhöz a következőkkel fordult. Hivatkozással a Kbt. 85. és 86. bekezdéseiben foglaltakra, kérünk magyarázatot (indoklást) az alábbiak szerint: 1. adjon magyarázatot arra, hogy a 15. zsaluzás és állványozás 2. tételsor tételszám alatt megjelölt munkát a megadott munkadíjjal az ajánlatkérő mi alapján tekintse reálisnak és elfogadhatónak. 2. adjon magyarázatot arra, hogy a 35. ácsmunka 5. tételsor tételszám alatt megjelölt faanyag lángmentesítési munkát a megadott anyagköltséggel az ajánlatkérő mi alapján tekintse reálisnak és elfogadhatónak május 3-án I. r. kérelmezőtől felvilágosítást kért. Hivatkozással a Kbt. 85. bekezdésében foglaltakra, kérünk tisztázást az alábbiak szerint: 1. Jól értelmezi-e a kiíró azt a felolvasólapon szereplő bírálati szempont szerinti megajánlást, hogy a tárgyalást követően adott végső ajánlatukban a napi késedelmi kötbérre adott vállalásuk 10 %? 2. Az önök alapajánlatában és a végső tárgyalást követő ajánlatukban is a 15. zsaluzás és állványozás 2. sor tételszám alatt 2280 m 2 mennyiség szerepel. Az ajánlatkérő a tárgyaláson elhangzottak alapján e tételsort nem módosította, inkább felhívta a figyelmet arra, hogy ezen 2280 m 2 mennyiség helyes adat. Adjanak arra magyarázatot, hogy az ajánlatukban is változatlan műszaki tartalom mellett e tételsor vonatkozásában miért emeltek anyagárat? II. r. kérelmező a következő indokolást adta május 3-án: A tételben szereplő munkadíjat azért tartom reálisnak, mert több mint 3000 m 2 GRAF és RINGER homlokzati csőállvánnyal rendelkezik cégünk, továbbá 9 ács szakmunkás alkalmazottunk van, ezekkel a feltételekkel, rövid időn belül és költségmentesen fel lehet állványozni a szükséges 2280 m 2 -t. A tétel anyagköltsége azért reális, mert a kiírásban szereplő PYROPLAST tűzvédő festéket a mellékletben szereplő Bochemit antiflash anyaggal kívánjuk helyettesíteni, ami megfelel a kiírásban szereplő minőségnek. Csatolta a kiváltandó termék adatlapját és egy árajánlatot.

12 12 II. r. kérelmező a hiánypótlást határidőben teljesítette, az 5. oldalon becsatolt nyilatkozat szerint az elmúlt 3 évi közbeszerzésből (épület felújítás, bővítés) származó nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult: Nettó bevétel Közbeszerzésekből e Ft nettó bevétel e Ft II. r. kérelmező hiánypótlásának 6. oldalán került ismételten benyújtásra a rendelkezésre álló eszközökről szóló nyilatkozat. I. r. kérelmező a következő indokolást adta: A végső ajánlatunkban a megajánlott kötbér mértéke 10 %/nap. A szerződéstervezet III.6 pontja alapján ajánlatkérő a kötbér mértékét nettó vállalási ár 10 %-ában maximalizálta. A két feltételnek társaságunk úgy kíván megfelelni, hogy a maximális mértékű 10 % kötbért már 1 nap késedelem esetén vállalja. Természetesen a 10 %-on felül miután maximalizálásra került többlet kötbért társaságunk nem kíván vállalni több napos késedelem esetén sem, az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak megfelelően. A két ajánlat anyagoldali egységára között 25.-Ft/m 2 növekedést érvényesítettünk. A két ajánlat beadása között eltelt időben a saját állvány állományt a kivitelezés feltételezett időszakára részben lekötöttük, ezért az állványozási munkákhoz részben bérelt állványt kívánunk felhasználni, ez okozza a kb. 5 %-os anyagár növekedést. A május 9. napján kelt összegezés értelmében az eljárás eredményesnek minősül, nyertes ajánlattevőnek a BHB 2000 Kft.-t jelölte meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő a Laki Épületszobrász Zrt. ajánlatát érvényesnek, a II. r. kérelmező ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés e), f) és h) pontja alapján, I. r. kérelmező ajánlatát pedig a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek minősítette. I. r. kérelmező ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján az alábbiak miatt: - ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az ajánlattevők a tárgyalást követően változatlan vagy csökkentett műszaki tartalom mellett az ajánlattevő csak az eredeti árához képest ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagy változatlan) ajánlatot tehet. Ajánlattevő a tisztázó kérdésre adott válaszában nyilatkozott, hogy a 15. tétel tételsora vonatkozásában a kapacitások csökkenése az állványzat bérlésére van szükség, ezért emelt az állványozás anyagköltségén. Az eredeti ajánlathoz képest 25.-Ft-tal drágábban ajánlotta meg

13 13 az állványozást, ami pedig kedvezőtlenebb az eredeti árhoz képest az ajánlatkérő számára. II. r. kérelmező ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbiak miatt: - a hiánypótlási felszólításban kértük az ajánlati felhívás P3 ponti nyilatkozat becsatolását. A becsatolt nyilatkozattal nem tett eleget a hiánypótlási felszólításnak, ugyanis az alapján nem megállapítható, hogy az ajánlattevő rendelkezik az elmúlt 3 évben ( ) nettó 65 millió Ft összeget meghaladó közbeszerzés tárgya szerinti forgalommal. - a hiánypótlási felszólításban kértük a tárgyi eszközkarton becsatolását, melyet az ajánlattevő hiánypótlás keretei között nem csatolt utólagosan sem. Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján az alábbi indokok szerint: - tűzvédelmi szakértő által megállapítást nyert, hogy az ajánlattevő által megajánlott Bochemit Antiflash vegyszer gomba és rovarölő, továbbá égéskésleltető hatású vegyszer és nem egyenértékű a kiírásban megjelölt Pyroplast vegyszerrel, mely kimondottan tűzgátló tűzvédelmi vegyszer. - az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az ajánlattevők a tárgyalást követően Változatlan vagy csökkentett műszaki tartalom mellett az ajánlattevő csak az eredeti árához képest ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagy változatlan) ajánlatot tehet. Az ajánlattevő a 15. tétel tételsora vonatkozásában az eredeti ajánlatához képest Ft-tal magasabb ajánlati árat adott meg, ami pedig kedvezőtlenebb az eredeti ajánlathoz képest az ajánlatkérő számára. Kbt. 88. (1) bekezdés h) pontja alapján az alábbi indokok szerint: - állványozás tételsorra vonatkoztatott 190 Ft/m 2 munkadíjat nem tudjuk elfogadni, ugyanis a tisztázó kérdésre adott indoklása önmagában ellentmondásos, mivel a műszaki technikai felszereltségi nyilatkozatban 2000 m 2 homlokzati állományt jelölt meg saját tulajdonú eszközként, míg az indoklásban adott válaszában már 3000 m 2 GRAF és Ringer homlokzati csőállványt tüntet fel saját eszközként. I. r. kérelmező május 11-én előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az összegezésben meghatározott ajánlatának érvénytelensége miatt május 12-én előzetes vitarendezési kérelmét kiegészítette, véleménye szerint az ajánlati kötöttség április óra után állt be, a végső ajánlat beadásával. II. r. kérelmező május 13-án jelezte ajánlatkérőnek, hogy nem adott választ az előzetes vitarendezési kérelmére, továbbá a bontási jegyzőkönyv alapján - ami több helyen hibás - a BHB 2000 Kft. nem nyújtott be érvényes ajánlatot. A felolvasó lap tartalmi és formai követelményei nem megfelelőek. Sérelmezte, hogy a április 29-i bontáson ajánlattevők nem vehettek részt.

14 14 Továbbá nem értett egyet az összegezésben meghatározott ajánlatának érvénytelenségével. Ajánlatkérő május 18-án tájékoztatta ajánlattevőket az előzetes vitarendezésekről, és mindkét kérelmet elutasította. I. r. kérelmező május 19-én jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, kérte jogsértés megállapítását, ajánlatkérőnek az eljárást lezáró döntése megsemmisítését, ajánlatkérő kötelezését az igazgatási szolgáltatási díj és a jogorvoslati eljárás költségeinek viselésére, valamint az I. r. kérelmezőnél felmerült Ft + ÁFA költség megtérítésére. Költségigénye alátámasztására csatolta a jogi képviselő által kiállított számla másolatát. Előadta, hogy az összegezés 7. pontja jogsértő. I. r. kérelmező a módosított ajánlatában ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot adott, tekintettel arra, hogy az eredeti ajánlati ár nettó Ft volt, míg a tárgyalás lezárásakor kérelmező által adott végső ajánlati ár nettó Ft. Ez megfelel a Kbt (4) bekezdésének. Ajánlatkérő számára kedvezőbb érvényes ajánlatnak minősül. Ajánlatkérő által az összegezésben hivatkozott indok, melyben az egyes tételszámú munkanem és díj összegének vonatkozásában tesz megállapításokat a közbeszerzési eljárás végső ajánlata és az előzetesen rögzített értékelési módszer vonatkozásában, irreleváns. Az ajánlattételi felhívás szerint kizárólag az árak vonatkozásában a végső egyösszegű nettó ajánlati ár kerülhet elbírálásra, az egyösszegű ajánlati ár egyes elemei nem képezhetik a bírálat tárgyát, és az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása során nem bírhatnak relevanciával. Egyebekben ajánlatkérő okfejtése ezen túlmenően is téves, tekintettel arra, hogy - az adott tételszámú munkanem anyag és díj összege együttesen nem növekedett, az eredeti ajánlatában a mennyiséggel szorzott anyag és munkadíj összesen értéke Ft, míg a végső ajánlatban Ft; - a 15. Zsaluzás és állványozás munkanem összköltsége sem növekedett, az eredeti ajánlatában Ft, végső ajánlatában Ft volt; - I. r. kérelmező végső ajánlati ára sem kedvezőtlenebb ajánlatkérő részére, hiszen az 1. bírálati szempontra adott eredeti nettó ajánlati ár Ft volt, a végső nettó ajánlati ár pedig Ft. I. r. kérelmező megjegyezte, hogy ajánlatkérő a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet szabályait is megsértette azzal, hogy az összegzés 3. pontja szerint a választott eljárás fajtása egyszerű meghívásos eljárás, amely a Kbt. szerint ismeretlen eljárásjogi forma, valamint az összegzés 6.a) pontja jogsértően tartalmazta az

15 15 adatokat, tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlattevők címe az összegzésben nem szerepel. Ajánlatkérő jogsértéseinek hiányában I. r. kérelmező lenne az eljárás nyertese, mivel az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot adta a bírálati szempontok alapján. Az ajánlat a Kbt. 88. szerint nem érvénytelen, mivel megfelel a felhívás, a dokumentáció és a jogszabályi előírásoknak. A II. r. kérelmező jogorvoslati kérelmi tekintetében a következőket adta elő: - I. r. kérelmező képviseltette magát a április 29-én történt bontási eljárás alkalmával, azonban tiltakozásuk ellenére ajánlatkérő az ajánlattevők jelenléte nélkül, egy másik helyiségben bontotta fel az ajánlatokat. - I. r. kérelmező szóbeli nyilatkozatában felhívta arra a figyelmet, hogy az állványozás mennyisége a kiadott tartalomhoz képest előbb jelentősen növekedett, majd kevesebb lett, tehát az mindenképpen megállapítható, hogy a tárgyalások során a műszaki tartalom módosult. - I. r. kérelmező előadta, hogy általa nem ismert az építőiparban használatos kifejezésként a lángmentesítés. Az égésgátlás gyakorlatilag lehetetlen, teljes mértékben nem akadályozható meg a faanyag égése, az égés késleltetéséről lehet beszélni, jelen esetben az égéskésleltetés a szakszerű kifejezés. Ajánlatkérő szerint a jogorvoslati kérelem nem megalapozott, kérte annak elutasítását. Ajánlatkérő szerint téves I. r. kérelmező felfogása, mely szerint ajánlat alatt csak a végső ajánlati árat kell érteni. Az anyagköltségek ára szintén az ajánlat részét képezik, s az ajánlatkérő nem adott lehetőséget az ajánlat bármely ár részének kedvezőtlenebbé változtatására, változatlan műszaki tartalom mellett. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározta, hogy az ajánlattevők nem tehetnek változatlan vagy csökkentett műszaki tartalom mellett ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb ajánlatot. Ezen előírás az egész ajánlatra vonatkozik és nem csak az egyösszegű nettó ajánlati árra. Abban az esetben, ha az ajánlattevő változatlan műszaki tartalom mellett növeli az ajánlati árat vagy azon belül bármely egységének részét vagy bármely rész ajánlati árát, úgy az kedvezőtlen az ajánlattevő számára, hiszen az összességében is növeli az összajánlati árat. I. r. kérelmező a 15. tétel vonatkozásában elismerte, hogy növelte a 2. tételsor állványozás anyag egységárát 25.-Ft-tal. Ez az egységár növekedés az anyagköltségek vonatkozásában eredményezett növekedést, hiszen az eredeti ajánlati ár anyag vonatkozásában Ft, míg a végső ajánlatban Ft a megajánlott összeg. Ez az árnövekedés kétséget kizárva

16 16 kedvezőtlen az ajánlatkérő számára, s ezen kedvezőtlenség jelenti az ajánlattételi felhívásban megjelölt követelmény figyelmen kívül hagyását és egyben az ajánlattevő kizárását a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján. Az összajánlati áron belül a részegységek ajánlati ára éppúgy része az ajánlatnak és annak kedvezőtlenebbé válása az ajánlat érvénytelenségét jelenti. Ajánlatkérő szerint kedvezőtlenebbé vált az ajánlat összességében is, hiszen amennyiben az ajánlattevő nem változtat a 15. tétel 2. tételsor anyagárán, úgy a zsaluzás és állványozás munkanem összesen Ft lett volna, illetve a nettó összajánlati ár Ft lett volna, ellentétben a felolvasó lapon megadott Ft-tal. A részegység ajánlati árának növelése kihat a teljes ajánlati árra. Téves továbbá I. r. kérelmező álláspontja amiatt is, hogy az ajánlati kötöttség az ajánlattevő végső ajánlatával áll be. Az ajánlattevőnek jogában áll módosítania az ajánlatát minden tekintetben az ajánlattételi határidőig. Azonban mind az eredeti, mind pedig a tárgyalásokat követően tett ajánlatban is a 15. tétel 2. sorában megadottak műszaki szempontból változatlanok, vagyis 2280 m 2 került meghatározásra mindkét alkalommal. A műszaki tartalom változatlanságával kell számolni és ebben az esetben az eredetileg megajánlott árak változtatására nincs lehetőség. A megemelt ajánlati ár e tételsor vonatkozásában nem eredményezi a legkedvezőbb feltételekkel való szerződéskötést az ajánlatkérő részéről. A tárgyalások befejezését követően felvett jegyzőkönyvvel állt be az ajánlattevők és az ajánlatkérő ajánlati kötöttsége. Ebben a jegyzőkönyvben az állványozás mint műszaki tartalom nem került megváltoztatásra, ebből kifolyólag az ajánlattevőnek nem állt jogában az állványozás alapajánlatban megadott egységárain változtatni. Mivel azonban változtatott, ezért az ajánlata nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek és ez az ajánlat érvénytelenségét okozta. Kérte a kérelmezők indítványának elutasítását a látható rosszhiszeműség miatt is, annak érdekében, hogy az iskola felújítása még a nyár folyamán megvalósulhasson. Ellenkező esetben a beruházást már nem lehet megvalósítani. II. r. kérelmező május 24-én nyújtotta be jogorvoslati kérelmét az alábbiak szerint. 1. II. r. kérelmező a április 21-én készült bontási jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be április 27-én, melyre semmilyen visszajelzést nem kapott. Mellékletként csatolta a április 27. keltezésű előzetes vitarendezési kérelmet, valamint annak

17 április 22-én faxon, az ajánlatkérő ajánlattételi felhívásban megadott számára történt eredményes megküldését tanúsító dokumentumot. 2. Az ajánlatkérő által április 21-én elkészített bontási jegyzőkönyv több helyen is hibás. Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban meghatározta a Felolvasó lap tartalmát és formai követelményeit is. A BHB 2000 Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, ugyanis a Felolvasó lap nem az előírt követelmények alapján került kitöltésre és benyújtásra. Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 81. (4) bekezdését. A Kbt. 85. (1) bekezdés alapján lehetősége lett volna ajánlatkérőnek a nem egyértelmű kijelentés tisztázása végett felvilágosítást kérni, azonban a (2) bekezdés szerint értékelésre kerülő adat ezen felvilágosítás tárgyát nem képezheti. Ajánlatkérő ezeket mellőzve, a bontási jegyzőkönyvben átszámolta a BHB 2000 Kft. ajánlati elemeit az előírt mértékegységekre. Ajánlatkérő II. r. kérelmező második vitarendezési kérelemre adott válaszában megerősítette, hogy a beérkezett ajánlat Felolvasó lapján szereplő adatot átszámolta. II. r. kérelmező szerint a bontási jegyzőkönyv kizárólag a Felolvasó lapon található adatokat tartalmazhatja. A bontási jegyzőkönyvben továbbá az eljárás fajtája is hibásan szerepel, az ugyanis nem meghívásos, hanem hirdetményes egyszerű eljárás, illetve az, hogy Az ajánlatok a Kbt. előírásait figyelembe véve a beérkezés sorrendjében kerülnek felbontásra nem fedi a valóságot, ugyanis II. r. kérelmező ajánlata a negyedik beérkező ajánlat volt 9:48 órakor. 3. Ajánlatkérő április 29-én 10:00 órakor tartotta a végleges ajánlatok bontását. A bontáson a megjelent ajánlattevők (I. r. kérelmező, BHB 2000 Kft., II. r. kérelmező) nem vehettek részt. A Bizottság zárt ajtók mögött hajtotta végre a bontási eljárást. A jogorvoslati kérelemhez csatolt jegyzőkönyv szerint április 29-én I. r. kérelmező, II. r. kérelmező és a BHB 2000 Kft. képviseletében bontáson megjelentek jegyzőkönyvezték, hogy a határidőre, dokumentáltan leadott ajánlataik felbontásán való részvételt ajánlatkérő megtiltotta. A felbontás zárt ajtók mögött, az ajánlattevők jelenléte nélkül zajlott le. A Felolvasó lapokba ajánlattevők kérésük ellenére nem tekinthettek be. Ajánlatkérő tájékoztatása szerint később, jegyzőkönyvben értesíti ajánlattevőket az ajánlatokról. A jelenlévő ajánlattevők képviselői ezt egyöntetűen nem tudták elfogadni. Ajánlatkérő arról sem tájékoztatta őket, hogy hány ajánlat került benyújtásra. A jegyzőkönyvet ajánlatkérő jelenlévő képviselője nem volt hajlandó aláírni. Ajánlattevők rögzítették, hogy V. T. közbeszerzési előadó nem volt jelen.

18 18 II. r. kérelmező szerint az eljárás súlyosan sérti a Kbt. 1. (1) és (3) bekezdését, mivel ajánlatkérő nem tartotta be a verseny tisztáságának és nyilvánosságának elvét, valamint az egyenlő bánásmód követelményét nem biztosította. 4. Az ajánlatkérő által május 10-én megküldött összegezéssel és eredményhirdetéssel II. r. kérelmező nem ért egyet. A hiánypótlásban kért dokumentumokat V. T. hivatalos közbeszerzési tanácsadóval történt telefonos egyeztetés alapján nyújtotta be. Külön nyilatkozatban csatolta a közbeszerzés bevételét igazoló számadatokat és a tárgyi eszközöket felsoroló nyilatkozatát. A megajánlott égéskésleltető vegyszer minőségi lapját mellékelte, az megfelel az európai uniós biztonsági előírásoknak és szabványoknak. A Kbt. 89/A. (2) alapján csatolt gyártói leírás szerint az égéskésleltető szabványoknak megfelelő, eu-s minősítéssel rendelkező, forgalomban lévő anyag került megnevezésre az ajánlatában. Az állványrendszer mennyisége az eljárás időtartama alatt azért változott, mert időközben újabb vásárlást hajtott végre. Az állványrendszer esetében tett ajánlatkérői indoklás ellentmondásos, ugyanis az ajánlattételi felhívás legalább 500 m 2 állványrendszert írt elő, az állványrendszer mennyiségi növekedése kapcsán történő változás nem befolyásolja az ár emelkedését, sőt az újabb csökkentést eredményezhetne. II. r. kérelmező szerint nem elfogadható az ajánlatának a Kbt. 88. (1) bekezdés h) pontja alapján történt érvénytelenítése sem. II. r. kérelmező véleménye szerint az ajánlata érvénytelenné nyilvánítása nincs összhangban a Kbt. vonatkozó előírásaival. A kért nyilatkozatokat egyeztette a közbeszerzési eljárás bonyolítójával, az ő ajánlásai alapján tett eleget a felhívásoknak. A beadott nyilatkozatokból egyértelműen azonosíthatóak azok az adatok, melyekre történő hivatkozással a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlata. Az ajánlat egyes elemeinek megváltoztatása nem eredményezte az ajánlatkérő számára történő kedvezőtlenebb ajánlattételt, ugyanis az ajánlat pénzügyi része összességében kedvezőbb volt ajánlatkérő számára. E pontokban sem ért egyet az ajánlat Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára történő hivatkozás szerinti érvénytelenségével. 5. Ajánlatkérő többszörösen megsértette a nyilvánosságot biztosító kötelező közzétételi kötelezettségét, ugyanis az előzetes vitarendezési kérelmet és a kapcsolódó egyéb anyagokat nem tette közzé a saját honlapján, amelyre a Kbt. 17/C. (1) bekezdés b) pontja alapján köteles öt munkanapon belül. II. r. kérelmező május 13-án újabb előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be a közbeszerzést lezáró döntés ellen, melyre ajánlatkérő május 18-án megküldte álláspontját, egyéb intézkedést nem tett.

19 19 6. Ajánlatkérő esetében kérte megállapítani a Kbt (1) bekezdés szerinti felelősséget, különösen az a), b), és c) pontok tekintetében. Ajánlatkérő elhallgatta az előzetes vitarendezési eljárás tényét, továbbá ezzel kapcsolatban felvilágosítást nem adott meg, valamint a végleges ajánlatok bontásakor kizárta az ajánlattevők jelenlétét, ezáltal megakadályozta az iratokba történő betekintést. Ajánlatkérő II. r. kérelmező jogorvoslati kérelmére írásbeli és szóbeli nyilatkozatában az alábbiakat adta elő. Eljárása és döntése megfelelt a törvényi előírásoknak, biztosította a verseny tisztaságát és valamennyi ajánlattevő számára az egyenlő bánásmódot. 1. A bontási jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételeit II. r. kérelmező nem jelezte ajánlatkérő számára, illetve ezen problémakör vonatkozásában az ajánlattevő jogvesztő határidőn túli kérelmet nyújtott be, ezért kérte e vonatkozásában a kérelmet elkésettnek minősíteni. Arra is hivatkozott, hogy II. r. kérelmező jelen volt április 21-én az ajánlatok bontásakor és a bontási jegyzőkönyv tanúsága szerint észrevételt nem tett, továbbá az előzetes vitarendezés nem az ajánlattételi felhívásban megadott kapcsolattartási pontra, a Hydrober Kft. címére került megküldésre. Az ajánlatkérő részére közvetlenül, fax útján megküldött előzetes vitarendezési kérelem ajánlatkérőhöz nem érkezett meg. Ajánlatkérő az ajánlatok beérkezési sorrendjének igazolására becsatolta az eredeti ajánlatok érkeztető bélyegzővel, valamint óra és perc feltüntetésével ellátott csomagolásának kivágott részét, amelyből nem állapítható meg, hogy az egyes borítók melyik ajánlattevőhöz tartoznak. 2. Ajánlatkérő szerint a bontási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazokat, amelyek a bontás alkalmával elhangzottak. A BHB 2000 Kft. Felolvasó lapján Ft/nap mértékegységben került megadásra az egyik bírálati részszempont, amely így nem volt összehasonlítható a többi ajánlattal. Ennek szellemében került rögzítésre a késedelmi kötbér %-os meghatározása is. 3. A tárgyalást követően benyújtott ajánlatok bontására vonatkozóan az ajánlatkérő a Kbt (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazta, amely nem írja elő tárgyalásos eljárás során az ajánlatok nyílt bontásának követelményét. Ajánlatkérő még a bontás napján egyidejűleg kiküldte a tájékoztatást a beérkezett ajánlatokról. A csomagolása anonim volt. A csomag ajánlattevőhöz való kapcsolására nem volt lehetőség mindaddig, míg a csomag nem került felbontásra. Ajánlatkérő megítélése szerint az ajánlatok felbontását követő 3 órán belül, egyszerre kiküldött bontási jegyzőkönyv éppúgy biztosítja a nyilvánosságot, mintha az ajánlattevők maguk is ott lettek volna a bontás alkalmával.

20 20 4. II. r. kérelmező a hiánypótlási felhívásnak nem megfelelően tett eleget, nem adott be nyilatkozatot a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmi adatokról, illetve nem adott be leltárt. Ajánlatkérő előadta azt is, hogy az égéskésleltető anyag nem azonos az égésgátló anyaggal, így a műszaki elvárásoknak nem felel meg a II. r. kérelmező által megnevezett anyag. Ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás során tartott tárgyalást követően írásban előadta tűzvédelmi szakembert mai napon megkérdezve: az égéskésleltetés jelentése, hogy a meggyulladt faanyag nehezebben ég el, tipikus esete a vizes fa égetése. A lángmentesítés jelentése, hogy az anyag nem gyullad meg és nem kap lángra, ez pedig olyan vegyszerekkel lehetséges melyek meggátolják a gyulladást: égésgátlók. A két anyag nem ugyanaz, azonban ezt sem a tervezők és sem a vállalkozók nem veszik figyelembe. Állványrendszer vásárlásról ajánlatkérő nem kapott értesítést, így csak és kizárólag a beérkezett dokumentumok alapján tudott döntést hozni. 5. Az ismételten beküldött előzetes vitarendezési kérelem honlapon való közzétételéről ajánlatkérő időközben gondoskodott a Laki Zrt. által kezdeményezett előzetes vitarendezési kérelem közzétételével egyidejűleg. Ajánlatkérő megküldte a hivatalos honlapján június 17-én szereplő adatokat, amelyen látható a Laki Zrt., valamint II. r. kérelmező előzetes vitarendezési kérelme és az utóbbi kiegészítése. 6. II. r. kérelmező jogorvoslati kérelme e vonatkozásában csak az ajánlattevői rossz szándék és a beruházás megbuktatására irányul, így e vonatkozásban észrevételt ajánlatkérő nem tudott tenni. II. r. kérelmező az iratokba való betekintés jogával nem kívánt élni, így az akadályoztatás sem merült fel. Egyéb érdekelt BHB 2000 Kft. szóbeli nyilatkozatában előadta, hogy mindkét alkalommal jelen volt az ajánlatok bontásakor. A április 21-én történt bontás alkalmával álláspontja szerint minden szabályosan történt a Kbt. előírásai szerint, valamennyi megjelent ajánlattevő jelen volt és abban a helyiségben tartózkodott, ahol az ajánlatok felbontásra kerültek. A április 29-én történt bontás alkalmával tény, hogy a megjelent ajánlattevők a Polgármesteri Hivatal Titkárságáig juthattak el, ott várakoztak mindaddig, amíg az ajánlatkérőt képviselő közbeszerzési bizottság tagjai a tanácsteremben felbontották az ajánlatokat. Ezt a jelenlévő ajánlattevők ott, nyomban kifogásolták, sérelmezték. Az egyéb érdekelt a benyújtott ajánlata Felolvasó lapja tekintetében akként nyilatkozott, hogy a április 21-én felbontott ajánlatában szereplő felolvasólap hiányos volt. Az ajánlatban azonban megtalálható a késedelmi

21 21 kötbér százalékos mértékben kifejezett megajánlása is, az ajánlat 7. sz. melléklete (23. oldalon), amelyen a Ft/nap mértékegység egyáltalán nem szerepel, helyette a késedelmi kötbér százalékos mértéke, amely 0,10004%-ban került rögzítésre. Az egyéb érdekelt szerint ajánlatkérő a Kbt a alapján volt jogosult a felolvasólapon szereplő számítási hibát korrigálni és rögzíteni a helyes adatot a bontási jegyzőkönyvben. A Döntőbizottság június 17-én D.338/9/2011. sz. végzésével a Kbt (1) bekezdés alapján hivatalból kiterjesztette vizsgálatát a Kbt. 80., valamint a Kbt vizsgálatára. A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem részben alapos. Ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezet szerinti közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések alapján folytatta le közbeszerzési eljárását. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás március 28-án került feladásra, ezért a Döntőbizottság az ezen a napon hatályos Kbt. rendelkezések alapján folytatta le a jogorvoslati eljárást. A Döntőbizottság először az eljárásjogi feltételek fennállását vizsgálta meg ajánlatkérő kifogására figyelemmel és megállapította, hogy II. r. kérelmező jogorvoslati kérelmének 1. és 2. elemei elkésetten kerültek benyújtásra. A Kbt (2) bekezdés értelmében a kérelem - a (3) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. A Kbt (4) bekezdés c) pontja szerint a (2) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutásának kell tekinteni, ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben előzetes vitarendezést kérelmeztek és az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében az ajánlatkérői álláspont megküldésének időpontját. A Kbt. 96/A. (3) bekezdés szerint az előzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérő részére, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül a benyújtási módnak megegyező módon tájékoztatja, továbbá az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 825/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.563/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.561/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 341/17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.285/14/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.749/12 /2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 482/12-I /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.22 /7 /2010 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 679/ 8

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.447/10/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75647-2010:text:hu:html HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100524-2016:text:hu:html Magyarország-: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Fedélzeti WLAN szolgáltatás 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98143-2012:text:hu:html HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298167-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 182-298167 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.869/ 14 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Ásványvíz 2016/S 057-095210. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Ásványvíz 2016/S 057-095210. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1 / 8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95210-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Ásványvíz 2016/S 057-095210 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2014/24/EU

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben