BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv /2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) varoshaza@bekescsaba.hu Előkészítő: Vagyonkezelő Iroda Véleményező: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság NYILVÁNOS ülés napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásához (4823 hrsz.) Tisztelt Közgyűlés! Dr. Görgényi Ernő ügyvéd Szabadkígyós Község Önkormányzata, mint eladó és Turi Béla, mint vevő képviseletében eljárva április 5-én kelt levelében a mellékelt adásvételi szerződést juttatta el a Vagyonkezelő Irodához azzal, hogy 15 napon belül nyilatkozzon, elővásárlási jogával élni kíván-e. (1.sz.melléklet) Az adásvételi szerződés tárgya: a békéscsabai 4823 hrsz-ú, 839 m 2 területű, természetben Békéscsaba, Lórántffy u. 6. sz. alatti házingatlan 2/8-ad tulajdoni része, amely az épület középső lakása. A tulajdonrész egy szoba, konyha, előszobából áll. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. törvény 39. /1/ bekezdése szerint: az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzatot a közigazgatási területén lévő másik önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra elővásárlási jog illeti meg. A szerződő felet képviselő ügyvédet a Vagyonkezelő Iroda levélben tájékoztatta arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 3/1999. (II.25.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján az ingatlan megvásárlásáról, vagy az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat megadásáról kizárólag Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az elővásárlási jog jogosultja dönthet. Az Iroda arról is tájékoztatta az ügyvédet, hogy a közgyűlés soron következő ülését május 19-én tartja.

2 2 A Békéscsabai Körzeti Földhivataltól április 27. napján beszerzett tulajdonlap másolat szerint az osztatlan közös tulajdonban lévő 4823 hrsz-ú, 839 m 2 területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlannak négy tulajdonosa van, az egyik tulajdonrész haszonélvezeti joggal terhelt. A II.13. sorszám alatt / határozat számmal bejegyzett, Szabadkígyós Község Önkormányzat tulajdonát képező 2/8-ad tulajdoni hányad per-, teher- és igénymentes. Széljegyen szerepel a tulajdoni lapon a Turi Bélával kötött adásvételi szerződés szerinti tulajdonjog bejegyzési kérelem. (2.sz. melléklet) Az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Polgári Törvénykönyv ai szabályozzák. A társasházakban lévő önálló helyrajzi számmal rendelkező önkormányzati tulajdonú lakások használata is számos probléma forrása. Az osztatlan közös tulajdonú tulajdonrész használata (bérlők elhelyezése) még több problémát jelentene. Ugyancsak problémát okozna a közös költségek, felújítások költségeinek megosztása, finanszírozása. A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság május 5-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megvizsgálta és 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett - az összes körülményt mérlegelve nem javasolja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elővásárlási jogával élve Szabadkígyós Község Önkormányzat 2/8-ad tulajdoni hányadát megvásárolja. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az elővásárlási jog gyakorlása ügyében hozza meg döntését. A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység: a Vagyonkezelő Iroda. H a t á r o z a t i j a v a s l a t : Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte Szabadkígyós Község Önkormányzatának a 4823 hrsz-ú ingatlanon lévő 2/8-ad tulajdoni hányadára kötött adásvételi szerződés feltételeit és az összes körülményt mérlegelve A alternatíva: úgy dönt, hogy az évi XXXIII. tv. 39. /1/ bekezdésében biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni. Az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat kiadásával Pap János polgármestert bízza meg a közgyűlés. B alternatíva: úgy dönt, hogy az évi XXXIII. tv. 39. /1/ bekezdésében biztosított elővásárlási jogával élve az egy szoba, konyha, előszobából álló tulajdonrészt megvásárolja. A szerződés szerinti vételár forrása:..

3 3 Az elővásárlási joggyakorlással összefüggő intézkedések megtételére Pap János polgármestert bízza meg a közgyűlés Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Békéscsaba, május 9. Dr. Futaki Géza a bizottság elnöke Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:

4 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV /2005. Előadó: Mell: 3 db. Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) varoshaza@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Vagyonkezelő Iroda Véleményező: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Tárgy: A 168/2005. (IV. 21.) számú közgy. határozat végrehajtása Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 168/2005. (IV. 21.) számú határozatával utasította a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságot arra, hogy május 15.-ig készítse el a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által bérbevenni kívánt kb m 2 területre vonatkozó szerződés tervezetét, valamint a két intézmény közötti hosszú távú együttműködési szerződés tervezetét. A tervezetek elkészültek, így lehetőség van arra, hogy áttekintés után egy a Közgyűlés által is jóváhagyott szerződés illetve megállapodás megkötésére kerüljön sor. A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság a május 13.-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Vagyonkezelő Iroda. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sportcsarnok mellett található 1385/3-6 hrsz-ú területekből kb m 2 területre vonatkozó, a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság által elfogadott bérleti szerződést és együttműködési megállapodást megismerte, annak tartalmát jóváhagyja. 2. A Közgyűlés a szerződések tartalmának jóváhagyásával egyidejűleg a 168/2005. (IV. 21.) számú határozat Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságra vonatkozó feladatainak teljesítését elfogadja. Felelős: Pap János polgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, május 13. Ellenjegyzés: Jogi: Dr. Futaki Géza A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Pénzügyi:. IV /2005. BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli Pap János polgármester) Békéscsaba, Szent István tér 7. mint bérbeadó, másrészről: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (nyivántart. szám: 1245, képviseli: Hódsági Tamás elnök) Békéscsaba, Penza ltp. 5, mint bérlő között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

5 1. A bérleti szerződés tárgya a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő, békéscsabai 1385/3-6 hrsz-ú földrészletekből az elfogadás alatt álló beépítési terv szerint kialakítandó kb m 2 nagyságú földterület. A bérbeadó tudomásul veszi, hogy a bérlő az általa bérbevett területen többfunkciós rendezvénycsarnokot kíván megépíteni és üzemeltetni. A bérbevett terület a megépített csarnok által ténylegesen elfoglalt alapterület, és az épületet körülvevő, maximum 1 m széles járdát, valamint a közvetlenül kapcsolódó közműberendezéseket (pl. vízóra akna, szennyvíz tisztítóakna, egyéb közműberendezések által elfoglalt területek) magába foglalóan kerül meghatározásra. A bérleti szerződésnek nem tárgya a bérlő által a későbbiekben részletezett módon megépítendő utak, járdák és parkolók. 2. A szerződő felek megállapodnak arról, hogy az 1. pontban leírt, bérleti szerződés tárgyát képező területet a létesítmény megépítését követően felmérik, és az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyeztetik. A csarnok megépítését megelőzően a bérleti szerződés tárgyát képező területet a bérlő által elkészített engedélyezési terv adatainak megfelelően határozzák meg. A felek megállapodnak arról, hogy a létesítmény használatbavételi engedélyének kiadását követően jelen bérleti szerződés feltételeit maradéktalanul magában foglaló - megállapodáson alapuló tartós földhasználatra vonatkozó szerződést kötnek, amely lehetővé teszi, hogy a bérlő az általa épített felépítmény tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyeztesse. 3. Jelen bérleti szerződés határozott ideig, az aláírástól számított 25 évig tart, további 25 éves egyszeri meghosszabbítási lehetőséggel. A bérbeadó jogosult egyoldalú jognyilatkozattal, kártalanítási kötelezettség teljesítése nélkül a jelen bérleti szerződést felmondani abban az esetben, ha a bérlő legkésőbb június 30.-ig az általa tervezett beruházás pénzügyi fedezetét nem szerzi meg, és az építkezést jogerős építési engedély birtokában legkésőbb december 31.-ig nem kezdi meg. A felek a felvonulási létesítmények területen történő építését, elhelyezését nem tekintik az építkezés megkezdésének. A bérleti szerződés felmondására jogosult a bérbeadó akkor is, ha az elkezdett beruházást a bérlő legkésőbb három éven belül jogerős használatbavételi engedély megszerzésével nem fejezi be. A feleknek ebben az esetben egymással elszámolási kötelezettsége van, amelynek alapját a beruházás részmunkálatainak elvégzését tanúsító számlák adják, de a bérbeadó a számára tovább nem hasznosítható létesítményelemekért fizetni nem köteles. 4. Szerződő felek a bérlet tárgyát képező földterület használatáért évi bruttó ,- Ft azaz egymillió forint bérleti díjat határoznak meg. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az előzőekben leírt bérleti díj m 2 nagyságú igénybevett területre vonatkozik, a bérleti díjat a létesítmény által 1. és 2. pontban részletezett módon meghatározott módon felmért tényleges területnek megfelelően határozzák meg. -2- A bérleti díj megfizetése évente két részletben, előre történik meg, az első részlet megfizetése legkésőbb a tárgyév január 31.-ig, a második részlet megfizetése legkésőbb július 31.-ig esedékes. Az első bérleti díjat a bérlő és a VÁTI KHT között a beruházás támogatására létrejött szerződés aláírásának napjától kezdődően kell megfizetni. A bérleti díjat minden évben a KSH által közölt fogyasztói árindexnek megfelelően korrigálni kell. Abban az esetben, ha a bérleti díj kifizetésének elmulasztása még az építkezés megkezdése előtt történik, az a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után. Abban az esetben, ha a bérleti díj meg nem fizetése az építkezés alatt, vagy utána történik, a bérlő már most hozzájárul, hogy a bérbeadó egyoldalú jognyilatkozattal a bérleti díjra és járulékaira vonatkozó követelését az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyeztesse. 5. A bérlő a szerződés tárgyát képező földterületet az alábbi feltételek szerint építheti be: - A tervezett beruházás helyszínéről az 1. pontban leírt helyrajzi számmal jelölt területeken belül a bérlő a saját költségén beépítési tervet kell, hogy készítsen. Ez a szerződéses feltétel abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a beépítési tervet a városi főépítész jóváhagyja. A beépítési tervet Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésén be kell mutatni. - A megvalósítani kívánt csarnokot a bérlő a jóváhagyott beépítési tervnek megfelelő helyen helyezheti el. A bérlő már most tudomásul veszi, hogy az általa megvalósítani kívánt csarnokot, városképi szempontokat is figyelembe vevő módon kell megépíteni. A szerződő felek ezt a szerződési feltételt akkor tekintik teljesítettnek, ha a bérlő által készített engedélyezési tervet városképi szempontok mérlegelése alapján a városi főépítész is jóváhagyja. - Az építkezéssel kapcsolatos fejlesztést, ideértve a teljes körű közműhálózat kiépítését, a feltáró út, a parkolók és közvilágítás kiépítését is a bérlő az Önkormányzat által erre a célra biztosított területen, saját költségen köteles megvalósítani. A kiépített utakat, járdákat és parkolókat a közforgalom számára meg kell nyitni.

6 6. A szerződés tárgyát képező földterület bérbeadásáról. és a bérleti szerződés megkötéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 168/2005. (IV. 21.) számú határozatával döntött. 7. A szerződő felek kijelentik, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara tulajdonában lévő rendezvénycsarnok és a hasonló tevékenységi kört ellátó Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatban, egyes rendezvények összehangolása érdekében, együttműködési megállapodást kötnek egymással. Az együttműködési megállapodás a városi nagyrendezvények (pl. Békéscsabai Kiállítás és Vásár, Kolbászfesztivál, határokon átnyúló rendezvények) lebonyolítására terjed ki. Az együttműködési megállapodás mindkét fél által történő aláírása a jelen bérleti szerződés érvényességének elengedhetetlen feltétele. A bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Sportcsarnok bérbeadásáról szóló, a későbbi időpontban aláírásra kerülő szerződést a jelen bérleti szerződés, továbbá a már hivatkozott együttműködési megállapodás tartalmának megfelelően köti meg. 8. A bérlő tudomásul veszi, hogy az általa megvalósított létesítmény üzemeltetése során köteles a hatályos önkormányzati rendeletben előírt módon és mértékig a szomszédos közterületeket rendben tartani. A bérlő az általa megépített létesítmény üzemeltetése során tevékenységével nem zavarhatja a szomszédos ingatlanok használatát Bérlő az építkezés megkezdése előtt 90 napos felmondási idő figyelembe vételével felmondhatja a bérleti szerződést, ha gazdálkodási feltételei olyan mértékben megváltoztak, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeinek betartását akadályozza. 10. A bérbeadó jogosult a - bérlő tevékenységének szükségtelen zavarása nélkül - szerződésben meghatározott feltételek teljesítését folyamatosan ellenőrizni. 11. Amennyiben a jogerős használatba vételi engedély kiadásától számított 15 éven belül szűnik meg a bérleti szerződés, akkor a feleknek elszámolási kötelezettségük van. Az elszámolási kötelezettség nem jelent a bérbeadó számára a felépítményre vonatkozó vételi kötelezettséget. Ha a bérleti szerződés a jogerős használatba vételi engedély megszerzésétől számított 15 éven túl szűnik meg bármely okból, úgy a bérbeadó, vagy az általa megjelölt vevő, az aktuális forgalmi érték 10 %-án vásárolhatja meg a bérlő tulajdonában lévő felépítményt. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk bérleti szerződésre vonatkozó előírásai az irányadóak. Ezen szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják. Békéscsaba, május 15. bérbeadó Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Pap János polgármester bérlő Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseli: Hódsági Tamás elnök

7 IV /2005. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli Pap János polgármester) Békéscsaba, Szent István tér 7 a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (nyilvántart. szám: 1245, képviseli: Hódsági Tamás elnök) Békéscsaba, Penza ltp. 5, - a továbbiakban Kamara -, mint megállapodó felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A felek május 19.-én bérleti szerződést kötöttek, amely alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe ad kb m 2 területet az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, békéscsabai 1385/3-6 hrsz-ú földrészletekből a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére. 2. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Kamara az általa bérelt területen egy kb m 2 területű többfunkciós rendezvénycsarnokot kíván megépíteni. A Kamara tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a létesítményben elsősorban kiállítások, sportrendezvények, konferenciák, családi rendezvények lebonyolítása várható. 3. A felek megállapítják, hogy a Kamara által üzemeltetni kívánt létesítmény feladatköre részben megegyezik az Önkormányzat tulajdonában lévő, és vagyonkezelő által üzemeltetett Sportcsarnok hasznosítási körével. Annak érdekében, hogy a város szempontjából kiemelkedő jelentőségű, nagy rendezvények a közösség érdekeinek figyelembe vételével kerüljenek lebonyolításra, a felek az alábbi megállapodást kötik: - Az évente megrendezésre kerülő kolbászfesztivál, a Békéscsabai Kiállítás és Vásár lebonyolítását a felek a rendezvények összehangolásával, esetleg együttes megrendezésével bonyolítják le. Az összehangolás a rendezvényterek együttes hasznosítását, a rendezvények témájának, időtartamának teljes egyeztetését jelenti. Ezeknél a rendezvényeknél a látogatók által fizetett belépődíjak, egyéb térítési összegek törvényi előírások által lehetővé tett egyeztetése is szükséges. - Abban az esetben, ha a város ismételten lehetőséget kap nemzetközi sportrendezvények (világbajnokság, Európa-bajnokság) megrendezésére, a Kamara az általa üzemeltetett létesítményt maximum évi két alkalommal, de a rendezvény teljes időtartamára, díjmentesen átadja a rendezvény lebonyolítása céljára. A térítésmentes átadás nem vonatkozik a rendezvény alatt egyébként is térítés ellenében igénybe vehető létesítmények (pl. büfé, étterem, szálloda) használatára. A térítésmentesen átadott létesítmény üzemeltetés alatt keletkező rezsiköltségeit (pl. fűtés, világítás, vízhasználat, takarítás, őrzés) az igénybevevő köteles megtéríteni. - A felek megállapodnak abban, hogy minden olyan esetben, amikor a fenti rendezvények összehangolásának kérdéseiben a Kamara és a Sportcsarnok hasznosítója nem tudnak megegyezésre jutni, a vitát mindkét fél érdekeinek figyelembe vételével Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jogosult eldönteni, és döntését minkét fél a magára nézve kötelezőnek ismeri el. - A felek megállapodnak arról is, hogy az előzőekben leírt rendezvények időpontjáról egymást a kezdés előtt minimum 3 hónappal értesítik Az előzőekben nem rögzített rendezvények esetén mindkét létesítmény üzemeltetője saját belátása szerint jár el, azonban bármely rendezvény együttes megrendezésében, vagy annak összehangolásában érdekeik kölcsönös figyelembevételével szabadon megállapodhatnak. - A felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy az általuk rendezett rendezvények lebonyolítása során a lehető legkisebb mértékben zavarják a másik létesítmény használatát. Az olyan rendezvények megtartása esetén, amelyek a létesítmények melletti közterületeket is az eredeti funkciójuktól eltérő módon hasznosítják, a létesítmény üzemeltetőinek egymással kötött megállapodása a rendezvény

8 szabadtérre eső része megtartásának elengedhetetlen feltétele. A megállapodást a Sportcsarnok bérlője együttműködési készségének hiánya esetén Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közművelődési, ifjúsági és sportbizottsága is megkötheti. 4. A Kamara az előzőekben leírt rendezvényeken kívül évi 12 nap ingyenes használatot biztosít az általa üzemeltetett létesítményben az Önkormányzat számára. A bérbeadó köteles az előzőekben leírt 12 nap felhasználásának konkrét időpontjairól a bérlőt a kezdés időpontját megelőző 30 napig értesíteni. Abban az esetben, ha az előzőekben már leírt országos jelentőségű sportrendezvény(ek) céljára a létesítmény igénybevétele megtörténik, úgy a Kamara az ingyenesen biztosítandó napok számát a megtartott sportrendezvényenként három nappal csökkentheti. 5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Sportcsarnok hasznosítására megkötendő szerződést a jelen megállapodásban foglaltak szerint köti meg. 6. A felek kijelentik, hogy a jelen együttműködési megállapodás megkötése és aláírása elengedhetetlen feltétele az 1. pontban leírt területre vonatkozó, a földterület bérbeadására kötött bérleti szerződés érvényességének. A jelen együttműködési megállapodás a földterület bérbevételére 25 évre megkötött szerződés lejártával, vagy a bérleti szerződés bármilyen jogcímen történő megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti. 7. A felek megállapodnak arról, hogy rendezvénycsarnok használatba vételét követő három év után a jelen megállapodásban foglaltakat a működési tapasztalatok alapján áttekintik, és kölcsönös szándék esetén módosítják. Amennyiben a jelen megállapodás módosítására nem jön létre megállapodás, úgy az a már hivatkozott, földterület bérleti szerződés érvényességéig hatályban marad, azonban a bérleti szerződés további 25 évre történő meghosszabbításának elengedhetetlen feltétele a felek által kölcsönösen elfogadott új együttműködési megállapodás megkötése, vagy a jelenlegi érvényességének meghosszabbítása. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk szerződésekre vonatkozó előírásai az irányadóak. Ezen együttműködési megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják. Békéscsaba, május 15. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Pap János polgármester Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseli: Hódsági Tamás elnök

9 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 398/2005. Előadó: Mell: 1 db. Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) varoshaza@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Vagyonkezelő Iroda Tárgy: A 6175/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése Véleményező: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Közgyűlés! Az Ipari úton, a Magyar Aszfalt, és a Pepsi Cola telephelye közötti, 6175/12 hrsz-ú, 7026 m 2 területű szántó ingatlan értékesítésével már több ízben foglalkoztunk. Az értékesítésre irányuló eddigi próbálkozásaink sikertelenek voltak, amelynek több oka volt. Ezek közül az egyik az volt, hogy az amúgy is hosszúkás terület további beépítési lehetőségét tovább csökkenti a meglévő hőtávvezeték. A védőtávolságok megtartása esetén csak igen korlátozottan lehet beépíteni a területet. A másik probléma, hogy a terület mély fekvésű, jelentős, kb. 1 m-es feltöltést igényel, ugyanakkor a művelési ág megváltoztatása miatt először egy minimum 30 cm vastag humuszréteget kell a területről eltávolítani. Végül ugyancsak problémát jelent a művelésből való kivonás költségeinek megfizetése, és az, hogy termőföld jelleg miatt gazdasági társaság vevő közvetlenül nem lehet. Talán emiatt történt az, hogy amikor a 257/2002. (VI. 6.) számú közgy. döntés szerint értékesíteni akartuk az ingatlant, a vevő végül is a vételtől visszalépet. Az akkori vételár bruttó Ft/m 2 volt. Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy a terület bérbe van adva, értékesítés esetén őt elővételi jog illeti meg. Emiatt a Bizottság azt javasolja, hogy az értékesítés előtt mondjuk fel a bérleti szerződést, és térítsük meg a vevő zöldkárát. Jelenleg egy békéscsabai magánszemély kereste meg önkormányzatunkat, vételi ajánlatot tett bruttó Ft/m 2 vételáron a területre. -2- A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság a május 5.-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Vagyonkezelő Iroda. HATÁROZATI JAVASLAT:

10 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő 6175/12 hrsz-ú ingatlant, az alábbi feltételekkel: 1. Az ingatlanra megkötött bérleti szerződést fel kell mondani, a bérlő zöldkárának megtérítésével egyidejűleg. 2. A terület kikiáltási ára bruttó Ft/m A vevőnek a területen áthaladó hőtávvezeték üzemeltetéséből a tulajdonost terhelő kötelezettségeket át kell vállalni. 4. A művelési ág megváltoztatásának tennivalói a vevő feladata és költsége. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, május 6. Dr. Futaki Géza A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:.

11 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV /2005. Előadó: Mell: 3 db. Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) varoshaza@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Vagyonkezelő Iroda Véleményező: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Tárgy: Terület értékesítése az Omaszta utca mellett Tisztelt Közgyűlés! A Sportcsarnok környezetében, a Dobozi, és Gyulai utak összekötése érdekében számos egykori zártkert ingatlant vásároltunk meg, az út területigényének biztosítása miatt. Az út még nem épült meg, az sem biztos, hogy összekötőút létesül itt, azonban valószínű, hogy egy feltáró jellegű út mindenképpen lesz ezen a nyomvonalon, funkciója vélhetően az ide tervezett csarnok, jégpálya és uszoda megközelítése lesz. Fentiek alapján napirendre lehet tűzni az útépítéshez nem szükséges területek hasznosítását. Megjegyezni kívánjuk, hogy ez a terület a rendezési tervben kereskedelmi, gazdasági övezetbe van sorolva, m 2 -es minimális teleknagysággal. Ezek közül a leeső területek közül az összekötő út, Bodza utca, Omaszta utca által határolt kb m 2 nagyságú, háromszög alakú terület a nagyobb, azonban ennek a területnek az egy része, a 1451 hrsz-ú, 3007 m 2 területű ingatlan a VAK Rt tulajdonában van. A terület feltárása előtt le kell vonnunk a telkekből az Omaszta, és Bodza utcák kiszélesítéséhez szükséges területeket, és figyelembe kell venni azt is, hogy a VAK Rt a tulajdonában lévő 1451 hrsz-ú telket egy hitelügylet fedezetéül felajánlotta, így ennek területi mértéke nem változtatható. Mindezek figyelembe vételével, a már hivatkozott terület három részre osztható. Az A jelű ingatlan területe 2637 m 2 -re alakul, ez található a csarnokhoz legközelebb, de háromszög alakú, és mint ilyen kevésbé lehet gazdaságosan beépíteni. A B jelű terület 3007 m 2 területtel a VAK RT tulajdonában marad, így a hitelszerződésben csak a helyrajzi számot kell majd módosítani. Végül a C jelű terület lesz a legkisebb, 2268 m 2 területtel, hasznosításáról egy későbbi időpontban lehetne határozni. Lukács József mesteredző még 2005 márciusában kereste meg Önkormányzatunkat azzal a kéréssel, hogy szeretne megvásárolni Önkormányzatunktól kb m 2 területű építési telket, ahol elmondása szerint két db. 60 m 2 alapterületű lakást és egy 12 x 14 m-es mini tornatermet kíván megvalósítani. Elmondása szerint főként 4-6 éves, mozgáskoordinációs zavarral küzdő gyerekekkel kíván itt foglalkozni. Elemezve az ügyfél által létesíteni kívánt beruházást, és a szóba jöhető beruházási helyszíneket, a Sportcsarnokhoz közeli, már hivatkozott A jelű terület értékesítése jöhetne szóba. -2- A terület vételárának meghatározásánál az alábbiak mérlegelhetők: A piaci ár kb. bruttó Ft/m 2 x 2637 = ,- Ft köré tehető. A vételár mérséklésére adhat okot, hogy: - A terület jelentős, kb. 1 m-es feltöltést igényel. - A legkedvezőtlenebb, háromszög alakú telket értékesítjük, ami következtében a két megmaradt telkünk gazdaságosabban hasznosítható. - A közművesítés csak kiegészítő hálózatfejlesztési munkákkal oldható meg. - Mivel az ügyfél részben közfeladatot is meg kíván valósítani, nem biztos, hogy telekre kellene költenie a pénzét, hiszen csak a tornaterem minimális berendezése várhatóan 3-5 millió forintba fog kerülni. Fentieket figyelembe véve akár 50 %-os vételármérséklés is alkalmazható. Ebben az esetben a telek bruttó vételára ,- Ft-ra alakulhat, a bizottság azonban ezt nem támogatta, helyette a 3000 Ft/m 2 + ÁFA vételár alkalmazását látta célszerűnek (bruttó vételár: ,- Ft). Némi kompenzációt nyújthatunk viszont az

12 ügyfélnek azzal, hogy a megszüntetett, vagy átszervezett intézményeinkből megmaradó sporteszközöket átadunk neki. A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság a május 5.-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen 1 nem szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Vagyonkezelő Iroda, Gondnokság. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése közfeladat átvállalása miatt, versenytárgyalás mellőzésével értékesíti az Omaszta utca és a 1385/7 hrsz-ú közterület által határolt 2637 m 2 területi mértékű földingatlant Lukács József, Békéscsaba, Bogárházi sétány 7. szám alatti lakos számára az alábbi feltételekkel: 1. A terület vételára bruttó ,- Ft, a beépítési kötelezettség 4 év. 2. A vevőnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy az általa megvásárolt területet a beadványának megfelelően építi be, és az itt létesült tornateremben részben közfeladatnak minősülő feladatokat is ellát. 3. A Közgyűlés felkéri a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt Igazgatóságát, hogy a 1451 hrsz-ú telekkel kapcsolatban lévő hitelszerződését a területmegosztás hatósági engedélyezését követően az új adatoknak megfelelően módosítsa. 4. Amennyiben a vevő az általa épített tornaterem használatbavételi engedélyét megszerzi, az Önkormányzat a raktáron lévő sportszerekből ingyenesen eszközöket biztosít a számára a szükséges mértékig. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, május 6. Dr. Futaki Géza Ellenjegyzés: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Jogi: Pénzügyi:.

13 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 405/2005. Előadó: Mell: 1 db. Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) varoshaza@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Vagyonkezelő Iroda Véleményező: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Tárgy: A 1633/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése Tisztelt Közgyűlés! Az Árpád sor, Kanális utca sarkán található 1633/2 hrsz-ú, 292 m 2 területű, kivett, telephely művelési ágú ingatlanon a berendezések alatti földterületi Önkormányzatunk tulajdona. Az ingatlan sorsa rendezetlen, hiszen egy gáznyomás-szabályozó található itt, de a földterület tulajdonjoga rendezését 2000-ben a többi üggyel együtt az Rt nem kérte. Ennek oka valószínűleg az, hogy a Dégáz Rt nyilvántartása sem nevezhető teljes körűnek. Ezúttal sürgősségi eljárásban kérte tőlünk a Dégáz a tulajdonjog rendezését. Az általunk adott tájékoztatás szerint a földterület minimális ára nettó Ft/m 2 körül fog alakulni, amelyre a mellékelt fax üzeneten ajánlatot is tett. (A bruttó vételár: ,- Ft) A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság a május 5.-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Vagyonkezelő Iroda. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti az Önkormányzat tulajdonát képező, 1633/2 hrsz-ú, 292 m 2 területű telekingatlant a Dégáz Rt, Szeged, Pulcz utca 44. számára, az itt létesült gáznyomás szabályozó üzemeltetése céljára. A földterület vételára nettó Ft/m 2, és a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatos költségek a Dégáz Rt-t terhelik. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, május 6. Ellenjegyzés: Jogi: Dr. Futaki Géza A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Pénzügyi:.

14 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV /2005. Előadó: Mell: 1 db. Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) varoshaza@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Vagyonkezelő Iroda Véleményező: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Tárgy: A 6702 hrsz-ú telek értékesítése Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsaba, Franklin utca 103/1 szám alatti ingatlan (hrsz: 6703/2) egyik tulajdonosa azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy szeretné megvásárolni a telke mögötti 6702 hrsz-ú területet. Indoklásul elmondta, hogy a területet évek óta ő használja, a tulajdonában lévő felépítmény is található itt. Kéri, hogy a vételár meghatározásánál vegyük figyelembe, hogy a területnek nincs megfelelő közterületi kapcsolata, és a közművesítés sem megoldott, ezért a 6702 hrsz-ú ingatlan nem tekinthető önállóan beépíthető teleknek. A 6702 hrsz-ú földrészlet területe 533 m 2, tulajdonjogához még abban az időben jutottunk, amikor a koncepció az volt, hogy a nyugati kertvárosban található utcák nem zsákutcák lesznek, hanem a végükben egy gyűjtőút létesül. Emiatt szereztük meg a Franklin utcával párhuzamosan kialakított telkek tulajdonjogát, azonban ezek közül ma már csak kettő van a tulajdonunkban a koncepció megváltozása miatt. A terület értékesítését az illetékes szakirodák is javasolják. Az értékesítés feltételeinek meghatározásánál eljárhatunk az innen kb. 100 m-re található 6695 hrsz-ú telek eladása kapcsán kialakított szempontrendszer szerint. A 6695 hrsz-ú telek értékesítése ügyében hozott, és azóta már végrehajtott 73/2004. (II. 26.) számú határozat szerint az ingatlant zártkörű versenytárgyaláson értékesítettük, bruttó Ft/m 2 áron, az árverésen a telekszomszédok vehettek részt. Álláspontunk szerint azonban ennél az ügynél a szomszéd tulajdonosok esetleges vételi szándékát nem szabadna azonos rangúnak elfogadnunk, támogatni kellene azt, hogy a 6702 hrsz-ú ingatlant elsősorban a 6703/1 és 6703/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai vásárolhassák meg. A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság a május 5.-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Vagyonkezelő Iroda. -2- HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése zártkörű árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 6702 hrsz-ú, 533 m 2 területű ingatlant, az alábbi feltételekkel: 1. Az árverésen a szomszédos 6701, 6703/1, 6703/2, és 6705 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai vehetnek részt.

15 2. A Közgyűlés az árverésen kialakult legmagasabb vételáron elővételi jogot biztosít a 6703/1, és 6703/2 hrszú telkek tulajdonosai számára a 6702 hrsz-ú ingatlan megvételére. A 6703/1 és 6703/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai a telekalakítás szabályainak figyelembe vételével a 6702 hrsz-ú ingatlant közösen is megvásárolhatják. 3. A földterület kikiáltási ára bruttó Ft/m A 6702 hrsz-ú telek közterületi megközelíthetőségét az árverés nyertesének kell biztosítani. 5. Az önkormányzat a 6702 hrsz-ú telek önálló ingatlanként történő hasznosítására nem vállal garanciát. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, május 6. Dr. Futaki Géza A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:.

16 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 406/2005. Előadó: Mell: 1 db. Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) varoshaza@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Vagyonkezelő Iroda Véleményező: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Tárgy: A Balassa utca 33. szám alatti ingatlan megvásárlásának előkészítése Tisztelt Közgyűlés! A volt ÁÉV telephely és a Tüzép telephelye közötti, kb. 8,5 ha összterületű ingatlanok két kivétellel Önkormányzatunk tulajdonában vannak. A terület összevonásához és egységes kezeléséhez jelentős érdekeink fűződhetnek, elég, ha arra gondolunk, hogy itt lehetőségünk lenne egy nagy, főleg ipari célú beruházás területigényét biztosítani, a terület egyik szélén iparvágány kapcsolattal, a másik szélén közvetlen csatlakozással az elkerülő útra. A Balassa út tervezett nyomvonalának áthelyezését követően lehetőség lenne arra is, hogy a 8,5 ha területet feltárjuk, és több részben értékesítsük, azonban ekkor tudni kell, hogy egy nagy léptékű beruházásért folyó versenyben jelentősen lemaradunk, hiszen később csak hosszas és költséges kisajátítási eljárásokkal tudnánk területet biztosítani ilyen célra, és mire a terület tulajdonjogát megszerezzük, a beruházó már másik települést választ magának. A már említett, két nem önkormányzati tulajdonú ingatlan közül a 6175/5 hrsz-ú földrészlet benyúló, kb m 2 -es része a Magyar Állam tulajdonában van, ennek rendezésére csak a tulajdonjogért lefolytatott per lezárását, vagy egy kisajátítási eljárás lefolytatását követően lesz lehetőség. A másik ingatlan a Balassa út 33. szám alatti, kb m 2 alapterületű 6148 hrsz-ú tanya, több magánszemély tulajdonában van. Az ingatlant korábban már megkíséreltük életveszély címen kisajátítani, azonban ez az eljárás nem volt sikeres. Ahhoz, hogy a már említett 8,5 ha ingatlant egységes egészként tudjuk kezelni, szükség van a 6148 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. Mivel nem ismerjük a tulajdonosok álláspontját az ügyben, az esetleges vétel vagy kisajátítás költségeiről sem tudunk nyilatkozni. Tekintettel azonban a fent leírtakra, célszerű lenne az egyeztetéseket megkezdeni. -2- A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság a május 5.-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Vagyonkezelő Iroda. HATÁROZATI JAVASLAT:

17 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése városrendezési szempontból szükségesnek tartja a békéscsabai 6148 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzését. A Közgyűlés felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy az ingatlan megvételéhez, vagy kisajátításához szükséges előkészítő tárgyalásokat folytassa le, és felkéri, hogy ezek eredményéről a közgyűlésen adjon tájékoztatást. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, május 6. Dr. Futaki Géza A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:.

18 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 383/2005. Előadó: Mell: 1 db. Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) varoshaza@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Vagyonkezelő Iroda Véleményező: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Tárgy: A hrsz-ú telek megvásárlása Tisztelt Közgyűlés! A Kastély szőlőkben, a Zegzug utcában található hrsz-ú, 859 m 2 területű kert ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy vásároljuk meg tőle a földrészletet. Indoklásul elmondta, hogy a kétoldali utcaszélesítés olyan mértékben, kb. 570 m 2 -re lecsökkenti a telket, hogy azon a szabályozási tervben előírt teleknagyság hiánya, továbbá a védőtávolságok megtarthatatlansága miatt már nem lehet családi ház szintű építkezést megvalósítani. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően csak a puszta földterületet vásároljuk meg, minden egyéb tartozékot az ügyfél elvihet a telekről. A tavalyi évben ezen a környéken átlagosan bruttó Ft/m 2 vételárat alkalmaztunk hasonló ügyekben. Mivel az idei költségvetés is biztosít kb. 5 millió forint fedezetet az idén a zártkerti utcanyitások céljára, és ez az összeg még nem került teljes egészében felhasználásra, lehetőség van a kérés teljesítésére. A telekvásárlás miatti kiadásunkat némileg kompenzálhatjuk, ha a hrsz-ú telek utcaszélesítéshez nem szükséges részét értékesíteni tudnánk a szomszédos, hrsz-ú ingatlan tulajdonosa számára. A szomszéd szándékait jelenleg nem ismerjük, azonban ez a telekvételi szándékunkat nem befolyásolhatja, ugyanis a hrsz-ú ingatlant mindenképpen meg kell, hogy vásároljuk. A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság a május 5.-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Vagyonkezelő Iroda, Városüzemeltetési Iroda. -2- HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése közterület kialakítása céljára teljes egészében megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú ingatlant. A felajánlott vételár bruttó Ft/m 2, és az ingatlan tulajdonosa a kertben található létesítményeket elbonthatja és elszállíthatja. 2. A vétel fedezete a költségvetésben zártkerti utcaszélesítésre elkülönített összeg.

19 3. A hrsz-ú ingatlan közterülethez nem szükséges részét értékesítésre a szomszédos hrsz-ú ingatlan tulajdonosának fel kell ajánlani. Sikertelen értékesítés esetén a teljes hrsz-ú ingatlant közterületként kell hasznosítani. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, május 6. Dr. Futaki Géza A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:.

20 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV /2005. Előadó: Mell: 1 db. Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) varoshaza@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Vagyonkezelő Iroda Véleményező: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Tárgy: Szolgalmi jog alapítása a 6737/2 hrsz-ú ingatlanon Tisztelt Közgyűlés! A Franklin, Báthori utca mögötti területen kialakított építési telkek közül az idén értékesítésre felkínált 25 db telek eladásra került. Jelenleg a közművesítési munkák folynak a területen, amelyek a gáz közmű kivételével a közeljövőben elkészülnek. A gázhálózat várhatóan június végéig készül el, mivel ez a közmű az építkezésekhez nem feltétlenül szükséges, ezt a határidőt elfogadtuk. A gázhálózat engedélyes terveit a Dégáz készíti, amely vezetékjog létesítési kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat, amely szerint a tulajdonunkban lévő, és jelenleg még építési teleknek minősülő 6737/2 hrsz-ú ingatlanra kell szolgalmi jogot bejegyezni. A Franklin, Báthori utcák mögött kialakított 70 db építési telek közterületi hálózata a meglévő közterületekhez két helyen csatlakozik: egyrészt a Török Ignác utca meghosszabbításában közvetlenül, másrészt a Franklin utcához az itteni buszfordulón keresztül a 6737/2 hrsz-ú telek közbeiktatásával. Az ügy a legegyszerűbben a vagyonrendelet módosításával lenne megoldható, hiszen ekkor közterületté nyilvánítanánk a területet, amelyre szolgalmi jog bejegyzése nem szükséges. Azonban ennek a megoldásnak is van néhány problémája: A rendelet módosítás átfutási ideje minimum 1,5 hónap lenne, ugyanakkor egy vezetékjog megállapodás azonnal aláírható, és a kivitelezés rövid időn belül megkezdődhet. A vagyonrendelet mellékletét lehetőleg évente egyszer, januárban szoktuk módosítani, ami egyben lehetőséget ad az előző év döntései végrehajtásának áttekintésére. Nem biztos, hogy a 6737/2 hrsz-ú ingatlan teljes egészében szükséges közterület létesítéséhez, bizonyos részén, és a 6737/1 hrsz-ú buszforduló területének egy részét is igénybe véve esetleg egy értékesíthető terület is kialakítható. Fentieket összegezve azt javasoljuk, hogy a kivitelezés meggyorsítása érdekében most írjunk alá egy szolgalmi jog megállapodást a 6737/2 hrsz-ú területre vonatkozóan, majd a szokásos rend szerint történjen meg a közterületté nyilvánítás. -2- A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság a május 5.-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Vagyonkezelő Iroda, Városüzemeltetési Iroda. HATÁROZATI JAVASLAT:

21 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése gázvezeték szolgalmi jogra vonatkozó megállapodást köt a békéscsabai 6737/2 hrsz-ú ingatlanra a Dégáz Rt-vel (Szeged, Pulcz utca 44). A Közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert megállapodás aláírására. A Közgyűlés felkéri a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a 6737/1, és 6737/2 hrsz-ú területek további hasznosítási lehetőségeit vizsgálja meg, a közterületi funkció elsődlegességének megtartása mellett. A 6737/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonrendelet melléklet módosítását legkésőbb a januárban tartandó közgyűlés elé kell terjeszteni. Felelős: Pap János polgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, május 6. Dr. Futaki Géza A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI.926/2008. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 2/2008

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S VI. 758/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Megállapodás Esztergom Város Önkormányzatával vagyoni értékő jogok cseréjérıl Elıterjesztı:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS és HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-13/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest,

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály B'-.-ÍJipí-st Főváros X. kerület Kőbányai Ofikornián) zat Képviselő-testület ülése

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és jj f Pénzügyi Bizottsága Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 452-252/1211 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő kérdése K I V O N A T A - Dr.Vécsei László képviselő kérdést tett

Részletesebben