Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Fodor Jánosné, Herczeg Tamás tanácsnok Hirka Tamás, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Baji Lajos, Tóth Károly országgyőlési képviselı, Hrabovszki György, Szilvásy Ferenc, Miklós Attila, Mezei Zsolt, Pap János, Velkey Gábor, Takács Péter, Bálint Jánosné, Kiss Tibor képviselı. Igazoltan távol: Benkóné Dudás Piroska képviselı. Távolmaradását elızetesen nem jelentette be: Bokros Mátyás képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyzı. Meghívottként volt jelen: Dr. Szvercsák Szilvia aljegyzı, Dr. Kiss Gyula, Jogi és Önkormányzati Csoport vezetıje, Tuskáné Papp Erzsébet, a Közmővelıdési, Oktatási és Sportosztály vezetıje, Uhrin Nándor, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetıje, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály vezetıje, Opauszki Zoltán kabinetfınök, Botyánszky Mária sajtóreferens, Boros László Attila, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály vezetıje, Márton László vagyonkezelı, Sztankó János, a Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetı igazgatója. Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a közgyőlés határozatképes, 23 fı képviselı van jelen, az ülést megnyitotta. Távolmaradását elızetesen Benkóné Dudás Piroska képviselı jelezte. Szente Béla képviselı napirend elıtti hozzászólásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Szente Béla képviselı: Fodor József, Újj Éva és maga nevében tisztelettel meghívta a közgyőlés valamennyi tagját a Városházi Esték rendezvénysorozatra. Az eseményekhez jó szórakozást kívánt. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a meghívóban 16 órai kezdettel szerepel a Magyar Hısök Emlékünnepével kapcsolatos megemlékezés, melyre nem kerül sor, más megoldást találtak. Javasolta a 10. számú napirendi pont napirendrıl történı levételét, mivel május végén valamennyi kuratóriumi tag megbízása lejár, így a júniusi közgyőlés együttesen dönt az új tagok megválasztásáról.

2 2 Kezdeményezte, hogy a közgyőlés Z.5. jelzéssel tőzze napirendjére a bírósági ítélet végrehajtására vonatkozó elıterjesztést, a Bejelentések között tárgyalja az 598/2006. (XI. 16.) közgyőlési határozat módosítását. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Jelezte, hogy a nyilvános ülés megkezdése elıtt kíván szót kérni a csatornázási programmal kapcsolatban. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Megjegyezte, hogy az áprilisi közgyőlésen kérte Dr. Benedek Mária jegyzıt, készítsen elıterjesztést a májusi közgyőlésre, a hivatalban végrehajtott személyi változásokról. Kérésére a jegyzı levélben válaszolt, melyben elsısorban azokat a szervezeti változásokat tüntette fel, amelyekkel korábban, elıterjesztés formájában már találkozott a közgyőlés. Szerencsésnek tartotta volna, ha a közgyőlés tárgyalja a témát. Az elmúlt két hónapban bekövetkezett személyi változásokról azért kíván tájékoztatást kapni, hogy az érdeklıdı választópolgárokat a megfelelı személyhez tudja irányítani. A legutóbbi ülésen - amikor a közgyőlés elfogadta a Csabai Életfa Kht. elmúlt évi beszámolóját, illetve a évi üzleti tervét - emlékezete szerint a májusi közgyőlést jelölték meg a Kht. további mőködési formájának kialakítására. A téma nem szerepel az elıterjesztések között. Mi ennek az oka? (Kazetta 1/ ) Dr. Benedek Mária jegyzı: Nem volt egyértelmő, hogy a kérés elıterjesztés készítésére vonatkozott. Takács Péter képviselı tájékoztatást kért, amit írásban megkapott. A megjegyzést tudomásul vette. (Kazetta 1/ ) Herczeg Tamás képviselı, tanácsnok: A Csabai Életfa Kht. témáját érintı elıterjesztés elıkészítés alatt áll. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Emlékeztette Takács Péter képviselıt, hogy január 1-tıl határozta meg a közgyőlés a Csabai Életfa Kht. mőködésének átalakítását. A Kht. ügyvédjével tárgyalásokat kell folytatnia a könyvvizsgálónak, illetve az átalakítással megbízott tanácsnoknak. A lefolytatott tárgyalások után készíthetı elıterjesztés. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselı: Takács Péter képviselı kéréséhez csatlakozva hasznosnak tartaná, ha valamennyi képviselı rendelkezésére állna az új osztályszerkezetben dolgozó hivatalnokok névsora, feltüntetve, hogy ki, milyen feladatot lát el. A képviselıkhöz segítségért forduló állampolgárokat korrekt módon tudnák az illetékes osztályra, illetve ügyintézıhöz irányítani. A képviselık számára sem jelentene hátrányt, ha az új alkalmazottakat megismerhetnék. Kérte, hogy rövid idın belül készüljön el a tájékoztató. (Kazetta 1/ ) Dr. Benedek Mária jegyzı: A kérésnek nincs akadálya. Valamennyi képviselı számára a közgyőlést követı idıszakban, rövid idın belül írásban továbbítja az új osztályszerkezetnek megfelelı munkakörben - az új belépık megjelölésével dolgozók kimutatását. (Kazetta 1/ )

3 3 Takács Péter képviselı: Tisztában van azzal, hogy nem egyszerő elıkészíteni a Kht. átalakítását. Januári közgyőlésen már elhangzott, hogy megvizsgálják a kistérséggé történı átalakítás lehetıségét is. A téma napirendre vételét azért sürgeti, mert a Kht. üzleti tervét ,- Ft veszteséggel fogadta el a közgyőlés. A veszteség csökkentése érdekében mielıbb célszerő a mőködési forma szempontjából elınyösebb megoldást találni. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor képviselı: Megköszönte valamennyi, a X. Békéscsaba Arad Békéscsaba szupermaraton verseny szervezésében és lebonyolításában közremőködı személy munkáját. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: Kérte Dr. Benedek Mária jegyzıt, vizsgálja felül az ırzı-védı szolgálattal kötött megállapodást. Kellemetlen volt, hogy este 7 órakor bizottsági ülést követıen nem tudtak az épületbıl távozni. (Kazetta 1/ ) Herczeg Tamás képviselı, tanácsnok: Takács Péter képviselı Csabai Életfa Kht-vel kapcsolatban elhangzott hozzászólására válaszolva elmondta, reményei szerint az elıterjesztést a júniusi közgyőlés tárgyalja. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Az elhangzott módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. (Kazetta 1/ ) NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1./ A jegyzı szakmai munkájának értékelése Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Titkársági Osztály 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat aljegyzıjének kinevezése Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Titkársági Osztály 3./ Vagyoni ügyek 1. A Körös Kazángyártó és Gépipari Kft. telephely ügye Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 2. A 206/2007. (IV.26.) közgyőlési határozat végrehajtása Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály

4 4 3. Hozzájárulás a DRÓT-FON Kft. hitelfelvételéhez Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 4. Javaslat a 3428/5/A/49. hrsz.ú, Békéscsaba, Illésházi út 4. IV. 10. számú lakás hasznosítására Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 4./ Fellebbezések elbírálása, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetıje Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 5./ Bírósági ítélet végrehajtása Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Nyilvános ülés: 1./ Bizottsági tagságról lemondás Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 2./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 3./ Beszámoló a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységrıl Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia az aljegyzı helyettesítésével megbízott osztályvezetı Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Közigazgatási Osztály 4./ Vagyoni ügyek, pályázatok, fejlesztések 1. Telek értékesítése a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban Elıterjesztı: Sztankó János ügyvezetı igazgató, Vállalkozói Centrum Kft. 3. Építési telek értékesítése Mezımegyeren Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 4. Építési telek értékesítése a Gyulai út mellett Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 5. A 3216/19 hrsz-ú terület egy részének értékesítése Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály

5 5 6. A Hídépítı Zrt. bejárójának biztosítása Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 7. Tájékoztató a Magyar Állammal megkötött földcsere-megállapodásról Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 8. Az Ipari út melletti területek megosztása Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 9. Tájékoztató a Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet belgyógyászati tömb rekonstrukció nyílt közbeszerzési eljárás ellen indított jogorvoslatról Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 10. Tájékoztatás az elmúlt egy évben benyújtott pályázatokról Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 12. Békéscsaba, Kolozsvári u sz. alatti ingatlan használatba adása Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 13. Javaslat az Amfora Zrt-ben lévı részvények eladására Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 5./ Oktatási, közmővelıdési és sportügyek: 1. Beszámoló az intézményi feladatellátás területén végrehajtott szervezeti változások eredményeirıl (a 683/2006. (XII.14.) közgy.határozat végrehajtása) Elıterjesztı: Köles István alpolgármester Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály 2. Tanítási idıkeret csökkentése Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály 3. Az Esély Pedagógiai Központ Speciális Nevelésért Alapítványának székhely- módosítási kérelme Elıterjesztı: Köles István alpolgármester Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály

6 6 4. Döntés a 2007/2008. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály 5. A Kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Fıiskola támogatása Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály 6. A évi közmővelıdési és mővészeti pályázatok elbírálása Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály 7. A Békéscsaba 1912 Elıre Kft évi egyszerősített éves beszámolója Elıterjesztı: Fülöp Csaba, az 1912 Elıre Kft. ügyvezetı igazgatója Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály 8. OLLÉ-program Elıterjesztı: Köles István alpolgármester Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály 9. A sportlétesítmény-felújító program folytatása Elıterjesztı: Köles István alpolgármester Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály 10. Az ifjúsági feladatok ellátására kiírt pályázatok elbírálása Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály 11. Bőnmegelızési pályázat benyújtása Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály 6./ Szociális és egészségügyi területet érintı ügyek: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet egyfordulós módosítása Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 2. Pénzmaradvány átcsoportosítására javaslat Elıterjesztı: Bogár Éva, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója

7 számú fogorvosi körzet mőködtetési jogának elidegenítése Elıterjesztı: Dr. Tıgye Ildikó osztályvezetı Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 7./ Városüzemeltetést érintı ügyek: 7 1. Az Újkígyósi Vízmő Kft. szennyvíztisztító telepén keletkezı szennyvíziszap befogadása a Békéscsabai Hulladékkezelı-mőbe. Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály 2. Útpályaburkolatok, valamint járdaburkolatok és kerékpárutak fenntartására kiírandó pályázat mennyiségi adatainak módosítása. Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály 3. Békéscsaba kerékpárút hálózati terve Elıterjesztı: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 8./ Telekgerendás Község Önkormányzatának megkeresése körjegyzıség létrehozása tárgyában Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 9./ Elektronikus ügyintézés engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia az aljegyzı helyettesítésével megbízott osztályvezetı Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 11./ Pályázatok elbírálása Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia az aljegyzı helyettesítésével megbízott osztályvezetı Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 12./ Egyházi alap felosztása Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 13./ Csabai Életfa Nyugdíjas Idısekért Alapítvány támogatási kérelme Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport

8 14./ BEJELENTÉSEK /2006. (XI. 16.) közgyőlési határozat módosítása Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a zárt ülés elrendelését. 8 Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 23 igen, 1 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 247/2007. (V.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Z/3. jelő elıterjesztések tárgyalására zárt ülés tartását rendeli el. Vantara Gyula polgármester: 13 óra 25 perckor zárt ülést rendelt el. Felhívta a figyelmet arra, hogy a meghívóban két helyen nem folyamatos a sorszámozás, melynek oka, hogy az elıkészítés szakaszában tapasztaltak miatt nem kerültek elıterjesztésre. (Kazetta 1/ ) Pap János képviselı: február 6-án a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület rendkívüli egyesületi taggyőlést tartott, melyen elnökké választotta Vantara Gyula polgármestert, míg ıt tiszteletbeli elnökké. Az egyesület legmagasabb döntéshozó fórumának akaratát a mai napig nem sikerült a felügyeletet ellátó Békés Megyei Bíróság elıtt érvényesíteni. Az azóta eltelt több, mint három hónap alatt Vantara Gyula kérésére az egyesülettel kapcsolatban felmerült jogi munkák vitelére felkért ügyvédnek nem sikerült a szükséges iratokat összeállítania. Idıközben az egyesület folyó pályázati munkáját szervezı és az irányító hatóságokkal kiváló szakmai kapcsolatot kialakító munkatársak foglalkoztatása Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában most nem részletezett okokból megszőnt. Kijelentette, hogy mindezek alapján tiszteletben tartva az egyesület többségi szavazóinak szándékát, a továbbiakban semmiféle felelısséget nem vállal az egyesületben folyó munkáért június 1. után semmilyen hivatalos okiratot nem kíván aláírni. Kérte Dr. Benedek Mária jegyzıt, hogy az egyesületnél kialakult helyzet törvényes rendezésében legyen segítségére Vantara Gyula polgármesternek, az önkormányzat tulajdonában lévı Ligeti Sörkertben folyó beruházás hivatali segítıjét jelölje ki. Büszke arra, hogy kezdeményezıje, alapítója lehetett a Körösök vidékén a Natúrpark Egyesületnek, eredményes munkát kívánt a megválasztott elnökségnek, az új elnöknek, Vantara Gyulának. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Tudomása szerint a változást tartalmazó iratok a bírósághoz benyújtásra kerültek. A helyzetrıl rövid úton tájékoztatást fog adni. (Kazetta 1/ )

9 9 Tóth Károly képviselı: Napirend elıtti hozzászólásában elmondta, hogy a legutóbbi közgyőlés egyik fontos témája volt annak a feltételnek a megteremtése, miszerint a csatornázásra beadható pályázat minél jobban megközelítse a 100 %-ot. Akkor két komoly ellenérv volt. Az egyik, hogy bizonyos területeken hiányzik a közmő. Ismert, hogy az unió az elıközmővesítést nem támogatja, ezért ezek a területek kiesnek. Közmő hiányában az érintett területre, nem adható meg a lakhatási engedély sem. A másik ok a lakósőrősség hiánya. Az ügy orvoslására kezdeményezte a rendkívüli közgyőlés összehívását annak érdekében, hogy a Békés Megyei Vízmővek Zrt. megvalósítva a ,- Ft-os közmőfejlesztést a városban, ,- Ft-nak mutatta ki az elıterjesztés a még ivóvízzel ellátatlan területek bekapcsolását. A ,- Ft kényelmesen biztosította volna az ellátatlan területek ivóvízzel történı ellátását, illetve a szükséges pályázati önrészt. Polgármester is támogatta, hogy egymásban bízva, ne rendkívüli közgyőlés vitassa meg a témát. Ehhez képest a következı történt: A többségi tulajdonosok nevében az a személy terjesztette elı a Békés Megyei Vízmővek Zrt. új vezérigazgató személyére vonatkozó javaslatot, aki nem rendelkezik tulajdonnal Kondoros polgármestere nem tagja a Zrt-nek -. Kivétel, ha a FIDESZ-t képviselı jogcímet vesszük alapul. A Zrt-ben van tulajdonhányada a FIDESZ-nek? Amennyiben igen, többségi tulajdonos? Békéscsaba város 37 % tulajdonrésszel rendelkezik. A második legnagyobb tulajdon mértéke 10 %, az összes többi ennél is kisebb. Hogyan mondhat le a legnagyobb tulajdonos a jelöltállítás jogáról annak érdekében, hogy kísérletet tegyen a vezetés megszerzésére? Sajnálatos tény, hogy a többségi tulajdonos átengedte a javaslattétel jogát a tulajdonrésszel nem rendelkezı kívülállónak, ami miatt ,- Ft került veszélybe. A közgyőlésen, az elızetes megbeszélések ellenére sem ismertette Vantara Gyula polgármester, hogy a város 38 % tulajdonrésszel olyan programot támogat, amely ugyan figyelembe veszi a ,- Ft-os fejlesztési programot, de az elszámolási logika alapján változatlan feltételekkel mőködteti tovább az Árpád Fürdıt. Ennek ellenére a megállapodás aláírásra került. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. közgyőlésén ezzel kapcsolatban nem hangzott el észrevétel, javaslat. Jó esély van arra, hogy a ,- Ft-ból nem valósítható meg az ivóvíz fejlesztés, így nem biztosított a ,- Ft, a csatornázás önrészre. Veszélybe kerülhet, illetve megdrágulhat az Árpád Fürdı üzemeltetése a városlakók és az önkormányzat számára. Egyetlen egy javaslatot tett Vantara Gyula polgármester, ne az átlagos mértékben, hanem 11,4 %-kal emelkedjen az új tagok tiszteletdíja. Ez volt a legfontosabb, nem pedig az, hogy a város számára megırizze a csatornázás esélyét. (Kazetta 1/ ) Hanó Miklós alpolgármester: Érdekes, ahogy Tóth Károly képviselı felvázolja a dolgokat. Emlékezete szerint október elseje elıtt elindult a szennyvízcsatorna beruházás. A terveztetés is meghirdetésre került. Már akkor aláírt szerzıdésnek kellett lennie a Békés Megyei Vízmővek Rt-vel, mely nem található. Kérte, ne higgye Tóth Károly képviselı, hogy nem a város teljes csatornázottságának elérése a cél. A szóban ismertetett elıírások alapján készítették el a pályázatot. Tételesen nem szerel mi alapján lehet az Eu kohéziós alapjába benyújtani. Hetek óta ígéri a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, hogy a szóban elmondottakat írásban is rendelkezésre bocsátja. Nem az alapján készítették el az utcákban élık listáját, hogy oda ki van bejelentve, hanem tételes szemrevételezéssel, figyelembe véve a Vízmővek által elmondottakat. Azokra a területekre hiába vezetik be a vizet, ahol nem elegendı a lakosság száma. Ennek alapján számos területen nem valósítható meg a beruházás.

10 10 Kérte Tóth Károly képviselıt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, Bajnai Gordonnál járjon el annak érdekében, ha az Eu az eddigi gyakorlatnak megfelelıen 88 %-ról 68 %-ra csökkenti a támogatást, az ügynökség a hiányzó mérték erejéig egészítse ki a kormány által nyújtható támogatással A projekt a megvalósíthatósági tanulmány szerint ,- Ft. A veszély a megvonásban rejlik. Kérte, hogy a PIU üléseken Tóth Károly képviselı vegyen részt. Tájékoztatásul elmondta, hogy Molnár László országgyőlési képviselı részt vesz az üléseken. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Tóth Károly képviselı nem volt jelen a megbeszéléseken, így alaptalanul hivatkozik bizonyos dolgokra, amelyek nem fedik a valóságot. Az MSZP frakciója által benyújtott rendkívüli közgyőlés indítványozása több sebbıl vérzik. Soron kívüli közgyőlés megnevezés a pontos. A soron kívüli közgyőlés kezdeményezése a formai követelményeknek nem tett eleget. Az aláírások hiányoznak. Olyan dolgokra hivatkozik, miszerint az Árpád Fürdı és a Vízmő Zrt. közötti szerzıdés változatlan feltételek mellett mőködjön tovább. Nem ismeri a képviselı hírforrását, de ilyen szerzıdés nem létezik. A számonkért ,- Ft a legenda nagyságrendjébe tartoznak. Írásos anyag errıl nincs. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Vízmő Zrt. megküldte a szóbeli egyezségre vonatkozó megállapodást, miszerint van egy ,- Ft-os szennyvíz, és egy a ,- Ft-os ivóvíz igény. A ,- Ft-os ivóvíz igény ki mit biztosít megállapodása megérkezett május 31-én. Korábban egyeztették, hogy Békéscsabán született személy legyen a Zrt. vezetıje, vagy sem. Ilyen alapon Tóth Károly képviselı nem lehetne az önkormányzat tagja, hiszen nem Békéscsabán született. A gazdasági társaságban szereplık jogai azonosak. A közös megbeszélésen is ismertette, hogy nem azon múlik, hogy békéscsabai az igazgató, vagy sem. Olyan igazgató megválasztását várja el a legnagyobb tulajdonos, aki megfizethetı, jó ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást, ésszerő, átlátható gazdálkodást biztosítva megszünteti a fejlıdést gátló tulajdonosi viszályt. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Az információi pontosak novemberében tett szándéknyilatkozatban a Vízmő Zrt. szándékát fejezte ki a fejlesztésben történı közremőködésre. A kérés az volt, hogy a legnagyobb tulajdonos tegyen javaslatot a vezérigazgató személyére. A válasz szerint azonban a legnagyobb tulajdonos képviselıje Vantara Gyula - a legjobb választásnak azt látta, hogy Szeghalom állatorvosa legyen a vezetı. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem azon múlik, hogy városi képviselı-e az igazgató, hanem azon, hogy korrekt partner legyen. Meg kell várni a végét a jelenleg is tartó gazdálkodásra irányuló könyvvizsgálói vizsgálatnak. A szándéknyilatkozat, amirıl említést tett Tóth Károly képviselı, a vezérigazgató által került visszavonásra azzal, hogy nem látják a év gazdálkodását, mivel nem rendelkezik a társaság ,- Ft-tal. Ezért szükséges az összeg évesre történı megbontása (Kazetta 1/ ) Hanó Miklós alpolgármester: Az elhangzottakra reagálva azt kívánta elmondani, hogy október elseje elıtt még aláírt megállapodás nem volt. Nem kapott választ arra a kérésére, amelyben Tóth Károly képviselıt kérte, járjon el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, hogy

11 11 ne kerüljön magasabb összegbe a beruházás a központi támogatás egy részének megvonása miatt. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: Kérte a vita lezárását. Korábban a polgármester javasolta, - a Vizmő Zrt. új igazgatója által - kerüljenek megszüntetésre azok a tulajdonosi viszályok, amelyek a fejlıdést akadályozzák. Tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy jelenleg milyen problémák állnak fenn. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Tekintettel arra, hogy belsı vállalati ügy, nem kívánta részletezni. Tájékoztatásul elmondta, hogy az Árpád Fürdı kérdését a többi résztulajdonos nehezen emészti meg. A békéscsabai az egyetlen fürdı, amelyet a Vízmő üzemeltet. A tulajdonostársak részérıl felügyelı bizottsági ülésen az Észak-Békési polgármesterek éltek felvetéssel. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Árpád Fürdıvel kapcsolatban elmondta, hogy korábban ellenezte a Békés Megyei Vízmővek részére történı átadást. A tulajdonba történı átadás megtörtént, a továbbiakban a Vízmő Zrt. az üzemeltetı. Amennyiben az észak-békési polgármesterek ezt nehezményezik, számukra ismertetni szükséges, ki hozza a legtöbb hasznot a vállalatnak. Meglátása szerint az önkormányzat hozza a legnagyobb profitot a Békés Megyei Vízmővek Zrt-nek. (Kazetta 1/ /1. 005) Vantara Gyula polgármester: A polgármesteri eskü letételekor a város érdekében fogalmazta meg, hogy minél jobbat és többet kíván tenni Békéscsabáért. Örömmel fogja a közgyőlésnek bemutatni azokat a megállapodás-tervezeteket, amelyek arról szólnak, hogy kinek mi a feladata, milyen terveket szolgáltat. Az ivóvízhálózat-bıvítés kapcsán valószínőleg a következı közgyőlésre elıterjesztés készül. (Kazetta 2/ ) Mezei Zsolt képviselı: Véleménye szerint valamennyi képviselı érzelmileg és gazdaságilag mérlegel. Mindenki azt szeretné, ha az önkormányzathoz kerülne a fürdı. A gazdasági oldalt áttekintve elgondolkodtak azon, hogy a város a többletként jelentkezı terhet bírja, vagy sem.. Amennyiben nem sikerül az új igazgatónak ezeket az anomáliákat kezelni, készüljön stratégiai terv. Vizsgálják meg mi történik, ha a város, mint többségi tulajdonos felkéri a Zrt. igazgatóságát, a teljes eszközállomány felértékelésére. Kerüljenek aktiválásra és elszámolásra azok az értékek, amelyek a városon keresztül folytak a Zrt-be. Ez továbbra is igazán jó alku pozíció lehet azzal kapcsolatban, ha az akarat másképp nem érvényesíthetı. Gazdasági alapon azonban éljen az önkormányzat ezzel a lehetıséggel és lépjen ki a társaságból. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Egyetért az elmondottakkal. A kilépésnek egyetlen akadálya van, 10 éves vagyonkezelıi szerzıdés köttetett az önkormányzat és a Vízmő között. 10 év alatt nem jött létre olyan megállapodás a fürdı mőködtetése tárgyában, amely tartalmazná, hogy kinek mi a feladata, melyet az elıterjesztés kapcsán is hiányolt. Számtalan kérdés merül fel. Számos kérdés nincs jogilag, korrekten szabályozva.

12 12 Tekintettel arra, hogy leírt, kétoldalú megállapodások nincsenek, az új vezérigazgatót megkeresve adatszolgáltatást kérnek. A kivonulás stratégiai kérdés, amit zárt körben kíván megbeszélni. (Kazetta 2/ ) Napirend tárgya: Bizottsági tagságról lemondás Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztés szerint Opauszki Zoltán Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Gazdasági, Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának külsı tagja volt május 1. napjától a köztisztviselıi törvény hatálya alá esı alkalmazottja a Polgármesteri Kabinetnek, így a bizottságban betöltött tisztségérıl összeférhetetlensége miatt lemondott. Elıterjesztıként javasolja Gergely Tamás külsı tagként történı megválasztását. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. A közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 268/2007. (V.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Gazdasági, Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának külsı tagjává Gergely Tamás, Békéscsaba, Illyés Gy. U. 41. szám alatti lakost megválasztja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: június 1. Vantara Gyula polgármester: A megválasztott bizottsági tagnak munkája megkezdése elıtt esküt kell tennie. Kérte a jelenlévıket, álljanak fel. Gergely Tamást kérte, tegyen esküt. Megválasztásához gratulált, jó munkát kívánt. (Kazetta 2/ ) Napirend tárgya: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:: 269/2007. (V.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: 12/2007. (I. 25.) 13/2007. (I. 25.)

13 13 20/2003. (I. 30.) 21/2006. (I. 26.) 22/2006. (I. 26.) 24/2006. (I. 26.) 24/2007. (I. 25.) 27/2003. (I. 30.) 187/2003. (III. 27.) 27/2006. (I. 26.) 31/2004. (I. 29.) 32/2007. (I. 25.) 33/2007. (I. 25.) 36/2007. (I. 25.) 38/2003. (I. 30.) 43/1994. (I. 20. ) 48/2004. (I. 29.) 61/2005. (II. 24.) 70/2006. (II. 23.) 74/2005. (II. 24.) 76/2006. (II. 23.) 77/2005. (II. 24.) 80/2003. (II. 27.) 93/2001. (III. 29.) 97/2006. (II. 23.) 308/2006. (VI. 8.) 368/2005. (XII. 15.) 106/2006. (II. 23.) 112/2006. (II. 23.) 114/1999. (III. 11.) 125/2002. (III. 7. ) 138/2005. (III. 24.) 146/2007. (III. 29.) 151/2007. (III. 29.) 154/2006. (III. 23.) 161/2007. (III. 29.) 167/1997. (IV. 24.) 170/2006. (III. 23.) 174/2006. (III. 23.) 175/2002. (V. 2.) 178/2006. (III. 23.) 189/2006. (V. 11.) 210/2006. (V. 11.) 221/2000 (IV 13.) 221/2006. (V. 11.) 223/2006. (V. 11.) 224/2005 (IV. 21.) 226/2006. (V. 11.) 232/2006. (V. 11.) 236/2004. (IV. 29.) 241/2005. (V. 19.) 277/2005. (VI. 16.) 447/2005. (IX. 22.) 249/2005. (V. 19.) 252/2003. (IV. 24.) 258/2006. (V. 11.) 269/2004. (IV. 29.) 280/2006. (VI. 8.) 295/2005. (VI. 16.) 295/2006. (VI. 8.) 296/2006. (VI. 8.) 297/2006. (VI. 8.) 298/2006. (VI. 8.) 298/2005. (VI. 16.) 302/2002. (VII. 11. ) 300/2005. (VI. 16.) 302/2004. (V. 27.) 303/2005. (VI. 16.) 304/2000. (V. 11.) 312/2006. (VI. 8.) 315/2006. (VI. 8.) 319/2004. (VI. 24.) 320/2004. (VI. 24.) 329/2001. (VI. 21.) 335/2001. (VI. 21. ) 337/2001. (VI. 21. ) 338/2001. (VI. 21. ) 339/2001. (VI. 21. ) 352/2006. (VII. 6.) 359/2006. (VII. 6.) 374/2006 (VII. 6.) 375/2006. (VII. 6.) 379/2006. (VII. 6.) 389/1998. (VII. 9.) 390/1994. (IX. 1. ) 395/2006. (VII. 6.) 397/2004. (VII. 8.) 397/2006. (VII. 6.) 398/2005. (VII. 14.) 408/2004. (VII. 8.) 410/2000. (VII. 6.) 416/2004. (VII. 8.) 421/2003. (VII. 10.) 429/2004. (VII. 8.) 430/2000. (VII. 6.) 432/2004. (VII. 8.) 437/2006. (IX. 14.) 441/2005. (VII. 14.) 472/2002. (X. 30. ) 473/2002. (X. 30. ) 474/2002. (X. 30. ) 475/2003. (IX. 18.)

14 14 489/2004. (IX. 23.) 489/1998. (X. 28. ) 385/1999. (V. 27. ) 517/2002. (XI. 14. ) 519/2002. (XI. 14. ) 520/2002. (XI. 14. ) 521/2002. (XI. 14. ) 522/2002. (XI. 14. ) 496/2005. (IX. 22.) 499/2006. (IX. 14.) 501/2006. (IX. 14.) 510/2006. (IX. 14.) 526/2004. (IX. 23.) 541/2000. (IX. 21.) 547/2005. (X. 19.) 548/2005. (X. 19.) 553/2004. (X. 20.) 558/2004. (X. 20.) 560/2005. (X. 19.) 563/2002. (XII. 19.) 565/2005. (X. 19.) 565/2006. (X. 26.) 566/2006. (X. 26.) 566/2005. (X. 19.) 570/2006. (X. 26.) 577/2002. (XII. 19.) 582/2006. (XI. 16.) 584/2006. (XI. 16.) 590/2000. (X. 19.) 590/2005. (XI. 17.) 594/2005. (XI. 17.) 596/2006. (XI. 16.) 597/2005. (XI. 17.) 602/2006. (XI. 16.) 603/2006. (XI. 16.) 604/2004. (XI. 18.) 604/2006. (XI. 16.) 605/1999. (IX. 9.) 605/2006. (XI. 16.) 606/2006. (XI. 16.) 607/2006. (XI. 16.) 610/2006. (XI. 16.) 614/2006. (XI. 16.) 615/2006. (XI. 16.) 625/2000. (XI. 16.) 627/2006. (XII. 4.) 629/2001. (XII. 13.) 651/2005. (XII. 15.) 1/2006. (I. 26.) 656/2005. (XII. 15.) 657/2005. (XII. 15.) 658/2005. (XII 15.) 661/2005. (XII. 15.) 663/2005. (XII. 15.) 671/2005. (XII. 15.) 679/2004. (XII. 16.) 687/2004. (XII. 16.) 688/2006. (XII. 14.) 692/2006. (XII. 14.) 693/2006. (XII. 14.) 695/2006. (XII. 14.) 696/2005. (XII. 15.) 702/2004. (XII. 16.) 703/2005. (XII. 15.) 704/2004. (XII. 16.) 715/2000. (XII. 14.) 775/1999. (XI. 18.)

15 15 Felelıs: Dr. Benedek Mária jegyzı Határidı: június 11. Napirend tárgya: Beszámoló a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységrıl Szilvásy Ferenc képviselı: Elismerését fejezte ki. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat évben magas színvonalon látta el az önkormányzat. Megjegyezte, hogy a szociálpolitikai osztály gyámhivatali csoportjának az ügyhöz nincs köze, hiszen évben Békéscsabán Gyámhivatal mőködött, amelyet a minisztérium minısítése szerint a Magyarországon mőködı gyámhivatalok között az elsı tíz gyámhivatal között tartották számon. Teljesen indokolatlan, ésszerőtlen és érthetetlen a gyámhivatal átszervezése, és lefejezése is. Még egyszer elismerését fejezte ki a gyámhivatalban folytatott évi munkáért. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: A határozati javaslatot kívánta kiegészíteni, miszerint helyesen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki a évben végzett magas színvonalú munkáért. Évek óta az adottsághoz képest viszonylag kevés munkaerıvel, megfeszített munkával, komoly, magas színvonalon végzik a munkát. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Takács Péter képviselı módosító javaslatát. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a kiegészítésre vonatkozó módosító javaslatot elfogadta. Vantara Gyula polgármester: Az elfogadott módosítással együtt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 270/2007. (V.31.) közgy. H A T Á R O ZA T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki a 2006-ban végzett magas színvonalú munkáért. Felelıs: Dr. Benedek Mária jegyzı Határidı: június 1.

16 16 Napirend tárgya: Vagyoni ügyek, pályázatok, fejlesztések Tárgy: Telek értékesítése a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett. (Kazetta 2/ ) Tárgy: Építési telek értékesítése Mezımegyeren Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 271/2007. (V.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése nyilvános árverésen értékesíti az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı, békéscsabai 11966/1 hrsz-ú 785 m 2 területő, a 11966/2 hrsz-ú 783 m 2 területő, és a 11966/3 hrsz-ú 793 m 2 területő építési telkeket, az alábbi feltételekkel: 1. A telkek kikiáltási ára bruttó Ft/m 2, a beépítési kötelezettség négy év. 2. A telkeknek a lakhatási engedély megadásához szükséges mértékő feltöltése a vevık feladata és költsége. Felelıs: Hanó Miklós alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: Építési telek értékesítése a Gyulai út mellett Fodor Lajos képviselı, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke: Elıterjesztıi jogával élve javasolja, hogy a telek kikiáltási ára ,- Ft/m 2 legyen. (Kazetta 2/ ) Mezei Zsolt képviselı: Egyetért a kikiáltási ár emelésével. Jól megfontolt stratégia, ha több a, város tulajdonában lévı területet egyszerre kíván az önkormányzat értékesíteni? A piacon a magas kínálat esetén árleszorító hatása van. A mővelési ágból történı kivonás mekkora költséget jelent? (Kazetta 2/ ) Boros László Attila osztályvezetı: A feltett kérdésekre a következı válaszokat adta: Az Északi Ipartelepen és az Almáskerti Ipari Parkban értékesítés elıtt álló területek teljesen más

17 17 hasznosításúak. Jelen esetben kereskedelmi és szolgáltató tevékenységre, míg a másik esetben elsısorban termelı tevékenységre van lehetıség. Éppen ezért nem teremtıdik konkurencia a piacon. A mővelési ágból történı kivonás ,- Ft-ot költséget jelent, míg az erdıtelepítés kb ,- Ft-ot. Vantara Gyula polgármester: Az elhangzott módosító javaslattal együtt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 272/2007. (V.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése nyilvános árverésen értékesíti az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı, békéscsabai 1506/13 hrsz-ú 4748 m 2 területő, beépítetlen terület mővelési ágú ingatlant, az alábbi feltételekkel: 1. A telek kikiáltási ára Ft/m 2 +áfa, a beépítési kötelezettség négy év. 2. A telken található fák kitermeléséhez szükséges engedély megszerzése, valamint az emiatt szükséges díj megfizetése a vevı feladata és költsége. Felelıs: Hanó Miklós alpolgármester Határidı: augusztus 31. Tárgy: A 3216/19 hrsz-ú terület egy részének értékesítése Hrabovszki György képviselı: Az elıterjesztés korrekten tartalmazza a speciális lehetıséget. Tudomása szerint 90 %-os beépítettség nincs, a határ maximum 70 %. Ebbıl adódóan az elızı döntés, amely ,- Ft-ban állapította meg a belvárosi, belterületi 90 %-ban beépített ingatlan négyzetméterenkénti árát, meglehetısen normál árnak tekinthetı. Javasolta a vételár ,- Ft-ra történı csökkentését. A ,- Ft-ra történı csökkentéssel nem ért egyet. (Kazetta 2/ ) Boros László osztályvezetı: Elfogadja a képviselı érvelését. A piacot meg lehet mérni a ,- Ft/m 2 árral is. A döntés a közgyőlés kezében van. A bizottsági ülésen felvetıdött az ingatlan magasabb áron történı értékesítése, piac hiányában a terület a késıbbiekben alacsonyabb áron is értékesíthetı. (Kazetta 2/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı, a Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Nem a telket, hanem a felépítményt kívánják megvásárolni. A Magyar Telekom Nyrt. évekig nem tudja értékesíteni az ingatlant, mert az alatta lévı földterület után kell díjat fizetnie. Az épület a földterülettel együtt ér valamit. A bizottság jól megfontolta döntését, amikor az épület és az alatta lévı földterület együttes értékesítésérıl határozott. Természetesen kérni lehet a terület parkolási szempontból történı rendbetételét. A vállalkozónak funkcióváltás miatt parkolót is építenie kell ,- Ft egységáron. Nem

18 18 kell összehasonlítani a Gyulai úton lévı telkek forgalmi értékével. Személy szerint továbbra is javasolja a terület ,- Ft egységáron történı értékesítését. (Kazetta 2/ ) Baji Lajos képviselı: Felhívta a figyelmet arra, hogy abban az esetben, amikor a felépítmény tulajdonosa kívánja megvásárolni a földterületet, akkor magasnak tartja az önkormányzat által kért árat. Fordított helyzetben hosszú évek pereskedése után nagyon magas az ár. Amennyiben a gazdasági érdek egyéni érdekként jelenik meg az ingatlan értéke igen magas, amikor pedig a magánszektor kívánja a köztulajdont megvásárolni, akkor nem tud alacsony árat meghatározni, hogy ne legyen túl magas. Generális probléma, amivel szembesül az önkormányzat. Jó lenne, ha értékéhez közeli áron történne az értékesítés. (Kazetta 2/ ) Hrabovszki György képviselı: Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat nincs eladási kényszerben. A Magyar Telekom Nyrt. értékesíteni kívánja a számára feleslegessé vált ingatlant. A földhasználati díj folyamatosan befolyik az önkormányzatnak. A vevıt semmi más nem érdekli, csak az, hogy rendezett tulajdonviszonyok mellett jusson hozzá az ingatlanhoz. Akkora volumenő bevételt az értékesítés nem jelent, ami miatt szükséges lenne az ár csökkentése. A belvárosban 90 %-os beépíthetıség mellett nem reális a ,- Ft/m 2 ár. Javasolta, amennyiben az értékesítés mellett dönt a közgyőlés ,- Ft/m 2 áron kínálja a telket. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, miszerint a földterület vételára ,- Ft/m 2 áron kerüljön meghirdetésre. - Megállapította, hogy a közgyőlés 9 igen, 8 nem szavazattal, 8 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 17 igen, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következı határozatot hozta: 273/2007. (V.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a békéscsabai 3216/19 hrsz-ú földrészleten található kb. 118 m 2 területő felépítmény értékesítésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: I. A közgyőlés az önkormányzatot földtulajdonosként megilletı elıvételi joggal, a Magyar Telekom Nyrt által felkínált, bruttó ,- Ft-os felépítmény áron nem kíván élni. II. A közgyőlés értékesíti a 3216/19 hrsz-ú földrészleten található, volt telefonközpont alatti, kb. 118 m 2 földterületet a felépítmény tulajdonosának, az alábbi feltételekkel: A földterület vételára ,- Ft/m 2 + áfa. A szükséges változási vázrajz elkészíttetése a vevı feladata és költsége.

19 19 A felépítmény alatti közmővezetéket a vevı köteles a saját költségén közterületre áthelyezni. Felelıs: Hanó Miklós alpolgármester Határidı: december 31. Dr. Benedek Mária jegyzı: Folyamatosan jelezte, a 4.1. napirenddel kapcsolatban kívánt szót kérni. A szavazással kapcsolatban törvényességi észrevételt tesz; ugyanis a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a kötbér esetén egyszeri, egyösszegő megfizetés történjen. Errıl a módosító javaslatról nem történt szavazás. Kérte a téma ismételt napirendre vételét. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte törölni az elızı szavazás eredményét. Tárgy: Telek értékesítése a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban Vantara Gyula polgármester: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot támogatta azzal a módosítással, miszerint a kötbér esedékessége esetén egyszeri egyösszegő megfizetés történjen. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Megköszönte a jegyzı asszonynak, bebizonyította, hogy megyei felügyelet nélkül is képes a közgyőlés érdemi munkára. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással, a módosító javaslattal egyetértett. Az elfogadott módosító javaslattal együtt szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 274/2007. (V.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése értékesíti a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban telekalakítás után a 20525/13 hrsz-ú 8758 m 2 területő telket a Huntraco Zrt. (2040 Budaörs, Kamaraerdei u.1-3.) részére, kereskedelmi és szolgáltató telephely létrehozására. A szerzıdés egyedileg rögzített feltételei a következık: A terület vételára: Fizetési határidı: 4.500,- Ft/m 2 +áfa A szerzıdéskötéssel egyidejőleg

20 20 Beépített kötelezettség: A szerzıdéskötéstıl számított 2 év A kötbér összege: a beépítési kötelezettség mőszaki átadás határidıre történı nem teljesítése esetén a telekár évi 5%-a. A kötbér esedékessége a fenti határidı leteltét követı 30 nap. Foglalkoztatás: Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma az új telephelyen való mőködés kezdetétıl számított elsı 12 hónapjára vonatkozóan 13 fı. A kötbér összege a fenti foglalkoztatotti létszámtól való elmaradás esetén, hiányzó foglalkoztatottanként az akkor érvényes minimálbér járulékaival növelt éves értéke + áfa. A kötbér esedékessége a fenti periódust követı 30 nap egyszeri egyösszegő megfizetéssel. A közgyőlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az ipari parki telek értékesítésénél alkalmazott, a fentiekkel kiegészített szerzıdés aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Sztankó János ügyvezetı igazgató Határidı: 2007.július 15. Vantara Gyula polgármester: 15 óra 15 perckor 30 perc szünetet rendelt el, a közgyőlés 15 óra 45 perckor folytatja tovább munkáját. (Kazetta 2/ ) S z ü n e t Tárgy: A Hídépítı Zrt. bejárójának biztosítása Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés18 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 275/2007. (V.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elrendeli az önkormányzat tulajdonában lévı 2659/4 hrsz-ú földrészlet megosztását. A megosztás során kialakuló 2659/6, 2659/7 és 2659/8 hrsz-ú ingatlanokat az ingatlannyilvántartásban változatlan tulajdoni állással be kell jegyeztetni. Felelıs: Hanó Miklós alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: Tájékoztató a Magyar Állammal megkötött földcsere-megállapodásról Takács Péter képviselı: Aranykorona értéken történik a csere. A Repülıtérrel szembeni terület az önkormányzat tulajdona, mely véleménye szerint piaci értéket képviselve nagyon értékes terület. (Kazetta 2/ )

21 21 Márton László. a Stratégiai- Fejlesztési Osztály munkatársa: Annak idején a terület a megyei önkormányzattal történı területcsere megállapodás tárgyát képezte, miszerint. 50 ha-t kapott volna a városi önkormányzat a repülıtér területébıl. Az üzlet meghiúsult, maradt a szóban forgó terület, mely egyrészt a repülési sík miatt korlátozottan beépíthetı, másrészt a 44-es számú út miatt nem lehet kihajtani, csak szervizúton lehet közlekedni. Gazdasági szempontból nincs akkora hasznosítási jelentısége, mint azoknak a területeknek, amelyeket a Lencsési lakótelep mellett, a temetı mellett, illetve az Ipari út mellett a Magyar Állam biztosít. A terület elhelyezkedése jó, viszont a megközelíthetısége kedvezıtlen. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 276/2007. (V.31.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Állam és az Önkormányzat között létrejött földcsere megállapodást tudomásul vette. 2. Az önkormányzat tulajdonába kerülı földrészletek közül a 0200, 0205, 6175/7 és 6175/8 hrsz-ú földrészletek hasznosítására vonatkozó javaslatot a év végéig el kell készíteni. 3. A közgyőlés felkéri Dr. Benedek Mária jegyzıt, hogy az Ipari út még telekkönyvezetlen szakaszának ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzése érdekében a 6175/8 hrsz-ú földrészlet megosztásáról soron kívül intézkedjen. Felelıs: Hanó Miklós alpolgármester Dr. Benedek Mária jegyzı Határidı: december 31. Tárgy: Az Ipari út melletti területek megosztása Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság az elıterjesztést véleményezte, a határozati javaslat harmadik pontját javasolja elhagyni. (Kazetta 2/ ) Fodor Lajos képviselı, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke: Módosító javaslatában kérte a határozati javaslat harmadik pontjának a törlését. A terület az önkormányzat tulajdonában van, nem ajánlja annak egyben történı értékesítését. A megosztás véleménye szerint sokkal praktikusabb. (Kazetta 2/ )

22 22 Baji Lajos képviselı: Az önkormányzatnak két éve áll rendelkezésére az Északi Ipartelep komplex hasznosítását célzó megvalósíthatósági tanulmány. A szakemberek a területre két megosztási javaslatot is készítettek. Az egyik egy nagyobb, telkes kiosztásra, a másik több, kisebb telekre történı bontásra vonatkozott. A jelenlegi elıterjesztés egyik változattal sem mutat hasonlóságot. Javasolta, hogy abban az esetben, ha a terület rendezési tervével megegyezıen a fejlesztés nagyobb terület egyben történı hasznosítását igényelné, a közgyőlés ne zárkózzon el a megosztástól eltérı területhasznosítástól. A hasznosítás másik elınye lenne, ha valaki egyben vállalná a terület mőbevételét, nincs szükség a megépítendı közmővekre ezen belül is az út ugyanis a Balassa utcának további folytatása nagy lakossági igényt nem fed le. Aki ismeri a területet, az tudhatja, hogy kevesen használják az átjáró utat. A terület feltárásához, az Északi Ipartelepi útról, illetve az elkerülı útról biztosított lehajtás az egyben történı hasznosítás esetében is értelmes elgondolás. Az nem baj, hogy jelenleg egy C típusú megosztás került a közgyőlés elé. Kérte, fontolja meg a közgyőlés döntését és a harmadik pont megtartásával fogadja el a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı, a Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: A bizottság azért javasolta a határozati javaslat harmadik pontjának elvetését, mert az úthálózat kialakítása közcélból nem kötelezı. Komoly A, illetve B verzióról van szó, hiszen az egyben történı értékesítéskor nem szerepel út. Annak megléte esetén nem lehet egyben értékesíteni a területet. Hanó Miklós alpolgármester vezetésével részt vett a Mokry lakótelepen megtartott lakossági fórumon, ahol komoly igény merült fel a Balassa út elkerülı útra történı becsatlakozására, illetve ezáltal az Északi Ipartelep ezen része is feltárásra kerüljön. Elhangzott, hogy a területet kevesen használják. Ez valóban igaz, hiszen nincs kiépített út. Jelenleg közlekedésre alkalmatlan út van, amit minısége miatt nem használnak. Megköszönte a Stratégiai- Fejlesztési Osztály dolgozóinak a kidolgozott megoldási javaslatot. Azzal, hogy a régi Balassa utca nyomvonala átépítésre kerül és T vonalban csatlakozik az elkerülı úthoz, a lakossági igények nagymértékben megvalósulnak, a terület is értékesíthetıvé válik. Korábbi közgyőlésekre felmérés készült hogyan lehet az önkormányzat a tulajdonában álló területeket összevonni, és egységesen, jobb feltételekkel értékesíteni. Az elıterjesztéshez csatolt vázrajz ezt tartalmazza. (Kazetta 2/ ) Baji Lajos képviselı: Az Ipari út és az elkerülı út közötti Balassa utca feljavított, cseréppel feltöltött út. Esıben is lehet közlekedni rajta. Viszont az Ipari út és a Szikszava közötti területnek valóban nagyon elhanyagolt az útja. Amennyiben ezt kívánják feltáratni, gondoskodjanak arról is, hogy az Ipari út és a város belsı területe közötti útról, mely nem az iparterület használatát, hanem az átközlekedést javítja. Messze áll a gazdaságfejlesztési elképzelésektıl. A terület úthálózattal történı ellátását központi pályázati forrásból kívánják megoldani. Véleménye szerint amennyiben a közel 1 km hosszúságú feltáró utat ipari használatra kívánják megépíteni, 11 tonnás teherbírásnak kell megfelelnie, mely komoly költséget jelent. Telekértékesítés esetén a belsı feltáró út már a beruházás részét képezi, ezáltal a város mentesül az ipari használatra alkalmas kiszolgáló út létrehozásától. Továbbra is javasolja, hogy a harmadik pont megtartásával fogadják el a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ )

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-12/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 2-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye. Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 12-én - hétfın - de. 7,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben