BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 124/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Békéscsaba város évi közrend, közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót elfogadta, és köszönetét fejezi ki Marik András alezredesnek, a Városi Rendőrkapitányság vezetőjének, és a Rendőrkapitányság valamennyi dolgozójának az elmúlt évben végzett munkájukért. Tárgy: Tárgyalás menetének meghatározása - A közgyűlés 19 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 125/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Jaminai Körzeti Megbízotti Iroda éves dologi kiadásai" tárgyú előterjesztésről ismételt szavazást rendel el. Tárgy: Jaminai Körzeti Megbízotti Iroda éves dologi kiadásai - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 126/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jaminai körzeti megbízotti iroda éves dologi kiadásának vállalásáról készült előterjesztést. A közgyűlés a megbízotti iroda dologi kiadásaira 650 e Ft-ot jóváhagy, melynek forrása az általános tartalék. A változást a évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni. Felelős: Határidő: Dr. Simon Mihály jegyző folyamatos Tárgy: Vagyonrendelet mellékletének módosítása

2 A közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2000.(III.16.) sz. önkormányzati rendelete az "Önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló többszörösen módosított 3/1999.(II.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/1999.(X.20.), a 26/1999.(X.20.), 27/1999.(XI.18.), 32/1999.(XII.16.) sz. rendelettel módosított 3/1999.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ A rendelet II. sz. mellékletének "Egyéb vagyon - forgalomképes" vagyoni körében 526. sorszámú, 01341/2 hrsz-ú, 9 ha 4597 m2 területű "szántó" művelési ágát "erdő" művelési ágra változtatja és átteszi az I. sz. melléklet "Törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes" vagyoni körbe. /2/ A rendelet I. sz. mellékletében "Törzsvagyon - forgalomképtelen" vagyoni körében 82. sorszámú, 1498/26 hrsz-ú, 19 ha 3208 m2 területű "közterület" művelési ágát "erdő" művelési ágra változtatja és átteszi a "Törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes" vagyoni körbe. /3/ A rendelet II. sz. mellékletének "Egyéb vagyon - forgalomképes" vagyoni körében 33. sorszámú, 1512/5 hrsz-ú, 24 ha 2366 m2 területű "szántó" művelési ágát "erdő" művelési ágra változtatja és átteszi az I. sz. melléklet "Törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes" vagyoni körbe. /4/ A rendelet I. sz. mellékletében "Törzsvagyon - forgalomképtelen" vagyoni körébe tartozó, megosztást követően 1700/13 hrsz-ú, 2 ha 6585 m2 területű "díszkert" művelési ágát "erdő" művelési ágra változtatja és átteszi a "Törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes" vagyoni körbe. 2. /1/ A rendelet I. sz. mellékletében "Törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes" vagyoni körébe tartozó alábbi ingatlanokat átteszi a rendelet II. sz. melléklet "Egyéb vagyon - forgalomképes" ingatlanok körébe. Hrsz. Művelési ág Területe Címe /19 gyógyszertár és orvosi rendelő 402 m2 Bcs., Lencsési út /12/A/2 gyógyszertár és

3 - 3 - üzletek 290 m2 Békéscsaba, Petőfi u /A/1 gyógyszertár 277 m2 Bcs.,Szent István tér 6. /2/ A rendelet I. sz. mellékletében "Törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes" vagyoni körébe tartozó 8604 hrsz-ú, 889 m2 területű, Bacsányi u. 7. sz. alatti "gyógyszertár" ingatlan művelési ágát "gazdasági épület, udvar" művelési ágra módosítja és átteszi a rendelet II. sz. melléklet "Egyéb vagyon - forgalomképes" vagyoni körbe. 3. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, március 16. Pap János sk. Dr. Simon Mihály sk. polgármester jegyző Tárgy: 44. számú elkerülő út - A közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 127/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dr. Simon Mihály jegyzőt, tájékoztassa a közgyűlést arról, hogy a várost elkerülő út területének megvásárlása során milyen feleslegesnek ítélhető ingatlanvásárlások történtek (műszakilag, értékben). Felelős: Határidő: Dr.Simon Mihály jegyző áprilisi közgyűlés Tárgy: évi költségvetési rendelet módosítása - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2000.(III.16.) sz. önkormányzati rendelete az évi költségvetésről szóló 6/1999.(III.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 10/1999.(IV.22.) sz., a 15/1999.(VII.8.) sz., a 18/1999.(IX.9.) sz., a 24/1999.(X.20.) és a 33/1999.(XII.16.) sz. rendeletekkel módosított 6/1999. (III.11.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:

4 /1/ Az R.1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. /1/ Az R. 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. /1/ Az R. 3. /1/ bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadása Ezer Ft-tal nő, az intézmények kiadási főösszege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiadási növekmény teljesítéséhez Ezer Ft önkormányzati támogatás, Ezer Ft saját bevétel szükséges e rendelet 2/a. sz. melléklete szerint. Az R. 3. (2) bekezdésében meghatározott önkormányzati támogatás Ezer Ft-ra, a saját bevétel Ezer Ft-ra módosul. /3/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatása 731 Ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok összege 219 Ezer Ft-tal nő, melynek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 3. (3) bekezdésében szereplő önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-ra, munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-ra módosul. 4. /1/ Az R. 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az R. 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása 312 Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulékok összege 240 Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. /3/ Az /1/-/2/ bekezdésében foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza.

5 A közgyűlés az önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszegét Ezer Ft-tal növeli, melynek részletezését e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 5. -ában szereplő önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege Ezer Ft-ra módosul. 6. Az R. 6. -ában foglalt, az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 7. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege Ezer Ft-tal nő, melyet e rendelet 3. sz. mellékletének 23. cím 1. alcíme részletez. Az R. 7. -ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása Ezer Ft-ra módosul. 8. A Közgyűlés az általános tartalék összegét Ezer Ft-tal csökkenti. Az R. 9. -ában szereplő általános tartalék összege Ezer Ft-ra módosul. 9. Ezen rendelet a 33/1999. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet 9. (1) bekezdése alapján és a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. (6) bekezdésének figyelembevételével készült. 10. Ezen rendelet március 16-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban december 31. napjától kell alkalmazni. Békéscsaba, március 16. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: Önkormányzati rendeletalkotás "Önkormányzati településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács" megalakításáról - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét:

6 - 6 - Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2000.(III.16.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről és a véleményezésre benyújtandó tervek köréről Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV.törvény 16. /1/ bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997.évi LXXVIII.törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. /7/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területére készülő, meghatározott körű tervek véleményezésére létrejövő önkormányzati településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács megalakításáról, működésének rendjéről és a tervtanácshoz benyújtandó tervek köréről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területére készülő, jelen rendeletben meghatározott tervek készíttetőire és tervezőire terjed ki. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a főépítész vezetésével működő településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsot (a továbbiakban (TÉT) működtet jelen rendelet és a TÉT által megállapított működési szabályzat szerint. A TÉT összetétele: a) szavazati joggal rendelkezők: 3. - a TÉT elnöke, aki Békéscsaba Megyi Jogú Város mindenkori főépítésze, - a TÉT szakmai titkára, aki a polgármester egyetértésével a jegyző által megbízott köztisztviselő, és ellátja a TÉT elnökének helyettesítésével kapcsolatos teendőket is, - a TÉT rendes tagjai (maximum 10 fő), akiket a polgármester kér fel a feladat ellátására, két évre. A két év eltelte után a felkérés meghosszabbítható. - állandó meghívottak: a Dél-Alföldi Területi Főépítész és a Békés Megyei Főépítész. b) tanácskozási joggal rendelkezők: - a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési irodájának vezetője, városi főmérnök, - a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Irodája Építési csoportjának vezetője,

7 a terv felkért szakértője, - a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság delegáltja, - az eseti meghívottak, illetve a meghívott szervezetek (pl. OMVH, Képzőművészeti Lektorátus, civil szervezetek stb.) képviselői. 4. /1/ A TÉT egyes ülésein résztvevő tagokat a szakmai titkár javaslata alapján, a napirend jellege és az esetleges érintettség figyelembe vételével az elnök esetenként jelöli ki. A Tervtanács egyes ülésein minimum 5 fő szavazati joggal rendelkezőnek kell részt venni. /2/ A TÉT egyes üléseinek szavazati joggal rendelkező tagja nem lehet a tervező, a tervező munkatársa vagy üzlettársa, a terv megbízója, megbízójának munkatársa, illetve a jóváhagyásban érintett személy, továbbá a tervező közeli hozzátartozója. Az érintettséget az ülésen való részvételre felkért tag a felkéréskor köteles bejelenteni. /3/ A TÉT a tervek benyújtási idejének függvényében, szükség szerint tartja üléseit a hónap valamelyik - az elnök és a tagok által közösen kiválasztott - meghatározott napján. /4/ A benyújtott tervet a TÉT legkésőbb 15 napon belül véleményezi. /5/ Amennyiben a TÉT egyhangúlag megállapítja, hogy a benyújtott terv készültségi foka az elbíráláshoz nem megfelelő, úgy a terv tárgyalását konzultációnak kell tekinteni. /6/ A TÉT ülésén hozzászólási joggal részt vehet a tervező és a megbízó. 5. /1/ A TÉT működési költségéről az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott vezetői keret terhére a polgármester gondoskodik. /2/ A TÉT tagjainak díjazása az ülésen való részvételtől függően esetenként történik. 6. /1/ A TÉT-hez véleményezésre be kell nyújtani a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területére készült: a) a város valamennyi településszerkezeti egységére vonatkozó rendezési tervet, melyet az Étv. nem rendelt a Területi Tervtanács kizárólagos hatáskörébe, b) Békéscsaba Megyei Jogú Város Településrendezési Tervében (a

8 - 8 - továbbiakban: TRT) és a Helyi Építési Szabályzatban (a továbbiakban: HÉSZ) meghatározott helyi védelem területén lévő, közterületet érintő környezetrendezési, burkolat-felújítási vagy átépítési tervet, kertészeti tervet, növénytelepítési tervet, pavilonépítési tervet, képzőművészeti alkotás elhelyezési vagy áthelyezési tervet, c) a TRT-ben, illetve a HÉSZ-ben kijelölt főútvonalak mentén a helyi védelem alá tartozó területen létesülő új, vagy bővítendő épület engedélyezési tervét, d) az építészeti, városképi, városszerkezeti, forgalmi, ellátási, településtörténelmi szempontból meghatározó, illetve kiemelkedő jelentőségű építmények engedélyezési terveit, e) a HÉSZ mellékletében meghatározott, helyi egyedi védelemben részesülő épületek utcai homlokzatát érintő átalakítás engedélyezési tervét, illetve a helyi egyedi védelemben részesülő épületre készülő átalakítás, bővítés, korszerűsítés építési engedélyezési tervet, f) a város belterületén épülő, bármely beépített légköbméter nagyságot meghaladó épület engedélyezési tervét. /2/ A TRT illetve a HÉSZ hatályba lépéséig átmenetileg - a TÉT elnökének javaslatára - a benyújtandó tervek körét a TÉT alakuló ülésén állapítja meg. /3/ A közbeszerzésekről szóló, többször módosított évi XL. törvény hatálya alá tartozó építési beruházás építési engedélyezési tervét a TÉT a Területi Tervtanáccsal együttes ülésen véleményezi. /4/ A TÉT-hez véleményezésre benyújtható: a) bármely engedélyezési terv, amelynek a TÉT általi véleményezését az építésügyi hatóság szükségesnek látja, és kezdeményezi a terv TÉT elé történő benyújtását, b) a TÉT elnökének javaslatára, az építtető vagy a tervező kérésére bármilyen engedélyezési terv, amelynek engedélyeztetése előtt a kérelmezők a TÉT véleményének megismerését kívánják. 7. /1/ A 6. /1/-/3/ bekezdése szerinti terveket a tervek készítőjének (a tervezőnek) kell benyújtania a TÉT szakmai titkárához, az építéshatósági engedélyezési eljárást megelőzően, a terv elbírálható munkaközi készültségi állapotában. /2/ A 6. /4/ bekezdés a)-b) pontja szerinti terveket a kérelmező is benyújthatja a TÉT szakmai titkárához az építéshtósági engedélyezési eljárás előtt, illetve az elsőfokú határozat meghozataláig. /3/ A 6. /1/-/3/ bekezdése szerinti tervek engedélyezésre benyújtandó tervdokumentációjának kötelező tartozéka a TÉT írásos állásfoglalása.

9 - 9 - /4/ A szakmai titkárnak joga van elbírálni, hogy a benyújtani kívánt terv készültségi foka, illetve tartalma véleményezésre alkalmas-e, és ettől függően az átvételt megtagadhatja. Vitás kérdésekben a TÉT elnöke dönt. 8. /1/ Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. /2/ A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a TÉT Működési Szabályzata az irányadó, melyet a TÉT alakuló ülésén az elnök javaslatára a szavazati joggal rendelkezők (3. /1/ a) pontja) több mint felének szavazatával fogad el. Békéscsaba, március 16. Pap János polgármester Dr.Simon Mihály jegyző Tárgy: Rendelet-tervezet a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetés alapításáról - A közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2000.(III.16.) sz. önkormányzati rendelete Kiváló Szociális Munkáért kitüntetés alapításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. /1/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést alapít. /2/ A kitüntetés az adományozást tartalmazó oklevélből áll. /3/ A kitüntetéssel pénzjutalom jár, melynek összege személy esetében a Békéscsabáért kitüntetés 50 %-a, közösség esetében 100 %-a. 2. A Kiváló Szociális Munkáért kitüntetés elnyerésének feltételei /1/ A kitüntetés adományozható: A szociális ellátásban a rászorulók segítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó egyénnek és közösségnek, aki (amely) a

10 Békéscsabán élő nehéz sorsú emberekért szűkebb és tágabb környezetében végzett munkájával kiérdemelte a megbecsültséget. /2/ A Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést egy személy vagy közösség csak egyszer kaphatja meg. /3/ Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható. 3. A kitüntetés adományozásának szabályai /1/ A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a.) Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői b.) A közgyűlés Szociális Bizottsága c.) A városban működő, a szociális ellátás területén intézmények (közösségei) d.) A kisebbségi önkormányzatok e.) Civil szervezetek tevékenykedő /2/ A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség pontos, azonosító adatait, tevékenységének általános ismertetését, a javaslat indokolását. /3/ A javaslattételre felhívást kell közzétenni a helyben szokásos módon. A javaslatot minden évben augusztus 31-ig kell írásban eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. /4/ A javaslatok értékelését a Szociális Bizottság végzi. /5/ A kitüntetés odaítéléséről a közgyűlés minősített többségi szavazattal meghozott döntéssel dönt. /6/ A Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést november 12-én a Szociális Munka Napján a polgármester adja át, ünnepélyes keretek között. /7/ A kitüntetésben részesültekről nyilvántartást kell vezetni. 4. A kitüntetés visszavonása /1/ A kitüntetést meg kell vonni attól, aki arra érdemtelenné válik. /2/ A kitüntetést az adományozó vonja vissza. A kitüntetés visszavonásáról szóló határozatot az önkormányzat lapjában közzé kell tenni. A visszavonást és annak okát a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

11 Vegyes és záró rendelkezések /1/ A kitüntetéssel járó költségeket, illetve a pénzjutalom összegét a közgyűlés a polgármesteri hivatal éves költségvetésében biztosítja. /2/ A javaslatok összegyűjtésével, értékelésével és az adományozással, valamint a kitüntetések nyilvántartásával kapcsolatos ügyviteli teendők ellátásról a polgármesteri hivatal gondoskodik. /3/ Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, március 16. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 32/1994. (VII.07.) sz. Ör. módosítása - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2000.(III.16.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 32/1994.(VII.07.) sz. rendeletének módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló, 16/1995.(IV.13.) és 11/1996.(V.16.) sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 32/1994.(VII.07.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet 2. (3) bekezdés c./ pontja hatályát veszti. 2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, március 16. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: Tárgyalás menetének meghatározása

12 A közgyűlés 14 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 128/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése "A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelet módosítása" tárgyú napirendről akkor tárgyal, ha 20 képviselő a tárgyalóteremben tartózkodik. Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport, valamint a Városi Gyámhivatal működéséről - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 129/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Tárgy: A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX.30.) sz. Ör. módosítása - A közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000. (III.16.) sz. rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX.30.) sz. rendeletének módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX.30.) sz. önkormányzati rendeletének módosítása a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet 25.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: "(1) A lakások bérének mértéke (Ft/m2/hó) a következő:

13 Komfortfokozat Lakbérövezet Kiemelt I. II. III Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükséglakás A lakbérövezeteket a rendelet 2. sz. melléklete állapítja meg." 2. Ez a rendelet árpilis 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, március 16. Pap János polgármester Dr.Simon Mihály jegyző Tárgy: Rendelet-tervezet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről - A közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 130/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet-tervezetről készített előterjesztést. A közgyűlés felkéri a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a közgyűlési vitában elhangzottak, és a lakossági észrevételek figyelembevételével a közgyűlés áprilisi ülésére - mint a rendelet-tervezet tárgyalásának első fordulójára - újabb előterjesztést tegyen. Felelős: Határidő: Dr.Ferenczi Attila, a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság elnöke áprilisi közgyűlés Tárgy: Létszámcsökkentés oktatási intézményekben - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta:

14 /2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok betarthatósága érdekében az alábbi közalkalmazotti álláshelyeket szünteti meg végleges jelleggel: Madách Utcai Általános Iskola 2 fő pedagógus 2 fő pedagógus (a 443/1999. (VI.17.) hat.alapján) sz.közgy. 11. sz. Általános Iskola 1,5 fő pedagógus (szerződéses) Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Általános Iskola Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Ruhaipari Szakközépiskola és Kollégium Bartók Béla Zeneiskola és Zeneműv. Szakközépiskola 1 fő pedagógus 1,6 fő pedagógus 2 fő pedagógus 0,5 fő nem pedagógus 2 fő pedagógus 2 fő nem pedagógus 1 fő nem pedagógus 1 fő pedagógus A létszámcsökkentéssel egyidőben meg kell vizsgálni az intézmények közötti álláshely átcsoportosítás, foglalkoztatás lehetőségét. Határidő: Felelős: Jóváhagyás után azonnal Pap János polgármester Tárgy: Intézmények vállalkozásba adása - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 12 igen szavazattal, 6 tartózkodással, 2./ pontját 17 igen szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el, és a következő határozatot hozta: 132/2000.(III.16.) közgy.

15 / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási Bizottság "A közoktatási intézmények vállalkozás útján történő működtetése" tárgyú elemző anyagát - az 53/2000. (I.20.) sz. közgyűlési határozat végrehajtásaként - elfogadja. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola igazgatóját, hogy dolgozzon ki egy részletes anyagot az iskola más fenntartó által biztosított működési modelljére. Felelős: Határidő: Mochnács Mihály igazgató áprilisi közgyűlés Tárgy: Kulturális szakemberek szervezett képzése, továbbképzése - A közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 133/2000.(III.16.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2000.(I.14.) sz. NKÖM rendelet végrehajtásaként elfogadja az alábbi intézmények mellékelt továbbképzési tervét: - Ifjúsági Ház és Általános Társaskör - Békési Úti Közösségi Házak - Arany János Művelődési Ház - Lencsési Közösségi Ház 2./ Az intézmények szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni a továbbképzési és beiskolázási terv kezdeményezésének, egyeztetésének, véleményezésének, módosításának szabályait. Egyúttal aktualizálni kell az intézményi szmsz-eket az érvényes jogszabályoknak megfelelően, és jóváhagyásra be kell nyújtani a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottsághoz. Felelős: Szilvásy Ferenc alpolgármester Határidő: április 15. Tárgy: Helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázata A közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 134/2000.(III.16.) közgy.

16 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Pap János polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be az önkormányzatok érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998. (III.31.) MKM rendeletnek megfelelően a közművelődési intézményeinek technikai fejlesztése érdekében, az alábbi eszközfejlesztési igény alapján: 1. Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Korszerű, számítógépes hálózattal is összeköthető videórendszer ára: ,- Ft Saját forrás: ,- Ft Intézményi költségvetésből: ,- Ft A rendszer elemei: - Egy (super) VHS kamera, amellyel a nagyteremből (vagy akár más helyiségből is) tudósítás-szintű kép közölhető, illetve a legszükségesebb rögzítések megoldhatók. - Egy kivetítős projector és egy házimozi, amelyek egyszerre két helyen is működhetnek (nagyító - szemléltető, illetve közvetítő funkció) - Egy számítógép a rendszer vezérléséhez, illetve az internetes kapcsolathoz és a szükséges CD-ROM-os szemléltető feladatokhoz. - DVD-játszó berendezés - Egy kétkazettás másoló videorecorder, valamint lehetőség szerint videómagnók és televíziók. - Az összekötést biztosító vezetékelés, erősítők. 2. Békési Úti Közösségi Házak 1 db fénymásológép ,- Ft 1 db számítógép tartozékaival ,- Ft 1 db égető kemence ,- Ft Összesen: ,- Ft Saját forrás: ,- Ft 3. Arany János Művelődési Ház 1 db fénymásológép ,- Ft 1 db számítógép tartozékaival ,- Ft 1 db FAX készülék ,- Ft

17 Összesen: Saját forrás: ,- Ft ,- Ft 4. Lencsési Közösségi Ház 1 db színes TV (72 cm-es képernyő LG) ,- Ft 1 db videomagnó (6 fejes Philips) ,- Ft 1 db számítógép konfiguráció (Pentium II Intel Celeron 400) ,- Ft 1 db Canon fekete-fehér A/3-as fénymásoló ,- Ft Összesen: ,- Ft Saját forrás: ,- Ft A közgyűlés fentiek alapján összesen saját erőként E Ft felhasználását engedélyezi, melyből E Ft forrása az eszközbeszerzési alap; 580 E Ft forrása az Ifjúsági Ház költségvetése. Felelős: Pap János polgármester Határidő: március 20. Tárgy: Közművelődési intézmények vállalkozásban való működésének vizsgálata - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2./ pontját 17 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el, és a következő határozatot hozta: 135/2000.(III.16.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság állásfoglalását a közművelődési intézmények vállalkozásban való működésének lehetőségeiről. 2./ A közgyűlés megbízza a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottságot, dolgozza ki a közművelődési intézmények (Békési Úti Közösségi Házak, Lencsési Közösségi Ház, Arany János Művelődési Ház) működésének részletes feltételeit, készítsen szerződéstervezetet, azt terjessze a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság, Ügyrendi Bizottság, majd a közgyűlés elé. Felelős: Határidő: Szilvásy Ferenc alpolgármester júniusi közgyűlés Tárgy: A labdarúgó sport utánpótlás nevelése - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

18 /2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békés Megyei Labdarúgó Utánpótlás Nevelő Egyesület szervezeti - működési szabályzatának és szakmai programjának megismerése után visszatér az előterjesztés tárgyalására. Ennek ismeretében dönt a támogatás mértékéről. Felelős: Határidő: Szilvásy Ferenc alpolgármester értelem szerint Tárgy: Sportkoncepció és sportfinanszírozási rendszer - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 137/2000.(III.16.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sportkoncepció és a sportfinanszírozási rendszert elfogadja. Felelős: Határidő: Szilvásy Ferenc alpolgármester értelem szerint 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy a sportfinanszírozási rendszer speciális részét dolgozza ki. Felelős: Határidő: Szilvásy Ferenc alpolgármester azonnal Tárgy: Millenniumi emléktábla elhelyezése - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 138/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Városháza baloldali árkádsorán a második oszlopon október 6-án az Aradi 13 vértanú kivégzésének napján egy 40x60 cm-es méretű zöld gránitból készült millenniumi emléktáblát helyezzenek el. Az emléktábla felirata: Magyar Millennium 2000

19 A ,- Ft saját rész forrása: millenniumi keret. Felelős: Szilvásy Ferenc alpolgármester Határidő: október 6. Tárgy: Javaslat emléktábla elhelyezésére Emlékül Békéscsaba polgárai - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 139/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy készítse elő a Városháza árkádsorán elhelyezendő emléktáblákra vonatkozó javaslatát. Az emléktáblákon Békéscsaba várossá válását követő időszak polgármesterei, illetve a díszpolgárok nevei legyenek megörökítve. Felelős: Határidő: Köles István, a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke májusi közgyűlés Tárgy: Ruhaipari Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Kollégium tanműhelye - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 140/2000.(III.16.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Ruhaipari Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Kollégium számára az Alkotóház (Békéscsaba, Lencsési út 138.) telephely megszüntetését, biztosítja a Lencsési út 140. sz. alatti főépületben a 4 tanterem kialakításával kapcsolatos - hivatalosan megállapított - költségét. Fedezet: intézményi céltartalék. (Eladás után ez megtérül) 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotóház leadásával egyidejűleg módosítja a Ruhaipari Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Kollégium Alapító Okiratát. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotóház leadásával egyidejűleg feladatmegszűnés miatt a Ruhaipari Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Kollégiumban egy fő nem pedagógus

20 közalkalmazotti álláshelyet szüntet meg végleges jelleggel. Felelős: Szilvásy Ferenc alpolgármester és az intézményvezető Határidő: a tervezés elindítása: március 31. az Alkotóház leadása: augusztus 31. Tárgy: A Vandháti Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola kérése - A közgyűlés 16 igen szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: 141/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Vandháti Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola számára a teljes számítógépes hálózat kialakítását, és az eszközfejlesztési céltartalékból biztosítja ennek Ft többletköltségét. Felelős: Szilvásy Ferenc alpolgármester és az intézményvezető Határidő: március 31. Tárgy: Pályázat címzett támogatásra - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 142/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola szakmai programját, amelynek alapján pályázatot kíván benyújtani ezen intézményei átfogó felújításához felhasználandó címzett támogatás elnyerése céljából. Felelős: Szilvásy Ferenc alpolgármester és az intézményvezetők Határidő: május 5. Tárgy: A 4-es Honvéd utcai lőtér hasznosítása - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 143/2000.(III.16.) közgy.

21 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4-es Honvéd utcai lőtér üzemeltetését a Vagyonkezelő Részvénytársaságra bízza. A közgyűlés utasítja a Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságát, hogy saját forrásaiból végezze el a legszükségesebb felújításokat, és üzemeltesse a lőteret. Az üzemeltetési költségek fedezete a hasznosításból származó bevétel. A lőteret az eddigi használók (Rendőrség, Városi Lövész- klub, Céllövész Egylet) térítésmentesen vehetik igénybe úgy, hogy biztosítaniuk kell a személyi feltételeket. (lövészetvezető.) Az egyéb szervezetek térítés ellenében használhatják a lőteret. Felelős: Szilvásy Ferenc alpolgármester Vagyonkezelő Rt. Igazgatósága Határidő: július 31. Tárgy: Tárgyalás menetének meghatározása - A közgyűlés 15 igen, 6 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 144/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése ismételt szavazást rendel el arról, hogy a 135/2000.(III.16.) sz. közgyűlési határozat 2./ pontja - a működtetés szerződéses feltételei - kiterjedjen-e az Ifjúsági Házra. Tárgy: Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány - A közgyűlés 14 igen, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 145/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen ülésének napirendjéről leveszi a "Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány" tárgyú előterjesztést. Felkéri az Oktatási Bizottságot, hogy javaslatát a következő közgyűlésre terjessze be. Felelős: Határidő: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke áprilisi közgyűlés

22 Tárgy: Tájékoztató a nyugdíjasok alkalmazásáról (47/2000. (I.20.) kgy. hat.) - A közgyűlés a jegyző által adott tájékoztatót tudomásul vette. Tárgy: SZMSZ módosítás - A közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2000. (III.16.) sz. önkormányzati rendelete a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 12/1999. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 39/1999. (XII.16.) és az 5/2000. (II.17.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/1999. (IV.22.) sz. önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) A rendelet 58.. (3) bekezdésének számozása (4) bekezdésre változik, és az 58.. az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) A Közterület Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzata a rendelet 9. sz. melléklete." (2) A rendelet 7. sz. mellékletében (A polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódása) a Közigazgatási Iroda szövegrész az alábbiakkal egészül ki: (- Közigazgatási Iroda) "- ezen belül: Közterület Felügyelet" 2.. Ez a rendelet március 16. napján lép hatályba. Békéscsaba, március 16. Pap János polgármester Dr.Simon Mihály jegyző Tárgy: A címzett támogatásra benyújtandó pályázat szakmai programja - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 146/2000.(III.16.) közgy.

23 / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot kíván benyújtani a Körgát sor sz. alatti Idősek Otthona rekonstrukciójához és bővítéséhez igénybevehető címzett támogatásra. A beruházási koncepcióval kapcsolatos költségszámításokat a közgyűlés elé kell terjeszteni. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a rekonstrukció és a bővítés szakmai programjának végleges formába öntésére a 291/1999.(IV.22.) sz. közgyűlési határozat 4./ pontjában leírt munkacsoportot bízza meg. Felelős: Határidő: Szilvásy Ferenc alpolgármester Hideg András, a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság elnöke Hrabovszki György, a Szociális Bizottság elnöke értelem szerint Tárgy: Utcanév elnevezés - A közgyűlés 15 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 147/2000.(III.16.) közgy. a) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Reisz Miksa ügyvezető községi orvos érdemeinek az elismerése jeléül az előterjesztés 1. sz. mellékletében a 2-es számmal jelölt közterületet Dr. Reisz Miksa köznek nevezi el. b) Elrendeli a névadó sírjának a 2. sz. melléklet III. változat szerinti felújítását ,- Ft-os költséggel az "Infrastruktúrális fejlesztések" kerete terhére. Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: folyamatos, illetve a b) pont: június 30. Tárgy: Tárgyalás menetének meghatározása - A közgyűlés 10 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 148/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése ismételt szavazást rendel el az "Utcanév elnevezés" tárgyú előterjesztésről. Tárgy: Utca elnevezés bizottsági előkészítése

24 A közgyűlés 17 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 149/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy a 147/2000. (III.16.) sz. közgyűlési határozatban foglalt közterület elnevezésre vonatkozó további alternatívákat alakítson ki. A vélemény és a javaslat kialakításához, megfelelő egyeztetésekkel valamennyi képviselő részvételét igényelje. A közgyűlés a 147/2000.(III.16.) sz. közgyűlési határozat a) pontjának végrehajtását az újabb döntés meghozataláig felfüggeszti. Felelős: Köles István, a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Határidő: augusztus 31. Tárgy: Intézményi feladatok ellátásának privatizációs vizsgálata - A közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 150/2000.(III.16.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmények és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét továbbra is a jelenlegi formában kívánja működtetni. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hajléktalan Szálló és a Nappali Melegedő más formában történő működtetését igény esetén egyedileg bírálja el. Felelős: Határidő: Pap János polgármester Hrabovszki György a Szociális Bizottság elnöke értelem szerint Tárgy: Együttműködési megállapodás Ungvár várossal - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 151/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az ungvári

25 kezdeményezéssel, s az eddigi szintű kapcsolat fenntartásával. Megbízza Pap János polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá. Felelős: Pap János polgármester Határidő: október 22. MEGÁLLAPODÁS Ungvár Város Tanácsa (Ukrajna) és Békéscsaba Város (Magyarország) közötti együttműködésről Ungvár Város Tanácsa és képviselő-testülete nevében Szember Stepan Vasziljovics polgármester és Békéscsaba Város nevében Pap János polgármester (továbbiakban - Felek), folytatni kívánják a városi önkormányzatok és civil szervezetek által hagyományosan létrejött baráti kapcsolatokat, valamint gazdagítani, szélesíteni, mélyíteni az intézményi együttműködést szociális, kulturális és gazdasági szférában, a kölcsönös érdeklődés alapján koordinálni az erőfeszítéseket a tevékenységek, rendezvények lebonyolításában. A Felek az Európai Karta önkormányzatok részére elfogadott határozata alapján támogatni kívánják a kétoldalú kapcsolatokat, a civil, a kisebbségi kultúra, az egyesületek, a városi képzőművészeti csoportok, nem állami szociális intézmények, sportszervezetek, közművelődési, egészségügyi intézmények, családok és a város polgárai közötti együttműködést. A Felek elhatározzák, hogy - kölcsönösen informálják egymást minden olyan kérdésben, mely tárgya ezen megállapodásnak, - kölcsönesen megállapodnak a rendezvények feltételeiben, időpontjában, s a városokat képviselő hivatalos személyek delegálásában, - a különböző kérdések gyakorlati megvalósítása érdekében mindkét fél létrehoz egy munkacsoportot, aki koordinálja a feladatokat, - a munkacsoport által javasolt és egyeztetett programot célszerű évente készíteni - minden további kérdésben ami nincs rögzítve a megállapodásban - a kölcsönös megértés, a jó szomszédság, az együttműködő státusz kialakítása - valósuljon meg a Magyarország-Ukrajna közötti államközi egyezmény szellemében. Ezen megállapodás ukrán és magyar nyelven került összeállításra 3 példányonként, melynek minden példánya érvényes.

26 Ungvár Város nevében (Ukrajna) polgármester Stepan Szember Békéscsaba Város nevében (Magyarország) polgármester Pap János Tárgy: Kazinczy ltp. 27.B.fsz.2.sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás ügye - A közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 152/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba, Kazinczy lt. 27. B. fsz. 2. szám alatti egy szobás, komfortos önkormányzati tulajdonú bérlakást részlegesen felújítja és tovább bérbeadja. Felelős: Határidő: Dr. Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Alapítói döntéshozatalhoz jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása - A közgyűlés a hitelesítőkre vonatkozó javaslatot 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással, a jegyzőkönyvvezetőre vonatkozó javaslatot 21 igen, egyhangú szavazattal fogadta el, és a következő határozatot hozta: 153/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Csabai Életfa" Nyugdíjasházat Működtető KHT-val kapcsolatos alapítói döntéshozatalához jegyzőkönyv hitelesítőnek: Kis Sándor és Kutyej Pál képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Illés Réka köztisztviselőt választja meg. Tárgy: "Csabai Életfa" Nyugdíjasházat Működtető Kht. Alapító Okirata módosítása - A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 154/2000.(III.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes "Csabai Életfa" Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság alapítója az 1.sz.

27 mellékletben foglalt alapító okirat módosítását, és a 2.sz. melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja. Felelős: Határidő: Pap János polgármester a határozat közléséért Dr.Kiss Éva ügyvezető a cégbírósági eljárás lefolytatásáért azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása és kiegészítése A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a cégjegyzékbe Cg szám alatt bejegyzett) "Csabai Életfa" Közhasznú Társaság (Békéscsaba, Lencsési út 85.) alapító okiratát március 16-án tartott közgyűlésén a következők szerint módosítja: 5./ A társaság tevékenységi köre: E fejezet 5.3. pontja "A társaság vállalkozási tevékenységet nem folytat" szövegrész hatályát veszti, és helyébe a következő rendelkezés lép: 5.3. Egyéb gazdasági tevékenység Egyéb nem bolti kiskereskedelem (konyhai hulladék, ételmaradék értékesítése) Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés (más helyen történő fogyasztással központi konyhán készített étel értékesítése) Titkári fordítói tevékenység (fénymásolás). A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 8./ A társaság gazdálkodása E fejezet 8.3. pontja kiegészül: - Egyéb gazdasági tevékenységből származó bevétel. Egyebekben az eredeti alapító okirat rendelkezései érvényesek. Békéscsaba, március 16. Pap János polgármester

28 alapító nevében Készítette és ellenjegyezte: Békéscsaba, március 16. Dr.Bálint Katalin ügyvéd ALAPÍTÓ OKIRAT (módosítás egységes szerkezetben) A személyes gondoskodást nyújtó, ellátást biztosító intézmény működése céljából Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a közgyűlés 659/1999.(IX.30.) /módosítva: 729/1999.(X.20.), a 804/1999.(XI.18.), a 96/2000.(II.18.)/, valamint 154/2000.(III.16.) számú közgyűlési határozatával a polgári törvénykönyv 57. -a, a gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV.törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv., valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI.törvény 4. rendelkezései szerint közfeladat ellátására közhasznú tevékenységet folytató egyszemélyes hoz létre a következő feltételek szerint: 1. A társaság alapítója: Közhasznú Társaságot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér A társaság cégneve: "Csabai Életfa" Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság Rövidített cégnév: "Csabai Életfa" Kht. 3. A társaság székhelye: 4. A társaság célja: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. A Ptk ának, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI.törvény 4. -ának megfelelően a közhasznú társaság helyi önkormányzati közfeladat - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátás, időskorúak gondozása, mint közhasznú tevékenység biztosítása érdekében jött létre.

29 Az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult, nyugdíjkorhatárt betöltött, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő személyekről való gondoskodás a "Csabai Életfa" Nyugdíjasházban, mint ápolást, gondozást nyújtó intézményben, idősek otthonában. 5. Társaság tevékenységi köre: 5.1. TEÁOR Szociális Ellátás elhelyezéssel Időskorúak gondozása (Idősek otthonában történő ellátás) A társaság tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI.törvény 26. c) pont 2. sorszám alatt felvett "szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása" közhasznú tevékenység körébe tartozik A társaság közhasznú szolgáltatásában elsősorban a település lakossága részesül, de azt bárki változatlan feltételekkel igénybe veheti Egyéb gazdasági tevékenység: Egyéb nem bolti kiskereskedelem (konyhai hulladék, ételmaradék értékesítése) Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés (más helyen történő fogyasztással központi konyhán készített étel értékesítése) Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (helyiség bérbeadás) Titkári fordítói tevékenység (fénymásolás). A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 6. A társaság működésének időtartama: Az Alapító a Társaságot az Alapító Okirat elfogadásától kezdődően, határozatlan időre szólóan hozza létre. Megszűnik a társaság, ha: - Elhatározza jogutód nélküli megszűnését, - Elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását). Azzal a megszorítással, hogy a közhasznú társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú társaságokká válhat szét.

30 A cégbíróság megszűntnek nyilvánítja. - A cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését. - A bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagja (alapító) részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont - közhasznú célra - az időskorúak emeltszintű intézményi ellátásának a bővítésére kell fordítani. 7. A társaság törzstőkéje: 7.1. A társaság törzstőkéje (jegyzett tőke) ,- Ft, azaz Hárommillió forint készpénz. A jegyzett tőkét alapító jelen okirat aláírásától számított 15 napon belül köteles egy összegben befizetni az OTP Bank Rt-nél külön e célra nyitott számlára Alapító mellékszolgáltatásként legkésőbb december 31. napjáig a békéscsabai 1703 helyrajzi számú, m2 területű ingatlant a rajtalévő új épülettel a társaság tartós ingyenes használatába adja a társaság fennállásának időtartamára, rendeltetésszerű használatra alkalmasan, teljes felszereléssel és berendezéssel. Az épület 54 fő befogadására alkalmas apartmanokat foglal magába a hozzátartozó szociális és kiszolgáló helyiségekkel együtt. A mellékszolgáltatás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a tagot (alapító) kötbér fizetési kötelezettség nem terheli A tag törzsbetéte: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (alapító) ,- Ft készpénz. 8. A társaság gazdálkodása: 8.1. A társaság az alapító okirat ellenjegyzésének napjától a cégbejegyzésig előtársaságként működik. Tevékenységi köre gyakorlása hatósági engedélyhez kötött, erre figyelemmel üzletszerű gazdasági tevékenységet a cégbejegyzés után végezhet. A működés korlátozására figyelemmel első üzleti év a cég bejegyzésétől ugyanazon év december 31-ig tart. Minden további évben az üzleti év a naptári évvel megegyezik A társaságnál képződött nyereség nem osztható fel, az kizárólag a társasági célok megvalósítására fordítható A gazdálkodáshoz szükséges pénzügyi források

31 9. Tisztségviselők: Központi költségvetési juttatás - Havi gondozási díjak - Szponzori támogatás, adományok - Egyéb gazdasági tevékenységből származó bevétel A társaság ügyvezetője: Az alapító úgy rendelkezik, hogy a társaság ügyeinek intézését és képviseletét egy ügyvezető látja el. Az ügyvezető - az alapító tájékoztatása mellett - képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. - Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. - A társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, alapító elé terjesztéséről. - A társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak cégbírósági bejelentéséről. - Az ügyvezető köteles az alapító által hozott döntésekről nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya. - Az ügyvezető köteles gondoskodni a közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokról, illetve az azokba való betekintés szabályairól felvilágosítást adni, figyelemmel a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokra is. Az iratokba való betekintés iránti kérelmet írásban kell az ügyvezető részére megküldeni. Az ügyvezető a külön jogszabály által felhatalmazott szerv, vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul köteles teljesíteni. - Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem benyújtás időpontja, és a teljesítés időpontja. A társaság első ügyvezetőjének megválasztása 4 évre szól. Az ügyvezető bármikor visszahívható Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetve az alapító hozzájárulása

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ? BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?KÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György önkormányzati képviselő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő kérdése K I V O N A T A - Dr.Vécsei László képviselő kérdést tett

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Takács Péter képviselői kérdése a pósteleki fakivágással kapcsolatban - A képviselő dr.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni.

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. május 4-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díj emelése - A közgyűlés a rendelet-tervezet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2001. januári közgyűlés előkészítése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal,

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 21 igen, egyhangú

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Volt egyházi ingtlanok tulajdonjogának rendezése - A közgyűlés I/1., I/2.pontját 24 igen szavazattal,

Részletesebben

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett magasabb vezetői pótlékát 17.850,- Ft-ban állapítja meg.

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett magasabb vezetői pótlékát 17.850,- Ft-ban állapítja meg. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1995. június 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Kölcsey Utcai Óvoda óvodavezetői megbízása - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György képviselő interpellációja - Jaminai hőforrás hasznosítása - Hrabovszki

Részletesebben

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2.. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.23.) rendelete Hosszúhetény község önkormányzati nemzeti vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hosszúhetény Községi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

K I V O N A T. (Beszámoló a kistérségi többcélú társulás tevékenységéről, terveiről)

K I V O N A T. (Beszámoló a kistérségi többcélú társulás tevékenységéről, terveiről) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5021/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1993. október 7-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tóth Károly napirend előtti felszólalása - A közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 8-22. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 23-50. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről Tárgy: Közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 056/1991.(IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi

Részletesebben

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 2006. március 22. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 25/2006. (III. 16.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és

Részletesebben

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 2005. szeptember 20. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 11/2005. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I.

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I. Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben a 11/2009.(IX.23.) számú rendelettel) Nagyvisnyó Község

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 6. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1999. (III.23.) rendelete a község képe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (III.31.) önkormányzati rendelete a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbérének megállapításáról és mértékéről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Városi Önkormányzat. Telefon/Fax: (53) 360-010

Városi Önkormányzat. Telefon/Fax: (53) 360-010 Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Előterjesztés előkészítésében részt vett: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztés megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben