BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE OKTÓBER I ÜLÉSSZAKÁNAK OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE OKTÓBER I ÜLÉSSZAKÁNAK OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az évi költségvetés módosítására - A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül alkotta meg alábbi rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/1995.(X.11.) számú önkormányzati rendelete az évi költségvetés módosításáról A 12/1995.(III.16.) sz. önkormányzati rendelet a következők szerint módosul: /1/ Az önkormányzat költségvetésének 1995.évi összes bevétele E Ft-tal nő. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 2.. /1/ A Közgyűlés a működési célú hitelfelvétel előirányzatát E Ft-tal megemeli. 3.. /1/ Az önkormányzat költségvetésének 1995.évi összes kiadása E Ft-tal emelkedik. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználásának feladatonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 4.. /1/ Az önkormányzati intézmények kiadásának főösszege E Ft-tal növekszik. /2/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatásai E Ft-tal, társadalombiztosítási járuléka E Ft-tal növekednek. /3/ Az /1/-/2/ bekezdésben foglalt főösszeg címenkénti részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza. /4/ A Közgyűlés az önkormányzati intézmények saját bevételi előirányzatát E Ft-tal emeli meg. /5/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiadások teljesítéséhez E Ft támogatást biztosít.

2 - 2 - /6/ A /4/-/5/ bekezdésben szereplő főösszegek címenkénti részletezését a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. /7/ A Közgyűlés az önkormányzati intézmények kiadásának főösszegén belül a részben önálló intézmények kiadásainak megemelését intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 2/b melléklet szerint hagyja jóvá. /8/ A Közgyűlés az önkormányzati intézmények bevételének főösszegén belül a részben önálló intézmények bevételének megemelését intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 2/c sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 5.. /1/ A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadását E Ft-tal megemeli. /2/ A Polgármesteri Hivatal személyi juttatását E Ft-tal növeli, társadalombiztosítási járuléka E Ft-tal növekszik. /3/ Az /1/-/2/ bekezdésben foglalt kiadások főösszegének címenkénti részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza. 6.. /1/ A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásainak összegét E Ft-tal csökkenti. /2/ A felhalmozások címenkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. /3/ Az önállóan gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásainak összege E Ft-tal emelkedik. /4/ A felhalmozási kiadások intézményenkénti és címenkénti részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza. 7.. /1/ Az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata E Ft-tal csökken. /2/ A felújítási feladatok címenkénti részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza. /3/ Az intézményi felújítások összege E Ft-tal növekszik. /4/ A felújítások önálló intézményenként és címenkénti részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza. 8.. /1/ A Közgyűlés más szervek és jogi személyek támogatásának összegét 120 E Fttal megemeli. A 23. cím 4. alcímének megfelelően.

3 /1/ A Közgyűlés a fejlesztési célú hitel és kamatvisszafizetés előirányzatát E Ft-tal növeli. /2/ A működési célú hitel és kamat visszafizetésének előirányzatát E Ft-tal emeli meg. 2.. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt a rendelet kihirdetésére. Békéscsaba, október 11. Pap János sk. polgármester Dr.Simon Mihály sk. jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: október 27. Tárgy: A Csaba-Center Kereskedelmi Központ részletes rendezési tervéről szóló önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 17 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül alkotta meg alábbi rendeletét: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/1995.(X.11.) sz. önkormányzati rendelete a Békéscsaba, Andrássy út - Jókai u. - Csaba u. - Gyóni G.u. által határolt terület - Csaba Center - részletes rendezési tervéről szóló 5/1994.(II.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 1.. A rendelet 1.sz. mellékletében szereplő szöveg az alábbiak szerint módosul: "Nem telepíthető a területen: - környezeti hatásvizsgálat kötelezettsége alá eső tevékenység (86/1993./VI.4./ Korm. rendelet szerint) - a környezetet zaj- vagy bűzhatással, szennyeződéssel zavaró, 5 tonna teherbírású gépjárműnél nagyobb szállítóeszköz-forgalmat vonzó tevékenység". A felsorolás szövege a továbbiakban változatlan marad.

4 Ez a rendelet november 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, október 11. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: október 27. Tárgy: Pályázat kiírása az új Vagyonkezelő Részvénytársaság ügyvezető igazgatói posztjára - A közgyűlés a határozati javaslat kiegészítéséről 20 igen, egyhangú szavazattal, 18 igen, szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, valamint 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 5 ellenszavazattal döntött, és az alábbi határozatot hozta: 406/1995.(X.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. ügyvezető igazgatói munkakör pályázati kiírását az alábbi kiegészítésekkel: - A közgyűlés fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. - A pályázókat a közgyűlés Gazdasági Bizottsága és a Részvénytársaság Igazgatósága közösen meghallgatja, és kialakítja álláspontját. - A közgyűlés minden pályázatot benyújtót személyesen meghallgat. A pályázati kiírás a szokásos módon kerüljön közzétételre. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T az Önkormányzat által szeptember 15-én alapított új Vagyonkezelő Részvénytársaság

5 - 5 - ü g y v e z e t ő i g a z g a t ó i munkakörének betöltésére. Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaság kiemelt feladata az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása, üzleti kezelése, az önkormányzat megbízásából ezen ingatlanok értékesítése. Pályázati feltételek: - Felsőfokú iskolai végzettség - Gazdasági-pénzügyi szakismeret - Legalább 5 éves szakmai gyakorlat A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó hasonló tevékenységet folytató gazdasági társaság vezetésében már szakmai tapasztalatokat szerzett. A pályázathoz csatolni kell a végzettséget igazoló diplomát, vagy annak másolatát, az egyéb szakmai ismeretet igazoló bizo-nyítványt, szakmai önéletrajzot, három hónapnál nem régebbi er-kölcsi bizonyítványt, a Részvénytársaság működésére vonatkozó elképzelést. A pályázat benyújtásának határideje: november óra A pályázatok értékelése: az december 7-i közgyűlésen Az állás betöltésének kezdő időpontja: január 1. Bérezés: megegyezés szerint. A közgyűlés fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázókat a közgyűlés Gazdasági Bizottsága és a Részvénytársaság Igazgatósága közösen meghallgatja, és kialakítja álláspontját. A közgyűlés minden pályázatot benyújtót személyesen meghallgat. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Gojdárné dr. Balázs Katalinnál, a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő Irodája vezetőjénél lehet beszerezni. (Tel , /123.) A pályázatot Pap János polgármester, Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. címre kell benyújtani. Kérjük, a borítékra írja rá: "Pályázat". Tárgy: Pályázati kiírás

6 A közgyűlés 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 407/1995.(X.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a mellékelt könyvvizsgálói pályázat kiírását azzal a kiegészítéssel, hogy: "Nem lehet könyvvizsgáló a helyi önkormányzat polgármestere, képviselőtestületének tagja, költségvetési szervének dolgozója és ezek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), e minősége fennállása alatt, illetve annak megszünésétől számított 3 évig." A pályázati kiírás országos, megyei és helyi lapban kerüljön közzétételre. A pályázatot a Pénzügyi- Költségvetési Bizottság véleményezze. Felelős: Határidő: Pap János polgármester a kiírásra azonnal a pályázatok elbírálására az december 7-i közgyűlés P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Könyvvizsgálói feladat ellátására Békéscsaba Megye Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényt módosító évi XLVIII. törvény /2/ bekezdés előírása szerint pályázatot hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására. A könyvvizsgáló feladata különösen: - az önkormányzat és intézményei feladatait összevonva tartalmazó éves - pénzforgalmi jelentés, - könyvviteli mérleg, - pénzmaradvány és - eredménykimutatás könyvvizsgálata; - A közgyűlés elé terjesztett költségvetési és zárszámadási rendelet tervezetek vizsgálata abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve mefelelnek-e a jogszabályok előírásainak; - a pénzügyi helyzet elemzése, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.

7 - 7 - A pályázat tartalmi követelménye: A könyvvizsgálattal, a költségvetési beszámoló felülvizsgálatával a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő "költségvetési" minősítésű könyvvizsgáló bízható meg. A pályázathoz mellékelni kell: 1. A könyvvizsgálói bejegyzés igazolását 2. Természetes személy esetén - szakmai önéletrajzot - bűntetlen előélet igazolását - a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az évi LXV.tv. 92/B.. /2/ bekezdésében szereplő összeférhetetlenségi ok. (Nem lehet könyvvizsgáló a helyi önkormányzat polgármestere, képviselőtestületének tagja, költségvetési szervének dolgozója és ezek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), e minősége fennállása alatt, illetve annak megszünésétől számított 3 évig.) 3. Könyvvizsgálói társaság esetén a társaság tevékenységi körének ismertetését. Könyvvizsgálói szervezet pályázata esetén a könyvvizsgálatot elvégző természetes személyt (bejegyzett könyvvizsgálót) is meg kell nevezni. Ebben az esetben a pályázat tartalmi követelményei a bejegyzett természetes személyre vonatkoznak. A pályázat benyújtásának határideje: november 20. A pályázatot Pap János polgármester, Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. címre kell benyújtani. Kérjük a borítékra írja rá "PÁLYÁZAT". További felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban Uhrin Nándor Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője nyújt a as telefonszámon. A pályázat elbírálására Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 7-i ülésén kerül sor. - A /1995.(X.11.) sz. határozatokat a zárt ülésről készült kivonat tartalmazza. - Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 35/1992. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással alkotta meg

8 - 8 - alábbi rendeletét: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/1995.(X.11.) sz. önkormányzati rendelete a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló - többszörösen módosított - 35/1992.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII.tv. (továbbiakban: Ktv.) 4. -ában, 24../4/ bekezdésében és a 42.. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármesteri hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit az alábbiakban szabályozza. A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és fizikai alkalmazottakra (a továbbiakban köztisztviselők). /2/ A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőt a jogosultságok időarányosan illetik meg. /3/ A polgármesterre és az alpolgármesterekre e rendelet hatálya akkor terjed ki, ha arról kifejezetten rendelkezik. A KÖZTISZTVISEL?K MUNKAKÖRI MEGNEVEZÉSE 2.. /1/ A hivatal köztisztviselőinek munkaköri megnevezése a tevékenység jellege és az iskolai végzettség figyelembevételével: a) belső szervezeti egység vezetése esetén: Illetékhivatalban: b) felsőfokú iskolai végzettség esetén: c) középfokú iskolai végzettség esetén: irodavezető hivatalvezető főmunkatárs munkatárs d) Az ügykezelők megnevezését a besorolási fokozat és/vagy a munka

9 - 9 - jellege határozza meg. e) A fizikai alkalmazottak megnevezését a munka jellege határozza meg. /2/ A jegyző a köztisztviselő tevékenységének jellegére utaló egyéb munkaköri megnevezést is megállapíthat. A MUNKAID? 3.. /1/ A rendelet hatálya alá tartozók munkaideje: heti 40 óra. /2/ A napi munkaidőn belül 30 perc munkaközi szünetet (ebédidőt) kell biztosítani. /3/ A munkaidőbeosztásra, a munkarendre vonatkozó szabályokat - a jogszabályi keretek között - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg. A KÖZTISZTVISEL?K DÍJAZÁSA 4.. /1/ A köztisztviselői illetményalap mértékét a közgyűlés évente az éves költségvetésről szóló rendeletében állapítja meg. /2/ A köztisztviselők a megyei jogú város jogállását kifejező illetménykiegészítésre jogosultak. Ennek mértéke az alapilletmény 10 %-a. /3/ Az anyakönyvvezetők a munkaidőn túl teljesített közreműködésükért eseményenként az illetményalap 2 %-ának megfelelő összegű külön juttatásban részesülnek. 5.. /1/ Ha a köztisztviselő tartósan távollévő köztisztviselőt átmenetileg helyettesít, és ez idő alatt az eredeti munkakör ellátásán felül jelentős többletmunkát végez, helyettesítési díj illeti meg. Tartósan távollevőnek minősül az a köztisztviselő, akinek folyamatos távolléte a 10 munkanapot meghaladja. Nem állapítható meg helyettesítési díj az évi rendes szabadságon lévő köztisztviselő helyettesítése esetén. /2/ A helyettesítési díj mértéke köztisztviselőnként a helyettesített illetményének %-áig, de összesen 100 %-áig terjedhet. /3/ A helyettesítést és a helyettesítési díj mértékét a munkáltatói jog gyakorlója helyettesítési megbízásban állapítja meg.

10 EGYÉB JUTTATÁSOK Jutalom, céljutalom, szolgálati jutalom, anyagi érdekeltség 6.. /1/ A kimagasló munkát végző, példamutató magatartást tanúsító köztisztviselő jutalomban részesíthető. A jutalom felső határa esetenként a köztisztviselő két havi, évente személyenként maximum négy havi illetménye. /2/ Egyéb jelentős feladatok ellátása céljából a munkáltatói jogkör gyakorlója - az éves költségvetésben meghatározott kereteken belül - céljutalmat tűzhet ki. /3/ A köztisztviselő 15, 20 illetve 35 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után szolgálati jutalomra jogosult. A szolgálati jutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes. A köztisztviselőnek nyugdíjazásakor ki kell fizetni a nyugdíjazás évében esedékessé váló szolgálati jutalmat, a 35 év közszolgálati idő után járó szolgálati jutalmat pedig akkor, ha a szolgálati jutalomra jogosító szolgálati idejéből 2 év vagy ennél kevesebb van hátra. /4/ A szolgálati jutalom mértéke 15 év közszolgálati jogviszony esetén 1 havi, 20 év közszolgálati jogviszony esetén 1,5 havi illetménynek megfelelő összeg. A szolgálati jutalom mértéke 35 év közszolgálati jogviszony esetén 4 havi illetménynek megfelelő összeg, kivéve, ha a köztisztviselő nyugdíjba vonulására tekintettel jubíleumi jutalomra jogosult. /5/ A szolgálati jutalomra jogosító idő megállapításának módja megegyezik a jogszabályban a jubíleumi jutalom kiszámítására vonatkozó előírással. /6/ A közgyűlés főállású vezető köztisztviselői (polgármester, alpolgármesterek, jegyző) részére az önkormányzat fizetőképességének megőrzése esetén anyagi érdekeltséget állapít meg. Az érdekeltség mértéke évente összesen a vezető köztisztviselő 6 havi illetményének megfelelő összeg. A kifizetés esedékessége a Pénzügyi- Költségvetési Bizottság ellenjegyzése mellett évente július 10. és december 10. Költségtérítés, segélyezés 7.. /1/ Az önkormányzat a köztisztviselő részére évente egy alkalommal természetbeni juttatásként ruházati költségtérítést biztosít. Az erre a célra felhasználható összeg mértékét az éves költségvetésben kell meghatározni. /2/ A köztisztviselőt havonta étkezési hozzájárulás illeti meg. Az erre a célra

11 felhasználható összeg mértékét az éves költségvetésben kell meghatározni. /3/ A köztisztviselő munkavégzésével kapcsolatos utazási kiadásainak megtérítésére jogosult. /4/ Amennyiben a köztisztviselő lakáshelyzete nem megoldott, úgy az általa fizetett bérleti díj egy részét a munkáltató átvállalhatja. /5/ A köztisztviselő nagyobb anyagi megterheléssel járó rendkívüli körülmény, jelentős kiadással járó családi esemény bekövetkezésekor vagy kedvezőtlen szociális körülmény esetén segélyben részesíthető. A segély felső határa a mindenkori illetményalap. Éves keretét a költségvetésben kell meghatározni. Képzés, továbbképzés, ösztöndíjak, szakmai tanfolyamok támogatása 8.. Az éves költségvetésben elfogadott kereteken belül a munkáltatóval kötött megállapodás alapján a köztisztviselő költségeinek részleges vagy teljes megtérítésére jogosult. Visszatérítés mellett járó juttatás 9.. /1/ A köztisztviselő kérelemre - az éves költségvetési kereten belül - illetményelőlegben részesülhet. /2/ A köztisztviselő - az éves költségvetési kereten belül - lakáscélú munkáltatói támogatásban részesülhet. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 10.. /1/ A rendeletnek a munkaidőre, a szolgálati jutalomra, a ruházati költségtérítésre, az étkezési hozzájárulásra, az illetményelőlegre, a lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó rendelkezései a polgármesterre és az alpolgármesterekre nézve is irányadóak. /2/ A ban foglaltak részletes szabályait a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg. /3/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Békéscsaba, október 11.

12 Pap János sk. polgármester Dr.Simon Mihály sk. jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: október 13. Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város képviselő-testülete és szervei, valamint intézményei közbeszerzéseiről szóló rendelet-tervezet - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 446/1995.(X.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Békéscsaba Megyei Jogú Város képviselő-testülete és szervei, valamint intézményei közbeszerzéseiről szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta. A 6... /1/ bekezdés szövege az alábbi: "/1/ A munkacsoport minimum 5 tagból áll, a tagok maguk közül szótöbbséggel, nyílt szavazással elnököt választanak." A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a tervezet közzétételéről. Felelős: Határidő: Dr.Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Közterületek, településrészek elnevezéséről, művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése - A közgyűlés a rendelet-tervezet vonatkozásában 20 igen, egyhangú szavazattal, míg a közzététel módjára vonatkozásában 19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 447/1995.(X.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Meyei Jogú Város Közgyűlése Közterületek, településrészek elnevezéséről, művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló rendelettervezetet megtárgyalta. A közgyűlés az alábbi módosításokkal azt meghirdetésre alkalmasnak találja.

13 /1/ bekezdés b) pontja módosul: "b) a külterületi településrésznév: a város külterületének lakott részét jelölő név," 6.. /6/ bekezdéssel egészül ki: "/6/ Csak könnyen kiejthető, leírható és megérthető, terjedelmében az okmányok szokásos méretéhez igazodó nevet lehet alkalmazni." 9../4/ bekezdése az alábbiak szerint kiegészül: "/4/ Utca nevének megváltoztatása esetén a korábbi utcanévtáblát a tájékozódás megkönnyítése érdekében - áthúzással vagy más megfelelő módon érvénytelenítve - használhatatlanná válásáig, de legalább öt évig az új nevet jelző tábla mellett meg kell hagyni /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: "/1/ Az utcanévtáblák elhelyezése és a karbantartásuk költsége az önkormányzatot terhelik. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik." 12.. /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: "/3/ Az ingatlanok számozását a városközponttól mindig kifelé haladva kell elvégezni úgy, hogy a jobb oldal a páratlan, a bal oldal a páros számozású legyen. Többlépcsőházas épületnél lehetőleg minden lépcsőháznak külön számot kell adni. Kerülni kell az alátöréseket és azt, hogy egy ingatlan több számot kapjon, kivéve a többlépcsőházas épületeket." 13.. /3/ és /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: "/3/ A házszám elkészítése, elkészíttetése és elhelyezése, valamint karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának, ennek hiányában a kezelőjének, használójának a feladata, aki ezt a kötelezettségét saját költségén köteles elvégezni olyan időpontban, hogy az ingatlan házszáma folyamatosan megállapítható legyen. /4/ A házszámot az ingatlan utca felőli részén, annak bejárata felől, jól látható módon kell feltüntetni." 14.. /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

14 "/1/ Az elhelyezett utcanévtáblát, illetve házszámot megrongálni, beszennyezni, szövegét megváltoztatni vagy olvashatatlanná tenni, a jegyző engedélye nélkül eltávolítani tilos." 15.. új /1/ bekezdéssel egészül ki, a tervezet szerinti bekezdések sorszáma változik. "/1/ Közterületeken és általában a közösség számára nyitvaálló helyeken, köz- és magánépületek környékén művészeti alkotás elhelyezését a közgyűlés engedélyezi." A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a tervezetnek a Heti Mérleg c. városi lapban történő közzétételéről. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: október 25. Tárgy: Karácsonyi vásár helye, ideje - A közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 448/1995.(X.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a Karácsonyi vásárral kapcsolatos Városi Érdekegyeztető Fórum lebonyolítására. Felelős: Pap János polgármester Határidő: november 9. Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásáról szóló 256/1995.(VI.29.) sz. közgyűlési határozat felülvizsgálata - A közgyűlés 18 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 449/1995.(X.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a nem lakáscélú helyiségek értékesítéséről szóló 256/1995.(VI.29.) sz. határozatát. Felelős: Határidő: Dr.Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Közgyűlés folytatásáról döntés

15 A közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 8 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 450/1995.(X.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen ülését a "Bejelentések" c. napirend tárgyalásával folytatja. K.m.f. Pap János sk. polgármester Dr.Simon Mihály sk. jegyző A kivonat hiteléül:

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1993. október 7-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tóth Károly napirend előtti felszólalása - A közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ? BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?KÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György önkormányzati képviselő

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

Ú ó ó É ó ó Ü ű Ü Ö Ö ő ő Ú ó Ü ó ő ű ő Ú ó ő Í ó Í ő ő ő ö ó ú ö ő ú ó ő ő Ü ö ö Ú ó Ú ó ó Ü ő ő ő Í ú ó ő ő ó ő ó Ö ő ó Ü Ü ű ó Ú ú ú Ü ő ő ő ú ó ú ó Ü Í ó Ü ó Ú ő Ö ö ö ö ű Ü ű ó ő Ú ó ö ó ő ó ú ú ő

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

ó ü Ó Ö ü ő ű ó ó ó ő ő í ő ó í ü ő ő ő ő ő ő í ó ű ő ő ó ő ó í ő ó ó ü ő ő ű ő ő ó ó ó ü Á ó ő Á Ó ü ő Á Ú ü ő ú ő í ű í ó Ú ő í í Ö Ü ő ű Ü Ő í Ó ű ő ő ő ó í ó ő Ü ó ő ő ő Ő ő í ó ű ő í ó ő ó ú ű ü Ő

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

É Ö É Ö Á Ü Ü ö ü ö Ö ü ó Ö ö í ü ü ü í ó ó ó Á ö ö Ö í ü ü ü í ü ü ö ü ü ó í í ó ö í í ü í ö Í ó Ó ü ó ó ó í ö ó ö ó ó í ó ü ó Ó ö Á ö ü ó í ö ó ó í í ö í ó ö ö í ö ö ü ü í ó ö ó í ú í ö ó ö ö ű ú í ü

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

ó á í á á ő ű á á ö ű á ó í ő á ő í á ó á í í Í á ő ű á á ő á ö í ő á á á á á ó ö ó á ó á ó ó ó ö á á ö ű á ó í ö í á á É ő ö íí á ö í á á ö á ó ő ó ö á á á á ö á ő á ó á ö í á ó ü ó á ó ö á ó ű ö í ü

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

Á Ó Á Á Ö Ő ó ó ü ő ő ó ö í ö ú ő ö ű ű í ü í ö ö ö ü ö ö ü ő ü ő ó ü ö í ó ú ü ó ő ü ü ő ó ú őü ű í ó ü í ő ő ú ó ö ü í ö ú ó í ö ö ö ú ö ő í ő ú ü í ó í ü ó ó ű ö ű ö ő ö ű ő ö Á ő ü ó í Á ö ó őí ú ö

Részletesebben

Á í Á É í ü ő ö ö ó ó ó ö ó ő ő ö í ó ő ő ő ó í Á í ü ő í ó ő í ő ő ő ő ű ő ú ó ő í ő ő ó ó ő ó ü ó ö ő ő í ő ő ö ő ő í ő ő í ő í ű ő ó ü ő í ő í ő í ü ü í ő ő ö ö ü ó ú ó ú ű ő ö ö í í ú ű ö í ő ű ő Ú

Részletesebben