Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető: Herman Jenőné Novák Lajos polgármester köszönti a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselők határozatképes számban megjelentek, az ülés határozatképes. A kiküldött napirendi ponthoz képest két javaslata lenne. A 8. napirendi ponttal kapcsolatban merültek fel új információk, amelyek még tisztázásra várnak, ezért kéri, hogy vegyék le a napirendről. Ehelyett javasol egy másik témát, a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozást. Az előző testületi ülésen a képviselő-testület megbízta, hogy még kérjen információt a hulladékszállítással kapcsolatban. Kiderült, hogy még évben is Remondis Duna Kft fogja a hulladékot szállítani Dömösön, de 2012-től teljesen átalakul a hulladékszállítás rendszere. A térségünkre vonatkozó Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozást elmulasztották elődeink. Felhívták a figyelmünket, hogy amennyiben nem veszünk részt ebben, akkor előállhat az, hogy től mint külső beszállító dupla díjat is kérhetnek. A hulladékgazdálkodási társuláshoz utólag is csatlakozhatunk, szerény anyagi költséggel. Visszamenőleg 10,- Ft/lélekszám. Ennek megtárgyalását kéri a 8. napirendi pontban. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel, illetve egyéb módosító indítvány? Egyéb módosító indítvány nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület szavazza meg a módosított napirendet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal megszavazta a módosított napirendet. Napirendi pontok: 1. Két ülés közötti események megtárgyalása Előadó: Novák Lajos polgármester 2. Helyi adó rendeletek újraalkotása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző évi víziközmű szolgáltatási díjjavaslat megtárgyalása 4. Közbeszerzési szabályzat elfogadása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 1

2 5. Dömös Község Önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervének megalkotása /5 hrsz-ú ingatlanon lévő fényreklám berendezés (Szerencsejáték Zrt) tulajdonjogának ingyenesen történő megszerzése 7. Dömös 853/3 hrsz-ú és az önkormányzat 833/6 hrsz-ú ingatlanainak telekhatár rendezési ügye 8. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásról évi munka- és ülésterve 10. Jegyző másodállásának engedélyezése 11. Voyage Bt. székhely létesítési iránti kérelme 12. Civil Egyesületek támogatási keretének átcsoportosítása (Zöld Kendő Énekkar Egyesület támogatása) 13. Szivárvány Óvoda Helyi Nevelési Programjának módosítása 14. Egyebek Napirendi pontok: 1. Két ülés közötti események megtárgyalása Előadó: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülés óta történt egy nagy népszerűségnek örvendő esemény, az ünnep-elő. Köszönetet szeretne mondani a szervezőknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek. Örülnek, hogy ez a kezdeményezés megszületett. Múlt héten a faluház udvaráról a sittet elszállították. Az udvar rendbetétele tavasszal történik meg, a belső felújítás után. Az elmúlt héten érkezett a Közigazgatási Hivataltól egy törvényességi felhívás, az október 21-i ülésen tárgyalt és elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban. A testület működésével kapcsolatban tett törvényességi felhívást a Közigazgatási Hivatal, és az elfogadott rendeletet formai hiányosságok miatt nem tekintette rendeletnek, érvénytelennek nyil- 2

3 vánította. Javasolja, hogy a jegyző úrral a testület jövőben egyeztessen, hogy formai hibákat ki lehessen küszöbölni és ne legyen törvényességi felhívás. 2. Helyi adó rendeletek újraalkotása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a testület megkapta a vitaanyagot, de a testületi ülés előtt ezzel kapcsolatban egyeztetések történtek. Felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az adórendelet lényeges pontjairól. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy az országgyűlés január 1.-i hatálybalépéssel módosította a helyi adókról szóló törvényt, amely módosítás folytán megszűnik az önkormányzat által beszedett helyi adók közül a vállalkozók kommunális adója és az épület utáni idegenforgalmi adó illetve az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó szabályai alapvetően változnak meg. A kieső adóbevételek pótlására az építményadó január 1-i hatállyal történő bevezetése szolgálhat. Mivel az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója ugyanarra az adótárgyra ingatlanra vonatkozik és egy adótárgy esetében az önkormányzat rendeletében csak egyféle adófizetésre kötelezhet adóalanyokat, és a képviselő-testület lakóhely alapján nem tud mentességet adni, ha pedig más alapon ad mentességet, akkor az adóbevétele csökken és nem fedezi a kieső adóbevételeket, ezért az építményadó és a magánszemélyek kommunális adó egyszerre történő szabályozása fölöslegessé válik. Tehát az építményadó bevezetésével egyidejűleg a magánszemélyek kommunális adóját a képviselő-testületnek meg kell szüntetnie. Építményadó esetén az adó évi mértéke lakás céljára szolgáló építmény esetén 40 m 2 hasznos alapterületig 100,- Ft/m 2, 40 m 2 felett rész esetén pedig 10,- Ft/m 2. Nem lakás céljára szolgáló épület esetén például üdülő 1000,- Ft/m 2. Vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze esetén: 500 m 2 alatti hasznos alapterületig 100 Ft/m 2, 500 m 2 és 1000 m 2 között 75 Ft/m 2, 1000 m 2 felett 50 Ft/m 2. Az adó évi mértéke egyéb jellegű építmények esetén 20 Ft/m 2. Iparűzési adó mértéke továbbra is 1,5 %. Novák Lajos polgármester pontosítás szempontjából elmondta, hogy az építmény után fizetett adó mindenkinél 4.000,- Ft az alap és a 40 m 2 feletti részre van a 10,- Ft/m 2. Kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja az adórendelet elfogadását. A képviselők 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: 14/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) évi víziközmű szolgáltatási díjjavaslat megtárgyalása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Duna Menti Regionális Vízmű zrt megküldte a évi csatorna-díj javaslatát. Ezek szerint a csatornaszolgáltatás termelői díja 522 3

4 Ft/m 3 +ÁFA, amely 3 Ft/m 3 -es emelkedést jelent a évhez viszonyítva, tehát szerény 1 %-os emelésről van szó. Nagyon nincs is mit vitatni. Kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el a évi víziközmű szolgáltatási díjat. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 72/2010. (XII.16.) Ökt. Határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Dömös-Pilismarót községek szennyvízelvezető közműveinek üzemeltetése tárgyában megkötött üzemeltetési szerződés alapján az önkormányzat illetékességi területén érvényes csatornaszolgáltatás termelői díját évben 522,- Ft/m 3 +ÁFA mértékben állapítja meg. 2) A lakossági díj a Vidékfejlesztési Miniszter által évre megállapított lakossági díjjal lesz egyenlő. 3) A lakossági fogyasztók részére a 10 %-os locsolási kedvezményt május 1. szeptember 30. közötti időszakra a DMRV Zrt. figyelembe veszi. Határidő: december Közbeszerzési szabályzat elfogadása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester elmondja, hogy harmadszor tárgyalja a testület a közbeszerzési szabályzatot. Csonka képviselőnek -ben érkezett e tárgyban módosító javaslata. Szeretné, ha Csonka képviselő végig menne a módosításokon és értelmezné, hogy a lakossági is tudja miről van szó. Csonka József képviselő elmondja, hogy a közbeszerzési bírálóbizottságba 3 főt javasol, az egyik a polgármester vagy a jegyző, amit a testület majd eldönt, a második személy egy képviselő, a harmadik személyt pedig a testület dönti el. Még egy észrevétele volt, ha valaki pályázatot nyújt be és téves számot ír, az kijavíthatja. Ezzel nem ért egyet. Szilágyi Gábor képviselő észrevétele, hogy két héttel ezelőtt megállapodott a testület hogy a bírálóbizottságban 5 fő lesz. Csonka József képviselő elmondja, hogy nem állapodott meg a testület csak szó volt róla. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy biztos, hogy született megállapodás, mert a jegyző úr aszerint csinálta az előterjesztést. Csonka József képviselő elmondja, hogy fenntartja a 3 fős közbeszerzési bírálóbizottságra vonatkozó javaslatát. A Településfejlesztési Bizottsággal is egyeztetett ez ügyben. 4

5 Novák Lajos polgármester szeretné megjegyezni, hogy a Településfejlesztési Bizottság eddig még nem ülésezett. Bartók László képviselő, a Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, de ülésezett, az előző képviselő-testületi ülés előtt. Pálmai József képviselő szintén 3 főt javasol a közbeszerzési bírálóbizottságba. Novák Lajos polgármester kérdezi Csonka képviselőt, hogy nem szükséges a jegyző és a polgármester szerepe. Csonka József képviselő válaszában elmondja, ha a képviselőtestület kijelöl plusz egy személyt, akkor esetleg bekerülhet a jegyző vagy a polgármester. Bartók László képviselő egyetért Csonka József képviselővel. Dr. Kóthy Miklós Csaba képviselő elmondja, ha 5 fős a közbeszerzési bírálóbizottság nem probléma, nem tartja szükségesnek a módosítást. Csonka József képviselő elmondja, hogy azért tartja elegendőnek a 3 főt, mert egyrészt ha úgy adódik, akkor a jegyző vagy a polgármester is részt tud benne venni, másrészt 5 fős közbeszerzési bírálóbizottság összehívása fizikálisan nem biztos, hogy kivitelezhető, ezért a három főt elegendőnek tartja. Novák Lajos polgármester úgy gondolja, hogy mivel a közbeszerzésekben sok pénzről kell dönteni, ezért jobb lenne, ha a közbeszerzési bírálóbizottság több tagból állna. Evidenciának tartja, hogy a jegyző, a törvényessége őre részt vegyen ilyen munkában. Elmondja, hogy a polgármester felel a gazdálkodás szabályosságáért, így elképzelhetetlen, hogy a polgármester ne vegyen részt a bizottság munkájában. Szeretné, ha most rögzítenék a bizottság tagjait és nem a jövőben döntenék el. Ne vonjanak bele külsős tagot, hanem a testület tagjaiból álljon össze a bizottság, ennyi felelősséget kell vállalnia a testületi tagoknak. Dr. Pálinkási Csaba képviselő szeretné a jegyző véleményét kikérni. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy teljesen mindegy hogy 3 vagy 5 tagú egy közbeszerzési bírálóbizottság. Több fajta szabályozás van, vagy 3 tagú van 5 tagú, van ahol benne van a jegyző és a polgármester, vagy csak a jegyző, vagy csak a polgármester van benne. Annyi pontosítása van, hogy el kell dönteni, hogy az állandó tag a jegyző vagy a polgármester legyen. Ez egy konszenzusos döntés. Dr. Pálinkási Csaba képviselő kérdezi, ha 3 tagú a bizottság és a polgármester van benne mint tag, akkor mennyire jogszerű, hogy a jegyző nincs benne. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy ettől függetlenül a szakmai segítséget megadja a jegyző és a Polgármesteri Hivatal apparátusa is. Dr. Pálinkási Csaba képviselő kérdezi, ha az eredeti 5 főnél maradnak, akkor milyen volt az összetétel. Szeretné, ha a jegyző ezt elmondaná. 5

6 Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a jegyző, a polgármester, 1 fő képviselő, a Településfejlesztési Bizottság elnöke, valamint egy delegált személy, aki a közbeszerzésben jártas. Csonka József képviselő elmondja, hogy több település közbeszerzési szabályzatát megtekintette, azért, hogyan szabályozzák ezt a kérdést. Volt olyan település, ahol a közbeszerzési bírálóbizottság 2 fős, 90 %-ban 3 fős. Jegyző és a polgármester soha sincs egyszerre a bizottságban, a polgármester viszonylag kevés esetben, a jegyző is viszonylag kevés esetben. Azért nem nevezett meg képviselőt, mert az a közbeszerzésen múlik, hogy milyen jellegű. Lehet, hogy az egyikhez az egyik képviselő, a másikhoz pedig egy másik képviselő ért. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Csonka képviselő törölné a képviselők által egyeztetett 5 főre vonatkozó javaslatot és helyette 3 fős közbeszerzési döntőbizottságra tesz javaslatot, melynek tagjai a képviselő-testület egy tagja, a képviselő-testület által választott egy személy illetve a polgármester vagy a jegyző. Alapkérdés, hogy a bizottság milyen tagokból áll, mivel 80 millió Ft-os beruházásról van szó. Nagy tapasztalatra és körültekintésre van szükség. Ragaszkodik ahhoz, hogy a képviselőtestület nevezze meg a közbeszerzési bírálóbizottság tagjait. Dr. Pálinkási Csaba képviselő elmondja, hogy a polgármester úgy látja, hogy 3 fővel, ahol a polgármester, a Településfejlesztési Bizottság elnöke és egy külső szakértő a tag nem tudja lebonyolítani a közbeszerzési eljárásokat és 5 fő esetében pedig le tudná? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy minthogy nem tudja ki a harmadik személy, így nehéz azt mondani, hogy nyugodtan tud aludni. Dr. Pálinkási Csaba képviselő kérdezi, ha 5 fő lenne, akkor tudnák? Novák Lajos polgármester elmondja, ha tudják mind az 5 fő nevét, az egy tiszta kép. Csonka József képviselő elmondja, hogy több közbeszerzési szabályzatot is átnézett, de nevesítve sehol sincsenek a közbeszerzési bírálóbizottság tagjai. Nem a szabályzatba kell nevesíteni a tagokat, hanem az adott közbeszerzésnél. Dr. Pálinkási Csaba képviselő kérdezi a polgármestert, hogy kit javasol szakértőnek? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy nincs szakértője, akit javasolna. Csonka József képviselő elmondja, hogy nem a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési szabályzata, hanem a képviselőtestület közbeszerzési szabályzata. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Csonka képviselő úr egyenként ismertesse a képviselő-testülettel módosító indítványait. Mivel Csonka képviselő úrnak nyomtatott formában nincsen meg a módosító indítványai, ezért Novák Lapos polgármester a módosító indítványok kinyomtatása érdekében 18 óra 50 perckor 5 perc technikai szünetet rendelt el. 18 óra 55 perckor a testületi ülés folytatódik 6

7 Csonka József képviselő felolvassa III. fejezet 2. pontra vonatkozó módosító indítványát: a bírálóbizottság állandó tagjai Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének egy tagja, a Képviselő-testület által választott személy, jegyző. A képviselő-testület 4 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 73/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat III. fejezet 2. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: A bírálóbizottság állandó tagjai: a) Dömös Község Önkormányzat képviselő testületének egy tagja b) Dömös Község Önkormányzata Képviselő testülete által választott személy c) Dömös Község Önkormányzat Jegyzője Csonka József képviselő felolvassa III. fejezet 3. pontra vonatkozó módosító indítványát: a bizottságot a képviselő-testület az egyes eljárások során eseti taggal bővítheti. A képviselő-testület 4 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 74/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat III. fejezet 3. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: A bizottságot a képviselő-testület az egyes eljárások során eseti taggal bővítheti. Csonka József képviselő felolvassa az V. fejezet 8. pontra vonatkozó módosító indítványát: a közbeszerzési tervben szereplő eljárás megindításáról a képviselő-testület dönt. 7

8 A képviselő-testület 5 igen 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 75/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat V. fejezet 8. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: A közbeszerzési tervben szereplő eljárás megindításáról a képviselő-testület dönt. Csonka József képviselő felolvassa az V. fejezet 9. pontra vonatkozó módosító indítványát: A felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért a jegyző felel. A képviselő-testület 4 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 76/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat V. fejezet 9. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: A felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért a jegyző felel. Csonka József képviselő felolvassa az V. fejezet 12. pontra vonatkozó módosító indítványát: A dokumentációt a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület hagyja jóvá. A képviselő-testület 5 igen 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 77/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat V. fejezet 12. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: A dokumentációt a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület hagyja jóvá. 8

9 Csonka József képviselő felolvassa az V. fejezet 13. pontra vonatkozó módosító indítványát: A dokumentáció szükséges részeinek semmissé nyilvánítását a bírálóbizottság javaslatára a képviselő-testület hagyja jóvá. A képviselő-testület 4 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 78/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat V. fejezet 13. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: A dokumentáció szükséges részeinek semmissé nyilvánítását a bírálóbizottság javaslatára a képviselő-testület hagyja jóvá. Csonka József képviselő felolvassa az V. fejezet 14. pontra vonatkozó módosító indítványát: A dokumentáció módosítását a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület hagyja jóvá. A képviselő-testület 5 igen 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 79/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat V. fejezet 14. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: A dokumentáció módosítását a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület hagyja jóvá. Csonka József képviselő felolvassa a VI. fejezet 8. pontra vonatkozó módosító indítványát: Az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselőtestület dönt. 9

10 A képviselő-testület 5 igen 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 80/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat VI. fejezet 8. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: Az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. Csonka József képviselő felolvassa a VI. fejezet 15. pontra vonatkozó módosító indítványát: A dokumentáció módosításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület 6 igen 1 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 81/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat VI. fejezet 15. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: A dokumentáció módosításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. Csonka József képviselő felolvassa a VI. fejezet 27. pontra vonatkozó módosító indítványát: a Kbt. 82. szerinti eredménytelenné nyilvánításról a bírálóbizottság javaslatára a képviselőtestület dönt. A képviselő-testület 5 igen 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 10

11 82/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat VI. fejezet 27. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: A Kbt. 82. szerinti eredménytelenné nyilvánításról a bírálóbizottság javaslatára a képviselőtestület dönt. Csonka József képviselő felolvassa a VI. fejezet 30. pontra vonatkozó módosító indítványát: Az ajánlattevők tájékoztatását a bírálóbizottság végzi el. A képviselő-testület 7 igen mellett az alábbi határozatot hozta: 83/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat VI. fejezet 30. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: Az ajánlattevők tájékoztatását a bírálóbizottság végzi el. Csonka József képviselő felolvassa a VI. fejezet 33. pontra vonatkozó módosító indítványát: Az ajánlat érvénytelennek nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselőtestület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság írásbeli indoklást készít, amely tartalmazza a többségi álláspontot és a tagok ettől eltérő egyéni álláspontját is. A képviselő-testület 5 igen 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 11

12 84/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat VI. fejezet 33. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: Az ajánlat érvénytelennek nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselőtestület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság írásbeli indoklást készít, amely tartalmazza a többségi álláspontot és a tagok ettől eltérő egyéni álláspontját is. Csonka József képviselő felolvassa a VII. fejezet 2. pontra vonatkozó módosító indítványát: A részvételi dokumentáció készítéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület 5 igen 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 85/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat VII. fejezet 2. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: A részvételi dokumentáció készítéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. Csonka József képviselő felolvassa a IX. fejezet 17. pontra vonatkozó módosító indítványát: A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a dokumentáció készítéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület 5 igen 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 12

13 86/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat IX. fejezet 17. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a dokumentáció készítéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. Csonka József képviselő felolvassa a XI. fejezet 1. pontra vonatkozó módosító indítványát: gyorsított eljárás alkalmazásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület 5 igen 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 87/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat XI. fejezet 1. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: Gyorsított eljárás alkalmazásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. Csonka József képviselő felolvassa a XVIII. fejezet 3. pontra vonatkozó módosító indítványát: a szerződés teljesítésének elismerésének módjáról a képviselő-testület határoz. A képviselő-testület 5 igen 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 88/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat XVIII. fejezet 3. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: A szerződés teljesítésének elismerésének módjáról a képviselő-testület határoz. 13

14 Csonka József képviselő felolvassa a XX. fejezet 2. pontra vonatkozó módosító indítványát: jogorvoslati eljárás során az önkormányzatot a jegyző, bírálóbizottság tagja, ügyvéd és/vagy közbeszerzési képzettséggel rendelkező személy képviseli. A képviselő-testület 5 igen 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 89/2010. (XII.16.) Ökt. módosító indítványát elfogadja, azaz a közbeszerzési szabályzat XX. fejezet 2. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: Jogorvoslati eljárás során az önkormányzatot a jegyző, bírálóbizottság tagja, ügyvéd és/vagy közbeszerzési képzettséggel rendelkező személy képviseli. Novák Lajos polgármester név szerinti szavazást kér a közbeszerzési szabályzat megalkotására. Kérdezi, aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel A képviselő-testület 4 igen 3 nem szavazat mellett a közbeszerzési szabályzat megalkotásának kérdésében a szavazás módjáról az alábbi határozatot hozta: 90/2010. (XII.16.) Ökt. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat elfogadása napirendi pont kapcsán név szerinti szavazással hozza meg a döntését. Felelős: képviselő-testület Novák Lajos polgármester kérdezi, aki az elfogadott módosításokkal együtt elfogadja Dömös Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, az igennel szavazzon, aki nem fogadja el, az nemmel szavazzon. A képviselők név szerint szavazása az alábbiak szerint alakult: Bartók László igen Csonka József igen Dr. Kóthy Miklós igen Novák Lajos nem 14

15 Dr. Pálinkási Csaba igen Pálmai József igen Szilágyi Gábor nem Novák Lajos polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 5 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 91/2010. (XII.16.) Ökt. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dömös Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az elfogadott módosításokkal együtt elfogadja. Felelős: Határidő: Dömös Község Önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervének megalkotása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervének megalkotásának okát. Dr. Szabó Attila jegyző ismerteti a képviselőtestülettel, hogy jelenleg a évi közbeszerzési tervben egy közbeszerzési eljárás van amiről a testületnek dönteni kell, a vis maior pályázat kapcsán a Malom-patak helyreállítása. Csonka József képviselő elmondja, hogy ez az a tipikus eset, amikor önkormányzati céget kell létrehozni. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a Településfejlesztési Bizottság, melynek már Csonka József képviselő is tagja, így tárgyalják meg, hogy mi az előnye egy önkormányzati cégnek, mi a hátránya, érdemes-e megcsinálni egy kis településen vagy sem. Csonka József képviselő elmondja, hogy amit felsorolt az a polgármester feladata, ezért kapja a fizetését. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy mindenkinek meg van a feladata. A jegyzőnek is a polgármesternek is és a képviselőtestületnek is. Ne gondolja a testület, hogy munka nélkül meg lehet úszni a képviselői tagságot. A traktor vásárlással kapcsolatban elmondja, hogy az általa benyújtott árajánlatot a testület nem fogadta el, így november 21-én a Településfejlesztési bizottság hatáskörébe utalta a traktorral kapcsolatos információk beszerzését, de azóta e témában sem történt semmi sem. Pálmai József képviselő elmondja, hogy ők szóltak a polgármesternek, ha jön a hó, akkor a pilismaróti vállalkozóknak szólnak, mert még mindig olcsóbb, mint egy traktor vásárlása. Csonka József képviselő elmondja, hogy a jegyző tájékoztatása szerint a tavalyi évben az önkormányzat hó eltakarításra ,- Ft-ot fizetett ki, míg a traktor lízing díja havonta 15

16 ,- Ft lenne üzemeltetési díjak nélkül. Elmondja, hogy ki kell hagyni a közbeszerzési tervből a patak helyreállítását, azt a munkát egy önkormányzati tulajdonú Kft-nek kellene elvégeznie évre már nem érdemes közbeszerzési tervet készíteni, mert két hét múlva vége az évnek. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Csonka József módosító indítványa, hogy nem kell szerepeltetni a közbeszerzési tervben a Malom patak helyreállítási munkáit. Hangsúlyozza, hogy a vis maior pályázaton megnyert mintegy 60 millió Ft-ot szeptemberig fel kell használni. Elmondja, hogy módosító indítvány az, hogy vegyék ki a közbeszerzésből a malom patak helyreállítási munkáit. Dr. Kóthy Miklós képviselő kérdezi, ha azt mondja a testület, hogy ne vegyük ki a Malom patak meder helyreállítását a közbeszerzési tervből, akkor mindenképpen ki kell írni a közbeszerzést? Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, hogy az a szabály, hogy az építési beruházások, ha meghaladják a nettó 15 millió Ft-ot, akkor ki kell írni a közbeszerzést. Csonka József képviselő elmondja, ha céget létrehoznak, akkor még lehet közbeszerzést kiírni, de ha a közbeszerzés ki van írva, akkor már nem lehet céget létrehozni. Dr. Pálinkási Csaba képviselő elmondja, hogy nem tudja megítélni, hogy igazán mi jó a falunak. Úgy gondolja, hogy az önkormányzati cég több hasznot hoz a falunak. Novák Lajos polgármester kérdezi Pálinkási képviselőt, hogy mit gondol a közbeszerzési tervvel kapcsolatban. Elfogadja-e a testület Csonka képviselő módosító javaslatát, vagy ne? Dr. Pálinkási Csaba képviselő válaszában elmondja, hogy nem tudja megmondani. Bartók László képviselő elmondja, hogy egyszerűbbnek tartaná a cégalapítást, és vegyék ki a közbeszerzési tervből a Malom patak meder helyreállítását. Csonka József képviselő elmondja, hogy egy vállalkozó, aki a 80 millió Ft-os munkát elvállal úgy hogy nincs nyeresége, nem létezik, előleget nem kér, finanszírozási költségeket nem építi be az árba, nem létezik. Ha költségeket és a nyereséget összeadjuk, akkor ez Dömös életében egy jelentős összeg. Pálmai József képviselő elmondja, hogy ő úgy érzi, hogy bele kell vágni az önkormányzati cég alapításába és ki kell venni a közbeszerzési tervből a Malom patak meder helyreállítását. Szilágyi Gábor képviselő elmondja, hogy megfontolandónak tartja az önkormányzati cég alapítását, de nagynak látja a kockázatot. Nem javasolja, hogy ki legyen véve a közbeszerzési tervből a Malom patak meder helyreállítása. Erre a projektre már nem érdemes az önkormányzati tulajdonú céget létrehozni, hamarabb kellett volna elkezdeni erről a beszélgetést. Csonka József képviselő elmondja, hogy erre a legérdemesebb. Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja Csonka József képviselő módosító indítványát, hogy a közbeszerzési tervből vegyék ki a Malom patak meder helyreállítását, az kézfelemeléssel 16

17 A képviselők 3 igen 2 nem 2 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem fogadták el. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal a évi közbeszerzési tervet, az kézfelemeléssel A képviselőtestület 2 igen 4 nem 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:. 92/2010. (XII.16.) Ökt. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a - határozat mellékletét képező tartalommal évre vonatkozó Éves Összesített Közbeszerzési Tervét nem fogadja el. Határidő: --- Felelős: /5 hrsz-ú ingatlanon lévő fényreklám berendezés (Szerencsejáték Zrt) tulajdonjogának ingyenesen történő megszerzése Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Szerencsejáték Zrt. megkereste az önkormányzatot, hogy az önkormányzat területén elhelyezett fényreklámot ingyenesen átadná az önkormányzat tulajdonában minden jogával együtt. Ezt bérbe is lehet adni, le is lehet bontani és tovább értékesíteni. Elmondja, hogy a tavalyi év során ,- Ft bérleti díjat kapott az önkormányzat a Szerencsejáték Zrt-től fényreklám berendezés önkormányzati területen történő jelenléte okán. Kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki egyetért azzal, hogy a fényreklám berendezés tulajdonjogát az önkormányzat ingyenesen megszerezze, az kézfelemeléssel A képviselőtestület 5 igen 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 93/2010. (XII.16.) Ökt. 1. Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Szerencsejáték Zrt-nek a bérleti szerződés felmondása okán történő felajánlását elfogadja, azaz a 680/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő a Szerencsejáték Zrt. tulajdonában lévő fényreklám berendezés (kétoldalas 2x6 méter nagyságú) tulajdonjogára ingyenesen igényt tart, annak átadás-átvételéhez hozzájárul. 2. A képviselőtestület a fényreklám berendezés tulajdonjogának ingyenesen történő megszerzésének ellentételezéseként az önkormányzat, közte és a Szerencsejáték Zrt. között december 22-én kötött bérleti szerződés 6.3 pontjában a Szerencsejáték Zrt. számára előírt fényreklám berendezés eltávolításának kötelezettségétől eltekint. 17

18 3. A képviselőtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a fényreklám berendezés tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló megállapodást aláírja. 7. Dömös 853/3 hrsz-ú és az önkormányzat 833/6 hrsz-ú ingatlanainak telekhatár rendezési ügye Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Dóka Sándorné kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy a tulajdonában lévő 853/3 hrsz-ú ingatlan megosztásához és ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetéséhez járuljon hozzá. Kérelme szerint 1996-ban út céljára történő kisajátítás miatt az ingatlan 169/756-od része az önkormányzat tulajdonába került, de a 853/3 és a 833/6 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése nem történt meg, ezért az önkormányzat a 853/3 hrsz-ú ingatlan esetében osztatlan közös tulajdonba került Dóka Sándornéval. Mivel az építéshatóság március 1.-től Esztergomba került át, így az építéshatóság kérte az 1996-ban történt kisajátításról készült határozatot. A jegyzőkönyvek áttanulmányozása után erre vonatkozó testületi határozat nincs, ezért az önkormányzat jelenlegi képviselőtestületének kell meghozni az ügy jogi rendezéséhez szükséges határozatot. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 94/2010. (XII.15.) Ökt. Határozata 1. Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 833/6 hrsz-ú kivett közterület (Barackos utca) művelési ágú és Dóka Sándorné 587/756-od és az önkormányzat 169/756-od tulajdonában lévő 853/3 hrsz-ú kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlanokat a mellékletben szereplő változási vázrajz szerint megosztja. 2. A képviselőtestület az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2009. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet 2.. (11) bekezdése a 833/6 és a 853/3 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése után a 853/3 hrsz-ú ingatlanból a 257 m 2 -es önkormányzati tulajdonú területet forgalomképesség szempontjából a forgalomképtelen vagyontárgyak körébe sorolja. 3. Egyúttal a képviselőtestület úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő változási vázrajz szerinti telekhatár rendezés alapján a 257 m 2 -es önkormányzati tulajdonú terület a 833/6 hrsz-ú 18

19 kivett közterület (Barackos utca) művelési ágú önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz kerül hozzácsatolásra, ezzel a 833/6 hrsz-ú ingatlan területnagyságát fogja növelni. 4. Dömös Község Önkormányzat képviselőtestülete egyidejűleg felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy a 833/6 és a 853/3 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése kapcsán Dömös Község Önkormányzat nevében eljárjon. 8. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásról Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás célja a térség hulladékgazdálkodási problémáinak, szilárdhulladék kezelésének, a felhagyott hulladék lerakók rekultivációjának komplex megoldása az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási forrásának igénybevételével. A társulás a hulladékgazdálkodási problémák megoldása érdekében két európai uniós pályázaton indult. Előnyei egyrészt, az hogy az új hulladékgazdálkodási törvény értelmében az európai uniós elvárásoknak megfelelő hulladéklerakókat kell működtetni, ezért a társulás keretében működő hulladéklerakók előnyben részesülnek. Az a hulladéklerakó, ami nem felel meg az európai uniós elvárásoknak, azokat be kell zárni, tehát egyre kevesebb ilyen hulladéklerakó lesz illetve ami megfelelő, azok lassan betelnek, ezért újakat kell létrehozni. Egy hulladéklerakó létrehozása, pedig több milliárd forint. Másrészt az a település, aki nem tagja hulladéklerakó működtetésére létrejött társulásnak, az a település ilyen társulási hulladéklerakóba csak nagyon magas áron helyezheti el a hulladékot, tehát a hulladéklerakás díja sokszorosa is lehet a jelenleginek, amit a hulladékszállítók kénytelenek lesznek a lakosságra hárítani. Ha az önkormányzat csatlakozik a társuláshoz, akkor a működési költségek fedezéséhez lakosságarányos hozzájárulást köteles fizetni. Ennek mértéke 10,- Ft/fő/év. Csonka József képviselő elmondja, hogy későn kapta meg az írásos anyagot, nem tudta átnézni, de úgy gondolja, hogy ebben vannak kötelezettségek is. Felelősségteljesen nem lehet dönteni úgy, hogy sem a szerződést, sem pedig a szabályzatot nem olvasták el. Kérdezi, hogy a Remondis Duna Kft benne van-e a társulásban? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a hulladékszállítók nincsenek benne, csak az önkormányzatok. Csonka József képviselő elmondja, hogy ebben a szerződésben is van olyan kötelezettségvállalás, amit visszamenőlegesen kérnek. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy igen van, kötelezettségvállalás, de nem anyagi jellegű. Csonka József képviselő kérdezi, hogy azonnal kell dönteni e kérdésben, vagy el lehet napolni és áttanulmányozás után dönthet a testület. 19

20 Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy el lehet napolni, nincs határidőhöz kötve a hulladékgazdálkodási társuláshoz való csatlakozás lehetősége. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, hogy kívánják-e elnapolni a napirendi pontot. A képviselőtestület 7 igen szavazattal elnapolta a napirendi pont tárgyalását évi munka- és ülésterve Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület hatáskörét ülésén gyakorolja, így az ülések időpontját a testület által elfogadott munkaterv tartalmazza. A törvény nem írja elő a munkaterv készítését, de úgy gondolja, hogy ezáltal átgondolt és tervszerű munkavégzés végezhető a testület által. A munka- és ülésterv kialakításánál figyelembe vette, hogy a javasolt fő napirendek tartalmazzák a törvények által kötelezően tárgyalandó témaköröket, az átfogó, a község egészének életét hosszú távon meghatározó előterjesztéseket. Figyelemmel volt arra, hogy a napirendi pontok ne haladják meg a tízet, ugyanis a napirendek túlzott száma veszélyeztetheti a testületi munka hatékonyságát, a döntések megalapozottságát. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja a évi munka- és üléstervet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 95/2010. (XII.16.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv.) felhatalmazása alapján megalkotott a képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007. (X.26.) Önk. Rendelet 9. - ában foglaltak szerint az előterjesztéshez mellékelt tervezet alapján jóváhagyja a évi munka- és üléstervét. Határidő: folyamatos 10. Jegyző másodállásának engedélyezése Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Pilismarót polgármestere levélben kereste meg az önkormányzatot, hogy a képviselőtestület ismételten engedélyezze a 20

21 Dr. Szabó Attila dömösi jegyző Pilismaróton történő helyettesítését június 30-ig. Balázs Márta Pilismarót jegyzője bejelentette, hogy november 1.-től Pilismarót Község Polgármesteri Hivatal jegyzői státuszába gyes letöltését követően visszalép. Csak a gyes alatt felhalmozódott szabadságot még kiveszi, ami azt jelenti, hogy a jegyző asszony június 30-ig szabadságon lesz, tehát, ezért van még szükség Dr. Szabó Attila jegyző úr szolgálatára Pilismaróton. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Pilismarót Község Polgármesterének a kérelmét. A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 96/2010. (XII.16.) Ökt. Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény 21.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva január 1.-től június 30.-ig terjedő időszakban a munkavégzésre irányuló további jogviszonyt másodállását Pilismarót Község Önkormányzat Polgármester kérésének figyelembevételével engedélyezi Dr. Szabó Attila jegyző részére Pilismarót Község Jegyző tartós hivatali távolléte miatti helyettesítését. Egyúttal a képviselőtestület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy Pilismarót Község Önkormányzatát értesítse a döntésről. Határidő: december Voyage Bt. székhely létesítési iránti kérelme Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elmúlt hónapok tárgyalásai során a szentendrei székhelyű Voyage Bt-vel odáig jutottak, hogy szívesen áttenné székhelyét Dömösre. Elmondja, hogy Szentendre Város befogadó készsége, mentalitása a céget arra ösztökéli, hogy nem éri meg, adóforintjukat olyan helyre fizetni, ahol nem becsülik meg őket. Szívesen fizetnének egy kis községnek. Székhely telepítés céljára alkalmas épület a Dömös Szent István u. 2. szám alatt található volt általános iskola jelenlegi faluház. A cég éves nettó árbevétele olyan nagyságú, hogy 1-2 millió éves iparűzési adó bevételt jelentene az önkormányzatnak, ha a gépkocsikat és az autóbuszokat is átjelentik Dömösre, azok után szintén 1-2 millió forint éves adóbevétel keletkezik. Kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Voyage Bt. székhely létesítési iránti kérelmét. A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21

22 97/2010. (XII.16.) Ökt. Határozata 1. Dömös Község Önkormányzata úgy dönt, hogy január 1.-től havi ,- Ft bérleti díj ellenében határozatlan időtartamra bérbe adja a tulajdonában lévő 651/2 hrsz-ú Dömös Szent István u. 2. szám alatt lévő faluház és ifjúsági szálláshely művelési ágú ingatlanából egy 30 m 2 nagyságú helyiségét a Voyage Bt-nek (2000 Szentendre Bogdányi út 30.) székhely (telephely) létesítése céljából. 2. A képviselőtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a Voyage Bt-vel a bérleti szerződést megkösse. Határidő: december Civil Egyesületek támogatási keretének átcsoportosítása (Zöld Kendő Énekkar Egyesület támogatása) Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az ünnep-elő gondolkodtatta el, hogy azok a szervezetek, akik részt vesznek a falu kulturális rendezvényszervezésében, közéletében, segítse a testület a munkájukat. A korábbi testület minden Dömösön bejegyzett társadalmi szervezet részére ,- Ft-ot szavazott meg. Eddig kettő szervezet volt, az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület és a Zöld Kendő Énekkar Egyesület. Most három lett a Dunakanyar Mazsorett Csoporttal együtt. Dömösi fiatalokat foglalkoztatnak a mazsorettben, így Dömös jó hírét viszik tovább. Mivel az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület nem igényli a támogatást, ezért 100 eft-os maradvány keletkezett ezen a költségvetési soron, így javasolja, hogy képviselőtestület a munkájuk segítése érdekében Ft-al támogassa a Zöld Kendő Énekkar Egyesületet. Az év legaktívabb egyesülete. Ünnepek megszerezésében vesznek részt, nincs olyan rendezvény ahol ne lennének ott. Megérdemlik, hogy segítsenek rajtuk. Egy kis támogatás szerinte mindenképpen jó helyre kerülne. Most például jégpályát csinálnak a hajóállomásnál. Aki arra jár látni fogja. Pálmai József képviselő elmondja, hogy megszavazza a Zöld Kendő Énekkarnak a 100 eft támogatást. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ez csak elvi döntés mert valójában jelenleg nincs rá kerete az önkormányzatnak. Csonka József képviselő elmondja, hogy a faluház beindításához, működéséhez ping-pong asztalra és csocsó asztalra is lenne szükség. Kérdezi, hogy a Zöld Kendőnek ez már egy odaígért pénz? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy nem ígért semmit sem. Csonka József képviselő elmondja, ha nem lett odaígérve a Zöld Kendőnek ez a Ftos támogatás, akkor most inkább konkrét dolgokra kellene költeni ezt az összeget, mint például bábszínház, csocsó asztal, ping-pong asztal. 22

23 Novák Lajos polgármester úgy gondolja, hogy prioritásokat lehet felállítani, inkább csak azt akarta jelezni feléjük, hogy köszöni a munkájukat. Februárban is ugyanúgy fognak örülni ennek az összegnek. Kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi aki egyetért azzal, hogy a Zöld Kendő Énekkar Egyesületet Ft-al támogassa az önkormányzat az kézfelemeléssel A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 98/2010.(XII.16.) Ökt. Határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dömösön székhellyel rendelkező Zöld Kendő Énekkar Egyesületet Dömös társadalmi-társasági életének formálása, közösség alakítása érdekében tett lépései elismeréseként a évi költségvetés terhére egyszeri Ft (azaz egyszázezer forint) összeggel anyagilag támogatja. 2) A képviselő-testület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy a Zöld Kendő Énekkar Egyesületet a képviselő-testületi döntésről írásban tájékoztassa. Határidő: december Szivárvány Óvoda Helyi Nevelési Programjának módosítása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy Szivárvány Óvoda Helyi Nevelési Programjának módosítását az indokolja, hogy óvodai nevelés országos alapprogramja módosult, ennek értelmében a Helyi Nevelési Program óvodaképre, az óvodai élet megszervezésének elvére, a helyi óvodai nevelés feladataira vonatkozó rendelkezéseit kellett módosítani. A Szivárvány Óvoda nevelőtestülete által elfogadott Helyi Nevelési Program módosítása érvénybe lépjen az intézmény fenntartójának a Képviselő-testületnek a módosítást jóvá kell hagynia. Pálmai József képviselő elmondja, hogy négy éven keresztül két havonta kellett ilyen jellegű munkákat végeznie. Elmondja, hogy teljesen bele van építve a programba a környezet, a helyi népi hagyomány ápolása, úgy elméletben, mint gyakorlatban. Az óvoda minden megmozdulásáról tud. Erről az óvodáról csak felső fokon tud beszélni. Köszöni az óvodavezető munkáját. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki egyetért a Szivárvány Óvoda Helyi Nevelési Programjának módosításával, az kézfelemeléssel A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23

24 99/2010. (XII.16.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szivárvány Óvoda Helyi Nevelési Programjának a módosítását a melléklet szerinti egységes szerkezetben jóváhagyja. 14. Egyebek Újvári Ferenc Malom patak meder helyreállítására vonatkozó beadványa Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Újvári Ferenc a Szőkeforrás Étterem tulajdonosa megkereste a testületet a Malom patakmeder helyreállításával kapcsolatban. Beadványában Újvári Ferenc leírta, mivel a Malom patak meder helyreállítási munkái még nem kezdődtek el, ezért ha a patak vízszintje emelkedik, akkor félő, hogy alámossa a tulajdonában lévő épületét, ami ezáltal meg fog süllyedni. Arra a kéri testületet, hogy találjon mihamarabb megoldást erre a kérdésre és a Malom patak meder kotrását minél hamarabb kezdje el. Bartók László képviselő elmondja, hogy jelenleg a vízhelyzet nem teszi lehetővé a kotrást, de van egy ismerőse, aki vállalja ingyen a meder kotrását, feltéve, ha cserébe a patakkövet elszállíthatja. Novák Lajos polgármester elmondja, addig még nincs pénz, addig ez a megoldás is jó lenne. Kérdezi Bartók képviselőt, hogy mint mondhat Újvári Ferencnek, hogy az ismerőse mikorra tudja elvégezni a Szőkeforrás étterem környékén a patakmeder kotrását? Január közepére? Bartók László képviselő válaszában elmondja, hogy január közepére el tudja végezni az érintett szakaszon a meder kotrását. Kérdés a hulladékszállítás évi díjaival kapcsolatban Novák Lajos polgármester kérdezi a jegyzőt, hogy a hulladékszállítás évi díjairól most kell-e dönteni, vagy ráér januárban is. Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, hogy lehet dönteni januárban is, de akkor a díjakat visszamenőlegesen január 1.-vel nem lehet megállapítani. Novák Lajos polgármester kérdezi a testületet, hogy döntsenek-e most, vagy csak majd januárban? Csonka József képviselő javaslata, hogy napolják el januárra. Pálmai József képviselő elmondja, hogy vasárnapra szeretné elhívni a Figura Bt bábcsoportot. Nem olcsó Ft-ba kerül, de remek előadást szoktak tartani. 24

25 Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, hogy a képviselői javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Figura Bt bábcsoport előadását Ft ellenében megrendelje, az kézfelemeléssel A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 100/2010. (XII.16.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dömös kulturális életének javítása érdekében a évi költségvetése terhére bruttó Ft ellenében a Figura Bt bábcsoport (2131 Göd, Schweidel J. u. 13.) előadását megrendeli. 2) A képviselő-testület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében haladéktalanul rendelje meg a Figura Bt bábcsoport előadását. Pálmai József képviselő másik javaslata, hogy az önkormányzatnak a faluházba kettő darab pingpongasztalt és egy darab csocsó asztalt kellene vásárolnia. Novák Lajos kérdezi, hogy a kulturális bizottság beszélt-e faluház nyitva tartásáról? Pálmai József képviselő válaszában elmondja, hogy igen, úgy gondolták, mivel a Zöld Kendő csütörtökön próbál, a hastáncosok pedig szerdán. Ez a két nap lehetne télen nyitva a faluház, amikor is a gyerekek pingpongozhatnának. A felügyeletet biztosítani tudja. Novák Lajos polgármester javaslata, hogy most csak egy pingpongasztalt vásároljanak, mert kettő nem fér el a faluház zsibongójában. Pálmai József képviselő elmondja, hogy a javaslata továbbra is az, hogy az önkormányzat kettő darab pingpongasztalt vásároljon és ne egyet. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a faluházba kettő pingpongasztalt és egy csocsó asztalt vásároljon meg, az kézfelemeléssel A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 101/2010. (XII.16.) Ökt. Határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetés terhére a falu sportolási lehetőségeinek előmozdítása érdekében 2 db pingpongasztalt és 1 db csocsóasztalt Ft összeg erejéig beszerez. 25

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés 66-15./2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 25. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én 10.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére 1523-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 471 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Képviselő-testületének 2013. október 08 (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-19/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu Iktatószám: 1-3/2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester Bugledich Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. X. 30-án 16 órai kezdettel megtartott Boconád Község Önkormányzat Képviselő - testületének nyilvános üléséről a boconádi polgármesteri hivatal Tanácskozótermében. Jelen

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-44/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 26-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 28/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. Időpontja: 2013. november 11. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 29-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-87/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i

Részletesebben