Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének szeptember 25-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh István képviselő Bór Norbert képviselő Ignácz János képviselő Koroknai Viktor képviselő Lendvai Attila képviselő Miseta Zoltán képviselő Somogyvári László alpolgármester Szabó György képviselő Szentesné Szekér Piroska képviselő Szücs László képviselő Witzmann Mihály képviselő Igazoltan távol: Nagy László képviselő Szücs Orsolya képviselő Meghívottak: Dr. Mandik Enikő jegyző Szücs Géza aljegyző Szabó Józsefné irodavezető Bősze István irodavezető Szászné Boros Krisztina irodavezető Szabó István irodavezető Tuliné Öreglaki Lilla intézményvezető Kovács Ágota óvodavezető Csöröncsics Zoltán jkv.vez. Megjelent érdeklődők száma: 0 fő. Kenéz István polgármester köszönti a testületi tagokat és a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését kor megnyitja. Kéri a jelen lévőket, hogy egy perces néma gyásszal emlékezzenek meg Paulovics Ferencnéről aki a Szociális, egészségügyi és sport bizottság külsős tagja volt. Az egy perces gyászt követően a polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület határozat képes, mert 14 tagja közül 12 fő jelen van. A polgármester kéri a képviselőket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, az tegye meg. Balogh István képviselő: Írásban kértem, hogy az ülésen tárgyaljunk a testvérvárosi kapcsolatokról. Szeretném ha ezt felvennénk napirendre. Kenéz István polgármester: Lehet tárgyalni csak ehhez semmilyen anyag nem áll rendelkezésre. A bizottság sem tudott vele érdemben foglalkozni mert semmilyen konkrétum nem volt a kezében. Le kellett volna írni, hogy milyen témával kapcsolatban gyűjtsünk információkat. Az egyebek között vissza lehet térni erre. Dr Mandik Enikő jegyző: Az októberi rendes ülésen a nemzetközi kapcsolatok a munkatervben szerepel, lesz róla előterjesztés és tudunk róla érdemben tárgyalni.

2 2 Kenéz István polgármester: A nyolcas napirendnél a korábbi közmunka programban nem tudunk részt venni viszont egy közhasznú munkaprogramban igen, így a napirend címe Közhasznú foglalkoztatási programban való részvételre változna. Több észrevétel nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a javaslatával együtt a napirendet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet elfogadta el: 1.) Az önkormányzat évi költségvetésről szóló 3/2008.(II.15.) számú rendelet módosítása. T: PGB, ÜBB 2.) Tájékoztató a Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről. Előadó: Tuliné Öreglaki Lilla intézményvezető T: SZES 3.) TEUT és CÉDE pályázati programmal kapcsolatos döntés. T: PGB 4.) A minőségbiztosítási programból eredő oktatási feladatok teljesítésének értékelése. Előadó: Bősze István irodavezető T: OKIB 5.) Intézményi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. Előadó: Bősze István irodavezető T: OKIB 6.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás éves tevékenységéről. T: PGB, ÜBB 7.) Javaslattétel a Pénzügyi és Gazdaságpolitikai Bizottság tagjának megválasztására. 8.) Közhasznú foglalkoztatási programban való részvételre. (szóbeli előterjesztés) T: PGB 9.) Utazás 2009 Turisztikai kiállításon való részvétel. T: PGB, OKIB

3 3 10.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 11.) Tájékoztató a két ülés közötti vezetői tevékenységről és fontosabb eseményekről. 12.) Jelentés a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 13.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. 14.) Interpellációk, bejelentések 15.) Egyebek Zárt ülés: 1.) Döntés a városi önkormányzat kitüntető címeinek évi adományozásáról. Előadó: Miseta Zoltán bizottsági elnök T: OKIB 1.) Az önkormányzat évi költségvetésről szóló 3/2008.(II.15.) számú rendelet módosítása. Kenéz István polgármester: Az anyagban részletes kimutatás van arról, hogy miért kell a költségvetést módosítani. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a rendelet módosítás elfogadását. Hozzászólások: Lendvai Attila képviselő: A napirendből kitűnik, hogy a város működése stabil és kiegyensúlyozott. Ennél rosszabb költségvetési rendelet módosításunk ne legyen.

4 4 Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a költségvetési rendelet módosítását elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 12/2008. (IX.26.) számú rendelete az Önkormányzat 11/2008. (VIII.29.) számú rendeletével módosított 3/2008.(II.15.) számú évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Balatonlelle Város Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a 11/2008.(VIII.29.) számú rendeletével módosított 3/2008.(II.15.) számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A költségvetési rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és Intézményei együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg az érintett bevételi és kiadási előirányzatok megváltoztatásával. (2) A bevételi főösszegen belül a módosított előirányzatok az 1. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra. (3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok a 2. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra. A költségvetési rendelet 5. (1) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat a Képviselő testület a módosítást követően az alábbiak szerint hagyja jóvá: E Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: ebből: személyi jellegű kiadás munkaadói járulék dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása speciális célú támogatások A költségvetési rendelet 6. -ban jóváhagyott felújítási és felhalmozási kiadásokat, valamint pénzügyi befektetést a 3. számú melléklet szerinti kimutatás alapján hagyja jóvá. 4.

5 5 A költségvetési rendelet 10. -ban szereplő általános tartalékot a Képviselő testület e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési rendelet 11. -ban szereplő céltartalékot a Képviselő testület az e Ft összegben állapítja meg. 6. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével a jegyző gondoskodik. 1. számú melléklet Balatonlelle Önkormányzat évi 12/2008. (IX.26.) számú rendelettel módosított 3/2008.(II.15.) számú költségvetési rendelet módosítása Megnevezés évi eredeti előirányzat 11/2008.(VIII.29.) számú rendelet mód. ei. Ezer Ft-ban!..számú mód.előirányzat BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola Óvoda Városüzemeltetési Szervezet Művelődési Ház és Könyvtár Szoc. alapszolg. központ től Önkormányzati Igazgatás Önkormányzat és Intézményei működési bevétele Helyi adók: építményadó idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó Adók összesen: Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része: e Ft, átvett pénzből e Ft Gépjármű adó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

6 6 Luxusadó Átengedett központi adók: Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend. bírság Önkormányzat sajátos, működési bevétele Normatív állami támogatás Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kieg. támogatás egyes szoc. felada-tokhoz ( átvett pénz normatív része) TEUT pályázat Egyéb központosított támogatás BFT pályázat Központosított támogatás Céljellegű dec. támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egészségbiztosítástól átvett pénz Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Szoc. Alapszolgál-tatáshoz Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Pedagógiai szakszolgálat működéséhez BM pályázat Pénzeszköz átvétel (Karád) Pénzeszköz. átvétel ( Látrány) Szoc.Alapszolgáltatás működéséhez önkormányzatok hozzájárulása Működési célú pe. átvétel Működési célú pénzeszköz átv Felh. célra átvett pénz : közmű, útépítés Felh. célú pénzeszköz átvétel Előző évi központi költégvetési kiegészítés Támogatás, kieg., átvett pénz Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány(iskola, VÜSZ, PH.) Költségvetési bevétel Működési célú hitel Felhalmozás célú hitel Finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen

7 7 2. számú melléklet Balatonlelle Önkormányzat és költségvetési szervei 12/2008. (IX. 26.) számú rendelettel módosított 3/2008. (II.15.) számú költségvetési rendelet módosítása címrend és kiemelt előirányzatok szerint Megnevezés évi eredeti előirányzat 11/2008.(VIII.29.) számú rendelet mód. előirányzat ezer Ft-ban!.. számú módosított ei. 1. Általános és Zeneiskola személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Óvoda személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Igazgatási kiadás Közvilágítás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú - felhalmozási célú Összesen: Város és község gazd. dologi kiadás

8 8 Összesen: Kiadás összese: Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Védőnői szolgálat személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Művelődési Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Működési kiadás mindösszesen 8. Felhalmozási kiadás mindösszesen: Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés kiadása (ELMIB részv.) - felhalmozási célú kölcsön PÉNZFORGALMI KIAD Hosszúlejáratú hiteltörlesztés Rövidlejáratú hiteltörlesztés Előző évi költségvetési tv.6.(3) egyéb tám. visszafizetés III. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI IV. FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék VI. Kiadás mindösszesen

9 9 3. számú melléklet Önkormányzat és Intézményei 12/2008. (IX.26.) számú rendeletével módosított 3/2008. (II.15.) számú költségvetési rendelet módosítása Intézmény neve Felhalmozási kiadások eredeti ei. 11/2008.(VIII.29.) számú rendelet módosított ei. Ezer Ft-ban!..számú módosított ei. Általános és zeneiskola: - Óvoda: - Városüzemeltetési Szervezet: tőketörlesztés: TOYOTA GIZ MERCEDES IRT Utcaseprő gép törlesztő rész Kotrógép törlesztőrész Összesen: Polgármesteri Hivatal: információs eszköz pótlás, kiegészítés számítógép:142 e Ft, fénymásoló 960 e Ft Strandi élményfürdő engedélyezési terv Belter. csap víz eng. terv Mentőkatamarán beszerzés Báthory utcai játszótér felújítás Rendezvénypark WC felújítás Hunyadi utca felújítás Arany J. utca felújítás Összesen: Védőnői szolgálat: számítógép vásárlás Összesen: Művelődési Ház és Könyvtár: Információs eszköz beruházás Szabadtéri színpad engedélyezési terv Összesen: Felhalmozási kiadás (beruházás) összesen: Felhalmozási kiadás ( felújítás) összesen: Beruházás- felújítás összesen: Pü. befektetés: ELMIB részvényvásárlás Felhalmozási célú kölcsön Felhalmozási kiadás összesen :

10 10 2.) Tájékoztató a Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről. Előadó: Tuliné Öreglaki Lilla intézményvezető Ignácz János a szociális, egészségügyi és sport bizottság elnöke: A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja. Hozzászólások: Witzmann Mihály képviselő: A tájékoztató szerint egy személynek nincs meg a megfelelő képesítése, neki ez a képesítés megszerzés folyamatban van? A Balatonboglári Idősek Klubjának látogatottsága hasonló arányú? Az akadálymentesítés megoldásáról ha hallhatnánk egy- két dolgot. Tuliné Öreglaki Lilla intézményvezető: A képesítési előírásoknak a Viszi kolléganő nem felel meg, de ő az idei évben meg fogja kezdeni a végzettség megszerzését. A látogatottság tekintetében ugyan ez a tendencia Balatonbogláron, tehát ez általánosnak mondható. Kenéz István polgármester: Az épület akadály mentessé való átalakítása nem egyszerű, hiszen az épület eléggé régi. A műszaki kollégákkal többször megállapítottuk, hogy az előírások szerinti átalakításhoz komoly munkálatokat kellene elvégezni. Amit teljes átalakítás nélkül meg lehet oldani azokat folyamatosan megcsináljuk. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 106/2008.(IX.25.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2007.évi idősellátás területén végzett tevékenységéről előterjesztett tájékoztatót elfogadja. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: azonnal 3.) TEUT és CÉDE pályázati programmal kapcsolatos döntés. Kenéz István polgármester: Két pályázaton is nyertünk aminek következtében műszaki ellenőrt kell alkalmaznunk. A városnak van megállapodás a Kapos Hidro Kft.-vel akik tettek egy ajánlatot, ez szerepel az előterjesztésben. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a Kapos Hidro Kft megbízását mert ez a cég már bizonyított a városban végzett tevékenysége alapján.

11 11 Hozzászólások: Balogh István képviselő: Az előző évben döntöttünk arról, hogy bármit meghirdetünk minimum három ajánlatot kérünk be, hogy tudjunk dönteni. Mondjuk ez nem egy nagy összeg és a cég valószínűleg elfogadható áron dolgozik, csak nem tudjuk összehasonlítani. Kenéz István polgármester: A városnak a Kft-vel évente megkötött megállapodása van közbeszerzési feladatok és műszaki ellenőrzés lebonyolítására. Általában a beruházás bizonyos százalékáért dolgoznak ezek a cégek és ez az ár szerintem elfogadható. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 107/2008.(IX.25.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának képviselő- testülete ülésén úgy határozott, hogy a TEUT és CÉDE pályázati programok megvalósításához a megbízott céggel megkötendő megbízási szerződéshez szükséges Ft + 20 % ÁFA / Ft / = Ft megbízási díjat biztosítja. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: értelem szerint 4.) A minőségbiztosítási programból eredő oktatási feladatok teljesítésének értékelése. Előadó: Bősze István irodavezető Miseta Zoltán az oktatási, közművelődési és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 108/2008.(IX.25.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzat képviselőtestülete az Óvoda és az Általános Iskola minőségirányítási programjának felülvizsgálata során megállapította, hogy az oktatási intézmények maradéktalanul eleget tettek a közoktatási törvényben meghatározott előírásoknak, az értékelést elfogadja, a meghatározott intézkedéseket jóváhagyja.

12 12 Az óvoda vezetését és dolgozóit dicséretben részesíti a minőségirányítási programban végzett munkájukért és az igényesen elkészítet értékelésért. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: október ) Intézményi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. Előadó: Bősze István irodavezető Miseta Zoltán az oktatási, közművelődési és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság javasolja az esélyegyenlőségi program elfogadását. Hozzászólások: Szentesné Szekér Piroska képviselő: Balatonszemesen megszűnt a beszédjavító általános iskola, a gyerekek visszakerültek hozzánk egészen más körülmények közé. Mindenképpen számolnunk kell azzal, hogy akár fejlesztő pedagógus személyében- nekik is biztosítani kell a képességeiknek megfelelő oktatás lehetőségét. Kenéz István polgármester: Balatonlellén egy személy fog az 5 gyerekkel foglalkozni. A hatodik gyerek át fog kerülni Balatonföldvárra egy alapítványi iskolába. Így ezeknek a gyerekeknek képviselő társam által említett problémája részben megszűnik. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 109/2008.(IX.25.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Óvoda és az Általános Iskola Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Programja alapján biztosítva látja a nevelésioktatási intézményekben az esélyegyenlőség biztosítását. A Képviselőtestület az Óvoda és az Általános Iskola Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Programját jóváhagyja Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: október 15.

13 13 6.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás éves tevékenységéről. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Ismét felhívnám a figyelmet, hogy a Kistérségi napirendek is mellékelve legyenek a két ülés közötti beszámolóhoz. Hozzászólások: Balogh István képviselő: A Kistérségnek a Zöldfok Zrt.-vel volt megbeszélése? Kenéz István polgármester: A kötetlen megbeszélés meg volt tartva. Balogh István képviselő: Mire jutott a megbeszélés mert azt javasoltam a korábbi ülésen, hogy ebben a témában legyen egy ad hoc bizottság felállítva. Kenéz István polgármester: Én jeleztem Lendvai Attila képviselő társamnak hiszen korábban kérte, hogy had vehessen részt ezen az ülésen-. Meghívtuk az igazgatókat és átbeszéltük a gondokat problémákat. Nagy meglepetésemre az igazgató úr által elmondottakra megváltozott a polgármesterek véleménye. Az ár kalkulációt kértem, hogy október 15-ig az a településeknek küldje meg. Utána tudunk leülni az árak kialkudására. Kértük továbbá azt is, hogy több alternatívát tegyenek le az asztalra. Azt is elmondta, hogy 15-16%-os áremelésre lehet számítani, de ez függ attól, hogy melyik település milyen szolgáltatást kér. Lendvai Attila képviselő: A beszámoló olyan adatokat tartalmaz amiből azt lehet megállapítani, hogy eredményesen működött a Kistérség. Ebben a beszámolókban kell azért a problémákról is beszélni. Kivált négy település a Kistérségből aminek az okát nem tudjuk-. Összességében miben kéred polgármester úr a segítségünket. A beszámolóból úgy tűnik mint ha egy személyben mindent eldöntenél és az alapján készül el a Kistérség stratégiája. Igazából itt csapat munkáról lenne szó és a problémákról mi is szeretnénk tudni, mert hátha tudnánk segíteni. Kenéz István polgármester: Ez nem így van, mert van egy Kistérségi Hivatal aki ugyan úgy végzi a dolgát mint az önkormányzatban az apparátus. Kistérségben vannak kötelező feladatok és egyéb feladatok amit a Kistérségi Tanáccsal meg kell tárgyaltatni és azokat a döntéseket -elképzeléseket- hozom be a képviselő-testület elé. A lényeg, hogy ezt egységesen el kell fogadni. Természetesen vannak problémák, akár pénzügyi téren, akár más térem. A beszámolóból azért kiderül, hogy a város 22 milliót kapott a Kistérségtől, ami elég jónak mondható. Az, hogy a négy település miért ment el az csak ők tudják. Miseta Zoltán képviselő: Az a véleményem, hogy a Kistérségi rendszer -az egész országban- távolról sem működik olyan hatékonyan mint ahogy kellene. Ennek az az oka, hogy nem egy önrendelkezés alapján összejött szervezkedés hanem egy hatóságilag kijelölt szervezet. Több Kistérséget láttam már és azokban is nagyon sok gond van nem csak a Fonyódi Kistérségben. Az előző ülésen javasoltam, hogy az októberi ülésre a Zöldfok Zrt. egy ajánlatot dolgozzon ki. Kenéz István polgármester: A Zöldfok Zrt. igazgatója elmondta, hogy csak egy tervezetet tud adni, mert amíg a Konzorcium nem dönt, addig hivatalos árajánlatot nem tud adni. Ezért

14 14 mi sem tudunk konkrétan dönteni. Azt is elmondta, hogy hozzávetőlegesen az általuk beterjesztett elképzeléseket fogja a konzorcium elfogadni, így az önkormányzatoknak ezzel már lehet foglalkozni és kialakítani a véleményüket, de véglegesíteni csak később lehet. Gondok mindig vannak, hiszen minden polgármester kollégáim a saját települését próbálja védeni, előnyhöz juttatni. Én is ezt teszem és a város ebből nagyon jól profitált és remélem, hogy az elkövetkező időszakban is profitálni fogunk. Somogyvári László alpolgármester: Tudjuk, hogy polgármester úr milyen erőfeszítéseket tesz azért, hogy ebből a városnak előnye származzon. Inkább azzal van problémám, hogy informálisan nem vagyunk felkészülve ezért kértük azt, hogy legalább a napirendi pontokat had láthassuk. Amik hozzánk eljutnak abból az derül ki, hogy nem annyira jól működik ez a Kistérség. Lehet, hogy jó működik a Kistérség de az lenne jó, hogy erről a polgármester úrtól kapnánk első kézből információt. A beszámolóból ezeket én is hiányolom. Nem tudom, hogy mikor vannak a Kistérségi ülések, mert ha tudjuk a témákat és a napirendet nem ártana itt véleményt kialakítani és úgy bevinni a Tanácsülésre. Kenéz István polgármester: Évente négy Kistérségi ülés kötelező, de ennél sokkal több ülés van. Először a Kistérségi Tanácsnak kell kialakítani egy egységes véleményt és utána lehet a testületek elé bevinni. Minden döntést a Kistérségi Tanács hoz meg amiben én egy szavazattal rendelkezem. Előre információkat elmondani nem lehet, utólag tudok tájékoztatást adni, hogy a Kistérségi Tanács bizonyos dolgokban hogyan döntött. Nem működik annyira rosszul ez a Kistérség, mert ellátunk minden olyan feladatot mint akármelyik másik Kistérség. Egy hátrányunk van, hogy nem vagyunk hátrányos helyzetű Kistérség. Dr Mandik Enikő jegyző: A Kistérségnek saját Hivatal van. Elkészíti az előterjesztéseket, a Tanács ezt megvitatja majd dönt és ezek kerülnek a képviselő-testület elé. Tehát testület elé csak az kerülhet amit a Tanács elfogadott. Somogyvári László alpolgármester: Én ezt megértem, akkor az intézmény rendszerben van a probléma, csak azt mondom, hogy a jelenlegi állás szerint nem tehetünk mást csak a Kistérségi döntést elfogadni kész tények elé vagyunk állítva-. A mi véleményünk is kellene egy-egy döntéshez amiben Balatonlelle jövője érintett. Kenéz István polgármester: Azért az nem így van, hogy kész tények elé vannak állítva a képviselő-testületek. A képviselő-testületnek lehet véleménye, de amíg ezek nem érkeznek vissza a Kistérségi Hivatalba addig nem jogerős bármit is döntött a Tanács-. A Tanács feladata az előkészítés, javaslat a képviselő-testületek fele. Miseta Zoltán képviselő: A Kistérség megalkotásánál azt tartották szem előtt, hogy a településeknek vannak közös érdekeik amiket együtt el tudnak látni. Ez hasznos is lenne, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az államigazgatás a Kistérségeket akarja felhasználni saját akaratának az érvényesítésére, én ebben látom a problémát. Szentesné Szekér Piroska képviselő: Kistérségi szinten született-e döntés fenntartó váltással kapcsolatban? Kenéz István polgármester: Erre egyenlőre csak egy javaslat született, mégpedig az, hogy a gazdasági részét a Kistérségi Hivatal átveszi és ő lesz a fenntartója az oktatási intézményeknek. Három nap múlva az egyik város álláspontja megváltozott és így borult a megegyezés. A következő ülésen felvetettem a dolgot ismét és nem született benn döntés. Valószínűleg visszatérünk a három mikro körzethez. Mivel Fonyód önállóan szeretné ellátni az oktatást, illetve egy mikro térséget ott is ki szerettünk volna alakítani, de Fonyóddal senki nem akar társulni. Fonyódnak egy lehetősége lett volna, mivel Balatonboglárhoz van legközelebb oda kellett volna csatlakozni. Ha nem lesz egységes lefedés akkor a pályázatba hátrányos helyzetbe kerülünk. Mivel mi Karáddal társultunk bizonyos pályázatokon részt tudunk venni, de nem ezek lesznek preferálva, hanem az egész Kistérségi -lefedettség-.

15 15 Tehát ebben a Kistérség minden szempontból hátrányt fog érezni, mert ha nincs meg a teljes lefedettség akkor nem kapjuk meg a plusz normatívákat, stb. Miseta Zoltán képviselő: A Közoktatási Fejlesztési Terv elkészítése nem kötelező a Kistérségek számára csak erőteljesen ajánlott. Minden Kistérség azért vágott ebbe bele, mert a Dél-Dunántúli Régióban ez előírás. Voltak akik gyorsan készítettek ilyet és első körben beadták a pályázatukat és nyertek is. Voltak akik csak a következő körre vártak mint mi is- és kiderült, hogy 6 éven belül nem lesz következő kör. Ez viszont azt jelenti, hogy Közoktatási Fejlesztési Terv elkészítése már nem is olyan nagy prioritás mivel nincs olyan pályázat ami ezzel indulni lehetne. Lendvai Attila képviselő: A Kistérségekre vonatkozó törvény lehetőséget tesz a lehatárolás felülvizsgálatára 4 évenként. Nekünk erre a váltási lehetőségre tudatosan kellene készülni. Nekünk a földrajzi lefedettség meg van, a lakossági lélekszámot nem tudom. Ez a lehetőség nem tudom mikor adódik meg nekünk. Kenéz István polgármester: 2010-ben, de nem ilyen egyszerű. Ha adott település nem akar menni, kirakni nem lehet a Kistérségből. Ha Fonyódnak mennie kellene akkor Fenyvesnek is mert akkor már nem lesz határos a Kistérséggel. Witzmann Mihály képviselő: A Megyeházán az iskola pályázatokkal kapcsolatban volt polgármesterek összejövetele, mintegy 100 iskola kimaradt ebből a fejlesztési lehetőségből. Nagyon sok településnek ez a lehetősége többek között később adatott volna meg mint nekünk is-. Ezek a források politikai alapon- egy körben ki lettek osztva. Ha ennyire fontos, hogy mi is kapjunk és azt képviseljük, hogy minél több pénz jöjjön a településre- akkor miért nem írtad alá azt a petíciót a Kormány felé mentsük meg az iskoláinkat címmel- amit szinte mind az ötvenegy polgármester aláírt? Politikai alapon a DDOP es pályázat esetében is úgy jártunk, hogy gyakorlatilag minket minden ok nélkül kiintettek, ahol 15-20%-os önerővel pályázhattunk volna komoly fejlesztési pénzekre. Azt is gyakorlatilag hagyjuk nyugodni, beletörődtünk, csendben vagyunk, nem foglalkozunk vele. Konkrét érvelést nem hallottunk, helyette megyünk az 50%-os önerős pályázatra, holott más települések kihasználják a 10-15%-os önerős lehetőségeket. Ez etikátlan a Fejlesztési Tanács részéről és egységet kellene ebbe mutatni a Somogyi településeknek Balatonlellének is-. Kenéz István polgármester: Azt is tudni kell, hogy az is elhangzott, hogy azokból a pályázatokból vissza vonnak amiket elnyertünk. A városnak van három pályázata amit már elnyert milliós összköltséggel- és nehogy emiatt ez visszavonásra kerüljön, ezért nem írtam alá a petíciót. Witzmann Mihály képviselő: Értem és el is fogadom, hogy ez a cél vezetett erre az elhatározásra, hogy nem írod alá a petíciót. Sajnos nálunk ez a rendszer. Azért félünk szólni, megkérdezni a város rehabilitációs pályázatot, hogy mondják már meg írásos formában, hogy miért nem pályázhattunk és ezeket a hatalmas fejlesztéseket ami egész Balatonlellét felölelte volna- elszalasztottuk. Helyette az 50%-os támogatású pályázatokon veszünk részt. Kenéz István polgármester: Ha kiszámoljuk a pályázatok átlagát akkor 70-72%-os támogatást tudunk elérni, ami nem rossz arány. Ezekben a pályázatokban többszörös túljelentkezés volt és keményen kellett lobbizni, hogy a pályázatokon nyerjünk. Én örülök, hogy úgy látod, hogy milyen jó lett volna ha ezen a pályázaton nyerünk, de ugyan akkor amikor ezt februárba felvetettem akkor te voltál az egyik legnagyobb ellenzője. Tudomásom szerint megkaptad írásban azokat a levelezéseket amit mi lebonyolítottunk a DDRFÜ-vel. Witzmann Mihály képviselő: Azt azért szeretném ha visszavonnád, hogy én voltam az egyik ellenzője. Az összes rendkívüli ülésen itt voltam, az összes testületi ülésen kifejtettem a véleményemet, ötleteket adtam, hogy még miket emeljünk be utcák, stb-. Pont azt

16 16 mondtam, hogy a 15-20%-os támogatottságú pályázatokra koncentráljunk ne az 50%-os támogatottságúra. Lehet egyébként a százalékokkal játszani, de nem tudom, hogy a milliót honnét fogjuk előteremteni. És nem csak az önerőt kell előteremteni, hanem a teljes összeget mivel utó finanszírozásos a pályázat. A polgármesteri referenstől kikértem az anyagot valóban, de abban konkrét válasz nincs, hogy miért maradtunk ki a pályázatból. Kenéz István polgármester: Visszavonom. Balogh István képviselő: Hozzon egy határozatot a testület és kérdezzük meg a DDRFÜ-t levélben arról amit Witzmann képviselő társam mondott és az iskola ügyet is, amit említettetek. Kenéz István polgármester: Abban a pályázatban iskola felújítás- nem tudtunk részt venni, mert nem volt meg az oktatási tervünk. Ezt nem tudjuk megkérdezni mert ebben a régióban volt egy ilyen kitétel, aminek mi nem feleltünk meg, így nem tudtunk pályázni sem. Balogh István képviselő: A Megyeházán is azért zúgolódtak a polgármesterek mert már nem lesz több kiírás. Somogyvári László alpolgármester: Visszakanyarodva a napirendhez a hozzászólásokból kitűnik, hogy ha kicsit informálisan kicsit jobbak lennénk akkor lehet, hogy ezek a kérdések nem is fordulnának elő. Ahol három város rivalizál nehéz lesz hosszú távon egyezségeket kötni. Tehát az a lényeg, hogy jól tájékozottak legyünk és azokban a kérdésekben amik Balatonlellét érintik abban érvényesüljön a véleményünk. Kenéz István polgármester: A véleményetek érvényesül, de így nem tud működni ahogy te elmondtad, ezt tudomásul kell venni. Arra lehetőség nincs, hogy a Kistérségi Tanácsülés előtt a képviselő-testületek a véleményüket elmondják és a Tanács utána döntsön. Ignácz János képviselő: Én szeretném emlékeztetni Witzmann képviselő társamat és azokat akik részt vettek a klub foglalkozáson. A kétfordulós beszélgetés során az első fordulóban megfogalmaztuk azokat a feladatokat amire pályázni szeretnénk. Az első fordulóban ennek a szükséges önrészét kívántuk volna megnevezni, ahol a város egy jelentős értékét értékesítettük volna mint önrészt, de ezzel több képviselő társam nem értett egyet. A második fordulóban lett volna a pályázat amivel már több képviselő egyetértett. Witzmann Mihály képviselő: Én voltam az aki azt mondta, hogy szedjük két részre a dolgot és utánam ehhez csatlakozott Miseta Zoltán képviselő is. Egyik része a megvalósíthatóság, másik része, hogy miből biztosítjuk rá az önerőt. Nagyon sok ötletet adtunk a pályázati tájékoztató elolvasását követően, hogy még mit vegyünk bele. Az önerő kérdésére azt mondtam, hogy valóban meg kell gondolni, adjuk be a pályázatot hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz a másik pályázatunkkal, de a 15-20%-os önerőt tudtuk volna biztosítani. Most az 50%- os támogatást nem tudom miből tudjuk biztosítani. Te voltál képviselő társam aki azt mondtad, hogy vegyünk fel 1 milliárdot és nem érdekel mi lesz később. Én csak felelős politizálást kérek tőled. Ignácz János képviselő: Én azt mondtam, hogy még hitel árán is bele kell menni ezekbe a dolgokba. Pontosan ezért az egységért ami most is látszik meg lehet nézni, hogy ebben a ciklus időben mit tudunk elérni. Dr Mandik Enikő jegyző: Kérném a képviselő urakat, hogy a személyes jellegű megjegyzések túlzásba esése miatt az előterjesztés témájához kanyarodjunk vissza. A Kistérségi jogszabályhoz igazodva kell működni és a döntéseket meghozni.

17 17 Lendvai Attila képviselő: Nekünk feltétlenül a probléma megoldásra kell fókuszálni. És ha eljön az ideje meg kell próbálni Balatonlellei Kistérségre integrálódni a településekkel. Kenéz István polgármester: Én is ezen munkálkodom és reméljük valóban lesz Balatonlellei Kistérség. Witzmann Mihály képviselő: Az 1 milliárdos hitelt az 1,2 milliárdos költségvetés mellett amiből 900 millió működés- nem tudom melyik bank adna. A város rehabilitációs pályázatra azt mondtam, hogy 15-20%-os önrésszel akár egy ingatlan eladásával felérjük anyagilag. A mostani 50%-os pályázatra most is azt mondom, hogy nem tudom, hogy miből tudjuk finanszírozni. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 110/2008.(IX.25.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Fonyód Kistérség Többcélú Társulási Tanácsának 2007.év augusztus és augusztus közötti időszakról, - a mellékelt beszámoló szerinti tartalommalelfogadja. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: értelem szerint 7.) Javaslattétel a Pénzügyi és Gazdaságpolitikai Bizottság tagjának megválasztására. Kenéz István polgármester: Javaslom Lendvai Attila képviselő társam javaslata alapján Szabó György képviselőt a pénzügyi bizottság tagjának megválasztani akivel egyeztetve lett a tagság és a felkérést elfogadta. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot Szabó György képviselő megválasztásával, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 111/2008.(IX.25.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdaságpolitikai Bizottság tagjának a polgármester indítványa alapján Szabó György képviselőt választja meg.

18 18 Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: október 1. 8.) Közhasznú foglalkoztatási programban való részvételre. (szóbeli előterjesztés) Kenéz István polgármester: Közmunka pályázaton olyan feltételek voltak aminek nem tudtunk megfelelni. Kiírásra került viszont egy közhasznú foglalkoztatásra szóló pályázat amiről nagyvonalakban tájékoztattam a bizottságot-. A pontos számadatokat a kiosztott határozati javaslat tartalmazza. Ugyan úgy 68 főt kapott a Kistérség mint az előző közmunka programnál. Ebből 12 főt Balatonlelle. A bérre és járulékaira 90%-os támogatást biztosítanak, így 10%-os az önerő. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság mivel konkrét számok nem voltak a bizottsági ülésen azt az álláspontot alakította ki, hogy amennyiben foglalkoztatáshoz hozzá tudunk járulni, akkor ezt a bizottság támogatja. Hozzászólások: Szentesné Szekér Piroska képviselő: Kérdésem, hogy milyen tervek vannak a 12 főve? Kenéz István polgármester: A VÜSZ munkájába fognak besegíteni, parkokban levél összetakarítás és ilyen jellegű munkák. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki egyet ért a határozati javaslattal, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 112/2008.(IX.25.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő testülete a október 01. napján induló közhasznú foglalkoztatási programhoz ,-FT önrészt biztosít. Megelőlegezi továbbá átfutó összegként ,-Ft ot munkabérek kifizetésére. A fenti összegeket a Testület a évi költségvetésben meghatározott céltartalék terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az önrész és az előleg összegét szeptember hó 30. napjáig a Társulás OTP Zrt. Bankfióknál vezetett számú bankszámlájára történő átutalásáról gondoskodjon. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: értelem szerint.

19 19 9.) Utazás 2009 Turisztikai kiállításon való részvétel. Kenéz István polgármester: A kiállításon a Kistérség és a három város állítottunk ki közös pavilont az idei évben. Már most kell jelezni, hogy a jövő évben ugyan ezekkel a feltételekkel igényeljük e a pavilont. Ehhez maximum Ft-ot kell biztosítani. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozat elfogadását. Miseta Zoltán az oktatási, közművelődési és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozat elfogadását, azzal, hogy a 2009.évi költségvetésére terhére vállalja ennek a költségnek a kifizetését. Hozzászólások: Lendvai Attila képviselő: Javaslok egy módosítást, hogy a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges bekerülés költségének ismeretében tájékoztassa a képviselő-testületet, ez kerüljön még bele a határozatba. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a bizottság és Lendvai Attila képviselő javaslatával egyet ért és a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 113/2008.(IX.25.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő-testülete részt kíván venni a 2009-es budapesti Utazás Turisztikai Kiállításon a Fonyódi Kistérséggel, Balatonboglár és Fonyód városokkal együttműködve. A képviselő-testület vállalja, hogy maximum Ft-ig a részvételi költség Balatonlelle városra eső részét a 2009.évi költségvetés terhére- megfizeti a kistérség felé. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges bekerülés költségének ismeretében tájékoztassa a képviselőtestületet. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: értelem szerint

20 20 10.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 114/2008.(IX.25.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: azonnal 11.) Tájékoztató a két ülés közötti vezetői tevékenységről és fontosabb eseményekről. Lendvai Attila képviselő: A Somogy megyei Kistérségi fórumról ha mondanál pár szót. A várost érintette-e a valami ezen a fórumon. Kenéz István polgármester: A Kistérségi fórumon a Területfejlesztési Tanács ülés előtt a Területfejlesztési Tanácsülés napirendjeivel kapcsolatban véleménykialakítás van. A város semmi nem érintette. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a tájékoztatót a két ülés közötti vezetői tevékenységről elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 12.) Jelentés a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a jelentést a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással a jelentést elfogadta.

21 21 13.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 14.) Interpellációk, bejelentések Lendvai Attila képviselő: Még mindig a Könyvtár tetejének és a lépcső kijavításának az ügyében interpellálok. Kenéz István polgármester: A tető ki van javítva. A lépcső kijavítása pedig folyamatban van. A tető végleges kialakításának költsége hamarosa a testület elé fog kerülni és reméljük, hogy egy végleges megoldást tudunk kialakítani. Somogyvári László alpolgármester: Korábban a Spanics családnak volt egy kérése irányunkba. Beszéltünk róla, hogy meg kellene válaszolni, ez megtörtént? Kenéz István polgármester: Az elmúlt öt évben legalább háromszor el lett mondva, hogy ezt sem Kistérségi szinten, sem helyi szinten nem tudjuk megoldani. Kérem akkor Bősze István kollégámat, hogy írásban készítve el a választ és küldje meg a kérelmezőnek. Witzmann Mihály képviselő: A bölcsődei ellátással problémák vannak. Ugyan is a 20 helyett 35-en vannak a bölcsődébe. Korábban is foglalkoztunk ezzel a témával, de pillanatnyilag kettő évre előre be kell jelentkezni a bölcsődei ellátásra és ha jól tudom balatonlellei gyermeket az idén nem is tudtak fogadni, pedig pénzügyileg támogatjuk a balatonboglári bölcsődét. A jövőben erre egy helyi megoldást lenne célszerű alkalmazni akár családi napközi akár bölcsődei létesítmény formájában. Kenéz István polgármester: A bölcsőde kérdésével folyamatosan foglalkozunk. Nem bölcsődei megoldást kellene találni -mert ahhoz igen komoly feltételeket kell biztosítani-, hanem gyermek megőrzőt amiről Szentesné Szekér Piroska képviselő társammal is az elmúlt napokban tárgyaltunk. Én úgy gondolom, hogy ezt a városnak kellene megoldani és nem vállalkozóval ellátatni. Miseta Zoltán képviselő: A közoktatási törvény 2008.szeptember 1.-től lehetőséget biztosít egy új típusú intézmény működtetésére amely az óvoda és a bölcsőde egységét képezi. Van szakbizottság KIOB- akinek a következő ülésén napirendre lehet tűzni ezt a témát, majd a testület elé is kerülhet. Ez nem azt jelenti, hogy ott dönteni is kell, de az alternatívákat át lehet beszélni. Bizottságunk tárgyalta a Turisztikai Desztinációs Menedzsment pályázat beadásának a lehetőségét. A tájékoztató alapján a bizottság azt az álláspontot alakította ki, hogy nem célszerű beadni a pályázatot, mert azoknak a feltételek nem felelünk meg amik a leadáshoz szükségesek.

22 22 15.) Egyebek Szentesné Szekér Piroska képviselő: Áprilisban kértem, hogy a lakóhelyem környékén az utcanév táblák legyenek pótolva. A nyári felkészülés során nem lettek pótolva kérném, hogy mihamarabb a jó tájékozódás végett a VÜSZ pótolja őket. Szabó György képviselő: Minden évben szóba kerül az idegenforgalom és a marketing feladatok jobb ellátása. Az idegenforgalmi bizottság elé került egy TDM pályázat amiben 30 milliót lehetett volna nyerni marketing programokra. Ez a program Badacsonyban és Gyenesdiáson működik is -nem buktatók nélkül-. Az önkormányzatnak össze kell hangolni vállalkozókkal, természetes és jogi személyekkel a programot. Biztosan van hátulütője is, de nem biztos, hogy nem lett volna jó nekünk is mivel egy év alatt 10 évnyi marketing összeget el lehetett volna népszerűsítésre költeni. Utána az egyesület még pályázhat is. Kenéz István polgármester: Miseta Zoltán bizottsági elnök erről beszélt, de ennek a pályázatnak nagyon sok buktatója van. Az első évben megkaptuk volna a pályázati pénzt, de utána 20 évig működtetni kellett volna. Nagyon sok feltételnek kellett volna megfelelni. Nem vetjük el ezt teljes egészében, lehet, hogy egy fél év múlva többet tudunk. Részt vettünk a pályázattal kapcsolatos tájékoztatón, de az illetékesek sem tudtak konkrét dolgokat mondani. Ezek alapján a bizottság döntésével egyet tudok érteni. Balogh István képviselő: A testvárosi kapcsolatokat a következő ülésen tárgyaljuk. Kérném az előterjesztőt, hogy az előterjesztésbe szerepeljen az, hogy az utóbbi években milyen fejlődésen ment keresztül a kapcsolat. És pontos pénzügyi elszámolást is kérnék. Egy vállalkozó a faházakra három hónapja küldött ajánlatot. Ez miért nem kerül elénk, miért nem beszélünk róla. A pályázatokkal kapcsolatban a vagyongazdálkodásra egy állandó bizottságot kellene létrehozni, amely ezekkel foglalkozna. A következő ülésre leírom, hogy milyen elképzeléseim vannak. Kenéz István polgármester: A Hivatalba faházak megvételére ajánlat nem érkezett. Somogyvári László alpolgármester: A TDM pályázatokkal kapcsolatos ülésen én is ott voltam és valóban úgy tűnik, hogy nem tudunk elindulni. Megjelent az első új Lellei újság ami nagyon jó és megújulást jelent. Lényegesebben több témát ölel fel mint a korábbi újság. Ezt akarjuk, hogy sokkal demokratikusabb legyen, minél többen szólaljanak meg benn. A volt BM gyerektábort egy Kisebbségi önkormányzat vette birtokba. Erről nem sokat tudunk. Eléggé foglalkoztatja a közvéleményt hiszen a hasznosítása másképp is történhetett volna az önkormányzat is beszállhatott volna ebbe a vételbe vagy sem-. Tulajdonképpen hogy áll ez az ügy. A Szövetség utca és Petőfi utca kereszteződésben lévő körforgalom lehetőségét többször felvetettem. Arról beszéltünk, hogy saját magunk is meg tudjuk csinálni. Úgy emlékszem, hogy 1-3 millió Ft-ból megoldható akkor erről volt szó. Ha ez még így van akkor ezzel foglakozni kellene. A lényeg, hogy a közlekedés biztonságosabb legyen. Az ott lévő transzformátor állomás cseréjére pedig írásban ajánlatot kellene kérni az E-ON-tól és egy kalap alatt a két dolgot megoldani. A következő ülésre ez elénk kerülhetne, hogy mibe kerülne a körforgalom megépítése és a trafó átalakítás, áthelyezés. Kenéz István polgármester: A Kisebbségi Önkormányzatnak nincs hosszútávú szerződése a korábbi híresztelésekkel ellentétben- szeptember 26.-án lejárt a bérleti szerződése. A vagyonkezelőnek az volt a feltétele, hogy a bérleti díj fejében az épületen 2,8 millió Ft összegben felújítást kellett végrehajtania. Több illetékessel beszéltem a Vagyonkezelőnél Főosztályi szinten. Megadták a vezérigazgató nevét és elérhetőségét, de vele nem sikerült beszélni. Küldtünk neki egy levelet amiben tájékoztatást kérünk, hogy mi az elképzelésük a jövőt illetően, amire még nem érkezett válasz.

23 23 A körforgalom tervét elkészítettük, de nem engedélyezi a közút kezelő. Addig amíg nem tudjuk biztosítani, hogy elférjen a körforgalom addig nem tudjuk kivitelezni, hiszen a közút kezelő engedélye is szükséges hozzá. A transzformátor állomással kapcsolatban felvesszük az E-ON-nal a kapcsolatot. Itt az is probléma, hogy magas feszültségű hálózat is működik. Szücs László képviselő: A képviselő-testület hozzájárult, hogy a Kishegyen élő nagycsaládosok lakásának legszükségesebb állagmegóvását a VÜSZ végezze el. Ez meg is történt, de azt látom, hogy megakadt a dolog. Novemberig -ha szándékunk van- ezeket a munkákat el kell végezni. Ha ennek költsége van akkor arról most kellene dönteni. Az új temető rendjéről és működtetéséről kellene beszélni. Szükségesnek tartom, hogy a temetkezési cég, az egyházak képviselete és a mi jelenlétünkben ki kell alakítani egy szokásrendet, mert az emberek nem tudják, hogy mit és hogyan tehetnek meg. Gondolok itt arra, hogy van kórusa, zenét lehet szolgáltatni, ki lehet nyitni az ajtókat, az embereket el kellene igazítani, hogy hova ülhetnek, stb. Akár erről az újság is írhat. A városháza előtt elhelyezett emlékmű névsorát rendbe kell tenni. Tudom, hogy ehhez is pénzügyi fedezet kell, de ne maradjon így, egyszer meg kell csinálni. Szívesen segítek, hogy jól legyenek leírva a nevek. Kenéz István polgármester: A temetővel kapcsolatos észrevételt köszönjük. Megszervezzük és megköszönjük ha részt veszel benn. A tábla kijavítását is megoldjuk, köszönettel vesszük a segítséget ismét. Én úgy gondolom, hogy a városnak arra nincs több millió Ft-ja, hogy egy magánházat felújítsunk még akkor is ha az életveszélyes. Arról nem is beszélve, hogy 12 tulajdonosa van és van akitől még nyilatkozatot sem lehet bekérni. A tűzoltó munkát a tető szerkezeten elvégeztük. A ház elejét ki kellene bontani és statikailag úgy megépíteni, hogy a tetőt jól helyre lehessen állítani. Szücs László képviselő: Nem is ezt kérik a lakók. Így igaz, hogy ha valamihez hozzányúlunk akkor az egészet fel kell újítani. A tető beázást, kéményt kell rendbe tenni, a legszükségesebbeket, mert ha hozzányúlunk akkor összedől. Azt sem felejtse el a város, hogy öt gyerek van, akkor pedig szükséglakást kell biztosítani. Ezt kell mérlegelni. Kenéz István polgármester: A tetőre életveszély felmenni még javítás szempontjából is. Bór Norbert VÜSZ igazgató: A tető javítás nem pénz kérdése. Az apróságokat meg fogjuk csinálni, eddig is megcsináltuk. A város elég sokat tett értük eddig is, de ezzel nem lesz vége az ügynek. Valóban végleges megoldás a bontás és visszaépítés lenne amit én 1,5 millió körül saccolok, de egy ilyen háznál azt nem lehet tudni, hogy még mi jön közbe. Miseta Zoltán képviselő: A táborral kapcsolatban az okozhatja a zavart, hogy aki kivette a tábort folyamatosan olyan nyilatkozatokat tett, hogy ők hosszú távon megkapták azt. A TDM pályázatról ne döntött a bizottság csak véleményt nyilvánított. Lendvai Attila képviselő: A körforgalom kérdését a pénzügyi bizottság ülésén érdemes lenne megtárgyalni. Terjesszék elő az eddig rendelkezésre álló iratokat. Számtalan példa van ennél kisebb útkereszteződésekre és megépült a körforgalom. Szücs László képviselő: Tapasztalatból mondom, hogy nem olyan egyszerű a körforgalom kérdése mivel rengeteg szakhatóság hozzájárulását be kell kérni. Az első körforgalom a Balaton parton Balatonlellén épült és nem volt egyszerű a hozzájárulást megszerezni. Többször személyes közbenjárást is igénybe kellett venni ahhoz, hogy nagy nehezen megkapjuk az engedélyt. Somogyvári László alpolgármester: Október 23.-án fel kellene avatni Kis Mihály által készített mozaik Lelle címert.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselő. Szabó Józsefné irodavezető. Szászné Boros Krisztina irodavezető Csöröncsics Zoltán jkv.vez.

JEGYZŐKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselő. Szabó Józsefné irodavezető. Szászné Boros Krisztina irodavezető Csöröncsics Zoltán jkv.vez. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2009. július 7-i rendkívüli üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. október 30-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2010. október 28-i rendes ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Ignácz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/19/2013. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet:

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: JEGYZOKONYV mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: 1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 445/27.9.2. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 27. szeptember 2-ai ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 27. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14.

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 16/2009.(

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február hó 11. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 3. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. május 9-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 49/2012. (III.22.) számú

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. június 27-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja. Bitter Bettina. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja. Bitter Bettina. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága 2008. augusztus 4-én (hétfőn) 7:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Kis Tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10.

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10. JEGYZİKÖNYV amely készült a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlésének 2008. szeptember 24. napján, 10:00 órai kezdettel, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén tartott

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben