Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének október 30-án megtartott testületi ülésen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen"

Átírás

1 Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete: 16:00 óra Jelen vannak: a melléklet jelenléti ív szerint Bencsik Mónika polgármester: Köszönti a megjelenteket. A mai ülés munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés, mégis ünnepélyesebb a megszokottaknál. A lemondott három képviselőtársunk helyett ugyanis a három új képviselő esküje következik, átadom a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének, Horváth Györgynének. Horváth Györgyné: Folyamatosan értesültünk a lemondásokról. A kislistás választások során a soron következő legtöbb szavazatot kapottakat megkerestük, nyilatkoztak arról, hogy vállalják a képviselőséget. Átadom a megbízóleveleket Kósa Sándornak, Erdei Irénnek és Csige Istvánnak. Kitartást kívánok munkájukhoz! Bencsik Mónika polgármester: Köszönjük. Kérem, álljon fel mindenki az eskütétel idejére. A három fő jelenlévő új képviselő leteszi az esküt a mellékelt szöveg szerint. Bencsik Mónika polgármester: Ismerteti a napirendet és szavazásra teszi fel. Napirend: 1. A évi költségvetési rendelet 3. számú módosítása Előadó: Szűtsné Kiss Zsuzsanna gazdasági vezető 2. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 25.) számú rendelet módosítása Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: Balzó Edina humánpolitikai előadó 4. A Nagykovácsi Kispatak Óvoda beszámolója a éves oktatási tevékenységéről Előadó: Kiszelné Mohos Katalin intézményvezető 5. A Nagykovácsi Általános Iskola beszámolója a éves oktatási tevékenységéről Előadó: Dér Zsuzsanna intézményvezető 6. A Nagykovácsi Általános iskola házirendjének jóváhagyása Előterjesztő: dr. Könye Kornél jegyző 1

2 7. Döntés iskola büfé üzemeltetésének engedélyezéséről Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens Szünet 8. Döntés a Boróka Óvodai Alapítvánnyal kötött szerződés meghosszabbításáról Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 9. Döntés a Nagykovácsi, Helyi Építési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalásáról, illetve a megváltozott magasabb szintű jogszabályokkal történő jogharmónizáció megteremtése. Előadó: Györgyi Zoltán főépítész 10. Döntés a Nagykovácsi Sportegyesülettel kötött megállapodás módosításáról Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 11. Döntés a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás által a KMOP B2 számú benyújtásra kerülő pályázathoz való csatlakozásról Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 12. Döntés az óvodákban és iskolákban folyó szakmai munka fejlesztése tárgyában kiírt TÁMOP pályázat benyújtásáról 13. Döntés a közutak tervezésére kiírt pályázat elbírálásáról Előadó: Szimeth István szakfőtanácsos 14. Döntés a jelű közút (Kossuth l. u.) m m szelvények között a felszíni csapadékvíz rendszer korszerűsítésének kiviteli szintű engedélyezési tervéről Előadó: Szimeth István szakfőtanácsos 15. Döntés a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról és költségátalányáról Előterjesztő: dr. Könye Kornél jegyző Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens Szünet 16. Döntés a Nagykovácsi Köztemető üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról Előadó: Szimeth István szakfőtanácsos 2

3 17. Döntés a hó és sikosság mentesítésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról Előadó: Szimeth István szakfőtanácsos 18. SHARETS Kft. szerződésmódosítás Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 19. Indítványok, javaslatok A jelenlévő 12 fő képviselő 11 igen, 1 nem szavazat mellett elfogadta a napirendet. 1. napirendi pont: A évi költségvetési rendelet 3. számú módosítása Bencsik Mónika polgármester: A negyedévenkénti módosítás miatt kell most tárgyalnunk a költségvetést. Egy számelírás található az előterjesztésben (ismerteti a hibát). Év vége felé a főösszeg általában csökken, a bevétel általában nem nő, csak a kiadás. Nálunk a kiadási és a bevételi főösszeg is nőtt. Az útfelújítások miatt voltak változások elsősorban, megtörténtek a Víziközmű számlák átvezetései is. A hitelfelvételeinkkel kapcsolatosan sincsenek változások. Csige István: Sajnálom, hogy csak most kaptuk meg az előterjesztést. Ehhez az előterjesztéshez szükséges lenne a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása is, valamint egy könyvvizsgálói jelentés. Bencsik Mónika polgármester: Csak a zárszámadási rendeletnél szükséges könyvvizsgálói jelentés. A Pénzügyi Bizottság megléte kötelező, azonban adódhatnak olyan helyzetek, mikor akadályoztatva van, hiszen a képviselői lemondások termtették ezt a helyzetet. A következő napirenddel létrehozzuk a Bizottságot. Nagyobb hiba lenne, ha nem módosítanánk a költségvetést. Decemberben lesz az utolsó költségvetés módosítás. (16:25-kor megérkezik Bedő István képviselő, ezzel a létszám 13 főre változik) dr. Lovas András - képviselő: Három kérdésem van: 1. Az Elmű osztalék miért csökkent? 2. Az óvoda gépkocsi beszerzésére mikor kerül sor? 3. Az Öregiskola felújítása elmarad, vagy a következő években kerül majd rá sor? Bencsik Mónika polgármester: Az Öregiskola további felújításához a hitelfelvétel 5 évre történt, nem hívtuk le a maradék 10 millió Ft-ot önrész hiánya miatt, így a hitelfelvételt töröltük, ha úgy alakul a bevételi helyzetünk ez továbbra is cél marad. A kocsi vásárlásról nyáron döntöttünk, már járja is a falut. Az Elmű osztalékkal kapcsolatban átadom a szót Szűtsné Kiss Zsuzsannának. Szűtsné Kiss Zsuzsanna: Valószínű, hogy az Elmű nyeresége csökkent, így az osztalékuk is. Örömteli esemény is volt, mert egy másik Kft-től több osztalékot kaptunk, mint amennyire számítottunk, így éves szinten pozitívan zárunk. Beliczay István: Van egy félreérthető mondat az előterjesztésben az autóvásárlással kapcsolatosan. 3

4 Bencsik Mónika polgármester: Az autó megvásárlása plusz kiadást jelent, de kedvezőbb áron jutottunk hozzá, mintha lízingeltük volna. Jövőre már nem jelent több kiadást. Beliczay István: A szociális ellátásokkal kapcsolatosan hogy állunk? Bencsik Mónika polgármester: Az elmúlt években millió Ft-t fordítottunk szociális ellátásokra. Idén több módosítás volt, ezzel kapcsolatosan átadom a szót Szűtsné Kiss Zsuzsannának. Szűtsné Kiss Zsuzsanna: Az államtól kapunk normatívát, konkrét összegeket hívunk le. 90%-ot fizet az állam, 10%-ot az önkormányzat. Bencsik Mónika polgármester: Köszönöm, ha nincs több kérdés szavazzunk a rendeletről a módosított összeg szerint. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.03.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 4/2008 (II. 14) sz. Kt. rendelete módosításáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény a, 16. -a, a 91. -ra tekintettel, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 118. (1) bekezdésben foglaltak alapján a évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II.14.)számú rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 3.. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő lép. (1) A Képviselő-testület Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének Bevételi főösszegét ezer Ft-ban, Kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg, melyből halmozódás mentes bevételi - kiadási előirányzat ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtését ezer Ft likviditási hitel felvételével irányozza elő. 2. A rendelet 11. (1) bekezdése helyébe a következő lép. (1) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét ezer Ft-ban, a fejlesztési céltartalék összegét ezer Ft-ban határozza meg. 3. A rendelet 22. (6) bekezdése hatályát veszti. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Nagykovácsi, november 3. Bencsik Mónika Polgármester Dr. Könye Kornél jegyző A jelenlévő 13 képviselő 12 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a rendeletet. Bencsik Mónika polgármester: Köszönjük a pénzügyesek munkáját. 4

5 2. napirendi pont: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 25.) számú rendelet módosítása Bencsik Mónika polgármester: Nem érkezett módosító indítvány, de Dr. Lovas András jelezte, hogy észrevételei vannak. dr. Lovas András: Egy nagyobb horderejű SzMSz módosítás előtt állunk. Sajnos az Ügyrendi Bizottság nem tudta tárgyalni. A Jegyző Úr jelezte, hogy idén még terveznek módosításokat. A 41. az üléseken történő hozzászólásokkal foglalkozik. Javaslom, hogy ezek 5 percesek legyenek. Az indokom, hogy eddig egyáltalán nem volt ilyen korlátozás, a munka minőségének megőrzéséhez azonban ennyire minimum szükség van. Bencsik Mónika polgármester: Ha ez így lesz 1 napirendi pont tárgyalása 130 perc is lehet, az én időmet leszámítva. Akkor egy ülésen nem tárgyalhatunk többet 5-6 napirendnél, mert nem gondolom, hogy 8 óra munka után még lehet 8-10 órás üléseket tartani. dr. Lovas András: Úgy tudom, azt is tervezzük a következő SzMSz módosításkor, hogy egy ülés maximum 4 óra lehessen. Bencsik Mónika polgármester: Igen, úgy gondolom, ennél hosszabb ideig nem tudunk már kellőképpen odafigyelni. dr. Lovas András: Az elmúlt 2 évben nem volt olyan napirend, amiben 6 képviselőnél több szólt volna hozzá. Bencsik Mónika polgármester: Az SzMSz-ben aktualizáltuk a képviselők névsorát. A 2. számú mellékletben találhatók a Bizottságok. Csige István: Meg kellett volna kérdezni dr. Lovas Andráson kívül mást is. Bencsik Mónika polgármester: A decemberi SzMSz módosításkor tudnak majd módosító javaslatokat benyújtani az új képviselők is. Konkrét javaslata van még valakinek? Csige István: Véleményem szerint törvényellenes megfogalmazásokat tartalmaz a tervezet, a képviselők jogai csorbulnak, az elnök jogai nőnek. Javaslom, ne tárgyaljuk most, csak ha már az új képviselők is ismerik. Azt sem tartom helyesnek, hogy a Pénzügyi Bizottságról nem külön tárgyalunk. Bencsik Mónika polgármester: A napirend ismertetésekor jelezhette volna, hogy el akarja napoltatni, erre most már nincs lehetőség, elvi kérdésekbe ne menjünk bele, mert a módosításokat a Jegyző Úr és a jogászunk állította össze. dr. Könye Kornél jegyző: A 64. -ban található most egy új bekezdés, amire már többször javaslatot tettem a bizottságoknak, hogy dolgozzanak ki saját ügyrendet. Nem megoldott például az elnök helyettesítése. Az Ügyrendi Bizottság sem tudott most ülésezni. A külső bizottsági tag, Dr. Bretscher Lívia javasolta elfogadásra a módosításokat. Bencsik Mónika polgármester: Szükség van ügyrendre, könnyíti a munkát. 5

6 Csige István: Kósa Sándort javaslom a Pénzügyi Bizottság élére, hogy így biztosítva legyen a kontroll az ellenzék részéről. A Pénzügyi Bizottság eddigi munkája eredménytelen volt az összetétele miatt. Az előterjesztések is sokszor tévesek. Bizottsági tagnak magamat javaslom. dr. Könye Kornél jegyző: Kikérem magamnak, hogy az előterjesztések nem tartalmaznak megfelelő adatokat és hibásak egy órás ittlét után gondolom, hogy ezt nem tudja megítélni. Bencsik Mónika polgármester: Merésznek tartom ezt a minősítést egy debütáló képviselőtől. Az elmúlt években minőségi javulást értünk el az önkormányzati munkában, a Pénzügyi Bizottság is jól végezte a munkáját. Horváth Endre: Csige Istvántól kérdezném, hogy milyen alapon állít bármit a Pénzügyi Bizottság munkájáról, amiről nem is lehetnek információi. És ki kinek az ellenzéke a Képviselő-testületben? Bencsik Mónika polgármester: Ebben a Képviselő-testületben gyakran voltak ellentétes vélemények, de ilyen soha nem volt, hogy ki kinek az ellenzéke. Mi együtt a falu érdekében dolgozunk. Ma Magyarországon az önkormányzatok óriási hiánnyal küzdenek, cash-flow gondokkal. Ezzel szemben Nagykovácsinak nem kellett felvennie bérhitelt, a cash-flow-nk kiegyensúlyozott. Visszautasítom a gazdálkodásra tett megjegyzéseit Csige képviselő úrnak. Csige István: Úgy szokás, hogy a bizottsági funkciókat az ellenzéknek adják, mi hárman, az új képviselők ellene vagyunk az Önök által aláírt Társadalmi Szerződésnek. Ha meghirdették volna elmentem volna Pénzügyi Bizottsági ülésekre. A Tv-ben láttuk, hogy maximum Beliczay István és dr. Balogh László szólt hozzá pénzügyi kérdésekhez. A költségvetés számai elárulják, hogy többet is ki lehetett volna hozni ebből a költségvetésből. Bencsik Mónika polgármester: Próbáljunk meg ne ideológiailag vitatkozni! Csige István 2 személyre tett javaslatot, szavazunk majd róla. Dér Zsuzsanna elfogadná a jelölést a Pénzügyi Bizottság élére ezt már jelezte korábban, Kósa Sándor elfogadja? Kósa Sándor: Igen. Bencsik Mónika polgármester: Szavazzunk Kósa Sándor elnökségéről. A jelenlévő 13 képviselő 2 igen, 10 nem, 1 tartózkodás mellett nem szavazta meg Kósa Sándor elnökségét. Bencsik Mónika polgármester: Szavazzunk Dér Zsuzsanna elnökké választásáról. A jelenlévő 13 képviselő 11 igen, 2 nem szavazatával megválasztotta Pénzügyi Bizottság elnökének Dér Zsuzsannát. Bencsik Mónika polgármester: Szavazzunk a Pénzügyi Bizottság tagjairól Csige Istvánt aki támogatja: A jelenlévő 13 képviselő 3 igen, 10 nem szavazattal nem választotta meg Csige Istvánt. 6

7 Bencsik Mónika polgármester: Aki Bánóczi Margitot támogatja: A jelenlévő 13 képviselő 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodással megválasztotta Pénzügyi Bizottsági tagnak Bánóczi Margitot. Bencsik Mónika polgármester: Oktatási ügyekben Erdei Irént javaslom megválasztani tanácsnoknak. Erdei Irén: Elvállalom. A jelenlévő 13 képviselő 12 igen, 1 tartózkodás mellett megválasztotta Erdei Irént. Bencsik Mónika polgármester: Köszönöm. Decemberben újra tárgyalunk az SzMSzről. Most szavazzunk az egész módosításról egyszerre. A jelenlévő 13 képviselő 10 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a rendelet módosítását. (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 3. napirendi pont: évi belső ellenőrzési terv elfogadása dr. Könye Kornél jegyző: A tavalyi évtől minden előterjesztés kapott egy E-betűt és egy számot, hogy könnyebb legyen nyilvántartani. Törvény írja elő, hogy minden évben meghatározott határidőig el kell fogadnunk a belső ellenőrzési ütemtervet. Ez segíti a Jegyző és a Hivatal feladatainak törvényes munkavégzését is. Kérem a Képviselőtestületet a belső ellenőrzési ütemterv elfogadására. Bencsik Mónika polgármester: Faramuci a helyzet, mert a belső ellenőrzés a jegyző feladata, mégis Képviselő-testületi döntés szükséges hozzá. Módosító indítvány nem érkezett. Van-e valakinek kérdése? Beliczay István: Látom az előterjesztésben, hogy a pénzügyi ellenőrzés keretében majd ellenőrzik az Önkormányzat által támogatott szervezetek gazdálkodását is. Erről majd kérem, tájékoztassák a Képviselő-testületet. dr. Könye Kornél jegyző: Rendben, kapnak majd tájékoztatást. Bencsik Mónika polgármester: Ha több kérdés nincs, szavazzunk a határozatról. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119/2008 (X. 30.) HATÁROZATA Tárgy: Döntés a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező Majláth Konrád Konstatin belső ellenőrzési vezető által elkészített évi belső ellenőrzési munkatervet elfogadja. Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 15. Felelős: Jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 13 fő képviselő, 13 egyhangú igen szavazatával hozta meg. 7

8 4. napirendi pont: A Nagykovácsi Kispatak Óvoda beszámolója a éves oktatási tevékenységéről Bencsik Mónika polgármester: Köszönjük az óvodavezető asszonynak a részletes beszámolót és átadom a szót neki. Kiszelné Mohos Katalin óvodavezető: A mutatók szerin 99%-os a kihasználtságunk, valójában ez 120%. A legnagyobb problémát tehát a hely szűke és a dolgozók túlterheltsége okozza. Újabb státuszhelyet szeretnénk takarítónőnek. Bencsik Mónika polgármester: Kötelező a folyamatos eszközfejlesztés. A Dózsa György utcai óvoda épületének bővítését megterveztettük, de nem volt pénz a beruházásra. Most nagy reményünk az elnyert pályázat. Még nincs meg a VÁTI-tól az időpont a támogatási szerződés aláírására. Tárgyaltam ezzel kapcsolatban a kistérségi koordinátorunkkal, de neki sincsenek információi. Blokkolva vannak a kifizetések, a főtér pályázatról sem tudunk, minden csúszásban van, de addig is mi jobban fel tudunk készülni pénzügyileg az önrészünk előteremtéséhez. Beliczay István: Három kérdést szeretnék feltenni az Óvodavezető Asszonynak. 1. Szakács nélkül törvényes-e az óvoda működése? 2. A gépkocsi 40-60%-ban óvodai és önkormányzati használatra van. Ez az óvoda kiadásait terheli? 3. A takarítónő oszthat később ételt a gyerekeknek? Kiszelné Mohos Katalin: 1. A szakácsnői állást 6 hónapja hirdetjük, de nincs rá jelentkező. Sajnos, aki volt, annak nem volt elég a fizetés. Élelmezésvezetőnk van, ő látja el a felügyeletet. 2. A gépkocsi az óvoda költségvetését terheli, a jövő évben ez valószínűleg változni fog. 3. Külön munka és védőruha használata szükséges, jogszerű, csak fizikailag nem bírja a takarító nénink. Bencsik Mónika polgármester: A Polgármesteri Hivatal használja a legkevesebbszer a gépkocsit, főleg az intézmények használatában van, eddig minden terhet a Hivatal viselt, ezen változtattunk. Az óvodától nem vontunk el pénzt, mert ha csak az állami finanszírozásból tartanánk fenn, kocsit sem tudna használni. Mindig adtunk még az állami költségvetéshez. Kiszelné Mohos Katalin: Az ételkiadás is hasonló gond. Az óvoda költségvetésében van az egész konyhai feladatok ellátása, pedig itt nem csak az ovinak főznek, hanem az iskolának és szociális étkeztetésre is, ezeknek kiadásként is ott kellene keletkeznie. Bencsik Mónika polgármester: Köszönjük a beszámolót. Ha nincs ezzel kapcsolatban több kérdésük, szavazzunk a határozatról. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 120/2008 (X. 30.) HATÁROZATA Tárgy: Kispatak Óvoda 2007/2008. oktatási évre vonatkozó beszámolójának elfogadása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kispatak Óvoda 2007/2008. oktatási évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző 8

9 A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 13 fő képviselő, 13 egyhangú igen szavazatával hozta meg. 5. napirendi pont: A Nagykovácsi Általános Iskola beszámolója a éves oktatási tevékenységéről Bencsik Mónika polgármester: Dér Zsuzsanna igazgatóasszony elkészítette a beszámolót, de most nem tudott eljönni, ha van valamilyen kérdés megpróbálunk rá válaszolni. dr. Lovas András: Az előző előterjesztésre és erre is igaz, hogy látszik, hogy feszes a költségvetés. Jó, hogy ennyire be tudják tartani a kereteket. Az lenne a kérdésem, hogy mi az a 3 pályázat, amin nyert az iskola? Bencsik Mónika polgármester: Nem tudom sajnos pontosan, az egyik egy öko program, ez biztos. Erdei Irén: Iskolaújságra, és informatikai eszközök beszerzésére nyertünk el pályázati forrásokat. dr. Lovas András: Köszönöm. Beliczay István: Eszközbeszerzésben van valamilyen kötelezettsége az Önkormányzatnak? Bencsik Mónika polgármester: Vannak ezzel kapcsolatosan kötelezettségei az önkormányzatoknak, de semmilyen szankció nincs, hiszen, ha nincs rá költségvetési fedezet, akkor miből lehetne finanszírozni. Ellenben az utak karbantartása is törvényben előírt feladatunk és ennek sem tudunk eleget tenni ben összeraktunk egy eszközfejlesztési tervet az akkori jogszabálynak megfelelően és azóta a költségvetési lehetőségeinkhez mérten minden évben próbálunk egy kicist megvalósítani belőle. Ezek nem működési, hanem fejlesztési célú kiadások. Ha nincs több kérdés, szavazzunk az előterjesztésről. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2008 (X. 30.) HATÁROZATA Tárgy: Nagykovácsi Általános Iskola 2007/2008. oktatási évre vonatkozó beszámolójának elfogadása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Általános Iskola 2007/2008. oktatási évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 13 fő képviselő, 13 egyhangú igen szavazatával hozta meg. 6. napirendi pont: A Nagykovácsi Általános iskola házirendjének jóváhagyása dr. Könye Kornél jegyző: Elvégeztük a házirend felülvizsgálatát, kérjük elfogadni. Bencsik Mónika polgármester: Ha nincs kérdés, szavazzunk. 9

10 NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 122/2008 (X. 30.) HATÁROZATA Tárgy: A Nagykovácsi Általános iskola házirendjének jóváhagyása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Nagykovácsi Általános Iskola házirendjét a határozat mellékletét képező tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: Intézményvezető A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 13 fő képviselő, 13 egyhangú igen szavazatával hozta meg. 7. napirendi pont: Döntés iskola büfé üzemeltetésének engedélyezéséről Bencsik Mónika polgármester: A büféüzemeltetés már-már örökzöld témának számít, most is van rá új jelentkező, a fenntartónak kell döntenie erről. A tantestület egyhangúlag elutasította a büfé üzemeltetését. Véleményem szerint ők tudják a legjobban megítélni, hogy milyen hatással lenne az iskolára, illetve a gyerekekre. Erdei Irén: Szükség lenne büfére, de nincs rá megfelelő hely, de ennél is nagyobb gond az Oktatási Minisztérium állásfoglalása, hogy miket lehet árulni. Sajnos a büféseknek nem éri meg egészséges termékeket árulni, mást viszont nem árulhatnak fős iskolánál már talán nyereséges a büfé üzemeltetése. Egészségtelen élelmiszerek árusítását nem támogathatjuk magunk sem, hiszen ökoiskola vagyunk. Kósa Sándor: Ha egy vállalkozó ezt felvállalja, akkor a gyerekek érdeke is, hogy legyen egy büfé. Ha megfelel az előírásoknak, miért ne lehetne? Bencsik Mónika polgármester: A szülőknek nincs sok ideje, de még rosszabb egy általános iskolás gyerek zsebébe pénzt tömni. Nem tartom jó ötletnek, de a szülő fordítson rá a gyerekére ennyi időt. Kósa Sándor: Lehetne egészség-témaheteket tartani. A felsősöknek meg jót is tehet, ha tudják, hogy mi mennyibe kerül. Tóthné Pataki Csilla: A kérelmező hölgy sajnos késik, így őt nem tudjuk most meghallgatni. Bencsik Mónika polgármester: A gyerekek a tanítási idő alatt elhagyhatják az iskolát? Erdei Irén: Csak igazgatói engedéllyel, a szülő előzetes kérésére. Bencsik Mónika polgármester: Az előző ciklusban hozzájárultunk, de kiderült, hogy nincs rá hely, nagy átalakítások kellenének egy büfé megnyitásához. A kérelmező látta már a körülményeket? Az önkormányzat az átalakításra nem fog pénzt adni! Tóthné Pataki Csilla: Amikor az iskolában járt még nem tudta a tanárok véleményét. Az 5-ös teremben kerülne kialakításra a büfé, és minden átalakítást vállalna. Bencsik Mónika polgármester: Egy vállalkozó szeretné, a tantestület nem, nekünk kell választanunk. dr. Lovas András: Egy ügyrendi kérdésem lenne: lehet-e a napirendet az ülés végére halasztani, hátha addig megérkezik a kérelmező hölgy. 10

11 dr. Könye Kornél jegyző: Igen, van erre lehetőség. dr. Lovas András: Ez esetben javaslom, hogy legyen ez az utolsó tárgyalandó napirendünk. Bencsik Mónika polgármester: Akkor berekesztem a napirend tárgyalását, és 16-os napirendként tárgyaljuk, ha hozzájárulnak. A napirend halasztását a jelenlévő 13 képviselő 11 igen, 2 nem szavazattal támogatta. Szünet 17:45-18:00 8. napirendi pont: Döntés a Boróka Óvodai Alapítvánnyal kötött szerződés meghosszabbításáról Bencsik Mónika polgármester: Eddig egy bérleti szerződésünk volt a Boróka Óvodai Alapítvánnyal, mert az ő épületünkben van egy tagóvodánk. Most meg szeretnénk szűntetni a bérleti szerződést, mivel ez már nem megfelelő az alapítvány közhasznúságának. Emiatt együttműködési megállapodás keretében nyújtanánk támogatást az Alapítványnak a bérleti díj összegével. Ez az összeg évről évre az infláció mértékével nő. (Ismerteti az új szerződést). Az önkormányzat 120 ezer Ft/hó támogatást nyújtana, most 2 havit egy összegben fizetnénk. A szerződés határozott idejű. Csige István: A 120 ezer Ft-hoz még hozzá jön az Áfa? Bencsik Mónika polgármester: Nincs ÁFA. Beliczay István: A támogatás célját nem kell meghatározni? Bencsik Mónika polgármester: Az alapítványt támogatjuk. Beliczay István: Csak nehogy valaki egy bérlemény megváltásának tekintse. Bencsik Mónika polgármester: Itt vannak vendégeink közt a Boróka Alapítványtól is, meghatározzuk, hogy mire költsék a pénzt? Szerintem, el kell számolnia a pénz felhasználásáról, de nem kell meghatároznunk, hogy mire költi azt. Kellene a szerződésbe még egy pont, hogy pl. évente beszámol az önkormányzatnak a tevékenységéről. Beliczay István: Ha nem az alapítvány céljára használja fel, visszakérhetjük a támogatás összegét? dr. Könye Kornél jegyző: Igen. Bencsik Mónika polgármester: Akkor ezt belefogalmazzuk a szerződés szövegébe. Csige István: Támogatjuk az alapítványt, holott nem lát el feladatot? Bencsik Mónika polgármester: Sok egyesület kap támogatást, a Boróka Óvoda Alapítvány is egy működő alapítvány. Ha belevesszük a szerződésbe, hogy el kell számolnia eleget tettünk a kötelezettségeinknek. Együttműködésre adunk át pénzt. 11

12 Horváth Endre: Az alapítvány támogatásáért ellentételezést kapunk, mert ingyen kapunk használatra egy ingatlant. A támogatás adózási előnnyel jár, nem lehet kedvezményezettje. Beliczay István: Inkább támogatási szerződésnek nevezném, nem együttműködési megállapodásnak, hogy jogilag támadhatatlanok legyünk. Bencsik Mónika polgármester: Az alapítvány könyvelője jelezte, hogy nem kaphatnak bérleti díjat. Támogatási megállapodás lehet az elnevezés. Az alapítványnak egy új formula kell, ami alapján ott maradhat a 25 gyerek. Beliczay István: Megjelölhetjük pl. hogy a támogatás addig él, ameddig egy funkciót ellát az alapítvány. Bencsik Mónika polgármester: A Kispatak Óvoda működik benne, nem a Boróka Alapítvány működteti az ottani óvodát, hanem az önkormányzat, ne keverjük ezt össze! Beliczay István: Addig működhet, ameddig az a célja, hogy elhelyezzen gyerekeket. Bencsik Mónika polgármester: Az önkormányzatnak van kötelezettsége a gyermekek elhelyezésére minimum 2010-ig. Horváth Endre: Benne van a 2. pontban, hogy rendelkezésre bocsátja az épületet. Bencsik Mónika polgármester: Akár mást is működtethetnénk ott. Az épület két magánszemély tulajdonában van, de az alapítvány használja, mi kértük, hogy használhassuk. Megyeri Orsolya: Kérem, zárt ülésen tárgyalják tovább ezt a kérdést. A jelenlévő 13 képviselő 12 igen, 1 nem szavazattal támogatja a zárt ülés elrendelését. A testület zárt ülésen folytatja a tárgyalást, lásd a zárt ülés jegyzőkönyvét. 9. napirendi pont: Döntés a Nagykovácsi, Helyi Építési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalásáról, illetve a megváltozott magasabb szintű jogszabályokkal történő jogharmónizáció megteremtése Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót Főépítész Úrnak. Györgyi Zoltán főépítész: Elnézést, hogy ilyen nagy terjedelmű anyagot kaptak most a képviselők. A HÉSZ elfogadása kb. fél év a véleményezések, a szakhatóságok miatt. A Közép-Magyarországi Közigazgatási Hivatal törvényességi ellenőrzése keretében felszólított bennünket erre a korrekcióra. A jelenleg hatályos HÉSZ-en kívül van 3 kisebb területre külön szabályozás. Rendeletünk elfogadásakor még bizonyos, azóta hatályon kívül helyezett jogszabályok is hatályban voltak, valamint megvontak bizonyos jogosultságokat a helyi önkormányzatoktól, ezért is van szükség most módosításokra. Pl. eddig külterületen 25m 2 -t lehetett építeni, most már csak 20 m 2 -t. Ez a napirend első része. Több más jogszabály is módosult azóta, lecsökkentették pl. az építési engedélyezések körét, ehelyett egy új, bejelentési eljárást vezettek be. A Tv nézőknek is mondanám, hogy 12

13 attól még, hogy valami nem engedélyköteles nem jelenti azt, hogy nincs szabályozva. A bejelentési eljáráshoz is olyan dokumentáció kell, mint egy építési engedélyhez. Nyugodtan kérjen mindenki, akinek kérdése van felvilágosítást az építéshatóságon! Bencsik Mónika polgármester: Tehát jogszabályi változások miatt kell változtatni rendeletünkön. Kérdéseket lehet feltenni, lakossági kérelem is érkezett, ezeket megbeszéljük, de a másik rendeletünkben felsőbb rendű jogszabályok miatt kell módosítanunk. Ezekkel a rendeletekkel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? Ha nincs, szavazzunk róluk. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2008. (XI. 03.) Kt. sz. rendelete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2000. (X. 10.) Kt. sz. rendelete módosításáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdésében és 7. (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2000. (X.10.) Kt. sz. rendeletének (továbbiakban HÉSz) módosításáról, és jóváhagyja e rendelet mellékletét képező szabályozási tervet (Kálváriakert hrsz-ú területek, továbbiakban ÉSZT-3). I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1.) A rendelet területi hatálya kiterjed Nagykovácsi község a szabályozási terven lehatárolt területegységeire. Hrsz: , Mely természetben a Pók utca, Ady Endre utca, Vértes utca, Kálváriadomb és az 1631, 1632, 1634, 1653, 1655, 1674, 1676, 1687, 1689, 1692, 1693 hrsz. - ú ingatlanok által körülhatárolt, földrészletekre megosztott területegységet jelenti. 2.. A HÉSz 4. törlésre kerül. 3.. A HÉSz 5. az alábbiak szerint módosul: (1) Az építési engedélykérelmek elbírálásához a 37/2007(XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklet III. (2) alapján, az engedélyezési dokumentációnak alábbiakat kell tartalmaznia: talajmechanikai szakvélemény a korábbi bányaműveléssel érintett területen 4.. A HÉSz 8. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: (2) Szintterületi mutató: az építményszintek bruttó területeinek összege és a telekterület hányadosa, az első pinceszint, valamint az 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú területek kivételével. 5.. A HÉSz 8. (13) bekezdése törlésre kerül. 6.. A HÉSz 10. (1) bekezdés utolsó pontja az alábbiak szerint módosul: maximum 20 m2-es lábakon álló kerti tető, amely az utcai telekvonalra is telepíthető. 7.. A HÉSz 10. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: (2) A felsorolt melléképítmények oldalhatárra nem telepíthetők. Több melléképítmény létesítése esetén azok tömbösített elhelyezésére kell törekedni. 8.. A HÉSz 21. törlésre kerül. 9.. A HÉSz 22. törlésre kerül. 13

14 10.. A HÉSz 24. törlésre kerül. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. E rendelet november 3-án, a kihirdetése napján lép hatályba. A fenti rendeletmódosítást a jelenlévő 13 képviselő 12 igen, 1 tartózkodás mellett fogadta el. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (XI.03.) Kt. sz. rendelete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000. (X.10.) Kt. sz. rendelete módosításáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdésében és 7. (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2001. (III.02.) (X.10.) Kt. sz. rendeletének (továbbiakban HÉSz) módosításáról, és jóváhagyja e rendelet mellékletét képező szabályozási tervet (Nagyszénáskert területek, továbbiakban ÉSZT-4). I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1.) A rendelet területi hatálya kiterjed Nagykovácsi község a szabályozási terven körülhatárolt területegységeire. Hrsz: 045/22,23, /1-150, 065/2-114, 068/1,2, 1001/ A HÉSz 4. törlésre kerül. 3.. A HÉSz 5. az alábbiak szerint módosul: (2) Az építési engedélykérelmek elbírálásához a 37/2007(XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklet III. (2) alapján, az engedélyezési dokumentációnak alábbiakat kell tartalmaznia: talajmechanikai szakvélemény a korábbi bányaműveléssel érintett területen 4.. A HÉSz 8. (1) bekezdés táblázatának Megjegyzés sora az alábbiak szerint módosul: Megjegyzés: Kialakult állapot esetén az 1000 m2-nél kisebb telkeknél max. 150 m2 épület helyezhető el. 5.. A HÉSz 8. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: (2) Szintterületi mutató: az építményszintek bruttó területeinek összege és a telekterület hányadosa, az első pinceszint, valamint az 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú területek kivételével. 6.. A HÉSz 8. (13) bekezdése törlésre kerül. 7.. A HÉSz 10. (1) bekezdés utolsó pontja az alábbiak szerint módosul: maximum 20 m2-es lábakon álló kerti tető, amely az utcai telekvonalra is telepíthető. 8.. A HÉSz 10. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: (2) A felsorolt melléképítmények oldalhatárra nem telepíthetők. Több melléképítmény létesítése esetén azok tömbösített elhelyezésére kell törekedni. 9.. A HÉSz 11. (1) bekezdés táblázatának Megjegyzés sora törlésre kerül: 10.. A HÉSz 11. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 14

15 (2) Szintterületi mutató: az építményszintek bruttó területeinek összege és a telekterület hányadosa, az első pinceszint, valamint az 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú területek kivételével A HÉSz 13. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: (2) A felsorolt melléképítmények oldalhatárra nem telepíthetők. Több melléképítmény létesítése esetén azok tömbösített elhelyezésére kell törekedni A HÉSz 21. törlésre kerül A HÉSz 23. törlésre kerül. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14.. E rendelet november 3-án, a kihirdetése napján lép hatályba. A fenti rendeletmódosítást a jelenlévő 13 képviselő 12 igen, 1 tartózkodás mellett fogadta el. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2008. (XI.03.) Kt. sz. rendelete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001. (III.02.) Kt. sz. rendelete módosításáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdésében és 7. (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2001. (III.02.) (X.10.) Kt. sz. rendeletének (továbbiakban HÉSz) módosításáról, és jóváhagyja e rendelet mellékletét képező szabályozási tervet (Bánya utca melletti területek, továbbiakban ÉSZT-2). I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1.) A rendelet területi hatálya kiterjed Nagykovácsi község a szabályozási terven lehatárolt területegységeire (hrsz: ), mely természetben a Bánya utca, Zsíroshegyi út, a 1690 és a 4383 hrsz-ú ingatlanok, továbbá a 4308 hrsz-ú névtelen utca és a Pók utca által körülhatárolt, földrészletekre megosztott területegységet jelenti. 2.. A HÉSz 4. törlésre kerül. 3.. A HÉSz 5. az alábbiak szerint módosul: (3) Az építési engedélykérelmek elbírálásához a 37/2007(XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklet III. (2) alapján, az engedélyezési dokumentációnak alábbiakat kell tartalmaznia: geotechnikai szakvélemény beszerzése a korábbi bányaműveléssel érintett területen 4.. A HÉSz 8. (1) bekezdés táblázatának Megjegyzés sora törlésre kerül: 5.. A HÉSz 8. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: (2) Szintterületi mutató: az építményszintek bruttó területeinek összege és a telekterület hányadosa, az első pinceszint, valamint az 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú területek kivételével. 6.. A HÉSz 8. (16) bekezdése törlésre kerül. 7.. A HÉSz 8. (22) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 15

16 (22) Az előkertben, abban az esetben, ha nagyobb, mint 5,0 m terepszint alatti járműtároló elhelyezhető, ha ezt a terepviszonyok indokolják. 8.. A HÉSz 8. (23) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (23) Az előkertben a melléképítmények közül csak kerti építmény, terepszint alatti gépkocsitároló, kerti tető, közmű-becsatlakozás építménye, közműpótló építmény (esővízgyűjtő ciszterna) és kerítéssel egybeépített hulladéktartály-tároló helyezhető el. 9.. A HÉSz 10. (1) bekezdés m) pontja az alábbiak szerint módosul: maximum 20 m2-es lábakon álló kerti tető, amely az utcai telekvonalra is telepíthető A HÉSz 25. törlésre kerül A HÉSz 26. törlésre kerül A HÉSz 28. törlésre kerül. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13.. E rendelet november 3-án, a kihirdetése napján lép hatályba. A fenti rendeletmódosítást a jelenlévő 13 képviselő 12 igen, 1 tartózkodás mellett fogadta el. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2008. (XI.03.) Kt. sz. rendelete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.16.) Kt. sz. rendelete módosításáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdésében és 7. (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2004. (III.16.) Kt. sz. rendeletének (továbbiakban HÉSz) módosításáról Nagykovácsi közigazgatási területére. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1.) A rendelet területi hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területére (továbbiakban: terület), kivéve az érvényes szabályozási tervekkel már rendelkező: a) hrsz terület -Bánya utca, 8/2001.(III.02.) Kt. sz., (ÉSZT-2) b) (078, 079, 080/2-97, 081/1,2, 2196, 2197hrsz), hrsz 18/2000.(X.10.) Kt.sz.,(ÉSZT-3) c) hrsz, 19/2000.(X.10.) Kt.sz., (ÉSZT-4) rendelettel jóváhagyott szabályozási tervek területét. 2.. A HÉSz illetékességi terület szövegrész, helyébe közigazgatási terület szövegrész kerül. 3.. A HÉSz 4. (1) bekezdése törlésre kerül. 4.. A HÉSz 4. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: (2) Az építési engedélykérelmek elbírálásához a 37/2007(XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklet III. (2) alapján, az engedélyezési dokumentációnak alábbiakat kell tartalmaznia: 5.. A HÉSz 4. (2) bekezdés a), c), d), f), g), h) pontjai törlésre kerülnek. 16

17 6.. A HÉSz 4. átszámozódik. 7.. A HÉSz 6. törlésre kerül. A HÉSz 6. -tól átszámozódik. 8.. A HÉSz 7. törlésre kerül. A HÉSz 7. -tól átszámozódik. 9.. A HÉSz 8. (1) bekezdése törlésre kerül A HÉSz 8. átszámozódik A HÉSz 27. (6) bekezdése törlésre kerül A HÉSz 27. (6) bekezdéstől átszámozódik A HÉSz 36. (1) bekezdése törlésre kerül A HÉSz 36. átszámozódik. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15.. E rendelet november 3-.áén, a kihirdetése napján lép hatályba. A fenti rendeletmódosítást a jelenlévő 13 képviselő 12 igen, 1 tartózkodás mellett fogadta el. Bencsik Mónika polgármester: A lakossági javaslatokat a jegyzőkönyvben rögzítetten belefoglaljuk a módosított HÉSZ-be. Átadom a szót a jelenlévő lakosoknak. Holló Péter: Negyvenen írtunk alá egy beadványt, amit eljuttattunk az Önkormányzathoz a kerítéstömörséggel kapcsolatosan. Nem szeretnénk nagy kőfalakat, csak hogy tegyék lehetővé a mérlegelést pl. egy vendéglátóegység lehatárolásakor vagy, ha valaki elhagyatott kert szomszédságában lakik. Nekünk pl. a szomszédunkban egy romos épület található. Legyen lehetőségünk arra, hogy ne lássuk. De pl. rossz szomszédságban is sok vitás helyzetet kiküszöbölne. Nem kőkerítéseket szeretnénk emelni, hanem nádból, rafiából, csak ne kelljen ragaszkodni az 50%-os átláthatósághoz. Kérem, hogy támogassák felvetésünket. Nem utcafronti kerítésrészekről beszélünk. Ha viszont nem támogatják kérjük, hogy 2010-ig bontassanak el minden már ilyen formában felépült kerítésrészt, a jelenlegi helyzet ugyanis diszkriminatív. Bencsik Mónika polgármester: Nem mindig egységesek az építési szabályzatok. Az biztos, hogy felülvizsgálandó, hogy hol vannak már ilyen kerítések. Méltányolandónak tartom, hogy pl. fából készülhessenek ilyen tömör kerítések. A főépítészi tervtanács nem támogatta a javaslatukat. Felmerült, hogy közterület felé ne lehessen ilyen kerítés, valamint hogy ez is okozhat konfliktusokat szomszédok között. A Főépítész Úrtól kérdezem: egyedi méltánylás alapján elképzelhető-e ilyen kerítés engedélyezése? Györgyi Zoltán főépítész: Nem. Csak egységes szabályozás lehetséges. Bencsik Mónika polgármester: A HÉSZ 50/-%-os áttört kerítést mond ki. A kérdés, hogy megengedhetjük-e szomszédok közt az esztétikus, tömör megoldást? Várom a véleményeket. Györgyi Zoltán főépítész: Áttértünk az előterjesztés második részére. Folyamatban van a HÉSZ egységesítése, ebben szeretnénk megfogalmazni a lakosság igényeit is. A 17

18 jegyzőkönyvben rögzített ötleteket majd felhasználjuk a HÉSZ végleges formájának megalkotásakor. Beliczay István: A rend rendet szül. Mindenki a magáénak szeretné érezni a tulajdonát, ezért támogatom a javaslatot, de adjunk típusterveket. Gondoljuk át, hogy mennyi kellemetlenség és rossz érzés származik ebből. Horváth Endre: Előírhatjuk-e az engedélyezést? Györgyi Zoltán főépítész: Nem, de szabályozhatjuk a típusokat. Horváth Endre: Én is támogatom, de csak úgy, ha előírjuk a típusait a kerítésnek. Kósa Sándor: Az alapja eleve beton lesz. Támogatom, hogy egységesnek kell lennie. Nálunk pl. sövény van, ez is egy jó megoldás, csak gondozni kell. Bencsik Mónika polgármester: A sövény jó ötlet, felmerült a tervtanácson is, az a baj csak vele, hogy év, mire megnő. Holló Péter: Nálunk is sövény van, de a kutyák sajnos szétszedik. (19:20.: Dékány Angella képviselő elmegy.) Bencsik Mónika polgármester: Van még hozzászólás a témához? Úgy látom, a többség támogatja a javaslatot, de nem kőből. A tervtanács nemet mondott rá, de a Képviselő-testület kéri, hogy kerüljön bele ez a lehetőség az új HÉSZ-be. Horváth Endre: Fontos a levegő átjárhatóság is, hogy ne egysíkú legyen a kerítés. Györgyi Zoltán főépítész: Fontos a magasság is, hogy maximum 2 méter magas legyen. Horváth Endre: Elég a cm is. Beliczay István: Lehetséges típusterv előírása? Györgyi Zoltán főépítész: Pontosan meg lehet határozni, hogy milyen kerítések épülhetnek. Bencsik Mónika polgármester: A másik probléma a garázsok ügye. Először általában kerti tetőt építenek a tulajdonosok. Kapnak rá engedélyt, majd 2 hét múlva garázs lesz belőle, ezt nem fogjuk hagyni, el fogjuk bonttatni ezeket. Ez is sok szomszédviszályt okoz. Györgyi Zoltán főépítész: A kerti tető maximum 20m 2 lehet. Ezt utcai telekhatárra is el lehet helyezni. Ez sem engedélyköteles már, csak szabályoznunk kell. dr. Lovas András: Pontosan mit takar a kerti tető elnevezés? Györgyi Zoltán főépítész: Lábakon álló építmény, maximum 20m 2 területen. Horváth Endre: Szabályozhatjuk úgy, hogy kisebb felületet engedélyezünk? 18

19 Györgyi Zoltán főépítész: Azt nem, csak azt, hogy hol lehet elhelyezni. Horváth Endre: Nem lehet maximum 14m 2 a területe? Györgyi Zoltán főépítész: Utánanézek. A tervtanácson azt mondtuk, hogy a kert első 5 méterében ne lehessen. A beépítés miatt is szabályozni kell. Pont az eredeti szabályozás elképzelését teszik tönkre azzal, ha garázs épül a kerti tetőből. Bencsik Mónika polgármester: 5 méterre az utcafronttól nem épülhet? dr. Lovas András: Ez a HÉSZ módosítás csak a módosítást követő építményekre vonatkozik? Györgyi Zoltán főépítész: Ha valami szabálytalanná válik, azt le kell bontani. Bencsik Mónika polgármester: Felmerült a tervtanács ülésen, hogy vannak lehetetlen elhelyezkedésű utcák, itt nem lehet megoldani, hogy a kocsit az utcafronttól 5 méterre helyezzék el. Az ilyen utcák főképp a hegyen találhatók, ezek kivételt jelentenek majd. Györgyi Zoltán főépítész: Az érintett utcáknál általában már a telek síkjára sem lehet bemenni autóval, itt általában lemezbejárókat készítenek. Kósa Sándor: Ne utcákat emeljünk ki, hanem telektípusokat! Györgyi Zoltán főépítész: Ezt így tervezzük. Bencsik Mónika polgármester: Felmerült, hogy ha lehet kisebb m 2 nagyságot adjunk meg. Ennek utánanéz a Főépítész Úr. Ha lehet ilyen szabályozás hány m 2 t adjunk meg? Horváth Endre: Szerintem egy kocsinak elég 15m 2. Kósa Sándor: Szerintem ez kétséges, ha lehet maradjunk az eredeti, 20 m 2 nél. Bencsik Mónika polgármester: Azzal egyetértenek-e, hogy utcafrontra ne lehessen ilyen kerti tetőt építeni, csak 5m-el beljebb? A jelenlévő 12 képviselő 7 igen,5 nem szavazattal támogatta a javaslatot, Ha a telek adottságai ezt nem engedik, természetesen megengedjük majd valamilyen formában. A következő a 13. megvitatása. Györgyi Zoltán főépítész: 2007-ben két ingatlanra változtatási tilalom lett elrendelve, azonban ez nem maradhat így örökre. A Képviselő-testület nem kívánja növelni a lakóövezetek számát, ezért az eddigi 17 darab helyet 11 és 8 darabos felosztást készítettünk. A tulajdonos ugyan sérelmezi ezt, de a településfejlesztés igényeihez mérten mi szabályozunk. Várom a véleményeket, hogy ki milyen beépítésű intenzitást javasol. A 7+4-es felosztás 600m 2 es teleknagyságot jelentene. Szerintem ez méltányolható. Bedő István: Van kötelezettségünk az átsorolással? Bencsik Mónika polgármester: Nincs, de akkor 17 lakást építhetnek rá. Nem véletlenül volt a változtatási tilalom sem elrendelve, de az hamarosan lejár. Ki támogatja a 11 lakást? (A jelenlévő 12 képviselő 4 igen, 8 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot.) Szavazzunk a 8 lakásos lehetőségről! 19

20 (A jelenlévő 12 képviselő 8 igen, 4 nem szavazattal támogatta a javaslatot.) Köszönöm. A következő kérdés a Rozmaring utca sarka. Felmerült ott régebben, hogy önkormányzati intézmények létesüljenek ott. A főépítész úr elképzelése, hogy ikerház lakóépületek épüljenek erre a területre. Györgyi Zoltán főépítész: 2004-ben szabályoztuk ezt a területet, akkor intézményi fejlesztést képzeltünk ide, magas intenzitású beépítettséggel. Ezen mindenképp változtatni kellene. Ettől függetlenül továbbra is lehetnének itt intézmények, csak alacsonyabb magassággal. Bencsik Mónika polgármester: Egyet tudunk érteni ezzel? Én mindenképp. Ha intézményt hozunk is itt létre, elég lesz ez a magasság. Horváth Endre: Itt 4 vagy 5 telekről van szó? Bencsik Mónika polgármester: Ez nem jelent automatikusan 5 telket. Tudjuk támogatni ezt, hogy kisebb legyen a beépíthetőség? (A jelenlévő 12 képviselő 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.) Györgyi Zoltán főépítész: A következő témánk a volt vízmű területe, ahol a kőkereszt van. Ez a terület az 1963-mas állapotok szerint van szabályozva, rendezetlen módon. A vízmű kutakat meg kellene tartani a vízbázis miatt. Fenn kellene tartani ezt a területet egy ilyen jellegzetes célra. Bencsik Mónika polgármester: Van, aki ezzel nem ért egyet? (A jelenlévő 12 képviselő 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.) A következő tárgyalandó pontunk a 20. Györgyi Zoltán főépítész: Gazdasági területeknél ingatlanonként 1 darab lakás kialakítására van lehetőség. Van itt egy beépítetlen terület, egy Kft. tulajdonában, az ő esetükben kihúznánk a lakásépítés lehetőségét. Bencsik Mónika polgármester: Nem jó lakóövezetet gazdasági övezettel keverni. Ki ért ezzel egyet? (A jelenlévő 12 képviselő többsége egyet értett.) A következő javaslatot egy lakossági kérés alapján fogalmaztuk meg. Amikor a HÉSZ megalkotásra került belevettük, hogy maradjanak zöld foltok Nagykovácsiban. A lakosok kérték, hogy ezen lehessen változtatni. A tervtanács nem támogatta a javaslatot. Györgyi Zoltán főépítész: Két megkeresés érkezett. Érthetők a szándékok, hiszen a beépítettség sokat meghatároz. Ehelyett adhatnánk esetleg ingatlanadó kedvezményt az érintett területen lakóknak. Bencsik Mónika polgármester: Igen, az adórendelet decemberi módosításánál ezt figyelembe vehetnénk. Várom a véleményeket. Csige István: Ha valakinek van ott egy 2500 m 2 es telke és hozzáépítene a házához, akkor nem építhet? Györgyi Zoltán főépítész: Olyan teleknagyságon már akár 2-3 épület is lehet. Bencsik Mónika polgármester: Szavazunk, ki ért egyet a javaslattal? 20

21 (A jelenlévő 12 képviselő 12 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot.) Györgyi Zoltán főépítész: Az építéshatóság jelezte, hogy úgy van meghatározva, hogy egy telken csak egy épület lehet. Ilyenkor generációs lakások, vagy társasházi lakásokat próbálnak megvalósítani. Ez is dupla beépítési intenzitást jelent. Nagykovácsiban erre sehol nincs lehetőség, a befektetők azonban ezt keresik. A lakás fogalmát kellene valahogy definiálnunk. Bencsik Mónika polgármester: Itt nekünk nincs lehetőségünk a szabályozásra. A fő utca szabályozása, a reklámtáblák tekintetében már többször volt napirenden. Szükséges szabályozni. A főépítész elő fogja készíteni. Ha van javaslat, azt most várjuk. Györgyi Zoltán főépítész: Kérdés például, hogy a fényreklámokat teljesen kizárjuk-e, vagy csak intenzitásukat szabályozzuk. A Fő utca településképileg védett terület. Beliczay István: A reklámtervek kapcsán kérdezném, hogy van-e a tervtanácsnak művész tagja? Györgyi Zoltán főépítész: Nincs. Beliczay István: Akkor javaslom! Györgyi Zoltán főépítész: Nincs akadálya egy-egy konkrét esetben felkérni valakit a véleményezésre esztétikai szempontból. Bencsik Mónika polgármester: Törvény írja elő, hogy hogyan épül fel egy tervtanács. Egy művész tag tehet javaslatokat, de az építéshatóság szabályoz. Nem hiszem, hogy van erre lehetőség. Beliczay István: Akkor zsűrizzük a reklámterveket, a fő utca megérné. Kósa Sándor: Szerintem ennyire nem lehet beleavatkozni, mert elvész a művészi szabadság. Bencsik Mónika polgármester: Jó ötlet a művészek bevonása, csak a nagyobb vállalkozásoknak már meglévő arculatuk van. Egy biztos, villogó fények ne legyenek sehol! Györgyi Zoltán főépítész: Felhívnám a vállalkozók figyelmét, hogy Nagykovácsi zsákfalu, ha nincs kiírva óriási betűvel, az hogy mi van az adott üzlethelyiségben, az itt lakók akkor is tudják. Egy vállalkozás nem ettől fog működni. Bencsik Mónika polgármester: Ha nincs több kérdés, szavazzunk a határozati javaslatról. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 126/2008 (X. 30.) HATÁROZATA Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos un. egyeztetési dokumentáció tartalmáról. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos un. egyeztetési dokumentációt a jegyzőkönyvben rögzítettek szerint kidolgozásra és a véleményezési eljárásra alkalmasnak tartja. Határidő: folyamatos 21

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet:

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: JEGYZOKONYV mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: 1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19. napján 14 óra 5 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 6-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete Iktatószám: SZ/22/6/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 7-én (16.00-16.10) megtartott nyílt rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta.

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi ház Bajót, Kossuth Lajos utca 147. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. március 17-én Dunasziget község Képviselő-testületének nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz Károly, Cseh József, Kiss Sándor, Némethné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/3-24/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben