Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl."

Átírás

1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kucsó István, Kovács Gábor, Miklósi Mihály, Szalai László képviselık /9 fı/ Tanácskozási joggal meghívottak: Káposzta József címzetes fıjegyzı Csajkás Nándorné vezetı tanácsos, pénzügyi csoportvezetı Szrenkó József vezetı fıtanácsos Belágyi Mihály: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, munkatársait. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes, mivel a 12 fıbıl 9 képviselı jelen van. Kiss Anikó, Orbán László és Véh Zsolt képviselı elıre jelezték távolmaradásukat. A rendkívüli ülést megnyitja. NAPIREND ELİTT: Belágyi Mihály: Ma délelıtt ülésezett Kiskunhalason a Helyi Védelmi Bizottság, amelyen részt vett. Több témát tárgyaltak, ebbıl egyet szeretne kiemelni, ami talán mindenkit érinthet a H1N1 elleni védıoltás szükségessége. A témáról sokféle információ jelenik meg a televízióban, rádióban, interneten, stb. Az ÁNTSZ készített egy tervet, amelyben az szerepel, ha a vírus eléri a térséget, akkor úgy számolnak, hogy Tompán fı megbetegedése várható. Ebbe a kalkulált számban benne vannak azok is, akik csak egy-két napig lesznek betegek, és ezek várhatóan nem mennek orvoshoz. 250 fıre számítanak, akik viszont a fertızés miatt orvoshoz fordulnak, fınek lehet szövıdménye, és 5 halálesetet is prognosztizálnak. Azt gondolja, hogy ezzel a problémával valamilyen szinten foglalkozni kell. Mindenki saját maga dönti el, hogy beoltatja magát, vagy nem. Három csoportban határozták meg azokat a személyeket, akik ingyen kapnak védıoltást (országos szinten 6 millió embert érinthet). Elsı körben a veszélyeztetett betegek vannak (cukorbetegek, transzplantáltak, daganatos betegek, kismamák), a második körben szerepelnek az óvodások, iskolások, pedagógusok, a harmadikban pedig a közalkalmazottak, köztisztviselık, az infrastrukturális cégeknél dolgozók, akik ingyen kapnak védıoltást. Kiskunhalasra érkezett már 4000 adag védıoltás. Azok, akik nincsenek benne az említett három körben azok megvásárolhatják a védıoltást vényre a gyógyszertárban (1.800 Ft). A háziorvosok 200 Ft-ot kapnak a védıoltás beadásáért. A Védelmi

2 2 Bizottság azért foglalkozott ezzel a témával, mert, ha alacsony számban veszik igénybe a védıoltást, a betegség viszont nagyon elterjed, akkor az önkormányzatoknak és a Helyi Védelmi Bizottságoknak nagyon komoly feladatuk lesz abban, hogy a betegségnek a továbbterjedését megakadályozzák, illetve a megbetegedettek ellátásáról gondoskodjon. Kovács Gábor: Az Állam a védekezéshez mit ad? Belágyi Mihály: Az Állam ingyen adja a már említettek részére a védıoltást, illetve az orvosok részére térítést ad a közremőködésért (oltásonként 200 Ft). A betegek ellátásról még nem született döntés, hogy kit és milyen mértékben kell majd ellátni. Szalai László: Nagyok sok ellenvélemény van a védıoltással kapcsolatban. Nehéz eldönteni azt, hogy valaki felvegye, vagy ne. Dusnoki Tibor: Ha valaki szeretné felvenni, akkor ki dönti el, hogy ingyen kapja, vagy fizetni kell érte? Belágyi Mihály: A háziorvos dönti el az elızıekben említett szabályozási kör alapján. Egyébként a háziorvosi rendelıkben, gyógyszertárakban, közforgalmú helyeken tájékoztató plakát lesz elhelyezve a témával kapcsolatban. Káposzta József: A háziorvosi rendelınél ki van írva, hogy rendelési idın kívül mikor adja be az orvos a védıoltást. Miklósi Mihály: Az I. háziorvosi körzet 350 db védıoltást igényelt (1663 betege van), ezért van kétsége a kalkulált 250 betegszámmal kapcsolatban. A kismamáknak pedig egyáltalán nem javasolják felvenni a védıoltást, fıleg a terhesség elsı három hónapjában, mivel még egyáltalán nem végeztek ilyen kísérleteket, még a gyerekek esetében sem. Sıt még azt sem tudják, hogy kiváltja-e azokat az ellenanyagokat, hogy védekezzen a szervezet, illetve van-e mellékhatása! A felelısséget a háziorvosra akarják hárítani, hogy az majd megmondja, hogy felvegye-e a beteg, vagy ne. Inkább a megelızésre kellene nagyobb hangsúly fektetni (pld. megfelelı C- vitamin bevitel). Belágyi Mihály: A napokban a következı pályázati lehetıségek jelentek meg: 1. Orvosi rendelık akadálymentesítése, felújítása 95 %-os támogatási aránnyal ban pályáztak a Kossuth és Attila utcai rendelık felújítására akkor a kettı együtt ezer Ft bekerülési költség volt. Javasolja, hogy adják be a két rendelıre a pályázatot. A költségvetést át kell majd dolgozni, mivel az a tavalyi áron lett kalkulálva. 2. FVM honlapján szeptember 28-án jelent meg mezıgazdasági útépítésre pályázati lehetıség. Kétféle kategóriában lehet pályázni. Egyik a történelmi borvidékhez tartozó mezıgazdasági útépítés itt nem érintettek, viszont a másik lehetıség, olyan mezıgazdasági útépítés, ahol kétszámjegyő közúthoz csatlakozik az út. A

3 3 támogatási arány 75 %. Tavaly Katonasorra volt beadva pályázatuk, de azt akkor elutasították. Megfontolandó lenne, hogy erre az útra újra adjanak be pályázatot. A pályázat beadási határideje: október 1-tıl október 31-ig. Azért kéri a képviselı-testület véleményét, hogy adják-e be a pályázatot, mert, akkor az október 26-i ülésre kidolgozzák a pályázatot. 3. Megjelent a 141/2009.(X.5.) MVH Közlemény az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER IV. tengely pályázati lehetısége. Ami a települést érinti az a sportpálya felújítása (kerítés, öltözı), valamint a kis- és középvállalkozásoknak, akik helyben gyártanak valamilyen terméket, a termékgyártásra, a piacra jutásra és továbbképzésre van lehetıség. 4. Várhatóan novemberben jelenik meg magyar-szerb határmenti együttmőködés támogatására pályázati lehetıség elég széles körben. Hétfın Jegyzı úrral elmentek Szerbiába és tárgyaltak Antal Istvánnal arról, hogy velük milyen témakörben tudnának pályázni. A tárgyalás eredményeként arra jutottak, hogy a következı témákban lehetne közösen pályázni: Kerékpárút-építés az sz. fıút keresztezıdésétıl (körforgalomtól) a határig ez 13 km, és a határ túl oldalán kb. 3,5 km-es szakasz hiányzik nekik ahhoz, hogy Szabadkáig el lehessen jutni kerékpárral. Piactérfejlesztés. Ezt javasolják Jegyzı úrral elsı helyen. Náluk Szerbiában az a probléma, hogy Kelebián jelenleg nincs piac, ugyan szeretnének, de területük sincs rá. Itt pedig az a gond, hogy van engedélyes tervük a piactérre, de a jelenlegi rendezési terv szerint park területként van megjelölve, arra pedig nem kapnak piactérépítésre építési engedélyt. Ezeknek a problémáknak az áthidalását meg kell beszélni a mőszaki osztállyal. Szent Anna-templom felújításának folytatása, ehhez kapcsolódóan a Bárómajori temetıben vízhálózat- és ravatalozó építése. A szerbiai Kelebián van egy üresen álló iskola, amelyet szeretnének civilházzá (teleházzá) átalakítani. Itt pedig a jelenleg is használt nyugdíjas határırök, nagycsaládosok és a Koló tánccsoport által használt épületet lehetne kívülrıl is felújítani (nyílászárók cseréje, hıszigetelés, főtéskorszerősítés). E pályázatok esetében a támogatási arány 85 %-os. Kéri a képviselıket, hogy mondják el véleményüket, esetleg, ha van új javaslatuk. Tudja azt, hogy az önrész elıteremtése nem egyszerő dolog, de ezeknél a fejlesztéseknél célszerő figyelembe venni, hogy végéig lesz vissza nem térítendı támogatás az Uniótól 2014-tıl pedig megszőnik, csak visszatérítendı támogatás lesz. Úgy gondolja, hogy a településnek érdeke lehet az, hogy a lehetı legtöbb vissza nem térítendı támogatást próbáljon megszerezni. Azon a véleményen van, hogy mindegyik lehetıségre adjanak be pályázatot. Kovács Gábor: Az IPA-hoz kapcsolódóan annyi szeretne elmondani, hogy ez egy összességében ezer eurós keretösszegő pályázat. Magyarországon Csongrád, Bács-Kiskun megye, Vajdaságban Észak-Bácska és még két megye vesz részt a pályázatban. A lényege az, hogy nyolc pályázati ablak került kiírásra, amire lehet

4 4 pályázni 85 %-os támogatási aránnyal. Vannak olyan témák, amelyekre nem tudnak pályázni. Érdemes lenne a kerékpárút-építésre (maximum 390 millió Ft-ot lehet nyerni) és a felújításokra beadni a pályázatot. A pályázatok beadási határideje nagyon rövid, december 31. Belágyi Mihály: A TEKI, CÉDA, TEUT pályázatok, amik az idén voltak, azok már jövıre nem lesznek. Azt javasolja, hogy egyenként menjenek végig a pályázati lehetıségeken. Orvosi rendelık akadálymentesítése, felújítása 95 %-os támogatási aránnyal. Kucsó István: Hamarosan megüresedik a Kossuth utcai orvosi rendelı és lakás. Azt a rendelıt is érdemes volna bevonni a felújításba, akkor talán alkalmas lenne egy központi orvosi ügyeletre is. Jakus Tünde: Az orvosi rendelık felújítása szükséges. Belágyi Mihály: Mivel több javaslat nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy az orvosi rendelık felújítására, akadálymentesítésére pályázatot nyújtsanak be, kézfelemeléssel szavazzon. Mezıgazdasági útépítésre pályázati lehetıség 75 %-os támogatási aránnyal. A pályázat beadási határideje: október 31. Kucsó István: A mezıgazdasági útépítést és a piac felújítását sem támogatja. Ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben csak olyan pályázatok benyújtását támogatja, amely magas támogatottsági arányú, illetve, ami pénzmegtakarítást eredményez. Belágyi Mihály: A Katonasori út felújítását lehetne ebbıl a pályázatból megvalósítani. Kb ingatlant érint a szakasz. Az elsı méter viszonylag jól járható, de Farkas tanya utáni résztıl nagyon nehezen járható. Ennek az útnak a terve készen van, az építési engedélye is megvan. Dusnoki Tibor: Milyen pénzügyi kalkulációja van a kivitelezésnek? Belágyi Mihály: Kb. 80 millió forint lenne a bekerülési összeg. Jakus Tünde: 20 millió forint saját erı, ami nagyon sok pénz. Ezt csak újabb hitelfelvételbıl lehetne kifizetni. Véleménye szerint erre ne nyújtsanak be pályázatot.

5 5 Belágyi Mihály: Mivel több vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Katonasori útépítésre ne nyújtsanak be pályázatot, kézfelemeléssel szavazzon. Sportpálya felújítása. Pályázat beadási határideje október 31. Belágyi Mihály: Ezt a pályázatot elı kell készíteni, ehhez nincs költségvetés, de ez csak 4,5 millió forintos tétel lenne. Jakus Tünde: Támogatja a pályázat benyújtását. Mennyi a támogatási arány? Belágyi Mihály: Ha az egyesület pályázik, akkor 100 %-os. Mivel több vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy a sportegyesület a sportpálya felújítására pályázatot nyújtson be, kézfelemeléssel szavazzon. Magyar-szerb határmenti fejlesztések. Belágyi Mihály: Azért fontos errıl is beszélni, hogy egyáltalán melyik témák legyenek, mivel az elıkészítéseket valamilyen szinten meg kell kezdeni. Kerékpárút-építés, támogatási arány 85 %. Szalai László: A kerékpárút építésével egyetért. Jakus Tünde: A kerékpárút építését csak akkor tudja támogatni, ha a városon keresztül menne. Dusnoki Tibor: Egyetért a véleménnyel. Kovács Gábor: A kerékpárút építését támogatja. Javasolja, hogy mindegyik témában nyújtsanak be pályázatot, mert akkor is csak esetleg egy vagy két témát támogatnak. Belágyi Mihály: Mivel több vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy a kerékpárút építésére pályázat legyen benyújtva azzal, hogy a településen keresztül menjen az út a határig, kézfelemeléssel szavazzon.

6 6 Piactérfejlesztés. Kovács Gábor: Támogatja a piactér pályázatát is. Belágyi Mihály: Mivel több vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy a piactérfejlesztésre pályázat legyen benyújtva, kézfelemeléssel szavazzon. Szent Anna-templom felújításának folytatása. Jakus Tünde: Ebben az esetben is egyesületi formában lenne a pályázat benyújtása? Belágyi Mihály: Természetesen igen, hiszen nem önkormányzati tulajdonban van a templom. Mivel több vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy az Egyházközség a Szent Anna-templom felújításának folytatására pályázatot nyújtson be, kézfelemeléssel szavazzon. Civilház (teleház) kialakítása, felújítása Jakus Tünde: Egyetért azzal, hogy az iskola udvarán lévı civilház felújításra kerüljön, ezáltal az iskola környéke is szebb lesz. Belágyi Mihály: Mivel több vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy civilház felújítására pályázatot nyújtsanak be, kézfelemeléssel szavazzon. Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a következı témákban pályázat legyen benyújtva: Orvosi rendelık akadálymentesítése, felújítása Sportpálya felújítása (Sportegyesület a pályázat benyújtója) Magyar-szerb határmenti fejlesztések keretében: Kerékpárút-építés Piactérfejlesztés Szent Anna-templom felújításának folytatása (Egyházközség a pályázat benyújtója) Civilház (teleház) kialakítása, felújítása

7 7 továbbá, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Katonasori útépítésre ne nyújtsanak be pályázatot, kézfelemeléssel szavazzon. az alábbi határozatot hozza 158/2009.(X.07.) számú képviselı-testületi határozat Pályázatok benyújtása 1. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a következı témákban pályázat legyen benyújtva: Orvosi rendelık akadálymentesítése, felújítása Sportpálya felújítása (Sportegyesület a pályázat benyújtója) Magyar-szerb határmenti fejlesztések keretében: Kerékpárút-építés Piactérfejlesztés Szent Anna-templom felújításának folytatása (Egyházközség a pályázat benyújtója) Civilház (teleház) kialakítása, felújítása A képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázatokat készíttesse el, és a képviselı-testület ülésére terjessze elı. 2. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Katonasori útépítésre nem nyújt be pályázatot a magas önerı biztosítása miatt. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport Szalai László alpolgármester távozott az ülésrıl! Belágyi Mihály: Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján. Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki az írásos meghívóban szereplı napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, az alábbi napirendi pontokat fogadja el

8 8 NAPIRENDI PONTOK 1. Tompa Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 2. Önkormányzati tulajdonban lévı lakások elidegenítése Elıadó: Belágyi Mihály polgármester A napirendi pontok tárgyalása. 1. Tompa Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Tájékoztatja a képviselı-testület tagjait, hogy Tompa Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárásra három (IVM-Bridge Kft. Budapest, Munticontact Consultink Kft. Budapest, ERNST & YOUNG Tanácsadó Kft. Budapest) ajánlat érkezett. Az ajánlatok felbontásakor megállapítást nyert, hogy mindhárom ajánlat hiánypótlásra szorult, amelyet mindannyian határidıre teljesítettek. A képviselı-testületi ülés elıtt ülésezett a Közbeszerzési Bizottság. A bizottság munkájában 8 tag vett részt és 6 igen 2 nem szavazattal az ERNST & YOUNG Tanácsadó Kft-nek az ajánlatát javasolja a bizottság elfogadásra. Kucsó István: A projektben tompai vállalkozó meg fog jelenni? Belágyi Mihály: Nem. Gubics Lajos: Miklósi Mihály képviselı jelezte, hogy nem érti a pontszámításos rendszert. Az a véleménye, hogy akkor azt el kell magyarázni, hogy mindenki értse meg, és azután szavazzon. Miklósi Mihály: Azt nem érti, hogy kiküldenek egy értékelést utána pedig elé tesznek egy másik értékelést. Mindent meg lehet magyarázni! Így nem tud felelısségteljes döntést hozni! Csajkás Nándorné: Az elızetes értékelést ketten végezték el Piegelné dr. Csényi Magdolna ügyvédnıvel. A beérkezett ajánlatokat a megadott szempontok alapján kellett bírálnia a közbeszerzési bizottságnak. Dusnoki Tibor: Elég kevesen vannak jelen. Most kell dönteni?

9 9 Belágyi Mihály: Igen kell ma dönteni. Káposzta József: A jelenlévık (8 fı) több, mint felének a szavazata kell (5 fı) a döntéshez. A bírálati szempontokat a képviselı-testület határozta meg, ez alapján tettek javaslatot az ERNST & YOUNG Tanácsadó Kft-re. Senki nem ismeri személyesen egyik céget sem. Miklósi Mihály: Az értékelés szempontjait megnézette hozzáértı szakemberrel. A Közbeszerzési Bizottság ülésén felolvasta a szakértı véleményét. Belágyi Mihály: Úgy gondolja, hogy bármilyen szakértı csak akkor tud szakmai véleményt mondani egy munkáról, ha ismeri az összes anyagot. Egy 2-3 oldalas vizsgálati jegyzıkönyvbıl vagy értékelési lapból nem lehet teljes szakvéleményt mondani. Miklósi Mihály: A szakértı a bírálatról mondott véleményt nem az anyagról. Belágyi Mihály: A bírálatról csak akkor tud a szakértı véleményt adni, ha ismeri az ajánlati felhívást és a beérkezett ajánlatokat. Dusnoki Tibor: Szakmailag ık sem tudnak hozzászólni. Csajkás Nándorné: Miklósi Mihály képviselı által jelzett hibát kijavították és ezért változott a bírálati lap. Mindenkinek lehetısége van egyénileg értékelni a megadott szempontok alapján az ajánlatokat. A kiadott anyag csupán tájékoztató jellegő volt. Mindenkinek lehetısége volt arra, hogy megtekintse a beérkezett pályázati anyagokat. Miklósi Mihály: Szinte hetente itt vannak az üléseken. Ilyen nagy mennyiségő anyagot nem tudnak átnézni. Mivel a hivataltól kaptak kétféle minısítési anyagot, ezért felmerül benne a hezitálás. Arról nem beszélve, hogy a bontásra nem kaptak meghívót. Csajkás Nándorné: Pontosan azért fordult elı a kétféle minısítési anyag, mivel észrevette a hibát, utánanéztek, akkor rájöttek, hogy azt bírálati szempontból nem lehet értékelni. Mindenki kapott a bontásra meghívót szeptember 14-én, a Közbeszerzési Bizottság ülése pedig szeptember 21-én volt. Belágyi Mihály: Mivel több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért a Közbeszerzési Bizottság javaslatával, hogy Tompa Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése tárgyában az ERNST & YOUNG Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci u. 21.) ajánlatát fogadják el nettó Ft összegben, kézfelemeléssel szavazzon.

10 10 A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 159/2009.(X.07.) számú képviselı-testületi határozat Tompa Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálása Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tompa Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése tárgyában az ERNST & YOUNG Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci u. 21.) ajánlatát fogadja el nettó Ft összegben. A képviselı-testület felkéri a Polgármestert a szerzıdés megkötésére és aláírására. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - ERNST & YOUNG Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci u. 21.) - Pénzügyi csoport 2. Önkormányzati tulajdonban lévı lakások elidegenítése Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A legutóbbi képviselı-testületi ülés után körbejárták azokat az ingatlanokat, amelyet az elıterjesztés szerint értékesítésre kerülnének. Kovács Gábor: Rendeletet kellene módosítani a lakások elidegenítésével kapcsolatban. Abban kellene olyan kitételt megfogalmazni, hogy a képviselıtestületnek legyen joga arra, hogy kivételes esetekben szociális helyzetre, illetve az ingatlan olyan nagy mérvő mőszaki leromlására hivatkozva lehessen 50 %-os kedvezményt adni. Ezeknek az ingatlanoknak az ára talán reális, ha 50 %-ban kifizeti. Továbbá felmerül, hogy azok az emberek, akik benne élnek a lakásban és kiszolgáltatott helyzetben vannak egy 50 %-os árengedménynél valaki másnak a zsebébe is betehetnek pénzt, akinek nem is szeretnének. Káposzta József: Az 50 %-os árengedmény csak abban az esetben van, ha a lakás lakott, üres lakás esetében nyilvános árverés van, ott nincs 50 %-os kedvezmény. Miklósi Mihály: Kötnek-e ki elidegenítési tilalmat a kedvezményes lakások esetében? Javasolja, hogy legyen 5 év, illetve az önkormányzatnak legyen visszavásárlási joga.

11 11 Kellene ún. krízislakást kialakítani (esetleg a Széchenyi utcai lakást). A Széchenyi utcai üres lakást fel lehetne ajánlani az osztatlan közös ingatlan tulajdonosnak is. Káposzta József: Felmerült a felajánlás lehetısége, de mivel üres a lakás, így az árverés útján értékesíthetı. Miklósi Mihály: Legyen felajánlva, ha nem fogadja el a vételárat, akkor kerüljön árverésre az ingatlan. Belágyi Mihály: A Jósika utcában lévı lakást is fel lehet újítani az eladott lakások árából. Kucsó István: Az önkormányzati lakást bérlı családok nehéz szociális körülmények között élnek. Ezek az árak mennyire megfizethetık számukra? Belágyi Mihály: Az ingatlanok árának meghatározásánál az itteni piaci viszonyokat vették figyelembe, illetve azt, hogy ezek a bérlık 50 %-os árengedménnyel kapják meg. Jakus Tünde: Elidegenítésnél soknak tartja az 5 évet, elég a 2 év. Belágyi Mihály: Mivel több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja azzal a módosító javaslattal, hogy Az elıvásárlási joggal rendelkezı bérlık a lakás megvásárlásától számított 2 évig nem adhatják el az ingatlant, ha mégis eladásra kerül, akkor az önkormányzat visszavásárlási joggal él a vevı által kifizetett vételáron. Tompa, Széchenyi u. 20. szám alatti ingatlant felajánlja az önkormányzat megvételre az osztatlan közös tulajdonosnak, ha nem vásárolja meg az ingatlant, akkor árverésre kerül. kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással, az alábbi határozatot hozza 160/2009.(X.07.) számú képviselı-testületi határozat Önkormányzati tulajdonban lévı lakások elidegenítése 1. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete értékesítésre kijelöli az alábbi lakásokat a következı feltételek mellett, és az elıvásárlási joggal rendelkezı bérlıknek ajánlatot tesz a megvételre. Árpád u /2 hrsz. Lakás vételára: Ft. Bérlı: Góbor Ferencné Hunyadi u /292 hrsz. Lakás vételára: Ft. Bérlı: Bakró-Nagy Imréné Külsıújsor /38

12 12 Lakás vételára: Ft. Bérlı: Lakatos Rudolfné A vételre jogosult bérlık az elızetes szándéknyilatkozatra 30 napon belül, a vételi ajánlat elfogadásáról újabb 30 napon belül nyilatkoznak. A vételárat készpénzben, egy összegben kell kifizetni. A vevıt a kötelezı 10 %-os elıtörlesztés befizetésén felüli részre 50 %-os árengedmény illeti meg. Az árengedménnyel megvásárolt ingatlan a vásárlástól számított 2 éven belül nem adható el. Amennyiben az ingatlan hamarabb eladásra kerül, úgy az önkormányzat visszavásárlási jogával él a vevı által kifizetett vételáron. 2. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete értékesítésre kijelöli az alábbi üresen álló lakásokat a következı feltételek mellett. Az üresen álló lakásokat a 12/1994.(IV.01.) sz. rendelet 6. -a szerint nyilvános pályázat alapján, forgalmi értéken kell értékesíteni. A vételár teljes összegét egy összegben, készpénzben kell megfizetni. Engedmény, vagy részletfizetési kedvezmény nem adható. Széchenyi u /2 hrsz. Lakás vételára: Ft. Az ingatlan jellege: Fıépületben 2 helyiség (elıszoba, szoba), melléképületben 3 helyiség (elıtér, konyha, kamra), ól - osztatlan közös ingatlanon!! Az árverés elıtt letétbe helyezendı biztosíték összege (kikiáltási ár 10 %- a): Ft. Az ingatlant az árverés meghirdetése elıtt megvételre felajánlja az önkormányzat az osztatlan közös ingatlan másik tulajdonosának. Mátyás u hrsz. Lakás vételára: Ft. Az ingatlan jellege: 2 szoba, konyha, külön bejáratú kamra Az árverés elıtt letétbe helyezendı biztosíték összege (kikiáltási ár 10 %- a): Ft. Az árverési felhívást, a benyújtási határidıt legalább 14 nappal megelızıen közzé kell tenni a Tompa Élet címő önkormányzati havi újságban, a honlapon, az önkormányzat hirdetıtábláján. Az árverési felhívásnak tartalmazni kell még az árverezés vezetésének szabályait. Az árverés vezetésének szabályai: - Az árverés Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, az Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnökeinek és a polgármester jelenlétében az árverést a jegyzı vezeti. Az árverést megelızıen a fenti személyek megállapodnak az ún. licitálási mérték emelésérıl. - Az árverés megkezdésekor a jegyzı megállapítja a bevételi pénztárbizonylat alapján -, hogy kik fizették be a kikiáltási ár 10 %-át az ún. bánatpénzt. Rögzíti az árverezésre jogosultak nevét, személyi adatait.

13 13 - Ismerteti az árverési felhívást. - A vagyonértékelı vagy a Képviselı-testület által meghatározott összeg kikiáltási ár ismertetésével megindítja az árverést. - Az árverésen licitálási joggal résztvevık a kikiáltási árat fogadhatják el, illetve az ártól csak felfelé térhetnek el a licitálás során. Ha a licitálók közül a kikiáltási árat senki nem adja meg, abban az esetben az árverést be kell fejezni, a letétbe helyezett biztosítékot (bánatpénzt) pedig valamennyi jogosultnak vissza kell fizetni. - A licitálók az árverés során a jegyzı által kimondott összeg után tartom vagy nem tartom szavakkal vesznek részt az árverésben. - A legkedvezıbb ajánlatot tevı személlyel a polgármester adásvételi szerzıdést köt az árverést követı 30 napon belül. A vételárba a biztosítékként letétbe helyezett 10 % beszámításra kerül. A szerzıdés elkészíttetése és mindennemő költség a vevıt terheli. - Amennyiben a fenti határidın belül a legkedvezıbb ajánlatot tevı személy adásvételi szerzıdést nem köt, úgy a biztosíték az önkormányzatot illeti. - A letétbe helyezett biztosítékot, az árverést követıen valamennyi árverezınek, - akik az árveréstıl idıközben visszaléptek /nem tartották a megfelelı összeget/ - vissza kell fizetni. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Lakások bérlıi, lakosság hirdetıtáblán, Tompai Élet - Pénzügyi csoport Belágyi Mihály: A képviselı-testület ülése véget ért, köszöni a megjelenést, az ülést berekeszti. Kmft. Belágyi Mihály polgármester Káposzta József címzetes fıjegyzı

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Kovácsné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 100/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. május 17-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. május 17-én tartott rendkívüli üléséről. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. május 17-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2013. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-6. TARTALOMJEGYZÉK 1/2013.(I.28.) PBH.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-40/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2. napján tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2. napján tartott üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Farkasházy András polgármester, Bondor Ágnes, Farkasházy Andrásné, Pintér

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: 3814/2015

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: 3814/2015 Ikt. Szám: 3814/2015 ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2015. december 3.-án 19 órai kezdettel tartott, rendkívüli tanácsülés alkalmával került felvételre.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 28.-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület s

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. számú jegyzőkönyv 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 50/2012./ IV.2./kt.határozat: - 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 13/2011. Határozatok száma: 72-79/2011. Rendeletek száma: - /2011. JEGYZŐKÖNYV 2011. október 12-én megtartott üléséről Tervezett napirendi

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515/2014./ált. 2014. január 16-án tartott rendkívüli NYÍLT ülésének: a./ Jegyzőkönyve:1-től 5-ig b./ Tárgysorozata: 1-től 2 -ig c./ i: 1-től 4-ig d./ Rendelete:-

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/1994. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-1/2012. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-án

Részletesebben