Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl."

Átírás

1 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor, Kucsó István, Szalai László, Véh Zsolt képviselık /9 fı/ Káposzta József címzetes fıjegyzı Gavlik Melinda aljegyzı Csajkás Nándorné vezetı tanácsos, pénzügyi csoportvezetı Szrenkó József vezetı fıtanácsos Csikós Krisztina mb. igazgató Mővelıdési Ház és Könyvtár Belágyi Mihály: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, munkatársait, meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes, mivel a 12 fıbıl 9 fı képviselı jelen van. Kiss Anikó, Miklósi Mihály és Orbán László képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitja. Belágyi Mihály: A képviselı-testület az Ötv. 12. /4/ bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tartott. Ismerteti, hogy a képviselı-testület zárt ülésén egy határozatot hozott a Mővelıdési Ház és Könyvtár igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában. Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl - Június 27-én jelent meg Tompáról a Petıfi Népe újságban egy egész oldalas anyag, mely bekerül a 2008-as Almanachba. - Június 28-án került megrendezésre a Városnapi Ünnepség. Ezúton is köszönetet mondok mindenkinek, aki az ünnepség elıkészítésében és lebonyolításában részt vett közalkalmazottként, köztisztviselıként vagy társadalmi munkásként. Külön köszönet illeti a Kóló táncosokat és a Rozmaring énekkart. Úgy a hazaváró program, mint a szerb nyelvő könyvek valamint a délutáni színpadi programok nagyon jól sikerültek, nagyon pozitív visszajelzést kaptunk. Sajnálom, hogy a hazaváró programon nem tudott minden képviselı részt venni - A Hazaváró program zárása után vettük át ünnepélyes keretek között azt a közel 300 kötetbıl álló szerb nyelvő könyvcsomagot, amit a Szabadkai Könyvtár és a szerbiai Kelebia község adományozott városi könyvtárunknak. - Június 30-tól július 4-ig Erdélyben volt egy 85 fıbıl álló delegáció. Kinn tartózkodásunk alatt és azután is csupa pozitív visszajelzést kaptam arról, hogy mennyire jól sikerül ez az utazás.

2 2 - A másik megható eset az volt, amikor két képviselıtársunk Dusnoki Tibor és Orbán László a kinti falunapon több tombolajegyet vásárolt. Dusnoki Tibor színes televíziót nyert, amit a helyi óvodának ajánlott fel. Gyergyóújfaluban új polgármester van, szóban meghívtam jövı augusztus 20-ra a község delegációját. Ezúton is szeretném megköszönni Hajósné Szegedi Ritának és Gubics Lajosnak mindazt a munkát, amit végeztek annak érdekében, hogy a kiutazás elıkészítése és a kinti programok zökkenımentesen, mindenki megelégedésére menjenek le. - Négy pályázatunkról érkezett meg a döntés: a szennyvíz csatornázás elıkészítésére beadott pályázatunk nem nyert. Az elutasítás oka tervezési hiányosság volt. Nem készült nulla változat a szennyvíztisztító technológia kiválasztásában, az 1,4 millió forintos fajlagos költséget túlzottnak minısítették, és nem megfelelınek minısítették a csatornahálózatra vonatkozó változatelemzést. Nyert az iskola infokummunikációs eszközeire beadott pályázatunk kb. 15 millió forintos eszközfejlesztést tudunk megvalósítani 100 %-os támogatással, továbbá 4,2 millió forintot nyertünk hátrányos helyzető gyerekek táboroztatására. A gyerekek táboroztatása megtörtént, Jánoshalmán egy lovas tanyán voltak. - Az FVM-hez adtunk be pályázatot az augusztus 20-i rendezvényen technikai eszközök biztosítására. Bács-Kiskun megyébıl összesen két település nyert ezen a pályázaton, az egyik Tompa volt ( a másik Kiskunmajsa ). A technikai eszközökön felül Ft erejéig a programok finanszírozását is vállalták. - A Halasvíz Kft július 11-én ünnepelte 15. születésnapját, ezen az ünnepségen vettem részt, elıtte pedig ugyanezen a napon 4 tompai lakos tetet le az állampolgársági esküt. - Július 14-én ülésezett a Halasi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács. Ezen az ülésen döntöttünk pályázatkészítırıl, a szociális szolgáltató központhoz tartozó intézmények átalakításaival kapcsolatban szükséges tervek tervezıirıl, elfogadtuk a logopédiai szolgáltatással kapcsolatban elkészült megállapodást, döntöttünk közmunka pályázat beadásáról. A Szociális Szolgáltató Központ I. félévi gazdálkodásáról az adatok készítése folyamatban van, a szeptemberi társulási ülésre készül el az anyag. - Július 15-én megbeszélést tartottunk a Tompa-Kelebia hétközi és hétvégi ügyeletben résztvevı orvosokkal. Az orvosok részérıl a megjelenés kb 50 %- os volt csupán, mégis hasznosnak ítélem. Felhívtam az orvosok figyelmét arra a lakossági jelzésre, hogy idınként elıfordul, hogy az ügyeletes orvos nem érhetı el a megadott telefonszámon. Intézkedtem arról, hogy az ügyeleti rendszerbe csak olyan nyugdíjas kort meghaladó orvos vehet részt, aki rendelkezik orvos egészségügyi alkalmassági igazolással, egyúttal felkértem Dr. Máriási Károlyt ilyen igazolás beszerzésére, illetve bemutatására augusztus 30-ig. Doktor úr a megbeszélés után néhány nappal már hozta az alkalmasságát igazoló iratot. - Július 22-én Kecskeméten egy tanácskozáson vettem részt Szrenkó József kollégával, amit Bányai Gábor a Bács-Kiskun megyei közgyőlés Elnöke hívott össze. A tanácskozáson az eddigi uniós pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokról kaptunk tájékoztatást és arról, hogy mi várható ben. - Július 27-én részt vettem a bárómajori Szent Anna napi búcsún. Dr. Pribitek László plébános úr a búcsún résztvevıknek itt jelentette be, hogy egy alapítvány lesz létrehozva a Szent Anna templom megmentéséért. Jelenleg az

3 3 alapítvány alapító okiratának elkészítése folyik, hamarosan beadjuk bejegyzésre a Bács-Kiskun megyei Bíróságnak. Az Alapítvány munkájához kérem majd képviselıtársaim támogatását is. - Június 4- július 11 között Állami Számvevıszéki vizsgálat volt a Polgármesteri Hivatalban. Az ellenırzésrıl jegyzıkönyv készült, melyet a késıbbiekben fogunk megküldeni minden képviselınek kiegészítve azzal az Intézkedési Tervvel, ami a megállapítások kijavítására irányul. Kucsó István: Az iskola Ft összegben pályázatot nyert nyári táborozásra. A 10 napos tábor Jánoshalmán, egy lovas tanyán volt 50 tanuló és 7 kísérı pedagógus részvételével. Olyan jól érezték magukat a gyerekek, hogy a tábor után 4 tanuló visszament 2 napra. Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy május 15-én a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján meghirdette az iskolában üres álláshelyeket (adminisztrátor, rajz, fizika-matematika és biológiaföldrajz szakos tanári állás). Az állásokra július 15-ig lehetett pályázni. Az állások augusztus 15-tıl tölthetık be. Az adminisztrátori állásra 8, rajz szakosra 6, fizika-matematika szakosra 4, biológiaföldrajz szakosra 5 pályázat érkezett, ebbıl megfelelı pályázat az adminisztrátori állásra 1, rajz szakosra 2, fizika-matematika szakosra 2, biológia-földrajz szakosra 1. Dusnoki Tibor: Soknak tartja a 4 millió forintot 50 gyerek táboroztatására. Balatonakalin 16 ezer Ft/hét összegben lehet táborozni. Kucsó István: Valóban sok az összeg. 16 ezer Ft-ért táborozni úgy lehet, hogy abba nincs útiköltség, programokhoz különféle anyagok beszerzése, belépıjegyek árak, a pedagógusok bére, járulékai. A jánoshalmi táborban 1-8. osztályig voltak gyerekek, akiknek az állandó felügyeletét is kellett biztosítani. Csak a kisgyerekek részére 300 ezer Ft-ba került a gyurma, gyöngy, stb. anyagok vásárlása. Káposzta József: Kiss Mihályné anyakönyvvezetı év végén nyugdíjba megy, helyette Kovács Viktor lesz az anyakönyvvezetı. Egy szakirányú felsıfokú végzettségő dolgozó felvételét tervezi az ısz folyamán. Belágyi Mihály: Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján, melyet a következı napirendi ponttal javasol kiegészíteni: 1. Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedély elfogadása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı Javasolja továbbá, hogy a következı napirendi pontot a képviselı-testület a mai ülésen ne tárgyalja, mert az INTERISTRA Kft-tıl a szerzıdések nem érkeztek meg: 6. Szerzıdések jóváhagyása az INTERISTRA Kft-vel pályázatokkal kapcsolatban Belágyi Mihály: Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki a kiegészítést és az írásos meghívóban szereplı 6. napirendi pont levételét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

4 4 A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok módosítását elfogadja. Belágyi Mihály: Kéri, aki az írásos meghívóban szereplı napirendi pontokat a módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el NAPIRENDI PONTOK 1. Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedély elfogadása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 2. Tompa Város Önkormányzat Gazdasági Programjának ( ) kiegészítése 3. Pályázat beadás az ÁROP-1.A.2. programhoz Tompa Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztésére 4. Piactéri épület vázlattervének bemutatása 5. Csatorna pályázat I. ütem újbóli beadása 6. Üzletrész vásárlása a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-tıl 7../2008.(.) rendelettervezet az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról A napirendi pontok tárgyalása.

5 1. Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedély elfogadása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. 5 Káposzta József: Pályázat benyújtásához kérik az intézmény mőködési engedélyét. A törvény szerint a fenntartó joga az intézmény mőködési engedélyének kiadása. A Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedélye az Alapító Okiratból és Szervezeti és Mőködési Szabályzatból került összeállításra. Dusnoki Tibor: Az intézmény nyitva tartása nem jó, inkább délután és este legyen nyitva. Csikós Krisztina: Ez az intézmény hivatalos nyitva tartása. Természetesen rendezvény esetén igény szerint tartanak nyitva. Heti szinten kb. két alkalommal este 9 óráig nyitva vannak különféle rendezvény és tanfolyam miatt. Dusnoki Tibor: Sajnos neki pontosan ellenkezı a tapasztalata. Egy alkalommal este szerettet volna bemenni kb fıs társasággal, azonban a takarítónı nem engedte be ıket, mivel 17 órakor zárt az intézmény. Csikós Krisztina: Ha valaki nyitva tartási idın kívül szeretné igénybe venni a Mővelıdési Házat annak semmi akadálya, csak legalább 1-2 nappal korábban jelezze. Belágyi Mihály: A bizottságok (Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedélyét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 140/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedély elfogadása Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési Engedélyét az alábbiak szerint fogadja el:

6 1. Költségvetési szerv neve: Mővelıdési Ház és Könyvtár 6 Mővelıdési Ház és Könyvtár Mőködési engedélye 2. Költségvetési szerv székhelye: 6422 Tompa, Szabadság tér 5. Törzsszáma: Adószáma: Pénzforgalmi jelzıszáma: Ellátandó alaptevékenységek: mővelıdési központok, házak tevékenysége közmővelıdési könyvtári tevékenység A könyvtár alapfeladatai: győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, az alapító okiratban és a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott fı céljait nyilatkozatban közzé teszi iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 4. Jogállás: Az intézmény jogi személy, képviseletét az intézményvezetı önállóan látja el. 5. Gazdálkodási jogkör: Az intézmény részben önálló gazdálkodó, elıirányzatok feletti jogosultság szerint részjogkörő. Az intézmény külön megállapodásban pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó költségvetési szerv neve, székhelye: Neve: Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala Székhelye: Tompa, Szabadság tér 3. Az Intézmény és a gazdálkodást ellátó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét az alapító okirat mellékletét képezı megállapodásban kell rögzíteni. 6. Felügyeleti szerv: Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7. Alapító szerv neve: Tompa Nagyközség Önkormányzata 8. Költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje:

7 7 A Mővelıdési Ház és Könyvtár vezetıi állását a vonatkozó jogszabályok alapján nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a fenntartó (Tompa Város Önkormányzat) jegyzıje köteles elvégezni. A pályázati felhívást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának hivatalos lapjában (Kulturális Közlöny) kell közzétenni. A Mővelıdési Ház és Könyvtár intézményvezetıi megbízását Tompa Város Önkormányzatának Képviselı-testülete adja. (A pályázatot a Képviselı-testület által felkért szakmai-szakértıi bizottság véleményezi, melynek tagja egy-egy Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált tag is.) A megbízás öt év határozott idıre szól. 9. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 10. Az intézmény külön megállapodásban rögzített pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó költségvetési szerv neve, székhelye: - neve: Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala - székhelye: 6422 Tompa, Szabadság tér A Polgármesteri Hivatal, illetve a Mővelıdési Ház és Könyvtár, mint részben önálló gazdálkodási költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a mellékelt megállapodás tartalmazza. 12. A Mővelıdési Ház és Könyvtár az elıirányzatok feletti jogosultság szerint részjogkörő. 13. Az elıirányzatok feletti részjogkör gyakorlásának rendjét a 10. pontban említett melléklet (megállapodás) tartalmazza. 14. Az intézmény közmővelıdési funkciót tölt be. 14/1. Az intézmény típusa: mővelıdési ház és könyvtár 14/2. Az intézmény neve: Mővelıdési Ház és Könyvtár 14/3. Az intézmény illetékességi és mőködési területe: Az intézmény illetékességi és mőködési területe Tompa város közigazgatási területe, felnıttképzések és vizsgák tekintetében regionális szerepkörő. 14/4. Az intézmény feladatai: A település szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, átörökítése a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása. Az iskolarendszeren kívüli, életminıséget és életesélyt javító tanulási és beszámolási lehetıségek: felnıttképzési tanfolyamok, akkreditált vizsgák. 14/5. Feladatellátást szolgáló vagyon: Szabadság tér 5. szám alatti 525. hrsz.-ú forgalomképes vagyon.

8 A földrészlet nagysága: m 2 Telek beépítettségi foka: 26 % Bruttó értéke: Ft Beépített alapterület: m 2 Szintek nettó területe: 948 m 2 Pince területe: 113 m 2 Beépített terület: m 2 Hasznos alapterület: m 2 Mővelıdési ház kapacitása: Színházterem kapacitása: Könyvtár kapacitása: Fı funkciós helyiségek 10 db 719 m 2 iroda: 1 db 15 m 2 szertár-raktár: 1 db 20 m 2 aula: 1 db 90 m 2 egyéb helyiségek: 20 db 104 m 2 8 Mőv.ház: 415 m 2 Színházterem 533 m 2 Könyvtár 113 m m férıhely, 100 álló és 70 ülıhely. 330 ülıhely kötet 948 m 2 14/6. Vagyon feletti rendelkezési jog: a használatban lévı ingatlanokat az alapfeladat sérelme nélkül bérbeadás útján hasznosíthatja. A bérbeadás feltétele, hogy a bérbeadás tárgyával összefüggésben az önkormányzat költségvetését terhelı karbantartási, fenntartási, üzemben tartási, mőködtetési és egyéb költségek a bérlet idejével arányosan a bérleti díjban megtérüljenek. Az intézmény tartós bérbeadására pályázatot vagyoni értéktıl függıen írnak ki. Tartós bérbeadásnak minısül az ingatlan 6 hónapot elérı vagy határozatlan idıtartamra történı átengedése. A tartós bérbeadásról az intézmény vezetıje a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötését követı 15 napon belül tudomásulvétel végett köteles tájékoztatni. 14/7. Az intézmény székhelyén kívüli intézményegységek telephelyei: Az intézmény a székhelyén mőködik. A székhelyén kívül mőködı intézményi egysége nincs. 15. Az intézmény használata Zártkörő rendezvények kivételével mindenki látogathatja nyitva tartási idıben az intézményt, igénybe veheti berendezéseit és szolgáltatásait. Nyitva tartás Mővelıdési Ház Hétfı: 8 17 Kedd: 8 17 Szerda: 8 17 Csütörtök: 8 17 Péntek: 8 17 Szombat: Vasárnap: ZÁRVA

9 9 Rendezvények esetén a nyitva tartási idı természetesen annak megfelelıen változik. Könyvtár Hétfı: Kedd: ZÁRVA Szerda: és Csütörtök: Péntek: és Szombat: Vasárnap: ZÁRVA 16. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény a jogszabály által nevesített esetekben Tompa Város Önkormányzata, mint alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésrıl a Képviselı-testület határozattal dönt. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Mővelıdési Ház és Könyvtár 2. Tompa Város Önkormányzat Gazdasági Programjának ( ) kiegészítése Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: A következı napirendi pont lesz a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. Az Állami Számvevıszék véleménye az volt, hogy a nagyobb fejlesztéseket, az önkormányzati rendszert érintı átalakításokat be kell építeni a Gazdasági Programba, vagy pedig egy külön stratégiai tervet kell készíteni. A pályázatíró javasolja, hogy az elıterjesztésben szereplı évekre elfogadott Gazdasági Program kiegészítését (dılt betővel szedve) fogadja el a képviselı-testület. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Mivel a kiegészítéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki az elıterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

10 10 141/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Gazdasági Programjának ( ) kiegészítése Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tompa Város Önkormányzat Gazdasági Programjának ( ) kiegészítését a melléklet szerint elfogadja. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 3. Pályázat beadás az ÁROP-1.A.2. programhoz Tompa Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztésére Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Ha nyernek a pályázaton, akkor nem lesz a hivatalban több íróasztal, számítógép, hanem korszerő szervezet lesz kialakítva mindenféle alapdokumentumokkal alátámasztva, amely remélhetıleg növeli az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások állampolgár-központúságát. A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és javasolják a pályázat benyújtását. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 142/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Pályázat beadás az ÁROP-1.A.2. programhoz Tompa Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztésére Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) ajánlatát fogadja el az alábbiak szerint, és vállalja a 8 %-os, Ft önrész biztosítását a évi költségvetés terhére. PÁLYÁZATMENEDZSMENT AJÁNLAT

11 11 Projektgazda: Tompa Önkormányzata Pályázati azonosító: ÁROP-1.A.2 Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Feladat: A) Pályázat-kidolgozás a pályázótól a szakmai anyag, dokumentumok, nyilatkozatok összegyőjtése és leellenırzése formai szempontok és a pályázati megfelelısség alapján pályázati anyag összeállítása kidolgozott pályázat ellenırzése a pályázati megfelelés szempontjai szerint pályázat fizikai beadása B) Projektmenedzsment projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment Díjazás: Pályázatkészítési díj: Sikerdíj: a pályázat sikeressége esetén a pályázat során megítélt visszafizetési kötelezettség nélküli vagyoni juttatás bruttó értékének 5 %- a, mely a pályázatból elszámolható

12 12 RÉSZTERÜLETEK I. Döntési mechanizmus korszerősítése szervezetfejl esztés nap szám TOMPA POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLEZSTÉS-KÉPZÉS-ÁRAZÁS díjazás/nap díjazás összesen tréning nap szám díjazás/nap/cso port/minimum 8 fı díjazás összesen I. d, rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerősítése, átalakítása I. e, a hivatal belsı szervezeti egységei közötti együttmőködés javítása I. f, a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának erısítése I. g, az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása II. A költségvetési eredményesség javítása 0 0 II. a, a pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása II. b, stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása II. d, költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata II. h, pénzügyi és költségvetés - végrahajtás ellenırzésének javítása tréning Folyamatmendzsment Szervezeti kultúra-belsı együttmőködés, szervezeti partnerség, szolgáltatói magatartás Problémamegoldás és döntéshozatal, csoportos döntéshozatal A hatékony gazdálkodás eszközei Stratégiai menedzsment

13 13 III. A partnerség erısítése 0 0 III. a, szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére III. b, a civil és a vállalkozói szférával kialakítandó kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa III. d, szervezeti informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó mőködési mód elterjesztésére projektmenedzsment összesen: Projekt összesen: A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Budapest - Pénzügyi csoport

14 14 4. Piactéri épület vázlattervének bemutatása Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Megkéri Szrenkó József mőszaki ügyekkel foglalkozó kollégát, hogy ismertesse a vázlattervet a bizottsági üléseken támogatott változat figyelembe vételével. Szrenkó József: Kuminka István tervezı nem tud itt lenni az ülésen, ezért kérte, hogy mutassa be az általa elkészített vázlattervet a képviselı-testületnek a korábbi megbeszéléseknek és helyszíni bejárásnak megfelelıen. Egyeztetett a kiskunhalasi I. fokú építésügyi hatósággal, ÁNTSZ-el, Tőzoltósággal. Ezek alapján kisebb finomításokra került sor. A vázlatterv lényege az épület elhelyezése volt, amiben megpróbált alkalmazkodni a meglévı területhez, az arányaihoz, a lebetonozott elárusítóhelyekhez, asztalokhoz, illetve meglévı fákat figyelembe véve alakította ki a bejáratot és az épületet. Ezek alapján mindössze egy fát kell kivágni. A meglévı lebetonozott részre kerülne az épület egy része, ezért az elsı sor piaci asztalait meg kell szüntetni, a beton feltörni, és még így is megmarad két sor asztal, illetve az új épületben négy sor elárusító hely lesz kialakítva, ahol kb. 80 eladónak jut majd hely. Alapvetıen az épület egy hagyományos szerkezető, falazott épület, magas tetıvel. Az épület két alapvetı részre van szétbontva, egy belsı zártabb területre, ahol egy iroda helyezkedik el a szükséges vizes blokkokkal. Az iroda egyrészt az ott lévı személyzet adminisztratív munkáját segíti, illetve, ha orvos vagy felügyelı jön a piacra, akkor ott dolgozhat. Itt az ÁNTSZ elıírta, hogy külön vizes blokkot kell nyitni az irodából az orvosnak. A vizes blokkok úgy kerültek kialakításra, hogy a mozgáskorlátozottak is igénybe tudják majd venni (külön nıi és férfi). Elıírás szerint az elárusítóknak is külön zárható WC-re van szükség, azt a vevık nem használhatják. A bizottsági ülésen javasolták, hogy a két vizesblokk kerüljön egymás mellé, az iroda ablaka pedig a piactérre nézzen. A javaslatot továbbítják a tervezı úrnak. Az elárusítórész díszburkolatot kapna, helyenként lejtéssel a vízelvezetés és tisztítás érdekében. Az épület cserépfedéssel készül felülvilágítókkal ellátva, az északi oldalon pedig az ablakok is segítik a megvilágítást. A zárt rész természetesen főthetı (gázkazán) lesz a gépészeti részek miatt, a hıleadók pedig melegvizes radiátorok, vagy esetleg padlófőtés. Több változatot készített a tervezı úr, melybıl a bizottságok az 1. változatot javasolják a képviselı-testületnek elfogadásra. Belágyi Mihály: Mivel kérdés és más vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy az 1. sz. változat kerüljön kidolgozásra a pályázat benyújtásához azzal a módosító javaslattal, hogy a WC csoport egy helyre kerüljön, illetve a tervezési megállapodásba figyelembe venni, hogy a tervezési díj az óvodánál már elfogadott 1 %-ot jelenti, kézfelemeléssel szavazzon.

15 15 A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 143/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Piactéri épület vázlattervének bemutatása 1./ Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a PILON kft által készített vázlatterveket és felkéri a tervezıt, hogy az 1. számú változatot szíveskedjen részletesen, a pályázat benyújtásához szükséges mélységig kidolgozni azzal a módosítással, hogy a WC csoport egy helyre kerüljön. 2./ Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Tervezési megállapodásban foglaltakat, beleértve a Ft + ÁFA tervezési díjat. Kéri a Polgármestert, hogy a szerzıdést írja alá, valamint intézkedjen a számla befogadásáról. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Kuminka István építésztervezı - Pénzügyi csoport 5. Csatorna pályázat I. ütem újbóli beadása Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága arról tájékoztatta, hogy a hozzájuk beadott Tompa város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása címő pályázatuk nem nyert. Elutasítás indokolásai: - a pályázat nem felel meg az értékelési szempontrendszer II.2.3 Fejlesztési változatok kiválasztott kidolgozottsága pont tekintetében, mivel változat nem került kidolgozásra, amely a változatelemzés tekintetében kizáró kritérium, - az 1,4 millió forintos fajlagos bekötési összeg túlzott költségeket jelez, ennek szükségességére vonatkozóan a pályázatban nem található szakszerő indokolás,

16 16 - nincs érdemi változatelemzés a csatornahálózatra vonatkozóan, a megadott változat mőszaki részletekben különbözik, az EMT útmutató alapján nem tekinthetı valódi alternatívának. A Fejlesztési Igazgatóság is felhívta figyelmüket, hogy a feltárt hiányosságok pótlása után a pályázat ismételten beadható. Reálisan számolva a szeptember 1-i beadási határidı teljesíthetı. A fajlagos költségek minimális mértékben csökkenthetık, a beruházás várható bekerülési költsége 1,34 1,4 milliárd forint, mely nettó ár. Ennek a költségnek 4 %-ára lehet az elıkészítési fázisban pályázni. Tervezı elkészítette a projektelıkészítés költségeit (elıterjesztés szerint). Kéri a Képviselı-testületet, járuljon hozzá, hogy a csatornázás elıkészítésére új pályázat legyen beadva. A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták az elıterjesztést, és javasolják a pályázat újbóli beadását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért kiegészítve azzal, hogy az önerıt a évi költségvetésbıl biztosítják, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 144/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Csatorna pályázat I. ütem újbóli beadása 1./ Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a Tompa város területén megvalósuló szennyvízhálózat kiépítésének elıkészítési költségeire pályázat legyen beadva, illetve vállalja az elıkészítési költség önerejének biztosítását. A projekt elıkészítési munkák bekerülési költsége ( nettó ) Pályázaton igényelt támogatás Szükséges önerı Ft Ft Ft 2./ A képviselı-testület felkéri a Polgármester, hogy intézkedjen a pályázati anyag elkészíttetésérıl és a pályázat mielıbbi beadásáról. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Ft önerıt a évi költségvetésében biztosítja. Határidı: 2008.szeptember 1. ( a pályázat beadási határideje) Felelıs: Polgármester

17 17 A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest - Pénzügyi csoport 6. Üzletrész vásárlása a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-tıl Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A Pénzügyi Bizottság tagjainak megküldték a Kft. mérlegeredményeit. A bizottsági üléseken (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) többféle aggály merült fel, azonban a bizottságok úgy döntöttek, mivel nem egy olyan nagy összegrıl van szó, ezért javasolják az Ft üzletrész megvásárlását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 145/2008.(VII.31.) számú képviselı-testületi határozat Üzletrész vásárlása a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-tıl Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ft, azaz Ötvenezer forint üzletrészt vásárol a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-tıl (6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/b.) a társaságban tagsági jogviszony létesítése céljából. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szeged - Pénzügyi csoport

18 18 7../2008.(.) rendelettervezet az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Az indokolási rész részletesen tartalmazza a módosításokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 16/2008.( ) rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról. Tompa Város Önkormányzat Képviselı testületének 16/2008.(..)rendelete a 2008.évi költségvetésrıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról Ezer Ft-ban Az önkormányzat 2008.évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.)rendelete az alábbiak szerint módosul 1. A rendelet 2. /2/ bek. az alábbi összeggel módosul: Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a) Bevétel b.) Kiadás c.) Általános mőködési célú tartalék d.) Felhalmozási célú tartalék A rendelet 1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1.sz.melléklet lép: 1.sz.melléklet a 16./2008(VII.31.) rendelethez /1/ Az önkormányzat 2008.évi bevétele: Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a) Mőködési bevétel b) Támogatások c) Felhalmozási és tıkejellegő bevételek d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) e) Támogatás értékő bevételek (ÁH-n belül) f) Támogatási kölcsönök visszatérítése g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány /2/ Az önkormányzat 2008.évi kiadása: a.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (134 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás szociálpolitikai ellátások,juttatások Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül)

19 19 Támogatás értékő kiadás (ÁH-belül) kölcsönök nyújtása b.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás felhalmozási célú hiteltörlesztés c.) Általános mőködési célú tartalék d.) Felhalmozási célú tartalék ) Polgármesteri Hivatal Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) b.) Mőködési kiadás Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Személyi jellegő kiadások (68,5) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás ebbıl ÁROP 1.A.2.pályázat önerı ezer Ft Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) Kölcsönök nyújtása c.) Felhalmozási kiadás Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. beruházás felújítás Felhalmozási célú hiteltörlesztés(mfb) d.) Általános mőködési célú tartalék e.) Felhalmozási célú tartalék ) Igazgatási tevékenység Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) b.) Mőködési kiadás Személyi jellegő kiadások (24) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás ebbıl: ÁROP 1.A Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) Kölcsönök nyújtása c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás

20 20 Felhalmozási célú hiteltörlesztés(mfb) d.) Általános mőködési célú tartalék e.) Felhalmozási célú tartalék )Település üzemeltetés a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (36,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás )Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (2,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás Beruházás )Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a)mők.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások )Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (5,7 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás támogatás értékő kiadás /4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel - Mőködési bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (23,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás /5/ Szabó Dénes Általános Iskola Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 4208 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/ /1. pályázat ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Mőködési kiadás

21 21 személyi jellegő kiadások (38 fı) ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 1956 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/ /1. pályázat 870 ezer Ft munkaadókat terhelı járulékok ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 626 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/ /1. pályázat 253 ezer Ft dologi kiadás ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 1474 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/ /1. pályázat 3013 ezer Ft Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás /7/ Mővelıdési Ház és Könyvtár Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (4 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás felújítás beruházás A rendelet 2.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2.sz.melléklet lép: 2.sz. melléklet a 16./2008(VII.31.)rendelethez Cigány Kisebbségi önkormányzat Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Állami támogatás Támogatás értékő bevételek ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B pályázat 925 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 430 ezer Ft c) szociálpolitikai juttatások c) támogatás értékő kiadás d)általános tartalék A rendelet 3.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 3.sz.melléklet lép: 3.sz. melléklet a 16./2008(VII.31.)rendelethez a./ Beruházás Polgármesteri hivatal Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Igazgatási tevékenység digitális fényképezıgép csongrád megyei település tiszt. Üzletrész b.) Település üzemeltetés járdaépítés - Attila utca Konyha - húsos hőtı beszerzés Konyha - HACCP kézikönyv Szennyvíz megvalósíthatósági tanulmány

22 22 Játszótér kialakításához telek vásárlás intézményi akadálymentesítési terv módosítás Kézi főkasza beszerzés Piactér lefedés tervezés Közvilágítás bıvítés Attila u. (önerı) c.) Egészségügyi feladatok védınıi szolgálat - személymérleg beszerzés Polgármesteri hivatal összesen: Mővelıdési Ház és könyvtár szellızı berendezés kiépítése -nagyterem mikrofonszett beszerzés könyvtár lépcsı feletti elıtetı könyvtári programfejlesztés Mővelıdési Ház összesen: Sazbó Dénes Általános Iskola-számítógép Beruházás összesen: b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Halasvíz felújítási terv Rákóczi u. útfelújítás (önerı) Ifjúsági iroda kialakítása (TRFC önerı) Mővelıdési Ház felújítás és korszerősítés (önerı) Általános Iskola iskola épület tetıfedés csere (önerı) Felújítás összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztés (MFB-óvoda felújítás) Mindösszesen: A rendelet 4.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 4.sz.melléklet lép: 4.sz. melléklet a 16./2008(VII.31.)rendelethez Szociálpolitikai juttatások, segélyek 2006.évben Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Polg.Hiv Idıskorúak járadéka Ápolási díj alanyi Ápolási díj méltányosság Rendszeres szociális- segély egészségkár Rendszeres szociális segély-munkanélk Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiegészítı gyermekvédelmi támog Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Átmeneti segély Arany János tehetséggondozó támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Vizitdíj visszatérítés Gyermekétkeztetés Általános Iskola-Út a középiskolába ösztöndíj Cigány Kisebbségi Önkormányzat -tanulmányi támogat Különbözı szervek, egyesületek támogatása Mőködési célú támogatás értékő kiadás Polg.hiv Kiskunhalas kistérség alaptagdíj Halasi kistérség - SZSZK-nak járó normatíva Halasi kistérség - SZSZK-nak pe.átadás Felsıokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) Szeged Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Halasi kistérség- logopédiai feladatokhoz tám Bács-Kiskun Megyei katasztrófa kárenyhítési biz

23 Cigány Kis. Önk. Hefop tám.mege.visszaadás Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás Kiskunhalasi Rendırfıkapitányság lézeres sebességmérı beszerzés támogatás Mőködési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Bizottságok pályázati kerete 2008 évre Gyergyóújfalui Molnár Antal Fúvószenekar Egyesülete Gyermekeinkért alapítvány Nagycsaládosok Egyesülete Községi Sportegyesület Rozmaring Nyugdíjas klub Tompai Polgárır Egyesület Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete FEBÖSZ tagdíj TÖOSZ tagdíj Katasztrófa védelem támogatása Falugondnok Egyesület Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj Délalföli Regionális Konzorciumi tagdíj Moldvai Csángó Magyarok támogatása Kiskunok Vidékéért Egyesület tagdíj Római Katolikus Plébánia- gyermek táborozás Magyar Vöröskereszt - táborozás (Jakity Norbi) Felhalmozási célú pénzeszk.átadás nonprofit szervnek Szabadság tér társasháznak Pénzeszköz átadás összesen: A rendelet 16.sz.melléklete helyébe az e rendelet 5.sz. melléklete lép. 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Indokolás A 16./2008(..) rendelethez A rendeletet az alábbiak miatt kell módosítani. 1. Konyhához betervezett HACCP kézikönyv kiadása 500 ezer Ft-al a beruházások között szerepel, azonban a kiadások többsége dologi kiadásként realizálódik, emiatt az alábbi módosítást kell végrehajtani. A Polgármesteri Hivatalnál (település üzemeltetés) a beruházás elıirányzata csökken 340 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzata nı 340 ezer Ft-al. 2. Egy képviselı lemondott a költségvetés részére az éves tiszteletdíjáról, emiatt a költségvetést az alábbiak szerint kell módosítani. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a személyi juttatás elıirányzata csökken 316 ezer Ft-al, a munkáltatót terhelı járulékok elıirányzata csökken 92 ezer Ft-al és a mőködési tartalék elıirányzata nı 408 ezer Ft-al. 3. Az Általános Iskola Hefop 2008/ /1. pályázat keretében gyerekek táborozásához ezer Ft támogatást nyert, mely a kiadások 100 %-át finanszírozza. Az Általános iskolánál a mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzata nı ezer Ft-al, a személyi juttatások kiadási elıirányzata nı 870 ezer Ft-al, a munkáltatót terhelı járulékok kiadási elıirányzata nı 253 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzata nı ezer Ft-al.

24 24 4. Az Általános Iskolánál az egyik számítógép villámcsapás következtében tönkrement. A biztosító 100 ezer Ft kártérítést fizetett, az új gép pedig 125 ezer Ft-ba kerül. Az Általános iskolánál a mőködési bevétel elıirányzata nı 100 ezer Ft-al, a beruházás, eszközbeszerzés elıirányzata nı 125 ezer Ft-al és a mőködési tartalék csökken 25 ezer Ft-al. 5. Az Általános Iskolánál az út a középiskolába címő program keretében a gyermekeknek fizetendı ösztöndíj összegével a költségvetést módosítani kell, és a gyerekszállítás szolgáltatási kiadás elıirányzatát növelni kell 112 ezer Ft-al. Az Általános iskolánál a véglegesen átvett pénzeszközök bevételi elıirányzata nı 30 ezer Ft-al és a szociálpolitikai juttatások kiadási elıirányzata nı 30 ezer Ft-al, a dologi kiadás nı 112 ezer Ft-al és a mőködési tartalék csökken 112 ezer Ft-al. 6. Az Erdélyi utazás költségeihez az önkormányzatnak csak kismértékben kellett hozzájárulni, a buszköltség kiegészítéseként mely 48 ezer Ft volt, a városnapi tőzijáték költségére 50 ezer Ft többletet kell tervezni. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a dologi kiadások elıirányzata nı 98 ezer Ft-al és a mőködési tartalék csökken 98 ezer Ft-al. 7. A polgármester, a részére megállapított keretbıl a Magyar Vöröskereszt részére 15 ezer Ft támogatást adott, Jakity Norbert tompai gyermek táborozásához, emiatt a rendeletet az alábbiak szerint kell módosítani: A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzata nı 15 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzata csökken 15 ezer Ft-al. 8. A gyergyóújfalui Fúvós zenekar részére további támogatást tervezünk adni egyen öltözet beszerzésére Ft összegben. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a pénzeszköz átadás elıirányzata nı 200 ezer Ftal és a mőködési tartalék csökken 200 ezer Ft-al. 9. Az ÁROP 1.A.2. pályázati önrész összege ezer Ft lesz. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a dologi kiadás elıirányzata nı ezer Ft-al és a felhalmozási tartalék csökken ezer Ft-al. 10. A piactér lefedésének tervezése várhatóan 480 ezer Ft lesz. A polgármesteri hivatalnál (település üzemeltetés) a beruházás elıirányzata nı 480 ezer Ft-al és a felhalmozási tartalék csökken 480 ezer Ft-al. 11. A Csongrád megyei Településtisztasági Kft-tıl üzletrész vásárlása 50 ezer Ft. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a beruházás elıirányzata nı 50 ezer Ft-al és a felhalmozási tartalék csökken 50 ezer Ft-al. 12. A 4 bizottság a részükre meghatározott keret felhasználásáról döntött, ezért a dologi kiadások közé 166 ezer Ft összeget át kell csoportosítani a pénzeszköz átadásról a templomkertbe készítendı padok miatt. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a pénzeszköz átadás elıirányzata csökken 166 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzata nı 166 ezer Ft-al.

25 25 5.sz.melléklet a 16./2008.(VII.31) rendelethez Tompa Város Önkormányzat likviditási és elıirányzat felhasználási terve 2008.évre Bevételek Ered.ei. Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Novemb. Decemb. Mód.ei. Intézm mők.és saj.bevétel Költségvet.támogatások Felhalm.és tıkej.bev Véglegesen átvett pénzesz Támogatás értékő bevétel Támogatási kölcs.visszat Pénzf.nélk.bevételek(pm.) Hosszú lejáratú hitelfelvét 0 0 Elızı havi záró Bevételek összesen Kiadások Szem.jellegő kiadás Munkaadót terhelı kiadás Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás Támog.értékő kiadás Kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hosszú lej.hitelvisszafiz Mőködési tartalék Felhalmozási tartalék Kiadások összesen:

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István,

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/59-64/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2005. J e g y zőkönyv

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2005. J e g y zőkönyv Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2005. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2005. november 23-án 14,30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Költségvetési szerv alapítása intézményi gazdasági feladatok ellátására Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna Gazdasági Osztályvezető Sápi András intézményi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 222/2012.(XII.20.) kt. h 223/2012.(XII.20.)

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület Oktatási és Szociális Bizottsága 55-13/2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. december 19-én, 14 30 órakor kezdődő ülésén. Az

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben