Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete május 27-én tartott ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori László, Hóra Sándorné, Zelenkáné Boros Erzsébet, Bábel Erzsébet, Dzsupin István képviselık, Fazekas Henrietta jegyzı, Zsákai Lénárdné óvodavezetı, Simon Lászlóné védını Berente Imréné polgármester üdvözli a megjelent képviselı-testületi tagokat és a meghívott vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 5 fı jelen van. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Zelenkáné Boros Erzsébet és Dori László képviselıket javasolja kijelölni. A Képviselı-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 116/2008. (V. 27.) sz. Képviselı-testületi határozat: A Képviselı-testület jegyzıkönyv hitelesítıknek Zelenkáné Boros Erzsébet és Dori László képviselıket kijelöli. Berente Imréné polgármester ezután javaslatot tesz a napirendre vonatkozóan, melyet a Képviselı-testület az alábbiak szerint egyhangúlag elfogad: A Képviselı-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 117/2008. (V. 27.) sz. Képviselı-testületi határozat: A Képviselı-testület elfogadja a napirendi pontokat. Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejő Képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról 2./ Tájékoztató a védını munkájáról 3./ Beszámoló a Gyermekjóléti szolgálat mőködésérıl 4./ Belsı ellenır éves összefoglaló jelentése 5./ Fogorvosi rendelı kialakítása az Egészségházban 6./ Tájékoztató a háziorvosi tevékenységrıl 7./ Egyebek

2 - 2 - A napirend 1./pontjának tárgyalása: Jelentés a lejárt határidejő Képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva./ A Képviselı-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 118/2008. (V. 27.) sz. Képviselı-testületi határozat: A képviselı-testület elfogadta a jelentést a lejárt hátáridejő Képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról. A napirend 2./pontjának tárgyalása: Tájékoztató a védını munkájáról /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva./ Berente Imréné: Kérdezem a védınıt, hogy a beszámolójához van-e hozzáfőzni való? Simon Lászlóné: Más hozzáfőzni valóm nincs. Berente Imréné: Úgy látom, hogy nagyom jó kapcsolat alakult ki a védınıvel, és az Esély Szociális Szolgálattal is. Kívánom, hogy ez megmaradjon, és a továbbiakban is eredményesen tudjunk együtt dolgozni. Simon Lászlóné: A tatárszentgyörgyi iskolát egy anyuka feljelentette, hogy sok a tető az iskolában. Akiket kiszőrtünk, azokhoz elmentünk a házukhoz. Elmondtam, hogy mit csináljanak, az az anyuka kötelessége. Hóra Sándorné: Ezzel nem vagyunk kisegítve. A régi módszer jó volt, mikor mi kezelhettük a gyereket megérkezik Márkus Zoltán képviselı Dzsupin István: Az Ilike jelzi a gyógyszerkeretet a beszámolóban. Tudunk-e ezen segíteni, mert ez nagyon kevés? Simon Lászlóné: Ft Ft. emelés ki tudna segíteni. A fiatalkorúaknak nagyon drága az a gyógyszer, amit a doktor úr felír, Ft. Ez fogamzásgátló. Ha 2-3 embernek engedélyezem, már nem sok marad a keretbıl, és nem tudok másnak segíteni. Berente Imréné: Akkor havi Ft-ra kellene felemelni a gyógyszerkeretet. Simon Lászlóné: Jobban járunk, mert a nem kívánatos terhesség megszakítás Ft., ha ennek az árát kérik a hivataltól, az többe kerül. Berente Imréné: Költségvetési rendeletünket kellene módosítani. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: a, 119/2008. (V. 27.) sz. Képviselı-testületi határozat: A képviselı-testület elfogadja a tájékoztatást a védını munkájáról b, 119/2008. (V. 27.) sz. Képviselı-testületi határozat: A képviselı-testület elfogadja, hogy módosítsuk a költségvetési rendeletünket, mely szerint a védını által támogatható gyógyszerkeret Ft legyen.

3 - 3 - A napirend 3./pontjának tárgyalása: Beszámoló a Gyermekjóléti szolgálat mőködésérıl /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva./ Berente Imréné: Van-e valamilyen hozzáfőzni való a beszámolóhoz? Dzsupin István: Nincs Hóra Sándorné: Az anyagi jellegő problémákkal mit tudunk kezdeni? Dzsupin István: Semmit, nagyon sok probléma az anyagi problémákból indul ki. Indokolt esetben a hivatalhoz fordulok, és általában mindig megtaláljuk a megoldást. Hóra Sándorné: Meglepı, hogy 13 gyermek keresett meg a problémáival. Dzsupin István: Számomra ez egy természetes dolog, mert hogy a Gyermekjóléti Szolgálat errıl szól. Örülök, hogy már a gyerekek is igénybe veszik a szolgáltatást, jellemzıen általános iskolások fordulnak hozzám. Fazekas Henrietta: Örülök, hogy jó kapcsolat alakult ki az óvoda és a szolgálat helyi dolgozója között, ez nem mindig volt így, de már szerencsére zökkenımentesen tudnak együtt dolgozni. Ez számomra megnyugtató. Berente Imréné: Úgy látom, hogy együtt dolgozik a csapat, Gyermekjóléti Szolgálat, Védını, Intézmények, Polgármesteri Hivatal, ez szükséges is, mert sajnos egyre több a probléma. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 120/2008. (V. 27.) sz. Képviselı-testületi határozat: A képviselı-testület elfogadja a Gyermekjóléti szolgálat beszámolóját. A napirend 4./pontjának tárgyalása: Belsı ellenır éves összefoglaló jelentése /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva./ Fazekas Henrietta: Ebben az évben került elıször a képviselı-testület elé a belsı ellenır jelentése. Az idei évben váltás történt. Az a cél, hogy a testület elé legyen tárva, és a hibák orvosolhatók legyenek. Voltak problémák. A belsı ellenırzés jogszabályi kötelezettség. Az új belsı ellenırzés szintén megindult. Ha az adott hónapban esetleg elmarad, én fogom sürgetni ıket, hogy jöjjenek, és az észrevételeikkel hívják fel a figyelmet az esetleges hibákra. Az a lényeg, hogy mőködik, és a minden napjainkban ez nagyon hasznos. Márkus Zoltán: A február 15. dátum elírás, nem kell figyelembe venni? Fazekas Henrietta: Igen, azt nem kell figyelembe venni, csak véletlenül, benne maradt a gépben. Berente Imréné: Annak két oka van, hogy zaklatjuk a belsı ellenıröket. Jogilag meg kell felelnünk az elıírásoknak, és ez a saját érdekünk is, csak a hibák feltárása után tudunk javítani. Márkus Zoltán: Fontos maga az intézkedési terv is. Feltárás, majd az intézkedési terv, ami tartalmazza, hogy hogyan szeretnénk megszüntetni a hiányosságokat, és az utóellenırzés, ami feltárja, hogy hogyan sikerült megszüntetni a hibákat. A feltárásban a sorrend egy kicsit zavaros nekem. Fazekas Henrietta: Követi az ellenırzés az idırendi sorrendet.

4 - 4 - Márkus Zoltán: Én a feljegyzéseket költségvetési helyekre csoportosítottam volna, hogy lehessen tudni, mi mihez tartozik. Az intézkedési tervvel biztos fogunk találkozni, és fogunk egy határozatot hozni, amiben szerepel, hogy a határozathoz mi tartozik. Fazekas Henrietta: Nem, ti nem fogtok az intézkedési tervvel találkozni. Én feltárom a hibákat az illetékes intézményvezetı elé, és én ellenırzöm a végrehajtást. Az intézkedést nekünk kell helyretenni. Ez csak egy összefoglaló a vizsgálat eredményérıl. Márkus Zoltán: Ha elénk kerül a belsı ellenırzés, akkor az intézményvezetı a beszámolójában jelezze a végrehajtást. Berente Imréné: Összefoglaló jelentés lehet készíteni, hogy milyen hibák merültek fel, és milyen tervek voltak a javításra. Fazekas Henrietta: Elıször van a testület elıtt ilyen jelentés. Zelenkáné Boros Erzsébet: Régebben volt ilyen. Pl.: az óvodánál, mikor problémák voltak, és belsı ellenırzés volt, az a testület elé került. Nincs abból semmi gond, azért van, hogy magunk oldjuk meg egymás között a problémát, viszont a képviselı-testületnek tudni kell, hogy ebben az intézetben ilyen-olyan gondok vannak, és akkor tudjuk a költségvetésbıl a pénzt is odacsoportosítani, ha tudjuk, hogy mi a probléma. Én mos úgy látom, hogy nincs mit elfogadnunk, mert nincs semmi konkrétum leírva. Fazekas Henrietta: Ez más, ez csak egy tájékoztató. Az összefoglaló jelentés képviselıtestület elé tárása, jogszabályi kötelezettség. Az akkor egész más volt, mert a testület volt az eseti vizsgálat megrendelıje. Ennek a célja a jegyzı munkájának a segítsége. Berente Imréné: Amikor a testület rendelte el a belsı ellenırzést, az egyedi eset volt, természetes, hogy ide jött vissza az intézkedés is. Azt jogszabály írja elı, hogy belsı ellenırzés legyen. Úgy gondolom, hogy évente egyszer, az éves munkája beszámolójában az intézményvezetı jelezze, hogy volt belsı ellenırzés, milyen észrevételek, hiányosságok voltak, és milyen intézkedések történtek. Márkus Zoltán: Az hozzátartozik a belsı ellenırzéshez, hogy hogyan korrigáltuk a hibákat. Berente Imréné: Az intézményvezetık beszámolójába bele lehet építeni, hogy a belsı ellenırzés során feltárult hibák megoldására milyen tevékenységek voltak. A Képviselı-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 121/2008. (V. 27.) sz. Képviselı-testületi határozat: A képviselı-testület elfogadja Tatárszentgyörgy Községi Önkormányzatának, a évi belsı ellenırzési tevékenységérıl szóló éves összefoglaló jelentését. Felelıs: Jegyzı A napirend 5./ pontjának tárgyalása: Fogorvosi rendelı kialakítása az Egészségházban /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva/ Berente Imréné: A fogorvosi rendelıbe új szék beállítása szükséges, de a doktor úr nem szeretné a régi helyre betenni az új széket. Azt gondoltuk, hogy a háziorvosi rendelıben kialakított helyiség lenne átalakítva fogorvosi rendelıvé. Az új gép beállításához azonban átalakításokat szükséges véghezvinni. Ehhez kértünk árajánlatot a GOMÉP-tıl, ami 1,5 millió Ft. A Képviselı-testületnek döntést kell hoznia, hogy átvigyük-e a fogorvosi rendelıt másik helyiségbe. Ha pozitív döntés születik, akkor a doktor úr leadná a rendelést az új székre.

5 - 5 - Márkus Zoltán: Eddig mi bérbe adtuk a rendelıt, a régi székkel. Ha a doktor úr úgy gondolja, hogy befejezi az itteni praktizálását, viszi magával a széket. Mi átalakítjuk a rendelıt 1,5 millió Ft.-ért, viszont ebben az esetben marad egy fogorvosi rendelınk szék nélkül. Jó lenne az átalakítást olcsóbban megcsináltatni. Berente Imréné: Kérünk még árajánlatot. Zelenkáné Boros Erzsébet: Meg kell próbálni a GOMÉP-nél lealkudni az árat. Berente Imréné: Fejlesztésre van hitelkeretünk, ahhoz tudunk nyúlni. Másból csak évvégére tudjuk meg, hogy marad-e pénzünk, vagy nem, Dori László: Fektessen be a doktor úr. Berente Imréné: Befektet a székkel. Dzsupin István: Azzal az épülettel mi lesz? Zelenkáné Boros Erzsébet: Majd jön valami jó ötlet, és hasznosítjuk. Figyelembe kell venni, hogy nincs területünk, épületünk. Ha fejleszteni szeretnénk, nem tudnánk mihez nyúlni. Meg kellene ırizni az önkormányzat tulajdonában. Márkus Zoltán: Területileg jó helyen van. Berente Imréné: Ez nem olyan alapellátás, mint a háziorvos, vagy a gyógyszertár, de azt az oldalát is kell nézni, hogy jó, hogy van fogorvos a faluban. Dori László: Én részemrıl még tolnám egy kicsit. Berente Imréné: A doktor úr azt mondja, hogy a régi szék olyan állapotban van, hogy bármikor felmondhatja a szolgálatot. Az a gép a miénk. Márkus Zoltán: Ha el lehetne adni a gépet, az jó lenne, vissza jönne valamennyi pénz. Zelenkáné Boros Erzsébet: Vannak rosszabb helyzetben levık, Ft. nem is olyan sok egy fogorvosi székért, hátha valaki tudná hasznosítani. Berente Imréné: Az áttelepítésrıl határozatot kellene hoznunk. Zelenkáné Boros Erzsébet: A GOMÉP-nak mondjuk meg, hogy az átalakításra 1 millió Ft. van. Márkus Zoltán: Szerzıdésre nem gondoltunk? Berente Imréné: De igen, csak elıbb dönteni kell, hogy átköltözzön-e a fogorvosi rendelı. Ha ı elmenne innen, és viszi a felszerelését, másik fogorvos is lenne, aki hozná a saját székét. Márkus Zoltán: Az átalakítások szükségesek. Berente Imréné: A GOMÉP-nál próbálok lemenni az árral 1 millió Ft.-ra. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 122/2008. (V. 27.) sz. Képviselı-testületi határozat: A Képviselı-testület elfogadja a fogorvosi rendelı átköltöztetését, az Önkormányzat 1 millió Ft-ot biztosít a költségvetésben erre a célra, így ezzel kapcsolatban a szükséges pénzügyi átcsoportosításokra, felkéri a Polgármesteri Hivatalt. A napirend 6./ pontjának tárgyalása: Tájékoztató a háziorvosi tevékenységrıl /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva/ Berente Imréné: Háziorvosunknak Ladánybenére kellett menni helyettesíteni, ezért nem tud jelen lenni a testületi ülésen. Ha lesz kérdés a beszámolójával kapcsolatban azt továbbítjuk a részére.

6 - 6 - Hóra Sándorné: Olyan dolgokról ír, amit tudunk mi is. Pl.: a sok adminisztráció rengeteg idıt vesz igénybe, minden intézmény ezzel a problémával küzd. Zelenkáné Boros Erzsébet: Kérjük a doktor urat, hogy a rendelési idı alatt a mosdó is legyen nyitva. Berente Imréné: Már jelentették felénk, a téli idıszakban a főtéssel is probléma volt. Ezt jeleztük a doktor úrnak. Olyan információt kaptam a betegektıl is, hogy már nyitva van a mosdó. Az a probléma, hogy köz WC-nek tekintik, és az utcáról is bemennek a mosdóba. Fazekas Henrietta: Ez nálunk is így van. Berente Imréné: Azt mondja a doktor úr, hogy tönkre teszik. Továbbítani fogom, hogy a mosdót tartsa nyitva. Dzsupin István: Folyékony szappantartót kellene beszerezni, és akkor a nem tudják a szappant sem eltulajdonítani. Zelenkáné Boros Erzsébet: Nyomkodhatják össze-vissza, és azzal tönkre mehet. Márkus Zoltán: Az a szerencsénk, hogy jó helyen van Tatárszentgyörgy, ha ı esetleg elmenne, valószínő jönne helyette más. Hóra Sándorné: Nekem a kerítés a vesszıparipám még, mert az nagyon csúnya. Le kellene festenie. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 123/2008. (V. 27.) sz. Képviselı-testületi határozat: A képviselı-testület elfogadja a beszámolót a háziorvos évi tevékenységrıl megérkezik Petrányiné Kocsis Márta képviselı A napirend 7./pontja: Egyebek. a./ Szeméttelep rekultiváció Berente Imréné: Kistérségi Társulás bevonásával lehetıség van beadni szeméttelep rekultivációs pályázatot. Nem kell hozzá önrész, de két menetes. Elsı menetben az elıkészítı munkákra kell pályázni, ami a bekerülési költség max. 6 %-a lehet, és ennek a 6 %-nak a 15 %-át szükséges csak biztosítani A Kistérségi Társulás megpróbálja ezt az önrészt a költségvetésébıl biztosítani. Az önkormányzatnak el kell dönteni, hogy akarja-e a szeméttelep rekultivációját és utógondozását vállalni. A jelenleg mőködı szeméttelepet dec. 31-ig meg kell szüntetni. Van egy probléma, kiderült, hogy amit mi szeméttelepnek hittünk annak egy része magánterület. A tulajdonos kiskorú. A szülı ingyen is ideadná. A Kecskeméti Gyámhivatal engedélye kell. Dzsupin István: Egyszerőbb, ha vételi szándékkal indulunk el, mert az elıfordulhat, hogy a Gyámhivatal kéri a gyermek kárpótlását. A szülı hiába adná oda ingyen. A Gyámhivatal védi a kiskorú vagyonát. Berente Imréné: Ez a terület már ketté van osztva. Most a gyerek tulajdona szeméttelep. Úgy gondolom, hogy nekik is érdekük, hogy a gyerek ne szeméttelepet kapjon. Mennyi lehet az ésszerő ár, amit fel lehetne érte ajánlani? Fazekas Henrietta: A terület 4047 m 2.

7 - 7 - Márkus Zoltán: Ft. reális ár lenne. A Képviselı-testület 8 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 124/2008. (V.27.) sz. önkormányzati képviselıtestületi határozat KEOP A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs programok elvégzése címő pályázat benyújtásához: Tatárszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás bevonásával részt vegyen a KEOP A települési szilárdhulladék.-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs programok elvégzése címő pályázaton vissza nem térítendı támogatás elnyerése céljából és vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a 0327/67 hrsz. számú önkormányzati, továbbá a 0328/1 hrsz. magánterületen található hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását megvalósítja. A Képviselı-testület a 0328/1 hrsz. szeméttelep elnevezéső, kivett mővelési ágú területre vételi szándékát bejelentette, az adásvételi szerzıdés megkötésével a polgármestert megbízza. A képviselı-testület vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a 0327/67 és a 0328/1 hrsz. számon található hulladéklerakót december 31-ig nem adja el, illetıleg nem adja bérbe és ezáltal a projekt eredményeként a 1083/2006/EK rendelet szerint nem keletkezik jövedelme. A képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a települési szilárd hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban eljárjon. Felelıs: Polgármester A Képviselı-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 125/2008. (V.27.) sz. Képviselı-testületi határozat: Tatárszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a 0328/1 hrsz. szeméttelep elnevezéső, kivett mővelési ágú területre vételi szándékát Ft bruttó értékben, Kk. Balogh Bettina és Kk. Balogh Brigitta képviseletében, a Kecskeméti Gyámhivatal felé

8 - 8 - jelzi. A szükséges elıkészületi lebonyolításokkal, és egyéb dokumentumok egyeztetésével, ill. az adásvételi szerzıdés megkötésével megbízza a polgármestert. Felelıs: Polgármester b./ Pest Megyei Rendırkapitány tájékoztatója Berente Imréné: A kistérségi ülésen a Pest Megyei rendırkapitány tartott tájékoztatót a közbiztonság helyzetérıl. Én felvetettem, hogy Tatárszentgyörgyön kevés az egy körzeti megbízott, fıleg úgy, hogy sokszor el kell neki innen menni, és az adminisztrációs munkával is terhelve van. Most a körzeti megbízottat mentesítik az adminisztrációs munkák alól, és csak végszükség esetén kell neki elmenni máshova. Azt ígérte a kapitány, hogy jövıre, vagy a következı évre még egy körzeti megbízottat tudnak biztosítani Tatárszentgyörgyre. c./ Leader sajtó túra Berente Imréné: A Leader Helyi Vidék Fejlesztési iroda megrendezésében sajtó túrán vettünk részt. Dabason, Újlengyelen és Tatárszentgyörgyön voltunk. Tatárszentgyörgyön Szalay Vilmos tanyáján volt a látogatás. Nagyon zsúfolt volt a program, rövid ideig tudtunk csak idızni mindenhol. Ez május 15-én volt. d./ Kistérségi kerek asztal Berente Imréné: Május 16-án volt a klubkönyvtárban egy kistérségi kerek asztal, a térség kulturális helyzetérıl, életérıl. Ez pályázati pénzbıl megvalósult dolog, amikor is körbejárjuk a kistérség településeit, minden alkalommal más-más helyen vagyunk, és megbeszéljük a kulturális problémákat, lehetıségeket, célokat. e./ Tanyagondnoki szolgálat Berente Imréné: A Tanyagondnoki szolgálatara beadtuk a pályázatot. Még nincs válasz. Hóra Sándorné: Láttam, hogy máshol büntetés volt, mert a tanyagondnoki buszt nem jogszerően használták. Fazekas Henrietta: Arra figyelni kell majd nekünk is, hogy ne legyen semmi probléma, mert nem egyértelmőek az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések. Berente Imréné: Ebbıl mi is tanulunk. f./ Utcanév táblák Berente Imréné: Pályázati lehetıség volt még közösen a mikro térséggel, utcanév táblák pótlására, és információs térképre a falu központba. Zelenkáné Boros Erzsébet: A tájékoztató táblákat is pótolni kell. Berente Imréné: Ebbıl nem lehet, de majd pótoltatjuk, ez csak az utcanév táblákra és az információs térképre vonatkozik. Ezt a pályázatot is beadtuk. g./ Parkosítás a ravatalozó elıtt Berente Imréné: Biztos láttátok, mikor a temetıben voltatok, hogy a parkosítás a ravatalozó elıtt elkészült. A közmunkások gondoskodnak a folyamatos locsolásról. h./ Utak pályázata Berente Imréné: Az utakra a pályázatot szeptemberben talán kiírják újra. Nemcsak földutak, hanem betonút javítására is. Szálláskát a régi pályázatba azért nem írhattuk bele, mert csak

9 - 9 - földutakra volt pályázati lehetıség. Most hozzá fogjuk tenni a szilárd burkolatú utak javítását is. Kérem majd a mőszaki kollégákat, hogy az utak pályázatát kezdjék el újra összeállítani. i./ Hunyadi téri telek kialakítás Berente Imréné: Egy ügyfél megkeresett a hivatalban, hogy szeretnének a szülık háza mellett /Hunyadi tér/ telket venni. El kell dönteni, hogy akarunk-e ott parcellázni, mert akkor közmővesíteni is kell. Márkus Zoltán: Belefektetnénk egy csomó pénzt. Berente Imréné: Az igaz. Egy telket nem lehet kialakítani, Váradi Tibor is mondta, hogy ki kell választani egy blokkot belıle, he nem is az egészet. A rendezési terv szerint több blokk kiválasztható. Én inkább azt mondanám, hogy most vannak telkeink, azokat elıször el kellene adni, és azt a pénz belefektetni újabb telkeknek a parcellázásába. Márkus Zoltán: Ha közvetlenül a szülık mellett szeretnének telket vásárolni, azt az egyet olcsóbban ki lehet alakítani, mert a közmővesítést könnyebben meg lehetne oldani. A Tibornak meg kellene nézni, hogy 1 telket mennyiért lehet kialakítani. A Képviselı-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 126/2008. (V.27.) sz. Képviselı-testületi határozat: A Képviselı-testület nem kívánja a Hunyadi téren, a rendezési terv szerint az egész területet parcellázni, jóváhagyja, hogy a mőszaki ügyintézı árajánlatot készítsen 1 telek kialakításáról, amelyrıl az ügyfél bejelenti a vásárlási szándékát. j./ Egyéb bejelentések Márkus Zoltán: A gázosokat kellene egy kicsit piszkálni, hogy próbálják rendezni a terület viszonyokat a nyomásszabályzó teleknél. Márkus Zoltán: Jó lenne látni a Dabas TV-ben a mi iskolásainkat is szerepelni. Sok iskolát bemutattak, nem nívósabb produkcióval, mint amit a mi gyerekeink is tudnának. Petrányiné Kocsis Márta: Az a baj, hogy sok rendezvényen, és versenyen szerepeltek, amit éppen nem mutatott a Dabas TV. Pl.: a zenekarok találkozásán 4 koreográfiát bemutattak, versmondó versenyen, történelem versenyen helyezést értek el. Berente Imréné: A pénteki táncos bemutató rendezvény nagyon színvonalas volt. Nagyon tetszett. Petrányiné Kocsis Márta: Nagyon értékes mősor volt. Elvittük a gyerekeket is az iskolából. Nagyon tetszett nekik is. Mindenkitıl jó visszajelzést kaptunk. Kár, hogy a képviselı-tagok nem voltak ott. Ez egy pályázaton nyert elıadás volt, mi ingyen nézhettük meg, máskor egy ilyen fellépés Ft. Berente Imréné: Egy ilyen néptánc csoporttal lehet, hogy nálunk is érdemes lenne próbálkozni a társastánc mellett. Zsákai Lénárdné: Az óvodai ballagás szombaton 10 órakor lesz, mindenkit szeretettel várunk. Bábelné Krebesz Judit: Kérném a képviselı-tagokat, hogy a Fızzünk játszóteret c. pályázathoz járuljanak hozzá, és a delikát-os zacskókat győjtsék.

10 Fezekas Henrietta: A falunapon minden képviselı tag segítségére számítunk. Mivel több tárgy nem volt, Berente Imréné polgármester az ülést bezárta. Kmf. Berente Imréné polgármester Fazekas Henrietta jegyzı Zelenkáné Boros Erzsébet Dori László jegyzıkönyv hitelesítık

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 30.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 30. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 30. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2012. július 30-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zárt ülés: 1./ Szociális segély kérelmek

Jegyzőkönyv. Zárt ülés: 1./ Szociális segély kérelmek Jegyzőkönyv Készült :Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010.december 20. napján tartott nyilvános üléséről. Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135. Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. MÁJUS 03.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. MÁJUS 03. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. MÁJUS 03. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2012. május 03-án tartott

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 02.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 02. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 02. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2012. július 02-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről i Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 17. 22./2011.(V.26.) Törtel,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről.

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2009. március 24-én. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület Oktatási és Szociális Bizottsága 55-13/2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. december 19-én, 14 30 órakor kezdődő ülésén. Az

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-1/2012. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-án

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2015. JÚLIUS 15.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2015. JÚLIUS 15. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2015. JÚLIUS 15. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2015. július

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/19/2013. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. február 19-én megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Anka László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Bárányné Billinger

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2007. november 28-án tartott rendes ülésének 8-43/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (122-140/2007., 20-21/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. április 16.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. április 16. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. április 16. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2009. január 15.-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2009. január 15.-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2009. január 15.-én megtartott üléséről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság ülése Szabó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2015. június 1-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Mihályi Zoltán Bugyiné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. április 23-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. április 23-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 8/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol volt: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet:

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: JEGYZOKONYV mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: 1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Tervezői csoport üléssel egybekötött ELNÖKSÉGI ülésről, 2016. március 21., 17:00 órakor

JEGYZŐKÖNYV Tervezői csoport üléssel egybekötött ELNÖKSÉGI ülésről, 2016. március 21., 17:00 órakor JEGYZŐKÖNYV Tervezői csoport üléssel egybekötött ELNÖKSÉGI ülésről, 2016. március 21., 17:00 órakor A rendkívüli elnökségi ülésre 2016.03.21-én 17:00 órakor került sor a Mecsekvidék Egyesület tárgyalótermében

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 18-i üléséről Határozat: 15 32/2010.(II.18) számú Rendelet: 2/2010.(II.19.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan meghívott vendégeket és a lakosság részérıl megjelenteket.

Jegyzıkönyv. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan meghívott vendégeket és a lakosság részérıl megjelenteket. Jegyzıkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 14-én 17 órakor megtartott Falugyőlésérıl. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/3-24/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben