J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Megnyitom a Képviselı-testület ülését, köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom a Képviselı-testület határozatképességét, 11 fı képviselıbıl 9 fı jelent meg. A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Csincsa Ingrid jegyzıkönyvvezetıt. Az ülés napirendi pontjait az alábbiakban egészíteném ki: Sok változás nincs, elmondom, hogy mi az ami változott. A 3. napirend az lekerült a testületi anyagról, ez majd február 28-án kerül a testület elé. A 2. napirend, ami az eredetiben csak a 2012.évi költségvetési rendelet-tervezet elıterjesztését tartalmazta, ahhoz még jött két apróság. Az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló, illetve a középtávú tervezésnek az anyaga, ami az ÁSZ vizsgálat miatt kötelezı jellegő egy költségvetési rendelet-tervezet elkészítésével párhuzamosan. Az egyebekben pedig bejött a 059/13 hrsz-ú telealakításnak a tárgyalása. Kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi pontokhoz. Aki elfogadja a kiegészítésekkel együtt, az kérem 14/2012.(II.9.) sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi napirendet fogadta el: N A P I R E N D ELİADÓ 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között Vicsi László történt fontosabb eseményekrıl. polgármester 2.) a.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló Vicsi László b.) Középtávú tervezés. polgármester c.) A település 2012.évi költségvetési rendelet-tervezetének elıterjesztése. 3.) Elıterjesztés a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló Szabóné rendelet módosításáról. dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 4.) Elıterjesztés önkormányzati bérlakás szociális bérbeadásának tárgyában. Vicsi László polgármester 1

2 5.) Elıterjesztés az iskolai, óvodai, bölcsıdei beiratkozás 2012.évi rendjének Vicsi László elfogadásáról. 6.) Egyebek. a.) Elıterjesztés a Pomáz 059/13 hrsz-ú ingatlan telekalakításának tárgyában. polgármester Duró Imre Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Biz.elnöke 1.) Napirend: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl. Helyben szokásos módon közlöm a határozatszámokat, akinek kérdése, hozzászólása van, az kérem jelezzen! 2/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 8/2012, 9/2012. Nem látok hozzászólást. A két ülés között történt fontosabb eseményekrıl annyit szeretnék mondani, hogy a Pomázi Tőzoltó Köztestület új elnököt választott az 5 település vezetésébıl. Kósa Anikó alpolgármester lett a köztestület elnöke valamint sikeresen folynak azok a tárgyalások, hogy a köztestület továbbra is tudjon mőködni, miközben már más felállás van az országos katasztrófavédelem és a tőzoltóságok között. Szerencsére nagyon picike eltérés mutatkozik a tényleges támogatási összeg és a között az összeg között, amit most a tőzoltó köztestület megállapított, azt hiszem 3.-Ft/fıvel növekszik. 22-rıl 25-re. Ez azt jelenti, hogy továbbra is lesz Pomázon tőzoltóság, tehát meg tudtuk menteni, de ez egy pár százezer forinttal több hozzájárulást követel tılünk a 2012-es évben. De ezáltal maradt a köztestületnek vonulási területe és tudják a tüzet oltani Pomázon és azon az 5 településen ahová tartoznak, és nem Szentendrére vagyunk ráutalva, ahol összesen fél raj tőzoltó csapásmérı erı maradt. Tehát az elsı autó elindulása és tőzhöz való kiérkezése után az erısítés csak a 3.kerületbıl vagy Vácról érkezne meg nagyobb tőz esetén. Ezért is volt fontos, hogy ez a köztestület továbbra is megtartsa mind a mőködési területét, mind pedig a feladatát, mert így a szentendrei kiegészítı csapat csak kiegészítıként fog érkezni pomázi tüzekhez, továbbra is a pomáziak tudják oltani. Két nappal ezelıtt a Belügyminisztériumban jártam, ahol több polgármesterrel együtt engem is meghallgattak az ügyben, hogy hogyan készül fel a város a rendkívüli hideg idıjárásra. Itt külön megköszönném alpolgármester asszonynak azt a hathatós segítségét, amit a szervezésben nyújtott, azt tudtam jelenteni, hogy éjszakai melegedıkkel, krízisszállókkal, és minden olyannal, ami az állam és a Belügyminisztérium elvárt Pomáz városától, rendelkezésre álltunk és felkészültünk arra, hogy a sarkvidéki hidegben adódó problémákat meg tudjuk oldani azoknak a honfitársainknak, lakótársainknak, aki erre rászorult. Azt tudom mondani, hogy közel 20 ember illetve család kért rendkívüli tüzelı segítséget, ezeket tegnap és a mai nap folyamán ki is küldtük. Ezek 5-5 mázsa ingyen tőzifát jelentenek a következı heteket, napokat ezzel ki tudják húzni az erre rászorult emberek. Több igény nem nagyon érkezett hozzánk, szerencsére ez a nagyon szélsıséges idıjárás elkerülte a várost, de azért éjszakánként és hajnalonként nagyon hideg van. két hajléktalanunk 2

3 Kiskovácsiban, vagy éppen ahová kitudott szökni, ott tudja a telet kihúzni, mivel mi beutaltuk, beszállíttattuk, de onnan megszöktek. Kérdés, hozzászólás nem lévén a lejárt határidejő határozatokhoz, és a két ülés között történt eseményekhez. Aki elfogadja, az kérem 15/2012.(II.9.) sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta a lejárt határidejő és a zárt lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló jelentést. Határidı: Azonnal. Felelıs: Vicsi László polgármester. 2.) Napirend: a.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslathoz. Aki elfogadja, az kérem 16/2012.(II.9.) sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Pomáz Város Polgármesterének havi átmeneti finanszírozásról szóló szöveges beszámolóját. Határidı: Azonnal. Felelıs: Vicsi László polgármester. b.) Középtávú tervezés. Kérdés, hozzászólás nem lévén a középtávú tervezés határozati javaslatához. Aki elfogadja, az kérem 17/2012.(II.9.) sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 29. (3) bekezdés alapján a középtávú tervezést, és 9 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbiak szerint elfogadta: Az Önkormányzat -összhangban a évi költségvetési koncepcióban elfogadottakkal- a évi, azaz középtávú gazdálkodása során is 3

4 kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat mőködıképességének megırzését és a kötelezı közfeladatok, valamint önként vállalt feladat ellátási feltételek biztosítását. Pomáz város Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségei évi várható összegét a határozathoz csatolt táblázat tartalmazza. Határidı: Folyamatos. Felelıs: Vicsi László polgármester. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı c.) A település 2012.évi költségvetési rendelet-tervezetének elıterjesztése. Következik a évi költségvetési rendelet-tervezetre. Most nem kell elfogadnunk a költségvetést, ez most az elsı nagyobb mértékő rendelettervezetnek az elıterjesztése. Itt szeretném elmondani, hogy a Pénzügyi csoportnak új csoportvezetıje van február 1-tıl, neki jó munkát kívánok, akit azonnal bedobtunk a mély vízbe a költségvetés rendeletének tervezetének elıkészítéséhez. A költségvetési anyag most már teljesen kiegészülve minden egyes melléklet pontosan beillesztve került a képviselı-testület elé. a végszavazás február 28-án lesz, 28-án van még egy civil fórum, valamint a közmeghallgatás, ahol a lakosság is elmondhatja a véleményét. Megkérem Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a tegnapi ülésrıl mondja el, hogy a bizottság hogyan gondolkodik a költségvetésrıl. Sarkadi Attila Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Polgármester úr. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztést, annyi kiegészítést tett, hogy az a közel 1 milliárd Forint, ami a értékesítésbıl származna, ebben lát kockázatot a bizottság, de nyilvánvalóan nem tudtunk ennél jobb lehetıséget. Minden intézmény mőködik, bízzunk benne, hogy az év ezen költségvetés alapján sikeresen végig fog menni. A Kormány is nagyon sok mindent alakít, változtat. Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben ez egy olyan költségvetés, ami a megtartás alapján mőködik, és ezt a bizottságunk támogatta. Halászné Gambár Mária Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Polgármester úr. Arról szeretném a testületet tájékoztatni, hogy a Szociális, Egészségügyi és Sport bizottság a 10/2012. sz. bizottsági határozatában az önkormányzat 2012-es évi költségvetés tervezetében foglaltakat 3 igen és 1 tartózkodás mellett egyetértett. Nekem egy kérésem és egy kérdésem is lenne. A kérésem úgy szólna, hogy szeretném, ha valahogyan szerepelne -amit a bizottsági ülésen is említettem- a civil szervezetek támogatása, amelyet jó lenne, ha a Kulturális bizottság határkörébe utalnánk. Jegyzı asszony elmondása szerint ez csak a polgármesteri, illetve az 4

5 alpolgármester asszony keretének terhére történhet meg. Ha lehetséges egy minimális összeget tervezzünk erre be. A másik kérdésem, hogy ez a nagy összegő ingatlan eladás-tervezetet nem kell-e alátámasztani konkrét tényekkel? Milyen tényekre gondol a képviselı asszony? Melyik ingatlan, mennyiért Benne van az anyagban. Igen, azt most kaptuk meg. Benne van az ingatlan-nyilvántartásban tételesen helyrajzi szám alapján, kigyőjtött Alcsevicza és egyéb olyan belterületi, külterületi ingatlan, ami értékbecsléssel egybekötve szerepel ennek a táblázatában. Ez melyik melléklet és hányas oldal? Felhalmozási 6. számú melléklet, a rendeletnél. Ha ez határozati javaslatként hangzik el, illetve önálló képviselı indítványként, akkor majd a 28-i döntésnél ezt fel lehet vetni, és errıl fogunk szavazni, ha ez a fajta indítvány szerepel. Duró Imre Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke: Én is támogatni tudnám, ha volna rá lehetıség, egy ilyen civil keret. Viszont nem gondolom, hogy a Kulturális Bizottságnak ezzel kéne foglalkoznia, hanem az a formátum talán jobb volt, mint régen, hogy civil kuratórium jön össze, és İk döntenének errıl a forrásról. Annyit szeretnék elmondani ami a bizottsági ülésen is elhangzott-, hogy gyakorlatilag a vártnál jobb költségvetést tettek le ide az asztalra. Köszönöm azoknak a munkát, akik ebben részt vettek, különösen az új gazdasági vezetınknek, aki hallom, hogy hétvégén is itt dolgozott Jegyzı asszonnyal közösen, és Polgármester úrnak személyesen is szeretném megköszönni azt, hogy az a forrás, amit a zeneiskola mőködése mellett jelentkezik, az a közel 22 MFt-os támogatás az itt lehet. Tudjuk, hogy város erın felül vállal önként vállalt feladatokat, ezek közül a legjelentısebb a zeneiskola mőködtetése. Ezzel a támogatással, ami remélhetıleg benne tud maradni a költségvetésben, elértük azt, hogy a zeneiskola ebben az évben és a következı költségvetési évben is tud majd mőködni. Azt nem tudjuk, hogy mi lesz a jövıben, de elképzelhetı, hogy állami intézményként folytatja majd a pályafutását, de szeretném majd, ha a jövıben is tudnánk olyan támogatást biztosítani az intézménynek, hogy elmondhassuk, hogy ez pomázi intézmény marad. 5

6 Az intézmények költségvetésérıl általában elmondható az is, hogy muszáj volt a feladatfinanszírozás rendszerébe muszáj volt belepiszkálni, mert néhány számot mondhatni nagyvonalúan dobott ki a rendszer, ezt azért mondom el, mert érdemes lenne áttanulmányozni a táblát, és annak mőködési struktúráját az elkövetkezendı hónapokban, mert lehet, hogy idıközben olyan dolgok változnak, meg, amelyek újraszabályozást tesznek szükségessé. Ha állami intézmények lesznek az iskoláink, akkor ezzel a legalábbis az iskolákat érintıen ezzel nem kell foglalkozni, a többivel viszont igen. A bizottságunk megtárgyalta a költségvetést támogatta ennek az elıterjesztését, és még egyszer köszönöm a szerkezetében megtapasztalható önkormányzati áldozatvállalást. Köszönöm. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı: Helyesbíteném képviselı-asszonynak a hozzászólását. A jelenlegi költségvetésünknek az elıterjesztés 3. oldalán szerepel a civil szervezetek támogatására nyújtható pénzösszeg, 3 MFt polgármesteri és alpolgármesteri keret címén. Ez a tavalyi évben is ugyanilyen szisztémában került betervezésre. Emlékeznek a képviselı urak, hölgyek, hogy utoljára 2010-ben volt elkülönített civil szervezeti támogatás, amit akkor a Kulturális Bizottság osztott. Elmondtam bizottsági ülésen is, hogy természetesen nincs annak akadálya, hogy a képviselı-testület ezen a polgármesteri, alpolgármesteri kereten felül egy másik keretet nyisson a civil szervezetek támogatására, mire vonatkozó döntési jogosultságot átadhatja bizottságának, ad-hoc bizottságának, vagy adott esetben polgármesterre, alpolgármesterre is ruházhatja. Ennek nincsen akadálya. Egyrészrıl a költségvetési elıterjesztésünk az SZMSZ 25 (1) bekezdésén alapul, ami szerint 3 fordulós a tárgyalás rendje. Az elsı fordulón túl voltunk, amikor a koncepcióban megállapítottuk az irányt, az elérendı célokat, most vagyunk a második fordulóban, amikor is a költségvetés tárgyalásának teszünk eleget. Itt jelen pillanatban a hivatalnak az volt a kötelezettsége, hogy összeállítsa és benyújtsa a képviselı-testület elé a polgármester úron keresztül a költségvetésnek a számadatait, illetve a rendelet-tervezetet. Már itt jelzem, hogy természetesen közben folyamatosan dolgozunk tovább az indokoló lapoknak az elkészítésével pontosítjuk ezeket a költségvetési számokat, és biztos vagyok benne, hogy február 28-án a képviselı-testület elé a rendelettervezetben a számok módosulni fognak. Remélem, hogy a költségvetésnek a fı összegeit, a bevételi-kiadási oldalon nem változtatjuk, ezt most is iránynak tőzzük ki, viszont miután napi szinten változnak a jogszabályok, és adott esetben a támogatás is módosulhat, nem vagyok benne biztos, hogy a sarokszámok megmaradhatnak. Remélhetıleg ezek inkább lefelé fognak menni a kiadási oldalon, és reményeink szerint a bevételi oldalon, ha történik módosulás, akkor inkább pozitív irányú lesz. Maga az elıterjesztés két fı részbıl áll. Egyrészt egy szöveges elıterjesztést tartalmaz, részletesen kimutatva az elıterjesztéshez csatolt anyagokon keresztül az önkormányzat összes intézményének költségvetés tervezetét szakfeladat szerinti bontásban, ez 5 db táblát jelent. Ennek a táblának azon változtatása tette szükségessé, hogy most bekötve anyagot kaptak a képviselık, hogy a normatívák nem teljes mértékben kerültek kibontásra az oktatási intézményeknél, nem a nél, hanem a 2 éves visszatekintésnél, és emiatt szükséges volt ezeket cserélni. Sajnos a Pénzügyi Bizottságnak az ülésén már kiderült, illetve már az Oktatásinál is, hogy a lapokat cserélni nem tudjuk, mert abból egy olyan kavalkád jelentkezik, hogy utána nem tudjuk megállapítani, hogy melyik a jó anyag, és melyik a rossz. Ezért 6

7 döntöttünk amellett, hogy most viszont összefőzve adjuk oda a képviselıknek, és így a változások érdemben a kiadási oldalt nem is érintették, tehát arról nyugodtan lehet a továbbiakban is tárgyalni. Az elıterjesztés második fı részét jelenti a rendelettervezet, aminek 20 db melléklete van. Ezek a mellékletek jogszabály által kötelezı mellékletek. Az új Államháztartási törvény és Ávr. (Az államháztartás törvény végrehajtására alkotott) rendeletnek az elıírásai szerint készültek. Beépítésre kerültek tételesen -az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan- a felhalmozási célú bevételeknél a rendelethez csatolt 6. sz. mellékletben belterület, külterület, zártkert bontásban az eladásra szánt ingatlanoknak a részletes adatai. Az értékbecslés egyik esetben sem lehet 1 évnél régebbi. Az ÁSZ-vizsgálat szerint a költségvetésnek a végsı elfogadásakor rendelkezésre kell állni az aktualizált értékbecslésnek. Ezek az értékbecslések tulajdonképpen, amelyiknél egy éven belüli volt, ott azok maradnak, illetve az Alcseviczai telkek esetében a képviselı-testület meghatározta az eladási árat, és ezek az árak a piaci kínálat tekintetében nem is nagyon változtak. A legfıbb tábla, aminél tisztán látszik az önkormányzat költségvetésének a beltartalma. A bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerő egybevetése, pénzügyes szakzsargon szerint az akasztófa, ami a rendeletünk 14- es melléklete. Itt látszik, hogy a normatív állami támogatás: 1 milliárd 129 millió forint, közhatalmi bevétel címén a legmagasabb összeg a helyi adó: 681 MFt, az intézményeknek a mőködési bevételei: 142 MFt-tal terveztük, és az összbevételünk: milliárd 999 millió forint, tehát közel 2 milliárd. A bevételi oldalhoz hozzárendelésre kerültek a vagyonértékesítés számadatai, ez 982 MFt. benne szerepel EU-s támogatás címén az egyetlen futó projektünk a Majdánpole csapadékvíz elvezetés: 76 MFt-tal. Maga a település összes bevétele: 3 milliárd 79 millió forint. A kiadási oldalon ugyanakkor a legnagyobb tétel a dologi kiadások, ami csökkenti, hogy ebbıl likvidhitel 397 MFt, tehát ez az a hitelállományunk, ami a december 31-i állapotot tükrözte. Erre a célra szolgál az 500 MFt-os több éve meglévı likvidhitel szerzıdésünk a számlavezetı pénzintézettel. A következı tétel a személyi juttatások és ehhez járuló most éppen szociális hozzájárulás címén, de ez a munkáltatói járulékot tartalmazza, ami több mint 1 milliárd forint. Nehezíti a helyzetünket, hogy az állam döntött arról, hogy a garantált bérminimum a minimálbérek kiegészítést kötelezı minden munkáltatónak meglépni, ám ehhez állami normatíva-emelés nem társult, tehát nem kaptunk egy fillérrel sem többet ezen a címen. Ezt erısíti az ÁFA-nak a 2%-os megemelése, ami megint esetünkben több száz millió forinttal többet jelent. A kiadások esetében felhalmozási kiadásoknál, vagyis beruházásoknál 199 MFt-ot terveztünk, ez részletesen a rendelethez csatolt táblában ki van bontva, látható, hogy nem terveztünk újabb beruházásokat. Egyetlen egy céltartalékot, felhalmozási, általános tartalékot raktunk be: 20 MFt-tal, ami várhatóan, amennyiben kiírásra kerül központilag a Kormány részérıl energiaracionalizálási pályázat, intézményeknek a felújítása, energiahatékonyságának a növelése, aminél várhatóan %-os állami támogatás is lehetséges. Erre tettünk félre 20 MFt-ot. A mőködési általános tartalék a 25MFt az, amiben egész évben a képviselı-testület a felmerülı plusz feladatokat szavazza meg. A mőködési célú tartalék sajnos a december 31-i kötelezettségeink az un. szállítói tartozások, ami 97 MFt-tal szerintem az utóbbi évek legalacsonyabb szállítói tartozását eredményezi. Mindösszesen a bevételeknek és kiadásoknak az egybevetésénél látjuk a mínusz 366 MFt-ot, amivel viszont nem kell újabb hitel felvételnek eleget tennünk, hiszen ez belefér az 500 MFt-os likvidhitelünkbe. Köszönöm 7

8 Kósa Anikó alpolgármester: A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy az elızı ciklusban is minden bizottságnak volt kihelyezett pénze, amit fel tudott használni arra, hogy a civil szervezeteket támogassa, ez nagyjából 3MFt-ot tett ki, amire pályázhattak a civil szerveztek. Nem most, az elızı ciklusban. Jelen pillanatban az önkormányzatnak nem volt nem volt lehetısége ilyen arányú támogatásokat hozzátenni. Megpróbáljuk ebben az évben is ezt a költségvetésbe beletenni, de sajnos nincs olyan forrás, amibıl finanszírozni tudnánk. A 3 MFt, ami a polgármesteri és alpolgármesteri keret az elızı évben is kimondottan civil szervetek támogatására ment. Ha a következı idıszakban lesz rá lehetıség, akkor biztosan meg fogjuk tenni. Köszönöm. Én lehetséges, hogy Jegyzı asszonyt félreértettem. Egy pár tételt felsorolt, hogy valóban, hogy mire történtek a kifizetések. Én arra gondoltam, hogy konkrétan különítsünk el egy bizonyos összeget, amit csak kizárólag civil szervezetek támogatására szolgálna. Én elhiszem, hogy nagyon kevés pénz van, megértem. Lehetne ténylegesen pályázatot kiírni, mert amint hallottam, kérelmek alapján tud esetleg egy-egy civil szervezet ehhez hozzájutni, de ugyanakkor azt gondolom, hogy az is támogatás lenne részükre, hogy akár a Mővelıdési Házban, ha egy programot megvalósítanak, akkor ne kelljen bérleti díjat arra az idıre fizetni. Kósa Anikó alpolgármester: Nem szeretnék belemenni, mert ezt meg tudjuk beszélni bizottsági ülés alkalmával is, de hozzáteszem, hogy majdnem minden pomázi civil szervezetnek jóval ár alatt szokta a Mővelıdési Ház odaadni, nem bevételes rendezvényhelyre a termet, ez azt jelenti, hogyha mondjuk a Mővelıdési Háznak 800 eft-os főtési számlája van, akkor 3600 Ft-os bérleti díjat kénytelen elkérni. Ez egy olyan minimális összeg már, amikor a nagyterem befogadóképessége fı, és egy olyan jellegő rendezvényt tart a civil szervezet, tehát valamibıl a Mővelıdési háznak is valamibıl finanszíroznia kell a vizet, a wc-papírt, a világítást, a főtést. Tehát azt hiszem, ha ezt személyre bontjuk le, és mondjuk 200 fı beül és 3600 Ft-ot kell fizetni, akkor 150 Ft-os nagyságrendben van egy személy részére, ez nem olyan nagy dolog-szerintem. Köszönöm az észrevételt, meg fogjuk nézni, hogy mit tudunk az ügyben tenni. Köszönöm. Egyéb képviselıi hozzászólás van-e a költésgvetéshez? Nem látom. Akinek lesz képviselıi módosító javaslata, az február 28-án megteheti, vagy esetleg azzal a munkánkat segíteni, hogy inkább korábban jutassa el hozzánk, hogy be tudjuk építeni a költségvetésbe, hogy ne a végszavazásnál kelljen ugyanezeket eljátszani. Ha már ott van, akkor esetleg betudjuk építeni. Akkor errıl most nem szavazunk. 8

9 3.) Napirend: Elıterjesztés a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról. Átadom a szót a Jegyzı asszonynak. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı: Maga az elıterjesztést, illetve a rendeletmódosítást a jogszabály-változás indikálta. Kikerült az egyik támogatási forma, amit az állam most az eddigi gázár-támogatás és egyéb energia-támogatások címén más jogcímen a jegyzıi hatáskörbe utalta, emiatt volt szükséges a helyi rendeletünknek az aktualizálása. Ezt az illetékes bizottság megtárgyalta. Halászné Gambár Mária Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: Ezt szeretném megerısíteni, amit Jegyzı asszony is elmondott. A bizottság 9/2012- es határozatával egyhangúlag elfogadta ezt a rendeletmódosítást, illetve elıterjesztést, és javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nem lévé. Aki elfogadja a rendelet módosítását, az kérem Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) megalkotta a 2/2012.(II.13.) sz. rendeletét a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló, többször módosított 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 4.) Napirend: Elıterjesztés önkormányzati bérlakás szociális bérbeadásának tárgyában. Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslathoz. Aki elfogadja, az kérem 18/2012.(II.9.) sz. Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselı testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy Tompach Zoltánnal Pomáz, Vasvári Pál utca 6. sz. alatt található 55 m2 nagyságú önkormányzati lakásra 1 év határozott idıtartamra szóló lakásbérleti szerzıdést köt. Határidı: Azonnal Felelıs: Vicsi László polgármester 9

10 5.) Napirend: Elıterjesztés az iskolai, óvodai, bölcsıdei beiratkozás évi rendjének elfogadásáról. Ezt a szakbizottság megtárgyalta. A bölcsıde esetében nem lehetne ezt a beiratkozási rendet rugalmasabban kezelni, mert kisgyerekekrıl van szó, és 1 év alatt egy bölcsıdés korú sokkal ütemesebben fejlıdik, mint akár egy óvodás. Pl. arra gondolok, hogy egy éves kor felett lehet beiratkozni a bölcsödébe, mert lehet, hogy mire már eléri ezt a márciusi idıpontot, addigra inkább már az óvodába kell beiratkoznia, hiszen a nyár folyamán már olyan nagy lesz, hogy inkább oda lenne jobb, ha járna. Kérem Szalontai Katalin intézményvezetı asszonyt, hogy fáradjon ki a mikrofonhoz, és szíveskedjen a kérdésre válaszolni! Szalontai Katalin Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde intézményvezetı: Mikrofon nélküli hozzászólás. A bölcsıdében folyamatos a beiratkozás, egész évben lehet beiratkozni (nem érthetı). Elıbb mikrofon nélküli hozzászólás, mely nem érthetı. 1 perc elteltével mikrofonba: Visszautasították a beiratkozást, mert a gyermek nem érte el a másfél éves kort, és azt mondták neki, hogy meg kell várni a márciusi beiratkozást, ezért kérdeztem ezt. Szalontai Katalin Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde intézményvezetı: Mikrofon nélküli hozzászólás. Nem érthetı. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı: A régi bölcsödében nem volt ilyen jellegő probléma, mert bár mindig tele volt-, de igazából ott nem volt olyan mértékő a túljelentkezés, hogy ez indokolttá tette volna, viszont az új bölcsıdének a felépítésével, valamint a családok anyagi helyzetének a romlásával egyre több szülı jelezte, hogy a bölcsıdébe szeretné beíratni gyermekét. Ugyanakkor a bölcsıdének véges a befogadó-képessége, ezért van az, hogy az általános beíratás idıpontjában, márciusban a gyermeket be kell íratni, szándékában áll a szülınek abban az évben bölcsıdei férıhelyet igénybe venni. Maga a beiratkozás megtörténhet az évnek bármely napján, egyedüli kötelezettség az, hogy elıre kell egyeztetni az intézményvezetıvel, és beszoktatási idı alatt is rövidített idıtartamban veheti igénybe a bölcsıdét. Ez ténylegesen elıfoglalása a helynek, hogy lássa az intézményvezetı, hogy a bölcsıdében mikor lesz telített a létszám. A bölcsıdében is van fluktuáció, visznek el gyermekeket, bár egyre ritkábban, viszont a létszámot nem lehetséges felemelni. Nem lehet feltölteni 120%-ra úgy, mint ahogy az óvodák esetében. Ezt az ÁNTSZ szigorúan megszabta, hogy csak az engedélyezett létszámnak megfelelı gyerekszám kerülhet felvételre. A szülık maguk is szeretnék, 10

11 hogyha lenne egy fix idıpont amikor tudnánk jelezni az igényüket, és akkor ık is tudják, hogy attól az idıtartamtól kezdve számíthatnak-e bölcsıdei férıhelyre. Jelen pillanatban magasabb a bölcsıdét igénybevevık száma, mint a férıhely. Ez nagyon jól hangzik, csak nem így történt sajnos, de azt hiszem, hogy mi tudunk együttmőködni, és akkor majd meg tudjuk beszélni. Köszönöm. Egyszerőbb, hogy rövidre zárja képviselı asszony az intézményvezetı asszonnyal, hogy mi volt ez a konkrét eset. Hozzám mostanában nem érkezett sem óvodával, sem bölcsıdével kapcsolatban panasz. Az elmúlt években elıfordult, de az új óvodai, bölcsıdei vezetésnél még nem fordult elı ilyen. Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslathoz. Aki elfogadja, az kérem 19/2012.(II.9.) sz. Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 9 igen szavazattal úgy határozott, hogy elfogadja a évi iskolai, óvodai és bölcsıdei beiratkozás rendjérıl az elıterjesztés szerinti javaslatot. Határidı: Azonnal. Felelıs: Vicsi László polgármester Szalontai Katalin intézményvezetı 6.) Egyebek. a.) Elıterjesztés a Pomáz 059/13 hrsz-ú ingatlan telekalakításának tárgyában. Az anyag kiküldésre került. Három határozati javaslat tartozik az elıterjesztéshez. Elıször az a.) határozati javaslatról szavazunk. Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslathoz. Aki elfogadja, az kérem 20/2012.(II.9.) sz. Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselı testülete 9 igen szavazattal, (egyhangúlag) ellett úgy határozott, hogy Pomáz 059/13 hrsz-ú ingatlan Laszlovszky András földmérı által készített P059/2012 munkaszámú változási vázrajzon feltüntetett telekalakításához hozzájárul úgy, hogy az azzal kapcsolatban felmerülı költségeket Rákos István téríti meg. Határidı: Azonnal Felelıs: Vicsi László polgármester 11

12 Következik a b.) határozati javaslat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslathoz. Aki elfogadja, az kérem 21/2012.(II.9.) sz. Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselı testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy a 059/13 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó 059/120 hrsz-ú ingatlan vételárát 500,-Ft / m2 áron határozza meg. Határidı: Azonnal Felelıs: Vicsi László polgármester Következik a c.) határozati javaslat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslathoz. Aki elfogadja, az kérem 22/2012.(II.9.) sz. Ök. határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselı testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy abban az esetben amennyiben 059/13 hrsz-ú ingatlan megosztásából keletkezı 059/120 és 059/121 hrsz-ú ingatlan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül, akkor vállalja, hogy a kialakuló 059/120 hrsz-ú ingatlan forgalomképes vagyontárggyá és kivett beépítetlen területé történı átminısítésére helyi rendeletet alkot. Határidı: Azonnal Felelıs: Vicsi László polgármester Megkérném a Pénzügyi csoport új vezetıjét, hogy néhány szóval mutatkozzon be, mivel sokan még nem ismerik. Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csoportvezetı: Köszöntök mindenkit, Baloghné Berend Gabriella Viktória vagyok. Végzettségemet tekintve informatikus közgazdász vagyok, államháztartási és mérlegképes regisztrációval rendelkezem óta dolgozom államháztartásban. Elmondhatom, hogy tapasztalatom van különbözı költségvetési intézményekben, szakközépiskolától kezdve Mővelıdési Házon keresztül, és hát egy erıs gazdasági csapattal lehet együttmőködni, és úgy látom az elmúlt pár nap tapasztalatát figyelembe véve, hogy egyre pozitívabb helyzetet próbál a Jegyzı asszony teremteni. Most, hogy túl leszünk a költségvetésen, akkor szeretnénk egy komoly zárszámadást végrehajtani, és majd belsı átcsoportosításokkal le fogjuk küzdeni ezeket a problémákat. Köszönöm mindenkinek a segítséget. 12

13 Pluszban hozzátenném, hogy eddig Budafokon dolgozott, és Pomázon lakik, tehát sokat kellett utazni, de most már itt a hivatalban dolgozók körében köszönthetjük. Tájékoztatnám a jelenlévıket, illetve a pomázi polgárokat, hogy február 21-én közmeghallgatás lesz 15 órakor. Köszönöm a megjelenést. Több napirendi pont nem lévén, bezárom az ülést. Kmf. Vicsi László sk. polgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk. jegyzı Nagy Attila képviselı sk. hitelesítı 13

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről Rendelet: Határozatok: 21/2015. (VII.10.) 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/2015. (VII.09.) 2 J E

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-29/2015. iktatószám 29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február hó 11. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 3. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 1/2012.(II.10.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25-én 16.15 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és

Részletesebben

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27. (szerda) 14 00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-4/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. április 16-án Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben