JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49. sz.) Jelen vannak: Somi László polgármester Vadné Pénzes Irén alpolgármester Dr. Borsos Gizella képviselő Tarr Sándorné képviselő Kissné Balogh Ilona képviselő Beri Róbert Bói Marianna Dr. Szabó Mihai Dr.Blága János Bíróné Hegyi Irén Roma Nemz. Önk. Elnök pénzügyi előadó háziorvos aljegyző jegyzőkönyvvezető Az ülés kezdete: óra. Somi László polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, külön köszönti Dr. Szabó Mihai háziorvost, Beri Róbertet a Roma Nemz. Önk. Elnökét, és Bói Marianna pénzügyi ügyintézőt. Megállapítja, a Képviselő-testület határozatképes, mivel mind a 4 képviselő jelen van, s az ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek Bíróné Hegyi Irént, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarr Sándorné képviselő asszonyt javasolja elfogadni. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő személyekre tett javaslatot elfogadta. A meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot, és kéri a képviselőket, hogy az alábbi napirendi pontok elfogadásáról szavazzanak. NAPIREND:

2 2 1./ Előterjesztés Mezősas községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról Előterjesztő: Somi László polgármester 2./ Előterjesztés a évi zárszámadás elfogadásáról Előterjesztő: Somi László polgármester 3./ Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeinek javítására szolgáló önkormányzati támogatás igényléséről Előterjesztő: Somi László polgármester 4./ Előterjesztés az elkülönítetten gyűjtendő települési hulladék gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezéséről Előterjesztő: Somi László polgármester 5./ Előterjesztés a évi gyermekjóléti beszámoló elfogadásáról Előterjesztő: Dr. Blága János aljegyző 6./ Háziorvosi szolgálat beszámolója Előterjesztő: Dr. Szabó Mihai helyettesítő háziorvos 7./ Előterjesztés az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Somi László polgármester 8./ Egyebek Kérdések, interpellációk (Szavazás) A szavazásban résztvevők száma: 5 fő. A napirendet a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja. NAPIREND: 1./ Előterjesztés Mezősas községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról Előterjesztő: Somi László polgármester 2./ Előterjesztés a évi zárszámadás elfogadásáról Előterjesztő: Somi László polgármester 3./ Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeinek javítására szolgáló önkormányzati támogatás igényléséről Előterjesztő: Somi László polgármester 4./ Előterjesztés az elkülönítetten gyűjtendő települési hulladék gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezéséről Előterjesztő: Somi László polgármester 5./ Előterjesztés a évi gyermekjóléti beszámoló elfogadásáról Előterjesztő: Dr. Blága János aljegyző 6./ Háziorvosi szolgálat beszámolója Előterjesztő: Dr. Szabó Mihai helyettesítő háziorvos

3 3 7./ Előterjesztés az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Somi László polgármester 8./ Egyebek Kérdések, interpellációk Somi László polgármester: Javasolja, hogy tekintettel arra, hogy az első és második napirendi pont szorosan összefügg, a testület egybe tárgyalja. 1. sz. Napirend: Előterjesztés Mezősas községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról Előterjesztő:Somi László polgármester (Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Somi László polgármester: Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták. Kérdéseikre Aljegyző Úr és a pénzügyes kolléganő a válaszokat megadja. A évi költségvetés módosítására a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztésben meghatározottaknak megfelelően azért kerül sor, hogy a évi pénzügyi tervet hozzáigazítsuk a ténylegesen teljesült adatokhoz. Az előző évi költségvetés végső formájának minden esetben meg kell egyezzen a zárszámadással, amelyet a következő napirendi pont keretében fog tárgyalni a Tisztelt Képviselőtestület. Dr. Borsos Gizella képviselő: A költségvetés módosítása világosan, és érthetően lett elkészítve azzal mindenben egyet ért. Somi László polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a képviselőket a évi költségvetési rendelet módosításának elfogadásáról szavazzanak. (Szavazás) A szavazásban résztvevők száma: 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletét: Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetési rendelet módosításáról Mezősas községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az

4 4 államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) szóló 1/2014. (III.05.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A december 31. pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított módosított költségvetési E Ft-ban bevételét módosított költségvetési kiadását E Ft-ban a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai E Ft Személyi juttatások E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó E Ft Dologi kiadások E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft Egyéb működési célú kiadások E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 325 E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai E Ft Beruházások E Ft - ebből: államháztartáson belüli beruházás E Ft Felújítás E Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. (1) Mezősas községi Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott működési és felhalmozási feladatok előirányzatát a központi költségvetésből érkező többlet támogatások és saját bevételek összegével megemeli. (A Rendelet mellékletei alapján. 1 sz. melléklet 10. sz. melléklet; 1. sz. tájékoztató tábla 6. sz. tájékoztató tábla.) 3. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit december 31. alkalmazni kell.

5 5 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik jegyző polgármester 2. sz. Napirend: Előterjesztés a évi zárszámadás elfogadásáról Előterjesztő:Somi László polgármester (Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Somi László polgármester: Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták. Kérdéseikre Aljegyző Úr és a pénzügyes kolléganő a válaszokat megadja. Dr. Blága János aljegyző: Üdvözli a képviselő-testületet, és az ülésen megjelenteket. Az első és második napirendi pont keretében számot kell adni arról, hogy az elmúlt évben milyen gazdálkodást folytattunk, hogyan teljesültek a bevételi és kiadási előirányzatok. Az államháztartásról szóló törvény idei módosításának köszönhetően a zárszámadásról a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napján hatályba lépő rendeletet kell alkotnia a Tisztelt Képviselő-testületnek. Két lépésben történik maga a beszámolás. Első lépésként a költségvetési rendelet módosítását a teljesítmények függvényében elfogadta a Tisztelt Képviselő-testülete. Ezt követően a évi zárszámadás kerül elfogadásra, mely a költségvetés teljesülési adatait veszi át. A zárszámadás tekintetében el kell mondani, hogy a gazdasági iroda dolgozói csak az adminisztratív munkát végezték el, mivel a tényleges könyvelési feladatokat a Berettyóújfalui Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói végezték, azonban sajnálatos módon a beszámoló elkészítéséhez nem nyújtottak segítséget. Ez jelentős érvágás volt számunkra, mivel a könyvelési rendszerben olyan zavarok és ellentmondások voltak, amelyeknek feloldása számunkra jelentős többletmunkát eredményezett. A zárszámadási rendelet mellékletét kell képezze Mezősas Önkormányzat Magyar Államkincstár által befogadott beszámolója, azonban felhívom a Tisztelt Képviselőtestület figyelmét, hogy megvan a lehetősége annak, hogy az elektronikus rendszerben a beszámoló még visszanyitásra kerül, amely így a rendelet módosítását fogja eredményezni. A 2014 évi gazdálkodásról el kell mondani, hogy az Önkormányzat főként a kötelező önkormányzati feladatainak ellátását próbálta megvalósítani. Sajnálatos módon a 2014 évi gazdálkodást olyan ésszerűtlen és megalapozatlan döntések jellemezték, amelyeknek hosszú távú következményeit az Önkormányzat várhatóan még több éven keresztül viselni fogja. Kéri a képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendeletet szíveskedjen elfogadni.

6 6 Dr. Borsos Gizella képviselő: Nincs kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. Elmondja, hogy a pénzügyi csoport nagyon odafigyelve rendesen elkészítette a testület elé tárt anyagot. Dr. Blága János aljegyző: Ez valóban így van. A gazdasági iroda jelentős terhelésnek voltak kitéve ebben az időszakban. Természetesen az idei évben sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a takarékos gazdálkodásra, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a település által igényelt fejlesztéseket el tudjuk végezni. A pénzügyi egyensúly megőrzésén túl nem szabad hogy a lakosság bármilyen hátrányt szenvedjen. Somi László polgármester: Kéri a képviselőket a évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását követően a évi zárszámadást szíveskedjenek elfogadni. (Szavazás) A szavazásban résztvevők száma: 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletét: Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (V. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi pénzügyi terv végrehajtásáról Mezősas községi Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés a) pontja alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

7 7 (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7.1., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a Berettyóújfalui Közös Önkormányzati Hivatala készíti el, mert ig odatartozott önkormányzatunk államigazgatásilag. (5) A költségvetési szervvel Önkormányzatunk nem rendelkezik. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. Ez a rendelet május 30.-án lép hatályba. Dr. Illés-Tóth Zoltán jegyző Somi László polgármester A rendeletet a helyben szokásos módon kihirdettem: Mezősas, május 29. Dr. Illés-Tóth Zoltán jegyző 3. sz. Napirend: Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeinek javítására szolgáló önkormányzati támogatás igényléséről Előterjesztő:Somi László polgármester (Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Somi László polgármester: A kormány honlapján április 22-én megjelent a gyermekétkeztetés feltételeinek javítására szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati kiírás. Az óvoda konyhánk elég leamortizált állapotban van, melynek a felújítása időszerű lenne. Sikeres pályázattal ez lehetővé válna, hiszen nagymértékben fel tudnánk újítani a konyhát mind kívülről mind belül. A pályázatban

8 8 elsősorban építési, felújítási munkák kerülnek támogatásra, de a beruházás összköltségének 50 %-ig eszközbeszerzésre gázzsámoly, hűtőberendezés, párolóedény, fazekak - is van lehetőség. Ezeket az alapvetően szükséges eszközöket az élelmezésvezetővel leegyeztettük. A támogatás mértéke adóerő-képességünkhöz kerül igazításra, mely szerint a pályázat részünkre 95 %-ban támogatott, így 5 %-os önrészt kell biztosítani sikeres pályázat esetén. A beruházás főbb irányvonalai (szennyvíz, elektromos rendszer, zsírfogó akna, padlóburkolat stb.) az élelmiszerbiztonság szempontjából nagyon fontos beruházások. A konyhán a régi eszközök újítása, karbantartása jelenleg sokba kerül. Úgy gondolja, hogy igaz, nagyon szükséges takarékoskodni, ugyanakkor fejlődni is kell. Ezzel a pályázattal - amennyiben nyer a pályázat nagy előrelépést tennénk, hogy a hiányosságokat kiküszöböljük. A közel 10 millió forint összegű támogatási igény esetén 500 e Ft önrészt kell biztosítani. Fontos lenne a felújítás a konyhán mind kívül, mind belül. A pályázatot a mai napig lehet benyújtani. A pályázat össze van állítva, Jegyző Úr és a munkatársak nagyon sokat dolgoztak rajta. Amennyiben a képviselő-testület a pályázat benyújtásáról dönt, ezt a mai napon még meg lehet tenni, s benyújtására a testületi ülést követően még a mai napon sor kerül. Dr. Borsos Gizella képviselő: Véleménye szerint szépen összeállított pályázat. Örül neki, hogy a konyha élelmiszerbiztonságához, az étkezők szakszerű és minőségi étkeztetésének hosszú távú biztosításához lehetőség van pályázat benyújtására. Megkérdezi, mennyire van esélyünk a nyertes pályázatra? Tovább gondolva a kormányzat is azt szeretné ha mindenki egészségesen táplálkozna. Szeptember elsejétől lép életbe az új közétkeztetési rendelet. Tekintettel arra, hogy a konyha nem csak gyermekétkeztetést lát el, hanem itt főznek az idős korosztály részére is, ezt is figyelembe kell venni. A rendeletben minden egyes korosztályra vonatkozóan meg van határozva a tápanyag-szükséglet. Az a törekvés, hogy ne csak egészséges gyermekeket és felnőtteket lássanak el a közétkeztetésben, hiszen sajnos vannak nekünk is betegeink is. Egy pici önkormányzat biztos, hogy nem tudja megoldani a rendelet alapján elvárt közétkeztetést, azonban véleménye szerint pályázati segítséggel esetünkben a négy önkormányzat összefogva közösen szakemberekkel összeülve meg lehetne oldani a mikéntjét. A jövőben ezekre biztos lesznek pályázatok. Olyan konyharészt, konyharészeket is szükséges lenne kialakítani, amelyik kimondottan ezeknek a nem egészséges gyermekeknek, felnőtteknek az étkeztetését látná el. Ilyen konyharész valamelyik konyhán történő kialakításával a négy település betegeit el tudná látni. Ez lesz a jövő. Dietetikus felügyeletével diétás szakácsnak kell megfőzni ezeket a speciális ételeket. Gondolja, hogy a jövőben dietetikus szakács foglalkoztatása is szükségessé válik. Remélhetőleg ilyen irányú pályázati lehetőség is lesz, szerinte a négy önkormányzat közösen alkalmazhatna ilyen szakembert. Javasolja, hogy ez irányba gondolkodjunk. Elképzelhetőnek tartja, hogy egy konyhán dietetikus felügyeletével diétás szakács képzettséggel rendelkező szakács irányításával történjen a diétás főzés. Javasolja, hogy figyeljék a pályázatokat, reméli, hogy a szakemberek képzését/átképzését, illetve a kistérségi összefogást is támogatni fogják. Dr. Blága János aljegyző: Országos szinten egy milliárd forint a keret a gyermekétkeztetés feltételeinek javítására. Harmadik éve van meghirdetve ez a pályázat. Az önkormányzatok nagy része már a korábbi években pályázott.

9 9 Reménykedünk abban, hogy ha akár csökkentett összeggel is, de támogatásra kerül pályázatunk. Azzal, hogy benyújtjuk, csak az elkészítéséhez szükséges időt, illetve papírt veszíthetjük. Jelenleg egy tervezői költségvetést kérnek csatolni a pályázathoz, amelyhez egy rövid műszaki leírást mellékelünk. A pályázat előkészítése során előzetes egyeztetést kezdeményeztünk az élelmiszerbiztonsági hatósággal aki ki is adta szakvéleményét a felújítás szükségességéről. Talán ennek az igazolásnak is jelentősége lesz a pályázat elbírálásánál. Ha nem is kapjuk meg mind a 10 millió forintot, reméljük egy csökkentett összegű támogatást kapni fogunk. A gyermekek részére már most is a közétkeztetési rendelet alapján főznek a konyhán. A gond elsősorban jelenleg a felnőtt, idősebb korosztály étkeztetésének megoldásával van. A jelenlegi élelmezésvezetőt és a szakácsot mindenképpen fel kell készíteni az új közétkeztetési előírások alkalmazására. A négy önkormányzat közötti egyeztetésével maximálisan egyetért, a települési polgármesterek is biztos partnerek lesznek. Már most készülni kell a térségi egyeztetésre. Még nem látott ugyan ilyen jellegű pályázati kiírást, a képzések/átképzések támogatására szoktak megjelenni pályázatok. Természetesen ezt a pályázatfigyelést mindig napirenden tartjuk. Köszönjük a képviselő asszony javaslatát. Somi László polgármester: A dolgozók képzése/átképzése biztos, hogy meg fog történni, azonban a nagy kérdés az önkormányzatok anyagi helyzete szempontjából az átképzett szakemberek bérének biztosítása. Tudjuk, hogy a legnagyobb önkormányzati kiadás a bérek és járulékok kifizetésének költsége. Ezt még nem tudni, hogy kapunk-e támogatást, vagy hogyan lesz megoldva. E területen az önkormányzatok közötti összefogásra nagyon nagy szükség lesz. Köszönjük képviselő asszony javaslatát. Tarr Sándorné képviselő: Szerinte nagyon jó dolog, hogy ez a pályázati lehetőség elindult, hiszen valójában nagy szükség van az óvodakonyha külső-belső felújítására. Ezt a pályázati lehetőséget nem szabad kihagyni. A pályázat benyújtását csak támogatni tudja. Kissné Balogh Ilona képviselő: Mint az óvodakonyha élelmezésvezetője az előzetes beszélgetések, egyeztetések alkalmával elmondta, mely felújítási munkálatok a legszükségesebbek, illetve milyen eszközök beszerzése fontos. Dr. Blága János aljegyző: Jelenleg három fejlesztési pályázat van kiírva (utakra, óvodakonyhára, orvosi rendelőre), reméljük nekünk is lesz nyertes pályázatunk. Somi László polgármester: Kéri a képviselőket, hogy a gyermekétkeztetés feltételeinek javítására szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szavazzanak. (Szavazás) A szavazásban résztvevők száma: 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10 10 24/2015. (V.29.) határozata a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter áltat a belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere egyetértésével április 22-én kiírt, gyermekétkeztetés feltételeinek javítására szolgáló önkormányzati fejlesztés támogatására, a már működő Mezősasi Napközis Konyha infrastrukturális felújítására, fejlesztésére valamint a Napközis Konyhához kapcsolódó étkező felújítására az alábbiak szerint: A beruházás összköltsége: ebből építési beruházás: eszközbeszerzés: Az önkormányzat támogatási igény: Az önkormányzat által biztosított saját forrás: forint forint forint forint forint A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75. (2) bekezdés c.) pontja valamint 75. (4) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozik, hogy a beruházáshoz kapcsolódó ,- forint saját forrás évi költségvetésében rendelkezésre áll. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be, a szükséges jognyilatkozatokat Mezősas községi Önkormányzat nevében adja ki, valamint a pályázat nyertessége esetén a pályázat megvalósításáról gondoskodjon. Határidő: a pályázat benyújtására: május 29. a támogatás felhasználására: december 31. Felelős: Somi László, polgármester 4. sz. Napirend: Előterjesztés az elkülönítetten gyűjtendő települési hulladék gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezéséről Előterjesztő: Somi László polgármester (Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Somi László polgármester: január 1-én hatályba lépett a hulladékról szóló törvény azon rendelkezése, mely kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a hulladékgyűjtési közszolgáltatás megszervezését. A háztartásokban is elkülönítetten, szelektíven kell gyűjteni a papír, üveg, műanyag és a fémhulladékokat. Térségünkben, így településünkön is ezt a közszolgáltatást a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. A közszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján a szolgáltatás úgy fog működni, hogy minden háztartás kapni fog két darab e célra gyártott műanyag zsákot, valamint egy szükséges információkat tartalmazó tájékoztató szórólapot. Ez még csak próba jellegű,

11 11 a zsákok költségeit a szolgáltató hulladékgazdálkodás állja. Tervek szerint a jövőben a kék kukákat hetente péntekenként, míg a kukazsákok elszállítására minden hónap 4. hétfőjén kerül sor. Cserezsákot mindig elszállításkor kap a lakosság a szállítást végzőtől. Az első két zsákot és a szórólapot az önkormányzat juttatja el a háztartásokhoz. Nehéz lesz a lakosságban ezt a szelektív gyűjtést tudatosítani, de reméljük, mindenki megérti, és szelektíven gyűjti a jövőben a hulladékot. Dr. Blága János aljegyző: Háztartásonként szelektíven kell kezelni a hulladékot, ezt a helyi rendeletben szükséges szabályozni. A kialakított szigeteken a jövőben már csak a sárga színű üvegtároló konténerek lesznek elhelyezve. Tarr Sándorné képviselő: Akik nem fizetik a szemétszállítási díjat azok helyett az önkormányzatnak kell fizetni? Dr. Blága János aljegyző: Nem, ilyen esetben a szolgáltató átadja a Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal részére a lejárt tartozást, amely adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Somi László polgármester: Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztett rendelet tervezetet fogadják el. Kéri szavazzanak. (Szavazás) A szavazásban résztvevők száma: 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletét: Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V.30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. -ában és 88. (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában foglalt kötelező feladatának biztosítására az alábbiakat rendeli el: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) Mezősas községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres átvételére, gyűjtésére, szállítására, tárolására,

12 12 előkezelésére, hasznosítására, kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. A rendelet hatálya 2. (1) A közszolgáltató Mezősas község bel- és külterületén köteles biztosítani a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (közszolgáltatási terület). (2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási területen lévő ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, társasház és lakásszövetkezet), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra terjed ki. 3. A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u (a továbbiakban: közszolgáltató). 4. Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 5. (1) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. (2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: a) a közszolgáltató azonosító adatai, b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, c) a közszolgáltatási terület, d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,

13 13 e) a közszolgáltatási díj számlázásának és megfizetésének módja, f) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei, g) a közszolgáltató kötelezettségei, h) az önkormányzat kötelezettségei. Az ingatlanhasználó kötelezettségei 6. (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjteni az e rendeletben meghatározott módon és helyen, valamint a közszolgáltatónak átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: a) a települési hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja. b) az ingatlanán képződő települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. (3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét. (4) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1.) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan építési engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. (5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.

14 14 (6) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant legalább 30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltató felé. II. fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele 7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben, a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja. 8. (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni. (2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét az önkormányzat állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével. (3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlanhasználók heti egy alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni. (4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. (5) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó

15 15 rendelkezésre bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. (6) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát. (7) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletközszolgáltatást teljesíteni. A zsákos többlet-hulladék elszállításának esetét kivéve a többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíteni köteles. (8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó a többlet-hulladék elszállításához szükséges nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a közszolgáltatónál nem rendeli meg, úgy a közszolgáltató az általa külön díjazás ellenében az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák térítési díja magában foglalja az elszállítás költségeit is. (9) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék (zöldhulladék) elhelyezésére a Képviselő-testület a 4134 Mezősas,. sz. alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlant jelöli ki. Amennyiben a zöldhulladékot nem komposztálják, és a zöldhulladék elkülönített gyűjtését a közszolgáltató nem biztosítja, akkor azt a vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. Az üdülőingatlanra vonatkozó rendelkezések 9. Az üdülőingatlanok esetében amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

16 (1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet. (2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. (3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell lennie, a kihelyezett hulladékgyűjtő zsákot megfelelő módon kell lezárni, a közterület szennyezésének elkerülése érdekében. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. Az alkalmanként keletkezett többlet hulladék gyűjtésére szolgáló zsákban úgy kell elhelyezni a hulladékot, hogy a zsák ne sérüljön, a hulladék ne szóródjon. A kihelyezett gyűjtőedény és hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (4) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a közszolgáltató köteles gondoskodni. A közterület tisztántartására és a köztisztaságra vonatkozó részletes szabályok 11. (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. (2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. (3) Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék, veszélyes anyag stb.), amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak rendeltetésszerű használatát, veszélyezteti a környezetet és szennyezést okoz. (4) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos bármilyen más hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre, építési bontási törmelékekre, sittre, lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagokra, valamint egyéb olyan anyagokra, melyek veszélyeztetik, szennyezik és károsítják a környezetet.

17 (1) A közszolgáltatás körében a települési hulladék elszállítását szolgáló gyűjtőedények: a) 120 literes gyűjtőedény b) 240 literes gyűjtőedény c) 1100 literes gyűjtőedény (2) A közszolgáltatás körében az alábbi köztisztasági zsákok használhatók: a) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák b) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsák (3) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya: a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg, d) szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák szája beköthető legyen. (4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. (5) Tilos a gyűjtőedénybe, folyékony anyagot, állati tetemet, építésből és bontásból származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, folyékony, mérgező, tűz és robbanás veszélyes anyagot, egyéb veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a gyűjtőjármű berendezéseinek rongálódását okozhatják. (6) Tilos a hulladékgyűjtő zsákba folyékony anyagot, állati tetemet, építésből és bontásból származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, üveghulladékot, folyékony, mérgező, tűz és robbanás veszélyes anyagot, egyéb veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a gyűjtőjármű berendezéseinek rongálódását okozhatják. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,

18 18 illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 13. A települési hulladék elhelyezését, előkezelését, ártalmatlanítását és hasznosítását a közszolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményben végezheti (47. számú főút Berettyóújfalu-Furta közötti szakasza, km). 14. Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot évi 1 alkalommal, legfeljebb 1 m 3, vagy legfeljebb 200 kg mennyiségben a 13. -ban meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott a mindenkor érvényes, közszolgáltató által meghatározott kedvezményes díj ellenében elhelyezheti. 15. (1) A közszolgáltató a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött műanyag-, fém-, és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menően elszállítja. (2) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer az alábbiak szerint vehető igénybe: a) az ingatlanhasználók az egyedi jelzéssel ellátott zsákokban a feliratnak megfelelően kötelesek a műanyag-, fém-, és papírhulladékot gyűjteni. b) a gyűjtőzsákokat az elkülönített gyűjtésre a közszolgáltató által kijelölt napon helyezhetik ki. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanhasználó részére az elszállításkor pótolja. (3) Az üveghulladékot a közszolgáltató a közterületen üzemeltetett hulladékgyűjtő szigeteken veszi át. A hulladékgyűjtő szigeten csak üveghulladékot lehet elhelyezni, az arra rendszeresített edényzetben (konténer). Az üveghulladék-gyűjtő konténerbe elhelyezhetők a háztartásban már feleslegessé vált és nem használt különböző öblösüvegek (befőttesüvegek, italosüvegek) tiszta, kiöblített állapotban. A konténerbe egyéb üveg nem helyezhető el például: síküveg, drótszövetes üveg, autó szélvédő, villanykörte, nagyító, kerámia, porcelán, katedrálüveg, neoncső, szemüveg. A hulladékgyűjtő szigetek felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. A lomhulladékra vonatkozó külön rendelkezés 16. (1) A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó háztartási hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik évente legalább egy alkalommal.

19 19 (2) A lomhulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi. (3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen megjelölt. (4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 17. (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles. (2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében családi ház ingatlanhasználó esetében negyedéves, egyéb ingatlanhasználó esetében havi bontásban utólag köteles megfizetni. (3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. (4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 18. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel. (2) A közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

20 20 III. fejezet Záró rendelkezések 19. (1) A jelen rendelet június 1-én lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2005(VI.17.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Somi László polgármester Dr. Illés-Tóth Zoltán jegyző 1. sz. melléklet Öblösüveg gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek Mezősas Hely 4134 Mezősas, Béke és Bem J. u. kereszteződés előtti közterület 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. sz. előtti közterület 4134 Mezősas, Nagy S. u. 44. sz. előtti közterület Üveggyűjtő konténer (db) Összesen: 3 5. sz. Napirend: Előterjesztés a évi gyermekjóléti beszámoló elfogadásáról Előterjesztő: Dr. Blága János aljegyző (Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Somi László polgármester: Minden év május 31.-ig kell elfogadnia a testületnek a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját. Felkéri a Jegyző Urat, előterjesztését tegye meg.

21 21 Dr. Blága János aljegyző: A települési önkormányzatok tekintetében év elején február körül a jelzőrendszer tagjaival közösen egy átfogó, értékelő megbeszélés alapján készül el a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló átfogó értékelés a település vonatkozásában. Ezen a megbeszélésen a településen érintett jelzőrendszer képviselői védőnő, óvónő, gyermekjóléti szolgálat családgondozója, önkormányzati ügyintéző, polgármester, jegyző vesznek részt. A településen összesen 17 jelzés volt az elmúlt év során. Ezek között szerepelnek családi konfliktusok, gyermekellátási problémák amelynek megszüntetésére, megoldására a gyermekjóléti szolgálat megkereste és próbálta megtalálni a lehetőséget. Mezősason a jelzőrendszer jól működik, van jól képzett védőnőnk, orvosunk, óvónőnk, önkormányzati dolgozónk és családsegítőnk, akik a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára mindig megpróbálják megadni az összes segítési lehetőséget. Kéri és javasolja, hogy a képviselő-testület az átfogó értékelést és beszámolót elfogadni szíveskedjen. Tarr Sándorné képviselő: Megkérdezi, hogy a nevelésbe vett gyerekek további útját követi-e a gyermekjóléti szolgálat? Dr. Blága János aljegyző: Igazából a nevelésbe vett kiskorúakat a közelben szokták elhelyezni családoknál. Mind a védelembe vételt, mind az ideiglenes hatályú elhelyezést természetesen folyamatosan követni kell, hiszen évente sor kerül azok felülvizsgálatára, sőt a szülő maga is kérheti a felülvizsgálatot. A gyermekek családból történő kiemelésére már csak végső esetben kerül sor, a gyámhatóság rendeli el a nevelésbe vételt, a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, az óvónő, a polgármester, a jegyző javaslatára. Somi László polgármester: Több kérdés, hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, szavazzanak. (Szavazás) A szavazásban résztvevők száma: 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (V.29.) határozata a Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: május 31. Felelős: Somi László polgármester 6 sz. Napirend:

22 22 Háziorvosi szolgálat beszámolója Előterjesztő: Dr. Szabó Mihai helyettesítő házorvos Somi László polgármester: Tisztelettel köszönti a háziorvosi feladatokat ellátó Dr. Szabó Mihai-t a Képviselő-testület ülésén, kéri, hogy a háziorvosi szolgálat tevékenységéről beszámolni szíveskedjen illetve röviden, pár szóban a Képviselőtestületnek bemutatkozni szíveskedjen. Dr. Szabó Mihai háziorvos: Néhány szóban tájékoztatja a képviselő-testületet eddigi és jelenlegi életéről. Nagyváradon született 1984-ben. Iskolai tanulmányait is itt végezte ban felvételizett az orvosi egyetemre, melyet 2009-ben végzett el, mivel Romániában ez 6 éves képzés. Mindig is háziorvos szeretett volna lenni. Nagyváradon kapott állást től 3 éves rezidens képzésben vett részt ban egyből a mély vízbe került. Kint egy praxist meg kellett volna venni, mint háziorvosnak. Ekkor döntött úgy, hogy megpróbálja Magyarországot. A gyulai orvosi kamara segítségével is igen hosszú időbe került diplomáinak honosítás. Lassan egy éve, júniusában kezdett el háziorvosként dolgozni Körösszegapátiban. Az ápolónő nagyon sokat segített abban, hogy tudja végezni a munkáját, beilleszkedjen a magyarországi viszonyokba. Újra kellett tanulnia az adminisztratív dolgokat, hiszen pl. meg kellett tanulnia mi az a táppénz, hiszen ez Romániában nincs. Mezősas települést tekintve is sajnos sok az idős beteg. Fontos az egészségi állapot javítása, de legalább szinten tartása. Az egy hónap tapasztalata alapján úgy érzi, türelmesek a betegek, ugyanakkor ragaszkodnak a megszokott gyógyszerekhez. Amit a szakorvos kiír, rendel gyógyszert azon ő nem szokott változtatni, csak ha esetleges mellékhatás miatt az szükséges. A betegek rendszerint az olcsóbb gyógyszereket kérik, sőt figyelik azt is ami közgyógyra felírható. A gyógyszertárral jó a kapcsolatuk. Köszöni és kéri is a gyógyszertár segítségét a jövőben is. A betegekhez ha szükséges, rendelés előtt vagy után rendszeresen kijárnak az ápolóval. Dr. Borsos Gizella képviselő: Szerinte zökkenőmentes volt a változás, semmi rosszat nem hall vagy tapasztal a betegek részéről. Nyilván a jót viszont nemigen szokták mondani. Somi László polgármester: Ha nem hallunk rosszat, az nekünk csak jó. Bízik benne, hogy mind Doktor Úr, mind a lakosság az idő múlásával megismerik egymást, és az esetleges kezdeti nehézségek is megoldódnak. Dr. Szabó Mihai háziorvos: Problémát észlel sajnos elég sok betegnél az alaphigiénia területén. Somi László polgármester: Több kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni Doktor Úrnak a bemutatkozást, és a beszámolót. További munkájához erőt, egészséget és kitartást kíván. 7. sz. Napirend:

23 23 Előterjesztés az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Somi László polgármester (Előterjesztés és rendelet-tervezet jegyzőkönyv melléklete.) Somi László polgármester: Önkormányzati szinten szükséges szabályozni az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetését, a rendeletben meg kell határozni az égetésre nyitva álló időszakot és időpontot, tehát azt, hogy mikor lehet égetni. Falun, kistelepülésen évszázadok óta tavasszal és ősszel kerül sor a kerti hulladékok és az avar kertben történő elégetésére. A rendelet június 1-től lép hatályba. Jegyző Úr a rendelettervezetet előkészítette, a képviselő-testület tagjai azt írásban megkapták. Dr. Blága János aljegyző: március 1-től az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat az önkormányzatok hatáskörébe helyezte a hulladék- és avarégetés szabályainak rendeletben történő meghatározását. Ez nem kötelező ugyan, de a tűzoltóság munkatársai javasolták a rendelet megalkotását, hiszen elfogadott rendelet nélkül tilos lenne a településen égetni a kerti hulladékot. A rendelet-tervezet készítésekor megpróbáltuk elkerülni a forró július-augusztus hónapokat, amikor a tűzveszély fokozottabb, valamint a tél három hónapját. A rendelet-tervezet alapján napközben 8-20 óra között kerülhet sor hulladék- és avarégetésre. Szerepel még a tervezetben, hogy milyen állagú hulladékot nem lehet égetni, ezzel a tiltással a légszennyezést is megpróbáljuk mérsékelni, illetve elkerülni. Így tilos pl. a gumi, a műanyag, a festék, a vegyszermaradvány stb. nyílt égetése. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el. Kissné Balogh Ilona képviselő: Javasolja, hogy a hulladékégetés tavaszi időszakát június 30. helyett május 31-ben meghatározni, hiszen már június is - az utóbbi évek tapasztalata alapján nagyon meleg. Somi László polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzottaknak megfelelően a rendelet-tervezet elfogadni szíveskedjenek azzal az eltéréssel, hogy a 6. (1) bekezdés a.) pontjában az égetés tavaszi időszaka március 1 május 31. között legyen. (Szavazás) A szavazásban résztvevők száma: 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletét: Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015(V.30.) rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 12-én tartott nyílt üléséről. 8/2014(VI.12.) sz rendelet 98/2014.(VI.12.)

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 40-50/2015. (IV. 30.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes üléséről, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak.

Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes üléséről, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. 1 Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes üléséről, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Ignácz János

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'... -

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 '... - l Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének 2/2015. (l. 21.) önkormányzati rendelete j. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'.... - ; :,. j + ±'Llt,J...,;L- JJ,.. közterület használat

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 23/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) RENDELETE (Egységes szerkezetben a 17/2015.(VI.23.) önk. rendelettel) a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed. Önkormányzat képviselő testületének 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékról

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../201...

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tüskevár

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 6 oldal Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Pusztaszabolcs Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 47-31/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP

BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.4.)önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(V.5.)önkormányzati rendelet módosításáról Dunafalva

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről és a közterületek tisztántartásáról Magyarpolány

Részletesebben