KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2008. évi 2. különszám március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 6/2008. (III. 27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) felhatalmazása alapján a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól a következı rendeletet alkotja: I. rész A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet személyi hatálya a megyei közgyőlésre, bizottságaira, tisztségviselıire, önkormányzati hivatalára (a továbbiakban: Hivatal), költségvetési szerveire (a továbbiakban: Intézmény), tárgyi hatálya a megyei önkormányzat tulajdonában lévı vagyontárgyakra, a vagyontárgyakkal kapcsolatos különbözı eljárásokra terjed ki. Nem terjed ki a rendelet hatálya a megyei önkormányzat és intézményei pénzgazdálkodási (tartozás, követelés, stb.) eljárásaira. (2) A fıbb vagyongazdálkodási eljárások - a vagyontárgyak nyilvántartása - a vagyontárgyak jogi minısítése - a vagyontárgyak intézményi vagyonkezelıjének kijelölése - a vagyonkezelés - a beszerzési eljárások - a vagyontárgyak értékesítése - a vagyontárgyak bérbeadása - a vagyontárgyak apportálása - ingyenes vagyonjuttatás - a vagyontárgyak megterhelése - elıvásárlási jog gyakorlása - elıvásárlási jog biztosítása - telekkönyvi bejegyzési eljárások - a vagyontárgyak forgalmi értékének meghatározása, aktualizálása - a vagyontárgyak biztosítása - a vagyontárgyak selejtezése - ingyenesen használt vagyontárgyak tulajdonos részére történı visszaadása - beruházás - statisztikai adatszolgáltatás - üvegzseb szerzıdések közzététele - vagyonleltár készítése (3) A fenti vagyongazdálkodási eljárások lebonyolításakor az e rendelet és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. (4) A nem megyei önkormányzati tulajdonban lévı vagyontárgyak használatára és hasznosítására, ha az átvételrıl szóló megállapodás másként nem rendelkezik, a jelen rendelet szabályait kell értelemszerően alkalmazni. (5) A nem megyei önkormányzati tulajdonban lévı, illetve a megyei önkormányzat tulajdonában, de más önkormányzat illetve állami szerv ingyenes használatában lévı ingatlannak a megyei önkormányzat költségvetésének terhére történı felújítására, 1. oldal

3 korszerősítésére, bıvítésére, átalakítására, stb. csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezı mértékben kerülhet sor. Amennyiben a tulajdonost terhelı mőszaki munkákat a megyei önkormányzat saját költségére elvégezteti, intézkedni kell a költségek tulajdonosra történı áthárítására, vagy a beruházással arányos tulajdoni igény rendezésére. Ezen kötelezettség alól a Közgyőlés a tulajdonos önkormányzat kérelmére, annak korlátozott gazdasági lehetıségeire tekintettel felmentést adhat. II. rész A vagyontárgyak I. fejezet A vagyontárgyak rendeltetése és csoportosítása (1) A megyei önkormányzat vagyonának rendeltetése a közérdek szolgálata. 2. (2) A megyei önkormányzat vagyonát elsısorban a kötelezı megyei önkormányzati feladatok megvalósítására, a kötelezı közszolgáltatások biztosítására kell felhasználni. (3) Az önként vállalt feladatok céljára vagyonfelhasználásra akkor kerülhet sor, ha a vagyonfelhasználás nem veszélyezteti a megyei önkormányzat kötelezı közszolgáltatási feladatainak ellátását. 3. (1) A megyei önkormányzat vagyontárgyainak csoportosítása: - ingó vagyontárgyak, - ingatlan vagyontárgyak, - vagyoni értékő jogok. (2) A rendelet 1. sz. mellékletét képezı Ingatlanok Jegyzéke a megyei önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok felsorolását és polgári jogi minısítését tartalmazza. Az ingatlanok jogi besorolásuktól függıen - forgalomképesek, - korlátozottan forgalomképesek, vagy - forgalomképtelenek lehetnek. (3) Valamennyi ingó vagyontárgy és vagyoni értékő jog ha jogszabály másképp nem rendelkezik forgalomképes. (4) A vagyontárgy jogi besorolásának hatálya a vagyontárgy egészére kiterjed. (5) A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak alkotják a megyei önkormányzat törzsvagyonát. 4. (1) A Hivatal a megyei önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályi elıírások szerinti nyilvántartásokat vezet. Nyilván kell tartani a megyei önkormányzat ingyenes használatában lévı ingó és ingatlan vagyontárgyakat is. 2. oldal

4 (2) Az ingatlankataszter az önkormányzati ingatlanvagyon telekkönyvi adatait, az egyes ingatlanok rendeltetés szerinti jogi besorolását, a számviteli szabályok szerinti bruttó és nettó értékét, és lehetıség szerint becsült forgalmi értékét tartalmazza. 5. Az éves zárszámadáshoz az önkormányzat vagyonállapotáról külön jogszabályban meghatározott vagyonleltárt kell készíteni, amely felöleli az önkormányzat tulajdonában lévı teljes vagyoni kört, mennyiségben és értékben. A vagyonleltárban külön fıcsoportot képeznek a forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes, valamint a forgalomképes vagyontárgyak. II. fejezet A tulajdonosi jogok gyakorlása 6. (1) A forgalomképes vagyontárgyak és vagyoni értékő jogok elidegeníthetıek, apportálhatóak, megterhelhetıek, bérbe adhatóak, és egyéb más módon hasznosíthatóak. (2) A forgalomképtelen vagyontárgy nem idegeníthetı el, nem apportálható, nem terhelhetı meg, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete, és végrehajtás sem vezethetı rá. (3) A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítésének, apportálásának, megterhelésének feltétele a vagyontárgy forgalomképessé nyilvánítása (jogi átminısítése). (4) Ha a forgalomképtelenné, vagy korlátozottan forgalomképessé nyilvánítás törvényen alapul, úgy az elidegenítés, apportálás, megterhelés feltétele a törvényben meghatározott harmadik személy feltételhez kötött, vagy feltétel nélküli hozzájárulása. (5) A közgyőlés akkor nyilváníthat forgalomképessé forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat, ha a jogi átminısítésnek nincs jogszabályi akadálya, és az eredeti jogi besorolás indoka már nem áll fenn. Az átminısítés nem veszélyeztetheti a kötelezı önkormányzati feladatok ellátását. (6) A forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak és vagyoni értékő jogok e rendelet szabályai szerint bérbe adhatóak, vagy a tulajdonosi rendelkezési jogot nem korlátozó egyéb más módon hasznosíthatóak. 7. (1) A megyei önkormányzatot megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost általában megilletik, illetıleg terhelik. (2) A megyei önkormányzatot megilletı tulajdonosi jogokat a megyei közgyőlés gyakorolja. A közgyőlés egyes tulajdonosi jogosítványait bizottságai, vagy a közgyőlés elnökének döntési hatáskörébe utalhatja. Megyei önkormányzati vagyonról a megye választópolgárai megyei népszavazás útján rendelkezhetnek. 3. oldal

5 (3) A Közgyőlés döntési hatáskörébıl át nem ruházható tulajdonosi jogosítvány az ingatlan vagyontárgy - elidegenítése, - apportálása, - megterhelése, - jogi átminısítése. (4) A megyei közgyőlés elnöke engedélyezheti a megyei önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan, ingatlanrész jogszerő használójának (bérlıjének, ingyenes használójának, stb.) a használt ingatlan székhelyként, illetve telephelyként történı bejelentését. A használati jogviszony megszőnése esetén az engedély hatályát veszti. (5) Jogszabály, szerzıdés, vagy a megyei közgyőlés általi kijelölés hiányában az ingó, ingatlan vagyontárgy intézményi vagyonkezelıjének (a továbbiakban: vagyonkezelıjének) a vagyontárgyat rendeltetésszerően használó Intézményt, ennek hiányában a KEMÖ Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezetét kell tekinteni. 8. (1) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, az önkormányzati társulásba bevitt vagyont a megyei önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani. (2) A vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 9. (1) A megyei önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan értékesítése esetén az ingatlan fekvése szerinti helyi önkormányzatot elıvásárlási jog illeti meg. A magasabb szintő jogszabályon alapuló elıvásárlási jog megelızi a jelen rendeleten, illetve a szerzıdésen alapuló elıvásárlási jogot. (2) Egyenlı jogosultak közül annak van elıvásárlási elsıbbsége, akit, illetve amelyet a közgyőlés határozatában kijelöl. A megyei önkormányzatot megilletı elıvásárlási jog gyakorlásáról a közgyőlés versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül - határoz. 10. (1) A megyei önkormányzat bármely vagyontárgyának tulajdonjogát ingyenesen átruházni, a vagyon használati jogát ingyenesen átengedni nem lehet. Nem vonatkozik ez a tiltó rendelkezés a kötelezı, vagy önként vállalt megyei önkormányzati feladatok átadásához, települési önkormányzatok és társadalmi szervezetek közhasznú feladatainak ellátásához kapcsolódó vagyonjuttatásra. Az 1 millió forint könyvszerinti bruttó érték alatti vagyontárgy használati jogának fenti célra történı ingyenes átengedése elnöki hatáskör. Az ingyenes használat engedélyezésérıl a közgyőlés elnöke köteles a közgyőlést utólagosan tájékoztatni. (2) Megyei önkormányzati tulajdonban álló vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) gazdasági társaság, egyesülés, illetve közhasznú társaság részére történı szolgáltatásakor legalább a könyvvizsgáló által megállapított értéken vehetı figyelembe. (3) Ha harmadik személy tulajdonában lévı ingó vagy ingatlan vagyonról a megyei önkormányzat vagy intézménye javára lemondtak, bruttó 10 millió forint forgalmi 4. oldal

6 értékhatár felett az elfogadáshoz szükség van a megyei közgyőlés jóváhagyására. Egyéb esetben a kedvezményezett intézmény vezetıje, ennek hiányában a megyei közgyőlés elnöke dönt az elfogadásról. A felajánlott vagyon csak akkor fogadható el, ha a kedvezményezett a pénzügyi-gazdasági stabilitásának veszélyeztetése nélkül képes a felajánlott vagyon mőködtetésével és fenntartásával járó kötelezettségek teljesítésére, és az elfogadott vagyon mőködtetése nem veszélyezteti a kötelezı feladatok ellátását. (4) E rendelet alkalmazásában a tulajdonosi jogok gyakorlása az államigazgatási, illetve bírósági eljárás megindításának jogát, valamint a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat megtételét is magában foglalja. III. fejezet Az intézményi vagyonkezelı kötelezettségei 11. (1) Az intézmény kezelésébe adott vagyonnal felelıs módon, rendeltetésszerően kell gazdálkodni. A gazdálkodás jogszerőségét és célszerőségét a megyei közgyőlés a pénzügyi bizottság, a fıjegyzı, a könyvvizsgáló, és szükség szerint - megbízott külsı szakértı bevonásával ellenırzi. (2) Az intézményre bízott vagyon az intézmény alapító okiratában meghatározott, illetve engedélyezett tevékenységek ellátását szolgálja. Az intézmény vezetıje az e rendeletben meghatározott eljárási szabályok betartásával jogosult, és egyben köteles az intézmény vagyonkezelésében lévı, átmenetileg vagy idıszakosan nem használt vagyontárgyak hasznosítására, a tartósan nem használt (felesleges) vagyontárgyak értékesítésére, a hasznosítás és értékesítés fenntartónál történı kezdeményezésére. (3) Az intézmény vezetıje felelıs az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő használatáért, az intézmény vagyongazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a vagyongazdálkodás vezetıi és folyamatba épített ellenırzésének megszervezéséért, és annak mőködéséért. (4) A Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet kezelésében lévı megyeháza helyiségeinek használatra kijelölése során elsıbbséget kell biztosítani a közgyőlés, a közgyőlési bizottságok, valamint az önkormányzati hivatal szakszerő, zavartalan és kulturált mőködéséhez szükséges igényeknek. Az önkormányzati hivatal használatában lévı irodahelyiségekben a hivatali dolgozók elhelyezésének joga fıjegyzıi (munkáltatói) hatáskör. 12. (1) Az Intézmények vagyongazdálkodással összefüggı feladatainak ellátását szolgáló, a kiadási elıirányzatokat terhelı fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása, vagy ilyen követelés bevételi elıirányzat teljesítése érdekében történı elıírása az intézményvezetık hatáskörébe tartozik. (2) A kötelezettségvállalás érvényességi feltétele az intézmény gazdasági vezetıjének írásos ellenjegyzése. (3) A szabad belsı tartalékkapacitások költségtakarékossági megfontolásokon alapuló kihasználására a megyei önkormányzat intézményei között beszerzési eljárás lefolytatása nélkül mosodai, étkeztetési és egyéb szolgáltatási integráció hozható létre. 5. oldal

7 III. rész Az egyéb vagyongazdálkodási eljárások I. fejezet A beszerzési eljárások 13. A beszerzési rendszer (1) A megyei önkormányzat beszerzési rendszere részben centralizált, részben decentralizált. (2) A rendelet 2. sz. mellékletét képezı Centralizált Termékek és Szolgáltatások Jegyzékében felsorolt termékek és szolgáltatások beszerzését - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével centralizált (helyben központosított) beszerzési rendszerben kell végrehajtani. (3) Az azonnali intézkedést igénylı (vis major) helyzetekben az érintett Intézmény vezetıje köteles, a megyei közgyőlés elnöke és a fıjegyzı jogosult az élet és vagyon védelmét közvetlenül veszélyeztetı helyzet megszüntetésére irányuló beszerzési intézkedések azonnali megtételére. A vis major helyzetrıl és a megtett halaszthatatlan intézkedésekrıl a közgyőlés elnökét azonnal, de legkésıbb 24 órán belül telefaxon vagy elektronikus levélben tájékoztatni kell. (4) A Centralizált Termékek és Szolgáltatások Jegyzékébe elsısorban az intézmények többségében rendszeresen beszerzésre kerülı standard termékeket és szolgáltatásokat kell felvenni. 14. Beszerzési célok és elıirányzatok (1) A következı évre szóló költségvetési koncepció beszerzési céljait, és a tárgyévi költségvetési rendelet beszerzési elıirányzatait a közgyőlés elnökéhez megküldött hivatali és intézményi beszerzési javaslatok, és a felhasználható pénzügyi források mérlegelésével kell megtervezni. (2) A közgyőlés - a költségvetési koncepcióban határozza meg a következı év költségvetésének terhére finanszírozható beszerzési célokat, - a tárgyévi költségvetési rendeletében dönt az elfogadott beszerzési célok kiadási elıirányzatairól. 15. Az intézmények közbeszerzési tervei (1) A megyei önkormányzat valamennyi intézménye a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követıen, de legkésıbb a tárgyi év márciusának 31. napjáig Intézményi Közbeszerzési Tervet készít, amelyet az intézmény vezetıje hagy jóvá. A terv az intézmény tárgyévre tervezett decentralizált közbeszerzéseit tartalmazza, a következı adatokkal: - a beszerzés tárgya, - a beszerzés mennyisége, - a beszerzés idıbeli ütemezése (negyedéves bontásban) - az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa 6. oldal

8 (2) Az intézményvezetı kötelezettsége az intézmény közbeszerzési tervének folyamatos aktualizálása. (3) Amennyiben az intézményi közbeszerzési tervben jóváhagyott bármely decentralizált beszerzési eljárás idıközben oka fogyottá vált, vagy új beszerzési igény merül fel, módosítani kell az intézmény közbeszerzési tervét. (4) Az intézmény a közgyőlés által jóváhagyott kiadási elıirányzatai terhére fenntartói engedély nélkül jogosult a decentralizált beszerzések végrehajtására. Amennyiben az intézmény nem, vagy csak részben rendelkezik a tervezett decentralizált beszerzés pénzügyi fedezetével, a 3. sz. melléklet szerinti Beszerzési Célokmányban kell kezdeményeznie a beszerzés hiányzó pénzügyi fedezetének fenntartói biztosítását, illetve a beszerzés engedélyezését. (5) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban jóváhagyott beszerzési eljárás lefolytatásának, vagy az ott megjelölt mennyiség teljes körő beszerzésének kötelezettségét. (6) A tárgyévi költségvetési rendeletben elıírt bevételi elıirányzatok idıarányos teljesítésének elmaradása, illetve az engedélyezett (tervezett) kiadási elıirányzatok felhasználásának idıarányos túllépése esetén a közgyőlés elnöke a költségvetési hiány kialakulásának, vagy további növekedésének megakadályozása érdekében elrendelheti az intézményvezetıi hatáskörbe tartozó valamennyi decentralizált beszerzés fenntartói engedélyhez kötését, indokolt esetben a beszerzések ideiglenes felfüggesztését. (7) Az intézmény hatáskörébe tartozó meghívásos decentralizált beszerzések tényleges megkezdése elıtt a közgyőlés elnökét fax vagy üzenetben tájékoztatni kell a beszerzés tárgyáról, mennyiségérıl, és az ajánlattételre meghívandók tervezett körérıl. A közgyőlés elnöke jogosult a meghívandó ajánlattevık körét bıvíteni. 16. Az Önkormányzati Hivatal közbeszerzési terve (1) A közgyőlés elnöke a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követıen, lehetıség szerint a tárgyi év áprilisának 15. napjáig a közgyőlés elé terjeszti az Önkormányzati Hivatal közbeszerzési tervét. A hivatali közbeszerzési terv az Önkormányzati Hivatal hatáskörébe tartozó centralizált és decentralizált beszerzési eljárásokat tartalmazza. (2) A hivatali közbeszerzési tervben kell meghatározni a beszerzés tárgyát, mennyiségét, a beszerzés idıbeli ütemezését (negyedéves bontásban) és az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusát. (3) A hivatali közbeszerzési tervet a megyei közgyőlés hagyja jóvá, és átruházott hatáskörben a megyei közgyőlés elnöke gondoskodik a terv folyamatos aktualizálásáról. (4) A hivatali közbeszerzési terv összeállításának és módosításának döntésre elıkészítése a Hivatal közbeszerzési referensének feladata. A közbeszerzési referens által összeállított hivatali közbeszerzési terv javaslat az intézményvezetık által a tárgyi év március 31-ik napjáig jelzett centralizált beszerzési igényeket, és a Hivatal belsı szervezeti egységei által javasolt, illetve a tárgyévi költségvetési rendeletben jóváhagyott, és a Hivatal finanszírozási hatáskörébe utalt centralizált és decentralizált beszerzéseket tartalmazza. (5) Amennyiben a hivatali közbeszerzési tervben jóváhagyott bármely közbeszerzési eljárás idıközben oka fogyottá vált, vagy év közben új beszerzési igények közgyőlési vagy elnöki befogadására kerül sor, módosítani kell a közbeszerzési tervet. 7. oldal

9 (6) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban jóváhagyott közbeszerzési eljárások lefolytatásának, vagy az ott megjelölt mennyiségek teljes körő beszerzésének kötelezettségét. (7) Az intézményeket érintı közbeszerzési eljárások megkezdése elıtt a beszerzésben érdekelt (a beszerzést megrendelı) intézmények vezetıi és a beszerzési eljárás lebonyolítója (a Hivatal vagy annak megbízottja) egyeztetik, illetve pontosítják a beszerzendı termékek és szolgáltatások minıségi, illetve mennyiségi paramétereit, a teljesítés ütemezését, és a megkötésre kerülı beszerzési szerzıdés finanszírozási és egyéb feltételeit. 17. A beszerzések finanszírozása (1) Amennyiben a hivatali beszerzési tervben jóváhagyott közbeszerzés finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezetet a közgyőlés a tárgyévi költségvetési rendeletében a Hivatal hatáskörébe utalta, a beszerzést a Hivatal ezen kiadási elıirányzat terhére finanszírozza. (2) Ha a beszerzés finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezet (költségvetési elıirányzat, kiadási megtakarítás, bevételi többlet) felett a beszerzést kezdeményezı intézmény rendelkezik, a beszerzést ezen pénzügyi források felhasználásával kell finanszírozni. (3) A váratlan, azonnali beavatkozást igénylı meghibásodások, káresemények elhárítására a Közgyőlés vis major keretet képez az éves költségvetésében. A vis major keret felhasználásáról, illetve a keret minimális szintre történı visszatöltésérıl a Közgyőlés elnöke a felelıs gazdálkodás szabályai szerint köteles gondoskodni. A vis major keret minimális szintjét az éves költségvetési rendeletben kell meghatározni. (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a megyei közgyőlés elnöke a megyei önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyrıl a megyei közgyőlés legközelebbi ülésén be kell számolnia. A fenti jogkörében a közgyőlés elnöke az elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat is teljesíthet. 18. A beszerzett vagyontárgy tulajdonosa, vagyonkezelıje A beszerzett vagyontárgy tulajdonosa a megyei önkormányzat, vagyonkezelıje (üzemeltetıje, üzembentartója) eltérı rendelkezés hiányában a beszerzéssel érintett intézmény lesz. (1) A beszerzés tárgya 1 : 19. A beszerzés tárgya, bekerülési költsége, becsült értéke - árubeszerzés, - szolgáltatás megrendelése (szolgáltatási koncesszió), - építési beruházás (építési koncesszió), - tervpályázati eljárás lehet. 1 A beszerzési tárgyak pontos fogalmát a közbeszerzési eljárás megkezdésekor hatályos közbeszerzési törvény határozza meg 8. oldal

10 (2) A beszerzés prognosztizált bekerülési költsége: - a beszerzésre kerülı termék, szolgáltatás, építési beruházás költségelemzések és aktuális piaci információk alapján prognosztizált, a kínálati piacon elérhetı átlagos beszerzési ára, vállalkozói díja, beruházási költsége. (a beszerzés prognosztizált bekerülési költsége határozza meg a beszerzés finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezet mértékét) (3) A rendelkezésre álló fedezet: - a beszerzés megrendelıjének rendelkezésére álló, és a konkrét beszerzés finanszírozására felhasználható pénzügyi fedezet. (4) A beszerzés becsült értéke: - egy - egy konkrét beszerzésnek az ezen rendelet 10. sz. melléklete pontjaiban meghatározott szempontok szerint számított, illetve egybeszámított értéke. A beszerzés értéke (egybeszámított értéke) határozza meg a jogszerően alkalmazható beszerzési eljárás típusát. (lásd: függelék) 20. A beszerzési eljárások típusai (1) A beszerzések lebonyolítására értékhatártól függıen alkalmazható eljárások: - közbeszerzési eljárás, - versenypályázati eljárás, - egyszerősített versenypályázati eljárás, - verseny nélküli beszerzés (2) Az alkalmazandó beszerzési eljárás meghatározásakor minden esetben vizsgálni kell az egybeszámítási kötelezettség esetleges fennállását. Kétség esetén a Hivatal szakmai állásfoglalását kell kezdeményezni. 21. A közbeszerzési eljárás (1) Ha a tárgyévi intézményi beszerzési tervekben, vagy a hivatali közbeszerzési tervben jóváhagyott beszerzés becsült értéke (egybeszámított értéke) eléri vagy meghaladja a beszerzés tárgya szerinti legalsó közbeszerzési értékhatárt, úgy a beszerzést a hatályos közbeszerzési törvény szabályai szerint kell lebonyolítani, értékhatártól függıen - egyszerő eljárási rendszerben, - nemzeti eljárási rendszerben, vagy - közösségi eljárási rendszerben. (lásd: függelék) (2) A közbeszerzési eljárást megindító felhívás feltételeit, meghívásos eljárás esetén a meghívásra kerülı vállakozók, szolgálatók körét hivatali közbeszerzés esetén a közgyőlés elnöke, intézményi közbeszerzés esetén az intézmény vezetıje határozza meg, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és iratminták alkalmazásával. (3) A hivatali közbeszerzési eljárások lebonyolításában közremőködık feladatait és felelısségi rendszerét, valamint az egyéb eljárási szabályokat a rendelet 4. sz. mellékletét képezı Hivatali Közbeszerzési Szabályzat határozza meg. 9. oldal

11 (4) Az intézményi közbeszerzési eljárások lebonyolításában közremőködık feladatait és felelısségi rendszerét, valamint az egyéb eljárási szabályokat az intézmények vezetıi eljárásonként esetileg, vagy Intézményi Közbeszerzési Szabályzatban határozzák meg a Kbt. rendelkezéseinek keretei között. (5) Az intézmény vezetıje köteles a Hivatal szakértıi közremőködését kezdeményezni az intézmény közbeszerzési eljárásainak szakszerő és jogszerő lebonyolítása érdekében. (6) A Hivatali közbeszerzésnél a közgyőlés elnöke, intézményi közbeszerzésnél az intézmény vezetıje dönt a nyertes ajánlattevı személyérıl. (7) Amennyiben a Hivatal, mint ajánlatkérı a közbeszerzési eljárást a Szent Borbála Kórház részére folytatja le, úgy a közbeszerzési hirdetmények közzétételi (szerkesztési) díját a Hivatal jogosult a Kórház terhére továbbszámlázni. 22. Versenypályázati eljárás (1) Ha a tárgyévi intézményi, illetve hivatali beszerzési tervben jóváhagyott beszerzés értéke meghaladja a nettó 4 millió forintot, de nem éri el az irányadó közbeszerzési értékhatárt, úgy a beszerzést versenypályázati eljárással kell lebonyolítani. (2) A versenypályázati eljárás a pályáztató döntésétıl függıen lehet nyílt vagy meghívásos A nyílt eljárás versenypályázati felhívását legalább egy megyei napilapban, és a pályáztató ennek hiányában a megyei önkormányzat - honlapján kell közzé tenni. Meghívásos eljárás esetén a versenypályázati felhívás közvetlen megküldésével legalább 3 pályázót kell felkérni pályázat benyújtására. A felhívás tartalmát az 5. sz. melléklet szerinti Versenyszabályzat rendelkezései alapján kell meghatározni. (3) A versenypályázati eljárás során biztosítani kell az esélyegyenlıség, az elfogulatlan és szakszerő elbírálás követelményeit. (4) Az intézmény vezetıje a fıjegyzınél kezdeményezheti a Hivatal szakértıi közremőködését az intézmény versenypályáztatásainak szakszerő és jogszerő lebonyolítása érdekében. (5) Hivatali beszerzésnél a közgyőlés elnöke, intézményi (decentralizált) beszerzésnél az intézmény vezetıje dönt a nyertes pályázó személyérıl. 23. Egyszerősített versenypályázati eljárás (1) Ha a tárgyévi intézményi, illetve hivatali beszerzési tervben jóváhagyott beszerzés beszerzési értéke eléri a nettó 1 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 4 millió forintot, úgy a beszerzést egyszerősített versenypályázati eljárással lehet lebonyolítani. (2) Egyszerősített versenypályázati eljárás esetén - legalább 3 írásos árajánlat beszerzésével és értékelésével kell kiválasztani a legkedvezıbb ajánlatot, - nem kell alkalmazni a Versenyszabályzatot, de az ajánlatok beszerzésekor és értékelésekor biztosítani kell az esélyegyenlıség és az elfogulatlan elbírálás követelményeit, (3) Hivatali beszerzésnél a közgyőlés elnöke, intézményi beszerzésnél az intézmény vezetıje dönt a nyertes pályázó személyérıl. 10. oldal

12 24. Verseny nélküli beszerzés (1) Ha a tárgyévi intézményi, illetve hivatali beszerzési tervben jóváhagyott beszerzés értéke nem éri el a nettó 1 millió forintot, úgy verseny nélküli beszerzést lehet lebonyolítani. A verseny nélküli beszerzések esetén is érvényesíteni kell a költségtakarékosság elvét. A költségtakarékosság elvének bizonyítható megsértése esetén fegyelmi és kártérítési felelısséget kell érvényesíteni. (2) Nem kell versenypályázati, illetve egyszerősített versenypályázati eljárást lefolytatni, ha a beszerzés teljesítésére bizonyíthatóan - csak egy konkrét szervezet (személy) képes, illetve jogosult. (3) A közgyőlés elnöke indokolt esetben (sürgısség, árleszállítási akció, stb.) versenypályázati, illetve egyszerősített versenypályázati eljárás helyett verseny nélküli beszerzést engedélyezhet. (1) A Közgyőlés hatáskörébe tartozik II. fejezet Az értékesítési eljárások értékhatártól függetlenül valamennyi ingatlan, és - azon ingó vagyontárgy értékesítésének engedélyezése, amelynek becsült forgalmi értéke a bruttó 25 millió forintot meghaladja. (2) A Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik - annak az értékpapírnak, üzletrésznek, és egyéb tıkebefektetésnek az értékesítése, amelynek becsült forgalmi értéke nem haladja meg a bruttó 25 millió forintot. (3) A Térség - és Gazdaságfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik - annak az egyéb ingó vagyontárgynak az értékesítése, amelynek becsült forgalmi értéke bruttó 10 millió forint felett van, de nem haladja meg a bruttó 25 millió forintot. (4) A Közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozik: - annak az egyéb ingó vagyontárgynak az értékesítése, amelynek becsült forgalmi értéke bruttó 1 millió forint felett van, de nem haladja meg a bruttó 10 millió forintot. (amennyiben a forgalmi érték nem, vagy csak magas költségen állapítható, vagy állapítható meg, úgy forgalmi értékként a vagyontárgy bruttó nyilvántartási értékét kell figyelembe venni. (5) Az értékesítés fenntartói engedélyezését a 8. sz. melléklet szerinti Értékesítési Célokmány benyújtásával lehet kezdeményezni. (6) A vagyonkezelı intézmény vezetıje fenntartói engedély nélkül értékesítheti - azt az egyéb ingó vagyontárgyat, amelynek becsült forgalmi értéke a bruttó 1 millió forintot nem haladja meg. (indokolt esetben forgalmi értékként a vagyontárgy bruttó nyilvántartási értékét is figyelembe lehet venni) - az érték nélkül nyilvántartott ingó vagyontárgyakat. (7) Ingatlan vagyon értékesítését legalább 1 megyei naplapban, ingó vagyon értékesítését legalább a megyei önkormányzat honlapján kell meghirdetni. 11. oldal

13 26. A még kedvezıbb eladási ár elérése érdekében a 3 legkedvezıbb vételi ajánlatot benyújtott pályázók meghívásával áralku tárgyalást lehet, a közgyőlés elnökének kezdeményezésére áralku tárgyalást kell lefolytatni. 27. (1) A helyiség (szolgálati lakás) bérlıjét elıvásárlási jog illeti meg, kivéve, ha az épület egésze, vagy a bérelt helyiséget (szolgálati lakást) meghaladó épületrész kerül értékesítésre. (2) Szolgálati lakás (szolgálati lakrész) értékesítésekor nem kell alkalmazni a szociális bérlakásokra megállapított jogszabályi rendelkezéseket. (3) Ingatlan, értékpapír, gazdasági társasági üzletész, és egyéb tıkebefektetés értékesítése esetén a megyei önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében a közgyőlés elnöke, egyéb ingó vagyontárgy értékesítése esetén a vagyonkezelı intézmény vezetıje jár el. III. fejezet A bérbeadási eljárások 28. A megyei önkormányzat vagyona bérbe adható - fenntartói engedéllyel, vagy - fenntartói engedély nélkül, 29. (1) A Közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozik azon ingó és ingatlan vagyontárgyak bérbeadásának engedélyezése, amelyek becsült forgalmi értéke (terület arányos forgalmi értéke) a bruttó 25 millió forintot meghaladja. A bérbeadás fenntartói engedélyezését a 9. sz. melléklet szerinti Bérbeadási Célokmány benyújtásával lehet kezdeményezni. A fenntartói engedélyhez kötött bérleti szerzıdés elnöki ellenjegyzés hiányában érvénytelen. (2) A vagyonkezelı intézmény vezetıje fenntartói engedély nélkül jogosult az intézmény vagyonkezelésében lévı azon ingó és ingatlan vagyontárgyak bérbeadására, amelyek becsült forgalmi értéke (terület arányos forgalmi értéke) a bruttó 25 millió forintot nem haladja meg. 30. (1) Ingatlan vagyon bérbeadását legalább 1 megyei naplapban, ingó vagyon bérbeadását legalább a megyei önkormányzat honlapján kell meghirdetni. A vagyonkezelı intézmény kérelmére - költségtakarékossági indokok alapján - a közgyőlés elnöke a megyei napilapban történı megjelentetés helyett engedélyezheti a megyei önkormányzat honlapján történı közzétételt. (2) A még kedvezıbb bérleti díj elérése érdekében a 3 legkedvezıbb díjajánlatot benyújtott pályázó meghívásával áralku tárgyalást lehet, a közgyőlés elnökének kezdeményezésére áralku tárgyalást kell lefolytatni. (3) A bérbeadói jogok és kötelezettségek alanya a vagyonkezelı intézmény. 12. oldal

14 (4) A megyei önkormányzat tulajdonában vagy ingyenes használatában lévı szolgálati lakásokat és lakásnak nem minısülı szolgálati lakrészeket (szállásokat) a vagyonkezelı intézmények munkaerı szükségleteinek biztosítására kell felhasználni. (5) A szolgálati lakások (szolgálati lakrészek) bérbeadására nem kell alkalmazni a szociális bérlakásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. (6) Szolgálati lakás bérlıjének kijelöléséhez a megyei önkormányzat elnökének elızetes hozzájárulása szükséges. Szolgálati lakást (szolgálati lakrészt) kizárólag határozott idıre, legfeljebb a lakásbérlı (lakrészhasználó) közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig lehet bérbe (használatba) adni, elhelyezési kötelezettség vállalása nélkül. Ha a bérleti (használati) jog megszőnését követıen nem kerül sor a lakás, (lakrész) kiürítésére, a bérbeadó (használatba adó) intézmény az egyébként felszámítható éves lakásbérleti díjat (használati díjat) legalább 100 %-al köteles megemelni. Amennyiben 12 hónap elteltével sem kerül sor a lakás (lakrész) kiürítésére, bírósági (végrehajtási) eljárást kell kezdeményezni a lakás (lakrész) mielıbbi kiürítésére. A közgyőlés elnöke a szolgálati lakás (lakrész) használójának indokolt kérelmére méltányossági jogot gyakorolhat. (7) A szolgálati lakások (lakrészek) bérleti díját (használati díját) a vagyonkezelı intézmény vezetıje belsı szabályzatban állapítja meg. IV. fejezet A selejtezési eljárások 31. (1) A Közgyőlés elnöke engedélyezheti ingó vagyontárgy selejtezését, ha a vagyontárgy könyvszerinti bruttó értéke az 1 millió forintot eléri, vagy meghaladja. A selejtezés engedélyezését a selejtezési jegyzıkönyv megküldésével lehet kezdeményezni. Az engedélyezés a jegyzıkönyv elnöki záradékolásával történik. (2) A vagyonkezelı intézmény vezetıje fenntartói engedély nélkül jogosult a vagyontárgy selejtezésére, ha a vagyontárgy könyvszerinti bruttó értéke nem éri el az 1 millió forintot, vagy érték nélkül van nyilvántartva. (3) Selejtezni akkor lehet, ha a vagyontárgy - nyilvántartási (könyvszerinti) nettó értéke nulla, vagy - olyan mértékben meghibásodott, hogy nem javítható, vagy a kijavítás gazdaságtalan lenne. (4) Az intézmény félévente jogosult selejtezési eljárást lefolytatni. A selejtezési jegyzıkönyv 1 példányát a fıjegyzı részére meg kell küldeni. (5) Az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett, épületnek nem minısülı létesítmények selejtezésére az ingó vagyontárgyakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. V. fejezet A vagyonbiztosítási eljárások 32. (1) Az intézmények vagyonkezelésében lévı vagyontárgyakra, az intézmények által ellátott tevékenységekre, vagy az intézményeket terhelı egyéb felelısségi esetekre a (2) (3) bekezdések szerinti kivételekkel a Közgyőlés elnöke köteles biztosítási szerzıdést (szerzıdéseket) kötni. 13. oldal

15 (2) Az Intézmény, mint üzembentartó kötelezı felelısség - és casco biztosítási szerzıdést (szerzıdéseket) köt a használatában lévı gépjármővekre. (3) A Szent Borbála Kórház vagyonkezelésében lévı ingó és ingatlan vagyontárgyak és a Kórház általa ellátott egészségügyi tevékenységek biztosítására, illetve a biztosítási díj finanszírozására a közgyőlés a tárgyévi költségvetési rendeletében eltérı szabályokat állapíthat meg. (4) Intézmény mőködéséhez rendelt és ingyenes használatra átvett ingatlanokra csak kivételes esetben, közgyőlési felhatalmazás alapján vállalható a vagyonbiztosítási kötelezettség. IV. rész Záró rendelkezések I. fejezet A nyilvános adatok közzététele 33. (1) A nettó ötmillió forintot elérı vagy azt meghaladó értékő - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékő jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó - szerzıdések típusát, tárgyát, - a szerzıdést kötı felek nevét, - a szerzıdés értékét, - határozott idıre kötött szerzıdés esetében annak idıtartamát, - fenti adatok változásait a megyei önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni a szerzıdés létrejöttét követı 60 napon belül, és legalább 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetıségét. (2) A közzétételrıl a fıjegyzı eltérı rendelkezésének hiányában a Hivatal jogtanácsosa (jogi referense) gondoskodik. 34. (1) A szerzıdés értéke alatt a szerzıdés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. (2) Az idıszakonként visszatérı, egy évnél hosszabb idıtartamra kötött szerzıdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. (3) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerzıdı féllel kötött azonos tárgyú szerzıdések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 35. (1) A nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggı beszerzésekre, valamint a nemzetközi jogi kötelezettség alapján, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb okból államtitokká, illetve szolgálati titokká minısített adatokra. (2) A költségvetés teljesítésével kapcsolatos adatok, valamint a költségvetési és zárszámadási tervezetek, továbbá az ezeket megalapozó információk a közgyőlés elé történı beterjesztés után nyilvánosak. A nyilvánosság nem vonatkozik az állam-, a szolgálati, a bank- és adótitkot képezı adatokra. 14. oldal

16 II. fejezet A hatályba lépés idıpontja 36. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 13/2007. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet és módosításai hatályát vesztik. III. fejezet Felhatalmazások 37. (1) Felhatalmazást kap a közgyőlés elnöke a centralizált beszerzési rendszer hatálya alá tartozó egyes termékek, szolgáltatások decentralizált (intézményi) beszerzésének ideiglenes engedélyezésére. (2) A követelés-elengedési, és egyéb pénzgazdálkodási eljárások szabályait a tárgyévi költségvetési rendeletben kell meghatározni. (3) A közgyőlés indokolt esetben - minısített többségi felhatalmazás alapján - e rendelethez képest eltérı eljárási szabályokat állapíthat meg, de az eltérı eljárási szabályok nem lehetnek ellentétesek a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel. E rendelet mellékletei számú melléklet: A megyei önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok jegyzéke 2. számú melléklet: A Centralizált Termékek és Szolgáltatások Jegyzéke 3. számú melléklet: Beszerzési Célokmány minta 4. számú melléklet: Hivatali Közbeszerzési Szabályzat 5. számú melléklet: Versenyszabályzat 6. számú melléklet: Versenypályázati felhívás minta 7. számú melléklet: A hivatal bíráló bizottság versenypályázati szakvéleménye és döntési javaslata (minta) 8. számú melléklet: Értékesítési Célokmány minta 9. számú melléklet: Bérbeadási Célokmány minta 10. számú melléklet: értelmezı rendelkezések 39. E rendelet függeléke: a beszerzési értékhatárok jegyzéke. Tatabánya, március 27. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke 15. oldal

17 6./2008. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ INGATLANOK JEGYZÉKE Hrsz Cím Rendeltetés I. FORGALOMKÉPTELEN INGATLAN 1./ A Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet kezelésében Tatabánya, Fı tér 4. Megyeháza (helyi kijelölés alapján) II. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK 1./ A Középfokú Kollégium (Komárom) kezelésében 5410/185 Komárom, Laboráns utca 1. Középfokú diákotthon 2./ Az Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Tata) kezelésében 1063 Tata, Új út 21. Ált. iskola, diákotthon 3./ A Hegyháti Alajos Ált. Isk., Készségfejlesztı Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon (Kömlıd) kezelésében 440 Kömlıd, Szabadság utca 23. Ált. iskola, diákotthon, 4./ A Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok (Tatabánya) kezelésében 7013/5 Tatabánya, Puskin utca 7/b Gyermekotthon, központ 817/105 Komárom, Csillag ltp.62/a-d Gyermekotthonok (4 db) 2445 Oroszlány, Balassa B. u. 21. Gyermekotthon 1709 Oroszlány, Kecskédi út 4. Gyermekotthon 2663/2 Komárom, Balassa B. u. 15. Gyermekotthon 4813/14 Komárom, Iskola utca 12. Gyermekotthon 2879 Komárom, Koppány v. u Gyermekotthon 2672/2 Komárom, Szúnyogvár u.1. Gyermekotthon 856 Ács, Ady Endre utca 1. Gyermekotthon 109 Tatabánya, Kıszikla utca 27. Gyermekotthon 920 Vértesszılıs, Múzeum utca 45. Gyermekotthon 282/30 Környe, József Attila u. 49. Gyermekotthon 4053 Tatabánya, Sárberki utca 64. Gyermekotthon 8057 Tatabánya, Réti út 19. Gyermekotthon 7013/6 Tatabánya, Puskin utca 7/b Belsı út 5./ A Jávorka S. Mez. és Élelm. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Tata) kezelésében 1240 Tata, Új út 19. Középisk., diákotthon 16. oldal

18 6./ A Szent Borbála Kórház (Tatabánya) kezelésében 0155/1 Tatabánya, Szılıhegy-külterület Kórházi telephely 5737/14 Tatabánya, Dózsa György utca 77. Kórházi telephely 5737/12 Tatabánya, Dózsa György utca 77. Saját használatú út 7./ A Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet kezelésében 5780/4 Tatabánya, Erdész utca /1/A/1-7 Tatabánya, Komáromi út 6. Irodaház 096/2 Várgesztes Vár Vár. Szálloda-étterem 8./ A József Attila Megyei Könyvtár (Tatabánya) kezelésében Tatabánya, Fı tér 2. Könyvtár 9./ A Megyei Levéltár (Esztergom) kezelésében Esztergom, Vörösmarty utca 7. Levéltár és központ 19728/A/2 Esztergom, Vörösmarty utca 14. Levéltár, raktár Esztergom, Deák F. utca 2. Levéltár 10./ A Megyei Múzeum (Tata) kezelésében 823/1 Ászár, Jászai Mari-emlékház 1649 Tata, Kastély tér Zsinagóga (múzeum) 2984/4 Tata, Mővész köz 3. Intézményi központ 3119/2 Tata, Alkotmány utca 1. Múzeum 3426/96 Tata, Deák Ferenc utca Raktár, rest. mőhely 11./ A Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény (Tatabánya) kezelésében 0898/6 Tatabánya, Síkvölgy Szociális - és lakóotthon 13 Vértesszılıs, Tanács utca 6. Lakóotthon 12./ A Fogyatékosok Otthona (Tokodaltáró) kezelésében 2025 Tokodaltáró, József A. utca 4. Szociális otthon 2361 Tokodaltáró, Sallai utca 1. Otthonház 13./ Az Esthajnal Idıskorúak Otthona (Pilismarót) kezelésében 1502/3 Pilismarót-Basaharc Otthonépületek 14./ A Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola (Esztergom) kezelésében Esztergom, Fıapát utca 2. Középiskola Esztergom, Fıapát utca 2. Középiskola III. FORGALOMKÉPES INGATLANOK 1./ A Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Kömlıd) kezelésében 439 Kömlıd, Pálóczi H.Á. utca 6-8. Többszintes lakóépületek 17. oldal

19 2./ A Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok (Tatabánya) kezelésében 796/4 Balatonudvari (Veszprém megye) Üdülı 401/2 Vének (Gyır-Moson-Sopron m.) Üdülıtábor 07/2 Vének (Gyır-Moson-Sopron m.) Erdı 2245/2 Komárom, Kodály Z. utca 5. Hétvégi telek és ház 3./ A József Attila Megyei Könyvtár (Tatabánya) kezelésében 11409/A/18 Tatabánya, Március 15-e u Irodahelyiség 11408/A/4 Tatabánya, Március 15-e u Irodahelyiség 4./ A Szent Borbála Kórház (Tatabánya) kezelésében 4139 Tata, Tulipán utca 7. Üdülıház 4138 Tata, Tulipán utca 6. Üdülıház 2091 Tatabánya, Semmelweis utca 2. Kórházi épületek 2093 Tatabánya, Semmelweis utca 2. Kórházi épületek 2090 Tatabánya, Semmelweis utca 2. Üres kórházi épületek 2092 Tatabánya, Semmelweis utca 2. Üres kórházi épületek 2089/7 Tatabánya, Semmelweis utca 2. Beépítetlen terület 2089/10 Tatabánya, Semmelweis utca 2. Üres kórházi épületek 5./ A Megyei Múzeum (Tata) kezelésében 3158 Siófok, Bocskai köz 20. Üdülı 6./ A Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet kezelésében 796/12 Komárom, Táncsics M. u. 38. Táborhely, szálloda 1256 Balatonvilágos, Zrinyi utca 35. Üdülı 1370/2 Bük (Vas megye) Udülı 1603 Pilismarót- Dunapart Beépítetlen telek 2350/1 Baj, zártkert Kat.védelmi bázis 2349 Baj, zártkert Kat.védelmi bázis 1379/4/A/42 Tata, Május 1-je út 37. Társasházi lakás 2557/20/A/45 Tata, Új út 30. Társasházi lakás 815/2 Komárom, Mártírok útja 76. Üres telek 14334/17 Tatabánya, Gál I. lakótelep Garázs 7165/16/A/3 Tatabánya, Millenniumi lakópark Garázs Tata, Diófa utca volt iskola és kollégium 18. oldal

20 6/2008. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete A CENTRALIZÁLT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE 1./ Nyomtató - és másolópapír 2./ Gépjármővek 3./ Számítógép, monitor, nyomtató, fénymásoló 5./ Kazánházi berendezések 6./ Konyha - technológiai gépek 7./ Mobil telefon szolgáltatás 8./ Mosodai szolgáltatás 9./ Közétkeztetési szolgáltatás 10./ Vagyon - és felelısség biztosítás 11./ Banki szolgáltatások 12./ Közbeszerzési eljárások lebonyolítása 13./ Kazánház üzemeltetés 14./ Egészségügyi gépek, mőszerek 15./ Takarítási szolgáltatás 16./ Pályázatírás 17./ Könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 18./ Gáz és villamos energia szolgáltatás 19./ Oktatási célú gépek és mőszerek 19. oldal

21 6/2008. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete BESZERZÉSI CÉLOKMÁNY INTÉZMÉNY ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT BESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA 1.) A beszerzést kezdeményezı (megrendelı) intézmény neve, székhelye: KEMÖ 2.) A beszerzés tárgya: - szolgáltatás megrendelése: - árubeszerzés: - építési beruházás: 3.) A beszerzés tárgyának mennyisége (idıtartama): 4.) A beszerzés becsült nettó értéke: Ft, 5.) A beszerzés finanszírozásra az intézmény rendelkezésére álló fedezet összege: - tárgyévi költségvetési elıirányzat: Ft - kiadási megtakarítás: Ft - bevételi többlet: Ft - elnyert pályázati támogatás: Ft - egyéb: Ft 6.) A beszerzés javasolt idıpontja:, 200 az intézmény vezetıje 20. oldal

22 BESZERZÉSI CÉLOKMÁNY A HIVATAL ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT BESZERZÉS ENGEDÉLYEZÉSÉRE 1.) A beszerzést kezdeményezı fıosztály neve: KEMÖH fıosztály 2.) A beszerzés tárgya: - szolgáltatás megrendelése: - árubeszerzés: - építési beruházás: 3.) A beszerzés tárgyának mennyisége (idıtartama): 4.) A beszerzés becsült nettó értéke: 5.) A beszerzés finanszírozására rendelkezésére álló fedezet összege: - tárgyévi költségvetési elıirányzat: Ft - elnyert pályázati támogatás: Ft - egyéb: Ft 6.) A beszerzés javasolt idıpontja: 7.) Egyéb információ: Tatabánya, oldal.. a beszerzést kezdeményezı fıosztály vezetıje

23 A javasolt beszerzés hivatali szakvéleményezése a./ támogatom Mőszaki szakvélemény b./ nem támogatom (indokolás mellékelve) Területfejlesztési és Gazdasági Fıosztály vezetıje Szakmai vélemény a./ támogatom b./ nem támogatom (indokolás mellékelve) Intézményi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje Pénzügyi szakvélemény - az igényelt támogatás a tárgyévi költségvetés terhére - nem biztosítható - biztosítható - csak részben biztosítható - javaslat a támogatás összegére: - javaslat a támogatás pénzügyi forrására: Területfejlesztési és Gazdasági Fıosztály vezetıje Közbeszerzési szakvélemény - javaslat az alkalmazandó beszerzési rendszer típusára: - centralizált beszerzés - decentralizált beszerzés - javaslat a beszerzési eljárás típusára: - verseny nélküli beszerzés - egyszerősített versenypályáztatás - versenypályáztatás - egyszerő meghívásos közbeszerzési eljárás - egyszerő hirdetményes közbeszerzési eljárás - nemzeti közbeszerzési eljárás - közösségi közbeszerzési eljárás - javaslat az eljárás lebonyolítójára: - a beszerzést kezdeményezı intézmény - a Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal - a megyei önkormányzat megbízott lebonyolítója Közbeszerzési Referens 22. oldal

24 Fıjegyzıi javaslat A tervezett beszerzés és az igényelt támogatás biztosításának elnöki engedélyezését a hivatali szakvéleményezés szerinti feltételekkel a./ támogatom b./ nem támogatom Fıjegyzı ELNÖKI ENGEDÉLYEZÉSI ZÁRADÉK A tervezett beszerzést engedélyezem nem engedélyezem Tatabánya, 200. a Közgyőlés Elnöke 23. oldal

25 6/2008. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet A Közbeszerzési Szabályzat célja A megye önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásainak ésszerő csökkentése, a közpénzek felhasználása átláthatóságának és széleskörő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, az ajánlattevık esélyegyenlıségének, valamint a verseny tisztaságának biztosítása, és a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezéseinek teljes körő érvényesítése a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során. II. fejezet A Közbeszerzési Szabályzat hatálya 1./ Személyi hatály - A Szabályzat személyi hatálya a Közgyőlés elnökére, a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselıire, a Hivatali Bíráló Bizottság nem köztisztviselı tagjaira, valamint a Hivatal által megbízott lebonyolító tanácsadó külsı szervezetre terjed ki. 2./ Tárgyi hatály - A Szabályzat tárgyi hatálya a Hivatal, mint ajánlatkérı hatáskörébe tartozó centralizált és decentralizált közbeszerzésekre terjed ki. III. fejezet A Hivatal, mint közbeszerzı jogai A Hivatal a hatáskörébe tartozó centralizált és decentralizált közbeszerzési eljárásokban ajánlatkérıi jogkörben jár el, kötelezettséget vállalhat, szerzıdéseket köthet. IV. fejezet A közbeszerzés kezdeményezıje Közbeszerzés kezdeményezıje a Hivatal belsı szervezeti egysége, vagy intézmény lehet. A közbeszerzést Beszerzési Célokmányban kell kezdeményezni. V. fejezet A közbeszerzés megbízott lebonyolítója A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott külsı szervezet önálló szakmai és jogi felelısséggel teljesíti a megbízási szerzıdésében részletezett lebonyolítói feladatait. A lebonyolítónak rendelkeznie kell megfelelı felelısség biztosítással. 24. oldal

26 Nem terheli jogi felelısség a lebonyolítót az olyan, a megbízó kifejezett utasításával összefüggı intézkedéséért, illetve mulasztásáért, amelyet jogerıs hatósági vagy bírósági határozat utólag jogellenesnek minısített, de ezen intézkedés illetve mulasztás jogellenességére a lebonyolító idıben és bizonyíthatóan felhívta a megbízó figyelmét. VI. fejezet A Hivatali Bíráló Bizottság A Hivatal hatáskörébe tartozó közbeszerzések elıkészítése, és az ajánlatok elbírálása, rangsorolására, a döntési javaslat elıterjesztése a legalább 4 fıs Hivatali Bíráló Bizottság feladata. A közgyőlési elnök eltérı rendelkezésének hiányában a Bíráló Bizottság elnöke a megyei önkormányzat fıjegyzıje, tagjai a Hivatal belsı gazdasági szervezeti egységének vezetıje, a Hivatal közbeszerzési referense, valamint a Hivatal jogtanácsosa (jogi referense.) A Bíráló Bizottság összetételében minden esetben biztosítani kell a beszerzés tárgya szerinti szakmai (mőszaki), valamint pénzügyi és közbeszerzési ismereteket. A Szent Borbála Kórházat érintı közbeszerzés esetén a Bíráló Bizottságban képviseltetni kell a Szent Borbála Kórházat is. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lebonyolítását külsı megbízott szervezet végzi, a lebonyolító látja el a Bíráló Bizottságnak a megbízási szerzıdésben tételesen felsorolt, elsısorban a Bíráló Bizottság jogi és közbeszerzési szakreferenseinek e Szabályzatban meghatározott feladatait. A lebonyolító szervezet a Bíráló Bizottság részére írásos szakvélemény formában tesz javaslatot kizárási, érvénytelenségi, alkalmassági, rangsorolási, és eredményességi kérdésekben. A Bíráló Bizottságnak vélelmeznie kell a lebonyolító szervezet által tett megállapítások és javaslatok szakszerőségét, ténybeli és jogi megalapozottságát, és csak nyilvánvaló tévedés, vagy megtévesztés esetén jogosult, illetve köteles a javaslatok megalapozottságának felülvizsgálatára. A Bíráló Bizottság indokolt esetekben külsı szakértıt is bevonhat feladatai szakszerőbb ellátása érdekében. A Bíráló Bizottság akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele, de legalább 3 fı jelen van. Döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza. A Bíráló Bizottság mőködésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat a Hivatal közbeszerzési referense végzi. A Bíráló Bizottság üléseirıl jelenléti ívvel kiegészített jegyzıkönyv készül, amelyet a Bíráló Bizottság jelenlévı elnöke és tagjai írnak alá. A Bíráló Bizottság elnöke terjeszti elı a közgyőlés elnökéhez a Bíráló Bizottság döntési javaslatát. VII. fejezet Összeférhetetlenség A közbeszerzési eljárásban résztvevık közremőködésük megkezdésekor az e Szabályzat szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek tenni. VIII. fejezet Döntéshozatal A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (felhívás) feltételeinek meghatározása, a meghívásra kerülı potenciális ajánlattevık kijelölése, és a közbeszerzési eljárást lezáró érdemi döntés joga a közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozik. A közgyőlés elnökét érintı összeférhetetlenség esetén a közgyőlés általános alelnöke, ha vele szemben is összeférhetetlenség áll fenn, a közgyőlés társadalmi megbízatású alelnöke, ha vele szemben is fenn áll az összeférhetetlenség, úgy a közgyőlés gyakorolja az elnök közbeszerzési jogosítványait. 25. oldal

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona 2. Tisztelt Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az elmúlt évek tapasztalatai szerint megfelelően szabályozta és segítette a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú Közbeszerzési Szabályzata Jánossomorja város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS A 13/2013.(I.31.) határozat melléklete VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. képviseli: Dr. Faragó Péter

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 1237-3/2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügy 9/2007

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben