K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23"

Átírás

1 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési köre és célja 3 I. 5. A Szakszervezet mőködésének alapelvei 5 I. 6. A Szakszervezet képviselıi 5 II. A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete tagsága II. 1.A tagsági viszony keletkezése 6 II. 2. A tagsági viszony megszőnése 7 II. 3. A tag jogai 8 II. 4. A tag kötelezettségei 9 IV. A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete mőködése IV Alapszervezet 10 IV Alapszervezeti Taggyőlés 12 IV Alapszervezeti Képviselı 14 IV Alapszervezeti Felügyelı 14 IV Választmány 15 IV. 2. Országos Szervezet 16 IV A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete Kongresszusa 16 IV Felügyelı Bizottság (FEB) 17 IV Elnökség 18 IV Elnök 19 IV Általános Alelnök 20 IV Szervezési Alelnök 20 IV Gazdasági Alelnök 20 IV Kommunikációs Alelnök 20 V. A Szakszervezet gazdálkodása V. 1. Tagdíj mértéke 21 V. 2. Tagdíj fizetésének módja 21 V. 3. A bevételek, vagyon hasznosítása, felhasználása 22 VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22 VII. Vegyes rendelkezések 23

2 K.É.SZ. I. A szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. A Szakszervezet neve: Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete A rövidített neve: K. É. Sz. I. 2. A Szakszervezet székhelye: Balatonszbadai, Szilágyi E. u. 8. I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje: Az embléma: Piros fehér zöld nemzeti szín bal felsı irányból jobb alsó irányba átmenetes ovális alakzatban. Benne a K. É. Sz. rövidített név ezüst szürke fekete árnyékolt betővel, felsı ívén a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete szöveg, alsó ívén a közösen, ésszerően, szövetségben felirat olvasható fekete betővel. A bélyegzı: Téglalap alakú, a téglalap belsejében az embléma, felsısorban a téglalapban az alapítás dátuma, alul a cégbejegyzés és az adó, illetve bankszámlaszám található. I. 4. A Szakszervezet mőködési köre és célja: A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete (a továbbiakban: Szakszervezet) a magyarországi kereskedelmi vállalkozások munkaszervezetében munkaviszonyban álló, vagy a munkaviszonya megszőnése elıtt ilyen munkáltatónál munkaviszonnyal rendelkezett (álláskeresı, nyugdíjas, stb.) munkavállalók munka- és életkörülményeivel kapcsolatos érdekvédı- és érdekképviseleti, országos mőködési körő társadalmi szervezet. A Szakszervezet mőködési köre lehetıvé teszi a munkavállalók szolidaritási elven alapuló egységbe szervezıdését: a kereskedelmi munkáltatóknál munkaszervezetenként, vagy a szakszervezeti tagsággal rendelkezı kereskedelmi munkáltatók magyarországi mőködési területe (település, megye, régió) szerinti területi alapon vagy a kereskedelmi munkáltatóknál azonos illetve hasonló foglalkoztatási ágban dolgozók részére (pl. D.I.Y, Hipermarket, Elektronikai szakkereskedés, Élelmiszer diszkont ) kereskedelmi cégeknél munkaviszonyt létesíteni szándékozók (pl.: álláskeresık, különbözı tanulmányokat folytató diákok, vagy más pályakezdık, illetve a munkaerıpiacon potenciálisan számításba jövı személyek) részére.

3 Kereskedelmi cég- illetve munkáltató alatt értendı minden, magyarországi mőködési engedélye alapján kereskedelmi tevékenységet (is) folytató vállalkozás, tekintet nélkül a vállalkozás jogi formájára és arra is, ha ez utóbbi munkáltatónál a munkát ideiglenes jelleggel külföldön kell végezni. A Szakszervezet célja: Biztosítsa a magyarországi kereskedelmi munkáltatóknál munkaviszonyban álló munkavállalók, valamint a munkaviszony megszőnése elıtt ilyen munkáltatónál munkaviszonnyal rendelkezett (álláskeresı, nyugdíjas, stb.), összefoglalva; a szakszervezet tagságának élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítását. Ellássa érdekképviseletüket és érdekvédelmüket, és ezen érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység során elımozdítsa a munkaviszonyt létesíteni szándékozók elhelyezkedését, akik érdeklıdésük, iskolai végzettségük és más szakmai képességük birtokában a szakszervezet érdekkörébe tartozó cégeknél kívánnak munkát vállalni. Megteremtse a Szakszervezethez tartozó, munkaviszonyban álló munkavállalók, továbbá a nyugdíjasok és a munkanélkülivé váltak, valamint a munkaviszonyt létesíteni szándékozók érdekvédelmi egységét. Elısegíti a tagok szociális ellátását, üdültetését, oktatási- sport- és kulturális tevékenységét. A tagság részére az élet- és munkakörülményeiket érintı kérdésekben tájékoztatást nyújt. A munkaügyi kapcsolatokban és a munkaviszonyt érintı körben cég-, és szakmai szintő egyéni és kollektív jogi védelmet, képviseletet biztosít. Megbízás alapján tagjait a munkáltatóval szemben, illetıleg az állami szervek elıtt képviseli. Elismerteti a kereskedelmi vállalatoknál, vállalkozásban dolgozók és munkájuk társadalmi helyét és szerepét, mint a legnagyobb létszámú szakmai közösségét. A Szakszervezet Magyarország területén minden kereskedelmi munkáltatónál jogosult munkahelyi szervezetet /alapszervezetet/ mőködtetni, amennyiben az adott munkáltatónál, illetve annak szervezeti egységénél, illetve a munkáltatónál azonos vagy hasonló foglalkoztatási ágban legalább annyi tag áll munkaviszonyban, amennyi a Szakszervezet jelen Alapszabálya szerint munkahelyi szervezet /alapszervezet/ mőködéséhez szükséges. Az érdekképviseleti, érdekvédelmi cél elérésére érdekében a Szakszervezet: Érvényre juttatja a Munka Törvénykönyvében rögzített szakszervezeti jogokat. Közremőködik a munkahelyi és/vagy ágazati kollektív szerzıdések és más megállapodások megkötésében, módosításában, érvényre juttatásában, vagy kezdeményezi azok megkötését, módosítását. Különös figyelmet fordít érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységében a munkavállalók foglalkoztatására. A bér és jövedelem alakulására. A munkavégzés és szakmai képzés feltételeire, a munkakörülmények ellenırzésére, a munkavédelmi rendelkezések betartása ellenırzésére.

4 Segélyt nyújt - a tagság és más rászorulók részére, szociális helyzetükre, önsegélyezési feladatok ellátására saját bevételei terhére, szociális helyzettıl függıen és a szakszervezet mindenkori pénzügyi lehetıségeihez mérten szociális rászorultság szerint, szülési, temetési, katasztrófa, elemi csapások esetén. Jelöltet állít: üzemi tanács választásokra, a munkavállalói képviselet biztosítására az adott cég Felügyelı Bizottságában, minden olyan szervezıdésbe az adott cégnél, ahol ezt a törvény biztosítja, illetve nem tiltja. Megszervezi, elısegíti: a szakszervezeti tisztségviselık képzését, az adott munkavállalói csoport, esetleg a munkavállaló(k) és az információforrás között, az információknak interaktív módon is lehetıvé váló áramlását. I. 5. A Szakszervezet mőködésének alapelvei Függetlenség, önállóság, demokrácia, önszervezıdés, konszenzusra való törekvés, szolidaritás, minden tag véleményének tiszteletben tartása, a tagsági viszony létesítésében a nyitottság elve, a tagsági jogok és kötelezettségek egyenlısége. A Szakszervezet tevékenységét minden esetben politikai szervezetektıl, pártoktól és munkaadóktól függetlenül látja el. Ez a függetlenség azonban nem jelenti azt, hogy a szakszervezet nem politizálhat, s adott politikai szervezıdés elvi vagy tevıleges magatartása mellett vagy ellen a munkavállalók érdekei mentén nem alakíthatja ki álláspontját, amit döntésének megfelelıen a nagy nyilvánosság elé is vihet. I. 6. A Szakszervezet képviselıi A Szakszervezet képviseletére harmadik személyekkel szemben az Elnök és a négy Alelnök, valamint az Alapszervezeti Képviselı vagy Választmány esetén az Alapszervezeti Vezetı, továbbá, meghatalmazás útján bármely tag jogosult az alábbiak szerint. I Az Elnök önállóan képviseli a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezetét. Az Elnök a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezetét oly módon jegyzi, hogy a Kereskedelmi Dolgozók Szakszervezete kézzel vagy géppel elıírt, elınyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevét önállóan aláírja. I Az Alelnökök - az Alapszabály illetve a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete Szervezeti és Mőködési Szabályzata által meghatározott feladatkörükben eljárva, amely magában foglalja az azzal összefüggı kiadmányok, levelek, megállapodások stb. aláírását is - képviseleti joga együttes. Az Alelnökök oly módon képviselik a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezetét, hogy a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete kézzel vagy géppel elıírt, elınyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé az Alelnökök közül bármelyik kettı Alelnök, vagy az Elnök és egy

5 Alelnök együttesen a nevét aláírja. A szervezet képviselıi képviseleti tevékenységük ellátása során mindenkor a lehetıséghez képest elızetesen egyeztetni kötelesek egymással. I A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete bankszámlája feletti rendelkezéshez mindenkor a két, képviseleti joggal felruházott személy (Elnök és Gazdasági Alelnök együttesen) együttes aláírása szükséges. I Az Alapszervezetet választott képviselıje önnállóan jogosult képviselni, vagy az alapszervezet erre meghatalmazott tagja, az országos elnökség egy tagjával közösen. I Az Alapszervezetet Alapszervezeti Választmányt az Elnök önállóan, vagy a választmányi tisztségviselık bármelyikének kettı tagja együttes aláírási joggal jogosult képviselni. II. A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete tagsága II. 1. A tagsági viszony keletkezése: A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete tagja lehet minden olyan természetes személy: aki alapító tag, vagy az Elnökséghez benyújtott írásos belépési nyilatkozatot tesz, elfogadja a szakszervezet céljait és magára kötelezınek ismeri el Alapszabályát, vállalja, hogy meghatározott szervezeti egységben végzi tevékenységét, eleget tesz a mindenkori tagsági díjfizetési kötelezettségének, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai a szakszervezeti nyilvántartásba kerüljenek, a belépésnek nem feltétele a magyarországi munkáltatónak minısülı kereskedelmi vállalkozással fennálló munkaviszony. A tag felvételét a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete saját központi adatbankjában regisztrálja egy erre a célra fektetett nyilvántartásban. II A Szakszervezetbe való be- és kilépés önkéntes. Belépni kívánó személyek esetében minden belépett személy automatikusan a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete tagjává válik, kivételt képez ez alól azon munkaszervezet, ahol már törvényes Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete nevesített, önálló alapszervezet mőködik, mivel ebben az esetben a belépı személy (munkavállaló) annak az Alapszervezetnek lesz a tagja, amelyik már mőködik a munkáltatójánál. A tagsági jogok és kötelezettségek minden tag tekintetében egyenlık, az Alapszervezet mőködési körétıl függetlenül. Kizárólag a tagdíj mértéke méltányos megállapítása céljára, jogfenntartónak minısül az a tagsági viszony, ahol a tag: gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozási segélyben részesül (a folyósítás alatti foglalkoztatottságára tekintet nélkül)

6 továbbá - kérelmének alapszervezeti elfogadása esetén -, aki fizetés nélküli szabadságon van, de a szakszervezeti tagságát - a jogfenntartó tagdíj rendszeres fizetése mellett - fenntartja. A tagdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljára álláskeresınek minısül az: akinek munkaviszonya megszőnik, és az illetékes állami munkaügyi központ álláskeresıként nyilvántartásba vette, valamint az, aki még egyáltalán nem rendelkezett munkaviszonnyal élete során. A nyugdíjas-, a jogfenntartó- vagy álláskeresı tagot megilleti a tagsági jogok egésze és a többi taggal azonosan terhelik a tagsági kötelezettségek. A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete tagja egy idıben más érdekvédelmi szervezet, szakszervezet tagja is lehet. A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezetén belül egy tag egyidejőleg csak egyetlen Alapszervezet tagja lehet. II A tagsági viszony megszőnése: A tagsági viszony megszőnhet: a.) kilépéssel b.) kizárással c.) törléssel d.) a tag halálával e.) a szakszervezet megszőnésével. a.) Kilépés: a tag a kilépési szándékát a kilépés elıtt, a hó utolsó naptári napjára, írásban köteles bejelenteni az Elnökségnek vagy annak az Alapszervezetnek, amelyikben a tevékenységét végzi. A kilépési nyilatkozat alapján, a kilépésre ott megjelölt idıpontban, ennek megjelölése hiányában a nyilatkozat Szakszervezet általi kézhezvételének hónapja utolsó napján a tagsági viszony megszőnik. A kilépési szándék és a kilépés hatályba lépése közötti idıben a tag gyakorolhatja tagsági jogait és terhelik a tagsági kötelezettségek, beleértve a tagdíjfizetési kötelezettséget is. b.) Kizárás: A tag kizárása kezdeményezhetı az Alapszabállyal ellentétes tevékenység, a szolidaritás elve, a Szakszervezet tekintélye súlyos megsértése esetén. A tagot, aki a szakszervezet, vagy annak tagja sérelmére - jogerıs bírói ítélettel megállapított bőncselekményt követett el a szakszervezetbıl ki kell zárni. A kizárásról az Elnökség annak az Alapszervezetnek - és szükség szerint az érintett tagnak a meghallgatásával dönt, amelyikben a tag tevékenységét végezte. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni kell. Az írásbeli nyilatkozat akkor tekinthetı közöltnek, ha azt az érdekeltnek vagy az átvételre jogosult személynek adják át. A közlés akkor is hatályos, ha az átvételt az érdekelt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza; errıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A postai szolgáltatások ellátásáról és minıségi követelményeirıl szóló külön jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített írásbeli nyilatkozatot ha az érdekelt a küldemény átvételét megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján, egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követı tízedik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

7 A kizárás ellen a kizáró határozat közlését számított harminc napon belül a volt tag a szakszervezet Elnökéhez panaszt nyújthat be. A panaszt a benyújtástól számított harminc napon belül az Elnök - az illetékes Alapszervezet véleményét és a Felügyelı Bizottság vizsgálatát figyelembe véve dönt és annak eredményét írásban közli az érintett taggal és a panasz eljárásban résztvevı szakszervezeti szervekkel. c.) Törlés: Ha a tagnak önhibájából két hónapon túli tagdíjelmaradása van és azt írásbeli felhívásra sem fizeti meg, tagsága az Elnökség vagy az illetékes Alapszervezet által törölhetı. A tagsági viszony megszüntetésérıl a tagot, az Elnökséget és az illetékes Alapszervezetet írásban tájékoztatni kell. A törlés közlésére, a törlés elleni jogorvoslati eljárásra a kizárásnál ismertetett eljárási rend és határidı érvényes. II A tag jogai: A tagok jogosultak: a szakszervezeti győléseken, döntéshozó fórumokon részt venni, az Alapszabály és az Elnökség által meghatározott módon és számban arra küldötteket delegálni és visszahívni, a testületi üléseken illetve azokon kívül is az ügyrendben meghatározott módon javaslatot tenni, álláspontját, véleményét a Szakszervezet bármely fórumán kifejteni, kisebbségi véleményét a döntés után is képviselni és a tagság, valamint a testületek tudomására hozni, személyesen, vagy választott képviselı útján részt vehet a szakszervezeti feladatok, állásfoglalások, döntések kialakításában, megvalósításában, azok végrehajtásának ellenırzésében, értékelésében, az üléseken szavazati jogát gyakorolhatja az ügyrendben és az Alapszabályban meghatározott módon, egy vagy az Elnökség által meghatározott számú jelöltet javasolhat bármely tisztségre, mások személyes adatainak kivételével a szakszervezet dokumentumaiba képviselı útján betekinthet, amelyet az Elnökség elızetes, írásos értesítését (20 nap) követıen tehet meg, a munkaviszonnyal kapcsolatos ügyekben érdekvédelmet és jogi képviseletet kérhet, az Alapszabály módosítását és a tisztségviselık visszahívását - egyénileg vagy kollektívan kezdeményezheti, a kezdeményezés alapján szükséges eljárást meg kell indítani, ha azt a választásra jogosult szakszervezeti tagok legalább 30%-a írásban kéri, bármely tisztségre jelöltethetik magukat, bármely tisztséget betölthetnek, kivéve, ha a közügyek gyakorlásától jogerıs ítélettel eltiltották, a szakszervezeti tag a szakszervezetben végzett munkájáért kitüntetésben, vagy más erkölcsi, anyagi elismerésben részesíthetı a Szervezeti és Mőködési Szabályzat illetve a szakszervezeti testületi szabályozása alapján, a Szakszervezet tagja szakszervezeti juttatásokat, szociális helyzetétıl függı segélyt igényelhet,

8 Igénybe veheti a Szakszervezet által biztosított szolgáltatásokat, ingyenesen vagy a tagok mindegyikére érvényes, elıre megállapított térítés ellenében. II A tag kötelezettségei: A tagok kötelesek: a Szakszervezet Alapszabályában foglaltakat betartani, a Szakszervezet céljai érdekében végezni tevékenységüket; részt venni a Szakszervezet tevékenységében valamint testületeinek munkájában a Szakszervezet fenntartásához, mőködéséhez anyagilag, havi rendszerességgel hozzájárulni tagdíj fizetése útján, az Alapszabályban rögzített tagdíjfizetési kötelezettségüknek tagsági jogviszonyuk létesítésétıl kezdve eleget tenni, a tárgyhavi tagdíjat a tagsági viszonyuk fennállása alatt minden naptári hónap utolsó napjáig kötelesek megfizetni, a Szakszervezet tekintélyét tiszteletben tartani és a jó hírnevét megırizni, a Szakszervezet által nyújtott szolgáltatásokat rendeltetésszerően használni. III. A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete szervezeti felépítése III. 1. Alapszervezet Testületei: Alapszervezet Taggyőlése. Alapszervezeti Választmány Alapszabályban meghatározott alapszervezeti taglétszám felett (50 fı), az alapszervezeti tagok taggyőlési döntése alapján, Alapszervezeti Választmány is létrehozható, de létrehozása nem kötelezı. Testületei: Alapszervezet Taggyőlése III. 2. Országos Szervezet Testületei: Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete Kongresszusa

9 Felügyelı Bizottság (továbbiakban: FEB) Elnökség Elnökség (országos, központi ügyintézı szerv) Tisztségviselıi (képviselık): Elnök Általános Alelnök Szervezési Alelnök Gazdasági Alelnök Kommunikációs Alelnök A tagok, vagy küldöttek valamennyi, alapszervezeti és országos testületi tagot, tisztségviselıt titkos szavazással öt évre választanak. A testületek tagjai, az alapszervezeti és országos központi szervezeti tisztségviselık a tisztségükbıl illetve a testületekbıl bármikor visszahívhatók. Az alapszervezeti tisztségviselık megválasztásának nem feltétele, hogy abban az Alapszervezetben rendelkezzenek tagsági viszonnyal, amelyben megválasztják ıket. A Szakszervezet képviselıje, testületi tagja és tisztségviselıje az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Tisztségviselınek számít az a szakszervezeti tag, akit a K. É. Sz. illetékes szerve az Alapszabályban foglaltak alapján demokratikusan megválaszt az adott tisztségre. IV. A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete mőködése IV. 1. Alapszervezet A Szakszervezet alapegysége az Alapszervezet. Azonos munkáltató munkaszervezetében, vagy a szakszervezeti tagsággal rendelkezı kereskedelmi munkáltatók magyarországi mőködése területe (település, megye, régió) szerinti területi alapon, vagy azonos foglalkoztatási ágban munkaviszonyban álló vagy állt tagok, közös érdekeik képviseletére Alapszervezetet hozhatnak létre, legalább 10 fıvel, melynek élére Alapszervezeti Képviselıt és Alapszervezeti Felügyelıt választanak. Az Alapszervezet Képviselıje köteles annak megalakulását az Elnökségnek 15 napon belül bejelenteni, továbbá köteles együttmőködni vele.

10 Az Alapszervezet tagja nem lehet egyidejőleg másik Alapszervezet tagja. Egy munkáltatói munkaszervezeten belül vagy azonos területen (településen, megyében, régióban) vagy foglalkozási ágon belül két vagy több Alapszervezet az Elnökség javaslatára a Kongresszus elızetes egyetértésével hozható létre. Az Alapszervezet nem önálló jogi személy, önálló vagyonnal nem rendelkezik, feladatkörében eljárva önállóan tevékenykedik, az Alapszabály rávonatkozó részei, és ügyrendje betartásáért felel. A mőködéséhez szükséges kiadásokat, az elnökség engedélye alapján, a Pénzkezelési Szabályzat elıírásainak betartásával, a bizonylatolási fegyelem megtartásával, a szakszervezet vagyonából fedezi. Az Alapszervezet mőködése Az alapszervezet szükség szerint, de évente legalább egyszer Taggyőlést tart, melyen az.. beszámolnak az elvégzett munkáikról. Ha az Alapszervezet Választmányt hozott létre, a Taggyőlésnek beszámolási kötelezettséggel az tartozik, mely beszámolót elızetesen a válaszmányi testület elfogadott. A taggyőlést össze kell hívni, ha azt a tagok legalább 30%-a írásban kéri. Az Alapszervezetek egyesülését vagy szétválását az Elnökség javaslatára a Kongresszus hagyja jóvá. Az Alapszervezetekrıl az Elnökség köteles nyilvántartást vezetni. Az Alapszervezet a tagja szociális rászorultsága esetén önsegélyezı feladatokat láthat el. Az Alapszervezet jogosult a felsıbb szakszervezeti szerv közremőködésével gyakorolni a Munka Törvénykönyvében biztosított szakszervezeti jogokat. Az Alapszervezet mőködésének és a mőködéshez igényelt források felhasználásának a törvényességét az országos hatáskörő központi FEB és az Alapszervezeti Felügyelı együttesen, rendszeresen ellenırzi, mely ellenırzési jogot bármikor gyakorolhatják. Az Alapszervezetek a Szakszervezet Kongresszusán az Alapszervezet által választott Alapszervezeti Képviselıkkel (minden megkezdett 10 fı után egy képviselıvel, azaz egy mandátummal) és az Alapszervezeti Elnökkel (önálló mandátum) képviseltetik magukat. Alapszervezeti Választmány mőködése esetén a tagok a választmány taglétszámának arányában választott képviselıkkel (minden megkezdett 10 fı után egy képviselıvel, azaz egy mandátummal), és a választmányi Elnökkel (önálló mandátummal) képviseltetik magukat. Az Alapszervezet megszőnik, ha önmagát feloszlatja. Az alapszervezet megszőnik, ha a taglétszáma 60 napot meghaladóan 10 fı alá csökken. Alapszervezet feladatai a munkavédelmi szabályok és elıírások betartásának ellenırzése, illetve az abban való részvétel, a munkavállalók rendszeres tájékoztatása jogaikról, a szakszervezet tevékenységérıl, véleményük kikérése a munkavállalókat érintı ügyekben s annak képviselete a felsıbb szakszervezeti szerv, illetve munkáltató felé,

11 a munkavállalók hatékony érdekvédelmének kialakítása, az érdekképviseleti tevékenység elısegítése, szervezése, állandó kapcsolattartás az alapszervezeti tagokkal és az Elnökséggel, elısegíteni a tagok szociális és munkahelyi körülményeiben felmerült problémák megoldását, együttmőködni a munkáltató megfelelı szintő vezetıjével a munkavállalói érdek érvényesítésére, az Alapszervezet ügyrendjének elfogadása és szükség esetén az Alapszervezeti Munkaügyi Szabályzatának elfogadása, felsıbb szakszervezeti szerv határozatának és a munkáltatókkal kötött megállapodásainak végrehajtása, illetve betartása, a munkáltató által biztosított mőködési feltételek, technikai eszközök rendeltetés és megállapodás szerinti használata, országos jelentıségő, a felsıbb szakszervezeti szerv döntési jogkörébe tartozó ügyekben javaslattétel és kezdeményezés, az Alapszervezeti tagdíjfizetés megszervezése és ellenırzése, az Alapszervezetek a jelen Alapszabály keretei között önállóan választják meg a tisztségviselıiket öt évre, a tisztségviselıket bármikor visszahívhatják ha a tagok 30%-a azt kezdeményezi, létrehozhatják az Alapszabály által megengedett testületet (Választmányt), melyrıl maradéktalanul kötelesek értesíteni az Elnökséget a létrehozás napját követı legkésıbb 10. napon, a tisztségviselık személyére, a Választmány megválasztására az Elnökség javaslattételi joggal rendelkezik, taglétszámától függıen, ha az adott Alapszervezet tagsága meghaladja az 50 fıt, az Alapszervezet Taggyőlése Választmányt hozhat létre és megválasztja a Választmány öt tagját, akik egyúttal az Alapszervezet tisztségviselıi. A Választmány létrehozásához a határozatképes Taggyőlés egyszerő szavazati többsége elegendı. IV Alapszervezeti Taggyőlés Alapszervezet ezen testülete hozza meg a valódi döntéseket és adja a felhatalmazásokat tisztségviselıinek az egységes álláspontjai képviseletére, ami érinti többek közt a munkarendet, a bért, a béren kívüli juttatást, a szakképzést, a kollektív érdekvédelmet stb. Valamennyi alapszervezeti tisztségviselı jelölésekor és megválasztásakor titkos szavazást kell lefolytatni. A Taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50%-a jelen van. Amennyiben a Taggyőlés a fentieknek megfelelıen nem határozatképes, akkor a Taggyőlés meghirdetett idıpontja után félóra elteltével külön értesítés nélkül összehívható az ún. Második Taggyőlés, mely az eredeti napirendi pontok tekintetében a résztvevık létszámától függetlenül határozatképes. Erre az Alapszabályi pontra minden egyes taggyőlési meghívó megküldésekor a tagok illetve az Alapszervezet részére külön fel kell hívni a figyelmet, azért, hogy a szakszervezeti tagok ennek az ún. rugalmas szabályozásnak az ismeretében tiszta lelkiismerettel dönthessék el, hogy különbözı programjaik sorolásakor a Taggyőlést hova rangsorolják. A Taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerő szótöbbséggel (50% +1 fı) határoz. A tényleges alapszervezeti kollektívát érintı kérdéseknek (bér, sztrájk, tagdíj stb.) az

12 Alapszervezet szavazási lehetıséget (pl.: urnás szavazást) biztosít. A Taggyőlést évente, legkésıbb, minden naptári év május 31. napjáig meg kell tartani. A Taggyőlés hatásköre az Alapszervezeti ügyrend megállapítása és elfogadása, Alapszervezetet létesítsen, nevét meghatározza, megszőnését, más Alapszervezettel való egyesülését, szétválását, feloszlatását kimondja, megvitatja az Alapszervezeti Képviselı és az Alapszervezeti Felügyelı jelentését és dönt annak elfogadásáról, meghatározza az Alapszervezeti tevékenység éves programját. A Taggyőlést az.hívja össze, a Taggyőlés elıtt legalább 15 nappal korábban, írásban, a napirendi pontok közlésével. Rendkívüli Taggyőlést hívhat össze - írásban, az ok és cél valamint a megtárgyalandó napirendi pontok megjelölésével - az Alapszervezeti tisztségviselık bármelyike, az Alapszervezethez tartozó tagság legalább 30%-a, valamint az országos testületek és tisztségviselıik, a Taggyőlés elıtt legalább 5 nappal korábban. A Taggyőlés minden esetben összehívható elektronikus levél formájában is. Az alapszervezet tisztségviselıi IV Választmány (taglétszámtól függıen, nem kötelezıen létrehozandó szerv) Alapszervezeti Választmányt kizárólag az 50 fı feletti taglétszámmal rendelkezı Alapszervezet hozhat létre taggyőlési döntéssel, az Alapszervezet ügyintézı szerveként, az alábbi tisztségviselık megválasztásával, akik a Választmány tagjai: A Választmány feladata: A Választmány két alapszervezeti Taggyőlés között a szakszervezeti alapszervezet irányító testülete, amely a Taggyőlés, valamint a saját határozatai alapján irányítja az Alapszervezet érdekvédelmi, szervezetpolitikai és pénzügyi tevékenységét. A Választmány az Alapszervezet tagságának és a Kongresszusnak, valamint az Elnökségnek tartozik felelısséggel. A Választmány feladatai közé tartozik a tagok felvétele, kizárása, törlése, a tagdíj beszedése. A Taggyőlés által elfogadott ügyrend mindennapos gyakorlása az Elnökség javasolt ügyrendjének figyelembevételével. A Választmány legalább félévente egyszer ülésezik, melyrıl jegyzıkönyvet vezet, amit köteles az ülést követı egy hónapon belül megküldeni az Elnökség számára. A Választmány akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint a fele jelen van.

13 A Választmány döntései érvényességéhez a jelenlévı tagok, több mint felének (50%+1 fı) egyetértése szükséges. Szavazategyenlıség esetén az Alapszervezeti Elnök szavazata dönt. A Választmány döntését nyílt szavazással hozza. IV. 2. Országos Szervezet IV A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete Kongresszusa, a szakszervezet legfıbb döntéshozó szerve. A Kongresszus kizárólagos hatáskörébe tartozik: Az Alapszabály megállapítása és módosítása, Az évi költségvetés meghatározása; elfogadása. Nemzetközi és hazai szakszervezeti szövetséghez való csatlakozás, illetve az abból való kilépés kezdeményezése. A Kongresszus által választott testületek, tisztségviselık beszámoltatása. Döntés az Elnökség által elıterjesztett javaslatokról. Az Elnök és az Alelnökök, a Felügyelı Bizottsági tagok megválasztása és visszahívása. A tisztségviselık megválasztása 5 évre történik. A tisztségviselık idıközi visszahívását a tagok 30%-a, írásban kezdeményezheti. A szakszervezeti tagokat terhelı tagdíjfizetési kötelezettség mértékének valamint a tagdíj- és egyéb bevételek Szakszervezeten belüli megosztási arányainak meghatározása, módosítása. A Szakszervezet más szakszervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondása. Ezzel összefüggésben rendelkezés a fennmaradó vagyonról. A Kongresszus évenként tartja üléseit. A Kongresszuson minden tag részt vehet és felszólalhat, de szavazati joggal az alapszabály értelmében, az Alapszervezetek által delegált Képviselık (mandátumok), és az alapszervezeti képviselık, választmány esetén, alapszervezeti elnökök rendelkeznek. A szakszervezet bármely Kongresszusán az Elnökség, mint testület a döntést igénylı kérdésekben egy szavazati joggal rendelkezik, melyet nem köteles gyakorolni. Az éves rendes Kongresszust minden naptári év október 31. napjáig meg kell tartani. Rendkívüli Kongresszust kell összehívni, ha azt a tagok vagy az Alapszervezetek legalább30%-a írásban kéri, valamint az Elnökség vagy a FEB döntése alapján, az ok megjelölésével. Az éves rendes Kongresszus összehívásáról az Alapszervezeteket legalább 15 nappal elıbb, írásban kell értesíteni, a hely, a javasolt napirend és az idıpont megjelölésével és a megvitatásra kerülı írásbeli beszámolók megküldésével. Az értesítés elektronikus levél formájában is történhet. Rendkívüli Kongresszus összehívása esetén legalább 10 nappal elıbb írásban kell értesíteni az Alapszervezeteket a javasolt napirend, az idıpont, a hely megjelölésével, valamint az összehívás okához kapcsolódó írásos anyagokat meg kell küldeni. Az értesítés elektronikus levél formájában is történhet.

14 A Kongresszus akkor határozatképes, ha az Alapszervezetek által delegált alapszervezeti Képviselık (mandátumok), és az Alapszervezetek Képviselıinek, Elnökeinek a fele (50% + 1 fı) jelen van. A határozatképességhez hozzászámítható az Elnökség szavazati joga is. A képviselt tag jelen lehet, de ilyen esetben szavazati jog nem illeti meg. A döntések érvényességéhez a jelenlévı Képviselık több mint felének (50%+1 fı) szavazata szükséges. A döntések érvényességéhez hozzászámítható az Elnökség szavazati joga is. A döntések nyílt szavazással történnek, kivéve a tisztségviselık választását. A tisztségviselık választása titkos szavazással történik. Ha az összehívott Kongresszus határozatképtelen, akkor leghamarabb tizenöt, legfeljebb harminc napon belül újra össze kell hívni. Elfogadja az Elnökség által tervezetként elıterjesztett Szervezeti és Mőködési Szabályzatot. IV Elnökség (5 tagú) Elnökséget a szakszervezet alapításával egy idıben megválasztani kötelezı. Tagjai más tisztséget egyidejőleg a Szakszervezeten belül nem tölthetnek be. Feladatai: Az Elnökség a Szakszervezet országos ügyintézı, operatív végrehajtó és - a tagság illetve a Kongresszus felhatalmazása alapján - döntéshozó szerve. Két Kongresszus közötti idıszakban irányítja a Szakszervezet mőködését. Az Elnökség 5 tagú, melynek összetétele: 1 fı Elnök; 4 fı Alelnök. Az Elnököt és Alelnököket a Kongresszus választja meg. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az elnökségi ülés összehívása az Elnök feladata. Az érintetteket legalább egy héttel korábban írásban kell értesíteni a téma és az idıpont megjelölésével, a javasolt napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok megküldésével együtt. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt bármelyik elnökségi tag írásban, az ok megjelölésével kéri. A rendkívüli elnökségi ülés elıtt 3 nappal értesíteni kell az érintetteket, az idı, a hely és a napirendi pontokhoz kapcsolódó, rendelkezésre álló anyagokkal együtt. Az Elnökség akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Az Elnökség döntései érvényességéhez a jelenlevı tagok több mint felének (50%+1 fı) egyetértése szükséges. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: dönt a tagfelvételrıl; dönt a tagkizárásokról; a Kongresszus határozatainak végrehajtása;

15 a rendes és a rendkívüli Kongresszus összehívása; állandó vagy ideiglenes jellegő munkabizottságokat hozhat létre; a munkabizottság tagja bárki lehet, nem feltétele az K. É. Sz. tagsági viszony fennállása, tagjai díjazásban részesíthetık, munkáltatói jogkört a munkabizottság tagjai felett az elnök gyakorolja, elfogadja a saját ügyrendjét és jóváhagyja a FEB ügyrendjét; jóváhagyja az Alapszervezetek ügyrendjét és határozatait. Az Elnökség évente írásban köteles beszámolni a Kongresszusnak. Kialakítja az K. É. Sz. Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, majd határozatot hoz arról, hogy ezt tervezetként terjeszti a Kongresszus elé elfogadásra. IV Elnök Elnököt a Szakszervezet alapításával egy idıben megválasztani kötelezı. Más tisztséget egyidejőleg a Szakszervezeten belül nem tölthet be. Feladatai: A Szakszervezet Elnökét a Kongresszus választja. Az Elnök köteles a Kongresszus, és az Elnökség döntéseit képviselni. Ellátja a szakszervezet önálló képviseletét harmadik személyekkel szemben. Irányítja az Elnökség munkáját. Elkészíti az Elnökség ügyrendjét és azt elfogadásra a Szervezeti Mőködési Szabályzattal együtt az Elnökség elé terjeszti. Feladata a szakszervezet - testületei általi felhatalmazásával bér-, foglalkoztatás-, munkaügyi-, szociális kérdésekben történı képviselete a munkáltatókkal és harmadik személyekkel folyó tárgyalásokon, és egyéb fórumokon. Anyagi lehetıségtıl függıen megszervezi a Szakszervezet jogsegélyszolgálatát és biztosítja annak mőködését. Ellenırzi a Szakszervezet vagyonának kezelését, így különösen a Szakszervezet vagyona kezelıit elszámoltatja. Azokban az ügyekben, amelyekben nincs érvényes testületi határozat, az Elnök a tárgyalások elıtt köteles szóban vagy írásban köteles kikérni az Elnökségi tagok véleményét, miután a szükséges információkat rendelkezésükre bocsátotta. Az Elnök tárgyalásai eredményérıl köteles a következı ülésen tájékoztatni az Elnökséget és utólag jóváhagyatni az ott képviselt álláspontot. Az Elnök köteles a Szakszervezet Kongresszusán írásban beszámolni az Elnökség munkájáról és a Szakszervezet elmúlt idıszakában végzett tevékenységérıl. Az Elnök köteles részt venni az Elnökség ülésein. Az Elnök politikai pártban tisztséget nem tölthet be. Dönt a tisztségviselıket megilletı munkaidı-kedvezmény felhasználásról, azonban döntése elıtt köteles kikérni az Elnökség véleményét. Az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogkört a Szakszervezettel munkaviszonyban álló munkavállalók és a munkaidı-kedvezménnyel kikért tisztségviselık felett.

16 A munkaviszony létesítése és megszüntetésére, díjazására vonatkozó döntései elıtt azonban köteles kikérni az Elnökség véleményét. Az Elnököt akadályoztatása esetén az Elnökség által kijelölt Alelnök helyettesíti. IV Általános Alelnök Általános Alelnököt a szakszervezet alapításával egy idıben megválasztani kötelezı. Más tisztséget egyidejőleg a Szakszervezeten belül nem tölthet be. Feladatai: Az Elnök akadályoztatása esetén képviseli a Szakszervezetet. Köteles részt venni az elnökségi üléseken. Tájékoztatja az Alapszervezeti Képviselıket. Felel az Elnökség operatív feladatainak ellátásáért, felügyeli és irányítja az Elnökség által létrehozott munkabizottságokat. Az elnökségi feladatok ellátásában együttmőködik az Elnökkel. IV Szervezési Alelnök Szervezési Alelnököt a szakszervezet alapításával egyidıben megválasztani kötelezı. Más tisztséget egyidejőleg a Szakszervezeten belül nem tölthet be. Feladatai: Köteles részt venni az elnökségi üléseken és negyedévente egyszer beszámolni az Elnökségnek, évente egyszer pedig a Kongresszusnak. Az Elnök távollétében képviseli a Szakszervezetet. Feladata a Szakszervezet taglétszám növekedésének elısegítése, belsı szervezettségének javítása. Elkészíti a Szakszervezet szervezetépítési és képzési tervét. Felelıs a Szakszervezet információs, és nyilvántartási rendszerének kidolgozásáért és annak mőködtetéséért. IV Gazdasági Alelnök Gazdasági Alelnököt a szakszervezet alapításával egy idıben megválasztani kötelezı. Más tisztséget egyidejőleg a Szakszervezeten belül nem tölthet be. Feladatai: Irányítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a Szakszervezet gazdálkodását, gazdasági ügyvitelét. Köteles részt venni az elnökségi üléseken és részt vehet a Szakszervezet egyéb ülésein. Az Elnök távollétében képviseli a Szakszervezetet. Gondoskodik a Szakszervezet vagyonának gazdaságos és biztonságos mőködtetésérıl.

17 Felel a pénzügyi és számviteli rend kialakításáért, a hatályos adó- és számviteli jogszabályok betartásáért. Ellenırzi a bizonylati fegyelem megtartását. Biztosítja a Szakszervezet mőködésének tárgyi feltételeit, valamint gondoskodik azok szinten-tartásáról, pótlásáról, megújításáról. IV Kommunikációs Alelnök Kommunikációs Alelnököt a szakszervezet alapításával egyidıben megválasztani kötelezı. Más tisztséget egyidejőleg a Szakszervezeten belül nem tölthet be. Feladatai: Köteles részt venni az elnökségi üléseken és részt vehet a Szakszervezet egyéb ülésein. Az Elnök távollétében képviseli a Szakszervezetet. Feladata a magas színvonalú, törvényes kommunikáció. Biztosítja a szakszervezeti delegáció külföldi útján a tolmácsolási feladatokat. PR-felelıs, nyilvános szereplésen szóvivı. V. A Szakszervezet gazdálkodása A szakszervezet megalakításának, fenntartásának és mőködésének költségeit valamint a tagságot segélyezı és anyagi támogatási feladatait a tagdíjakból, jogi- és magánszemélyek felajánlásaiból, támogatásából, adományokból és egyéb bevételekbıl fedezi. A szakszervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl a szakszervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A szakszervezet - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat. V. 1. A tagdíj mértéke: munkaviszonyban álló tagok tagdíja a havi bruttó kereset vagy a táppénz 1%- a, nyugdíjasok és jogfenntartók tagdíja a mindenkori havi bruttó 300 Ft, álláskeresık és diákok tagdíja havi nettó 300 Ft. E kategóriába tartozik minden olyan személy is, aki korábban nem rendelkezett munkaviszonnyal. A tagok kötelesek a tagdíjat tagsági viszonyuk fennállása alatt minden naptári hónap utolsó napjáig megfizetni. V. 2. A tagok kötelezettségeként megállapított tagdíj fizetésének módja: készpénzben a szakszervezet pénztárába, bevételi igazolás ellenében; átutalással a szakszervezet bankszámlájára; a munkáltató által történı levonással; Amennyiben a tag a tagdíjat munkáltató által történı levonással kívánja megfizetni, megbízási nyilatkozatot ad a munkáltatónak a tagdíj munkabérbıl való levonásáról, majd a szakszervezet részére történı átutalásáról.

18 V. 3. A bevételek, vagyon hasznosítása, felhasználása. A Szakszervezet a bevételeit az országos központjának és testületeinek mőködtetésére, a közös vagyon megóvására, gyarapítására az Alapszervezeteknek és a tagságnak nyújtott szolgáltatásokra és azok bıvítésére, érdekérvényesítésre, valamint az országos és nemzetközi szövetségben viselt tagsági hozzájárulásra fordítja. A szakszervezet a rendelkezésre álló eszközállományt a Kongresszus által elfogadott költségvetés alapján használhatja fel. A Szakszervezet megszőnése esetén a felhalmozott vagyonról a Kongresszus dönt, annak az alapelvnek a szem elıtt tartásával, hogy a felhalmozott vagyon elsısorban továbbra is valamilyen szakszervezeti mozgalom céljai szolgálatában kell, hogy maradjon, illetve kerüljön felhasználásra. Ha a Szakszervezet feloszlatással szőnt meg vagy megszőnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezık kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekő célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. VI. Szakszervezet tisztségviselıi: A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete felsıbb szakszervezeti szerve a Munkástanácsok Országos Szövetsége. VII. Vegyes rendelkezések A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete Alapszabály módosítását a mellékelt Jelenléti íven felsorolt tagok a március15-én tartott taggyőlésen fogadták el.. szavazattal, igen, nem,.tartózkodott arányban. A szavazáson a 94 tagból jelen volt..fı.

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság ÜGYREND A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva... Mátrainé Bartus Éva RFKB

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa 2015. május 15-én A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

I. FEJEZET. Preambulum

I. FEJEZET. Preambulum AZ LCA CENTER MAGYAR ÉLETCIKLUS-ELEMZİK SZAKMAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Preambulum Az életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) a termékekkel kapcsolatos környezeti tényezık, és potenciális

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18.

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18. MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. január 18. A Fegyelmi Szabályzat hatálya 1. (1) A Magyar Floorball Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Fegyelmi Szabályzatának (a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad 1. oldal, összesen: 32 Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad JEGYZİKÖNYV Felvéve 2010. november 5-én, 9 órai kezdettel, a Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszegrijaras@upcmail.hu SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszegrijaras@upcmail.hu SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. számú melléklet A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA a PSZ XX. Kongresszusának 2013. június 30. napján elfogadott szövegmódosítás egybeszerkesztve a 2012. december 8. napi módosított 2011. március

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 325. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szociális Központ érdekképviseleti fórumának létrehozása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. december

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Választottbíróság Eljárási Szabályzata

Választottbíróság Eljárási Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Eljárási Szabályzata 2008. január 1. További tájékoztatásért forduljon a Választottbíróság Titkárságához. 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben