Házirend Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13."

Átírás

1 Házirend Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok Kollégiumi jogviszony létesítése, megszőnése Diákkörök létrehozásának rendje Diákönkormányzat létrehozásának rendje Kollégiumból történı hazautazás rendje A tanulók nagyobb közössége A vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje és garanciái A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája A kollégiumi média, a diákmédia, a kollégiumi rádió és újság ügye Tanóra nélküli munkanap (-napok) Foglalkozásválasztás, (pedagógusválasztás) rendje Étkezés, kedvezményes étkezés Kollégiumban a magánlakáshoz való jog Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Érdekegyeztetés, érdekképviselet, DÖK joggyakorlásának rendje Diákközgyőlés Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok A tanuló által elıállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Ösztöndíj, egyéb támogatás Tanulói kötelességek teljesítése Foglakozásokon való részvétel... 9 A kollégium Pedagógiai Programja részéletesen tartalmazza a kollégiumi foglalkozásokat illetve az egyes kollégistára nézve kötelezı foglalkozás látogatási szabályokat Munkarend, foglalkozások, szünetek, kimenık rendje A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt tanulói magatartás Eszközök, felszerelések behozatalának szabályozása, védelme, a rábízás rendje Helyiség- és területhasználat rendje Egészségvédelmi, balesetmegelızési, munkavédelmi védı, óvó elıírások A tanulók jutalmazása, büntetése A házirenddel kapcsolatos szabályok A tanulók munkavállalása

3 1. Bevezetı Jelen házirend a nevelıtestületi elfogadást követıen lép hatályba, a megelızı házirendi szabályozás egyidejőleg hatályát veszti. A házirend a következı módosításáig érvényes, idıbeni hatálya a tanév szorgalmi idıszakára korlátozódik, hatálya kiterjed a kollégium egész területére, illetve azon kívül a kollégiumi rendezvényekre, személyi hatálya kiterjed minden tanulóra, dolgozóra, aki a kollégiummal tanulói, munkajogi jogviszonyban áll. A jelen házirendet az intézményi közösség együttmőködése hozta létre, véleményezési jogát a diákönkormányzat gyakorolta. A jelen házirendi szabályozás idıpontjában a kollégiumban szülıi szervezet nem mőködik, így a jogszabályok erre vonatkozó elıírásai nem tudnak érvényesülni. A házirend nyilvánossága: Minden 9. évfolyamos tanuló kézhez kapja. Minden tanári szobában rendelkezésre áll. A kollégium weblapján megtekinthetı. 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok 2.1. Kollégiumi jogviszony létesítése, megszőnése a) Kollégiumi felvételi kérelem benyújtásának feltétele: közoktatási tanulói jogviszony. b) Kiskorú tanulót a szülı, vagy gondviselı írásbeli kérelme alapján mely lehet az iskolába beadott Felvételi jelentkezési lap is nagykorú tanulót saját írásbeli kérelme alapján vesszük fel, beköltözését a számára megjelölt napon és idıpontban biztosítjuk. c) A felvételrıl az igazgató dönt. d) A felvétel egy tanévre szól, a következı évre történı férıhely igényt az aktuális év május hónapjában a csoportvezetı tanárnál írásban kell jelezni. e) Minden felvett tanulónak visszaigazolást küldünk. f) Beköltözés: mindenkor névre szóló, írásos értesítés alapján. g) Kollégiumi tagsági viszony beiratkozással létesül kiskorú tanuló esetén a szülı is aláírja. h) Kollégistáinkat fényképes kollégiumi könyvvel látjuk el, mely segítségével a jogosítványok jelentıs részét gyakorolhatja (kimenı, eszköz-, helyiség- használat). A könyv az épületbe való belépést is biztosítja. i) A kollégiumba történı beiratkozással a szorgalmi idıszakban megilletik a kollégistát a törvények, rendeletek által garantált általános jogok, továbbá a jelen Házirend biztosította jogok. Tanítási szünetekben a kollégium takarékossági okokból bezárhat. j) Kollégiumi tagsági viszony megszőnése: a tanulói jogviszony megszőnésével, kizáró fegyelmi határozattal, érettségizett tanuló saját írásbeli kérésére, kiskorú tanuló esetén a szülı írásbeli kérésére, fizetési hátralék esetén, szorgalmi idıszak végén. k) A szorgalmi idıszak alatt a kollégiumi tagság megszüntetésének (kiköltözésnek) módja: a tervezett kiköltözést egy rendszeresített formanyomtatványon, írásban jelenti be a tanuló, melyet a kiköltözés napján le kell adnia csoportvezetı tanárának. l) Kiköltözés: a tanév rendje szerinti utolsó napon adminisztráció nélkül, a tanév más idıpontjában a szabályozott eljárás szerint kezdeményezése a csoportvezetınél. 3

4 2.2. Diákkörök létrehozásának rendje A tanulók kezdeményezésére diákkörök alakulhatnak. Feltételek: a) A diákkör minimális létszáma 6 fı. b) Írásos mőködési szabályzattal rendelkezik. c) Tevékenysége illeszkedik a pedagógiai programhoz. d) Az intézményi támogatás módjáról és mértékérıl a tantestület dönt Diákönkormányzat létrehozásának rendje a) A tanulók, a tanulóközösségek érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. További segítıje az igazgató által e feladatkörrel megbízott pedagógus, akinek személyérıl az igazgató a DÖK-kel egyeztet. b) A diákönkormányzat a nevelıtestület véleményének kikérésével dönt saját mőködésérıl, a diákönkormányzat mőködéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, a kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és mőködtetésérıl, valamint a tájékoztatási rendszer (újság, rádió stb.) szerkesztısége tanulói vezetıjének (felelıs szerkesztıjének), munkatársainak megbízásáról. c) A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelıtestület hagyja jóvá Kollégiumból történı hazautazás rendje a) A tanulók péntekenként az iskolai tanítás befejeztével általában hazautaznak. A pénteken távozó tanulókat a kollégium úgy tekinti, hogy haza utaztak, értük felelısséget nem tud vállalni. Az itt maradási szándékot szerdán estig írásban kell jelezni. Ebben az esetben tudunk étkezést is biztosítani. Indokolt esetben, ha elmarad a szerdai feliratkozás, az ügyeletes tanárnál kell itt maradásra jelentkezni. b) A hét végén a kollégium elhagyásának szándékát és célját az ügyeletes tanárnak jelezni kell. c) A hazautazás megtiltható, ha erre pl.: rendészeti ok van, vagy ha hétvégi program szerepel kollégiumi dokumentumban (pl. AJTP pedagógiai program) A tanulók nagyobb közössége Minimum 25 fı, vagy egy kollégiumi csoport 2.6. A vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje és garanciái a) A kollégiumban folyó nevelés során kerülünk mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, pedagógiai programunk és minden más belsı szabályzónk az esélyegyenlıségi törvény szabályozását tiszteletben tartja. b) Tilos mindenfajta személyiségi jogot sértı, vagy diszkriminatív kifejezés használata. 4

5 2.7. Jogorvoslati jog gyakorlása - kérdezés-érdemi válasz rendje a) Az intézmény a jogsérelmek és az érdeksérelmek kezelésére belsı jogorvoslati fórumrendszert mőködtet. Ennek elsı szintje a közösség DÖK vezetısége, második szint a csoportvezetı tanár, harmadik szint a kollégiumi DÖK vezetıség, negyedik szint az igazgató. b) Az igazgató rendszeres információcserét biztosít a DÖK-nek páros hétfın tól a 108.sz irodában. Egyéb fórumok: a) diákközgyőlés legalább évi egy alkalommal b) diákpanasz bizottság mőködtetése, vagy diák-ombudsman választás a DÖK joga. c) Ha a fentieken a diák (vagy képviselıje) nem jár eredménnyel, akkor az írásos jogorvoslati kérelmet megfogalmazhatja a diák, vagy képviselıje, vagy a DÖK. d) jogsérelem esetén ha a kollégium igazgatója által meghozott döntést továbbra is sérelmezi a tanuló az írásos jogorvoslati kérelmet az elsıfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához kell benyújtani. Az elsıfokú jogkör gyakorlója: A kollégium tantestülete. Az elsıfokú jogkör képviselıje: a kollégium igazgatója. Címe: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 13. e) Az intézményhasználók kérdéseinek biztos célba érése érdekében bármely más megoldás mellett mőködtetjük az írásbeli kérdésfeltevés lehetıségét. Az e célra készített őrlap a DÖK képviselıktıl kérhetı. Bedobható a titkárság ajtaja mellett lévı levélszekrénybe. A válaszokat havi rendszerességgel a DÖK-ön keresztül a feladóhoz juttatjuk. A név nélküli kérdések megválaszolását a tartalomtól függıen teljesítjük a portai elektronikus hirdetıtáblán A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája Minden tanuló az ıt érintı kollégiumi kérdésekben véleményezési jogot kap, mellyel úgy élhet, hogy véleményét írásban a diákönkormányzaton keresztül a vezetıséghez tudja eljuttatni. A véleményeket a vezetıség a kollégiumi folyamatok szervezésekor figyelembe veszi. Tanévenként egy alkalommal nyilvános fórumot küldött-közgyőlést tartunk, ahol bárki elmondhatja véleményét. A tanulók tájékoztatásának rendje: a) A Házirendi szabályozás tartalmáról minden tanuló beköltözéskor írásos formában részesül. b) Az intézményi folyamatokról a tanulókat több csatornán tájékozódhatnak. Ilyenek az aulában elhelyezett képújság, hirdetıtáblák, a lakószinteken lévı faliújságok. c) Hetente megszervezett csoportvezetıi foglalkozás, ahol a pedagógus minden aktuális tájékoztatást megad. d) Fentieken túl a speciális területeken dolgozók (élelmezésvezetı, gondnok), illetve az intézményvezetıje a felmerülı kérdésekben a tanulóknak tájékoztatást ad A kollégiumi média, a diákmédia, a kollégiumi rádió és újság ügye a) Intézményünk elvi támogatást nyújt a diákmédia minden formájához. b) Újság, rádió esetében a szerkesztıbizottság valamint a vezetı választási rendjérıl a média maga dönt. c) Információcserélési folyamat: az igazgató a média rendelkezésére áll minden hétfın a tantestületi értekezlet után ( ) 5

6 d) Az aulában elektronikus hirdetıtábla mőködik, melyen a kollégium hivatalos közleményeit is megjelenítjük Tanóra nélküli munkanap (-napok) a) A DÖK a -napok elıtt egy hónappal írásban átadja a három nap tervezett programját, melyet, ha egyéb intézményi dokumentumot nem sért, a tantestület hagy jóvá. A nevelıtestület a programok segítésében, felügyeletében közremőködik. b) A három napra vonatkozóan a helyiséghasználat speciális rendjérıl az igazgató és a DÖK megállapodik Foglalkozásválasztás, (pedagógusválasztás) rendje a) A kollégium személyi feltételrendszere lehetıvé teszi, hogy a szorgalmi idıszak kezdetén a beköltözés után ig a tanuló pedagógust, illetve tanulócsoportot válasszon. Erre az igazgatóhoz benyújtott írásbeli kérelem útján nyílhat lehetıség, mely a következıket tartalmazza: az elbocsátó csoportvezetı tanár egyetértése, a fogadó csoport tanárának egyetértése. b) A tanuló a fakultatív foglalkozásokról illetve a kötelezın kívüli tevékenységekrıl a tanári szobák mellett elhelyezett faliújságon keresztül értesül. A tanuló írásban csoportvezetı tanárán keresztül jelentkezhet választható foglalkozásokra, melyeken jelentkezése után a részvétele kötelezı Étkezés, kedvezményes étkezés a) Minden kollégiumot igénylı tanuló minden tanév elsı hónapján teljes ellátást kap, ezért a jogszabályban meghatározott térítési díjat fizet. Ez a befizetés egyúttal a kollégiumi hely lefoglalását is jelenti. A szeptember hónapot követıen: b) évfolyamos tanulók ellátásáról, napi háromszori étkeztetésükrıl igény szerint gondoskodunk. Szülıi kérvény (csökkentett étkezési ellátás megrendelésére jogosít) esetén figyelembe vesszük az egyéni elfoglaltságokat, illetve más okokat. A évfolyamos tanulók nagykorúságukból adódó felelısségükre tekintettel tetszıleges ellátást rendelhetnek. c) Térítési díj: a kollégiumi alapellátás ingyenes, csak az étkezésért kell a jogszabályok szerinti összeget fizetni. A térítési díjat az étkezési szolgáltatás igénybevétele elıtti hónapban, tehát elıre kell befizetni, melynek aktuális idıpontjáról a tanulókat tájékoztatjuk. Visszatérítés: betegség esetén, ha a tanuló, vagy tanára ezt megfelelı idıben jelzi, akkor a jelzést követı harmadik munkanaptól, illetve kiköltözés esetén ha azt legalább három munkanappal elıbb tudjuk a kiköltözést követı naptól. d) Kedvezményt a tanév kezdetén, vagy a család életében bekövetkezı, kedvezményre jogosító változás esetén a csoportvezetı tanárhoz benyújtott írásbeli kérvénnyel kell kérni. Az alapszolgáltatásokért is térítési díjat köteles fizetni a hatályos jogszabályok szerint az a tanuló, aki az iskolában tandíjfizetésre kötelezett. e) A fenti szabályozás további részletezése, eljárásrendje, a szükséges nyomtatványok az élelmezésvezetınél találhatók Kollégiumban a magánlakáshoz való jog a) Lakószoba: a kollégisták lakószobájukban elhelyezett tárgyaiért az intézmény korlátozott felelısséget vállal. Nevezetesen megteremti a zárható egyéni szekrény és a zárható szobaajtó feltételeit. A kollégium mőködési elégtelenségébıl keletkezett kárt a 6

7 tanuló számára megtérítjük. Lopás, betöréses lopás esetén a tanuló, vagy képviselıje rendırségi feljelentéssel élhet. b) A lakószoba ajtaját tilos kulccsal belülrıl bezárni! A pedagógus bejutási lehetıségét mindenkor biztosítani kell. c) A lakószobában elektromos berendezés a tőz-és balesetvédelmi utasítás betartása mellett is csak külön engedéllyel használható. Nem üzemeltethetı különösen: fızı, sütı, melegítı berendezés. d) A kollégiumban a fızéshez nincsenek biztosítva a higiéniai és biztonsági feltételek, tehát a teakonyhákban tea fızésén (és készétel melegítésen) kívül egyéb fızési lehetıség nincs. e) Az étkezés után az igénybevett eszközöket (tányér, evıeszközök, ételtartók) el kell mosogatni, és rendezett körülmények között kell tárolni. f) A lakószobákban élelmiszer tárolása tilos, kivéve konzerv, illetve jellegében hasonló élelmiszerek (csoki, üdítı). g) A lakószobába pedagógiai céllal (a fenti szabályok betartásának ellenırzése, nevelési szándék) a kollégiumi nevelıtestület tagja bármely idıpontban jogosult belépni (munkaköri leírása erre kötelezi is). Bezárt szobát köteles az ellenırzés után visszazárni. A pedagógus a tanuló személyes tárgyait ellenırzési céllal kizárólag a tanuló jelenlétében tekintheti meg (szekrények, fiók tartalma), ezt a tanulónak megtagadnia nem szabad. h) A lakószobába takarítási céllal a takarítónı bemegy, takarítás után az ajtót köteles visszazárni Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje a) Amennyiben a kollégiumba beköltözı tanuló súlyos betegséggel rendelkezik (például: epilepszia), a tanuló a beköltözéskor köteles a betegségérıl csoportvezetı tanárát tájékoztatni. b) A beteg tanuló :00 között betegellátásra köteles jelentkezni a kollégium ápolónıjénél. Az ápolónı távollétében, illetve 14:00 után az ügyeletes nevelıtanárnál kell jelentkezni. c) Az egészségügyi. szervezetekkel az ápolónı tart kapcsolatot, a tanulók az ı segítségével juthatnak orvosi ellátáshoz, és információhoz. d) Az orvosi rendelı nyitva tartása a földszinti információs táblán található. e) A tanuló bármilyen betegségére szedett gyógyszereit kizárólag saját maga használhatja, tanulótársának még kérésre sem adhat belıle. Fel nem használt, vagy lejárt szavatosságú gyógyszereket nem tárolhat, azokat le kell adnia az ápolónınek. f) Egészségügyi szempontból a hőtıszekrényeket, a szobákat, és a tanulók szekrényeit az ápolónı is ellenırizheti. Az otthonról hozott romlandó élelmiszereket egészségmegırzési okból a visszaérkezést követı harmadik napon a hőtıszekrényekbıl is eltávolítjuk. Hosszú hétvégéken és szünetek alatt a hőtıszekrényeket takarékossági okból kikapcsoljuk, elıtte minden esetben írásban hívjuk fel erre a figyelmet Érdekegyeztetés, érdekképviselet, DÖK joggyakorlásának rendje a) A tanulókat közvetlenül érintı igazgatói, nevelıtestületi döntések elıkészítı szakaszában a kollégiumvezetés kikéri a DÖK véleményét, javaslatát. A tantestület biztosítja, hogy olyan értekezleteken, melyek témája a kollégiumi közélet, a tanulói 7

8 jogok és kötelességek teljesülése, jelenléti, véleményformálási jogot biztosít a DÖKnek Diákközgyőlés a) Intézményünkben évente legalább egy alkalommal küldött közgyőlést tartunk. b) A tartalmi elıkészítést a tantestület véleményének kikérésével a DÖK végzi. c) Szervezési szintek: csoportközösségek, tantestületi képviselet, pedagógiai kiszolgáló személyzet képviselete, kollégiumvezetés. A közgyőlést egy héttel elıre a faliújságokon írásban meg kell hirdetni. Ki kell írni a témát, a témafelelıst, az írásban leadható hozzászólások és kérdések leadásának helyét. d) A közgyőlés állásfoglalásairól, döntéseirıl a kollégiumhasználókat írásban (faliújságok - vezetés, DÖK), illetve szóban (csop. vez. tanárok) értesíteni kell Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok A kollégiumban ezt a feladatot a csoportvezetı pedagógusok látják el. Azt a tanulót, aki a gyermekvédelem illetve az ifjúságvédelem vonatkozásában saját kezdeményezéső lépéseket kíván tenni, a csoportvezetı tanára segíti ebben a folyamatban A tanuló által elıállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékő díjazás illeti meg, ha az általa elıállított dolog (szellemi alkotás, termék) a kollégium a tulajdonába kerül és annak értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. A megfelelı díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülıje egyetértésével - és a kollégium állapodik meg, ha alkalomszerően, egyedileg elkészített dolog értékesítésébıl, hasznosításából származik a bevétel Ösztöndíj, egyéb támogatás a) A kollégiumi tanulók tevékenységük elismeréseként anyagi ösztöndíjban, támogatásban részesülhetnek, illetve szociális helyzetük alapján kedvezményt kaphatnak. b) Kollégium a diákokért alapítvány támogatási elvei: az arra érdemeket szerzı diákok támogatására jött létre. Az alapítványtól anyagi támogatást azok a diákok kaphatnak, akik sokat tettek a kollégiumért, illetve eredményesen képviselik a kollégiumot különbözı rendezvényeken, versenyeken. Ennek keretében a kiemelkedı közösségi munkát végzı tanulók támogatására is lehetıség nyílik. c) Az Arany János Tehetséggondozó Programban tanulók külön ösztöndíjban részesülhetnek kimagasló tanulmányi munkájuk, valamint kiemelkedı közösségi szerepvállalásuknak köszönhetıen. Ezen támogatás elvei és eljárásrendje külön szabályozásban található, melyrıl a csoportvezetı tanárok tudnak tájékoztatást adni. Ugyancsak külön eljárásrend szerint lehet igényelni szociális támogatást, étkezési támogatást. Az elosztás elvei és eljárásrendeje külön szabályozott, részletes tájékoztatást a csoportvezetı tanár ad. d) Szociális alapon, a jogszabályok által meghatározott esetekben a kollégium étkezési díj vonatkozásában támogatást nyújt. Ennek megszerzése érdekében a szülı írásos kérelemmel fordulhat az intézmény vezetéséhez. A szükséges nyilatkozatokhoz az őrlapokat biztosítjuk. 8

9 3. Tanulói kötelességek teljesítése 3.1. Foglakozásokon való részvétel A kollégium Pedagógiai Programja részéletesen tartalmazza a kollégiumi foglalkozásokat illetve az egyes kollégistára nézve kötelezı foglalkozás látogatási szabályokat. a) A tanórákon, választott foglalkozásokon a megjelenés kötelezı. b) A tanórai kötelezettség alól a csoportvezetı tanár részben vagy egészben ad, illetve adhat felmentést az alábbi szempontok alapján: 4,5 feletti tanulmányi eredmény esetén mérlegelés nélkül, 4,0 feletti tanulmányi eredmény esetén annak a tanulónak jár a felmentési kedvezmény, akinek nincs fegyelmezı, illetve fegyelmi büntetése, tanulmányhoz kapcsolódó iskolai elfoglaltság esetén az elfoglaltság idejére, igazolt sportolónak az edzés-elfoglaltságok idejére szülıi kérvény mellett, érettségizett tanulónak mérlegelés nélkül A foglalkozások alóli felmentési igényt a csoportvezetı tanár felé kell jelezni, aki a felmentést írásban a tanuló kollégiumi könyvében rögzíti. A fenti kedvezmények tanév közben a feltételek változása esetén - visszavonhatók. c) Minden tanuló köteles részt venni hetente egy-egy óra - csoportfoglalkozáson, - szabadidıs foglalkozáson, melyet a kollégiumi kínálatból maga választ, - tematikus foglalkozáson, ezen kötelezettség alól felmentés nem adható. d) Hiányzások igazolásának rendje: a kollégiumi hiányzást követı 24 órán belül a tanuló köteles nevelıtanárának írásbeli igazolást bemutatni (orvosi, szülıi, iskolai). e) Késésnek minısül a foglalkozáskezdés után önhibából történı késıbbi megérkezés, mely magatartás következménye fegyelmezı, vagy fegyelmi intézkedés lehet. A késett tanuló köteles a foglalkozáson részt venni. f) Igazolatlan távolmaradások következménye fegyelmezı, vagy fegyelmi intézkedés. 9

10 A tanóra és a kimenı az iskolatípus és a tanulmányi eredmény függvényében iskolatípus Heti kötelezı tanóra Gimnázium 12 Tanulmányi átlag esetén < > 4 < 3 a tanóra helyszíne tanulószoba lakószoba választható tanulószoba Szabad kimenı > 4.5 jár > 4. adható > 4.5 jár Szakközépiskola lakószoba > 4. adható Szakiskola 6+4* > 3.5 < választható tanulószoba lakószoba > 4.5 jár > 4. adható > 3 < 2.5 választható tanulószoba > 4.5 jár Sportoló lakószoba > 4. adható > 3 választható *A szakiskolai tanuló további 4 óra pedagógus által irányított felkészítı foglalkozáson vesz részt Munkarend, foglalkozások, szünetek, kimenık rendje a) A házirend és a napirend együttesen szabályozza a fenti kérdéskört. b) A foglalkozások idıtartama: c) Felkészítı foglalkozások: 45 perc i. (Tanóra, felzárkóztatás, tehetséggondozás, tantárgyi szakkör, speciális ismereteket adó tematikus foglalkozás) d) Csoportvezetıi foglalkozás: 45 perc e) Szabadidıs foglalkozások: 45 perc f) Tanóra :45 közben 3x15 perc szünet. Tanulás a tanulószobákban és a lakószobákban történhet. Konkrét esetekrıl a csoportvezetı tanár dönt. g) Felkészítı foglalkozások listája (téma, idıpont, hely, tanár) az emeleti faliújságokon látható. Jelentkezés a csoportvezetı és a foglalkozásokat vezetı tanárokon keresztül lehetséges. h) A csoportfoglalkozások rendje az emeleti faliújságokon található. i) Az emeleteken naposi szolgálat mőködik, a beosztás rendje, valamint a napos feladatköre az emeleti faliújságokon olvasható. A beosztást a csoportvezetı tanár szervezi. Felmentés ezen önkiszolgáló tevékenység alól nem adható. 10

11 j) A kollégium tanulmányi munkára felkészítı foglalkozásokat tart. A tanulónak kötelezı részt venni heti 12 óra tanórán, továbbá heti 1 óra tanórán kívüli felkészítı foglalkozáson, heti 1 óra csoportfoglalkozáson, valamint heti 1 óra általa választott szabadidıs foglalkozáson. Amennyiben a tanuló választ foglalkozást utána a foglalkozásokon való részvétele kötelezı. Összesen a fentiek alapján a kollégista heti 15 óra foglalkozásra kötelezett. k) Tanóra alól teljes vagy részleges felmentés adható: sportolónak; szakiskolai tanulónak; nagykorú és második szakmáját tanuló, vagy szakma utáni érettségi képzésben részt vevı tanulónak; tanulmányi eredmény alapján bármely kollégistának. Foglalkozás alóli felmentésrıl és tanórai helyszín-változtatásra irányuló kérelmekrıl egyéni mérlegelés után kizárólag a csoportvezetı tanár dönt. E felmentés egyéni kedvezmény, amely az adott tanulóval szemben felmerülı fegyelmi probléma esetén bármikor visszavonható. l) A tanulónak joga van a pihenéshez és ezt a jogot kölcsönösen biztosítani kell, különösen óra között. Ezen idıszakban csak a saját szobában lehet tartózkodni, illetve az ügyeletes tanár engedélyével a tanulószobában lehet tanulni óráig. m) Az intézmény nyitva tartása naponta ig. Ettıl eltérı idıpontban való távozást (kimenıt) kérni lehet, mely kérés elbírálása a csoportvezetı tanár joga. n) Kimenık rendje: o) Az állandó kimenı 9. évfolyamos tanulóknak óráig, felsıbb éveseknek ig adható, visszavonásig érvényes. p) Eseti kimenıt, egy-egy alkalomra szóló kimenıt a közösségvezetı, illetve az emeleti ügyeletes nevelıtanár adhat. q) Rendszeres kimenıt (pl. edzésre) a csoportvezetı tanár adhat. r) A kimenıket a kollégiumi igazolvány megfelelı rovatába kell bejegyezni, és azt az emeleti tanárral alá kell íratni. Az intézmény elhagyásakor, illetve visszaérkezéskor az igazolványt a portás vagy a tanár kérésére fel kell mutatni. A kollégiumba való visszaérkezést az ügyeletes tanárnak láttamozni kell. s) A 6-9. évfolyamos tanuló vasárnap este ig, a felsıbb évfolyamos tanuló ig köteles a kollégiumba visszaérkezni. Az ettıl eltérı visszaérkezésre csak szülıi kérésre, írásbeli igazolás ellenében van lehetıség. t) A tanuló a kollégiumba történı vasárnapi visszaérkezésétıl a péntek délutáni távozásáig kizárólag iskolai feladatai teljesítése (pl. szakmai gyakorlat) érdekében hagyhatja el a várost, Székesfehérvár minden egyéb elhagyásához szülıi engedélyre van szükség A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt tanulói magatartás Jelen szabályozás azokra az idıszakokra vonatkozik, amikor a tanuló felügyeletét a kollégium látja el, de a tanuló nem tartózkodik a kollégiumban vagy azért, mert valamilyen kollégiumi programon vesz részt, vagy azért, mert az épület elhagyásához a kollégium engedélyt adott. Ezen idıszakokban is köteles betartani a Házirend értelemszerően adaptálható szabályait. a) Elvárás, hogy a kollégista a kollégiumon kívül tartózkodása során is tartsa be az alapvetı, és általánosan elfogadott együttélési, és viselkedési normákat. b) Amennyiben a tanuló ellen, vagy érdekében a kollégiumon kívül eljárás folyik, kötelessége errıl a csoportvezetı tanárát haladéktalanul tájékoztatni. 11

12 N A P I R E N D H É T K Ö Z N A P Ébresztı Reggeli Tisztálkodás, reggeli, szobarend Iskola A szobarend ellenırzése A szobarend ellenırzése az érettségizett tanulóknál Ebéd Kimenı / Ha más kötelezettség nincs / Tanóra I Tanóra II Tanóra III Tanóra IV :00 Vacsora Kötelezı foglalkozások, ha nincs ilyen, akkor ig kimenı (10. Évfolyam alatt 20:00-ig) vagy szabadfoglalkozás Elıkészület a lefekvéshez Létszámellenırzés a szobákban, villanyoltás P É N T E K ig Ugyanaz, mint hétköznap ig Hazautazás, Kimenı (9. évf. tanulóknak ig, érettségizetteknek ig adható) Ugyanaz, mint hétköznap S Z O M B A T - V A S Á R N A P Létszámellenırzés, reggeli, programegyeztetés Kimenı Ebéd Kimenı - kivétel: 9. évfolyamos tanulóknak ig adható érettségizett tanulónak ig adható Ugyanaz, mint hétköznap. Rendkívül indokolt esetben egyes csoportoknak vagy tanulóknak a napirendje másképp is meghatározható, az igazgatóval történt egyeztetés alapján. Az így kialakult napirendet a kollégiumi tagsági könyvbe be kell írni. Eltérı a napirend : a tehetséggondozó csoportokban, a sportemeleten, az érettségizett csoportoknál. Azokat az eltéréseket, melyeket a jelen házirend elvi szinten sem tartalmaz, a csoportvezetı tanárok határozzák meg. 12

13 4. Eszközök, felszerelések behozatalának szabályozása, védelme, a rábízás rendje a) A kollégium eszközeit a tanuló az elıírásoknak és a pedagógus utasításainak megfelelıen kezelje. b) A tanuló általános felelısséggel tartozik az intézmény vagyontárgyai, helyiségei iránt. A szándékosan, vagy vétlenül okozott kárt (egészben vagy részben) meg kell téríteni. A károkozásról a csoportvezetı tanár jegyzıkönyvet vesz fel, mely alapján a kollégium a szülıt írásban értesíti a döntésrıl. c) A tanuló kérésére saját célra igénybe veheti a kollégium bizonyos vagyontárgyait (sportszerek stb.). Napi használati eszközöket illetve helyiségkulcsokat a tanári szobából vagy a portáról kollégiumi igazolványuk leadása mellett kikölcsönözhetik. Értékesebb eszközöket írásban lehet átvenni, átvételkor aláírásával tudomásul veszi, hogy egyúttal vagyonvédelmi felelısséget is vállalt. Az esetleges kárt ez esetben is meg kell téríteni. d) A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges tárgyak kollégiumba történı behozatalát a Házirend nem tiltja, de felelısségvállalás nem biztosított. Egyéb jogszabályok miatt a Házirend megfogalmazza a tiltott tárgyak listáját. Így különösen nem behozhatóak: szeszes ital, kábító- tudatmódosító szer, kereskedelmi célt szolgáló cikkek, tárgyak, veszélyt hordozó eszközök (robbanó, szúró, ütı, vágó eszközök). e) Kiskorúak (18 év alattiak) számára dohányáru behozatala, tárolása és készítése tilos. Nagykorú tanulók dohányterméket csak kiskorúak által nem látható helyen tarthatnak (zseb, szekrény, fiók). 5. Helyiség- és területhasználat rendje a) Az intézmény területe: Az épület és a kerítés által körbezárt terület beleértve a sportpályákat, és a belsı udvart, valamint az épület elıtti parkot. b) Az intézmény nyitva tartása naponta: (kollégiumi szünetekben az intézmény létesítményeinek használata nem lehetséges.) c) Foglalkozásokon kívül is a létesítmények használata csak pedagógus felügyelete mellett lehetséges. Speciális létesítmények, területek szabályai: az átlagos tantermektıl eltérı helyiségek használati rendje az adott helyiségben kifüggesztve megtalálható, betartásuk kötelezı (Kondi-terem, könyvtár, szauna, számítógépes termek, stb.). d) DÖK-re irányadó külön szabályok: a DÖK KUCKÓ" használata kizárólagosan a DÖKöt illeti meg. A DÖK mőködéséhez indokolt esetben igénybe veheti a fénymásolás, a postázás, a telefonálás lehetıségét. Az indokoltságot a DÖK segítıje határozza meg. e) A lakószobák használati rendje: a szobákat a tanulóknak kell rendben tartani (egyéni dolgok elpakolása, beágyazás, székek felrakása, takaríthatóság biztosítása). A rendet délelıttönként az ügyeletes tanár ellenırzi és értékeli. A lakószobákban szórakoztató elektronikai eszközöket csak mások zavarása nélkül lehet mőködtetni tanórán kívüli idıben, ig. A szobák falára, bútorokra dekorációkat ragasztani, firkálni nem szabad. Dekorálás a felszerelt tartók segítségével történhet. Balesetvédelmi okokból az ablakpárkányon tilos bármit tárolni. Tilos az ablakokon bármit kidobni, kikiabálni, kihajolni, a szomszédos lakókörnyezet nyugalmát zavarni. A szobákban csak a csoportvezetı tanár által engedélyezett elektromos készülékek használhatók. Esetenként a kollégiumban vendégek tartózkodhatnak, az e célra kijelölt szobákban a személyes holmikat (ágyhuzatot is) el kell zárni. f) A lakószobákat a tanulók kötelesek rendben tartani, szükség esetén a heti egy a kollégium dolgozói által végzett - takarításon túlmenıen is kitakarítani. g) Az ágynemőhuzatot legalább háromhetente tisztára kell cserélni. 13

14 h) Hétvégi hazautazás elıtt az ablakokat és a szobaajtót be kell zárni, a vízcsapokat el kell zárni, az elektromos eszközöket áramtalanítani kell, a szemetest pedig ki kell üríteni! 6. Egészségvédelmi, baleset megelızési, munkavédelmi védı, óvó elıírások a) Minden kollégiumhasználó kötelessége, hogy a munka-, tőzvédelmi, baleset-megelızési szabályokat megismerje és betartsa. Az elsı emeleti információs táblán e szabályzatok olvashatók. A megismertetésükért felelıs a csoportvezetı tanár. b) Veszélyhelyzet, baleset észlelése esetén minden kollégiumhasználó köteles azonnal a legközelebbi kollégiumi dolgozót, pedagógust értesíteni. Szükség esetén a portán keresztül hívható segítség. c) Tiltott cselekvés az intézmény területén a dohányzás, egyéb tőzveszély okozása, pl. a lakószobákban fızı, főtı berendezések használata. Veszélyes tárgyak, fegyvernek minısülı szúró, vágó, ütı eszközök, robbanószerek, petárda tanulónál történı megtalálása esetén a vezetés a rendırségen keresztül szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 7. A tanulók jutalmazása, büntetése A tanulók jutalmazásának elvei és formái: A kiemelkedı teljesítményt nyújtó tanuló jutalomban részesíthetı. a) A jutalmazás formái: nevelıtanári dicséret, igazgatói dicséret nevelıtanári javaslat alapján, jutalomkönyv nevelıtanári javaslat alapján, alapítványi jutalom nevelıtanári és DÖK javaslat alapján, kollégiumi emlékplakett tantestületi és DÖK javaslat alapján ösztöndíj (AJTP) A fegyelmezı intézkedések formái és alkalmazásának elvei: A házirend megsértéséért a tanulót meg kell büntetni. A súlyosan jogellenes magatartásért írásbeli büntetést kell alkalmazni. b) A fegyelmezı intézkedések formái: - Szóbeli figyelmeztetés - Kedvezmények megvonása - Nevelıtanári intés - Igazgatói intés - Igazgatói megrovás Az egyes fokozatokból egy tanév alatt maximum kettı adható. c) Fegyelmi büntetés: A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért Nkt. (58 (7)) alapján: - megrovás - szigorú megrovás - meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása - áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba, - kizárás 14

15 Súlyos jogellenességek meghatározása a) Súlyos szabálytalanság az életveszélyt vagy balesetveszélyt okozó magatartás, továbbá a tanári intézkedés szándékos akadályozása. Baleset- és tőzvédelmi oktatáson beköltözést követıen minden tanulónak kötelessége részt venni, és ezt aláírásával igazolni. Az oktatás megszervezése a csoportvezetı tanár kötelessége. b) Vészhelyzet, tanulótárs veszélyeztetettsége esetén passzív magatartás, segítségnyújtás elmulasztása. c) Súlyosan elitélendı tanulói magatartás az agresszió, a bántalmazás, mások megalázása, a lopás, mások egészségének veszélyeztetése, szándékos rongálás, kábítószer, illegális tudatmódosító szer tárolása, használata és terjesztése, dohányzás, és az alkoholfogyasztás. A kollégiumba tilos alkoholtól- és egyéb szerektıl bódult állapotban bejönni, ezeket a szereket behozni, benn tárolni. d) A szándékos rongálás a fegyelmi büntetés mellett kártérítési kötelezettséggel is jár. e) Ezen tiltott magatartásformáknak nem csak a kollégium területén, hanem a kollégium által szervezett, kollégiumon kívüli rendezvényeken, programokon való elıfordulása is súlyos jogkövetkezménnyel jár, fegyelmi eljárás indítását vonhatja maga után. f) Szintén fegyelmi eljárást vonhat maga után, a házirend bármely pontjának sorozatos, a fegyelmezı intézkedések ellenére történı ismételt megszegése. g) A tanulók kötelesek betartani a társas együttélés alapvetı normáit. Súlyos kötelezettségszegésnek minısül a kollégium rendjét, a diáktársak és a kollégiumban dolgozók nyugalmát ismételten és szándékosan zavaró magatartás. h) Súlyos kötelezettségszegésnek minısül a kötelezı és a kötelezıen választható foglalkozások ismételt elmulasztása, vagy az ezekrıl történı ismételt késés. i) Súlyos kötelezettségszegésnek és veszélyeztetı magatartásnak minısül a lakószobák ablakán tárgyak kidobása. j) A tanulók villanyoltás (22.00 óra) után azon a szinten kötelesek tartózkodni, amelyiken a lakószobájuk található. A szintrıl történı eltávozáshoz az éjszakai ügyeletes pedagógus engedélye szükséges. k) A tanulók a füstmentes lépcsıházat kizárólag veszélyhelyzet esetén használhatják. l) Súlyos kötelezettségszegésnek minısül a kollégium épületének, udvari felszerelési tárgyainak és ingó vagyontárgyainak rongálása. Ilyen esetben a tanuló a kárt köteles megtéríteni és ellene fegyelmi eljárás indítható. m) Súlyos kötelezettségszegésnek minısül a lakószintek és közösségi terek szándékos beszennyezése, a szemetelés. 8. A házirenddel kapcsolatos szabályok a) A tanulókkal csoportfoglalkozásokon, a tanárokkal tantestületi értekezleten történik az értelmezı megismertetése. b) A Nemzeti köznevelési törvény és végrehajtási rendeletének, a Pedagógiai Programnak, valamint a kollégiumi Szervezeti Mőködési Szabályzatának megismerhetısége az intézmény könyvtárában minden kollégiumhasználó számára biztosított. c) A házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése minden pedagógus és a DÖK feladata. d) Módosítási igénnyel minden, a Házirendet aláíró fél élhet. 9. A tanulók munkavállalása A tanulók munkavállalását a csoportvezetı tanár engedélyezheti, akihez írásos kérelmet kell benyújtani amely tartalmazza: - Munkáltató által aláírt munkaszerzıdést 15

16 - Osztályfınök engedélyét - Kiskorú tanuló esetén a szülı hozzájárulását(csak hét végi munkára adható engedély) Székesfehérvár, Legitimációs záradék Elfogadta: a tantestület Az errıl szóló jegyzıkönyv iktatószáma: p.h. jkv. igazgató Törvényes jogkörét gyakorolta: a diákönkormányza. Aláírásukkal tanúsítják, hogy a Házirendhez kapcsolódó jogkörükkel az eljárás szakaszában folyamatosan élhettek. Véleményük: a jelen szabályzatot támogatják. p.h. DÖK képviseletében Szülıi szervezet nem mőködik. Publikálás formája: Értelmezı megbeszélés a jóváhagyást követı alkalmazotti értekezleten. Elhelyezés a tanári szobákban, könyvtárban igazgató Jóváhagyta: 16

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007.

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007. HÁZIREND a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások Érvényes: 2007. szeptember 01-tıl Készítette: Kiss László Varga Éva Varga Veronika I. A kollégiumi

Részletesebben

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1 A házirend célja 3 2 A házirend hatálya 3 3 A házirend nyilvánossága

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND 1 Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND Székhely: Pécs, Türr István u. 2. Tel:72-255-770 Fax:72-255-723 Tagintézmény: Pécs, Kodály Z. út 20/a. Tel:72-326-611 2 I. Általános rendelkezések A Házirend

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIREND Hatályba lép: 2007. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A HÁZIREND CÉLJA Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik.

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik. A Festetics Kristóf Általános Iskola házirendje Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u.1. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskolaként mőködik, ahol elsıdleges célunk,

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 HÁZIREND

Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 HÁZIREND 1 Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 I. Általános rendelkezések HÁZIREND 1. A Házirend a kollégiumi közösség

Részletesebben

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 2 TARTALOMJEGYZÉK A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, házirendjének

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje HÁZIREND Az iskola mőködési rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig vannak nyitva. 2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje Bevezetés A Közoktatásról szókló 1993. évi LXXIX. törvény 40. - és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl

Részletesebben

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 2 1. BEVEZETŐ... 3 1. 1. A HÁZIREND KÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE VETT RENDELKEZÉSEK, DOKUMENTUMOK...

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Pécs, Puskin tér 17. Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 Tel / Fax: -72-243-838 I. Általános rendelkezések HÁZIREND

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend Országos Idegtudományi Intézet Házirend Jelen házirend elıírásai kiterjednek a kórház valamennyi fekvıbeteg ellátó osztályára. Betartása, illetve betartatása vonatkozik a kórházban kezelés alatt álló betegekre,

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet HÁZIREND Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet Dunaújváros, 2013. március 27. Szemenyei István igazgató

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

A kollégiumi házirend

A kollégiumi házirend A. Általános szabályok A kollégiumi házirend 1. A jogviszony létrejöttéről és megszűnéséről a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52-53.. rendelkezik. 2. A kollégiumi felvételről az Akadémista

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND 2014 a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. A házirendben alkalmazott jogszabályok.. 2 1.2. A jelentkezés módja 2 3

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Házirend

Hollán Ernő Kollégium Házirend Hollán Ernő Kollégium Házirend 1. Bevezető A kollégium házirendjének jogszabályi alapja a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrl, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Kollégiumunk - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - elsősorban az iskola tanulói számára nyújt elhelyezést.

HÁZIRENDJE. Kollégiumunk - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - elsősorban az iskola tanulói számára nyújt elhelyezést. Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium HÁZIRENDJE A kollégiumra vonatkozó speciális szabályok A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Kollégiumának legfontosabb

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések 5 II. rész A tanuló jogai 5 III. rész A tanuló kötelességei 10 IV. rész Általános szabályok 11 V. rész Az

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008.

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 2 A házirend célja és feladata... 2 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 2 A házirend hatálya...

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013 AZ UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Mosonmagyaróvár 2013 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Általános rendelkezése... 3 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai, eljárási rendje...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. HÁZIREND Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. Jelen házirend 2010. november 30-án lép hatályba, az eddigi házirendi

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM DERECSKE KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. február 16-tól 1 I. Rákóczi György Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben