HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3"

Átírás

1

2 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések Az intézmény adatai Személyi hatálya Területi hatálya A Házirend nyilvánossága A Házirend függelékei és azok nyilvánossága A tanulói jogok és gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések A diákkörök létrehozásának és mőködésének rendje A tanulók tájékoztatásának információ szerzésének, véleménynyilvánításának rendje A szülık tájékoztatásának információ szerzésének, véleménynyilvánításának rendje A tantárgyválasztással és annak módosításával összefüggı eljárási kérdések A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei A tanulók kötelességei és a tanulmányi kötelességeken kívüli kötelezettségek végrehajtásának módja Tanulmányi kötelezettségek A tanulók munkájának értékelése A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények elıkészítésében Az intézményi munkarend, a foglalkozások rendje A nyitva tartás és a tanítás rendje A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok Az étkezések rendje Az ügyintézés, díjbefizetés, visszafizetés rendje Késések, mulasztások, hiányzások igazolásának rendje, távolmaradási - távozási engedélyek rendje Védı, óvó rendszabályok A tanulók értékei biztonságos megırzésének rendje, a tanuló anyagi felelıssége A tanulók által készített termékek vagyoni jogállása A tanulók jutalmazása és a fegyelmezése A tanulók jutalmazása A tanulók fegyelmezése A hatálybalépéssel kapcsolatos intézkedések Egyetértési, véleményezési jóváhagyási záradékok

3 1. Bevezetı rendelkezések 1.1 Az intézmény adatai Intézmény neve:aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Székhelye: 3127 Kazár Szabadság út 3. OM azonosítója: A közoktatási tv. 40. (7) bekezdésének elıírása értelmében az iskola, életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. 1.2 Személyi hatálya A Házirend elıírásai az iskola tanulóira, az oktató-nevelı munkában résztvevı pedagógusokra, az oktatást segítı intézményi dolgozókra és a szülıkre akik a tanuló törvényes képviselıjeként gyakorolnak jogokat és teljesítenek kötelezettségeket vonatkoznak. A Házirend, valamint az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége (Közoktatási törvény 12. (1) bekezdése h) pontja). A Házirend elıírásai, szabályai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az intézmény (iskola,) felügyelete alatt áll. 1.3 Területi hatálya A Házirend elıírásai az említett épületek területén, a tanórai, tanulói és a tanórán kívüli foglalkozásokon érvényesek és számon kérhetık, továbbá hatályuk kiterjed a különbözı közterületeken tanítási idı alatti közlekedésre, az intézményi keretekben történı gyermek-étkeztetésre, valamint az intézmény területén és azon kívül szervezett iskolai, rendezvényekre (színház, mozi, kiállítás, hangverseny, kirándulás, tanulmányi kirándulás, tanulmányi és sportversenyek, stb). 1.4 A Házirend nyilvánossága A Házirendet az intézménybe való felvételkor minden tanuló és szülı megkapja nyomtatott formában, és aláírásával elfogadja annak érvényességét. A Házirend elhelyezésre kerül az intézmény könyvtárában, tantermeiben. A Házirend nyomtatott példányát minden pedagógus megkapja. A szülık joga, hogy megismerjék az intézmény Házirendjét, és aláírásukkal elfogadják annak érvényességét, legkésıbb gyermekük iskolai beiratkozásának napján. Az osztályfınökök minden tanév elején az elsı tanítási nap osztályfınöki óráján és az elsı szülıi értekezleten tájékoztatást adnak a Házirendrıl, válaszolnak a diákok és a szülık Házirenddel kapcsolatos kérdéseire. 1.5 A Házirend függelékei és azok nyilvánossága 1. Könyvtár használati rendje 2. Informatikai terem használati rendje, 3. Tornaterem használati rendje, 4. Konyha, ebédlı használati rendje 3

4 2. A tanulói jogok és gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések A tanuló joga, hogy az iskolában biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák, személyét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. Iskolai tanulmányi rendjét, pihenı- és szabad idejét testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki. 2.1 A diákkörök létrehozásának és mőködésének rendje A tanuló joga, hogy részt vegyen, tagja legyen az iskolai ismeretterjesztı, mővészeti-, mővelıdési és sportkörnek A diákkörök létrehozására javaslatot tehet a tanuló, szülı, nevelı, illetve a diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK), az iskolaszék vagy a szülıi munkaközösség iskolai vezetısége A javasolt diákkör létrehozásáról az adott lehetıségek figyelembevételével az igazgató dönt, minimum 5 fı részvételével engedélyezheti a diákkör mőködését A diákkörbe történı jelentkezés módja: minden tanév szeptember 30-ig lehet írásban az osztályfınöknél. A foglalkozásokon való részvétel a tanév végéig kötelezı A diákköröket pedagógus, szülı, vagy az igazgató által felkért nagykorú személy vezetheti (A diákkörök saját tagjaik közül egy képviselıt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetıségébe.) (Diákkört önkéntes alapon a szülık írásbeli engedélyével az iskola tanulói is létrehozhatnak. Az így létrejött diákkör munkáját a diákkör által felkért nagykorú személynek kell segítenie. Megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni és a diákkör mőködésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnıtt segítı személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.) 2.2 A tanulók tájékoztatásának információ szerzésének, véleménynyilvánításának rendje Az iskolai diákönkormányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidıs tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat mőködik Az iskolai diákönkormányzat munkáját az osztályokban megválasztott küldöttekbıl, (valamint a diákkörök képviselıjébıl) álló DÖK vezetıség irányítja A DÖK tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelı segíti, (A megbízatás elıtt kikéri a DÖK véleményét.) Az iskolai diákönkormányzatnak véleményezési joga van a tanulók nagyobb közösségét érintı kérdések meghozatalában. A tanulók nagyobb közössége 1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, az egy (azonos) évfolyamra járó tanulók közössége, A tanuló joga, hogy a diákönkormányzat vezetıségének és patronáló tanárának, az iskolavezetésnek, ill. pedagógusának segítségét kérje jogai érvényesítésében A tanuló szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselıi útján személyére és tanulmányaira vonatkozóan kérdéseivel az iskolavezetéshez, az osztályfınökhöz, a nevelıkhöz, a diákönkormányzathoz, vagy a szülıi munkaközösséghez fordulhat A tanulók képviselıik útján véleményt mondhatnak, javaslatot tehetnek az iskola mőködésével, életével kapcsolatos kérdésekben ezekre 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk.. 4

5 2.2.7 A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt mondjon az ıt tanító pedagógus munkájáról. Ennek értekében a Minıségbiztosítási Munkacsoport tanulói kérdıívet dolgoz ki,ahol minden diák anonim szavazhat, illetve a kidolgozott szempontok szerint értékelheti tanárai munkáját A tanulók kisebb csoportjainak (egy osztály, egy tanulócsoport) joguk, hogy kifogást emeljenek az igazgatónál, abban az esetben, ha az egy napra jutó iskolai témazáró dolgozatok száma meghaladja a kettıt. (Témazáró dolgozatnak minısül minden olyan számonkérés, amely egy témakör tananyagának elsajátítását ellenırzi.) Az intézményi DÖK ülésen meghívás esetén az iskolavezetés képviselteti magát A vezetıi, nevelıtestületi értekezletekre a tanulók az ıket érintı témák, kérdések esetében meghívást kaphatnak, ahol információszerzési és véleménynyilvánítási jogaikat gyakorolhatják. Az iskolai diákközgyőlés Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyőlést kell összehívni. A diákközgyőlés összehívásáért minden tanév május hónapban az iskola igazgatója a felelıs Az iskolai diákközgyőlésen minden tanulónak joga van részt venni A diákközgyőlésen a diákönkormányzatot segítı nevelı, valamint a DÖK gyermekvezetıje beszámol az elızı diákközgyőlés óta eltelt idıszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészérıl a Házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A tanulói jogok egyéni érvényesítésének formái A tanuló joga, hogy független vizsgabizottság elıtt adjon számot tudásáról. Kérelmét a tanulónak írásban. a tanév vége elıtt 30 nappal kell benyújtania az iskola igazgatójához A tanuló joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az esetben, ha tudását nem a Pedagógiai programban leírtak szerint értékelték A tanuló osztályfınökén, szaktanárán keresztül betekinthet az osztálynaplóba és felvilágosítást kérhet érdemjegyeirıl. A HHH-s tanulók három havonta értékelı megbeszélésen ismerjék meg munkájuk eredményét A tanuló joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb megismerje A tanuló joga, hogy két héten belül megismerje, megnézhesse írásbeli munkája érdemjegyét, hibáit A tanuló joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja. A tanuló az iskola igazgatójától kérhet felvilágosítást arról, milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, s hogyan biztosítja azok védelmét A tanuló joga, hogy levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és az iskolába érkezı leveleit az iskola titkárságán veheti át A tanuló jogai megsértése esetén panaszt nyújthat be az iskola igazgatójához, valamint törvényességi kérelmet a fenntartóhoz, érdeksérelem estén felülvizsgálati kérelemmel fordulhat a szülıi munkaközösség iskolai vezetıségéhez A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével a két vagy több évfolyamra megállapított követelményeket egy tanévben, ill. az elıírtnál rövidebb idı alatt is teljesítheti a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint A tanuló joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak azaz, mások viselkedése miatt ıt ne érje hátrány. 5

6 2.3 A szülık tájékoztatásának információ szerzésének, véleménynyilvánításának rendje A szülıket az iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója: a szülıi szervezet iskolai választmányi ülésén minden félév elején, hirdetıtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja, az osztályfınökök: az osztályok szülıi értekezletein tájékoztatják A szülıket a nevelık a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztathatják: szóban: a családlátogatásokon, a szülıi értekezleteken, a nevelık fogadó óráin, a nyílt tanítási napokon, a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, írásban a tájékoztató füzetben (ellenırzı könyvben), valamint az 1-4. évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelı lapokon. A HHH-s tanulók szüleit a gyermekkel együtt három havonta megtartott értékelı megbeszélésen A szülıi értekezletek és a fogadó órák,értékelı megbeszélések idıpontjai a tájékoztató füzetben és az ellenırzı könyvben kerülnek beírásra A szülık, a tanulók és a saját a jogszabályokban, valamint az iskola belsı szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselıik útján az iskola vezetéséhez, az adott ügyben érintett gyermek osztályfınökéhez, az iskola nevelıihez, a diákönkormányzathoz vagy az SZMK-hoz fordulhatnak A szülık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselıik útján közölhetik az iskola vezetésével, nevelıivel vagy az iskolaszékkel. 2.4 A tantárgyválasztással és annak módosításával összefüggı eljárási kérdések A tanulók joga, hogy az évfolyamon folytatott tanulmányaik során nem kötelezı tantárgyakat válasszanak. Ezek kínálata az iskola Pedagógiai programjában megtalálható, melyekrıl az osztályfınök az elızı tanév II. félévében tájékoztatja a tanulókat (osztályfınöki órán) és szüleiket (szülıi értekezleten) A nem kötelezı tantárgy tanítását végzı tanár személyére az elızı tanév végéig a csoport tagjai tehetnek javaslatot az iskola igazgatójánál, aki ezt a tantárgyfelosztás elkészítésénél a lehetıségekhez mérten figyelembe veszi Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható (nem kötelezı) tantárgyak tanulását biztosítja: évfolyamon: néptánc, idegen nyelv 4 évfolyamon: néptánc 5.-6.évfolyamon :informatika, idegen nyelv, kismesterség évfolyamon:informatika,hon-ésnépismeret, idegen nyelv, kismesterség, felvételi elıkészítı Kiskorú tanuló esetén a szülı, a 14. életévét betöltött tanulónál a szülı és a tanuló is nyilatkozik, s minden év május 20-ig a diák írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntést az osztályfınöknek. 6

7 Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülı a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának A tanuló, illetve a szülı az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskola nevelı és oktató tevékenységétıl függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek, melyeken a részvétel a tanulók számára önkéntes. 2.5 A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítélésérıl amennyiben erre az iskola jogosult a gyermekvédelmi felelıs és az osztályfınök véleményének kikérése után a nevelıtestület dönt A szociális támogatások odaítélésénél elınyt élvez az a tanuló, aki halmozottan hátrányos helyzető,hátrányos helyzető akinek egyik vagy mindkét szülıje munkanélküli, akinél a család egy fıre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér100. százalékát, aki állami gondozott A tankönyv vásárlásához biztosított nem alanyi jogon járó állami támogatás tanulók közötti szétosztásának módjáról és mértékérıl évente a nevelıtestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az elızı pontban megfogalmazott elveket kell figyelembe venni. 3. A tanulók kötelességei és a tanulmányi kötelességeken kívüli kötelezettségek végrehajtásának módja A tanuló kötelessége, hogy mások emberi méltóságát tiszteletben tartsa, érdekeit ne sértse, és ne akadályozza jogaik gyakorlásában. 3.1 Tanulmányi kötelezettségek A tanuló köteles az iskola munkarendje szerint részt venni az iskola életében a tanórai foglalkozásokon pontosan megjelenni és a szükséges taneszközökkel az órákon részt venni. (A tanulók a tanóráról nem késhetnek.) a tanuló által felvett nem kötelezı tanórai foglalkozáson a tanítási év végéig köteles részt venni, a tanuló a tanórai munkához nem szükséges, a tanulást zavaró eszközöket (walkman, mobiltelefon, kártya, stb.) a tanítási órákon nem használhat, a tanuló köteles a tanár által megszabott rendben tudásáról számot adni Az ellenırzı könyvet, mint hivatalos okmányt, a tanuló köteles a tanítási idı alatt magánál tartani és a valóságnak megfelelıen, felelısséggel vezetni. 3.2 A tanulók munkájának értékelése A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az 1-3. évfolyamon és a 4. évfolyam félévéig szöveges minısítéssel történik a Pedagógiai programban leírtak szerint. A tanulók értékelésének, minısítésének szempontjait (magatartás, szorgalom, tantárgyi jegyek, osztályzatok) és az értékelés módját, formáját ugyancsak a Pedagógiai program tartalmazza A halmozottan hátrányos helyzető tanulók értékelése az egyéni fejlesztési terv alapján három havonta a tanuló és a szülı bevonásával történik A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az elıírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható ill. nem teljesíti az évfolyamra elıírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja a közoktatási törvényben elıírtak szerint. 7

8 3.2.5 A tanulmányi követelmények nem teljesítése azt jelenti, hogy a tanuló azért kénytelen évfolyamot ismételni, mert: év végén elégtelen osztályzatot kapott, az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztása miatt a tanítási év végén nem volt osztályozható, és a nevelıtestület az osztályozó vizsga letételét az igazolatlan mulasztások száma miatt nem engedélyezte, ill. a vizsgán igazolatlanul nem jelent meg, vagy engedély nélkül távozott Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott javítóvizsgát tehet.. A vizsgák idıpontjáról a tanulót hivatalos levélben (és hirdetıtáblán keresztül) tájékoztatni kell. A javítóvizsga folytatásától eltiltható az, aki a vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy engedély nélkül távozott. Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok, akkor is, ha a tanuló az osztályozó ill. a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt vagy azt nem fejezte be, az elıírt idıpontig nem tette le. 3.3 A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények elıkészítésében Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelıen kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelısek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megırzéséért, a tőz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az iskola szervezeti és mőködési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott elıírások betartásáért Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. Ennek érdekében minden pénteken az osztályok heti váltásban az iskola környékén szemétszüretet végeznek! Az iskolában az alábbi tanulói felelısök mőködnek: folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek, tantárgyi felelısök A 7-8. évfolyamos tanulók külön beosztás szerint reggel és óra között, valamint az óraközi szünetekben az udvaron, valamint folyosóin tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az iskolai diákönkormányzat osztja be. Az ügyeletes nevelık utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelık munkáját, felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, (valamint a tanulók magatartására) Az egyes tanítási órákon a tanulók önkéntes jelentkezése alapján különféle tantárgyi felelısök (leckefelelıs, szertáros, térképfelelıs, stb.) segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenırzését, az órához szükséges eszközök biztosítását Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények elıkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelıs tanulóközösség tagjainak közre kell mőködniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelıs tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza. 4. Az intézményi munkarend, a foglalkozások rendje A nyitva tartás és a tanítás rendje Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel hét órától délután tizenhét óráig vannak nyitva. 8

9 4.1.2.Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére, illetve az iskolaotthonos osztályok tanulóinak felügyeletét a buszra szállásig tudja biztosítani Az iskolába a tanulóknak reggel óra és óra között kell megérkezniük Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következı: Felsı tagozat Alsó tagozat Vizslás Dorogháza 1. óra: óra: óra: óra: óra: óra : Családi napközi óra: Tanulószoba ig Napközi 8.óra: ig A tanulóknak reggel óra és óra között, valamint az óraközi szünetekben kivéve a második szünetet az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idı esetén az ügyeletes nevelı utasítása alapján a tanulók a tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak A felsı tagozatban a második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek Az alsó tagozatban az elsı és a második a tízórai szünet.a tanulók az ebédlıben étkeznek A Lépésrıl Lépésre Gyermekközpontú Programmal mőködı osztályok általános napirendje: idı Domináns tevékenységek gyerekek osztálypedagógus Gyülekezı, reggeli kihívás Gyerekek fogadása, reggeli kihívás elıkészítése, koordinálása Reggeli beszélgetés, közösségépítı játékok, project feldolgozás, Tanórai foglalkozások Közben tízórai Reggeli beszélgetés irányítása, játékok és tevékenységek kezdeményezése Tanulásszervezés- irányítás étkeztetés Ebéd, pihenés, mesehallgatás Önálló munka, javítás Étkeztetés, meseolvasás Feladatok ellenırzése, egyéni fejlesztés Tanórai vagy szabadidıs foglalkozások Tanulásszervezés- irányítás tevékenységek kezdeményezése Levegızés, szabad játék, uzsonna Játékok kezdeményezése, uzsonna Az óra kezdete elıtt az osztályoknak sorakozniuk kell, majd a nevelı utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk A tanulók az óraközi szünetekben és a lyukas órákon az iskola épületeit és az iskolaudvart csak az ellenırzı könyvben rögzített szülıi kérésre hagyhatják el. Egyéb esetekben a tanuló tanítási idıben csak az osztályfınök vagy az igazgató helyettes engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 9

10 Valamennyi tanórán kívüli iskolai és nem iskolai rendezvény csak az igazgató jóváhagyásával tartható (szükség szerint az épület nyitásáért zárásáért felelıs személy jelenlétében) Az iskolán kívüli rendezvényeken is kötelezı betartani a vagyonvédelmi, biztonsági, munka és tőzvédelmi szabályokat A tanulók az iskola számítógéptermét, nyelvi termét, szaktantermeit, a tornatermet, a könyvtár helyiségét csak pedagógusi felügyelettel, azok mőködési rendje és szabályzata szerint használhatják Az iskolai eszközöket, bútorokat rendeltetésüknek megfelelıen, a vagyon- és munkavédelmi elıírások betartásával használhatják a tanulók, különös figyelemmel az egészségügyi szabályok és a tisztaság megtartására Idegen nyelv tanulása alól vagy testnevelés óra alól felmentett tanulók csak a kijelölt helyen tartózkodhatnak. 4.2A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok A tanulószobai foglalkozásra történı felvétel a szülı kérésére történik A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges Az iskola a tanulószobára minden hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzető, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz Amennyiben a tanulószobai csoport létszáma meghaladná a közoktatási törvényben elıírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál elınyt élveznek azok a tanulók, akik halmozottan hátrányos helyzetőek akik hátrányos helyzetőek akik állami gondozottak, akik nehéz szociális körülmények között élnek. akiknek mindkét szülıje dolgozik, A tanulószobai foglalkozás a délelıtti tanítási órák végeztével a tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdıdik és délután óráig tart A tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülınek igazolnia kell A tanuló a tanulószobai foglalkozásról csak a szülı személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben szülıi kérés hiányában a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 4.3 Az étkezések rendje Az étkezési rend minden tanévben az étkezık és csoportok létszámától függıen kerül kidolgozásra. 4.4 Az ügyintézés, díjbefizetés, visszafizetés rendje Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik óra és óra között. 10

11 4.4.2 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva, melyet a szünet megkezdése elıtt a szülık, a tanulók és a nevelık tudomására hoz Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézık tartózkodhatnak, ill. azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak Az iskola épületébe érkezı szülık, ill. idegenek az iskola titkárságán jelentkezzenek Az iskola Pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében folyó oktatást minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg A közoktatási törvény elıírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított szabályok szerint az oktatással összefüggı térítési díjak és tandíjak mértékérıl és az esetleges kedvezményekrıl tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés elıtt kikéri a nevelıtestület és a szülıi szervezet, véleményét Az étkezési térítési és más díjakat minden hó 20. napjáig kell befizetni az iskola titkáránál. Indokolt esetben a befizetési határidıtıl az igazgató engedélye alapján el lehet térni Az elıre befizetett térítési és tandíjak visszafizetésérıl az iskola titkára gondoskodik, ha a tanuló tanulói jogviszonya megszőnik, vagy ha az iskolából tartósan 1 hónapig igazoltan hiányzik, vagy ha a térítési díjas foglalkozáson önhibáján kívül nem tud részt venni. Az elıre befizetett térítési díj visszafizetésérıl az iskola igazgatója dönt Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre elıre befizetett díjat túlfizetésként a következı hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges a szülı részére visszajuttatja, ha az étkezést a szülı vagy a tanuló.egy nappal elıre az iskolatitkárnál lemondja. 4.5 Késések, mulasztások, hiányzások igazolásának rendje, távolmaradási, távozási engedélyek rendje A tanuló hiányzását, ill. késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolnia kell Hiányzás esetén a szülınek, ill. a tanulónak 2 tanítási napon belül jelezni kell osztályfınökének a hiányzás okát. Amennyiben a jelzés nem történik meg, az iskola igazgatója igazolatlan mulasztásként köteles a jegyzınek jelezni.a mulasztás tényét A szülı egy tanév folyamán gyermekének 3 nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb idıtartam esetén, mentesítést az iskola igazgatója adhat A mulasztó tanuló iskolába jövetelének elsı napján, de legkésıbb a következı osztályfınöki órán köteles igazolni mulasztását. A tanuló órái igazolatlannak minısülnek, ha az elıírt határidı alatt nem igazolja távolmaradását Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelı a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minısül az osztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és amennyiben az eléri a 45 percet, egy tanítási óráról történı hiányzásnak minısül.(3 igazolatlan késés után a tanuló osztályfınöki figyelmeztetésben részesül.) A tanuló késését, hiányzását a pedagógus az osztálynaplóban rögzíti, mulasztott órák havi összesítését és igazolását az osztályfınök végzi Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfınök a gyermekvédelmi felelıssel együtt jár el, kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást Az osztályfınök köteles a szülıt értesíteni a tanköteles tanuló elsı igazolatlan óra mulasztásakor Az értesítésben fel kell hívni a szülı figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.amennyiben a gyermek továbbra is igazolatlanul mulaszt az iskola a gyermekjóléti szolgálat közremőködésével újra megkeresi a szülıt Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben 10-nél több órát mulaszt igazolatlanul, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzıt. 50 óra igazolatlan mulasztás esetén az iskola átadja a 11

12 jegyzınek az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére irányuló eljárás megindítása céljából a tanuló adatait Valamint tájékoztatja a tankötelezettség nem teljesítésének okairól és a tankötelezettség teljesítésének elımozdítására vonatkozó javaslatáról Ha egy tanév során a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát, ill. egy tantárgyból a tanítási órák 30%-át eléri a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelıtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 4.6 Védı, óvó rendszabályok A tanuló kötelessége, hogy: óvja saját és társai testi épségét, egészségét; elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védı ismereteket; betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfınökétıl, illetve a nevelıitıl hallott, a balesetek megelızését szolgáló szabályokat; azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztetı helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történı fenyegetést) vagy balesetet észlel; azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelıjének amennyiben ezt állapota lehetıvé teszi, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában; rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tőz, robbantással történı fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnıtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplı elıírásokat A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; a sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést (pl.: tornacipı, edzıcipı, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítı) kell viselniük; a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, győrőt, nyakláncot, lógó fülbevalót A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelezı egészségügyi és szőrıvizsgálatokon. 4.7 A tanulók értékei biztonságos megırzésének rendje, a tanuló anyagi felelıssége Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat (ékszert, mobiltelefont, személyhívó készüléket, értékes órát stb.) csak a szülı engedélyével és saját felelısségre hozhatnak magukkal Tanítási órán a mobiltelefont és a személyhívó készüléket a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt óra alatt bekapcsolni tilos Nagyobb értékő tárgyat valamint nagyobb összegő pénzt a tanulók az iskolába érkezéskor kötelesek leadni megırzésre az iskolatitkári irodába Az iskolában, továbbá az intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek behozása, árusítása, fogyasztása A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülı írásbeli engedélyével járhatnak.az engedélyt az iskola igazgatójának be kell mutatni. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. 4.8 A tanulók által készített termékek vagyoni jogállása A tanuló által tanári segítséggel, irányítással készített szellemi termékek (pályázat, publikáció, informatikai anyag ) 1 példánya elhelyezésre kerül az iskola könyvtárában, melyeket a forrás megjelölésével az iskola szabadon felhasználhat. 12

13 4.8.2 Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített tárgyak vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közremőködı tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 50 százaléka, melyet az adott dolog elkészítésében közremőködı tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani. (Az egyes tanulóknak járó összegrıl az adott iskolai foglalkozást vezetı iskolai alkalmazott javaslata alapján, az iskolai DÖK véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt..) 5. A tanulók jutalmazása és a fegyelmezése 5.1 A tanulók jutalmazása A jutalmazás elvei Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedıen végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató magatartást tanúsít ill. hozzájárul az iskola jó hírnevének megırzéséhez és növeléséhez az iskola dicséretben részesíti, ill.. jutalmazza Az iskola ezen túlmenıen jutalmazza azt a tanulót, aki tanulmányai során minden tanévben kitőnı bizonyítványt szerzett, kiemelkedı tanulmányi versenyeredményével tőnt ki a tanév során, eredményes mővészeti, kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, a közösségi életben tartósan jó szervezı és irányító tevékenységet végez A kiemelkedı eredménnyel végzett közösséget (osztályt, énekkart, szakkört vagy más csoportot) csoportos dicséretben és jutalomban részesíti az iskola. A jutalmazás formái Elismerésként a következı írásos dicséretek adhatók egyéneknek és csoportoknak egyaránt: szaktanári, osztályfınöki, igazgatói, nevelıtestületi Az egész évben kiemelkedı munkát végzı tanulók tantárgyi, magatartási és szorgalmi dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Ezek a tanulók tanév végén könyv és oklevél jutalomban részesülnek, melyet a tanévzáró ünnepélyen, az iskola közössége elıtt, nyilvánosan vesznek át A tanulmányai alatt példás magatartást tanúsító és kiváló teljesítményt nyújtó ballagó diákoknak Aba -díjat, adományoz a nevelıtestület Csoportos jutalmazási formák: jutalomkirándulás hozzájárulás kulturális programok látogatásához (színház, hangverseny, kiállítás, kirándulás stb.) oklevél 5.2 A tanulók fegyelmezése Fegyelmezı intézkedések Az a tanuló, aki kötelezettségeit, a Házirend elıírásait enyhébb formában szegi meg, fegyelmezı intézkedésben részesítendı A tanulóval szemben a következı fegyelmezı intézkedések alkalmazhatók: szóbeli figyelmeztetés: szaktanári osztályfınöki 13

14 írásbeli figyelmeztetés: szaktanári osztályfınöki igazgatói intés: osztályfınöki igazgatói ( tanórán kívüli foglalkozásoktól ill. rendezvényektıl való eltiltás) A fegyelmezı intézkedések és büntetések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytıl indokolt esetben a vétség súlyára tekintettel el lehet térni. Fegyelmi büntetések Ha a tanuló a kötelességeit a Házirend elıírásait vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthetı, a közoktatási törvény vonatkozó jogszabálya szerint. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülı tudomására kell hozni Súlyos kötelességszegésnek minısülnek az alábbi esetek:: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos károkozás; az iskolatársak, a nevelık és alkalmazottak emberi méltóságának megsértése; ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntetı törvénykönyv alapján bőncselekménynek minısülnek A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban elıírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelıtestület javaslatára az igazgató dönt A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülıje vagy gondviselıje a magasabb jogszabályokban elıírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhetı. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg A fegyelmi büntetés lehet: - megrovás, - szigorú megrovás, - meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése ill. megvonás, - áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, iskolába, A fegyelmi büntetést a fegyelmi bizottság hozza. 6. A hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések 6.1 A Házirendet nyilvánosságra kell hozni. 6.2 Egy példányát mellékleteivel együtt a diákönkormányzatnak és a Szülıi szervezetnek át kell adni, az iskola könyvtárában és a faliújságon ki kell függeszteni. 6.3 A Házirendnek egységes szerkezetőnek kell lennie, tartalmazni kell a függelékeket is. 6.4 A Házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó, szülı tehet javaslatot a diákönkormányzatnál vagy az igazgatónál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelıtestület dönt. 6.5 Minden tanév megkezdése elıtt augusztusban az iskola vezetısége és a diákönkormányzat áttekinti a Házirendet és határoz arról, hogy szükséges-e módosítani. 14

15 6.6 Jelen házirend Január1-tıl. visszavonásig hatályos, egyúttal a 2003-ban elfogadott házirend hatályát veszti. 6.7 Jelen házirend kihirdetésérıl az intézmény vezetıje a jóváhagyást követı 5 napon belül gondoskodik. Egyetértési, véleményezési, jóváhagyási záradékok 1. A Házirendet a nevelıtestület December 13-i értekezletén fogadta el. 2. A Szülıi Közösség értekezletén a Házirendben foglaltakat megtárgyalta, egyetértett az abban foglaltakkal. 3. A Diákönkormányzat December13-i megbeszélésén a Házirendben foglaltakat megtárgyalta, egyetértett az abban foglaltakkal. 4. A Házirendet a fenntartó önkormányzat a számú határozatával fogadta el. A hatálybalépés napja: Január 1.. igazgató DÖK képviselıje SZMK elnöke 15

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje HÁZIREND Az iskola mőködési rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig vannak nyitva. 2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata Általános rendelkezések A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A köznevelésről

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések 5 II. rész A tanuló jogai 5 III. rész A tanuló kötelességei 10 IV. rész Általános szabályok 11 V. rész Az

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2014 2 Az intézmény tanköteles korú gyermekeinek jogaira, kötelezettségeire, ellátására, a szülőkkel

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben