A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE"

Átírás

1 A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: HÁZIRENDJE

2 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat tartalmazza a hatályos jogszabályok előírásai alapján, az iskola hagyományainak figyelembevételével I. A házirend célja és feladata: 1. A házirend meghatározza a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirend meghatározza az iskola munkarendjével, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével, a helyiségek használatával összefügg ő szabályokat. 3. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési és oktatási célok megvalósítását és a tanulók közösségi életének megszervezését. II. A házirend hatályossága: 1. A házirend előírásai vonatkoznak az intézménnyel jogviszonyban állókra: a tanulókra, a tanulók szüleire, valamint az iskola minden pedagógusára és alkalmazottjára egyaránt. 2. Szabályozási lehetősége arra az időszakra terjed, mely alatt az iskolának jogszerűen el kell látnia a gyermekek felügyeletét: - iskolai és iskolán kívüli tanítási időre - tanítási időn kívüli programokra, melyeket az iskola szervez, és amelyeken ellátja a tanulók felügyeletét - azon intézményen kívüli rendezvényekre, melyeket az iskola vagy tanulói szerveznek

3 3 III. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok: 1. A házirend előírásait minden érintettnek meg kell ismernie (tanuló, szül ő, iskolai alkalmazott). 2. A házirend előírásai nyilvánosak. 3. A házirend egy-egy példánya megtalálható: - az iskolai könyvtárban - az igazgatói irodában - az igazgatóhelyettesi irodában - az iskola nevelői szobájában - az iskola DÖK vezetőinél - az SZM vezetőjénél - minden osztályteremben 4. A házirend egy példányát a közoktatási törvény előírásainak megfelelően a beíratás alkalmával a szülőnek át kell adni. 5. A házirend rendelkezéseinek tanulókra, szülőkre vonatkozó előírásait az osztályfőnöknek minden tanév elején ismertetni kell: - a tanulókkal osztályfőnöki órán - a szülőkkel szülői értekezleten 6. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásait minden osztályfőnöknek ismertetni kell: - a tanulókkal osztályfőnöki órán - a szülőkkel szülői értekezleten 7. A házirend előírásairól minden érintett kérhet tájékoztatást az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy előre egyeztetett időpontban.

4 4 IV. A tanulói jogviszony keletkezésének a megszüntetésének eljárási szabályai és módja 1. A tanuló felvétele a jogszabályban, illetve a helyi rendeletek előírásaiban megfogalmazottak figyelembevételével történik meg. 2. A tanulói jogviszony a beíratkozással jön létre, de a tanuló jogainak és kötelességeinek gyakorlása az els ő évfolyamon a tanév szorgalmi időszakától érvényesül, a 2-8. évfolyamon az átvétel napjától. 3. A tanulócsoportba történ ő besorolás szempontjai: - a közoktatási törvény előírásai - az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott oktatási sajátosságok - a hatályos önkormányzati rendeletek - szülői szándék Mindezek figyelembevételével az iskola vezetése dönt. 4. Az els ő osztályosok beíratása külön rend szerint történik a tankötelezettségről szóló törvény előírásai alapján. Időpontját és adminisztratív feltételeit az Önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottsága határozza meg. Az iskola igazgatója dönt az intézményi feladatok ellátásának tárgyi és személyi feltételeiről. 5. A tanulói jogviszony megszűnik: - ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján - az általános iskola nyolcadik évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításá- nak napján - a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló a tanulmányait nem kívánja folytatni 6. Az iskolába történ ő felvételről, átvételről az iskola igazgatója dönt: - férőhely függvényében - szakvélemény ismeretében 7. A beíratással, átíratással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása az iskolatitkárság kötelessége munkanapokon: között.

5 5 V. Diákjogok és kötelességek gyakorlása az iskolában A tanulók közösségei: Az osztályközösség: 1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. 2. Az osztály tanulói maguk közül két f ő képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. A diákkörök 1. Az iskolában a tanulók érdeklődésének megfelel ő diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb. 2. Diákkör létrehozására javaslatot tehet: - tanuló, szül ő, pedagógus, diákönkormányzat, SZM választmány A javaslatokat írásban az iskola igazgatójához kell benyújtani, az adott tanévet megelőz ő tanév végéig. A javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról a lehetőségek figyelembevételével a nevelőtestület dönt az éves munkaterv elfogadásakor. 3. Diákkört pedagógus, szül ő, vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezethet. 4. Diákok által létrehozott diákkör alapításának feltételei: - szülők írásbeli engedélyez ő nyilatkozata - felnőtt segít ő, akinek személyével kapcsolatban be kell szerezni az iskola igazgató- jának egyetértését - a diákkör megalakulását be kell jelenteni az iskola igazgatójának, és vele minden feltételt egyeztetni kell 5. A diákkörbe a tanév elején kell jelentkezni és a tanév végéig annak tevékenységében részt kell venni. Ez alól nyomós indok esetén az igazgató adhat felmentést.

6 6 Iskolai diákönkormányzat 1. A tanulók és közösségeik érdekeik képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének szervezésére az iskolában diákönkormányzatot hoznak létre. 2. A diákönkormányzat diáktanácsot hoz létre. Tagjai: az osztályokban megválasztott képviselők. 3. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segít ő nevelők látják el a tantestületben, az SZM választmánya előtt és a DÖK közgyűlésén. Feladatuk: - tájékoztatni a diákönkormányzatot minden, a diákságot érint ő kérdésről - lehetőséget biztosítani az iskolai diákságot megillet ő jogok gyakorlására (egyetértési, véleményezési és javaslattételi jog) Iskolai diákközgyűlés 1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 2. Minden tanulónak joga van a diákközgyűlésen részt venni. 3. A diákközgyűlés napirendi pontjai: - beszámolók - kérdések, észrevételek - a következ ő időszak megtervezése Működési rend Az iskola tanulóinak közösségi érdekképviseletét a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség választmánya, a tantestület tagjai közül pedig a diákönkormányzat munkáját segít ő pedagógus(ok), valamint gyermek- és ifjúságvédelmi felelős biztosítja. Az érdekképviselet a kollektív véleményezési és javaslattev ő joggal együtt érvényesül minden, a diákok nagyobb közösségét érint ő kérdésben. Tanulóink nagyobb közössége alatt a diákok 25 %-át értjük. A tanuló egyéni véleményezési jogot gyakorolhat: - a diákközgyűlésen - a diáktanács ülésein - a tanórákon a tanórát vezető tanár által megadott módon

7 7 A diáktanács ülései, a diákközgyűlés és az iskolagyűlések egyben az információhoz jutás legfőbb fórumai. - A tanítással, a tanuló értékelésével, a vele való bánásmóddal vagy az iskola életét befolyásoló aktuális kérdéssel kapcsolatban a tanuló vagy a szül ő szóbeli tájékoztatást kérhet az iskola vezetőitől, nevelőitől vagy a diákképviseletet ellátó pedagógusoktól. Ezen kérdésekben a tájékoztatás alkalmai a tanulók számára: - osztályfőnöki óra - diáktanács ülései - diákközgyűlés Szülők számára: - szülői értekezlet - fogadóóra - szülői munkaközösség választmányi értekezlete Ezen fórumokon élhet a szül ő a következ ő jogaival: - tájékozódás joga - véleményezés joga - javaslattétel joga A véleményezési jog érvényesüléséhez hozzátartozik, hogy a tanuló vagy a szül ő hivatalos formában megfogalmazott írásos kérdéseire, javaslataira 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. A diákönkormányzat iskolai támogatása A diákönkormányzat által szervezett iskolai rendezvények: - suli-buli - farsangi bál - diáknapi rendezvények Az eseményekre az intézmény helyiségeiben kerül sor. Az események lebonyolítására, az iskola munkatervében és a diákönkormányzat munkatervében megfogalmazott időpontokban és feltételek mellett kerül sor. Iskolai-, diákmédia szerepe Az iskolarádión keresztül történ ő információáramlás az iskolatechnikus közreműködésével történik. Az iskolarádión keresztül csak az iskolavezetés által jóváhagyott információ hangozhat el. Az iskola biztosítja a diákújság nyomtatásához szükséges technikai eszközöket.

8 8 Az iskola diákönkormányzata az intézmény minden létesítményét, berendezését ingyenesen használhatja a diákság számára szervezett rendezvényekhez (az iskolavezetéssel történő előzetes egyeztetés után)

9 9 Tanórán kívüli foglalkozások 1. Napközi otthon, tanulószoba: az első-negyedik évfolyamon napközi otthon, az ötödik- nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A felvétel a szül ő kérésére történik a napközi otthon esetében az els ő évfolyamon a beíratkozáskor, 2-4. évfolyamon minden tanév május 31-ig, míg a tanulószobára minden tanév október 01-ig. Indokolt esetben a szül ő tanév közben is kérheti a napközis ellátást. A csoportok létszámának maximumát a közoktatási törvény előírásai határozzák meg. Napközis foglalkozások rendje: a tanítási órák befejezésével kezdődnek, és minden tanítási napon ig tartanak. A tanulók hiányzását a mulasztásokra vonatkozó előírásoknak megfelelően a szülőnek igazolni kell. A tanuló napközis vagy tanulószobai foglalkozásról való távolléte a szül ő engedélye alapján lehetséges. Rendkívüli esetben a távolmaradásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. A délutáni foglalkozások rendjét az osztály órarendje tartalmazza, amelyen belül az önálló tanulás ideje minden tanulócsoport számára meghatározott időben től ig tart. 2. Tehetséggondozás-felzárkóztatás: az egyéni vagy csoportos foglalkozások a tehetséges tanulók gondozását és a lemaradók felzárkóztatását szolgálják. A foglalkozások adminisztrálása az osztálynaplókban történik meg. 3. Szakköri foglalkozás: minden tanév elején a nevelőtestület döntése értelmében indulhat foglalkozás, melynek vezetője a nevelőtestület tagja, vagy megbízás alapján más felnőtt, aki nem az iskola alkalmazottja. A szakkörök indítása a felmerül ő igényektől, másrészt az intézmény lehetőségeitől függ. 4. Iskolai sportkör: Tagja az intézmény minden tanulója. A testnevelési órákat kiegészítve szolgálja a mindennapi testedzés, valamint a sportversenyekre való felkészülés lehetőségét. 5. Erdei iskola, témahét iskolánk pedagógiai programjában és a tanév munkatervében megfogalmazott módon és időpontokban kerülnek lebonyolításra a programok a 3-8. évfolyamon. 6. Versenyek, vetélkedők, művészeti bemutatók: a hagyományosan megrendezésre kerülő eseményeket az iskolai, illetve a munkaközösségi munkatervek rögzítik. Ezen kívül biztosítjuk a tanulók számára az iskolán kívüli versenyekre való felkészülést, és az azokon való részvételt. 7. Közművelődési intézmények foglalkozásain vagy művészeti előadásokon való részvétel: az iskolai nevelés és oktatás hatékonyságának célját szolgáló oktatási forma, melynek esetleges költségei a szülőket terhelik (színház, mozi, könyvtár, kiállítás). Az ezeken való részvétel önkéntes.

10 10 8. Iskolai könyvtár: szolgáltatásai a tanulók fejlesztését, illetve felzárkóztatását szolgálják szervezett vagy önképz ő formában, tanórai vagy azon kívüli időben. A könyvtár működési rendje nyitva tartás, foglalkozások az iskola szervezeti és működési szabályzatában található. 9. Szabadidős foglalkozások: különböz ő szabadidős foglalkozások szervezésére van lehetőség (kirándulások, nyári táborok, kulturális eseményeken való részvétel, iskolai szabadidős foglalkozások). A felmerül ő költségek a szülőket terhelik. A részvétel önkéntes. 10. Hit- és vallásoktatás: a hatályos rendelkezéseknek megfelelően a bejegyzett és területileg illetékes egyházak a tanítási időn kívül szervezhetnek foglalkozásokat. A tanulók számára a részvétel önkéntes. 11. Diákétkeztetés: tanulóink számára térítés ellenében napi háromszori étkezés lehetőségét biztosítjuk. A menza és napközis térítési díjak befizetésére vonatkozó előírások: Az intézmény gazdasági irodájában havonta 3 alkalommal lehet a térítési díjakat befizetni (az időpontokról a tanév megkezdésekor a tanulókat és szülőket az intézmény szóban és írásban értesíti.) A menzafizetés a kijelölt napokon: óra, pótbefizetés: óra. Napközi befizetése a kijelölt napokon: , pótbefizetés: óra. Betegség esetén a térítési díj visszafizetésére a következ ő befizetési nap alkalmával van lehetőség, vagy hideg élelem formájában kerülhet megváltásra a gazdasági irodában. Amennyiben a kijelölt napokon a fizetési kötelezettség nem kerül teljesítésre, a tanuló az étkezést nem veheti igénybe. 12. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek használata: két feltétel esetében használhatják tanulóink egyénileg vagy csoportosan az eszközöket, illetve a létesítményeket: ha az intézmény vezetésétől erre engedélyt kaptak, illetve a használat tanári vagy szülői felügyelet mellett valósul meg. 13. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés önkéntes. Kivétel a felzárkóztatás célját szolgáló foglalkozások. A felzárkóztató csoportos vagy egyéni foglalkozásokra a tanulókat a tanítók és szaktanárok jelölik ki képességeik és tanulmányi eredményük alapján. A foglalkozásokon való részvétel kötelez ő, felmentés csak a szülő írásbeli kérelmére adható. A hiányzás igazolása a tanulói mulasztások igazolása című fejezetben megírtak alapján történik. 14. A tanulók tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon megfelel ő öltözékben kötelesek megjelenni. A számonkérés formái, összeférhetetlenségi szabályok 1. A számonkérés formái - írásbeli számonkérés

11 11 Műfajai: témazáró dolgozat, esszé típusú dolgozat, röpdolgozat, írásbeli felelet, teszt, Szódolgozat, házi dolgozat - Szóbeli számonkérés Mű fajai: felelet, felelet eszközhasználattal, memoriter, kiselőadás A műfajok definícióját a pedagógiai program tartalmazza. 2. A számonkéréssel kapcsolatos legfontosabb szabályok - Törekedni kell az írásbeliség és a szóbeliség megfelel ő arányának kialakítására - A számonkérések értékelése osztálynaplóban, tájékoztató füzetben vagy ellenőrzőben is rögzítésre kerül - Testnevelés órán írásbeli számonkérés nem lehetséges 3. A dolgozatok rendje - Egy osztályban egy napon maximum két témazáró dolgozatot lehet íratni. (Ebben az esetben viszont más írásbeli számonkérés erre a napra nem kerülhet.) - A témazáró (illetve a téma nagyobb egységét számonkér ő) dolgozatok időpontját egy héttel előre be kell jelenteni. - A tanárok kötelessége, hogy a dolgozatokat két héten belül kijavítva kiadják. A tantárgyválasztással és a felmentéssel összefügg ő kérdések 1. Az iskola pedagógiai programjában meghatározott nevelési és oktatási célok megvalósítását szolgáltja a tantárgyfelosztás, melyet az intézmény igazgatója és igazgatóhelyettese készít el a munkaközösség-vezetők javaslatainak figyelembevételével minden tanév május 31-ig. 2. A következ ő tanév választható tantárgyairól az iskola igazgatója minden tanév április 15- ig tájékoztatót ad a tanulók és szülők számára. A tanulók (szülők) írásban nyilatkoznak minden tanév május 20-ig a tantárgyválasztással kapcsolatos döntésükről. 3. A testnevelési munkaközösség felméri minden tanév március 31-ig, hogy a tanulók számára a következ ő tanítási évben milyen sportköri foglalkozások szerveződnek. Tantárgyi, a tanévi részleges vagy teljes felmentés eljárási szabályai 1. Az igazgató köteles felmenteni adott tantárgy(ak) értékelése alól azt a tanulót, akiről a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó valamely tárgyban jelentős részképességi zavart állapított meg, és a szakvéleményében javasolta a felmentést. 2. Az eljárás a közoktatási törvény idevonatkozó előírásai szerint történik.

12 12 A javítóvizsga, osztályozóvizsga lebonyolításával kapcsolatos előírások: A javító- és osztályozóvizsga időpontjáról, helyszínéről a szülőket írásban tájékoztatja az iskola. Vagyoni jogra vonatkozó rendelkezések A KT előírásának megfelelően a tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan dolog felett, melyet a tanuló állított el ő. A tanuló, vagy 14. évét be nem töltött tanuló esetén a szül ő egyetértésével lehetőség van a vagyoni jog átruházására. Ennek szabályait, eljárási módját az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

13 13 VI. A tanulók jutalmazásának és büntetésének formái, rendje 1. A jutalmazás rendszere - A jutalmazás lehet egyéni és csoportos - Adhatja az osztályfőnök, szaktanár, igazgató vagy a tantestület, bizonyos esetekben a Diákönkormányzat véleményének figyelembevételével. 2. Fokozatai - szóbeli osztályfőnöki/nevelői dicséret osztály előtt - írásbeli osztályfőnöki/nevelői dicséret - szóbeli igazgatói dicséret iskolai közösség előtt - írásbeli igazgatói dicséret - nevelőtestületi dicséret - Jó tanuló, jó sportoló cím - az iskola által alapított Deák-díj (4. és 8. évfolyam) - felterjesztés magasabb elismerésre 3. Dicséretek Osztályfő nöki, szaktanári dicséret adható - kiváló szakköri munkáért - szaktárgyi versenyeken, vetélkedőkön való részvételért - a közösségért végzett munkáért - kiemelked ő ügyeleti munkáért - kiemelked ő hetesi munkáért - az iskola hírnevét öregbít ő tevékenységért - a környezet rendjéért végzett munkáért - az iskolai hagyományok ápolásáért Igazgatói dicséret adható - megyei, országos versenyen elért helyezésért, - az iskola hírnevét öregbít ő kiemelked ő tevékenységért Nevelő testületi dicséret adható - példamutató magatartásért, kiemelked ő tanulmányi munkáért - az év végi osztályozó értekezleten dönt róla a nevelőtestület (az osztályfőnök javaslata alapján)

14 14 Deák-díj adható - 4 éves példamutató tanulmányi és közösségi munkáért, az iskola életében való aktív részvételért. A 4. és 8. évfolyam osztályai egy-egy tanulót javasolnak a díjra. A javasolt diákokról rövid jellemzést készítenek. A két tagozat osztályai ez alapján szavaznak egy diákra. Az osztályok által leadott szavazatok alapján a diáktanács dönt a díjazottak személyéről. A díj átadására a tanévzáró ünnepélyen kerül sor. Jó tanuló, jó sportoló cím adható, - kiemelked ő tanulmányi és sportmunkáért - a díjazott személyére az osztályfőnök tesz javaslatot az igazgató felé, a testnevelővel egyeztetve A dicséretek írásban a tanuló ellenőrz ő könyvébe és az osztálynaplóba kerülnek. A nevelőtestületi dicséretet a törzskönyvben és a bizonyítványban is rögzíteni kell.

15 15 A tanulókra vonatkozó fegyelmez ő intézkedések formái, rendje 1. A büntetés rendszere A büntetés - alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaihoz - arányos az elkövetett szabályszegéssel - nem lehet megalázó és kollektív 2. Fokozatai - szöveges bejegyzés az információs füzetbe (fels ő tagozaton) - szaktanári figyelmeztetés - szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés - írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés, intő - igazgatói figyelmeztetés, intő - fegyelmi eljárás ( bekezdés) 3. Büntetések Szaktanári figyelmeztetés adható, ha a tanuló - felszerelése rendszeresen hiányzik - házi feladatot nem készít, nem pótol - az órai munkában nem vesz részt, zavarja társait

16 16 Osztályfőnöki, nevelői figyelmeztetés, int őadható - házirend megszegése - verekedés, durvaság - trágár beszéd - szándékos rongálás - ellenőrz ő hiánya (félévente: 3-nál szóbeli, 6-nál írásbeli) - késés - dohányzás - igazolatlan hiányzás - jegyhamisítás - rendszeres hazudozás esetén Igazgatói figyelmeztet ő, int őadható - az előzőekben felsoroltak újbóli előfordulása - kisebbek megfélemlítése - szándékos károkozás - lopás esetén Nevelőtestületi eljárás folytatható - a fegyelmi eljárás törvényi előírásainak megfelelően. A figyelmeztetések írásban a tanuló ellenőrz ő könyvébe és az osztálynaplóba kerülnek! Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 1. Tanulóink a tanuláshoz szükséges felszereléseken kívül más eszközöket, dolgokat nem hozhatnak magukkal az iskolába. Kivétel, ha ezt az osztályfőnök vagy szaktanár engedélyezte számukra. 2. Tanítási órán a pedagógus utasítására az oda nem való tárgyakat a tanuló köteles eltenni. 3. Az iskola területére az oktatáshoz nem szükséges értékeket: pénzt, ékszert, telefont a tanuló saját felelősségére hozhat. 4. Tanítási órákon, illetve tanítási órán kívüli iskolai foglalkozásokon a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni. 5. Ha a tanítási órára engedély nélkül hozott tárggyal a tanuló a tanítási órát megzavarja, köteles azt az órát tartó pedagógusnak átadni megőrzésre a tanítás végéig.

17 17 6. Els ő alkalommal a tanítási órát zavaró eszközt a tanítási nap végén visszakapja a tanuló, a további esetekben azonban az iskola csak a szülőnek adja át azt. VII. Az iskola munkarendje Az iskolába érkezés legkésőbbi időpontja a mindenkori órakezdés előtt 10 perccel van. A tanítási órák rendje: Szünetek rendje: 1. óra óra óra óra óra óra A pontos órakezdés mindenki számára kötelez ő, a tanár távolmaradását az órakezdés után 10 perccel jelezni kell az igazgatóhelyettesi irodában. Ha a tanuló az óráról indokolatlanul késik, távolléte hiányzásnak minősül. A tanulók felügyelet mellett 7.00 és 7.40 között az udvaron, vagy rossz id ő esetén az aulában gyülekeznek, majd bevonulnak az osztálytermekbe. Az alsó tagozatos tanulók a tízórais szünet kivételével az udvaron tartózkodnak, rossz id ő esetén a folyosón. A fels ő tagozatos tanulók a tízórais szünet kivételével a folyosón tartózkodnak, illetve jó id ő esetén nagyszünetben az udvarra vonulnak. A tanuló tanulási időben csak engedéllyel hagyhatja el az intézmény területét. 1.Engedélyt adhat a szül ő kérésére: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök, szaktanár, - rendkívüli esetben az igazgató vagy igazgatóhelyettes adhat engedélyt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, amit visszaérkezéskor az osztályfőnöknek kell leadni. 2. Az iskolába épületében idegenek nem tartózkodhatnak. Nem minősül a tanulókon, szülőkön és alkalmazottakon kívül idegennek az, aki hivatalos ügyet intéz az iskolában, vagy az intézmény vezetőjétől erre engedélye van. 3. A belépést a portaszolgálat ellenőrzi. Az ügyeletes nevel ő utasításainak betartása minden tanuló számára kötelez ő. Az ügyeletes tanuló feladata az ügyeletes nevel ő munkájának segítése.

18 18 A diákügyeletesek feladatait az I. sz. melléklet tartalmazza. A mulasztások igazolásának rendje: A mulasztást követ ő els ő nap, de legkésőbb öt munkanapon belül a hiányzást igazolni kell. Ennek hiányában a mulasztás igazolatlan marad. Az igazolás írásban történik. Félévenként három nap mulasztást a szül ő igazolhat. A tanuló távolmaradására írásbeli kérelem alapján előzetesen engedélyt adhat az osztályfőnök (1-3 nap), ennél több napra az igazgató. Ha a mulasztás igazolatlan marad az iskola felszólítást küld a gondvisel ő számára. Amennyiben ez megismétlődik, az iskola köteles az igazolatlan mulasztásról a jegyzőt értesíteni. A tanuló hiányzása esetén a szül ő 48 órán belül köteles jelezni az osztályfőnöknek a távollét okát. A tanuló a tanítási óráról történ ő késését a pedagógus az osztálynaplóban jelzi. A késést, a késést követ ő els ő nap, de legkésőbb 5 munkanapon belül igazolni kell. Az igazolás írásban történik. Igazolatlan késés esetén az iskola tájékoztatja a szülőt. A késések ideje összeadható. Amennyiben ez az id ő eléri a tanórai foglalkozások idejét, a késés igazolt, vagy igazolatlan órának minősül. Az intézményi rendezvények, ünnepélyek rendje 1. Az iskolai ünnepélyeket a tanévről szóló rendelet és intézményünk hagyományai határozzák meg. 2. Lebonyolításuk az éves munkatervben meghatározott időpontban, helyszínen történik. Minden tanuló köteles az alkalomhoz ill ő öltözetben megjelenni. A tanítás nélküli munkanapok felhasználásának rendjét az iskola éves munkaterve tartalmazza.

19 19 VIII. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok 1. Használati lehetőségek - Minden tanuló joga, hogy tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit a szabályok betartásával. - Az iskola munkanapokon 6 órától 20 óráig tart nyitva. A gyerekek felügyeletét 7 órától ig látjuk el. - Esti és rendkívüli foglalkozások csak igazgatói engedéllyel szervezhetők, melyeket a tervezett időpont előtt 5 nappal be kell jelenteni. - Tanítási napokon kívül (hétvége, szünid ő) az iskola létesítményei zárva tartanak. Kivételt képeznek a tanév végén kijelölt és közzétett ügyeleti napok, illetve az iskolai munkatervben megjelölt rendezvények. 2. Általános szabályok a létesítmények használatához - A létesítményeket használók kötelessége: - megőrizni, illetve az előírásoknak megfelelően kezelni az oktatás során használt eszközöket - óvni az iskola létesítményeit, felszereléseit, rendjét és tisztaságát - a szándékosan okozott kárt megtéríteni (Kt. 77.) - az iskola balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályzatát, munkarendjét betartani - az észlelt kárt (károkozást), balesetveszélyt jelenteni az intézmény valamely pedagógusának - Az iskola zavartalan működése érdekében tanulói közreműködés vehet ő igénybe (pedagógus felügyelete mellett): - tanórák előkészítéséhez, lebonyolításához - iskolai rendezvények, ünnepélyek előkészítéséhez, lebonyolításához - az iskola környezetének rendben tartásához Védő-óvó intézkedések 1. A tanuló kötelessége, hogy óvja és védje saját és társai egészségét, testi épségét. 2. Ha a tanuló saját vagy társai egészségét veszélyeztet ő tényről, eseményről szerez tudomást, kötelessége azt azonnal jelenteni az iskola valamely dolgozójának. 3. A tanuló joga, hogy minden tanév elején megismerje az intézményre, illetve helyiségeire vonatkozó munkavédelmi balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat, és kötelessége ezek maradéktalan betartása. 4. Joga, hogy minden tanév elején megismerje az épület kiürítési tervét, mely rendkívüli esemény bekövetkezésekor lép életbe.

20 20 5. A balesetek elkerülése érdekében az épület helyiségeinek és eszközeinek rendeltetésszerű használata mindenki számára kötelez ő. 6. Amennyiben a tanuló rosszul érzi magát, megsérült amennyiben állapota ezt lehetővé teszi, azonnal jelentenie kell azt az iskola valamelyik nevelőjének. 7. Az iskola területén dohányozni csak felnőtt, nagykorú személyeknek lehet az arra kijelölt helyen. A dohányzóhelyet az iskola igazgatója jelöli ki. 8. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását iskolaorvos és védőnő biztosítja. 9. Az iskolaorvosok az intézménnyel történ ő egyeztetést követően végzik el a szükséges egészségügyi ellenőrzéseket és szűrővizsgálatokat a háziorvosi, illetve az iskolai orvosi rendelőben. A vizsgálatokon a gyermekek a szülők egyetértése alapján nevelői felügyelettel vesznek részt. A felügyelet megszervezése az iskolavezetés kötelessége. Az orvosi ellátás területei: - fogászat - belgyógyászat - szemészet - kötelez ő védőoltások 10. Az iskolai védőn ő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát. 11. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat iskolánkban ifjúságvédelmi felelős látja el. 12. Iskolánk bármely tanulója, vagy a tanuló szülei tanácsért és/vagy segítségért fordulhatnak a felelőshöz a gyermek körülményeit, helyzetét érint ő kérdésekben, illetve azok megoldásában. Fogadóórái: Gyermekek számára: Hétf ő 10-12, Kedd 9-12, Csütörtök 9-12, Péntek 8-10 Pedagógusok számára: Kedd Szülők számára: Hétf ő 8-10, Az ifjúságvédelmi feladatok ellátásához az iskola biztosítja a szükséges és elégséges feltételeket.

21 21 IX. A házirend elfogadásának és módosításának általános szabályai 1. A házirend tervezetét az iskola igazgatója készíti el a nevelők, tanulók és szülők javaslatainak figyelembevételével. 2. Iskolánk 3-8. évfolyamos tanulói véleményüket, észrevételeiket a házirend tervezetével kapcsolatban, annak megvitatása után képviselőik útján juttatják el a diákönkormányzat vezetőségéhez. Az összegzett véleményeket a diákönkormányzat vezetősége juttatja el az iskola igazgatójához. 3. Az intézmény pedagógusai megvitatják a házirend tervezetét, és eljuttatják véleményüket az iskola igazgatójához. 4. Az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet véleményét a tervezett házirenddel kapcsolatban. 5. Az előzetes vélemények birtokában és figyelembevételével az iskola igazgatója elkészíti a házirend végleges tervezetét. A jogszabályi előírásnak megfelelően az intézmény igazgatója beszerzi a diákönkormányzat egyetértését és a szülői szervezet véleményét. 6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s a Veszprém Megyei Jogú Város Oktatási és Ifjúsági Bizottságának jóváhagyásával lép hatályba. 7. Az érvényben lév ő házirend módosítását nevelői, tanulói vagy szülői javaslatra ha azzal egyetért kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai vezetősége. 8. Az eljárás menete ez esetben megegyezik az 1-6. pontban foglaltakkal.

22 22 A Deák Ferenc Általános Iskola házirendjének véleményezése, elfogadása és jóváhagyása A Deák Ferenc Általános Iskola házirendjét az iskola diákönkormányzata napján tartott ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetértett... diákönkormányzat vezetője A Deák Ferenc Általános Iskola házirendjét a szülői munkaközösség elnöksége napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.. szülői munkaközösség elnöke A Deák Ferenc Általános Iskola házirendjét az iskola nevelőtestülete napján tartott ülésén elfogadta.. igazgató

23 23 I.sz. melléklet Diákügyeletesek feladatai: Iskolánkban az ügyeleti munkát a 7-8. évfolyam tanulói látják el a diákönkormányzat felügyeletével. 11 tanuló ügyel heti váltásban a következ ő felosztásban. Fő ügyeletes: 1 tanuló Feladata: - az ügyeleti munka szervezése, irányítása - az ügyeleti füzet vezetése Földszint: - Fő bejárat: 2 tanuló Feladata: - a reggeli fegyelmezett bevonulás segítése - az elkésők nevének feljegyzése - Hátsó földszint (könyvtár előtti terület hátsó bejárat): 2 tanuló Feladata: - az udvarról történ ő fegyelmezett bevonulás segítése I. emelet: 4 tanuló II. emelet: 2 tanuló Az egyes szintek ügyeleteseinek feladata: - a szünetek rendjének betartatása - a mellékhelyiségek ellenőrzése - a rendbontók feljegyzése (ill. tanári segítség kérése) - ítélkezési joguk nincs Az ügyeleti munka melyet jelvény jelez 7.30-tól ig tart. Az ügyeleti munka hatékonyan csak az osztályfőnökök közreműködésével (ill. felügyeletével) valósítható meg.

24 24 II. sz. melléklet 1. A létesítmények használatának speciális szabályai, korlátok Könyvtár - Az iskolai könyvtárnak minden tanuló alanyi jogon tagja. - Tanítási napokon a könyvtár a kifüggesztett nyitvatartási - rend szerint használható. - A könyvtárat tanítási óra alatt pedagógus felügyelete mellett (könyvtári óra keretében) használhatja a tanuló. - A kölcsönzés ingyenes és 3 hetes időtartamú. - A tanév befejezése előtt 10 nappal köteles minden diák a kölcsönzött könyveket leadni. - A kölcsönzött könyvekért a tanulók szülei anyagi felelősséggel tartoznak. Számítógépes termek - A gépteremben diák csak tanórai vagy szakköri keretben, tanári felügyelettel tartózkodhat. - A gépek használói kötelesek betartani a tanév els ő tanítási óráján elhangzó balesetvédelmi előírásokat. - Géppel kapcsolatos tevékenységet a diákok csak a tanár utasítása szerint végezhetnek. - A berendezések biztonságát, működőképességét veszélyeztet ő tevékenység folytatása (mobiltelefon használata, étkezés) tilos. Sportlétesítmények - A létesítményeket a tanulók testnevelésórákon és a délutáni sportfoglalkozásokon vehetik igénybe. - A tanórákra a diákok fegyelmezett levonulással, a szünetek kezdetekor (illetve első órára 7.50-től) érkeznek. - Húszperces szünetekben a tanulók nem tartózkodhatnak az öltözőben. Becsengetés előtt 5 perccel, az ügyeletes testnevel ő vezetésével mehetnek átöltözni. - Az öltözőket az előz ő csoport kivonulása után vehetik igénybe. - A gyerekek kötelesek ruháikat, táskájukat és egyéb tárgyaikat rendezetten elhelyezni az öltözői padokon. - Az öltözők rendjéért (a szünetekben) a gyerekek felelnek. A rendet az osztályonként kijelölt öltözői felelősök segítségével az ügyeletes testnevel ő ellenőrzi. - Tanórákon és délutáni foglalkozásokon a gyerekek az erre a célra rendszeresített sportfelszerelést kötelesek használni. - Önmaga és társai testi épsége érdekében a balesetvédelmi szabályokat minden tanulónak fokozottan be kell tartania. - Balesetveszélyes tárgyakat (gyűr ű, testékszer, nyaklánc, karköt ő, karlánc, karóra, fülbevaló, esetenként szemüveg) óra alatt nem viselhetnek a tanulók. A tanóra megkezdése előtt azokat a testnevelőnek átadhatják, aki gondoskodik biztonságos őrzésükről. - A tornatermi leválasztó függöny fel-, illetve leengedését villanymotor végzi, melynek ki- és bekapcsolását kizárólag az órát tartó nevel ő végezheti.

25 25 - A testnevelés alól felmentett tanulókra is vonatkoznak a tanóra szabályai. A testnevelő által kijelölt helyen tartózkodhatnak, s nem zavarhatják a tanóra rendjét. Technikaterem - A technika-szaktantermekben csak tanítási felügyelet mellett tartózkodhat tanuló. - A balesetmegelőzési szabályokat minden diák köteles betartani. - A fels ő tagozatos tanuló a pedagógus felügyelete mellett a következ ő eszközöket, gépeket használhatja: - oszlopos villamos fúrógép - barkácsgép - törpefeszültség ű forrasztópáka V feszültséggel működ ő kettős szigetelés ű pillanat -forrasztópáka - villamos háztartási gépek (tűzhely, robotgép, vasaló, villanymotoros varrógép) - segédmotor szerelési gyakorlat - számítógép - A tanulók kötelesek a szerszámokat, munkaeszközöket rendeltetésszerűen használni. - A technikaórán tilos olyan ékszert, eszközt viselni, mely a munkavégzés során balesetet okozhat. Ennek megítélése a szaktanár joga. - A fenti szabályok a teremben tartott szakköri foglalkozásokra is érvényesek. Ebédlő - A kabátot, táskát a tanulóknak a kijelölt helyre, rendezetten kell letenniük. - Minden tanuló köteles betartani az érkezési sorrendet és a felügyel ő nevel ő utasításait. - Az ebédlőben csak az étkezők tartózkodhatnak. - A kulturált étkezés szabályait mindenki köteles betartani. - Az étkezés befejeztével a tálcát minden tanulónak vissza kell vinnie a kijelölt helyre. - A diákok csak az aznapi utolsó tanítási órájuk után mehetnek ebédelni. Vizesblokk - Csak rendeltetésszerűen használhatják a diákok - Az egészségmegőrzés érdekében a higiénés szabályokat mindenki köteles betartani. - A szerelvényekben (berendezésekben) szándékosan okozott kár súlyos vétségnek számít! Büfé - Tanítási napokon a büfé a kifüggesztett nyitvatartási rend szerint használható. - Tanórák alatt a diákok számára a büfé zárva tart. - A büfét érkezési sorrendben vehetik igénybe a tanulók.

26 26 A Deák Ferenc Általános Iskola házirendjét a Veszprém Megyei Jogú Város Oktatási és Ifjúsági Bizottsága a. tartott ülésén elfogadta...

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND 2006/2007-es tanév A nevelőtestület elfogadta: 2006. november 27.... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2014 2 Az intézmény tanköteles korú gyermekeinek jogaira, kötelezettségeire, ellátására, a szülőkkel

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

A Csornai Általános és Művészeti Iskola

A Csornai Általános és Művészeti Iskola A Csornai Általános és Művészeti Iskola H Á Z I R E N D J E Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A házirend... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend elfogadásának szabályai... 4 A házirend nyilvánosságra hozatala...

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben