A Csornai Általános és Művészeti Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Csornai Általános és Művészeti Iskola"

Átírás

1 A Csornai Általános és Művészeti Iskola H Á Z I R E N D J E

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A házirend... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend elfogadásának szabályai... 4 A házirend nyilvánosságra hozatala... 4 A házirend módosításának szabályai A tanulók jogai A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje A tanulói jogok gyakorlásának módjai A Diákönkormányzat A szülők jogai és kötelességei A tanulók, a szülők tájékoztatása A tanulók, a szülők véleménynyilvánításának rendje, formái A tanulók nagyobb közösségének meghatározása A szociális támogatások megállapítása, a tankönyvtámogatás elvei, az elosztás rendje Felvétel az iskolaotthonba, napközi otthonba, a tanulószobába és a menzai ellátásba A tanulók kötelességei A tanulók jutalmazásának, fegyelmezésének rendje, formái A működés rendje A tanév munkarendje A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezések Az intézménynek és az intézmény területéhez tartozó helyiségek használatának a rendje Védő,- óvó (betartandó) előírások Intézményi sajátosságok A Széchenyi István Körzeti Általános Iskola Kerényi György Művészeti Iskola Záradék

3 Bevezető A házirend A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók képességeiknek megfelelően tanulhassanak és tanuljanak. A házirend a diákság érdekében olyan szabályokat is rögzít, amelyek az iskolai hagyományok őrzését is szolgálják, testi épségük megvédésére vonatkoznak, és nevelési szempontból lényegesek. Célja tehát, hogy biztosítsa az intézmény diákjai és pedagógusai eredményes és zavartalan munkájának feltételeit. A házirend hatálya Jogszabályi háttér: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A Csornai Általános és Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata. A házirend személyi hatálya az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottaira és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelezettségeket, és mindazokra, akik hivatalos ügy intézése céljából az intézmény területére lépnek. területi hatálya az intézményegységek területére, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényekre (osztálykirándulás, színház-, múzeumlátogatás, stb) terjed ki. Jelen házirend a Csornai Általános és Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. 3

4 Széchenyi István Körzeti Általános Iskola 9300 Csorna, Árpád u. 2. Kerényi György Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskola (Csorna Szt. István tér 1.) II. Rákóczi Ferenc Katolikus Közoktatási Központ (9300 Csorna, Andrássy u. 27.) Körzeti Általános Iskola Kóny (9144 Kóny, Béke u. 1.) Eötvös József Általános Művelődési Központ (9167. Bősárkány, Petőfi u ) Érvényes: A következő házirend érvénybe lépéséig a Csornai Általános és Művészeti Iskola intézményeiben és az iskolai szervezésű rendezvényeken, tanulmányi kirándulásokon. Intézményünk feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket, és megőrizze testi épségüket. A házirend elfogadásának szabályai Az iskolavezetőség az intézményegységekből és a tagozatoktól összegyűjti a módosító javaslatokat, értekezleten megtárgyalja a házirend tervezetét, dönt a házirend érvényességéről. Az elkészült házirendet a szaktanárok a tanulókkal, szülői értekezleten a szülőkkel ismertetik. A házirend nyilvánosságra hozatala Tájékoztatás és megismerés Beiratkozáskor egy példányt rövidített változatban minden tanuló szülője kézhez kap. A tanulók a tanév első osztályfőnöki óráján, a szülők a szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a hatályos házirendről. Hozzáférhetőség biztosítása A házirend nyilvánossága: A házirend egy-egy nyomtatott példánya megtalálható a Könyvtárban, a Titkárságon és minden intézményegységben. Elektronikus formában az intézmény honlapján olvasható. 4

5 Továbbiakban az iskola igazgatójától, helyetteseitől, az intézményegységek vezetőitől és a tanuló osztályfőnökétől fogadóórán vagy előre egyeztetett időpontban kérhető tájékoztatás az érintettek számára a házirendről. Az intézményegységek a napi használatra, a mindenkire érvényes és az intézményegységre vonatkozó speciális szabályozásokat tartalmazó rövidített változatot készítenek. A házirend módosításának szabályai A házirend felülvizsgálható, módosítható, ha jogszabály ezt előírja, vagy az aláíró felek által képviselt közösség tagjainak legalább 60 %-a ezt írásban kéri. Ha a módosító indítvány megérkezik, akkor annak elfogadásához be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat illetve a szülői szervezet egyetértését. Az iskola igazgatója a javaslatok figyelembevételével elkészíti a tervezetet, melyet egyeztet a nevelőtestülettel, elfogadása után beszerzi a szülői szervezet véleményét és a DÖK egyetértését. A módosított házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 2. A tanulók jogai 2.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje Az általános iskolai felvétel eljárásrendje A tanuló az intézménnyel tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. Tankötelessé vált gyermek esetében elsődlegesen mindig az iskola körzetébe tartozó tanulókat vesszük fel. Az elsős tanulók osztályba és csoportba sorolásáról a szülői kérések figyelembevétele alapján az igazgató dönt. A HHH tanulók felvétele kötelező, ha ebbe a körzetbe tartozik. A belépő osztályokat úgy alakítjuk ki, hogy a tanulók szociális hátterét figyelembe 5

6 vesszük, hetegorén osztályokat alakítunk 1 Felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételnél az egyedi körülmények mérlegelése alapján, az osztályfőnök véleményének kikérésével az igazgató dönt. Átvétel rendje: A más körzetből érkező HHH tanulókat, mint inkluzív intézmény fogadjuk. 2 A tanulói jogviszony megszűnése a Kn.tv 53. eljárásrendje alapján történik. A művészeti iskola felvételi eljárásrendje A művészeti iskolával tanulói jogviszony csak abban az esetben jön létre, ha az iskola a térítési díjat előírta és beszedte A tanulói jogok gyakorlásának módjai Az iskolás gyermekek jogai A tanuló a közösség aktív, azt formálni képes tagja, ezért a tanulói jogviszonyon alapuló a Kn.tv 46. -ban felsorolt jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja, első osztályba lépő tanuló az első tanítási év megkezdésétől. Ezen jogokból fakadóan: az iskola pedagógiai programja alapján a következő módon választhat nem kötelező tantárgyat: az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben a helyi tanterv szerint választható tantárgyakról, a szülő az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. tanulmányi munkájához a tanítási órán kívül is kaphasson segítséget, ezért részt vehet napközi otthoni, tanulószobai, a művészeti iskola által biztosított foglalkozásokon, valamint egyéb nem tanórai (pl. táborokban) az ott elfogadott viselkedési és egyéb normák szerint. igénybe veheti és a védő - óvó előírások (balesetmegelőzés, tűzvédelem) betartásával februári módosítás februári módosítás 6

7 rendeltetésszerűen használhatja az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, sportfelszereléseit, létesítményeit. A tanulók szervezetten használhatják az iskola sportudvarát, ha az itt folyó szakmai munkát, a napközi délutáni foglalkozásait nem zavarják. Igénybe veheti az iskolai büfé szolgáltatásait. 3 részt vehet különböző szabadidős programokon, iskola által szervezett rendezvényeken, pályázatokon, tanulmányi-kulturális és sportrendezvényeken, feladatot vállalhat egyéb közösségi programok összeállításában, lebonyolításában (pl. suli disco, játszóház, stb). élhet mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéből, felelősi megbízatásából fakadnak. joga van megismerni az őt érintő jogszabályokat, melyek ismertetése és értelmezése az osztályfőnök és a Diákönkormányzat feladata. információt kapjon az iskola működésével kapcsolatban megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit A Diákönkormányzat A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A tanulók érdekképviseleti szerve a Diákönkormányzat. A DÖK tevékenységét az diákparlamenti ülésen megválasztott vezetőség irányítja, munkáját az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti, egyben ő látja el a képviseletet is. Diákjaink részt vehetnek a diákközgyűlésen, amit az iskolánkban évente két alkalommal a diákönkormányzat szervez meg. A diákközgyűlésen a DÖK munkáját segítő pedagógus és DÖK elnöke beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok érvényesüléséről. Az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, a házirendben meghatározottak végrehajtásáról, és egyéb a tanulókat érintő kérdésekről. 3 Módosítva május 7

8 2.4. A szülők jogai és kötelességei Szülői jogok Biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a szülők megismerjék intézményünk Nevelési és Pedagógiai Programját, Házirendjét, SZMSZ-ét, illetve Minőségirányítási Programját, tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról. Részletes és érdemi tájékoztatást kapjanak gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről. Gyermekük neveléséhez, ha igénylik a segítséget, tanácsot adunk. A szülők, előre bejelentett igény alapján részesei lehetnek az óvodai, iskolai oktatónevelőmunkának, illetve betekintést nyerhetnek abba. A szülők joga, hogy Szülői Szervezetet működtessenek, amely figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A szülő kötelessége, hogy: Gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke iskolába járását. Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. Tiszteletben tartsa intézményünk alkalmazottainak emberi méltóságát A tanulók, a szülők tájékoztatása A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, a DÖK munkáját segítő pedagógus a DÖK vezetőségi ülésein, az osztályfőnök és az osztály képviselője folyamatosan tájékoztatják az osztály tanulóit az aktuális tudnivalókról. A szülőket az iskola életének egészéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója a Szülői Szervezet ülésein, az osztályfőnök a szülői értekezleten tájékoztatja. 8

9 A tanulót és szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a pedagógusok szóban és a tájékoztató füzeten keresztül írásban tájékoztatják A tanulók, a szülők véleménynyilvánításának rendje, formái A tanulók a jogszabályokban biztosított jogaik érvényesítése érdekében az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez vagy a diákönkormányzathoz fordulhatnak. Az iskola életét érintő kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik, melyekre 30 napon belül kell érdemi választ kapniuk. A véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben, mások emberi méltóságának tiszteletben tartásával történjen. A szülők szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik útján fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal, véleményükkel az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett tanuló(k) osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez és a diákönkormányzathoz A tanulók nagyobb közösségének meghatározása Az iskolában a diákság önkormányzatát megillető kollektív jogok, a Szülői Szervezet és a DÖK véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának illetve közösségének a mindenkori tanulólétszám 25%-át meghaladó közösség minősül A szociális támogatások megállapítása, a tankönyvtámogatás elvei, az elosztás rendje Kedvezmények A térítési díjkedvezmények megállapítása, mindig a hatályos jogszabályok alapján történik. Normatív kedvezmény illeti meg a családot: - ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (100%) - ha a családban három vagy több gyermeket nevelnek (50%) - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek nevelése esetén (50%) Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe, melyhez szükséges: - érvényes jegyzői határozat (100%) - MÁK igazolás (50%) 4 4 Módosítva 2010 január 18 9

10 A gyermekeink részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, a törvényben meghatározott szempontok alapján amennyiben erre az intézmény jogosult a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök, valamint az intézményegység-vezetők véleményének kikérése után az iskola igazgatója dönt. A tankönyvvásárláshoz biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről évente a tantestület dönt. A gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok gyermekei az óvodában ingyenes étkezésre jogosultak. A művészeti iskolában támogatás odaítéléséről az intézményegység-vezető javaslatára az igazgató dönt. Ennek igénybevételéhez, minden nevelési év elején egy, a szülő által kitöltött és aláírt nyilatkozatot, valamint a jogosultságot igazoló határozatot kell benyújtani. Az étkezési térítési díjakat havonta előre személyesen kell befizetni Felvétel az iskolaotthonba, napközi otthonba, a tanulószobába és a menzai ellátásba Iskolaotthon Az iskolaotthonos osztályokba való felvétel szülői kérés alapján beíratáskor történik. A kérelmek elbírálásának elvei megegyeznek az első osztályba történő felvétel elbírálásának az elveivel. Napközi otthon, tanulószoba A napközi otthon és a tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Az ehhez szükséges bejelentőlapot szeptember 15-ig kell leadni az osztályfőnöknek. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. A napközi otthonba, illetve a tanulószobára minden jelentkező tanuló felvételt nyer, amíg a csoport összlétszáma el nem éri a Köznevelési törvényben meghatározott felső határt. Ha a jelentkező tanulók létszáma meghaladja a törvényileg előírt létszám felső határát, a felvételről az iskola igazgatója dönt. A felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók: 10

11 akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott akiknek mindkét szülője dolgozik akik állami gondozottak akik rosszabb szociális körülmények között élnek A tanítási szünetekben a munkanapokon igény esetén összevont napközis csoport üzemel. Menzai étkezés Az étkeztetés igénybevétele az ellátást igénylő kérelmére történik. A kérelmet írásban az intézmény vezetőjének kell benyújtani a tanév végén. A kérelem egy tanévre szól. Pótbeíratás augusztus hónapban lehetséges. Térítési díj be- és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: Az étkezési térítési díjak beszedését a Nyugat-Magyarországi Vendéglátó Zrt élelmezési ügyintézője végzi, aki az es telefonszámon érhető el. A tanulók a díjakat az étkezést biztosító által meghatározott napokon kötelesek befizetni előző hó között. A Gyermekvédelmi törvény 148. hatálya alá tartozó igénylőket normatív kedvezmény illeti meg, melynek mértéke a térítési díj %-a. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulóknál a kedvezményt évente felül kell vizsgálni. Amennyiben a tanuló az étkezési díjat határidőre nem fizeti be, a következő hónapban nem étkezhet. Pótbefizetésnél a szolgáltató határozza meg az étkezés kezdeti napját. A túlfizetések rendezése a következő havi díjfizetésnél történik. Az étkezésről végleges lemondást a szülő kérhet írásban. Az étkezés a bejelentéstől számított második naptól szüneteltethető. Betegség vagy egyéb hiányzás esetén a szülő köteles gondoskodni az étkezés lemondásáról, valamint a visszajelentésről. 3. A tanulók kötelességei Minden tanuló az iskolai közösség tagja. Kn.tv 12. -ban felsorolt kötelességeit a beíratás napjától kezdve gyakorolja, első osztályba lépő tanuló az első tanítási év megkezdésétől. Ezen kötelességekből fakadóan: 11

12 választott tisztségét, vállalt megbízatását lelkiismeretesen teljesítse. egyénileg felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személyi tulajdon megőrzéséért, védelméért. a gyermekfelelősök utasításait is, kéréseit köteles figyelembe venni, és azok szerint cselekedni. az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben, ezért jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel büntethető, vagy fegyelmi eljárás kezdeményezhető. társai és tanárai törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket illetve hangfelvételeket nem készíthet, fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet. A tanuló legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességei teljesítésekor: felkészülten jelenjen meg minden tanítási órán, ismétlődő házi feladat hiány vagy felszerelés hiány esetén az igazgató magához kéretheti a szülőt, hogy megtudakolja a mulasztás okát, mert a nevelési egység megtörése a nevelés eredményét tönkre teszi. minden tanítási órára köteles elhozni a tanuláshoz szükséges taneszközeiket, tájékoztató füzetét, A tájékoztató füzet hivatalos irat, ennek rongálása tilos, az ide történő bejegyzéseket még aznap, de legkésőbb az osztályfőnöki órára a szülővel vagy gondviselővel aláíratva kell bemutatni. Az iskola bármilyen írásos üzenetének láttamozása a szülők kötelessége. Az ellenőrzés gyakori illetve huzamosabb hiánya esetén az igazgató magához kéretheti a szülőt, hogy felhívja a figyelmüket mulasztásukra az együttműködés érdekében. A tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek. Az első elvesztése szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetést, a második írásbeli osztályfőnöki fegyelmeztetőt, a következő igazgatói intőt von maga után. a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon, fegyelmezetten dolgozzon, tiszteletben tartva társaik tanuláshoz való jogát, egyikük sem zavarhatja az órát. mulasztását a következő órára pótolni kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott időpontig, 12

13 4. A tanulók jutalmazásának, fegyelmezésének rendje, formái A jutalmazások Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, közösségi munkát végez, versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon vesz részt, megbízást kiemelkedően teljesít, hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, jutalomban részesül. A fegyelmező intézkedések Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. Fegyelmi eljárás: Ha a tanuló kötelességeit vétkesen vagy súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. (pl.: más tulajdonának elsajátítása, érdemjegy hamisítás, beírások törlése, igazolatlan hiányzás, szülő aláírásának hamisítása, szándékos rongálás, kábítószer fogyasztása vagy terjesztése). A fegyelmi eljárás lépéseit jogszabály (Ktv 76. ) határozza meg. A Nevelési és Oktatási Intézmények működéséről szóló 11/1994. ( VI. 8.) MKM rendelet módosítása 32/ XI.24. OKM rendelete alapján Az iskolai szülői szervezet, és a DÖK közös kezdeményezésére a fegyelmi eljárás lefolytatása előtt lehetőség van, hogy egyeztető eljárás lefolytatására. - Az egyeztető eljárás célja: a kötelességszegéshez vezető esemény feltárása, továbbá az érdeksérelem feltárása. - Az egyeztető eljárás működtetése az iskolának nem feladata, csak a szülői szervezet, ill. a DÖK kezdeményezheti. 13

14 - Az egyeztető eljárás rendje: cél a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása, a sérelem orvoslása. Ez csak konkrét személlyel szembeni esetben valósulhat meg. - A sérelem orvoslása: - olyan megállapodást kell keresni, melyet fel tud vállalni és teljesíteni a vétséget elkövető tanuló. - Az egyeztető eljárás szabályai: Egyeztető eljárás lefolytatása csak akkor lehetséges, ha az eljárással a kiskorú sértett, valamint a kötelességszegő szülője egyetért. - A fegyelmi eljárás kezdeményezésénél a kiskorú tanuló figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségéről. - A szülő kézhezvételtől számított 5 tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárást. - A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha a szülő nem kéri az egyeztető eljárást, továbbá, ha az iskolába érkezett igény alapján az egyeztetés nem vezetett eredményre. A felfüggesztési idő legfeljebb 3 hónap lehet Az egyeztető eljárás eredményessége esetén szükséges eljárás: - a kötelességszegő tanuló és a sértett egyeztetési eljárásban megállapodás született, a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre fel kell függeszteni. - Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett szülője nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. - A sérelem orvoslására kötött megállapodást írásban rögzíteni kell, mely tartalmazza a megállapodásban foglaltakat, ezt a tanulóközösségben, osztályközösségben meg kell vitatni. 14

15 A megállapodás írásbeli formáját az egyeztető eljárásban résztvevőknek aláírásukkal igazolni, hitelesíteni kell. A nyilvánosság az iskola nagyobb közössége: az iskolai DÖK küldöttek, illetve az iskola DÖK közgyűlése. Az egyeztető eljárás nem alkalmazható, kezdeményezésére nincs mód az alábbi esetekben: - Ha kötelességszegő tanuló az iskola vezetőit, pedagógusait, kisegítő alkalmazottait emberi méltóságában, pedagógusi mivoltában becsületében munkaköre teljesítése közben súlyosan megsértette, részére az egyeztető eljárás lehetősége, kezdeményezése nem lehetséges az oktatási intézményben tanár diák viszonylatában fennálló hierarchikus kapcsolat miatt. - A kiskorú gyermek, az iskola felnőtt dolgozója elleni vétséget követ el, ebben az esetben a fegyelmi eljárás lefolytatása, súlyosabb esetben, rendőrségi feljelentést tehet közfeladatot ellátó személy elleni vétség tárgyában a sértett felnőtt A működés rendje 5.1. A tanév munkarendje 1. A tanév rendjét az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozza meg, ennek módosítása a tantestület határozata alapján és a fenntartó önkormányzat jóváhagyásával lehetséges. 2. Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az intézmény területét. 3. Egészségügyi és tisztasági okokból a váltócipő használata ajánlott. Tanulóink az intézményben és azon kívüli rendezvényeken az időjárásnak megfelelően ápolt öltözetben, tisztán jelenjenek meg. 4. Tilos a dohány, szeszes ital, drog és egyéb ártalmas szerek árusítása és fogyasztása Az iskolával jogviszonyban nem állók részére a belépés rendjét az SZMSZ tartalmazza. 6. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az irodában történik. Az intézmény tanítási májusi módosítás májusi módosítás 15

16 szünetekben külön ügyeleti rend szerint tart nyitva A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezések Az iskolai késések, hiányzások Késések: A tanuló 7.45 utáni érkezése késésnek minősül. A 7.45 és 8.00 óra közötti késések tényét a portánál szolgálatot teljesítő alkalmazott rögzíti és jelenti az osztályfőnök számára. A késések csak indokolt esetben igazolhatók. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak (szülői / nevelői igazolás, közlekedési akadály), vagy igazolatlannak minősül az osztálynaplóba bejegyzi. Több igazolatlan késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő igazolatlan hiányzásnak minősül. Hiányzások: A tanórákról, tanítási napokról, kötelező rendezvényekről való távolmaradást igazolni kell. Az iskolából tanítási időben csak indokolt esetben (pl. a szülő írásbeli kérésére) az osztályfőnök, az intézményegység-vezető, vagy helyettese engedélyével távozhat tanuló. Betegség esetén a megbetegedés napján reggel a szülő telefonon vagy más módon értesítse az iskolát. Az orvosi igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetelének első napján bemutatni osztályfőnökének, illetve távolléte esetén valamely tanárának, aki azt a naplóba helyezi, hogy az osztályfőnök igazolhassa a hiányzást. Amennyiben a tanuló ezt egy héten belül elmulasztja, hiányzása igazolatlannak tekintendő. Egy tanévben három tanítási napot a szülő is igazolhat. Előre látható hiányzásokra (kirándulás, családi program) előzetesen engedélyt kell kérni. Az engedélyezés az osztályfőnök és az igazgatóság hatásköre. Előzetes engedéllyel - verseny, tábor, stb.- távolmaradó tanuló mulasztása igazolt hiányzásnak minősül. Évi 250 órát meghaladó mulasztás esetén ha a tanuló éves munkája emiatt nem értékelhető - a tantestület döntése szerint a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie. 16

17 A tanulók felmentését indokolt esetben a testnevelés óra alól a szülő is kérheti, amit a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. Két hétnél hosszabb felmentés a szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni az osztálya testnevelési óráján, és a testnevelő utasítását követni. A művészeti iskolai késések, hiányzások A mulasztások igazolása Ha a tanuló az iskolai foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztás igazolt, ha a tanuló: előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra (egy tanítási napról szaktanártól, több napról az igazgatótól). betegségét orvosi igazolással bizonyítja. a szülő igazolta. A tanuló hiányzása igazolatlannak minősül, ha egy héten belül nem igazolja távolmaradását. A szaktanár a tanuló három egymás utáni igazolatlan hiányzása után köteles a szülőt erről írásban értesíteni. Ha a tanuló a tanítási órák egyharmadán nem vett részt, nem osztályozható az éves munkája. 10 igazolatlan után töröljük a névsorból. A mulasztás következményeinek meghatározása, igazolatlan mulasztás miatti intézkedések. Első igazolatlan mulasztás esetén az igazgató felszólítja a szülőt, hogy gondoskodjék gyermeke rendszeres iskolába járásáról. Ha kétszeri, vagy annál többszöri az igazolatlan mulasztás, az igazgató szabálysértési eljárást kezdeményez a hatáskörileg illetékes jegyzőnél. 6. Az intézménynek és az intézmény területéhez tartozó helyiségek használatának a rendje Iskola Az intézmény helyiségeit, udvarát, berendezési tárgyait, eszközeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvást szem előtt tartva kell használni, ügyelve a közösségi tulajdon 17

18 védelmére, az energiatakarékos használatra, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartására! Az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak felnőtt engedélyével és felügyeletével használhatják a tanulók. A tanítási szünetekben (pl.: nyári szünet, munkaszüneti napok) az iskola helyiségei, udvarai nem használhatóak, csak hivatalos ügyek intézésére van lehetőség, kizárólag az ügyeleti napokon megadott időben. 7. Védő,- óvó (betartandó) előírások A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos tanévenként meghatározott napokon és időpontban rendel, és a fenntartóval kötött szerződésben foglalt vizsgálatokat végzi el az osztályfőnökökkel előre egyeztetett időpontban. A védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente, illetve szükség esetén. Az iskolában: A tanuló kötelessége, hogy ismerje és betartsa a balesetmegelőzési, tűzvédelmi előírásokat és annak megfelelően cselekedjen. Ennek érdekében: óvja saját és társai testi épségét, egészségét. tartsa be az alapvető higiéniai szabályokat, ügyeljen saját maga és környezete tisztaságára. pedagógusi felügyelettel működjön közre környezetének rendben tartásában. a folyosókon és az osztálytermekben a tanulók kerüljék a szaladgálást, verekedést és minden veszélyes vagy kárt okozó játékot, fákra, kerítésre, focikapura felmászni, a radiátorokra, ablakba ülni, az ablakból kihajolni és onnan bármit kidobni. azonnal jelentse az iskola valamely nevelőjének, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel, illetve amennyiben ezt állapota lehetővé teszi, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült. megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában. rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 18

19 közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket - az iskolai közösség biztonsága érdekében - az iskolába behozni nem szabad (124/1993. (IX.22.) kormányrendelet melléklete). A tanév elején munka- és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés előtt: technika tanár testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő fizika és kémia kísérleteket végző tanár informatika tanár társadalmi és közhasznú munka végzése előtt a felügyeletet ellátó személy kirándulások előtt a kirándulást szervező személy táborozások, üzemlátogatások előtt az azokat szervező személy Az ismeretek elsajátításáról a tanulóknak feltett ellenőrző kérdésekkel meg kell győződni. Tűz-, vagy egyéb veszély esetén az épületben található riadó terve alapján kell eljárni az SZMSZ-ben leírtakat figyelembe véve. A tanulói balesetekről a tanuló állapotának megfelelő ellátása után baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni, az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint. 8. Intézményi sajátosságok 8.1. A Széchenyi István Körzeti Általános Iskola A tanulók jogai érdeklődésének megfelelő szakköri, sportköri, énekkari foglalkozáson részt vegyen. iskolai tanulmányi- és sportversenyeken, rendezvényeken részt vegyen, a felkészítéséhez szaktanári segítséget kapjon. az osztálynaplóba bekerülő értékelésről, érdemjegyekről, bejegyzésekről (késés, mulasztás) folyamatosan értesüljön. egy tanítási napon 2 témazárónál többet ne írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez. 19

20 kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja. problémás ügyeiben a szaktanárát, az osztályfőnökét, az iskola vezetését felkeresse, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítségét kérje. tanulmányi, közösségi munkájáért jutalmat és elismerést kaphasson. véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos nagyobb közösséget érintő kérdésekben, s ezekre érdemi válasz kapjon. működtesse diákönkormányzatát, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti. választó és választható legyen a diákközösség bármilyen szintjén. családja anyagi helyzetétől függően kérelemre - indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön A tanulók kötelessége Minden tanuló kötelessége, /hogy/ tevékenyen részt vegyen a tanórákon. fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően dolgozzon. a tanév elején választott szakkörön rendszeresen részt vegyen. a szaktanár felkészítése alapján, tudásának megfelelően vegyen részt tanulmányi versenyeken. tartsa tiszteletben azt a tényt, hogy társainak joga van a tudás nyugodt körülmények között történő elsajátításához. a tanórára a napi felszereléssel jelenjen meg. A felszerelés hiánya nem mentesít a számonkérés alól. ۰ a tanszerek, felszerelések ötszöri feljegyzett hiánya fegyelmi fokozattal jár és beszámít a szorgalomjegybe. 7 az ellenőrző könyvet, tájékoztató füzetet köteles minden nap az iskolába elhozni. a kapott jegyet aláíratni a szaktanárral és még aznap, de legkésőbb az osztályfőnöki órára szüleivel is. vigyázzon az iskola, a tantermek és berendezésük tisztaságára, állagára: - óvja a falakat, a dekorációt, - ügyeljen padja tisztaságára, rendjére, - használja az udvart rendeltetésszerűen, ne rongálja eszközeit, májusi módosítás 20

21 - fokozottan figyeljen a mellékhelyiségek kulturált használatára. az iskolában testékszer, testfestés, hajfestés, valamint körömlakkozás és smink nélkül jelenjen meg, a fiúknak a fülbevaló viselése engedélyezett. iskolai ünnepélyen és a ballagáson megfelelő öltözékben kell megjelenni (sötét nadrág - szoknya; fehér ing - blúz, nyakkendő - sál). az okozott kárt jelentse. A fegyelmezetlenségből vagy gondatlanságból okozott kárt meg kell térítenie. A fegyelmezetlenség miatti károkozás fegyelmi fokozatot von maga után. ۰ észleléskor azonnal jelentse társait veszélyeztető állapotot valamint a balesetet az ügyeletes nevelőnek. 8 ۰ a projektoktatás keretében a témahét, a három hetet meghaladó projekt, a moduláris oktatás és tantárgytömbösített oktatás délutáni programjain köteles a tanuló részt venni Az iskola munkarendje Az éves munkatervben határozza meg a tantestület a hagyományos iskolai programok időbeni elosztását, a tanítás nélküli munkanapokat. Erről az osztályfőnök ad tájékoztatást a tanulóknak az osztályfőnöki órán, a szülőknek pedig az első szülői értekezleten. A tanulóközösség hagyományai: Tanévnyitó, tanévzáró ünnepélyek Iskolai ünnepélyek, megemlékezések Részvétel városi ünnepségeken és a március 15-i koszorúzáson Családi nap Mikulás - alsó tagozat Karácsonyi vásár, karácsony Farsang Anyák napja Fordított nap Széchenyi iskolák találkozója Tanulmányi versenyek Témahét Három hetet meghaladó projekt májusi módosítás 9 TÁMOP miatti mód május 21

22 A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. Óraközi szünetek- csengetési rend: 1. óra óra óra óra óra óra iskolaotthon 7. óra óra önálló tanulás Napközi: ebéd szabadidő - tanulás: Tanulószoba: Tanítás alatt az iskolát csak engedéllyel és szükség esetén felügyelettel hagyhatják el a tanulók Általános működési szabályok A tanítás kezdete: A tanuló között érkezzen az iskolába, hogy becsengetésre készen álljon a tanuláshoz. 7 órától fél 8-ig pedagógus felügyelete mellett a kijelölt helyen várakozzon. 10 TÁMOP miatti mód május 22

23 Becsengetéskor az öltözőben vagy a szaktanterem előtt tartózkodjon. Elvárások a tanítási órákon: Ha a tanórát más tanteremben kell tölteni, az ott maradt felszerelést, értékeket köteles tiszteletben tartani. Az iskolába hozott értékeiért a tanuló a felelős. Az iskolaidőben bekapcsolt mobiltelefont a nevelő elveszi, és az igazgatói irodában leadja, ahol a szülő átveheti. A mobiltelefon elvételéről az osztályfőnök a szülőt az elvétel napján értesíteni köteles. 11 a testnevelés órán: Az öltözők, a tornaterem területén csak a testnevelés órájuk idején tartózkodhatnak. A tornaterem öltözőibe ételt és italt bevinni tilos. A tanulók az óra kezdete előtt 10 perccel érkezzenek az öltözőbe. A testnevelés órára várakozó tanulók átöltözés után a számukra kijelölt öltözőben várakoznak. Kötelező felszerelés: fehér póló, fekete (vagy kék) sportnadrág, tiszta torna- vagy edzőcipő. A felszerelést a felső tagozatban minden testnevelés óra után, az alsó tagozatban hét végén haza kell vinni. Balesetvédelmi szempontok miatt tilos az órán a nyaklánc, óra, gyűrű, karkötő, nagy, lógó fülbevaló viselete valamint a rágógumizás. A felmentett tanulók a felmentésük indoklása után a tornateremben az órát nem zavarva kötelesek tartózkodni. az óraközi szünetekben: Az óraközi szünetekben a tanulók a tanteremben, folyosókon, udvaron tartózkodhatnak az ügyeletes tanárok utasítása szerint, felügyelete mellett. Mások testi épségét rohangálással nem veszélyeztethetik. Tízóraizni csak az iskola ebédlőjében vagy az osztályteremben lehet. Szellőztetni, ablakot nyitni csak tanórán, tanár jelenlétében lehet. a tanítás után: Menzások csak az utolsó tanítási órájuk után ebédelhetnek májusi módosítás 23

24 Az utolsó tanítási óra után, vagy ha délutáni iskolai foglalkozása van, az iskolában csak felügyelet mellett tartózkodhat. A tanítás befejezése után, ha a tanulónak nincs egyéb iskolai elfoglaltsága, az iskola épületét kicsengetés után 10 perccel el kell hagynia. Délutáni iskolai elfoglaltságra (DSK, korrepetálás, fejlesztő foglalkozás, tehetséggondozás, szakkör ) a tanuló a foglalkozás megkezdése előtt 10 perccel érkezhet az iskolába. 12 Ennek be nem tartása fegyelmi fokozatot von maga után: Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés (napló) Írásbeli figyelmeztetés (napló + ellenőrző) A diákok viselkedésére vonatkozó elvárások: A közösségi életben meg kell tartani kulturált viselkedés szabályait. A véleményt megfelelő hangnemben kell elmondani. Kötelesség a kulturált ebédlői viselkedés. Az iskolán kívül is az iskolai magatartási normák szerinti viselkedést várjuk el. Tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása. A tettenérés következménye: a tanuló szüleit az iskola igazgatója értesíti. Hetesek teendői: A tábla tisztán tartása, kréta beszerzése, a tanulók számbavétele - jelentés. Ha becsengetés után 10 perccel nem jelenik meg a tanár az osztályban, jelezze az igazgatóhelyettesi irodában A tanulók távolmaradásának és mulasztásának igazolása Az iskolaotthonos osztályokban 16 óra előtt, legkorábban 15:50 órakor lehet távozni. A hiányzások igazolását a mulasztás megszűnte utáni első osztályfőnöki órán vagy a hiányzást követő első tanítási héten be kell mutatni az osztályfőnöknek. A hiányzást a szülő vagy az orvos a tájékoztató füzetben igazolja májusi módosítás 24

25 A gyógytestnevelésről, fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásról, valamint a napközi otthonból, tanulószobáról való hiányzás tanóráról való hiányzásnak minősül. A tanítási óráról késő tanulót felelősségre kell vonni. Három késés után az osztályfőnöknek értesítenie kell a szülőt A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok Az iskola pedagógiai programjában elfogadott óratervek alapján az igazgató minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót a válaszható tantárgyakról. A tájékoztató tartalmazza a tantárgy nevét, heti óraszámát. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri, gyermekével közösen gyakorolhatja A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyon jogára vonatkozó szabályok A tanulók tanítási órákon, a szabadidős tevékenység ideje alatt előállított alkotásai vagyoni jogára az iskola nem tart igény. A tanulók ezeket az alkotásokat hazaviszik. Amennyiben az iskola folyosói dekorációjához felhasználásra kerülnek, a tanulói jogviszony megszűnése után - kérelemre - a tanuló részére visszaadja Az iskolai élet tanórán kívüli formái Az iskolai munkaterv szerint szervezett kirándulásokon, iskolai kulturális rendezvényeken, évnyitón és évzárón minden tanulónak részt kell vennie. Indokolt esetben az igazgató adhat felmentést - egyeztetve az osztályfőnökkel. Az iskolai ünnepélyeken való részvétel minden tanuló számára kötelező, ahol az ünnepi öltözék fehér ing / blúz sötét szoknya / nadrág, nyakkendő ill. sál. 25

26 Iskolai szakkörökbe, sportkörökbe, énekkarba szülői hozzájárulással a tanulók önként jelentkezhetnek. Arról kimaradni csak írásbeli kérelem benyújtását követően lehetséges. A nevelő ajánlására a tanuló korrepetáláson vehet részt. A foglalkozásokról való távolmaradást a szülő kérheti, ill. igazolja. A tanulók tagjai lehetnek iskolán kívüli egyesületeknek, szervezeteknek is szülői engedéllyel. Erről az osztályfőnököt is tájékoztatni kell. Törekszünk, hogy a HHH tanulók nagyobb arányban vegyenek részt, a jelentkezésnél őket előnyben részesítjük A helyiségek és az iskolához tartozó területek iskolán kívüli használata A könyvtárat a tanulók nyitvatartási időben látogathatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtárhasználat módjai: - Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: kézikönyvtári állomány, folyóiratok, AV anyagok. A könyvtári állományból kikölcsönzött tankönyvek és segédanyagok tanév végén a tankönyvcsomag árának 30%-ért megvásárolható. Az elhasználódott, megrongálódott könyvek javítatására 10% javítási költséget kell fizetni. A tanév végén a könyveket vissza kell hozni. Az erősen megrongált vagy elveszett könyv árát meg kell téríteni. A könyvtár nyitva tartása az iskola tanítási rendjéhez igazodik. ۰ Az iskolai büfét annak nyitvatartási idejében látogathatja, szolgáltatásait igénybe vehet, fokozottan figyelve arra, hogy a büfé körüli rendet hangoskodással, szemeteléssel nem zavarhatja A tanulói jutalmazások és fegyelmi intézkedések elvei és formája Azt a tanulót, aki képességeihez mérten - példamutató magatartást tanúsít, vagy - folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy februári módosítás májusi módosítás 26

27 - az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy - az iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy - bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. Az iskolai jutalmazás és büntetés formái: Dicséretben részesül az, aki - Példamutató magatartást tanúsít - Folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, - Az iskola és az osztály érdekében közösségi munkát végez - Eredményesen szerepel tanulmányi, sport és kulturális versenyeken - Hozzájárul az iskola hírnevének öregbítéséhez A dicséret formái: - Szóbeli dicséret Osztályfőnöki órán, szaktárgyi órán az osztályközösség előtt Iskolai összejövetelen az egész közösség előtt Büntetésben részesül az, aki - Tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti - Megszegi a házirend előírásait - Rongálja az iskola berendezési tárgyait - Akarattal kárt okoz társai testi épségében és tulajdonában - Igazolatlanul hiányzik - Agresszíven, durván viselkedik társaival, tiszteletlen a felnőttekkel szemben A büntetés formái: - Szóbeli figyelmeztetés (az iskola minden dolgozója) - Írásbeli a szaktanár által - Írásbeli az osztályfőnök által: Figyelmeztetés - Írásbeli dicséret Osztályfőnöki (ellenőrző, napló) Napközis nevelői(ellenőrző,napló) Szaktanári (ellenőrző, napló) Igazgatói (ellenőrző, napló) Tantestületi (bizonyítvány, Intés Rovás - Írásbeli az igazgató által: Figyelmeztetés Intés Rovás - Nevelőtestület által: 27

28 anyakönyv) - Az iskola versenyek 1-3. helyezettje osztályfőnöki dicséretet kap - A megyei versenyek 1-3. helyezettje igazgatói dicséretet kap A dicséretet írásba kell foglalni, és a szülő tudomására kell hozni. A jutalmazás formái: Az iskolai versenyek első három helyezettje oklevelet kap Az egyes tanévek végén a kitűnő és jeles eredményt elért tanulók oklevelet és könyvet kapnak A 8. osztály végén a kiemelkedő közösségi munkát végzett tanuló is kaphat könyvet Széchenyis diák Széchenyi kör diákoknak szóló díja Érdemes diák Intés Szigorú megrovás Mindig az elkövetett vétség alapján szabjuk ki a büntetést. Az egyes fokozatok betartása nem kötelező! A büntetést írásba kell foglalni, és a szülő tudomására kell hozni. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén - szaktárgyi teljesítményért, - példamutató magatartásért, - kiemelkedő szorgalomért, - példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet vagy könyvjutalmat kapnak. A nevelőtestület által a nyolc év során végzett munkája alapján legkiválóbbnak minősített tanuló a 8. év végén Széchenyi díjban részesül, melyet ünnepélyes keretek között az évzárón kap meg. 28

29 A Széchenyi Kör diákoknak adományozható Széchenyi díját kapja az a tanuló, aki kiemelkedő munkájával hozzájárult iskolánk jó hírnevének megerősítéséhez. A nyolcadik év végén Érdemes diák kitüntetést kapnak a várostól azok a tanulók, akik kiemelkedő közösségi és tanulmányi munkájukkal hozzájárultak az iskola és a város jó hírnevének megerősítéséhez és növeléséhez. Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet vagy könyvjutalmat kapnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásban kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. A nevelőtestület pedagógusai a tanuló pozitív és negatív cselekedeteit értékelik a cselekedet nagyságának arányában. A jutalmazás célja az elismerés, az ösztönzés. A büntetés célja a cselekedet megismétlődésének megakadályozása. Fegyelmi intézkedések A házirendbe foglaltak megsértése fegyelmező, ill. fegyelmi intézkedést von maga után. Annak a tanulónak az esetében, akinek osztályfőnöki megrovása van, az osztályfőnök mérlegelheti annak lehetőségét, hogy nem vehet részt, az osztályközösséget érintő rendezvényeken, iskolai szervezésű táborokban. 29

30 8.2. Kerényi György Művészeti Iskola Tanulói jogok gyakorlása Felvételi A felvételről felvételi bizottság dönt szakmai szempontból. A művészeti iskolába sikeres felvételi vizsga után létesíthet jogviszonyt tanuló. A felvételi követelmények: Zenei tagozaton: - felvételi bizottság előtti meghallgatás 1-2 gyermekdal, ill. népdal - hallásgyakorlat Képzőművészeti tagozat: - saját készítésű munka, ill. munkák bemutatása bizottságnak - gyakorlati feladatsor megoldása Színjáték tagozat: vers vagy próza előadása a felvételi bizottságnak A felvételi bizottság előtt nyújtott produkciók értékelése után az intézményvezetés dönt a felvételről. A felvételt nyert tanulók névsorát az iskola honlapján valamint intézmény hirdető tábláján nyilvánosságra hozzuk. Tantárgyválasztás A tanulónak joga, sikeres felvételi esetén, hogy szüleivel együtt döntsön, mely tagozatra és szakra kíván jelentkezni. Ha a megnevezett szak már esetleg betelt, az intézmény felajánlhatja a képességeihez alkalmazkodó tanszakra törtnő beiratkozás lehetőségét.. A szakok között különlegesen indokolt esetben lehetséges átjelentkezés, de csak félévkor, illetve év végén van erre mód. Két különböző (színjáték, zene, képzőművészet) tagozatra jelentkezés esetén az egyik tagozaton térítésidíj, a másikon tandíj fizetési kötelezettség van. A zongora tagozatra beiratkozó növendékek tudomásul veszik, hogy az intézmény számukra csak korlátozott mértékben tud gyakorlást biztosítani. Az eredményes munkához elengedhetetlen, hogy a tanuló otthon rendelkezzék hangszerrel. 30

31 Beíratás Beiratkozás ténye (iskolai jogviszony) csak abban az esetben jön létre, ha a jelentkező gondviselője a következő írásbeli valamint anyagi természetű kötelezettségét teljesítette:. - Kitöltött jelentkezési lap. - Kitöltött szülői nyilatkozat. - Térítési-, tandíj előleg befizetése. - Regisztrációs díj befizetése (amely magába foglalja az ellenőrző és a bizonyítvány árát). Az intézménybe csak szülő írathat be és ki. Beiratkozáskor a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatának bemutatása szükséges. Indokolt esetben már beiratkozáskor kezdeményezhet térítési, illetve tandíj kedvezményt (vagy mentességet) a szülő. Ennek formája: az intézményegység-vezetőnek benyújtott kérvény, aki jogosultság esetén a kérelmező ügyében eljár a Csornai Általános és Művészeti Iskola igazgatójánál. Első beiratkozáskor az 5-ös átlagnak megfelelő térítési díjat köteles fizetni a tanuló, melyet nyugta-szelvény átadásával igazol vissza az intézmény. Költségként terheli még a szülőket az ellenőrző, hangszerkölcsönzési díj (zenei tagozaton) eszközhozzájárulási díj (képzőművészeti tagozaton), valamint a szükséges szakkönyvek, kották beszerzése. A tanuló jogai A művészeti iskola dokumentumait joga van szaktanári tájékoztatón megismerni (pedagógiai program, házirend, éves feladatterv). Kérdéseket tehet fel az iskola életét érintő valamennyi kérdéssel kapcsolatban. Véleményező, javaslattevő joga van a tanulókat érintő valamennyi kérdésben ezzel egyénileg és csoportosan is élhet. Saját és tanulótársa szociális ellátásával kapcsolatos ügyeket kezdeményezhet szaktanárnál, igazgatónál. 31

32 Személyiségi jogait, emberségét sértőkkel szemben a művészeti iskola felnőtt dolgozóinak segítségét kérheti. Joga van az intézmény által szervezett programokon részt venni: o Jeunesses koncert o Opera látogatás o Sítúra o Kirándulás A részvételi szándék szerinti befizetéseket visszaadni lemondás esetén sem tudjuk. Minden tanulót érintő rendezvény, foglalkozás létrehozását kezdeményezheti bármelyik tanárnál. Jelentkezhet az iskola által szervezett foglalkozásokra (kamaracsoport, zenekar). Joga van a művészeti iskola termeit, berendezéseit, eszközeit rendeltetésszerűen használni. Joga van a tanulónak azokkal a jogokkal élni, amit a törvények és megállapodások számára lehetővé tesznek. Vitás esetben a szaktanárhoz, az intézményegység- vezetőhöz, az igazgatóhoz fordulhat. Indokolt esetben az iskola igazgatója köteles elrendelni a kivizsgálást. A tanulmányi idő megrövidítését kérheti a tanuló, ha az iskola két vagy több osztályára vonatkozó követelményeket rövidebb idő alatt tudja teljesíteni. A kérelmeket az intézményegység-vezetőhöz kell eljuttatni május 5-ig. A szolfézs tárgy szabad látogatása iránti kérelmeket minden tanévben szeptember 20-ig kell kérvényezni. Előállított termékek szabályozása Képzőművészeti tagozat A tanulók alkotásaiból félévkor és év végén az intézmény kiállítást rendez. Az általuk készített alkotásokat versenyekre küldi az iskola. Ezek a művek nem minden esetben kerülnek vissza. Mindezeken túl az intézmény saját céljaira (felerészben) felhasználhatja az alkotásokat. Másik felére a növendék igényt tarthat, de csak év végén viheti azt el. 32

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

Törökvész Úti Általános Iskola

Törökvész Úti Általános Iskola Budapest 2013. 1. Bevezető 3.o 1.1. A házirend jogi alapja 3.o 1.2. A házirend fogalma, célja, feladata 3.o 1.3. A házirend elkészítése és elfogadása 3.o 1.4. A házirend felülvizsgálata, módosítása 3.o

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Bazsó Bertalanné igazgató Elfogadta: Ádám Jenő Általános Iskola nevelőtestülete Kazincbarcika, 2008. Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Házirend. Petritelepi Általános Iskola

Házirend. Petritelepi Általános Iskola Petritelepi Általános Iskola Tartalomjegyzék I. Bevezető... 3 II. A tanulók jogai... 3 II.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje... 3 II.2. A tanulói jogok gyakorlásának módjai...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013 AZ UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Mosonmagyaróvár 2013 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Általános rendelkezése... 3 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai, eljárási rendje...

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc Iskolai rendtartás Az iskolai rendtartás rögzíti a tanulók jogait és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Bevezető A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Bakonyoszlop HÁZIREND

Bakonyoszlop HÁZIREND Bakonyoszlop Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon HÁZIREND Az biztosítja a város fennmaradását, ha valamennyi polgára egy akaratom van (Démoszthenész) 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1.

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1. LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma 1. Preambulum 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1 / 38 2.1.A tanulók

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben