A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai"

Átírás

1 A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató jogosult dönteni az alapító okiratban foglaltak szerint. A tanuló kötelességei Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. Eleget tegyen - rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségeinek. Kötelessége, hogy felkészülten, a tanórához szükséges felszereléssel érkezzen a tanítási órára. Életkorához és fejlettségéhez igazodva, pedagógus felügyelete és irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, az iskolai rendezvények előkészítésében és lezárásában. Megtartsa a tanórai és azon kívüli foglalkozások, az iskola helyiségeinek használati rendjét. Óvja saját és mások testi épségét, egészségét! Azonnal jelentse a sérülést vagy az erre vezető tevékenységet! Megőrizze és rendeltetésszerűen használja az iskola berendezéseit, eszközeit! Az okozott kárért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik a törvényben meghatározott módon. A károkozást köteles azonnal jelenteni. Tanárainak, tanulótársainak, az iskola alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait, vallási és világnézeti elképzeléseit tartsa tiszteletben! Tartsa be a Házirendet és az iskola más szabályainak rá vonatkozó rendelkezéseit! A tanuló jogai A tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten felkészüljön a továbbtanulásra. Tanítási időn kívül - nevelői felügyelet mellett - látogathatja az iskolai könyvtárat, a informatika-termet, a sportpályát, a tornatermet és egyéb helyiségeit. Tagja lehet az iskolában működő művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport és más szakköröknek. Rendeltetésszerűen használhatja az iskola berendezéseit, eszközeit. Részt vehet az osztály és az iskola életének alakításában, a Diákönkormányzat munkájában. Megilleti az iskolai étkeztetés, a napközi otthonos vagy tanulószobai ellátás. A tanuló szülei írásban kérvényezhetik, hogy gyermekük: magántanuló lehessen, felmentést kaphasson kötelező foglalkozások alól, független vizsgabizottság előtt vizsgázhasson, átkerüljön másik iskolába. Megilleti az iskola valamennyi tanulóját az, hogy vallását, világnézetét, etnikai hovatartozását tiszteletben tartsák. A tanuló jogainak gyakorlása során nem korlátozhat másokat abban, hogy jogaik érvényesüljenek, továbbá jogainak gyakorlása során nem veszélyeztetheti a saját és társai, valamint az intézményben jelenlévők egészségét, testi épségét és a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek fenntartását.

2 A tanítás rendje Iskolába érkezés és távozás rendje Az iskola reggeli ügyeletet biztosít az igények szerint. Az ügyeletre érkező tanulók az ügyeletre kijelölt helyen várakoznak, csak 7.30 órakor vonulhatnak be az osztályokba. Az iskolába érkezés legkésőbbi időpontja: 7 óra 45 perc Az iskola tanulói a tanítási idő alatt az épületet a szülő személyes vagy írásbeli kérelmére, az osztályfőnök engedélyével hagyhatják el. Alsó tagozatosok tanítási idő után csak szülői engedéllyel mehetnek haza. Csengetési rend: 1. óra óra óra óra óra óra óra A házirendben meghatározott csengetési rendtől csak rendkívüli esetben, az iskola igazgatójának engedélyével lehet eltérni. A tanítási órák közötti szünet azonban nem lehet az 1. óra után 10, egyébként 5 percnél rövidebb. Tanórák rendje A tanítási órákra a tanuló köteles felkészülten érkezni, a tanév elején meghatározott felszereléssel. Köteles a tanár irányításának megfelelően a tananyag elsajátításával, képességeinek fejlesztésével foglalkozni. Nem zavarhatja társai munkáját. A tanítási óra végén a tanuló köteles az általa használt eszközöket, berendezési tárgyakat tisztán, eredeti állapotukba visszaállítva a foglalkozás helyszínén hagyni. A tanóráról a tanuló csengetés előtt csak külön engedéllyel, különleges esetben távozhat. A tanórán csak a tananyag feldolgozásához szükséges, engedélyezett eszközöket lehet használni. A szünetek rendje A tanulók az osztályfőnök és szaktanár által a tanév elején meghatározott helyen tölthetik a szünetet ügyeletes tanár felügyelete alatt. A jelző csöngetés után a tanulók felkészülten várják a pedagógust a tanteremben. Szakórák esetén a felső tagozatos tanulók a terem bejáratánál sorakoznak jelzőcsengetéskor. A tanulók a tanórák közötti szüneteket tanteremben vagy a folyosókon tölthetik. A 4. óra után, amennyiben az időjárás lehetővé teszi az udvaron töltik a szünetet. Jelzőcsengetéskor felmennek a tanterembe, ahol előkészülten kell várniuk a pedagógust. A tanulók a folyosón nem szaladgálhatnak, és egyéb tevékenységükkel sem veszélyeztethetik a saját és társaik testi épségét, az iskola eszközeit. 2

3 A tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés rendje, a tanulók tantárgyválasztáshoz való joga Szülei beleegyezésével választhat az esetlegesen választható tantárgyak, tanórán kívüli foglalkozások közül. Igényét a tanév megkezdése előtt írásban kell bejelentenie. A felvétel egy tanévre szól. A módosítás igényét a tanév végén írásban nyújthatja be. Ha a tanulót kérelmére felvették a szabadon választott tanítási órára, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. A szülőnek és a tanulónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. Mulasztásának igazolására, viselkedésére a kötelező tanórákra vonatkozó szabályok érvényesek. Az informatika tagozatra való bekerülés lehetőségét a szaktanár, írásban közli a tanuló szüleivel. A tanuló a tanév kezdete előtt írásban jelentkezhet az emelt szintű oktatásra. Kérelmét az informatika munkaközösség bírálja el, és az intézmény vezetője hagyja jóvá. Minden diáknak joga van jelentkezni a meghirdetett szakkörökbe. Felvétele csak helyhiány miatt tagadható meg. A szakköri foglalkozások alatt a teremrendet meg kell őrizni (az általános teremrend érvényes). A diákkörök létrehozására a tanévet megelőzően javaslatot tehet bármely pedagógus, szülő. A javasolt diákkör elindításáról a nevelőtestület dönt a lehetőségek tükrében. Differenciált képességfejlesztés, felzárkóztatás A tanuló kérheti tanárainak segítségét a számára nehezen érthető tananyagrészek feldolgozásához, magyarázatához, részt vehet a felzárkóztató foglalkozásokon. A szülővel és tanulóval történő megállapodás esetén a rászoruló tanulók kötelezhetőek felzárkóztató foglalkozáson való részvételre. Rendkívüli esetben távolmaradásukat a szülőnek szóban (telefonon, személyesen) vagy írásban előre kell jeleznie. Napközi-tanulószoba Az iskola valamennyi tanulója jogosult igénybe venni a napközit. A részvétel csak helyhiány miatt tagadható meg. A napközi, a tanév elején kialakított napirend szerint működik, és a szülői igényektől függően látja el a tanulók felügyeletét. Erről az iskola, írásban tájékoztatja a tanuló szüleit. A tanulási idő zavartalansága érdekében, ennek időtartama alatt a tanuló csak rendkívüli esetben távozhat. Ha a tanulók szülői engedéllyel külön programon vettek részt (szakkör, sportkör, zeneoktatás stb.) és ennek következtében feladataikkal nem tudtak végezni a tanulási időben, kötelesek azt pótolni. Ha a tanító iskolán kívüli programot szervez, arra a Házirend megfelelő rendelkezései irányadók. A program szervezéséről és annak feltételeiről a szülőt az intézmény írásban értesíti. A hit és vallásoktatás lehetővé tétele Az iskola valamennyi tanulójának joga és lehetősége van hit és vallásoktatásban való részvételre. Az egyházak képviselőinek kérésére minden tanév elején az iskola felméri a tanulók és szülők igényeit a vallásoktatás megszervezésére. Ennek alapján az egyházak biztosítják az oktatókat, az intézmény pedig a helyszínt. 3

4 Iskolai rendezvények Az iskolai rendezvényeket csak az iskola tanulói, szüleik és a szervezők által meghívott vendégek látogathatják. A rendezvényen résztvevők kötelesek betartani a Házirend rendelkezéseit, a felügyeletet ellátó pedagógusok utasításait. Az iskola SZMSZ-ben meghatározott nyitva tartásán túl csak az igazgató külön engedélyével lehet az épületben tartózkodni. Iskolán kívüli rendezvények Amennyiben egy osztály vagy a diákok egy csoportja rendezvényt, külső programot szervez, legalább 1 héttel a lebonyolítása előtt írásban be kell jelentenie az iskolavezetésnek. A programról a tanuló szüleit a szervező pedagógus írásban értesíti. Az iskola által szervezett programon a diákok kötelesek betartani a házirend szabályait. Kirándulás Az iskola munkatervében szereplő tanulmányi kiránduláson való részvétel kötelező, a távolmaradás szülői vagy orvosi igazolással történhet. A kirándulásra tilos minden olyan eszközt, élelmet, élvezeti cikkel elvinni, amellyel a tanuló veszélyezteti saját, vagy társai egészségét, testi épségét. Erdei iskola, nyári tábor Erdei iskola és nyári tábor az intézmény munkatervében meghatározott célok és feladatok teljesítése érdekében szervezhető, a tanulók és a szülők igényei alapján. A részvétel önkéntes. A részt venni szándékozó tanulók szüleik írásbeli engedélyével jelentkezhetnek erdei iskolába vagy nyári táborokba. Különösen veszélyes, vagy általa korábban még nem ismert sportágakat a tanuló (pl. lovaglás, sziklamászás) a tábor ideje alatt csak a szülő előzetes írásbeli belelegyezésével űzhet. Az iskolán kívüli programokra tilos minden olyan eszközt elvinni, amellyel a tanuló veszélyezteti saját, vagy társai egészségét, testi épségét. Mulasztás, késés, távolmaradás Az iskolából vagy kötelező iskolai rendezvényről való távolmaradást igazolni kell a visszaérkezést követő 3 napon belül. A tanulók egy tanítási évben szülői igazolással 5 napot hiányozhatnak, de összefüggően csak 3 napot vehetnek igénybe. A további hiányzások csak orvosi igazolással fogadhatók el. A 3 tanítási napnál hosszabb távolmaradásra az igazgató adhat engedélyt előzetesen, egyedi mérlegelés alapján. Ha a tanuló betegség miatt mulasztott, a betegségről szóló orvosi igazolást be kell mutatnia 3 napon belül. A tanuló első igazolatlan hiányzása esetén az iskola értesíti a szülőt, felhívja figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola nevében a gyermekvédelmi felelős a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a szülőt. Ha a gyermek 10 óránál többet mulaszt igazolatlanul, az iskola gyermekvédelmi felelőse értesíti az iskola igazgatóját, eljárást kezdeményez a gyermek ügyében. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát vagy egy adott tantárgyból a törvényben meghatározott mértéket meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 4

5 Ha a tanuló a tanórára késve érkezik, a pedagógus ezt bejegyzi a naplóba. Ismételt késések esetén az osztályfőnök értesíti a szülőt. A sorozatosan igazolatlanul késő tanuló ellen az osztályfőnöke eljárást kezdeményez a gyermekvédelmi felelős bevonásával. Helyiségek és eszközeik használati rendje Általános teremrend A tanteremben a diák a tanóra előtti szünetben tartózkodhat és a tanóra végén elhagyja a tantermet, majd elindul a következő tanóra helyszínére. A tantermekben lévő számítógépet a tanulók felügyelet nélkül nem használhatják. A tanításhoz szükséges technikai berendezések (írásvetítő, diavetítő, magnó, TV, videó stb.) kezelése a pedagógus feladata, ahhoz tanuló csak külön engedéllyel nyúlhat. Jelzőcsengetéskor a tanuló bemegy a tanterembe és előkészíti a felszerelést, ez alatt a felelősök ellenőrzik a házi feladat és a felszerelés meglétét. Abban az esetben, ha az osztály nem mehet be felügyelet nélkül szaktanterembe, a tanterem előtt csendben sorakozva várják a pedagógust. Tanítás végén a teremben lévő utolsó osztály feladata, hogy a termet az év elején meghatározott rendben hagyja el. Minden diák feladata és kötelessége, hogy a terem rendjét betartsa és a tantermekben lévő tárgyak épségét megóvja. Technika terem: Az osztályok jelzőcsöngetéskor az év elején a szaktanár által meghatározott helyszínen várakoznak a tanár megérkezéséig. A tanítás végén az osztály feladata, hogy a termet az év elején meghatározott rendben hagyja el. Tanuló a szertárban csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat. A tanuló által egyedül nem használható eszközöket a szaktanár a tanév elején meghatározza. A tanulók a tanév elején balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatáson vesznek részt. A szaktanár a terem rendjét a tanév elején ismerteti és kifüggeszti. Informatikaterem: Tanári felügyelet nélkül a gépteremben tartózkodni tilos. A számítógépeket csak a tanár helyezheti áram alá. Engedély nélkül a számítógépeket be- és kikapcsolni tilos! Könyvtárokat, fájlokat, állományokat csak tanári engedéllyel lehet törölni. A számítógépekbe csak az ellenőrzött tantermi lemezeket lehet betenni. Sosem egyszerre, először a szervert, majd fokozatosan a többi gépet kapcsoljuk be. Mindig a szervert kapcsoljuk ki utoljára. A gépterembe italt és ételt nem szabad bevinni. A számítógép mellett csak a tanórához szükséges eszközöket lehet tartani, a táskát az előre kijelölt helyre kell tenni. A gépek meghibásodása esetén azonnal szólni kell a tanárnak, a gép pontos hibaüzenetét is jelezni kell neki. A gépteremben szoftvereket, játékokat csak a rendszergazda telepíthet. A gépteremben a diák az általa okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik! 5

6 A tornaöltöző rendje Az óra előtt a diákok a pedagógus által megjelölt helyen várakoznak. Az öltözőbe csak jelzőcsengetéskor lehet bemenni. A testnevelés óra után minden tanulónak joga van tisztálkodni. Az öltöző ajtaját az utolsó ember köteles zárni, a kulcsot a tanárának átadni. Tornaterem rendje A tanulók a tornaterem előtt sorakoznak becsengetéskor. A tornaterembe tanári felügyelet nélkül tilos bemenni. Sorakozó előtt az ékszereket, karórát a kijelölt helyre kell tenni. A sport udvar használatának rendje Az udvaron tanulók tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. Fizika-kémia terem rendje A kikészített eszközökhöz a diákok a szaktanár engedélye nélkül nem nyúlhatnak. A szertárban tanári felügyelet nélkül tilos tartózkodni. A balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása kötelező. Könyvtár használatának rendje Az iskolai könyvtárat minden tanuló szülői engedéllyel látogathatja a nyitvatartási rend szerint. Egy tanuló egyidejűleg 5 könyvet kölcsönözhet. A kikölcsönzött könyvekre vigyáznia kell, megrongálódásuk vagy elvesztésük esetén anyagi felelősséggel tartozik érte. A könyvtárban tanuló csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhat, a kifüggesztett használati rend betartása mellett. Az ebédlő használatának rendje Étkezés A tanév elején meghatározott, az órarenddel egyeztetett rendben ebédelhet minden tanuló. Az ebédlőbe a napközis csoport együtt érkezik, illetve együtt távozik. A térítésért felelősök segítik a kiszolgálást, majd rendet hagynak maguk után. Ételt nem szabad kivinni az ebédlőből. Az ebédlőbe sem kabátot, sem táskát nem lehet bevinni. Az iskola területén büfé áll a diákok rendelkezésére, amelyet bármely szünetben felkereshetnek. A jelzőcsengetés után azonban gyermek a büfében nem vásárolhat. Az iskolába a szervezett menzát - megfelelő térítési díj ellenében - bármely tanuló igénybe veheti. Külön jogszabályban meghatározottak alapján kérelmükre a tanulók kedvezményben részesülhetnek. A térítési díj befizetése Az étkezés befizetése minden hónapban az előre meghatározott napon és időpontban történik. A tanulókat és a szülőket az iskola erről írásban értesíti. Az étkezést csak meghatározott időtartamra lehet lemondani az iskolatitkárnál telefonon vagy írásban. 6

7 Lemondani az aznapra megrendelt ételt nem lehet, a másnapit is csak reggel 9 óráig. A lemondott napokra járó térítési díj ellenértékét a következő hónapban jóváírja az ügyintéző. Kedvezmények A tanuló gondviselőjének kérésére szociális juttatásban részesülhet. Kérvényét az előírt igazolások határidőre történő beadását követően a gyermekvédelmi felelős, valamint az osztályfőnök együttműködésével az intézmény vezetője bírálja el. Étkezési kedvezmény Kedvezményes étkezési igényét a jogszabályban előírt igazolások határidőre történő benyújtása után az intézmény vezetője bírálja el. Tankönyvtámogatás A tanulók a jogszabályban meghatározott tankönyvtámogatásban részesülhetnek. A kedvezmények igénybevételét a jogszabályban meghatározott igazolások benyújtását követően az intézmény vezetője bírálja el. A tanuló a részére térítésmentesen átadott tartós tankönyveket a tanév végén a könyvtárnak átadja a szaktanár és a könyvtáros által a tanév elején meghatározott rendben. A napközis és tanulószobás gyermekek a könyvtárban elhelyezett tankönyveket vehetik igénybe délutáni felkészülésükhöz. A tanulók és szülők tájékoztatásának rendje A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztatást kapjon. Az iskola Pedagógiai Programját Szervezeti és működési szabályzatát, valamint mellékleteit, Minőségirányítási programját, az intézmény könyvtárában megtekintheti. Az intézmény pedagógusai az éves munkatervben meghatározott rendben fogadóórát tartanak, melynek időpontjáról az intézmény a tanuló gondviselőjét írásban értesíti. A fogadóórán a tanuló jogosult a szülővel együtt megjelenni. A tanulók okmányai A bizonyítvány Az egyes évfolyamok elvégzését, ennek eredményét a bizonyítvány tartalmazza, melyet a tanuló a tanévzárón kap kézhez, és az új tanév első hetében köteles az osztályfőnöknek leadni. A javítóvizsgára utasított tanuló a vizsga megkezdése előtt köteles a bizonyítványát a vizsgabizottságnak átadni. A bizonyítvány hivatalos okirat. Elvesztése, megrongálódása esetén a szülő kérésére az iskola új bizonyítványt állít ki, amelyért illetéket kell fizetni. Ellenőrző könyv és üzenő füzet Az ellenőrző könyv tartalmazza a tanuló adott évfolyamon elért összes eredményjegyét tantárgyi felosztásban, az osztályban tanító tanárok névsorát, az egyes írásbeli dicséreteket vagy megrovásokat, igazolásokat, a fogadóórák rendjét. 7

8 Az ellenőrző könyvet a tanuló minden tanítási órára köteles magával vinni, és azt a lehető legrövidebb időn belül aláíratni. Amennyiben ezt elmulasztja, magatartásbeli vétséget követ el. Az érdemjegyeket a kihirdetést követően kötelező bevezetni az ellenőrző könyvbe. A tanuló kötelessége, hogy az ellenőrző könyvet gondviselőjével aláirassa. Az iskola valamennyi évfolyamán kötelező az üzenő füzet használata. Az üzenő füzet a pedagógusok és szülők kapcsolattartásának egyik fontos dokumentuma. Tartalmazza az iskolai élettel kapcsolatos legfontosabb információkat, tájékoztató anyagokat. A diákok minden órára kötelesek magukkal vinni, a beírtakat naponta aláíratni szüleikkel. A diákigazolvány Az iskolába történő beiratkozással egyidejűleg a tanuló diákigazolványra szerez jogosultságot. Ennek kiadása, érvényesítése az iskolatitkár feladata külön jogszabály alapján. A diákigazolványért jogszabályban meghatározott összeget kell fizetni. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formája Az iskolanövendékének jogában áll, hogy fogadóórán szülei, tanára jelenlétében, osztályfőnöki órákon, diákönkormányzati üléseken az emberi méltóság tiszteletbetartásával véleményt mondjon, kérdéseket tegyen fel személyéről, tanulmányáról, és az iskoláról. A diákönkormányzat A tanulók véleménynyilvánításának rendje A tanuló joga, hogy a diákönkormányzathoz forduljon érdekképviseletért, illetve kérje az őt ért sérelmek orvoslásáért. Jogában áll, hogy diákönkormányzati üléseken véleményt mondjon, kérdéseket tegyen fel személyéről, tanulmányáról és az iskoláról. Kérdést intézhet az iskola vezetőjéhez, pedagógusához, a szülői szervezethez. Kérdésére 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot (DÖK) hozhatnak létre, melynek valamennyi tanuló tagja lehet. A DÖK működését, tisztviselőinek megválasztását, jogai gyakorlásának módját az általa készített és elfogadott Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A diákönkormányzat munkáját az erre felkért tanárok és szülők segítik. A DÖK véleményét ki kell kérni valamennyi, külön jogszabályban meghatározott esetben. Az iskola tanulóinak tájékozódó, tájékoztató fóruma az alsós és felsős iskolagyűlés, amelyet legalább 2 havonta össze kell hívni. Összehívását a DÖK vezetője vagy az iskolavezetés kezdeményezheti. Évente legalább 1 alkalommal diákközgyűlést kell összehívni a DÖK SZMSZ-nek megfelelően, ahol a tanulók véleményt nyilváníthatnak a diákságot érintő valamennyi kérdésben. A diákközgyűlés összehívása és megszerezése a DÖK feladata az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. 8

9 A tanulók nagyobb közössége A szülői közösségnek a közoktatásról szóló törvény által biztosított jogai gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amely az intézmény tanuló létszámának 10%-át érinti. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amely az intézmény tanuló létszámának 10%-át érinti. Dicséretek, jutalmazások rendszere A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési rendszerét az iskola Pedagógiai programja tartalmazza. Alsó tagozaton a heti értékelések alapján minden hónapban az osztályban tanítók és a gyermek önértékelése alapján, együttesen alakítják ki a magatartás és szorgalom jegyeket. Felső tagozaton a havi magatartási jegyeket az osztályfőnök adja, a gyerekeket tanító szaktanárok véleményének kikérésével. A tanulók magatartásának és szorgalmának nyomon követését, dicséretek és elmarasztalások feljegyzését és nyilvántartását segíti az osztálytükör. A tanuló kimagasló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségben végzett aktív tevékenysége elismeréseként dicséretben részesülhet, év végén jutalmazható. Kiemelkedő teljesítményéért az ünnepélyes iskolagyűlésen oklevelet vehet át. A dicséret fokozatai az alábbiak: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatóhelyettesi dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret. Az elmarasztalások rendszere Az elmarasztalási formák az alábbiak: szaktanári figyelmeztető osztályfőnöki figyelmeztető osztályfőnöki intő osztályfőnöki rovó igazgatói figyelmeztető, igazgatói intő, igazgatói rovó Amennyiben a tanuló magatartásával a tanév korábbi időszakában súlyosan megszegte a Házirendet, kizárható azon iskolán kívüli programokról, amelyek nem szükségesek a tananyag elsajátításához. 9

10 A hetesek feladatai Öltözködés A hetes az óra elején jelenti a hiányzók nevét, a nap folyamán történt változásokat. Ha a becsöngetés után 5 perccel nem érkezik meg az órát tartó pedagógus, jelenti a titkárságon vagy az igazgatói irodában. A hetes a szünetben letörli a táblát, pótolja a hiányzó krétát. Az első óra elején a hetes jelenti, ki nem hozta el az ellenőrző könyvét. Ellenőrzi, hogy az osztály rendbe hagyja el a termet. Az iskolai ünnepélyeken kötelező az ünnepi öltözet: lányoknak a fehér blúz és a fekete szoknya vagy nadrág, fiúknak a fehér ing és fekete nadrág. A testnevelés órákon a szaktanár által meghatározott sport öltözék kötelező. A tornaterembe utcai cipővel nem lehet bemenni. A kabát és a váltócipő helye az öltözőszekrényben van. Ezek zárva tartása az osztályok felelőssége. A váltócipő használata kötelező. Tilalmas viselkedés Tilos a Házirend előírásait megszegni. Aki ezt megteszi, elmarasztalásban részesül a Házirendben foglaltak szerint. A mobiltelefont a jelzőcsöngetés után ki kell kapcsolni. Az iskolába külön engedéllyel behozott tárgyakat használni a tanórákon kívül vagy külön tanári engedéllyel lehet. Tilos megszegni a balesetvédelmi előírásokat, veszélyeztetni a diáknak saját és társai testi épségét. Az intézménybe behozható dolgok korlátozása Tilos az intézmény területére behozni a közbiztonságra veszélyes bármely szúró- vagy vágóeszközt, tűz gyújtására alkalmas eszközt testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat, vagy a felsoroltaknak tűnő eszközt. Tilos az egészségre ártalmas bármely szer behozatala az intézmény területére. A tilalom megszegése esetén az intézmény értesíti a tanuló gondviselőjét. Külön engedéllyel hozható be az intézmény területére Az engedély nélkül behozható tárgyakon kívül tilos minden, az oktató-nevelő munkához, tanítási órához nem szükséges eszköz (pl. cd lejátszó ) behozatala. Ha a diák a pedagógusától engedélyt kapott bármely esetleg nagy értékű eszköz behozatalára, köteles gondoskodni annak megőrzéséről: megőrzőben elhelyezni, használatáig átadni tanárának stb. Az eszköz használatával a Házirendet nem sértheti meg. Kártérítési felelősség Ha a tanuló a nevelési-oktatái intézménynek kárt okoz, az alábbi felelősség terheli őt, illetve gondviselőjét: Gondatlan károkozás esetén a jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kárt megtéríteni. Szándékos károkozás esetén a jogszabályban meghatározottak szerint az okozott kárt köteles megtéríteni. 10

11 Rendszeres egészségügyi felügyelet, védő óvó előírások Egészségügyi ellátás Az iskola épületében biztosított az iskolaorvos rendelése, amit valamennyi tanuló igénybe vehet. Az iskola az iskolaorvossal egyeztetett időpontban szervezi a kötelező orvosi vizsgálatokat. A vizsgálatok, védőoltások időpontjáról a szülőket előzetesen írásban kell értesíteni. Ha a szülő a vizsgálatot nem igényli, ezt előzetesen írásban kell jeleznie az osztályfőnök és az iskolaorvos/fogorvos felé. Ha a tanuló rosszul érzi magát, jeleznie kell osztályfőnökének vagy a rá felügyelő pedagógusnak. Kisebb panasz esetén (pl. fejfájás) gyógyszer csak a szülő korábban tett, előzetes írásbeli engedélyével adható. Tanulóbalesetek Minden tanulónak kötelessége a rá felügyelő pedagógusnak azonnal jelenteni, ha balesetet észlel. A balesetet szenvedett tanuló elsősegélynyújtásban részesülhet a titkárságon. Súlyosabb esetben azonnal orvost kell hívni. Minden esetben értesíteni kell a gyermek szüleit. Az iskolában történt súlyosabb baleset, sérülés esetén az iskola igazgatója vizsgálatot indít, amelyről jegyzőkönyv készül. Felmentések a testnevelés órán Az egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvos nyomon követi a tanulók egészségi állapotát. Tanév elején írásban jelzi az igazgatónak a testnevelés órákról történő felmentések szükségességét. A testnevelés óráról történő felmentéseket az iskolaorvos ellenőrizheti. A tanulók egészségi állapotában, évközben bekövetkezett súlyosabb változásokat szintén jelezni kell az iskolaorvosnak, aki a szakorvos javaslata alapján felmenti a tanulót. Védő, óvó előírások A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell a házirend balesetvédelmi előírásait az alábbiakra vonatkozóan: a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb). a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban, a tanulmányi kirándulások, túrák idején, rendkívüli események után, a tanév végén a nyári balesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók figyelmét. A balesetvédelmi előírások ismertetését osztálynaplóba és az ellenőrző könyvbe be kell jegyezni. Legitimációs záradék A Házirendet az iskola igazgatója készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A Házirend elfogadásakor, módosításakor a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A Házirend módosítását kezdeményezheti az igazgató, a nevelőtestület és Szülői szervezet legalább 20 százaléka, vagy a diákok nagyobb csoportja. A Házirendet a Fenntartó, Újpest Önkormányzata hagyja jóvá, ezzel válik érvényessé, kihirdetését követően válik hatályossá. Az elfogadott Házirendet nyilvánosságra kell hozni, és az érintettekkel ismertetni kell. A Házirend 1-1 példányát el kell helyezni a könyvtárban, a portán és a tanári szobában. Minden tanév elején az osztályfőnöki órák keretében a diákokkal át kell tekinteni a Házirend intézkedéseit. Célszerű ezt megtenni a tanévkezdés utáni első szülői értekezleten is. Az iskolába felvett új tanulók részére a Házirend 1 példányát át kell adni. 11

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 2. A tanuló felvételének, átvételének elutasításáról az iskola a szülőt értesíti.

H Á Z I R E N D. 2. A tanuló felvételének, átvételének elutasításáról az iskola a szülőt értesíti. H Á Z I R E N D I. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok 1. A tanuló felvétele és átvétele az iskolába: a) A beiskolázási körzetben lakó minden tanköteles korú gyermek az iskola tanulójának tekintendő.

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet HÁZIREND Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet Dunaújváros, 2013. március 27. Szemenyei István igazgató

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 1 A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 2013 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola (Székhely: 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.) 1 2 Tartalom A házirend célja, hatálya

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1.

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1. LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma 1. Preambulum 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1 / 38 2.1.A tanulók

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Intézmény neve: Székhelye: OM azonosító: Fenntartó:

Intézmény neve: Székhelye: OM azonosító: Fenntartó: Győr, 2013 Intézmény neve: Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor Bilingual Technical Secondary School

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig.

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig. Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium Kaposvár OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND 2009. szeptember Garaminé Szente Éva ig. A HÁZIREND hatálya A házirend előírásait az iskola minden tanulójának, pedagógusának,

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014

EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014 EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014 Egri Lenkey János Általános Iskola HÁZIREND OM Azonosító: 031451 2014.

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben