Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: szeptember. igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató"

Átírás

1 Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: szeptember. igazgató

2 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, az eljárás rendje A jogszabályban megfogalmazott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának módja Tanulói jogok Tanulói kötelezettségek..5. Munkarend Távolmaradás Távolmaradási engedély A jutalmazás és a fegyelmezés elvei és formái A dicséret és a jutalmazás elvei A dicséret formái Az írásos dicséretek formái A jutalmazás formái A tanulók fegyelmezése Fegyelmi büntetések A fegyelmi eljárás menete A tanuló kártérítési felelőssége A magatartás és szorgalom értékelése, minősítése A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei A szorgalom értékelésének, minősítésének követelményei Tanulmányi munka minősítése Az osztályozó, javító, különbözeti vizsgák eljárási szabályai az osztályozóvizsga követelményei A tanulói balesetvédelemmel kapcsolatos előírások, védő, óvó szabályok Helyiségek, iskolához tartozó területek használati rendje Szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről a megelőző tanév végén, helyi sajátosságok rögzítése Fizetési kötelezettség Tankönyvtámogatás helyi sajátosságai A tanuló által előállított alkotás vagyoni joga Záró rendelkezések Mellékletek

3 1. A házirend célja Jogszabályi rendelkezésekkel biztosítja az intézményi működés kereteit, a pedagógiai program megvalósítását. Szabályozza az iskolai élet belső rendjét, a nevelő oktató feladatok ellátását, a közösségi élet szervezését. Célunk, hogy diákjaink kulturált magatartással tartsák be a közösségi együttélés szabályait, óvják saját és társaik épségét, a közösség tulajdonát. Viselkedésükkel, tanulmányi munkájukkal járuljanak hozzá az iskola jó hírnevéhez. A házirend érvényes minden iskolahasználóra: a tanulókra a tanulói jogviszony keletkezésétől, annak megszűnéséig, a szülőkre és a pedagógusokra. A szülő a jogviszony létrehozásával kötelezettséget vállal a házirendben foglaltak betartására. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, az eljárás rendje Iskolánk a beiratkozási körzetéből melyet a fenntartó határoz meg minden jelentkező tanköteles tanulót felvesz az első osztályba. A mindenkori beiskolázási körzetről a fenntartónál, illetve az iskolavezetésnél lehet érdeklődni. Az első osztályba az a gyermek iratkozhat be, aki az adott naptári év augusztus 31 ig betölti a hatodik életévét. A körzeten kívüli tanuló felvételéről a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt A döntéshozatalban szempont, hogy nagyobb testvér jelenleg jár e az iskolánkba, korábban járt e hozzánk testvére, vagy esetleg a gyermek szülei korábban iskolánk tanulói voltak. A döntésről a szülőt írásban kell értesíteni. A 2 8. osztályba az iskola körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző évi tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az iskola igazgatója dönt. A döntésről a szülőt értesíteni kell. Ha a tanuló tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget, az erről való bejelentést követő egy héten belül az iskola igazgatója beszerzi az illetékes Gyermekjóléti Szolgálat véleményét, annak eldöntésére, hátrányos e ez a megoldás a tanulónak. A Gyermekjóléti Szolgálat tizenöt napon belül köteles megküldeni véleményét. Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló 2

4 egyénileg készül fel. Az iskola, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll kivéve, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról állapítja meg a tanuló érdemjegyeit és osztályzatait, továbbá dönt minden esetben a tanuló magasabb évfolyamba lépésével kapcsolatos kérdésekben. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót, illetve a szülőt a magántanuló jogairól és kötelességeiről. Az osztályozóvizsgáról időben értesíti a magántanuló szüleit. A tanuló vagy a szülő kérheti, hogy a tanuló tudásáról független vizsgabizottság előtt adhasson számot a Köznevelési törvényben és az SZMSZ ben foglaltak szerint. Napközibe, illetve tanulószobára az iskola bármely tanulója jelentkezhet a szülő kérésére, illetve a felvételre javaslatot tehet az osztályfőnök is. A felvételről a napközis csoport, valamint a tanulószoba létszámának figyelembevételével az igazgató dönt. A döntésről a szülőt értesíteni kell. 3. A jogszabályban megfogalmazott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának módja 3.1. Tanulói jogok Tanulói érdekképviselet Véleménynyilvánítás, tájékoztatás Diákönkormányzat diákmédia Egyéb tanulói jogok Iskolánkban személyiségi jogaidat tiszteletben tartjuk. Fordulhatsz a diákönkormányzathoz is érdekeid védelmében. A DÖK saját szabályzat alapján működik, ellátja a diákok érdekképviseletét. A diáktanácsba választó és választható vagy. Részt vehetsz az ülésein, melyet havonta az éves munkaterv szerint tart. Javaslatot tehetsz, véleményt mondhatsz, tájékoztatást kérhetsz a diákokat érintő kérdésekről a DÖK ülésein, osztályfőnöki órán. Ha sérelem ér, illetve személyedet, tanulmányaidat érintő kérdésekben fordulhatsz osztályfőnöködhöz, az iskola igazgatójához, a diákönkormányzathoz, akik 30 napon belül válaszolnak problémádra. Évente egyszer diákközgyűlést tartunk. A közgyűlést a DÖK szervezi, időpontját a munkatervben határozzuk meg. 3

5 Az iskola életét érintő kérdésekről a havonkénti iskolagyűlésen vagy a diák önkormányzati képviselők útján, valamint az osztályfőnöködtől értesülhetsz. Minden évben egy tanítás nélküli munkanap programjáról a DÖK dönt. A DÖK a belső szabályok betartásával használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, eszközeit. Az iskolarádió szerkesztésére önként vállalkozhatsz. Működését megbízott tanár segíti. A véleményezési jog gyakorlása szempontjából a tanulók 25 % a minősül a tanulók nagyobb közösségének. Az iskolai szabályzókat ( SZMSZ, házirend ) valamint a tanulói jogokatkötelességeket megismerheted osztályfőnöki órán, DÖK ülésen, diákképzésen. Iskolánkban azokat a tantárgyi ismereteket sajátíthatod el, amelyeket a pedagógiai program tartalmaz. Képességeidnek, adottságaidnak érdeklődésednek megfelelő iskolai foglalkozásokon vehetsz részt. Részben kötelező órákon, nem kötelező órákon, részben az általad választott szakköri, sportköri, és egyéb (felzárkóztató, tehetséggondozó) foglalkozásokon. Az ehhez szükséges feltételeket az iskola igazgatója biztosítja. Egy tanítási napon legfeljebb 2 témazáró dolgozat íratható. Vitás kérdésekben az alacsonyabb óraszámú tantárgynak van előnye. Az írásbeli számonkérés kijavításának határideje 2 hét. A határidő után kijavított dolgozatok érdemjegyét a szaktanárral történt megbeszélés után a diákok visszautasíthatják. Az iskolai SZMSZ ben foglaltak szerint az igazgató és az iskolaorvos biztosítja a rendszeres egészségügyi felügyeletet, ellátást. (Évente fogászati vizsgálat, megelőző oltások, fizikai állapot mérése). A vizsgálatok időpontjáról a szülőket tájékoztatjuk. Igénybe veheted az iskolai étkezést, napközi ellátásban részesülhetsz. Ennek módját a napközis házirend írja le. (melléklet) Családod anyagi helyzetétől függően szüleid kérelmére kedvezményes tanszerellátásban, étkezésben részesülhetsz, a megfelelő határozat bemutatásával. Ehhez kérheted az osztályfőnököd, illetve az iskolatitkár segítségét. Elérhetőségét megtalálod a faliújságon. Az eljárásrendet, szempontokat az SZMSZ szabályozza. 4

6 Használhatod az iskolában rendelkezésre álló létesítményeket, eszközöket, az iskolai könyvtárat, ha betartod a házirendben foglalt helyiségek használati rendjét, a balesetvédelmi előírásokat Tanulói kötelezettségek Az iskolai házirend szabályainak betartása. Saját és társaid testi épségének megóvása. Az iskola létesítményeinek, felszerelésének előírásszerű használata, megóvása, a rend, tisztaság megteremtése. Szándékos rongálás kártérítési felelősséggel jár. (SZMSZ szabályozza) Mindenki köteles saját környezetét (tantermek, folyosó, mellékhelyiségek, udvar, ebédlő) rendbe tenni, a szemetet felszedni, a taneszközöket rendben tartani. A tantermek tisztaságát órák végén a hetesek vagy csoportfelelősök ellenőrzik. A rád bízott taneszközökért, felszerelésekért anyagi felelősséggel tartozol. (SZMSZ szabályozza) A tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában a szervező tanár felkérésére köteles vagy részt venni. A kötelezettségek teljesítése pedagógus felügyeletével, ellenőrzésével történik. Köteles vagy részt venni a kötelező órákon, a nem kötelező választott órákon, az általad választott foglalkozásokon a szaktanár által meghatározott felszereléssel és a tájékoztató füzettel. A tájékoztató füzet elvesztése osztályfőnöki figyelmeztetővel jár, és újat kell venni. Érdemjegyeid naprakészen vezesd a tájékoztató füzetben! Köteles vagy eleget tenni rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeidnek megfelelően tanulmányi kötelezettségeidnek. Tanórán kívüli foglalkozásra szülői engedéllyel jelentkezhetsz. A választható órákra való jelentkezésedet minden év május 20 ig le kell adnod írásban az osztályfőnöködnek. Az igazgató engedélyével módosíthatod választásodat, melyet adott év szeptemberében az első héten írásban kell eljuttatnod az intézmény vezetőjéhez. 5

7 Ha a választott óráról hiányzol, igazolni kell, a mulasztásra vonatkozó szabályok szerint. Az iskola tanárai és tanulótársaid emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartanod. (pl.: nem zavarhatod a tanórát, mert azzal sérted mások tanuláshoz való jogát stb.) Magatartásod, öltözéked legyen kulturált, kerüld a szélsőségeket! 4. Munkarend A tanév rendjét minden évben miniszteri rendelet határozza meg. Az engedélyezett tanítás nélküli munkanapok felhasználásánál figyelembe vesszük az iskola pedagógiai célkitűzéseit, a központi továbbképzések idejét, a diákönkormányzat véleményét. Nyitvatartás: Iskolánk tanítási napokon tart nyitva ig. Pihenő és ünnepnapokon zárva tartunk. Az iskolába legkésőbb 7 45 ig meg kell érkezni. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első óra 8 órakor kezdődik. Az első óra előtti foglalkozás legfeljebb 45 perccel 8 00 óra előtt kezdődhet, időtartama 40 perc. Rendkívüli esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. Az iskola területén engedély nélkül tartózkodó gyerekekért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal. Ügyeleti rend: Ügyelet 7 30 tól 8 00 ig, valamint az óraközi szünetekben működik. A folyosókon, a bejárati ajtóknál és az udvaron egy főügyeletes és nyolc ügyeletes vigyáz a rendre. Reggel az ügyeletes nevelővel megbeszélik a feladatokat. Iskolagyűlésen beszámolnak az elmúlt időszak tapasztalatairól. Az iskola minden tanulója köteles az ügyeletes utasításait betartani. Munkájukat az ügyeletes nevelők segítik, akik felügyelik a házirend betartását. Hetesi rend: Osztályonként hetente két fő látja el a hetesi teendőket. Kötelességük: Jelentés a nevelőnek, szellőztetés, táblatörlés, tanterem tisztaságának ellenőrzése. Gondoskodnak krétáról, valamint arról, hogy tanítás végén a székeket felrakják a padokra. Csengetési rend

8 A 2. szünet tízórai szünet, melyet az osztályteremben töltünk. A többi óraközi szünetet az udvar kijelölt részén töltöd el, eső esetén pedig az aulában, illetve a folyóson. A tanítási óra és minden foglalkozás, rendezvény megkezdése előtt 10 perccel érkezz az iskolába! Tanítási idő alatt az iskola területét csak az osztályfőnök, ügyeletes nevelő vagy az igazgató, igazgatóhelyettes engedélyével hagyhatod el. A tanítási idő után csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatsz az iskolában. Ezen foglalkozások időpontját, munkarendjét a szaktanárok határozzák meg, figyelembe véve a tanulók órarendjét. Csengetés után a folyosón, a tanterem előtt, illetve az udvaron sorakozva várjátok a nevelőt. Kivétel a számítástechnika, rajz technika, kisangol terem, valamint az ebédlő. Amikor ezekben a termekben van órátok, az alsó folyosó aulájában sorakoztok. A testnevelés óra előtt az öltözőben várjátok a nevelőt. Amíg az előző osztály átöltözik, az összekötő folyosón tartózkodjatok! A tanórát csak a tanár engedélyével hagyhatod el. Ha a tanítási óra megkezdése után öt perccel nem érkezne meg a tanár, akkor azt a hetes a tanáriban tartózkodó nevelőnek jelzi. A tanórán kívüli foglalkozásokon a foglalkozást vezető tanár biztosítja a felügyeletet. Az iskolába a tanulmányi kötelezettség teljesítéséhez nem szükséges eszközök behozatalát nem javasoljuk (nagy értékű telefonkészülék, ékszer, pénz stb.), mert felelősséget e tárgyakért nem tudunk vállalni, megőrzésüket nem tudjuk biztosítani. A mobiltelefon használata nem tartozik a tanulói kötelezettség teljesítéséhez, ezért használatát csak indokolt esetben engedélyezzük. A készülékkel kapcsolatos kár esetén az iskola felelősséget nem vállal. Az iskola oktató nevelő munkáját senkinek a mobiltelefonja nem zavarhatja. Ezért tanítási órára mobiltelefont csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni. Amennyiben óra alatt a telefonod megszólal, figyelmeztetünk. Második alkalommal a nevelő a készüléket elveszi, a tanítási nap végén az igazgató helyettesi irodában lehet átvenni. Harmadik alkalommal a szülőnek adjuk át a telefont, és a diák többet nem hozhatja el a készülékét az iskolába. Tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek behozatala, fogyasztása az intézményben. 7

9 Az iskolán kívüli, de iskolai szervezésű, a pedagógiai programban meghatározott rendezvényeinken (verseny, kirándulás, kulturális rendezvények) minden tanulóra az iskola házirendjében foglaltak érvényesek. Az abban lefektetett normákat, szabályokat be kell tartanod. Kötelező iskolai ünnepélyeket, megemlékezéseket tanítási időben tartjuk. Ezeken ünnepi öltözékben mindenki részvétele kötelező. Ünnepi öltözék tanulóink számára: sötét alj/nadrág, fehér blúz/ing, ehhez illő lábbeli. Az iskola nyitva tartása alatt a tanítás zavartalansága és vagyonvédelmi okokból a szülők és vendégeink a portás kíséretében léphetnek be az épületbe. Kivétel ez alól a szülői értekezlet, fogadóóra és a nyílt nap. Kérjük tanulóink szüleit, hogy csak a bejárati ajtóig kísérjék gyermekeiket. Elsőseinket a szüleik az első tanítási hét végéig kísérhetik a tanterembe. A napközi munkarendjét a házirend mellékleteként csatolt napközi otthon házirendje tartalmazza. Étkezés rendje: A büfé csak az óraközi szünetekben tart nyitva ( ) Ebédlő rendje: A 2. (tízórai) szünetben a napközis tanulók tízóraiznak, ebédidőben a kifüggesztett rendnek megfelelően a napközisek és a menzások étkeznek nevelői felügyelettel. A folyosói szekrény rendje A folyosói szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni, s azt vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani. A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek. 8

10 Nyári ügyelet Az iskola a nyári szünetben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és nevelők tudomására hozza. A hivatalos ügyeket szerdán óra között lehet intézni. Hivatalos ügyek intézésének rendje: A titkárságon a tanulói ügyek intézése ( naponta): A szülők ügyeinek intézése ( naponta): Étkezéssel kapcsolatos ügyek intézése a kijelölt befizetési napokon. 5. Távolmaradás A tanulóknak hiányzásukról igazolást kell hozni. A betegség miatti hiányzást az orvos igazolja. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell. A tanulónak alsó tagozaton legkésőbb a hiányzás utáni harmadik tanítási napon, felső tagozaton az első osztályfőnöki órán kell bemutatni az igazolást. Ha ez nem történik meg, a hiányzás igazolatlannak minősül. Elfogadható orvosi igazolás: iskolaorvos, háziorvos, szakorvos. Tanévenként összesen három tanítási napról való mulasztást a szülő igazolhat Távolmaradási engedély A szülő gyermeke számára távolmaradási kérelmet írhat. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túlmenően az igazgató dönt a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi mulasztásai alapján. Tanulmányi elmaradását az osztályfőnök által megszabott határidőig a tanulónak pótolnia kell. A hiányzások az osztálynaplóba kerülnek bejegyzésre. 9

11 Igazolatlan mulasztás esetén: Az első igazolatlan mulasztásról az osztályfőnök értesíti a szülőt. Az értesítésben felhívjuk a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen marad, további igazolatlan órák után az iskola a gyermekjóléti szolgálattal közreműködve megkeresi a szülőket. Amennyiben 10 óránál többet mulaszt igazolatlanul a tanuló, az igazgató értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. (aki intézkedési tervet készít) Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát,( szabálysértési tényállás) az iskola tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot. Ha az igazolatlan órák száma eléri egy tanítási évben az 50 et, az iskola értesíti a jegyzőt és a kormányhivatalt. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásainak száma 250 óra, illetve ha egy tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. (ha ezt már az első félév végén elérte, és nem osztályozható, akkor félévi osztályozóvizsgát kell tennie.) 220 óra hiányzás után a szülőt figyelmeztetni kell. Tanóráról való késés esetén: a késések percben mért idejét a pedagógus bejegyzi a naplóba. Amennyiben az így összeadott késések ideje eléri az egy tanóra idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanítási óráról, foglalkozásról. 6. A jutalmazás és a fegyelmezés elvei és formái 6.1. A dicséret és a jutalmazás elvei Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, kitartó szorgalmat és/vagy példamutató magatartást tanúsít, 10

12 eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, jól szervezi és irányítja a közösségi életet tartósan, egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez A dicséret formái A fenti elveknek megfelelő kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet von maga után. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni. Elismerésként szóbeli és írásbeli dicséretek adhatók, melyeket a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba be kell jegyezni. Az aranyötös pályázat keretében év végén kiemelt dicséretet kap, aki a százasok klubjában szerepel, illetve aki számszerűen a legtöbb ötöst szerezte meg (aranyötös). A 8 osztályt kitűnő eredménnyel végzett tanulók külön elismerésben részesülnek (díszoklevél és plakett). Az aranyötös tanulók nevét közzé kell tenni az intézmény faliújságján, honlapján Az írásos dicséretek formái szaktanári, nevelői dicséret, napközis nevelői dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret. Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az iskola A jutalmazás formái A dicséretes tanulók könyv és tárgyjutalomban részesülhetnek. Ugyanez az elismerés illeti meg a tanulmányi és kulturális versenyek győzteseit, az év tanulóját, az év sportolóját, az iskola jó hírét egyéb módon öregbítő tanulót. 11

13 A csoportos dicsérettel rendelkező tanulóközösség tagjait az iskola jutalmazhatja oly módon, hogy a különböző iskolai rendezvényeken és kirándulásokon való részvételi költségek egészét vagy egy részét az intézmény fedezi A tanulók fegyelmezése Fegyelmi intézkedések: Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben részesítendő. A fegyelmi intézkedés nem megtorló jellegű, hanem a súlyosabb fegyelemsértések megelőzésére szolgáló nevelési eszköz, jelentősen befolyásolja a tanuló magatartási osztályzatát. Az írásbeli fegyelmi intézkedések a következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés napközis nevelői figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetés osztályfőnöki intés osztályfőnöki megrovás igazgatói figyelmeztetés igazgatói intés igazgatói megrovás nevelőtestületi figyelmeztetés nevelőtestületi intés nevelőtestületi megrovás Az írásos intések előtt szóbeli figyelmeztetésben kell részesíteni a tanulót, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé. A fegyelmi intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba is be kell vezetni. A jutalmazás és büntetés alkalmazásánál indokolt esetben nem kell a fokozatokat betartani, magasabb fokozat is adható. 12

14 7. Fegyelmi büntetések Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesítendő. Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. A köznevelési törvény alapján a fegyelmi büntetések a következők lehetnek: megrovás szigorú megrovás áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, iskolába Ha az igazgató másik iskola igazgatójával megegyezett az átvételről. eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától (Rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni. Ha ez 15 napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal 7 napon belül köteles másik iskolát kijelölni.) kizárás az iskolából (amennyiben nem tanköteles a tanuló, csak akkor lehetséges) 7.1. A fegyelmi eljárás menete A kötelezettségszegéstől számítva 3 hónapon belül: Az indok megjelölésével a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárás során a tanulót a szülő, illetve más megbízott is képviselheti. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, illetve a szülő vagy megbízott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló vagy a szülő kezdeményezésére a fegyelmi eljárást meg kell indítani, és le kell folytatni. A fegyelmi büntetés végrehajtása 6 hónap időtartamra felfüggeszthető. Részletesen lásd SZMSZ A tanuló kártérítési felelőssége Ha a tanuló az intézménynek kárt okoz, az igazgató a károkozás körülményeit megvizsgálja, az okozott kár nagyságát felméri, a károkozó és a felügyeletét ellátó személyt megállapítja. A vizsgálatról a szülőt értesíti. Felszólítja a szülőt az okozott kár 13

15 megtérítésére. A kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egy havi ősszegének 50% át, szándékos károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladhatja meg. 8. A magatartás és szorgalom értékelése, minősítése 8.1. A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a./ Példás(5) az a tanuló, aki: a házirendet betartja, tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik, kötelességtudó, feladatait teljesíti, önként vállal feladatokat és azokat teljesíti, tisztelettudó, társaival, nevelőivel, felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik, az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, óvja és védi az iskola felszerelését, környezetét, nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása b./ Jó (4) az a tanuló, aki: a házirendet betartja, tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti, az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt, nincs írásbeli intője vagy megrovása. c./ Változó(3) az a tanuló, aki: az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül, feladatait nem teljesíti minden esetben, előfordul, hogy társaival durva, felnőttekkel udvariatlan, 14

16 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, igazolatlanul mulasztott, osztályfőnöki intője van. d./ Rossz (2) az a tanuló, aki: a házirend előírásait sorozatosan megsérti, feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, társaival, felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlan, durván viselkedik, viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, több alkalommal igazolatlanul mulaszt, több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy ennél magasabb fokú büntetése. A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges A szorgalom értékelésének, minősítésének követelményei a./ Példás (5) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelően egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat, azokat elvégzi, munkavégzése pontos, megbízható, a tanórákon kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, taneszközei tiszták, rendesek, ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. b./ Jó (4) az a tanuló aki: képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, a tanórákon többnyire aktív, többlet feladatot, tanórákon kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt önként, de ritkán vállal, azonban az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, taneszközei tiszták, rendezettek. c./ Változó(3) az a tanuló, akinek a: tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől, 15

17 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem teljesíti, felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja, önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. d./ Hanyag (2) az a tanuló aki: képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, feladatait folyamatosan nem végzi el, felszerezése hiányos, taneszközei rendetlenek a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül Tanulmányi munka minősítése Tanulmányi jegyek Az első évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatokat kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. 5 jeles Kiemelkedő teljesítmény, érdeklődése önálló ismeretszerzésben is megnyilvánul. Aktív, az ismereteket alkotó módon, szabatosan, áttekinthető formában képes kifejezni. 4 jó A tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni. Gondolatait szóban és írásban egyaránt szabatosan és áttekinthetően képes kifejezni. Az órákra rendszeresen felkészül. 3 közepes Kisebb hiányosságai vannak, de törekszik ismereteinek önálló kifejezésére. Nem elég egyenletes az órákra való felkészülése. Ismereteit kisebb tanári segítséggel képes csak alkalmazni. 2 elégséges A tantervi minimumot teljesíti. Ismereteit csak rendszeres tanári segítséggel tudja alkalmazni. Szóbeli és írásbeli kifejező készsége gyenge, nehézkes. 16

18 1 elégtelen A tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja alkalmazni. Elégtelen év végi osztályzat esetén a tanuló továbbhaladásáról a nevelőtestület dönt. 9. Az osztályozó, javító, különbözeti vizsgák eljárási szabályai, az osztályozóvizsga követelményei A magasabb évfolyamba lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tenni, ha: az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló mulasztása a tanévben a 250 órát, egyes tantárgyakból a 30 % ot meghaladta, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti tantárgyakból osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letétét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan órák száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást és az iskola eleget tett a tájékoztatási kötelességének. Ha a tanuló a tantervi követelményeket egy vagy több tantárgyból a szorgalmi időben nem teljesíti, csak akkor léphet magasabb évfolyamba, ha a javítóvizsgán megfelelt. Az osztályozóvizsga teljesítésének határideje: a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző héten. A pontos időpontról az igazgató írásos értesítést küld a szülőnek. Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tantervek tartalmazzák ( Pedagógiai programban), amelyek az iskolában mindenki számára megtekinthetők. A javítóvizsgák időpontja augusztus közötti időszak igazgató által kijelölt napja. Ezt az időpontot a tanévzáró ünnepélyen ki kell hirdetni, valamint augusztus első hetében hirdetmény útján az iskolaépület bejáratánál ki kell függeszteni. Az osztályozó és javítóvizsgák bizottság előtt folynak. A vizsgabizottságot az igazgató bízza meg. A vizsgabizottság tagjai: elnök, vizsgáztató, ellenőrző tanár. 17

19 A tanuló tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentésének módjáról a köznevelési törvény rendelkezik. 10. A tanulói balesetvédelemmel kapcsolatos előírások, védő, óvó szabályok Kerékpárral történő iskolába járásra a lakóhely távolságát figyelembe véve az igazgató adhat engedélyt. Mindenkor be kell tartani a KRESZ előírásait. Az iskolában való tartózkodás során tartsd be a következő előírásokat: A tanév elején minden tanuló vegyen részt az osztályfőnökök és a szaktanárok által tartott balesetvédelmi oktatáson! Az iskolába érkezéskor tartsd be a gyalogos közlekedés szabályait! Ha szabálytalan magatartást észlelsz, figyelmeztesd társadat! Sajátítsd el és folyamatosan bővítsd a közlekedésbiztonsági ismereteket! Osztálykirándulások alkalmával is tartsd be a balesetvédelmi szabályokat! A szaktantermekben / rajz, fizika, számítástechnika, technika, kémia, tornaterem / lévő eszközöket pedagógus felügyelettel rendeltetésüknek megfelelően használd, betartva a biztonsági előírásokat! Óraközi szünetekben a tanteremben a folyosón, az udvaron fegyelmezett, körültekintő magatartással kerüld el a balesetveszélyes helyzeteket! Vigyázz saját és társaid testi épségére! Ha baleset történik, azonnal értesítsd az ügyeletes nevelőt, aki intézkedik a sérült ellátásáról, a balesetveszély elhárításáról. A komolyabb balesetről jegyzőkönyvet tölt ki. A jegyzőkönyv két példányban készül: egy példány kerül a szülőhöz, egy marad az intézménynél. Tűzriadó és bombariadó esetén fegyelmezetten hagyd el az iskola épületét! Ne használj egészségedet veszélyeztető szereket! Az egészségvédelem érdekében tartsd be a higiéniai szabályokat! Testnevelés órán ne viselj testékszert, balesetveszélyes öltözetet! Gyufát és tüzet okozó eszközöket ne hozz az iskolába! Elektromos készülékeket tanári felügyelet mellett használhatsz! Ha veszélyes meghibásodást észlelsz, szólj a tanárnak! A házirend előírásait megszegő diákokat fegyelmező büntetésben kell részesíteni. 18

20 . 11. Helyiségek, iskolához tartozó területek használati rendje Az iskola létesítményeit, helyiségeit csak tanári felügyelettel használhatod a kialakított foglalkozási rend szerint. Igénybe veheted az iskolai könyvtárat a könyvtár használatára vonatkozó szabályok betartása mellett. Az épületben lévő, valamint az udvaron, a sportpályán elhelyezett eszközöket, felszereléseket rongálás nélkül, rendeltetésüknek megfelelően veheted igénybe. Az iskolában észlelt rongálásokat kötelességed jelenteni. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. A büfében csak szünetben vásárolhatsz. A vásárolt ételt elviheted, az italt nem. Csengetés után már nem vásárolhatsz. Az ebédlőben csak a kifüggesztett ebédelési rendnek megfelelően ebédelhetsz, ott kulturáltan kell viselkedned. Az étkezés befejezése után az asztalokat hagyd tisztán. A kabátot, táskát az ebédlő előtt elhelyezett fogasokon, vagy a folyosói szekrényben helyezheted el. 12. Szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről a megelőző tanév végén, helyi sajátosságok rögzítése Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyakhoz szükséges tankönyveket, kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége határozza meg a helyi tanterv alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév utolsó szülői értekezletén) tájékoztatjuk. A taneszközök kiválasztásának szempontjait az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 19

21 13. Fizetési kötelezettség A térítési díjak fizetéséről, a tankönyvtámogatás módjáról a köznevelési törvény rendelkezik. A térítési díj fizetésére kötelezett szolgáltatásokat, a térítési díj megállapításánál figyelembe vehető kedvezményeket, jogcímeket, a tankönyvtámogatást az iskolai SZMSZ szabályozza. Étkezési díj megállapításánál a tanulót a következő esetekben illetik kedvezmények: rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül a család ( ingyenes) három vagy többgyermekes családban nevelkedik tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek van a családban. 14. Tankönyvtámogatás helyi sajátosságai 1. Az iskola minden év jan. 31 ig felméri, hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni, kik jogosultak normatív kedvezményre. Az igényt az igénylőlap értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Minden diák az iskolában kapja kézhez az igénylőlapot, amit január 31 ig az igazolások fénymásolatával együtt az osztályfőnököknek le kell adnia. Ha az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. 2. A.normatív támogatásra jogosultak körét jogszabály határozza meg. A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás ( el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 20

22 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 3. A felmérés eredményéről az igazgató minden év jún. 15 ig tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői testületet, a diákönkormányzatot és az iskola fenntartóját. 4. Az igazgató minden év jún. 17 ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről írásban értesíti a szülőt, továbbá a fenntartót. 5. Ha a támogatás az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel valósul meg, a kölcsönzött tankönyvek addig állnak a tanuló rendelkezésére, amíg az adott tárgyból a helyi tanterv alapján felkészítés folyik. 6. A tanuló, illetve kiskorú tanuló szülője a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálódásából származó kárt az iskolának köteles megtéríteni. Ha egy tanuló egy tanévnél rövidebb ideig használta a könyvet a kártérítés mértékét úgy kell megállapítani, hogy az elveszett, megrongálódott tankönyv pótlását biztosítsa. Ha a tanuló legalább egy tanévig használta a könyvet, a kártérítés mértéke a beszerzési ár 50% a szeptemberétől felmenő rendszerben biztosítja az állam, hogy a tanulók számára az elsőtől a nyolcadik évfolyamig a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. 15. A tanuló által előállított alkotás vagyoni joga Iskolánkban a tanulók alkotásainak tulajdonjoga az előállító tanulót illeti meg, azt az iskola nem értékesíti. Az alkotást kérelemre visszaadjuk. 16. Záró rendelkezések A házirendet nevelőtestületünk fogadja el. Elfogadásakor és a házirend módosításakor véleményezési joga van a szülői testületnek, diákönkormányzatnak és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak. A házirendet az iskolánk fenntartója hagyja jóvá, és a jóváhagyás után lép életbe. A házirend visszavonásig érvényes, felülvizsgálata kétévente történik. A házirend felülvizsgálatát az igazgató által felkért munkacsoport végzi. A házirend módosítására javaslatot tehet bármely pedagógus, tanuló vagy szülő. A módosítást az intézmény vezetője, a szülői testület, a diákönkormányzat vezetője,a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, 21

23 valamint a nevelőtestület legalább harmada kezdeményezheti. A kezdeményezésre a nevelőtestületnek 30 napon belül érdemi választ kell adni. A módosításra ugyanaz az eljárási rend érvényes, mint az elfogadásra. Házirendünk nyilvános dokumentum. Megtalálható az igazgatói irodában, a tanári szobában, az iskolai könyvtárban, a szülői testület elnökénél, az osztályfőnököknél és a diákönkormányzat vezetőjénél. Olvasható a honlapunkon is. Rövidített kivonatát kifüggesztjük a faliújságra. Tájékoztatást az iskolavezetéstől, osztályfőnököktől lehet kérni. A házirendet minden tanév elején az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal és a szülőkkel. A házirend tudomásul vételét a tanulók az ellenőrző könyv utolsó oldalán aláírásukkal is jelzik. MELLÉKLETEK A napközi otthon házirendje Napközibe az iskola bármely tanulója jelentkezhet az osztályfőnöknél, illetve a napközis nevelőnél. Évközi napközis felvétel a szülő kérésére, az osztályfőnök illetve a tantestület javaslatára is történhet. Az étkezési díjak befizetése kizárólag a kijelölt időben ( havi 3 alkalom) az iskolatitkárnál történik. Az étkezést minden nap 8.30 óráig le lehet mondani, illetve bejelenteni a hiányzó tanuló újra iskolába érkezését. Az étkezési díj a következő hónapban túlfizetésként vagy hátralékként lesz elszámolva. 22

24 A tanulónak az utolsó tanítási óra után a napközis nevelőnél a csoport helyén kell jelentkezni. A napköziben a tanulók elvégzik házi feladataikat, és részt vehetnek a szabadidős tevékenységekben. A tanulási idő: óráig tart. Ez alatt az idő alatt senki sem zavarhatja a csoportot. Szülők is csak kivételes esetekben kérhetik ki gyermeküket tanulási időben. A gyermekek elmehetnek: 15, 15.30, 16, kor. A tanuló a napköziből a szülő személyes vagy írásbeli kérésére mehet el. A napközi alatt a tanulók engedélyt kaphatnak az iskolai szakkörök látogatására. Egyéb iskolán kívüli elfoglaltságukra (edzés, zeneiskola, stb. ) napközi ideje alatt csak szülői beleegyezéssel mehetnek el. Kizárható az a tanuló, aki a tanulási időt folyamatosan zavarja vagy a közösséget sorozatosan bomlasztó magatartást tanúsít. A magatartás és szorgalom jegybe beletartozik a napközis viselkedés is. Ez a házirend az iskola házirendjével együtt érvényes. KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE Köszöntelek! Ha még nem vagy könyvtári tag, olvasd el ezt a házirendet, és iratkozz be! Nézd meg a nyitva tartást! Ez idő alatt nyugodtan kutathatsz, nézelődhetsz, ismerkedhetsz a könyvtárral. Beiratkozás ingyenes! Kölcsönfüzetbe beírjuk az adataidat. Itt fogjuk vezetni a kikölcsönzött és visszahozott könyveket. Várd meg türelmesen, míg a kikölcsönzött könyvedet bejegyezzük, illetve visszahozott könyvedet a nevedről leírjuk! Egyszerre két könyvet kölcsönözhetsz. Két hét áll rendelkezésedre, hogy az elvitt könyvet kiolvasd. Vigyázz a könyvre! Rajtad kívül még sokan szeretnének ugyanolyan szép könyvet a kezükbe venni, mint te. A kölcsönzési idő lejártát neked kell figyelned. Ha nagyon tetszik egy könyv, két hét elteltével megbeszélhetjük a hosszabbítást. Ha valamilyen témában kutatómunkát végzel, bátran kérhetsz segítséget. A kézikönyvtár könyveit haza nem viheted, csak a könyvtárban használhatod. Nyári szünet előtt minden könyvet vissza kell hoznod. 23

25 Csendben dolgozz! Remélem, sok érdekes olvasnivalót találsz magadnak. Rajta, fedezd fel a könyvtárat! A számítástechnika terem rendje A teremben tilos... Tanári felügyelet nélkül tartózkodni, a gépekhez engedély nélkül hozzányúlni. Enni és inni, a szünetekben a teremben tartózkodni. A csatlakozó vezetékekhez, kábelekhez nyúlni, engedély nélkül a számítógépet be illetve kikapcsolni. A teremben kötelező... A tisztaságot és a rendet megőrizni. Az óra végén a billentyűzetet a helyére tolni. A tanítási nap végén a székeket a helyére tenni. A terem elhagyása előtt áramtalanítani. Fegyelmezetten, körültekintően viselkedni. Egyéb rendszabályok A billentyűzethez, egérhez csak tiszta kézzel nyúlj! A monitorhoz kézzel ne érj! A számítógép kikapcsolása előtt minden programbó1 ki kell lépni, minden alkalmazást be kell zárni. A monitorokat csak puha, pamut ronggyal szabad tisztítani. Ahol a monitorokat külön kell kapcsolni, ott bekapcsolásnál előbb a monitort kell bekapcsolni és csak utána a házat. Kikapcsolásnál a sorrend fordított. A redőnyöket, sötétítőket csak felnőtt kezelheti. A szándékos rongálásért vagy a nem szakszerűen kezelt számítógép meghibásodásáért anyagi felelősséggel tartozol. A javítás költségét te, illetve a szüleid kötelesek 100% ig állni. 24

26 A testnevelés és tömegsport órák, sportfoglalkozások, valamint a tornaterem használatának rendje 1. Kötelező felszerelés a sportfoglalkozáson: tornacipő (teremben váltó cipő), torna nadrág, póló, melegítő (időjárástól függően), váltó zokni, tisztasági csomag. 2. A tornaterembe történő le és felvonuláskor és az ott tartózkodás alatt tanulóinkra az iskolai házirend, valamint a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályok érvényesek. 3. A foglalkozásokon semmiféle ékszer (óra) nem viselhető, rágógumi tilos. 4. Az eseti felmentéseket (szülői, orvosi) írásban a foglalkozás megkezdése előtt kell átadni a pedagógusnak. 5. Az egy foglalkozásnál hosszabb időtartamra szóló felmentések (teljes, könnyített, gyógytestnevelés, sérülés után) csak szakorvosi javaslatra fogadhatók el. 6. Aki bármilyen okból, de engedéllyel felmentett az adott sportfoglalkozásról, csak abban az esetben hiányozhat, ha a foglalkozás az órarend szerinti első vagy utolsó tanítási óra. Erről a testnevelőt előre értesíteni kell. 7. Az 1. pontban részletezett felszerelés hiánya a foglalkozásról való gyakorlati távollét miatt igazolatlan hiányzást vonhat maga után, ill. az összes óraszámot tekintve előfordulhat az osztályozhatatlanság. 8. A foglalkozás befejezését követően a tanulók tisztálkodás, átöltözés a mosdókat és az öltözőket tisztán kötelesek átadni a következő csoportnak. 9. A különböző foglalkozásokon a tornatermekben és a sportudvaron pedagógus felügyelete nélkül a tanulók nem tartózkodhatnak. 25

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 2013. Házirend Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 1. Bevezető 1.1. A köznevelésről szóló törvény 25. előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Földváry Károly Általános Iskola Házirend. Bevezetés

Földváry Károly Általános Iskola Házirend. Bevezetés Földváry Károly Általános Iskola Házirend A házirend tartalma: Bevezetés 1. Általános rendelkezések 2. A gyermekek jogai az iskolában. 3. A gyermekek kötelességei az iskolában. 4. A tanulói jutalmazás

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. OM 034993 GAZDAGRÉT-TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Grundschule in Gazdagrét 1118 BUDAPEST, Törökugrató u. 15. sz. JE Készítette: az iskola nevelőtestülete Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. A

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866,

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866, Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. /fax: 207-5866, :207-5892 e-mail: bartokisk@hawk.hu www.bartokiskola.hu Intézmény neve: Bartók Béla Magyar

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben