ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend"

Átírás

1 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: március Budapest, Trefort u. 8.

2 Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK A házirend hatálya A személyiségi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartása A TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE Tanulmányi kötelezettség Kötelező és kötelezően választandó órák, valamint ezek szabályai A tanítási órák időrendje Az órakezdés rendje, késés Mobiltelefon és egyéb kommunikációs eszközök használata A hetesek, csoportfelelősök kötelességei Hiányzás előzetes engedély alapján Az előzetesen nem engedélyezett hiányzás igazolása A hiányzás következményei Tantárgyi követelmények, a számonkérés szabályai A jegyek nyilvántartása. Év végi osztályzat, osztályozóvizsga az iskolától független vizsgabizottság előtt Felmentés az órák látogatása vagy tantárgy tanulása alól A követelmények teljesítése rövidebb idő alatt Magántanulók Osztályozóvizsga Külföldi tanulmányok, átvétel másik iskolába Érettségi vizsga Az iskolai élet egyéb szabályai A tanárképzés segítése Tanítási órákon kívüli kötelező programok és szabadon választható foglalkozások (szakkörök, sportkör, énekkar stb.) Jutalmazás Egészség- és balesetvédelem, iskolapszichológus, gyermek- és ifjúságvédelemért felelős tanár Tűz- és bombariadó Értékmegőrzés Tartózkodás az iskola épületében A rend és a tisztaság megóvása Az osztályterem oldal

3 3.10 Szaktantermek, tornatermek, udvar, számítógéptermek, könyvtár Az iskola épületének elhagyása Öltözködés Dohányzás, alkohol, kábítószer Étkezési, tankönyv- és alapítványi támogatás igénylése Diákkörök, diákok által szervezett rendezvények, összejövetelek A diákönkormányzat Választások, tanári felügyelet, szervezeti és működési szabályzat Diákközgyűlés Egyetértési jog, véleménynyilvánítás, kérdés, javaslattételi jog iskolai döntések meghozatalakor A diákok egyéni érdekeinek képviselete Programok szervezésének joga, a klubhelyiség használata Diákmédia A tanári munka véleményezése Jogérvényesítés, kötelességszegésért járó büntetések, kártérítés. Hatálybalépés Hozzáférés az iskolára vonatkozó más előírásokhoz Véleménynyilvánítás Javaslat és kérdés a diák személyét és tanulmányait érintő ügyekben Jogorvoslat arra az esetre, ha tanára sérti a diák jogait és érdekeit Jogorvoslat arra az esetre, ha az iskola döntése sérti a diák érdekét vagy ellentétes az előírásokkal Kötelességszegés, büntetések A diákok pénzbeli felelőssége az általuk okozott károkért Hatálybalépés oldal

4 1. HATÁLY, ALAPELVEK 1.1 A házirend hatálya A házirend az iskola tanáraira és diákjaira vonatkozik, hatálya az iskola területére és az iskolán kívüli iskolai rendezvényekre terjed ki. Ha a házirend eltérően nem rendelkezik, a tanárokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az iskolánkba beosztott tanárjelöltekre is. 1.2 A személyiségi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartása A diák joga, hogy személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, a tanuláshoz való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa. E jogainak gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogaik érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti saját és társai, az iskola alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését és fenntartását. A diák kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai és diáktársai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait. 2. A TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 2.1 Tanulmányi kötelezettség A diák kötelessége, hogy rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. 2.2 Kötelezı és kötelezıen választandó órák, valamint ezek szabályai A tanítási órák mindenki számára kötelezőek vagy kötelezően választandók (emeltszintű érettségire felkészítő órák a 11. és 12. évfolyamon, heti 4, ill. 8 órában). A kötelezően választandó órák rendjéről, célkitűzéseiről, az egyes tárgyak követelményeiről, valamint az adott tanévi jelentkezés időbeli ütemezéséről az igazgató a megelőző tanév januárjában írásos tájékoztatót ad ki. A tanév kezdetétől a kötelezően választandó órákon való részvétel kötelező. Minden egyéb, a kötelezően választandó órákkal kapcsolatos részletkérdést az említett tájékoztató dokumentum szabályoz. A kötelezően választandó órákra egyébként minden tekintetben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a mindenki számára kötelező órákra. 2.3 A tanítási órák idırendje 1. óra óra óra óra óra óra órát akkor lehet tartani, ha ahhoz az érintett osztály vagy csoport diákjai és szüleik hozzájárulnak. A 0., 7. és 8. órák időrendjét az órát tartó tanár határozza meg az érintett diákok véleményének figyelembevételével. Az órákra történő becsöngetés előtt 3 rövid jelzőcsengetés hívja fel a figyelmet az 4. oldal

5 órák kezdetére. Rendkívüli esetben (pl. iskolai ünnepélyek napján) rövidített órák tarthatóak az igazgató által meghatározott rend szerint. 2.4 Az órakezdés rendje, késés A diák kötelessége, hogy becsöngetésig előkészítse az órához szükséges felszerelést. Az ellenőrzőt minden órára magával kell vinnie. A becsöngetéstől kezdve minden diák a helyén várja, és az óra elején felállással köszönti az órát tartó tanárt. A késést utólag igazolni kell. Az igazolás elfogadásáról az osztályfőnök dönt. Igazolatlan késésért a következő büntetés jár: 3 késés esetén osztályfőnöki figyelmeztető, 6 késés esetén osztályfőnöki intő, 12 késés esetén igazgatói figyelmeztető, 18 késés esetén igazgatói intő, 20 késés esetén fegyelmi eljárás indul. A késéseket az órát tartó szaktanárnak kell rögzítenie az elektronikus naplóban. Az igazolatlan késésekért kiszabott büntetéseket az osztályfőnök, ill. az igazgató az elektronikus naplón és az ellenőrzőn keresztül közli a szülővel. A büntetést akkor is ki kell szabni, a fegyelmi eljárást meg kell indítani, ha a kevesebb hiányzásért járó büntetés kiszabása bármely okból elmaradt. Az igazolt, illetve az igazolatlan késések ideje összeadódik, és amennyiben eléri a 45 percet, egy-egy igazolt, illetve igazolatlan órának minősül (vö ). 2.5 Mobiltelefon és egyéb kommunikációs eszközök használata A tanítási óra alatt a mobiltelefont, illetve a hasonló, az órát zavaró, zajkeltő, illetve online összeköttetésre képes eszközöket (pl. zenelejátszók, okostelefonok stb.) kikapcsolva kell tartani. 2.6 A hetesek, csoportfelelısök kötelességei Az osztályfőnök hetenkénti vagy kéthetenkénti váltással hetes(eke)t, bontott csoport esetében a szaktanár csoportfelelős(öke)t jelölhet ki. Feladatai a következők: kiszellőzteti a tantermet a tanítási óra előtt és a szünetekben; letörli a táblát, tisztán tartja a táblatörlő eszközöket, gondoskodik elegendő mennyiségű krétáról; jelenti a szaktanárnak az óráról távollévőket; a titkárságon jelenti, ha az órát tartó tanár 5 perccel a becsöngetés után nem jelenik meg a tanteremben; az utolsó óra után odafigyel, hogy az osztályteremben rend maradjon; az osztályfőnök kezdeményezésére az osztály a hetesek vezetésével részt vállalhat a terem rendszeres kitakarításában. Az osztályfőnök, szaktanár e feladatok valamelyikének ellátására állandó felelőst is kijelölhet. 2.7 Hiányzás elızetes engedély alapján Előzetes szülői kérésre, három napnál nem hosszabb időre az osztályfőnök engedélyével lehet távol maradni az iskolából. Hosszabb távolmaradást az igazgató engedélyezhet, indoklást és az osztályfőnök véleményét tartalmazó előzetes írásbeli szülői kérelem alapján. Országos tanulmányi versenyek esetén a tantárgyat tanító tanárok munkaközössége által javasolt számú óráról hiányozhat a tanuló. Államilag elismert nyelvvizsga, valamint az érettségi szóbeli és írásbeli vizsganapján az osztályfőnök engedélyével lehet távol maradni a tanórákról. 5. oldal

6 Az előzetes engedély alapján való hiányzás igazoltnak minősül, ennek tényét az osztályfőnök az ellenőrzőben és az elektronikus naplóban rögzíti. 2.8 Az elızetesen nem engedélyezett hiányzás igazolása Betegség esetén lehetőség szerint a hiányzás első napján jelezni kell a távolmaradás okát és várható időtartamát az osztályfőnöknek vagy az iskola titkárságának. A hiányzást a szülőnek utólag írásban igazolnia kell az ellenőrző könyv e célra szolgáló rovatában. Legfeljebb három napig tartó betegség szülői igazolására van mód. Három napnál hosszabb ideig tartó betegség esetén ezen kívül orvosi igazolás is szükséges. Az igazolás elfogadásáról orvosi vagy hatósági igazolás kivételével az osztályfőnök dönt; a hiányzás minden esetben igazolatlannak minősíthető, ha a diák az igazolásokat a mulasztást követő egy héten belül nem mutatja be az osztályfőnöknek. 2.9 A hiányzás következményei Ha a diák egy tanévben bármilyen okból 250 tanítási óránál, vagy egy tantárgyból az éves óraszám harminc százalékánál többet hiányzik, és emiatt tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése nem volt folyamatosan mérhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórát, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Igazolatlan hiányzásért a következő büntetés jár: 1 óra igazolatlan hiányzás esetén osztályfőnöki figyelmeztető, 3 óra igazolatlan hiányzás esetén osztályfőnöki intő, 6 óra igazolatlan hiányzás esetén igazgatói figyelmeztető, 9 óra igazolatlan hiányzás esetén igazgatói intő, 12 óra igazolatlan hiányzás esetén fegyelmi eljárás indul. A büntetést akkor is ki kell szabni, a fegyelmi eljárást meg kell indítani, ha a kevesebb hiányzásért járó büntetés kiszabása bármely okból elmaradt. Igazolatlan hiányzás esetén első alkalommal, illetve tíz óra mulasztás után az iskola értesíti a szülőt, szükség esetén a gyermekjóléti szolgálat bevonásával. Tanköteles tanuló tízórányi mulasztása esetén az igazgató az illetékes kormányhivatalt, harminc óra esetén a szabálysértési hatóságot, ötven óra estén az illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt is tájékoztatja. Tanköteles kor felett megszűnik a tanulói jogviszonya annak a diáknak, aki 30 óránál többet igazolatlanul hiányzott, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire Tantárgyi követelmények, a számonkérés szabályai A tanulónak jogában áll: a tanév első hetében megtudni a tantárgyi követelményeket, és azt, hogy milyen módon javíthat vagy pótolhat, a szóbeli feleletére kapott érdemjegyét azonnal ha tanárjelölt tanít, a következő órán megtudni, írásbeli dolgozatának eredményét megtudni és a kijavított dolgozatot megtekinteni legkésőbb a dolgozat megírását követő 10. tanítási nap utáni első tanórán. Ha ez nem teljesül, akkor az osztály diákönkormányzati képviselője megbeszélheti a problémát az adott szaktanárral. Ha az egyeztetést követő 5. tanítási napon sem tudható a dolgozat eredménye, akkor a diákönkormányzati képviselő jelezheti ezt az igazgatóságnak. 6. oldal

7 Nem időben kijavított és kiosztott dolgozat esetén a diáknak joga van órarend szerinti tanóra keretén belül javítási lehetőségre. A tanuló számára ilyen esetben legalább egy hét felkészülési időt biztosítani kell. Előzetes bejelentés nélkül a megelőző egy hét vagy két tanítási óra anyagából íratható dolgozat, egyéb dolgozatok időpontját legalább egy héttel korábban közölni kell az osztállyal (csoporttal); témazáró dolgozat az azonos témában íratott korábbi dolgozat kiosztását követő óránál korábban nem íratható. A diák egy napon legfeljebb két, egy héten legfeljebb hat témazáró dolgozat megírására kötelezhető A jegyek nyilvántartása. Év végi osztályzat, osztályozóvizsga az iskolától független vizsgabizottság elıtt A szülőnek lehetősége van arra, hogy a tanuló jegyeit az elektronikus naplóban naprakészen figyelemmel kísérje; a diáknak joga, hogy tanárától tájékoztatást kérjen jegyeiről, és azokat az ellenőrzőben vezesse. Az év végi osztályzat a jegyek átlagától a diák hátrányára csak akkor térhet el lényegesen, ha a tanár annak indokát adja, és ezt az indokot az osztályban tanító tanárok értekezlete elfogadja. Ha a diák tanév végén legfeljebb három tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha ennél több elégtelen osztályzata van, megismételheti az évfolyamot. A diák a szülő egyetértésével a félév, illetve a tanév utolsó napját megelőző 30. napig írásban bejelenheti az igazgatónak, ha egy vagy több tantárgyból a félév, tanév utolsó hetében külső, független vizsgabizottság előtt kíván osztályozóvizsgát tenni Felmentés az órák látogatása vagy tantárgy tanulása alól A diák egyéni adottságai, sajátos helyzete alapján a tanítási órák látogatása alóli részleges vagy teljes felmentést kérhet az igazgatótól. A nyelvi órák látogatása alól az adott nyelvből megszerzett felsőfokú, C típusú nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása esetén az igazgató felmentést ad. A diák ezekben az esetekben a tanév végéig osztályozóvizsgán köteles számot adni tudásáról. Az e pontban leírt esetekben a kérelem benyújtásához a szülő írásban kifejezett egyetértése szükséges A követelmények teljesítése rövidebb idı alatt Az igazgató a szülő írásban kifejezett egyetértésével engedélyezheti, hogy a diák egy vagy több tantárgy követelményeinek az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget úgy, hogy tudásáról osztályozóvizsgán ad számot. Aki egy adott évfolyam anyagából sikeres osztályozóvizsgát tett, az felmentést nyer az évfolyam óráinak látogatása alól Magántanulók A szülő kérésére, az igazgató engedélyével a diák tanulmányait magántanulóként is folytathatja. Felmentést kap a tanórák látogatása alól, és valamennyi tárgyból osztályozóvizsgát kell tennie a tanév végéig. Amennyiben a magántanuló részt vesz valamelyik tanórán, a tanórára vonatkozó szabályok rá is érvényesek Osztályozóvizsga 7. oldal

8 Osztályozó vizsgát a tanév arra kijelölt időszakaiban, ősszel és tavasszal, az érettségi vizsgákat megelőző időpontban lehet tenni. A szabályosan megtartott osztályozóvizsga nem ismételhető; javítóvizsgát akkor lehet tenni, ha a diák az osztályozóvizsgát az előírt időpontig nem tette le, a vizsgát nem fejezte be vagy elégtelen osztályzatot szerzett. Javítóvizsgát a rendes javítóvizsga időszakban, augusztus végén tehet a tanuló Külföldi tanulmányok, átvétel másik iskolába A diák joga, hogy kérje tanulói jogviszonya külföldi tanulmányok miatti szüneteltetését. A diák joga, hogy bármikor kérje átvételét másik iskolába Érettségi vizsga Érettségi vizsgát iskolánkban a helyi tantervben szereplő tárgyakból lehet tenni, ha az érettségi vizsgák megkezdésének napjáig a diák az adott tárgy minden tanévi anyagából osztályzatot szerzett. Amennyiben ehhez osztályozóvizsgát kell tennie, akkor az érettségi vizsgára való jelentkezése egyben az osztályozó vizsgára való jelentkezésnek is minősül. Az iskola tantervében nem szereplő tárgyakból csak olyan iskolában tehető vendégtanulóként érettségi vizsga, amelynek tantervében a tárgy szerepel, és amelyből a diák ott osztályozó vizsgát tett. A nyári érettségi vizsgaidőszakban az iskolában kell jelentkezni az érettségi vizsgára, az őszi érettségi vizsgaidőszakban az Oktatási Hivatal által kijelölt vizsgaközpontokban. A jelentkezési határidőt minden évben a minisztérium által kiadott tanév rendje dokumentum írja elő. Azt, hogy mely tárgyakból lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni, valamint azt, hogy hány alkalommal, és milyen térítési díj befizetése ellenében lehet ezt a tanulói jogviszony alatt megismételni, az érvényben levő rendeletek szabályozzák. 3.1 A tanárképzés segítése 3. AZ ISKOLAI ÉLET EGYÉB SZABÁLYAI A diák kötelessége, hogy munkájával, együttműködésével segítse az iskola tanárképzési feladatainak ellátását. 3.2 Tanítási órákon kívüli kötelezı programok és szabadon választható foglalkozások (szakkörök, sportkör, énekkar stb.) Az iskolai ünnepélyeken és a tanítási napokon tanítási órák helyett szervezett programokon való részvétel kötelező. A hiányzásra a tanítási órákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (II. 7. és 8. pont), a hiányzás II. 9. pontban körülírt következményei nélkül. A tanórán kívüli szabadon választható foglalkozásokra, pl. szakkörökre az éves munkatervben meghatározott módon és időben lehet jelentkezni. 3.3 Jutalmazás A tanulók kiemelkedő tanulmányi előmenetelükért, példamutató magatartásukért, közösségi munkájukért, illetve valamilyen kimagasló tevékenységükért jutalomban részesülnek. A jutalmazás formái: 8. oldal

9 - szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói dicséret; - a bizonyítványba írt szaktárgyi dicséret, továbbá nevelőtestületi dicséret kiemelkedő tanulmányi eredményért és kiemelkedő közösségi munkáért; - tanév végi könyvjutalom és/vagy oklevél kiemelkedő versenyeredményért, kitűnő vagy jeles bizonyítványért, valamint példamutató közösségi munkáért; ezeket a versenyeken kiváló eredményt elért, valamint az iskolai szinten kiemelkedő közösségi munkát végző tanulók a tanévzáró ünnepélyen (a végzős diákok a ballagási ünnepélyen) vehetik át; - Trefort Ágoston-emlékérem: a ballagási ünnepély alkalmával a végzős diákok számára, több éven át végzett kiemelkedő tanulmányi munkáért, tevékeny és pozitív szerepvállalásért osztályuk vagy az iskola közösségi életében, továbbá az iskola hírnevének öregbítéséért. További díjak adhatók azon végzős diákok részére, akik nem felelnek meg az emlékérem minden követelményének, de bizonyos területen az iskolai életet is gazdagítva kiemelkedő eredményt értek el. 3.4 Egészség- és balesetvédelem, iskolapszichológus, gyermek- és ifjúságvédelemért felelıs tanár A diák kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Köteles azonnal jelenteni az általa észlelt balesetet a legközelebbi tanárnak, ha ilyen nincs, az iskola titkárságán. A portán mentődoboz és életmentő defibrillátor készülék található. Ha rosszullét esetén a diák az osztályfőnök, az igazgató, illetve helyetteseik írásos engedélyével hazamegy, előtte értesíteni kell a szüleit. Heti két alkalommal a rendelő ajtaján jelzett időben iskolaorvos és védőnő áll a diákok rendelkezésére. Évente minden diák általános szűrővizsgálaton, fogorvosi rendelésen vesz részt, és megkapja az esedékes védőoltásokat. A diákok ingyenesen igénybe vehetik az iskolapszichológus és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár segítségét problémáik megoldásához; fogadóóráik az épületben elhelyezett hirdetéseken olvashatóak. 3.5 Tőz- és bombariadó Tűzriadó és bombariadó esetén a szaggatott csengetés jelzésére, az első tanítási napon begyakorolt rendben kell elhagyni az iskola épületét. A bombariadó miatt elmaradt tanítási órákat pótolni kell. 3.6 Értékmegırzés A diák értéktárgyainak, pénzének megőrzését kérheti az iskola titkárságán tanítási napokon reggel ½ 8 és délután 4 között. 3.7 Tartózkodás az iskola épületében Az iskola tanítási napokon 7.00 és között tart nyitva. Az iskola diákjai a nyitvatartási idő alatt az iskolában tartózkodhatnak, ha nem zavarják az iskolában folyó munkát. A hatodik óra végéig a tanítási órák ideje alatt a folyosókon csak tanári engedéllyel szabad tartózkodni. Akinek felmentés miatt lyukasórája van, a könyvtárban, a földszinti fogadóhelyiségben, a büfében vagy a II. emeleti zsibongóban kell tartózkodnia. 9. oldal

10 3.8 A rend és a tisztaság megóvása A diák kötelessége, hogy ügyeljen a termek, folyosók, mellékhelyiségek tisztaságára, berendezésük, felszerelésük épségére. A multimédia dobozokat, az aktív táblákat csak tanári felügyelettel, engedéllyel lehet használni. Az észlelt károkat jelenteni kell az osztályfőnöknek, szaktanárnak. A teremben tartott utolsó óra végén a székeket fel kell tenni a padokra. 3.9 Az osztályterem Az osztályteremben az osztály tanulói tanári felügyelet nélkül tartózkodhatnak az iskola nyitvatartási ideje alatt. Ha az osztály szaktantermi órán vesz részt, a padok tetejét és a székeket üresen kell hagyni. A terem díszítését az osztályba járó diákok az osztályfőnök egyetértésével végezhetik Szaktantermek, tornatermek, udvar, számítógéptermek, könyvtár A szaktantermekben kizárólag szaktanári engedéllyel lehet tartózkodni; a felszereléseket, műszereket csak a szaktanár irányítása mellett szabad használni. A tornatermekben csak szaktanári engedéllyel szabad tartózkodni; utcai cipőben belépni tilos. Ha az udvaron testnevelés óra van, ott más diákok csak az órát tartó tanár engedélyével tartózkodhatnak. A konditerem rendjét és használati lehetőségét külön szabályzat rögzíti. A számítógéptermeket meghatározott rend szerint naponta legalább egy órában lehet igénybe venni tanári ellenőrzés mellett. A könyvtár tanítási napokon a kifüggesztett rend szerint tart nyitva. A könyvtárban csendesen, másokat nem zavarva kell dolgozni. A kölcsönzési idő 4 hét; egyszerre legfeljebb 3 könyv kölcsönözhető Az iskola épületének elhagyása Az iskola épületét a hatodik óra vége előtt csak az osztályfőnök vagy az igazgató, illetve helyetteseik állandó vagy az adott esetre szóló írásos engedélyével lehet elhagyni. Lyukas órák idejére szóló állandó kilépőt szülői kérésre az osztályfőnök adhat Öltözködés Iskolai ünnepélyeken a kötelező viselet: alkalmi cipő, lányoknak fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, fiúknak fehér ing, sötét nadrág vagy öltöny, sötét zokni Dohányzás, alkohol, kábítószer Dohányzás, kábítószer (vagy egyéb tudatmódosító szer) és alkohol fogyasztása, illetve az utóbbiak birtoklása tilos. A szabály megszegői az iskolából, illetve iskolai rendezvényről kitilthatóak, és az alábbi büntetésben részesülnek: - minden esetben fegyelmi eljárást von maga után az iskola épületében való dohányzás és alkoholfogyasztás, illetve alkoholos állapotban való megjelenés; 10. oldal

11 - az iskolán kívüli iskolai rendezvényeken dohányzás esetén ha súlyosbító körülmények nincsenek osztályfőnöki intő, alkoholfogyasztás vagy alkoholos állapot esetén ha súlyosbító körülmények nincsenek igazgatói intő jár; - kábítószer birtoklása és fogyasztása minden, a házirend hatálya alá tartozó esetben fegyelmi eljárást von maga után Étkezési, tankönyv- és alapítványi támogatás igénylése Kedvezményes étkezést és tankönyvei megvásárlásához támogatást igényelhet az a diák, aki a törvény szerint erre jogosult. Iskolai szervezésű kirándulások, táborok, külföldi iskolai csereutazások költségeinek fedezéséhez támogatás igényelhető a Trefort Gyakorlóiskola Alapítványtól, a támogatásról az alapítvány kuratóriuma dönt Diákkörök, diákok által szervezett rendezvények, összejövetelek A diák kezdeményezheti diákkör, sportkör létrehozását és részt vehet annak munkájában. Az iskola épületében diákok tanári engedéllyel és felügyelet mellett szervezhetnek rendezvényeket, összejöveteleket. A rendezők gondoskodnak a termek rendezvények utáni kitakarításáról, visszarendezéséről. 4. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 4.1 Választások, tanári felügyelet, szervezeti és mőködési szabályzat A diákönkormányzatba minden osztály képviselő(ke)t küldhet. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt pedagógus segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az igazgató bíz meg. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzattal (SZMSZ) rendelkezik. Ezt a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelõtestület hagyja jóvá. 4.2 Diákközgyőlés Az iskolai diákönkormányzat minden tanévben közgyűlést tarthat, amelyen az iskola minden diákja részt vehet. A diákönkormányzat és az iskola képviselőjének beszámolója után a résztvevők az iskola életét érintő ügyekben kérdést tehetnek fel a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez. A közgyűlés a diákönkormányzat döntése szerint küldöttgyűlésként is megszervezhető. 4.3 Egyetértési jog, véleménynyilvánítás, kérdés, javaslattételi jog iskolai döntések meghozatalakor Az iskolai diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg az iskola szervezeti és működési szabályzata meghatározott részeinek és a házirend egészének elfogadásakor és módosításakor. Az iskolai diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet minden, a diákokkal, illetve az iskola működésével kapcsolatos kérdésben. Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a következő esetekben: - a tanulók nagyobb közösségét, azaz egy osztálynál több diákot érintő döntések meghozatalánál, - a diákok helyzetét értékelő beszámolók elfogadásához, - pályázatok és versenyek meghirdetésekor, 11. oldal

12 - sportkör működési rendjének megalkotásához. Az iskolai diákönkormányzat az iskola tanárához vagy igazgatójához címzett kérdést tehet fel és javaslatot tehet minden, a diákokkal illetve az iskola működésével kapcsolatos ügyben. Javaslataira és kérdéseire a megkeresett tanár (igazgató) 30 napon belül érdemi választ köteles adni. Amennyiben a javaslat, kérdés írásbeli, a választ is ebben a formában kell megadni. 4.4 A diákok egyéni érdekeinek képviselete A diákönkormányzat joga és kötelessége, hogy a házirend V. 3. és 4. pontjaiban meghatározott esetekben a diák kérésére ellássa érdekeinek képviseletét. 4.5 Programok szervezésének joga, a klubhelyiség használata Az diákönkormányzat programokat szervezhet; dönthet továbbá a nevelőtestület véleményének kikérésével egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Az iskola DÖK helyiségét az ott zajló tanárjelölti megbeszélések kivételével a diákönkormányzat kezeli a diákönkormányzat működését segítő tanár egyetértésével. 4.6 Diákmédia A diákönkormányzat iskolaújságot és iskolarádiót működtethet. Munkatársaikat a tanév elején benyújtott pályázatok alapján a diákönkormányzat nevezi ki. A felelős szerkesztő megbízása előtt mindkét esetben ki kell kérni a tantestület véleményét. Az iskolarádió adásidejének meghatározásához az igazgató egyetértése szükséges. 4.7 A tanári munka véleményezése A diákönkormányzat évente igényelheti, hogy a diákok a szakórán írásban véleményezhessék a szaktanár munkáját. A véleményezés formáját a diákönkormányzat a tantestület véleményének kikérésével határozza meg. 5. JOGÉRVÉNYESÍTÉS, KÖTELESSÉGSZEGÉSÉRT JÁRÓ BÜNTETÉSEK, KÁRTÉRÍTÉS. HATÁLYBALÉPÉS 5.1 Hozzáférés az iskolára vonatkozó más elıírásokhoz Az iskola SZMSZ-e az iskola honlapján és a könyvtárban olvasható. Egyéb jogszabályokhoz és szabályzatokhoz való hozzáféréshez, illetve a házirend és más előírások értelmezéséhez a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár nyújt segítséget. 5.2 Véleménynyilvánítás Minden diák joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával bármely, az iskolai élettel kapcsolatos kérdésben véleményt nyilvánítson. 12. oldal

13 5.3 Javaslat és kérdés a diák személyét és tanulmányait érintı ügyekben A diák személyét és tanulmányait érintő kérdésekben javaslatot tehet, kérdést intézhet bármely tanárához vagy az igazgatóhoz, akik kötelesek 30 napon belül érdemi választ adni. Amennyiben a javaslat, kérdés írásbeli, a választ is ebben a formában kell megadni. A diákot e jogának gyakorlásakor a diákönkormányzat is képviselheti. 5.4 Jogorvoslat arra az esetre, ha tanára sérti a diák jogait és érdekeit Ha tanára megsérti a diák jogait és érdekeit, a diák személyesen vagy a diákönkormányzaton keresztül - lehetőség szerint az érintett tanárral történő egyeztetés után - kérheti osztályfőnöke, a diákönkormányzatot segítő tanár vagy a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár segítségét, végső soron pedig az igazgatóhoz fordulhat. 5.5 Jogorvoslat arra az esetre, ha az iskola döntése sérti a diák érdekét vagy ellentétes az elıírásokkal Ha az iskola döntése vagy annak elmulasztása jogszabályt, szabályzatokat, a házirendet, vagy a félévi és év végi osztályzatok kivételével a diák érdekét sérti, a diák vagy a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az igazgatóhoz. Érdeksérelem esetén a fegyelmi eljárás kivételével az igazgató vagy általa kijelölt helyettese, a diákönkormányzatot segítő tanár és a tantestület legalább további egy, az előbbi két tag által kijelölt tagjából álló bizottság jár el. Jogszabály, szabályzat vagy a házirend megsértése esetén, továbbá fegyelmi eljárással kapcsolatos érdeksérelem esetén az iskola fenntartójaként az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora jár el. 5.6 Kötelességszegés, büntetések Ha a diák tanulói jogviszonyból eredő jogszabályok, a házirend vagy más szabályzatok által előírt kötelezettségét vétkesen megszegi, büntetésben részesíthető. A II. 4. és 9. pontoknak az igazolatlan késésekre és hiányzásokra vonatkozó részei, valamint a III. 13. pont kivételével a büntetés a kötelességszegés súlyától függően lehet: szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztető, szaktanári vagy osztályfőnöki intő, igazgatói figyelmeztető, igazgatói intő; súlyos kötelességszegés esetén az előbbieken kívül fegyelmi eljárás alapján: megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától kizárás az iskolából. Hasonló jellegű kötelességszegés ismétlődése esetén a büntetés súlyosbodik. Vétkes kötelességszegés esetén a tanítási óra végéig elvehető az a tárgy, amellyel a kötelességszegést elkövették. 13. oldal

14 5.7 A diákok pénzbeli felelıssége az általuk okozott károkért Az iskolának kárt okozó diák, illetve szülője a károkozás gondatlan vagy szándékos jellegétől függően meghatározott mértékű kártérítési felelősséggel, illetve helyreállítási kötelezettséggel tartozik. 5.8 Hatálybalépés A házirend szeptember 1-jén lép hatályba. 14. oldal

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1 Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 HÁZIREND 2 I. Ez a

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága HÁZIREND 1. A házirend célja és feladata 1.1 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 1.2 A házirendbe foglalt

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. Bevezető (1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11. OM azonosító: 035257) A Kempelen Farkas Gimnázium ötödik osztályába azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik elvégezték

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola munkarendje 3 2. A helyiségek használatának rendje 3 3. A diákjogok és kötelezettségek szabályai 4 4. A diákképviselet és

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma A házirend tartalma HÁZIREND Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 2006.június.1. Bevezetés 3. 1. Általános rendelkezések 4. 1.1. Házirend feladata 1.2. A tanuló jogviszonya 2. A tanu1ói

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

II. módosításokkal egységes szerkezetben

II. módosításokkal egységes szerkezetben Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu HÁZIREND II. módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék Házirendünk alapelvei... 3 Házirendünk szabályozási köre... 3 Az intézmény főbb adatai... 4 A Házirend elkészítésénél figyelembe

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A Németh László Gimnázium házirendje Érvényes: 2013. március 27-től A NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Ha távozóban egy más bolygón megkérdenék, mi volt a földi élet legnagyobb öröme: a tanulást mondanám.

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 2. A tanuló felvételének, átvételének elutasításáról az iskola a szülőt értesíti.

H Á Z I R E N D. 2. A tanuló felvételének, átvételének elutasításáról az iskola a szülőt értesíti. H Á Z I R E N D I. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok 1. A tanuló felvétele és átvétele az iskolába: a) A beiskolázási körzetben lakó minden tanköteles korú gyermek az iskola tanulójának tekintendő.

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben