Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje"

Átírás

1 Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az intézménybe látogató más személyekre. A Házirend előírásait az érintettek az intézménybe történő belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig történő időben, továbbá a Pedagógiai programban szereplő tanórán kívüli foglalkozásokon, az iskola által szervezett tevékenységeken kötelesek betartani. A házirend nyilvános, minden érintett megismerheti. Előírt szabályainak megszegése jogkövetkezményt von maga után, melynek rendelkezései alapján hozott döntések ellen, illetve az intézkedések elmulasztása ellen, a tanuló, vagy a szülő jogorvoslattal élhet. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskola portáján, az iskola irattárában, könyvtárában, nevelői szobájában, az iskola igazgatójánál, igazgatóhelyetteseinél, az osztályfőnököknél, a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, az iskolaszék elnökénél, az iskolai szülői szervezet vezetőjénél. A Házirend egy példányát a közoktatási törvény előírásainak megfelelően az iskolába történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek az első szülői értekezleten, a diákoknak az első tanítási napon. Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell a tanulókat osztályfőnöki órán, a szülőket szülői értekezleten. A Házirend rendelkezéseinek a tanulóra és szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük a tanulókkal osztályfőnöki órán, a szülőkkel szülői értekezleten. A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől, illetve a szaktanároktól. A Házirend a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alkalmazását, annak végrehajtási módját tartalmazza. A jogszabályokat illetve azok magyarázatát a szülők és a tanulók bármikor megtekinthetik az iskola könyvtárában

2 Alkalmazott jogszabályok évi CXC. törvény a köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosítására kiadott évi CXXV. törvény, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet, A tankkönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszeréről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet, A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet III. fejezete, A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjról szóló 5/1997. (II. 14.) Fővárosi Közgyűlés rendelete - 2 -

3 A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló eljárások: 1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti rendszerességgel jelenik meg az iskolában, tanévenként meghatározott napokon és időpontban. Rendelője a második emeleti folyóson található. Az iskolaorvos éves terv alapján elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését, a tanulók fizikai állapotának mérését, valamint szakma-alkalmassági vizsgálatukat. Az iskolaorvos jelen van a tanulók beiratkozásánál, a tanulók egészségügyi állapotának fémérésénél, a szülőkkel együttműködve kérdőívet tölt ki a tanulók egészségügyi állapotára vonatkozóan. Az iskolaorvos adott helyzetben szakorvosi rendelőbe utalja az arra rászoruló gyermeket. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát, a törvényi előírásoknak megfelelően. 2. A testnevelési órákra és egyéb tevékenységekre vonatkozó külön intézkedések: A tanuló a tornatermekben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. A sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai ruházat helyett sportfelszerelést kell viselniük. A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót és testékszereket. Ezeket a tárgyakat a tanulók a sportfoglalkozások megkezdése előtt a testnevelői szobában kötelesek elhelyezni. A felmentést kérő tanulók szeptember 15-ig kötelesek ilyen jellegű igényüket az iskola orvosa felé jelezni. Az orvos által javasolt, kötelezően előírt gyógytestnevelési foglalkozásokon a tanuló köteles részt venni, arról való igazolatlan hiányzás igazolatlan órát von maga után. A további szaktárgyi órákon / laborgyakorlatok, gyakorlati oktatás, külső szakmai gyakorlat / a szabályoknak megfelelő ruházat, védőruha használata kötelező. 3. A tanulóbalesetek megelőzése érdekében mindenkinek kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét

4 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát, védő előírásokat, melyeket minden tanév első napján hallgat meg, és aláírásával igazolja azok tudomásul vételét. betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől ill. nevelőjétől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat. azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának a saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve, ha valamilyen rendkívüli eseményt vagy balesetet észlel. azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének, ha rosszul érzi magát vagy megsérült. megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában. rendkívüli esemény esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. a balesetekről a munkavédelmi megbízott jegyzőkönyvet vesz fel, és intézkedik. 4. Az iskola épületében valamint a bejáratától számított 5 méteres körzeten belül dohányozni TILOS! 5. A dohányzó tanuló fegyelmi vétséget követ el, ennek megfelelően felelősségre vonandó a hivatalos jogi normatíváknak megfelelően. 6. Az iskola helyiségében dohányzó tanuló a tűzvédelmi szabályokat is megszegi, ez súlyos fegyelmi vétségnek minősül. Az első alkalommal igazgatói figyelmeztetést kap, második alkalom után igazgatói intést, a harmadik elkövetés után fegyelmi vizsgálatot kell indítani az ügyben. A tanulók közösségei 1. Az azonos évfolyamra járó, közösen tanuló diákok osztályközösséget alkotnak. 2. Az osztály tanulói maguk közül, az osztály képviseletére, valamint a közösségi munka megszervezésére ODB titkárt és helyettest választanak, akiket delegálnak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 3. Az iskolában tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök szerveződhetnek: szakkörök, konzultációs klub, önképzőkörök, amatőr művészeti csoportok, sportkörök, stb. A jelentkezésnek, a kiválasztásnak kritériumai nincsenek, de érdeklődést és bizonyos képesség meglétét feltételezi

5 4. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, ill. a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet, az iskola vezetősége vagy az Iskolaszék. A diákkörök létrehozásáról minden tanév elején, az adott lehetőségek figyelembevételével, a tantárgyfelosztás valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. Egy-egy diákkör indításához általában 8 fő szükséges. 5. A diákköröket nevelő, szülő, vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy is vezetheti. 6. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját a diákkör által felkért, nagykorú személynek kell segíteni. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele kell egyeztetni. A felnőtt segítő személyével kapcsolatban be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 7. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. Kizáró tényező lehet a tanulmányi eredmény erős romlása, melyről konzultálni kell a diákot tanító tanárokkal. 8. A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak saját közösségi életük tervezésében, szervezésében valamint tisztségviselőik megválasztásában és jogosultak képviseltetni magukat a Diákönkormányzatban. Az iskolai Diákönkormányzat 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 2. Az iskolai Diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló Diákönkormányzati Vezetőség irányítja. 3. A Diákönkormányzat tevékenységét az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Igazgatója által megbízott, a diákok által is elfogadott nevelő segíti

6 4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai Diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A Diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési, egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 5. Tanévenként két alkalommal az iskola diákgyűlést hív össze a pedagógiai programban meghatározottak szerint. Első alkalom szeptember első tanítási napja, második a félévi értesítőt követő első hét valamelyik napja. 6. A diákgyűlés szervezése külön rend szerint történik, melyért az iskola vezetője felelős. Rendkívüli diákgyűlés összehívását a DÖK illetve az iskola igazgatója is kezdeményezheti. 7. Iskolánk Diákönkormányzata minden évben egy alkalommal, december hónapban, diákparlamentet hív össze. A diákparlamenten a diákönkormányzatot segítő nevelő valamint a Diákönkormányzat elnöke beszámol az előző parlament óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulmányi munkáról, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben megfogalmazottak tapasztalatairól. Meghallgatja a diákság kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskola életének egészére vonatkozóan. A diákparlamenten a tanulók DÖK vezetőt választanak maguk közül. A Diákparlament napirendi pontjait a Diákönkormányzat állítja össze és hozza nyilvánosságra az iskola hirdetőtábláján- a megrendezés előtt 15 nappal. 8. A Diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a Közoktatási Törvény szerint az iskolai Diákönkormányzatot megillető ügyekben. 9. Azokra az értekezletekre, gyűlésekre, amelyek témájában a Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol, a Diákönkormányzat képviselőjét meg kell hívni. A meghívót és az előterjesztést a határidő előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni a Diákönkormányzat részére. 10. Minden tanuló egyénileg is fordulhat jogorvoslati kérelemmel a Diákönkormányzathoz. Az önbíráskodás fegyelmi intézkedést von maga után. 11. A Diákönkormányzat jogait, kötelességeit a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) tartalmazza

7 A tanulók és a szülők tájékoztatása 1. A tanulónak joga van tájékozódnia érdemjegyeiről, tanulmányi előmeneteléről, az iskola mindennemű programjáról, ami az oktatási, nevelési munkát segíti. Az erre vonatkozó szabályok- tanulmányi jegyek, magatartás jegyek, szorgalmi jegyek stb.- a Pedagógiai Programban és az SZMSZ- ben találhatók. 2. A tanuló szüleinek joga, hogy tájékozott legyen az iskola egészének életéről, az aktuális tudnivalókról, tudjon gyermeke egyéni fejlődéséről, egyéni haladásáról. 3. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója az iskolai Diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta, a diákközgyűlésen tanévenként két alkalommal, illetve a diákparlamenten tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, folyamatos tájékoztatást adnak a tanulóknak. 4. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról, a nevelők folyamatosan szóban és az ellenőrző füzeteken keresztül írásban tájékoztatják. Félév és a tanév vége előtt egy hónappal, részletesen írásban hívják fel a figyelmet a hiányosságokra. Az ellenőrző füzet hivatalos dokumentum, melyet a kiskorúnak minden nap hoznia kell magával az iskolába. Az érdemjegyeket a tanuló maga írja be az ellenőrző könyvbe, melyet havonta aláírat a szülejével. Ennek tényét az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi. 5. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy az iskolaszékkel. 6. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején, az iskola hirdetőtábláján folyamatosan, az osztályfőnökök útján, pedig az osztályok szülői értekezletein és a fogadóórákon tájékoztatják. 7. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: szóban a szülői értekezleteken, fogadóórákon, rendkívüli szülői értekezleten. írásban az ellenőrző füzeten keresztül vagy rendkívüli esetekben ajánlott postai küldeménnyel. 8. A szülői értekezletek, és a fogadóórák időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza és az első szülői értekezleten kihirdetésre, kerül

8 9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy az iskolaszékkel. 10. A nagykorú tanulók szüleinek tájékoztatása a nagykorú tanuló kérésére, illetve jóváhagyásával történik. 11. A szülői szervezetnek a közoktatásról szóló törvény biztosított jogával kapcsolatban a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább egy osztályba járó tanulókat érinti. 12. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy osztályba járó tanulók minősülnek. 13. Az iskola házirendjét, illetve az oktatási törvények hatályos jogszabályait a szülővel ismertetjük a tanév első szülői értekezletén, ennek tényét a szülők aláírásukkal igazolják. 14. A házirend, az SZMSZ, az Intézményi Minőségirányítási Program az iskola könyvtárában bármikor megtekinthető. Az iskola működési rendje 1. Az elméleti oktatás és órakor, a gyakorlati foglalkozás és órakor kezdődik. 2. Az iskolába a diákoknak legkésőbb a becsengetés előtt 5 perccel kell megérkezni. 3. A tanulók, a foglalkozás megkezdése előtti jelzőcsengetéskor kötelesek a tantermek előtt rendezetten megjelenni. 4. Tanári felügyelet nélkül a tanulók a tantermekben és a szertárakban nem tartózkodhatnak. Becsengetéskor a tanterembe csak a tanárral léphetnek be. 5. Azok a diákok, akik első órájukra érkeznek, az óra megkezdéséig a büfé előterében várakozhatnak, hogy ne zavarják az oktatást

9 6. A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje: 1. óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra A tanórán kívüli foglalkozások után kezdődnek. A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje 8. Az óraközi szünetekben, az őszi és tavaszi időszakban a tanulók kimehetnek az udvarra, kimondottan levegőzés céljából. 9. A szünetekben a tantermekből ki kell jönni a folyosóra. A tanteremben a tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 10. A tanórán kívüli foglalkozások (tömegsport foglalkozások, szakkörök, konzultációs klub, nyelvi projekt órák,) a kijelölt tantermekben, a tanórák után kezdődnek, a foglalkozást tartó tanár munkarendjének megfelelően. 11. Az iskolába történő belépés szabályai: az iskola tanulói a főbejáraton keresztül érkezhetnek és távozhatnak az iskolából. a portai szolgálat regisztrálja a tanuló kilépését. 12. A tanuló a tanítási idő alatt az iskola épületét, csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár és szakoktató írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskolából való távozásra csak az igazgató vagy a helyettesek adhatnak engedélyt. Távozáskor a kilépőt a tanulónak le kell adnia a portán. 13. Az iskola tanulói tanulmányi ügyeiket óra közötti időpontban intézhetik a tanügyigazgatáson. 14. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva

10 15. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. 16. Az iskola épületébe érkező szülőket, látogatókat a portaszolgálat fogadja, a látogatókat belépővel látja el és nyilvántartja. 17. Az iskolai diákönkormányzat által szervezett rendezvényekre a belépés külön szabályozás alapján történik. A tanulók feladatai saját környezetük rendben-tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 1. Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősök: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért. a tűz- és balesetvédelmi- valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatával valamint a Házirenddel megfogalmazott előírások betartásáért. 2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után rendet hagyjon. 3. A tantermek tisztaságának megőrzése érdekében évente 2 alkalommal dekoráló és szépítő napot tartunk az osztályfőnök irányításával, a kijelölt tantermekben és a folyosókon. A tanulók felelősek annak a tanteremnek a rendjéért és tisztaságáért, amelyben tartózkodnak, az észlelt károkat azonnal jelenteniük kell a gondnoknak, osztályfőnöknek, szaktanárnak. A tanműhely tisztaságára vonatkozó szabályokat a gyakorlati oktatás szabályzata tartalmazza. 4. A tanulók az utolsó óra után a padokat üresen hagyva, a székeket az asztalra felrakva távozhatnak a teremből. 5. Az iskolában az alábbi felelősök működnek: osztályonként két-két hetes tantárgyi felelősök a.) A hetesek megbízatása:

11 b.) c.) A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, a heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetes feladata, ha csengetés után 5 perccel az órát tartó tanár még nem érkezett meg, köteles ezt a tényt a tanári szobában vagy a titkárságon jelezni. A hetesek gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra, (tiszta tábla, kréta, táblafilc) az órát tartó nevelő utasításai szerint. Óra végén a táblát letörlik, ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát és kiszellőztetnek. Az egyes tanítási órákon különbféle tantárgyi felelősök segítik a tanulói munka lebonyolítását. Ilyen felelősök lehetnek: szertáros, térképfelelős, sportfelelős. A teremfelelős felnőtt dolgozó, akit a nevelőtestület a nyitóértekezleten választ meg. Feladata az adott tanterem felügyelete. Mulasztások és azok igazolása 1. A tanulóknak egy tanévben az igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen nem haladhatja meg a 250 tanítási órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át. Aki ennél többet mulaszt a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti tantárgyakból osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő 20%-át, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 2. Szülői igazolást három alkalommal, egy tanévben összesen 3 napra fogadunk el. Ezen túlmenően csak orvosi igazolás fogadható el, melyet a szülő köteles aláírni. A mulasztás okát 24 óra elteltével a szülőnek, nagykorú tanulóknak az iskola felé jelezni kell. Hosszabb távolmaradást csak az igazgató engedélyezhet. Az orvosi igazolást, a gyógyulást követő 8. tanítási napig lehet bemutatni. (A szakképzésben résztvevőknek táppénzes igazolást kell hozniuk.) Ezen túl a hiányzás igazolatlannak tekintendő. 3. A diák köteles a tanórákra pontosan, a csengetési rendnek megfelelően megérkezni, amennyiben ezt nem teszi meg, elkésik az adott óráról. Késés történhet a tanuló önhibáján kívül is, ilyenkor a megfelelő dokumentum bemutatására az osztályfőnök igazolja a késéseket. A késések fegyelmi szankciókat vonnak maguk után. A késések mértéke összeadódik. 45 perc késés 1 igazolatlan órának számít. Ennek adminisztrációját osztályfőnök végzi. Igazolatlan órákért járó fegyelmező intézkedések és azok formái

12 Igazolatlanórák Következmény Kiegészítés Egyéb következmények Beírandó az ellenőrzőbe és az osztálynaplóba Tanköteles korú tanuló esetében Nem tanköteles korú tanuló esetében Nagykorú tanuló esetében Felnőtt oktatásban résztvevők 1-2 Osztályfőnöki figyelmeztetés szóban 3-7 Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 8-10 Osztályfőnöki írásbeli intés Igazgatói írásbeli figyelmeztetés az osztályfőnök és a szülő bevonásával Igazgatói írásbeli intés az osztályfőnök és a szülő bevonásával Fegyelmi eljárás a működési szabályzat alapján Felhívás a rendszeres iskolába járásra A szülő értesítése A szülő második értesítése Kapcsolatfelvétel a gyermekjóléti szolg. képviselőjével A lakóhely szerinti jegyző értesítése Fegyelmi határozatok Indokolt esetben áthelyezés iskolán belül másik tagozatba Áthelyezés másik azonos típusú iskolába 30 óra felett Áthelyezés másik azonos típusú iskolába A szülő értesítése ellenőrzőn keresztül A szülő értesítése ellenőrzőn keresztül A szülő értesítése Kapcsolatfelvétel a gyermekjóléti szolg. képviselőjével Fegyelmi eljárás a működési szabályzat alapján Tanulói jogviszony megszűnik A tanuló hivatalos értesítése, a figyelem felhívása a következményekre A tanuló hivatalos értesítése, a figyelem felhívása a következményekre Tanulói jogviszony megszűnik A tanuló hivatalos értesítése, a figyelem felhívása a következményekre Tanulói jogviszony megszűnik Még példás (5) magatartás Legfeljebb jó (4) magatartási osztályzat Legfeljebb változó (3) magatartási osztályzat Rossz (2) magatartási osztályzat Kedvezmények megvonása

13 Más vétségért járó fegyelmező intézkedések 1. A nevelőtestület döntése alapján felelősségre vonás alkalmazható, ha a tanuló nem tesz eleget tanulmányi kötelezettségeinek. 2. Ha a tanuló a házirendben a tűz és balesetvédelmi, vagy a Házirend egyéb szabályaiba ütköző vétséget követ el. 3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen: az agresszió, a másik tanuló bántalmazása, verekedés, a szervezetre káros élvezeti cikkek iskolába való behozatala és annak fogyasztása, szándékos károkozás, az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, ezen túl mindazon cselekmények, melyek a személyiségi jogokat és a tulajdonjogokat sértik. 4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén vele szemben fegyelmi eljárás indítandó. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanuló osztályfőnöke, az iskola ifjúságvédelmi felelőse és a tanulói fegyelmi bizottság vezetője dönt. A fegyelmi lebonyolítását külön szabályzat tartalmazza, mely melléklete az intézményi SZMSZ-nek. A fegyelmi eljárást egyeztető beszélgetések (mediációk) előzik meg, melynek résztvevői a Fegyelmi Bizottság tagjai valamint az érintett diákok és szülők. 5. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre kérvényezik, és arra behozatali engedélyt töltenek ki. Nagyobb értékű tárgyat, ékszert, mobiltelefont, értékes órát, valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak saját felelősségükre hozhatnak be, ezek megőrzéséért az iskola felelősséget nem vállal. Amennyiben a tanuló előzetes bejelentés vagy engedély nélkül hoz az iskolába tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni megőrzésre az óra végéig a szaktanárnak, a tanítás végéig az osztályfőnökének vagy az iskola gondnokának, esetleg az igazgató helyetteseknek. Első alkalommal a tanuló az iskolába

14 hozott dolgot a tanítási nap végén visszakapja, továbbiakban a fiatalkorú tanulók esetében ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. 2. A tanulók az iskolába kerékpárral is járhatnak, erre megfelelő szülői engedélyt kell bemutatniuk. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. 3. Az iskola megköveteli diákjaitól, hogy feleljenek meg a kulturált, fegyelmezett magatartás szabályainak, mely vonatkozik a tanítási órákra, a pedagógiai programban előírt a tanórákon kívüli foglalkozásokra és az iskola által szervezett programokon való viselkedésre is. 4. Tiltott tanulói magatartás a mások személyiségi jogainak megsértése, egészségének megkárosítása. A tanulók jutalmazása 1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten a.) példamutató magatartást tanúsít, b.) folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, c.) az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, valamint d.) az iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti. 2. A tanévi programot az Öveges Kupa versenysorozata fogja össze, melynek közösségi és egyéni helyezettjei elismerésben részesülnek. Hagyományosan karácsonykor illetve tanév végén. Az elismerés lehet: könyv, érem, oklevél vagy egyéb tárgyjutalom. Az Öveges Kupa első hat közösségi helyezettje egy tanítás nélküli munkanapot kap, amelyet osztálykirándulásra, tanulmányi útra fordíthat. A győztesek nevei minden évben felkerülnek az Öveges Emlékfalra. Az eredmények folyamatos regisztrálása, összegzése az iskola vezetésének, az osztályfőnöki munkaközösségnek, a Diákönkormányzatnak és az iskola szabadidő-szervezőjének közös feladata. 3. Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatóak: szaktanári dicséret osztályfőnöki dicséret

15 igazgatói dicséret nevelőtestületi dicséret A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. Tanórán kívüli foglalkozások Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: 1. Tanulószoba, konzultációs klub Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban tanulószoba működik, önkéntes jelleggel, vagy a szülők kérésére. A konzultációs klubban szaktanárok adnak felügyeletet, akik segítik a diákok felzárkóztatását. A foglalkozásokon minden érdeklődő kérelem benyújtása és létszámkorlátozás nélkül részt vehet a évfolyam diákjai közül. A klub működéséről az első szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a szülők. 2. Tehetséggondozás, felzárkóztató és egyéni foglalkozások szervezése a szaktanárok és a pedagógiai szakszolgálat feladata. 3. Iskolai sportkör Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különbféle sportágakban az iskolai és az iskolán kívüli sportversenyekre. A sportkörön kívül tömegsport foglalkozásokon vehetnek részt az iskola tanulói a hét öt napján, a tanítási órák után, minden alkalommal ig. A foglalkozásokat szaktanárok felügyelik. 4. Szakkörök A különbféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja, jellegük évről évre változik. Az iskolában pedagógiai programunknak megfelelően hagyományosan működik néptánc csoport, diákszínjátszó kör, kézműves csoportok, énekkar, illetve minden évben érdeklődési kör és hobby alapján más-más szakkörök. 5. Kirándulások Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából illetve a tanulmányok megerősítése céljából az osztályok számára kirándulást szerveznek, szervezhetnek. A tanulók részvétele önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezni

16 6. Iskolai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Az iskolai könyvtár látogatható a tanórák közti szünetekben és a tanítási órák után. Nyitva tartás: A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és az iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik és a tanulói jogviszony fennállásáig, szól. 7. Hit és vallásoktatás Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak, az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül hit és vallásoktatást szervezhetnek. A hit és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes, a foglalkozások óráig szerveződhetnek. 8. Gyógytestnevelés Az iskolában a szakorvos által gyógytestnevelésre utalt tanulók az iskolán belül kapják meg képzésüket, a foglalkozások részben az iskola épületében, részben a kerület uszodájában zajlanak. A foglalkozásról való hiányzást igazolni kell, a foglalkozásról való távolmaradás igazolatlan mulasztásnak tekinthető. A foglalkozásról való igazolatlan hiányzás igazolatlan órának tekinthető. 9. Szabadidős foglalkozások A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére az iskola múzeumi, sport, művészeti, technikai stb. programokat és színházlátogatást szervez. Ezeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Egyéb szabályozások a tanulói jogok körében 1. A tanuló a 10. illetve 11. évfolyamon dönthet a választható tantárgyak körében. A választható tantárgyak körét a diák, illetve szülői igények felmérése alapján, az iskola lehetőségeit figyelembe véve az iskola vezetése alakítja ki. Meghirdeti a felkészítési szinteket és lehetőség szerint az adott tantárgyakat tanító pedagógus nevét is minden év április 15-ig. A tanulónak május 20-ig kell írásban jelentkezni az iskola igazgatójánál. Az írásos jelentkezésen a szülő és szaktanár javaslatát is fel kell tüntetni. A választott tárgy óráit egy évig köteles a tanuló látogatni, arról való hiányzását igazolnia kell. A tanuló egyszer a tanév elején módosíthatja választását az igazgató engedélyével. 2. A tanuló joga, hogy dolgozatainak eredményét a dolgozatírást követően két elméleti héten belül megtudhassa

17 3. A tanulónak joga, hogy egy tanítási napon csak egy témazáró dolgozatot írjon. A témazáró dolgozat írásának időpontját a tanulókkal egyetértésben kell kijelölni, melyet ajánlott a szaktanárnak a naplóban regisztrálnia. 4. A tanulónak joga, -a meglévő feltételek esetén-, hogy magántanuló legyen, továbbá kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, valamint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen. Ezekre vonatkozó kérvényeit írásban kell eljuttatnia az iskola igazgatójához. A szakképzési évfolyamokon a magántanuló sem mentesülhet a gyakorlati foglalkozásokon való részvétel kötelezettsége alól. 5. A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselői útján részt vegyen érdekeit érintő döntések meghozatalában. 6. Az iskola ünnepi rendezvényein az alkalomhoz illő öltözékben kell megjelenni, mely adott esetben fehér blúzt/ inget, sötét aljat/ nadrágot, és az iskola egységes nyakkendőjét/ sálját jelenti. 7. A tanulói jogviszony az iskolába történő beiratkozás napján kezdődik. A tanulói jogokat a diák az első tanítási naptól gyakorolhatja. Kivételt képeznek ez alól a tanévkezdés előtti, az iskola által szervezett programok, táborok. 8. A diák jogairól és kötelességeiről évente az osztályfőnöktől tájékoztatást kap, és ügyeit szükséges esetben az osztályfőnökön keresztül intézheti. 9. A tanulónak joga van osztályozó vizsgát tenni (félévkor és tanév végén) a törvényi előírásoknak megfelelően. A vizsgák idejéről, a tantárgyankénti követelményekről az engedélyezéssel egy időben kap értesítést. Felvételi eljárás 1. A felvétel során előnyben részesülnek a szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók. Egyéb szolgáltatások 1. Az iskolában a büfé szolgáltatása az órák közti szünetekben érhető el

18 2. Az iskolában Internet- hozzáférési lehetőség van egyes tantermekben. Ezeknek a tantermeknek a működését külön rend szabályozza. 3. A tanulót a hatályos jogszabályoknak megfelelő juttatások illetik meg. a) Diákétkeztetés Az iskolában meleg étel elfogyasztására van lehetőség, a büfé mellett konyha működik. A diákok a menzát ig vehetik igénybe. A befizetés minden hónap elején az iskola pénztárába történik. A fenntartó által megállapított jogszabályoknak megfelelő díj ellenében. b) Tankönyvtámogatás A támogatás mértéke és köre a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint alakul. Ezen kereteken belül az elosztás rendjét az osztályonként/évfolyamonként szükséges tankönyvek ára határozza meg. A támogatás nagyságáról a szülőt az ellenőrzőn keresztül értesítjük. 4. A térítési díj és a tandíj mértékét, a tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket az aktuális törvény szabályozza. Kedvezményekhez való juttatáshoz, részletfizetési lehetőségekhez kérvényt kell benyújtani az iskola igazgatójának. 5. Az iskola műszaki hátteret biztosít a diákok kerékpárjainak karbantartási- javítási munkáihoz külön rend szerint. 6. Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának szabályai A tanulót gyakorlati foglalkozás során végezhetnek olyan munkát, amelynek értékesítése esetén az iskola bevételhez jut. Ezekhez a munkákhoz a szakmai irányítást az iskola adja. A szükséges anyagokat a megrendelő biztosítja, esetleg az iskola szerzi be, minőségi garanciát szintén az iskola vállal. Ilyen munkavégzés esetén a tanulókat megilleti a szakképzési törvényben meghatározott munkabér. A tanulók által gyakorló munkabért készített munkadarabok az iskola tulajdonát képezik. Külön kérésre azokat a tanulók jelképes összegért megvásárolhatják, vagy eseti elbírálás alapján térítés nélkül elvihetik. Az eseti elbírálást a szakoktató javaslatára a gyakorlati oktatásvezető végzi, melyet írásban dokumentál

19 Záradék A Házirend módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület, az iskola igazgatója, az iskolaszék, a Diákönkormányzat, vagy a Szülői Szervezet. Az egyéni/csoportos kezdeményezéseket a fentiekhez kell benyújtani. A Házirend módosítására vonatkozó kéréseket, javaslatokat minden év május 15-ig lehet az iskola vezetőjéhez beterjeszteni. Ez a Házirend az iskola fenntartójának jóváhagyását követően lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a május 27-én elfogadott korábbi Házirend. Kelt: szeptember 3. Perkó László igazgató A Házirendben foglaltakkal az Iskolaszék és az iskolai Diákönkormányzat, az iskola nevelőtestülete egyetért. Lakner Mátyás Gosztonyi Gábor Pap Judit Iskolaszék titkára Diákönkormányzat munkáját Diákönkormányzat elnöke segítő pedagógus Darvasné Décsi Andrea hitelesítő nevelőtestületi tag Tóth Márk hitelesítő nevelőtestületi tag

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2014 2 Az intézmény tanköteles korú gyermekeinek jogaira, kötelezettségeire, ellátására, a szülőkkel

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata Általános rendelkezések A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendje

A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendje AZ ISKOLÁK NEVELÉSE AZ EGÉSZ ÉLETRE KÉSZÍT FEL, A MIÉNK UTAT MUTAT AZ ÖRÖK ÉLETRE IS. Hiszünk abban, hogy intézményünk az az iskola, amelyben a tanárok Isten dicsőségére élve, a szeretet, a tisztelet,

Részletesebben