PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht."

Átírás

1 Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: ; Fax: OM azonosító: A PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK JE Hatályba lépésének időpontja: szeptember 1. Készítette: Jóváhagyta: Hír Tibor tagintézményvezető Humán-Pszicho 2002 Kht. Elfogadta: az iskola alkalmazotti közössége a diákönkormányzat képviselői: az iskola szülői szervezete: A dokumentum birtokosa (név, beosztás):... EZEN DOKUMENTUM ÉRVÉNYESSÉGE A DOKUMENTUMOK JEGYZÉKÉBEN ELLENŐRIZHETŐ!

2 2. (20). oldal Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezető rendelkezések 1.2. Házirend hatálya 1.3. Általános elvárások 1.4. A házirend célja 1.5. A házirend feladata 1.6. A házirend elfogadásának szabálya 1.7. A házirend felülvizsgálata, módosítása 1.8. A tanulók közösségeinek meghatározása, a véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából 1.9. A házirend nyilvánosságra hozatala 2. A tanulói jogok gyakorlása 2.1. A tanuló(k) jogai 2.2. A tanulói jogok érvényesítése az iskolában 3. A tanulói kötelességek teljesítése 3.1. Minden tanuló kötelessége 3.2. Iskolai felelősök kötelességei 4. Helyiség- és területhasználat rendje 5. Az iskola munkarendje 6. Egészségvédelmi, baleset- megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások 7. A tanulók jutalmazása, büntetése 7.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 7.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 8. A Házirend minőségbiztosítása 9. A szülői jogok és kötelességek 10. A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 11. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 12. Egyéb, általános előírások Az osztályozó, a javító és az egyéb vizsgák lebonyolításának helyi szabályai A tanulók tantárgyválasztása Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 13. Záró rendelkezések

3 3. (20). oldal 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezető rendelkezések A Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézményének házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Jelen házirendet az iskola diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján az intézmény igazgatója készítette el és terjesztette elfogadásra a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat egyetértésével a Nevelőtestület elé. Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező. Ezen házirend: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet; továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült A házirend hatálya A házirend vonatkozik minden iskolahasználóra, az iskolába járó tanulókra, a szülőkre, a pedagógusokra 1 és az iskolai alkalmazottakra A házirend előírásai csak az iskola területére, illetve az ahhoz kapcsolódó területekre, valamint az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra és a tanulók iskolai tevékenységére vonatkoznak Általános elvárások Az iskolába történt beiratkozással minden tanulónk tagja lett egy kialakult szokásokkal, sajátos belső szabályokkal működő és összetartó közösségnek. E szabályok megismerése és betartása biztosítja számukra a nyugodt tanuláshoz szükséges környezetet. Az együttes munka az egymással való kapcsolatok megkövetelik mindenkitől a mások jogainak tiszteletben tartását. Ez természetesen azt jelenti, hogy senki sem tehet olyat, ami bárki alapvető jogait korlátozza. A közösséghez tartozás jogokat biztosít, de ezekből fakadó kötelezettségeket is von maga után. A jogok érvényesítése nagy felelősséget ró mindannyiunkra, és megköveteli a kötelezettségeink teljesítését A házirend célja Iskolánk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő- oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják. A Házirend megsértése ugyanolyan jogkövetkezményekkel jár, mint a jogszabályok megsértése. A Házirend szabályozó szerepe lehetőséget biztosít annak kinyilvánítására, hogy az intézményválasztás (beiratkozás) kapcsán a tanuló 2, valamint az intézmény között mellérendelő, szerződéses viszony jön létre. 1 Óraadó és az intézmény állományába nem tartozó pedagógusok, hitoktatók is 2 Kiskorú tanuló esetén a szülő

4 4. (20). oldal 1.5. A házirend feladata A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával; közösségi életének szervezését; pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósítását; az oktató-nevelő munka maradéktalan ellátását; kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és közösségi jogok érvényesülését; szabályozzák az iskolahasználók, de főként a tanulók egymással való kapcsolatát A házirend elfogadásának szabályai A házirend elkészítése után a tervezetet megvitatja a nevelőtestület; az iskolai tanulóközösség; a Szülői Szervezet képviselői; az iskola diákönkormányzata. Véleményüket, javaslataikat eljuttatják az igazgatóhoz, aki ezeket figyelembe véve véglegesíti a házirendet. Ezt a tervezetet véleményezi a Szülői Szervezet és az iskolai diákönkormányzat, majd egyetértésük esetén a házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el. A házirend a fenntartó jóváhagyása után válik véglegessé és bevezethetővé. Aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jog gyakorlását A házirend felülvizsgálata, módosítása Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani kell jogszabályi változásokkor, ha a jogszabály előírja vagy a jogszabály változás szükségessé teszi; A nevelőtestület legalább 3 tagja írásbeli kezdeményezésére; az aláírók együttes igénye esetén Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév utolsó tanítási napjáig javasolhatják az aláíró közösségek illetve egyének bármely nevelő, szülő vagy tanuló A módosítást ha azzal egyetért kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a Szülői Szervezet, a diákönkormányzat iskolai vezetősége, A házirend módosításakor a házirend elkészítésére vonatkozó szabályokat kell betartani és a fenntartó jóváhagyását kérni A tanulók közösségeinek meghatározása, a véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából Az iskolában a tanulók a következő tanulói közösségek munkájában vehetnek részt diákönkormányzat; osztályközösség; szakkör; sportkör.

5 5. (20). oldal Az iskolában a tanulók nagyobb közösségének számít a véleményezési jog gyakorlásának szempontjából az osztályközösség A házirend nyilvánosságra hozatala A házirendet az elfogadástól számított 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézmény igazgatója köteles intézkedni A házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni, illetve el kell helyezni tanári szobában; titkárságon; könyvtárban; diákönkormányzat számítógépén; iskolai számítógépes hálózaton; az iskola honlapján A házirendből 1-1 példányt kapnak diákönkormányzatot irányító felnőtt személy; osztályfőnökök; gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; a tanulók (illetve azok szülei) az intézménybe történő beiratkozáskor; igazgató, igazgatóhelyettes, technikai dolgozók A házirendet minden tanév elején ismertetni kell osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal 3 ; szülői értekezleten 4 a szülőkkel. 2. A tanulói jogok gyakorlása: Az iskola tanulói az iskolai életben (Ptk 12 (1)) teljes körű cselekvőképességgel rendelkező személyek, akik jognyilatkozatokat tehetnek, és ezeket az iskolán belül cselekedeteik, kérelmeik, nyilatkozataik tekintetében érvényesíthetik. Csak a következő esetekben szükséges törvényes képviselőjük hozzájárulása illetve jóváhagyása ha a szülőre fizetési kötelezettség hárul; ha a tanulói jogviszony megszűnik, vagy szünetel; a tanítási időn kívüli programok alóli mentesítés esetén; ha a tanulmányi idő megrövidül A tanuló(k) jogai (Ktv. 10. ) Az első tanév megkezdésétől a tanuló(k) joga, hogy adottságainak, képességeinek megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez, nemzeti illetve etnikai hovatartozáshoz való jogát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára. 3 A tanév első osztályfőnöki óráján. 4 A tanév első szülői értekezletén.

6 6. (20). oldal problémás ügyeivel a szaktanárokat, az osztályfőnököket, a diákönkormányzatot, az ifjúságvédelmi felelőst az igazgatóhelyettest, az igazgatót felkeresse (a sorrend betartása nem kötelező) egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, ifjúságvédelmi felelős, iskolaorvos illetve az iskolavezetés segítségét az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekben A levéltitok védelme minden esetben megilleti a diákot kérdéseire egy héten belül, de legkésőbben 15 napon belül választ kapjon képviselőik útján véleményt mondjanak, javaslatokat tegyenek az iskola életével kapcsolatos kérdésekben kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével összefüggő kérdésekről az osztálynaplóba történt bejegyzésekről folyamatosan tájékoztatást kapjon azonos tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat írására nem kérhető. A témazáró időpontját a megfelelő felkészüléshez szükséges időben, előre tudja dolgozatát a megírástól számított legkésőbb harmadik tantárgyi órán kijavítva és értékelve megkapja érdeklődésüknek megfelelően a kötelező és választható tantárgyakon kívül szakkörökbe és diákkörökbe járjanak, ilyenek szervezését kezdeményezhessék részt vegyenek az iskola kulturális, sport- és szakköri munkájában, tanulmányi versenyeken és pályázatokon az iskola könyvtárát kölcsönzés és helyben olvasás céljára igénybe vegye az iskolai sportpályát és sportfelszereléseket a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeletével használják a számítógépeket és az Internetet a számítástechnika tanárok engedélyével és pedagógus felügyeletével használják a tanórán kívüli, illetve az alkalomszerű délutáni foglalkozás céljára az iskola termeit az osztályok vagy a szakkörök vezetői előzetes bejelentés alapján kérhetik el a teremfelelős tanár jóváhagyásával szükség esetén korrepetálást kérjenek tanáraiktól saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért vallását gyakorolja, oly módon, hogy azzal nem akadályozhatja az iskolai oktató nevelő munkát, valamint mások személyiségének, méltóságának sérelme nélkül kezdeményezze diákönkormányzat, diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök stb ) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen választhat illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön A tanuló joga, hogy válasszon a Pedagógiai Programunkban szereplő választható tantárgyak közül. Választhat, mely tantárgyakból kíván szakaszzáró vizsgát tenni. 5 5 Nyolcadik évfolyam végén.

7 7. (20). oldal A tanuló dönthet, hogy igénybe veszi-e a tanulószobai ellátást ill. a délutáni szaktárgyi korrepetálás lehetőségét A tanuló joga, hogy kérésére hit és vallásoktatásban vehessen részt az iskolában Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, melyet iskolánkban az iskolaorvos, fogorvos és a védőnő biztosít. A tanuló rendelési időben bármikor felkeresheti őket Tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Megismerje a Diákönkormányzat Működési Szabályzatát és ezen Házirend tartalmát A tanuló joga, hogy véleményt alkosson az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, véleményét írásban az iskolavezetéshez nyújthatja be. Tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről Indokolt esetben, kérelmére szociális segélyben vagy ösztöndíjban részesüljön. A tanuló joga, hogy a törvényben rögzített módon ingyenes tankönyvellátásban vagy tankönyvtámogatásban részesüljön. A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolai diákétkeztetést, ill. annak kedvezményeit A tanuló joga, hogy kijavított dolgozatát megtekintse, dolgozata vagy felelete értékelési szempontjait megismerje Kérelmére szaktárgyi tudásáról független vizsgabizottság előtt osztályozóvizsga keretében adjon számot. Kérelmét a tanév vége előtt 2 hónappal írásban kell benyújtania A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá kérje felmentését a tanórai foglalkozások alól. a magántanulói kérelmet a szülő írásban nyújthat be, melyet a tanuló is aláír. A kérelemhez csatolandó(k) a magántanulói státusz indoka(i)t igazoló dokumentum(ok). a magántanulói jogviszony legfeljebb a tanév végéig érvényes, azt minden tanévben meg kell újítani. ha a magántanuló a tanítási órákon olyan mértékben részt vesz, hogy a szaktanár a féléves, illetve az év végi munkáját osztályozni tudja (nem elégtelen szintre), akkor a magántanuló írásban kérheti az igazgatótól ezen osztályzatok beszámítását, és ezekből a tantárgyakból mentesül az osztályozó vizsga alól A magántanuló, és a tanórai foglalkozás alól felmentett tanuló -a többi tanulóra vonatkozó előírásokkal- igénybe veheti az iskolai étkezést, látogathatja a tanórákat, a tanulószobai, a könyvtári és egyéb tanórán kívüli foglalkozásokat A felmentett tanulók és a magántanulók beszámolásának rendjét (osztályozó vizsgák beosztását) a tanuló írásban kapja meg. A beosztástól való eltéréseket, a vizsgát megelőző egy héttel korábban köteles a tanuló és szülője írásban kérni az igazgatótól, megjelölve az egyéni kérés indokát Tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanuló (kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője) egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be az igazgatóhoz felülvizsgálat kérése céljából. A Felülvizsgálati Kérelemben le kell írni a panasz lényegét, tényekkel, adatokkal alátámasztva Jogszabálysértés esetén a tanuló, vagy törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet adhat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre A tanuló minden egyéb az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az iskolai diákönkormányzathoz fordulhat, amelynek intézkedési módját és rendjét a diák-önkormányzati SZMSZ tartalmazza Az igazgató bűncselekmény gyanúja esetén, bárhonnan kap információt az iskola ügyeivel kapcsolatosan, köteles feljelentést tenni, A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola és a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem tisztázható teljesen megnyugtató módon. A kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a tanuló terhére értékelni nem lehet.

8 8. (20). oldal Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzatokon (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a DÖK véleményét Kötelező a véleménykikérés az iskola kisebb csoportját érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kikérheti a DÖK véleményét. Az iskolába beiratkozott tanulók a Közoktatási Törvény 11. (1) bekezdése a) d) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó ) gyakorolhatják Tanévenként egy nyilvános fórumot, diákközgyűlést tartunk, ahol bárki elmondhatja véleményét. A felmerülő problémákat írásban is el lehet juttatni az iskola igazgatójához, aki válaszol a kérdésekre. (Ktv. 11. (1)) A DÖK tanévenként két tanítás nélküli munkanapról dönt az alábbiak szerint: szeptember 5- ig a DÖK írásban átadja a két nap tervezett programját, mely ha egyéb iskolai dokumentumot nem sért a tantestület hagyja jóvá. A két napra vonatkozóan a helységhasználat speciális rendjéről az igazgató és a DÖK megállapodik. (Ktv.63. (3)) A tanuló a szabadon választható foglalkozásokról, illetve az órarenden kívüli tevékenységekről írásban tájékoztatást kap. A foglalkozásra való jelentkezés formáiról és határidőkről a Pedagógiai program 5.4. fejezete foglakozik részletesen Az iskolán kívül szervezett egészségügyi ellátásra (védő, orvosi rendelő, fogorvosi rendelő) a tanulócsoportokat nevelői felügyelettel kísérjük oda és vissza, akit nem nevelő a vizsgálatra, azért felelősséget nem vállal az iskola A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nevét és fogadóidejét a tanulók ellenőrző könyvében rögzítjük a tanév első osztályfőnöki óráján. Ezek mellett kifüggesztésre kerül a folyosói faliújságra is Az iskola- a szülő írásbeli kérelme alapján a 1-8. évfolyamig napközis, illetve tanulószobai foglalkozást 6 szervez, melyre a jelentkezett tanulókat felveszi. 3. A tanulói kötelességek teljesítése(ktv.12. ) A tanuló(k) kötelességei 3.1. Minden tanulónak kötelessége, hogy ismerje meg és minden az iskola által szervezett programon tartsa be az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse minden előírt iskolai foglalkozáson részt vegyen tanuljon szorgalmasan és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon. Magatartásával a tanítás zavartalanságát ne sértse az iskola felszerelését, a rábízott gépeket, szerszámokat és egyéb értékeket rendben tartsa és gondosan őrizze meg, előírásnak megfelelően használja, az általa okozott kárt térítse meg az iskola és az osztály rendjére ügyeljen, tisztaságát őrizze meg, a közösség vagyonára, a maga és társai felszerelésére vigyázzon a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelést és ellenőrző könyvét mindig hozza magával, más eszközt, nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat csak saját felelősségére hozzon. 6 Pedagógiai program 4.2. fejezete

9 9. (20). oldal testnevelés órán, a sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, fehér póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük; a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót az iskolában és az iskolai rendezvényeken kulturáltan viselkedjen az etikai kódexet szem előtt tartva az iskolában törekedjen az ápolt és ízléses megjelenésre az iskolai ünnepélyeken fehér blúz/ing, sötét szoknya/nadrág egységes jellegű öltözetben jelenjen meg elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, közlekedési, balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat. Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza e szabályok tartalmát, melynek elsajátítását a tanuló aláírásával igazolja óvja maga és társai egészségét, testi épségét észleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető körülményeket, a balesetveszélyt illetve balesetet. Az iskola az esetleges balesetről jegyzőkönyvet vesz fel Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt, kábító hatású szert fogyasztani tilos. Pedagógusok, az iskola dolgozói a számukra kijelölt helyen dohányozhatnak, ahol diákok nem tartózkodhatnak A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon. A tanóra eredményességét minden tanuló fegyelmezett magatartásával segítse elő Ellenőrző könyvének bejegyzéseit a szülői aláírások után bemutassa osztályfőnökének Elvesztett okmányait 7 az osztályfőnökkel történő egyeztetés után pótolja Rendkívüli esemény, bombariadó esetén a tűzvédelmi rendben meghatározottak szerint elhagyja az intézményt Tanítási idő alatt az óraközi szünetekben az iskola területét a tanuló csak tanári engedéllyel hagyhatja el. A távozást a pedagógus bevezeti az erre a célra létrehozott Távozási naplóba, amelyben a távozás idejét és az esetleges visszaérkezés idejét is be kell vezetni Iskolai felelősök kötelességei Az iskolánkban az alábbi tanulói felelősök működnek Hetesek Megbízatásuk egy-egy hétre szól az osztályfőnök kijelölése alapján. A hetesek nevét az osztálynaplóban fel kell tüntetni. Felelősek az osztály rendjéért és fegyelméért. Valamennyi óra megkezdése előtt jelentést tesznek a nevelőnek az osztály létszámáról és a hiányzók számáról. Utolsónak hagyják el az osztálytermet a tanítás befejezésével, gondoskodnak az ablakok becsukásáról, padok, asztalok rendjéről, és a tanterem tisztaságáról. A szünetekben a tanteremben maradnak, megoldják a terem szellőztetését. Gondoskodnak krétáról, a táblák letörléséről. Ha az órát tartó tanár 5 perccel a csengetés után nem jelenik meg, akkor az irodában jelentik. Ennek elmulasztása esetén fegyelmileg felelősségre vonhatók. Az osztályban történő rongálást vagy kárt az osztályfőnöknek jelentik. 7 Diákigazolvány, ellenőrző

10 10. (20). oldal Az egyes tanítási órákon a tanulók önként jelentkezése alapján tantárgyi felelős tanuló segíti az órához szükséges eszközök biztosítását. A feladat végrehajtása során történt nem szándékos károkozásért a tanuló nem vonható felelősségre Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket a hagyományoknak megfelelően az iskolai munkaterv tartalmazza. 4. Helyiség- és területhasználat rendje (Ktv. 40. (7)) 4.1. Az iskola vagyonának védelme, a tanterem leltári tárgyainak megőrzése, a rongálók elleni erélyes fellépés minden tanuló kötelessége. Az elkövetett vétségekért minden diák egyénileg és anyagilag felelős. A kárt okozó tanuló anyagi felelősségre vonható, vagy a helyreállításra kötelezhető (Ktv 77. ) 4.2. A folyosói cipőtárolók rendjéért az osztályközösség együttesen felel A tantermek esztétikussá tétele az osztályok és osztályfőnökök feladata, mellyel minden év október 31-ig végezniük kell. A termek küllemét tekintve az osztályoknak az osztályfőnökkel kell megegyezésre jutniuk. Tilos a törvényben tiltott képek (reklámok, politikai szimbólumok) nyilvános kifüggesztése Az iskola területén kívüli, de az iskola által szervezett ünnepélyek listáját az éves munkaterv tartalmazza A munkatervben meghatározott rendezvényeken az iskola előírásai kötelezőek. 4.6.A munkatervbe fel nem vett rendezvények nem kötelezőek Az iskolában, tanítási időn kívül, egy osztálynál tágabb kört megmozgató rendezvényeket csak akkor lehet megtartani, ha előtte legalább két héttel a szervezők a diákönkormányzatot segítő tanárral egyeztették a résztvevők körét, az igénybe vehető helyiségeket, technikai eszközöket, összeállították a rendért felelős diákok csoportját, feladatait, és felkérték az őket segítő tanárokat. Rendbontás esetén ennek okozói, és mindazok, akik nem tették meg a szükséges intézkedéseket a rendbontás megakadályozására, fegyelmileg felelőségre vonhatóak A termekben - tanóra alatt - csak az osztályterem ajtajára kifüggesztett teremrend szerint beosztottak tartózkodhatnak. Amennyiben a terem berendezését az igazgató előzetes engedélyével valaki megváltoztatja, köteles annak helyreállításáról a foglalkozás befejezése után a legrövidebb időn belül gondoskodni. Berendezési tárgyak mozgatása csak a szaktanár vagy az iskola valamelyik dolgozójának a jelenlétében és irányítása mellett lehetséges A testnevelési órán tanulók csak a testnevelő tanár felügyeletével tartózkodhatnak A tanterembe érkező tanárt az osztály felállással köszönti. Minden tanulónak elemi kötelessége az emberi kapcsolatok, az udvariasság szabályainak maradéktalan betartása. Ebbe az órai rágógumizás is beleértendő, amely éppen ezért tilos A tanulók a tanév során a tantermek állagát megóvják, berendezéseit rendeltetésszerűen használják A terem felelőse a balesetveszélyes anyagokat, tárgyakat zárható helyen tárolja A tanulóknak tilos a terem teljes felszerelését firkálni, vagy más módon beszennyezni, rajtuk ugrálni, vagy azokat rongálni. Az ebből eredő károkat a tanuló, vagy szülő köteles helyreállítani, vagy megtéríteni A tanuló az osztályteremben köteles saját, illetve társai testi épségére vigyázni, ezért tilos: teremben szaladgálni, verekedni, ablakon kihajolni, illetve ki- és bemászni, az ablakon át bármilyen tárgyat kidobni. az audiovizuális és számítógépes eszközökhöz nyúlni.

11 11. (20). oldal A tanulók személyes tárgyaikért, azok rendjéért maguk felelősek. Az utolsó tanítási óra végével a tanulóknak padjaikat tisztán kell átadni, a széket - a napközis ill. tanulószobás tevékenységnek helyt adó tantermek kivételével- fel kell tenniük. Váltócipő használata kötelező A szaktantermeket pedagógus felügyelete mellett, az osztálytermekkel egyezően lehet használni, ügyelve a balesetvédelmi előírások betartására Tornateremben csak a foglalkozást vezető nevelő engedélyével és annak felügyeletével lehet tartózkodni és azt rendeltetésszerűen használni. A testnevelés órára kifejezetten erre a célra szolgáló öltözékben kell átöltözni,és az óra megkezdése előtt a pedagógus bezárja azokat A testnevelés órák alól felmentést csak igen indokolt esetben, írásos szülő kérésre maximum egy hetes időszakra adunk. Az egy hetet meghaladó felmentéshez orvosi igazolás szükséges A testnevelés alól felmentett tanulóknak is kötelező a váltócipő A tornateremben lévő eszközöket csak a nevelő utasítására lehet használni A tornateremben étkezni tilos Az öltözőket a tanítási órák előtti szünetben illetve délutáni foglalkozások megkezdése előtt 10 perccel lehet igénybe venni A folyosó rendjéért az ott ügyelő nevelő a felelős A tanulók az év során a folyosó állagát megóvják, rendeltetésszerűen használják. A tanulóknak tilos a folyosó teljes felszerelését beszennyezni, rongálni, csúszkálni, rohangálni A nem főépületben lévő osztálytermeket csak a kijelölt járdán, lépcsőn, járdalapokon közlekedve közelíthetjük meg. Azokon szaladgálni, rohangálni, futkosni tilos A tanulók kötelesek a WC-ket rendeltetésszerűen, kulturáltan használni A tanulók a WC-ben csak addig tartózkodhatnak, míg szükségleteiket végzik Étkezés idején az ebédlőben csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a tanulók Az étkezési rendet mindenki lehetőség szerint tartsa be: ha az étkezés több csoportban lehetséges, az első csoportot a napközis tanár ebédelteti, a további csoportok felügyeletét az iskola igazgatója által felkért felnőtt látja el A gyerekek kulturáltan, csendben étkezzenek. A táskákat és kabátokat az ebédlő előtt rendben helyezzék el A napközis csoport a felszerelésére és játékaira vigyázni köteles és anyagilag felelősséggel tartozik értük. Napközi ideje alatt csak a napközis foglalkozásokra kijelölt teremben tartózkodhatnak a tanulók, azt a pedagógus engedélyével hagyhatja el A napközis termek használatára az osztálytermekre érvényes szabályok vonatkoznak Az udvaron szünetekben az ügyeletes nevelő felügyeletével lehet tartózkodni. Növényzetre és minden berendezési tárgyra vigyázni kell Köveket dobálni és fára mászni tilos A mászókát csak felnőtt jelenlétében használhatják a tanulók, csak függeszkedni, és felhúzódzkodni lehet, fejjel lefelé lógni és a tetején állni, guggolni tilos Kerékpárokat a tárolóba kell rendezetten elhelyezni A környezet tisztaságára mindenkinek ügyelni kell A sportpályát tanítási idő alatt elsősorban a testnevelés órán résztvevők vehetik igénybe. Délután: a. napközis tanulók és a délutáni sportfoglalkozásokon tartózkodók vehetik igénybe. Felügyeletről az órát tartó nevelőknek illetve a napközis csoportok vezetőinek kell gondoskodni Délután és az esti órákban (foglalkozáson kívül) a sportpályát csak a célnak megfelelően lehet használni saját felelősségre A könyvtár használatának rendjét az ún. Könyvtárhasználati Szabályzat8 tartalmazza Tanítási időn kívül a számítógép használat szabályai: a gépeket csak tanári felügyelet mellett lehet használni; 8 SZMSZ számú melléklete

12 12. (20). oldal a számítástechnika terem tanítási napokon délután óra között áll a tanulók rendelkezésére; a felügyelő tanár a meghirdetett időponttól eltérő időpontban is biztosíthat lehetőséget a géphasználatra; ha minden gép foglalt, az élvez elsőbbséget, aki tanulmányi célra veszi igénybe a gépet; jobb tanulmányi eredménnyel rendelkezik; előbb kérte az engedélyt a gép használatára A számítógépes terem használati rendjét a Pedagógiai program 4.3. fejezet 90. oldaltól taglalja részletesen. 5. Az iskola munkarendje (Ktv. 40. (7), R.9. (7)): 5.1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától este óráig van nyitva Az iskolában tartózkodó diákok felügyeletét az iskola reggel 7.45 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az igazgatói irodában történik hétfőtől csütörtökig 7.30 óra és óra között, pénteken 7.30-tól óráig Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt hirdetményben a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyeket intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától vagy megbízottjától engedélyt kaptak. 5.6.Az iskolában a tanítási órák 8.00-kor kezdődnek A tanítási órák 45 percesek, a szünetek 15 percesek Az ügyeletesek 7.30 órakor kezdik meg munkájukat az ügyeletes pedagógussal együtt. (7.30 óra előtt nem biztosítunk ügyeletet.) órától a tanulók tantermeikben vannak, előkészítik felszereléseiket. A tanítás 8.00 órakor kezdődik A tanítási órák- és a tanórán kívüli foglalkozások rendjét az órarend (és a foglalkozási naplók) határozzák meg, ettől eltérni csak az ügyeletes vezető előzetes engedélyével lehet A második szünetben tízórait fogyaszthatnak el tanulóink a tanteremben tanári felügyelet mellett. A tízórai elfogyasztására 10 perc, az esetleges teremcserére és az előkészületekre, átöltözésre 5 perc áll rendelkezésre A napközis foglalkozás az utolsó tanítási óra után kezdődik, s a foglakozási naplóban rögzített időpontig tart Bármely iskolai foglalkozásról - annak befejezése előtt - csak előzetes szülői írásbeli kérelemre lehet elhagyni az iskola, a foglalkozás helyszínét. Egyéb indokolt esetben csak az ügyeletes adhat engedélyt az iskola, a foglalkozás idő előtti elhagyására a tanuló számára Az ügyletes pedagógusok munkáját egy egy alkalommal 2 tanuló segíti. Az ügyletes tanulók megbízására jogosultak az adott osztály osztályfőnökei-, valamint az ügyeletes pedagógusok, az osztály diák-önkormányzati véleményének meghallgatásával Az óra rendjét zavaró tanulót a tanár figyelmezteti illetve a zavaró tevékenységet megszünteti. Ehhez indokolt esetben az iskola vezetés segítségét kéri, leküldi a tanulót az iskola titkárságára, az igazgatóhoz. 9 A szülő előzetes írásbeli kérelmére a napközi vezető pedagógus esetenként engedélyezheti a korábbi hazamenetelt

13 13. (20). oldal A tanuláshoz nem szükséges tárgyak és pénzösszegek eltűnéséből származó kárért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. Az iskola csak a tantermekben, illetve a tornatermi öltözőben elhelyezett, a tanuláshoz szükséges felszerelési tárgyakért és ruházatért vállal felelősséget. A kabátokban és a folyosón elhelyezett táskákban lévő értéktárgyakért nem vállal az iskola felelősséget Tanítási óráról, vagy iskolai foglalkozásról távol maradni - szülői kikérő alapján - csak osztályfőnöki, három napon túl csak igazgatói engedéllyel lehet Bármilyen előre látható mulasztást a mulasztás megkezdése előtt legalább két nappal jelezni kell az osztályfőnöknek. Váratlan mulasztás (betegség) esetén, annak első reggelén (vagy 24 órán belül) a szülő telefonon, - ben tájékoztassa az osztályfőnököt a tanuló távollétének okáról A tanulók a hiányzásaikat a mulasztást követő első osztályfőnöki órán kötelesek igazolni. Egy tanévben a szülő és az osztályfőnök öt- öt napot igazolhatnak az ellenőrző könyvben, a többi hiányzásról a tanulók orvosi igazolást kötelesek hozni, azt a szülővel alá kell íratni Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben húsz óránál többet mulaszt igazolatlanul, az iskola igazgatója értesíti a gyerek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt Ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti tanítási óráról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven órát, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy elméleti tantárgyból osztályozó vizsgát tegyen Ha a tanuló a szaktárgyi órák 20%-át mulasztotta, szaktanára kezdeményezheti, hogy a tanuló az adott tantárgyból osztályozó vizsgát tegyen a tanév végén Késésnek számít, ha a tanuló a becsöngetést követően két percen belül nem foglalja el helyét a tanteremben. A késő tanuló nevét a tanár bejegyzi a naplóba és beírja, hogy hány percet késett. A késést igazolni kell. A késések idejét összeadjuk, s amennyiben ez az idő eléri a negyvenöt percet, a késés egy igazolt, vagy igazolatlan órának minősül Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, melynek bejegyzéseit csak a tanár vagy a szülő javíthatja, helyesbítheti. Minden bejegyzés csak tollal rögzítve érvényes. A tanuló az ellenőrző könyvét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni-beíratni. Az ellenőrző könyvet az osztályfőnök havonta ellenőrzi. A tanuló köteles az ellenőrző osztályzatait, bejegyzéseit szüleivel legalább havonta egyszer a következő hónap első osztályfőnöki órájára aláíratni Tanulmányi vagy viselkedési kérdésekről kialakult jogvita esetén a tanuló, a szülő vagy az iskola tanára első szinten a diákönkormányzatot segítő tanárhoz vagy az igazgatóhoz fordulhat, akik saját hatáskörükben orvosolhatják a felmerülő gondokat. Súlyosabb esetben az ő közreműködésükkel kerül a felvetődött probléma a tantestület elé. Az itt megszületett döntést az érintettek írásban is kézhez kapják A tanulók jutalmazási és fegyelmezési elveit és azok rendszerét az intézmény érvényben lévő SzMSz-e tartalmazza. (SzMSz 12. és 13. pontja) A tanulók magatartás és szorgalom jegyeinek értékelési szempontjait intézményünk Pedagógiai Programja tartalmazza. ( fejezet oldal) A rendezett, ápolt külső mindenki számára kötelező. A tanuló öltözködése során kerülje a divat szélsőségeit, az egészségre káros vagy balesetveszélyes elemeit. A gyakorlati foglalkozásokon a munkaköpeny vagy váltóruha viselete kötelező A napközis foglalkozások rendje: A napközis foglalkozások az órarendben rögzített rend szerint (a délelőtti tanítás befejezése után) kezdődnek, és óráig tartanak. Irányított szabadidős foglalkozás: Kötelező tanulási sáv: Összevont ügyelet, egyéni fejlesztés:

14 14. (20). oldal A napközis tanulók a tanulási sáv idejében az iskola által szervezett szakkörökön, tanfolyamokon, sportkörökön, zenei irányú foglalkozásokon csak a szülők beleegyezésével vehetnek részt úgy, hogy a szülő biztosítja a tanuló másnapi tanítási órákra való felkészülését. A kötelező tanulási sávban a szülők nem zavarhatják a tanulmányi munkát. A folyosón a tanítási idő után gyerekek csak pedagógusok engedélyével tartózkodhatnak. A napközis csoportok az órarendhez igazodva kezdik meg programjukat csoportonkénti külön időbeosztás szerint. A tanulók étkeztetése között történik, az étkezés alatt a felügyeletet a házirend pontjában előírtak szerint történik. A napközis termet órakor tanári kísérettel hagyhatják el a tanulók. A bejáró tanulók kikísérése a buszmegállóba a ös és a órás buszra történik. A korábbi buszra kíséretet nem tudunk biztosítani, korábbi eltávozásra csak a szülő írásbeli kérésére az előbbiek figyelembe vételével van lehetőség. 16,00 óra előtt eltávozni csak a szülő írásbeli kérésére lehet rendkívüli esetben. A szülők gyermeküket az iskola folyosóján, a fenti termek esetében az előtérben várhatják óra után a gyerekek felügyeletét nem vállaljuk. A napközibe beiratkozni, illetve a napközit lemondani csak hónap elején lehet az erre a célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével és leadásával lehet. Aki a napközibe nem iratkozott be, azért a tanítás után felügyeletet és felelősséget nem vállalunk. Az étkezési díjak befizetése minden hónapban az előre kihirdetett időpontban az iskolatitkárnál, vagy a konyhai alkalmazottnál történik. Az étkezés lemondása előző napon 9.00 óráig a konyhai alkalmazottnál, vagy az iskolatitkárnál lehetséges. 6.A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 6.1. A tanuló kötelessége, hogy Óvja saját és társai testi épségét, egészségét; Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; Betartsa, és igyekezzen társaival is betarttatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; Azonnal jelentse a folyosón ügyelő tanárnak, az igazgatóság valamelyik tagjának vagy a gazdasági iroda dolgozóinak, ha balesetveszélyt észlel; Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének amennyiben ezt állapota lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült Megismerje az iskola kiürítési tervét és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában; Tűzriadó, bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény esetén pontosan tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervben szereplő előírásokat (az osztályfőnökök vagy szaktanár által ismertetett útvonalon hagyja el az épületet) és lehetőleg minden felszerelést vigyen magával; 6.2. A tanév első szaktárgyi óráján a szaktanár ismerteti a szaktantermek használatával kapcsolatos védő-óvóintézkedéseket. Az általános tudnivalókra, veszélyforrásokra ekkor kell figyelmeztetni a tanulókat, és el kell készíteni az ismertetés dokumentációját. A kémia, biológia, fizika, számítástechnika, technika, testnevelés tárgyak oktatásakor, a kísérletek végzésekor, géphasználat, eszközhasználat esetén a tanár minden esetben felhívja a figyelmet a balesetveszély lehetőségére. (A szaktantermekben csak a szaktanár felügyelete mellett lehet tartózkodni. A technikai, demonstrációs

15 15. (20). oldal és egyéb kísérleti eszközök használata csak az erre hivatott, megfelelő szakismerettel rendelkező és anyagi felelősséggel tartozó, felnőtt személy, iskolai dolgozó jelenlétében lehetséges. Tantermek, raktárak és eszközöket tartalmazó zárt szekrények kulcsai csak iskolai dolgozónak adhatóak ki.) 6.3. A tanárok szünetekben az ügyeleti beosztás szerint felügyelik a tanulókat Tanítási időben történt baleset esetén az értesített személy tájékoztatja az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelősé és igazgatóhelyettesét, aki a baleseti jegyzőkönyv elkészítéséért is felel. Az iskola igazgatóját minden balesetveszélyes helyzetről illetve balesetről, tájékoztatni kell. Az iskolavezetés intézkedő tagja szükség szerint értesíti a mentőket, tűzoltókat, rendőrséget, az önkormányzatot (az intézkedésre jogosultak utasítása szerint jár el azok megérkezéséig) és az írásos jelentési kötelezettségnek is eleget tesz Természeti katasztrófa, tűz, robbanással történő fenyegetés( bombariadó) és egyéb előre nem látható, rendkívüli helyzetek esetén az intézményt a tűzriadó tervben leírtaknak megfelelően kell kiüríteni és az abban foglaltak szerint kell az intézkedéseket is megtenni Lehetőleg az épületet elhagyó személyek minden felszerelésüket vigyék magukkal Rendkívüli időjárási körülmények esetén (pl. hóvihar, hófúvás) az intézmény vezetője, vagy az iskolavezetés valamelyik tagja tájékozódik az aktuális közlekedési helyzetről. Indokolt esetben a bejáró diákok számára lehetővé teszi az épület elhagyását és a hazautazást, vagy számukra megszervezi az ideiglenes elhelyezést a helyben lakó osztálytársaiknál A rendkívüli időjárási helyzet miatt elmaradt tanítási napok, illetve a tanítási órák pótlásáról a tantestület a kialakult helyzet pontos megismerése után tantestületi értekezleten dönt A testnevelési órákra, edzésekre, sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabályok A tanuló a tornaszobában csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. Sportfoglalkozásokon az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést (tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág tornadressz, melegítő) kell viselniük Sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja A tanulók számára a tanítási idő alatt és tanulmányi kirándulásokon egyaránt az alkohol és kábítószerek fogyasztása, árusítása, az iskola területére való bejuttatása tilos Az iskola épületében dohányozni tilos, csak felnőtt, nagykorú személynek a kijelölt helyen lehet. A dohányzóhelyeket az iskola igazgatója jelöli ki Tilos az iskola területén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása Az iskola területén a tanulók számára a váltócipő használata kötelező. 7. A tanulók jutalmazásának és büntetésének elvei 7.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi és egyéb munkájában elért jó eredményeket jutalmazni kell A kiemelkedő közös erőfeszítéseket vagy a példamutatóan egységes helytállást (pl. komplex verseny győztesét) jutalomban lehet részesíteni. A csoportos elismerés lehet tárgyjutalom, oklevél, kirándulás vagy táborozás anyagi támogatása, - oklevélről a Diákönkormányzat véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt Az egyes tanulók jutalmazásának az alábbi fokozatai lehetnek

16 16. (20). oldal osztályfőnöki dicséret:: az osztályfőnök saját döntése vagy pedagógustársai javaslata alapján a tanulót példaként állítja tanulótársai elé, és a dicséretet -az ellenőrző könyvbe bevezetve- a szülőknek is tudomására hozza, valamint bejegyzi az osztálynaplóba, igazgatói dicséret: a Diákönkormányzat, az osztályfőnök vagy a pedagógusok javaslatára a kötelességen túlmenő, osztálya vagy az iskola hírnevét növelő teljesítményéért az igazgató a tanulót dicséretben részesítheti, és erről a szülőket az ellenőrző könyvbe bevezetve értesíti, az osztályfőnök bejegyzi a naplóba, nevelőtestületi dicséret: a huzamosabb ideig tartó példamutató kötelességteljesítés, a kiváló tanulmányi eredmény félévkor és tanév végén, az egyéb kimagasló eredmény a tanév bármely szakaszában jutalmazható; a dicséretre vonatkozó javaslatot a tanuló osztályfőnöke terjeszti elő, jóváhagyás esetén erről a szülőket az ellenőrző könyvbe bevezetve értesíti, valamint bejegyzi az osztálynaplóba, szaktanári dicséret: azok a tanulók, akik valamely tantárgyból kiemelkedő eredményt értek el, a szaktanár döntése alapján a szaktárgynak megfelelő elismerésben, dicséretben részesíthetők, amelyet a szaktanár a fentiekben említett módokon rögzít. Az egész tanévben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktantárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért kiemelkedő sportteljesítményért, vagy az összesért (bármilyen csoportosításban) dicséretben és tárgyi jutalomban részesíthetők. Az ilyen dicséreteket nevelőtestület határozata alapján- az osztályfőnök bevezeti a törzslapba és a bizonyítványba is Az igazgatói dicséretek és az annál magasabb fokozatú elismerések tényét és okát a tanuló megnevezésével - az egész tanulói közösség tudomására hozzuk A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Azt a tanulót, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetőleg az iskolai házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben kell részesíteni A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétkesség súlyosságára tekintettel el lehet térni. A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók: szaktanári figyelmeztetés: a megfelelő szorgalom vagy felszerelés hiánya, házi feladat többszöri hiánya, valamint tanítási órákon, foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, rögzítve az ellenőrző könyvben és az osztálynaplóban, szaktanári intő: ha a fenti vétségek a szaktanári figyelmeztetés ellenére folytatódnak, az ellenőrző könyvben és az osztálynaplóban dokumentálva, osztályfőnöki figyelmeztetés: a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése, és/vagy a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás, késések miatt, bejegyezve az ellenőrző könyvben és az osztálynaplóban, osztályfőnöki intés a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése továbbra is folytatódik, és/vagy a házirend enyhébb megsértése,

17 17. (20). oldal igazolatlan mulasztás, késések miatt, szintén rögzítve az ellenőrző könyvben és az osztálynaplóban, osztályfőnöki felszólító levél: igazolatlan mulasztás, késések miatt, melyben az addigi magatartási és szorgalmi, előmeneteli problémákat is összefoglalja az osztályfőnök, a szülő/gondviselő számára címzett levél elküldésének tényét és dátumát az osztályfőnök beírja az osztálynaplóba, igazgatói intés: jelentősebb igazolatlan mulasztás vagy a házirend súlyosabb megsértése (pl. dohányzás) miatt, rögzítve az ellenőrző könyvben és az osztálynaplóban, igazgatói felszólító levél: jelentősebb igazolatlan mulasztás, késések miatt, melyben az addigi magatartási és szorgalmi, előmeneteli problémákat is összefoglalja az osztályfőnök, a szülő/gondviselő számára címzett levél elküldésének tényét és dátumát az osztályfőnök az osztálynaplóban is rögzíti A szaktanári, osztályfőnöki, illetve igazgatói fegyelmi fokozatokat írásban kell megfogalmazni, a tanuló ellenőrzőjébe bevezetni, és azt a szülővel láttamoztatni kell, valamint a szaktanárok vagy az osztályfőnök a naplóba bejegyzi. Az igazgatói intés és az annál magasabb fokozatú fegyelmi határozatok tényét és okát a büntetett tanuló megnevezése nélkül- az egész tanulói közösség tudomására lehet hozni Ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen és súlyosan megszegi, eljárás alapján, írásbeli határozattal, fegyelmi büntetésben részesíthető Az intézményben a Btk-ba ütköző cselekedetek esetén az ügy tisztázására a rendőrség segítségét kérheti az intézményvezető (kábítószer, lopás, nem megengedett eszközök) 8. A Házirend minőségbiztosítása 8.1. Folyamatos együttműködés a partneri körrel: tanulók, pedagógusok, további munkatársak, szülők, fenntartó A partneri igények figyelembevételével kialakított pedagógiai alapelvek, célok a pedagógiai programban kerülnek megfogalmazásra az iskolahasználók igényének megjelenítésével, a Házirend ennek megvalósulását szolgálja A folyamatos partneri párbeszéd garancia a Házirend szükség szerinti újraértelmezésére, javítására, pótlására, a felülvizsgálatra Folyamatosan szükséges a partneri elégedettség mérése egyrészt a belső ellenőrzéssel, másrészt kérdőíves felméréssel tanévenként egy alkalommal Mások módszerének tanulmányozása, tapasztalataik megbeszélése, eljárások átvétele és továbbfejlesztése előrelépésünket szolgálja A közösen megalkotott szabályok betartását ellenőrizni kell folyamatosan Az elfogadott Házirend szövegét - szellemiségét - minden tanulónak ismernie kell. 9. A szülői jogok és kötelességek 9.1. A szülő joga, hogy megismerje iskolánk Pedagógiai Programját, tanterveit, Szervezeti és Működési Szabályzatát, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, ezek a dokumentumok a könyvtárban nyitvatartási időben vagy az iskola honlapján megtekinthetők.

18 18. (20). oldal 9.2. A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magatartásáról, tanulmányi eredményeiről rendszeres, érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, gyermeke dolgozatát megtekinthesse A szülő joga, hogy írásbeli javaslatát, ill. kérvényét az igazgató, a nevelőtestület, a szülői testület megvizsgálja és arra 15 napon belül választ kapjon A szülő kérheti gyermeke részvételét a fakultatív foglalkozásokon, ilyen foglalkozások megszervezését kezdeményezheti A szülő kezdeményezheti szülői szervezetek létrehozását, részt vehet a szülői testület megválasztásában, mint választó és megválasztható személy A szülő joga, hogy személyesen vagy képviselő útján a jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, így a 100/1997-es rendelet alapján az iskola igazgatója ezen döntések meghozatala előtt egyeztet az iskola szülői szervezetével 9.7. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését, megtegyen minden tőle telhetőt gyermeke fejlődéséért, és rendszeresen tartson kapcsolatot az iskolával. Segítse elő gyermeke beilleszkedését az iskola közösségébe, erősítse benne a fenti közösség magatartásszabályait A szülő kötelessége, hogy váratlan mulasztás, betegség esetén, annak első reggelén de legkésőbb 24 órán belül a szülő telefonon, - ben tájékoztassa az osztályfőnököt vagy iskolatitkárt a tanuló távollétének okáról. 10. A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje A szociális támogatás megállapításának elveit a fenntartó határozza meg A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásra fordítható összeg legalább 25%-át a könyvtárból kölcsönözhető tartós tankönyvek vásárlására kell fordítani, a fennmaradó összeget az ingyenesen biztosított tankönyvekkel ellátott tanulók kivételével a tanulók között elosztva tankönyvtámogatásként biztosítjuk. A tankönyvtámogatás módját a nevelőtestület határozatban állapítja meg és írásban értesíti a szülőket A tankönyv-támogatási kérelmeket legkésőbb november 15- ig, a tankönyvfelelőstől beszerezhető nyomtatványon kell benyújtani az osztályfőnöknek. A kérelemhez csatolni kell a jövedelmet igazoló dokumentumot, és minden olyan okiratmásolatot, mely a rászorultságot alátámasztja Minden más, szociális, támogatási igényt az igazgatónak írásban nyújthatnak be a szülők, a kérvényhez csatolni kell minden olyan dokumentumot, mely az igény jogosultságát igazolja; ezekről az igazgató az iskola anyagi kereteinek ismeretében dönt, és arról írásban értesíti a szülőt. 11. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A jogszabályokból levezethető és az alapító okiratból következő kötelező alapszolgáltatások ingyenesek. Az alapszolgáltatásokon felül biztosított szolgáltatásokért térítési díj szedhető A térítési díj és a tandíj ellenében folyó szolgáltatásokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg Az oktatási törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított szabályok szerint, az oktatással összefüggő térítési díjakról, az esetleges kedvezményekről, részletfizetési lehetőségekről tanévenként az igazgató dönt. A döntés előtt kikéri a nevelőtestület és az iskolaszék véleményét.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

A Diósgyőri Gimnázium házirendje

A Diósgyőri Gimnázium házirendje A Diósgyőri Gimnázium házirendje I. Bevezető rész 1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út 3. 59/503-085 59/503-085 +3630/901-4655 szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Iktatószám:../2010. Tárgy: HÁZIREND 1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. OM 034993 GAZDAGRÉT-TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Grundschule in Gazdagrét 1118 BUDAPEST, Törökugrató u. 15. sz. JE Készítette: az iskola nevelőtestülete Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. A

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1.

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1. LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma 1. Preambulum 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1 / 38 2.1.A tanulók

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET HÁZIREND. 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET HÁZIREND. 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés HÁZIREND A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása és betartatása minden gyermek, tanuló

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben