Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A."

Átírás

1 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2015.

2 Név Aláírás Készítette (igazgató) Szondi Jenő Jóváhagyta Időpont Nevelőtestület által történő elfogadás dátuma Szülői szervezet egyetértésének dátuma Diákönkormányzat egyetértésének dátuma Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma Fenntartói jóváhagyás dátuma Tervezett felülvizsgálat dátuma augusztus Hatályosság: Betartása és betartatása minden tanulónak, pedagógusnak és az iskola dolgozójának személyes kötelessége. Érvényesség: A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskolai szervezetek a házirendben foglaltakkal egyetértenek: Diákönkormányzat képviseletében Szülői szervezet képviseletében 2

3 A). NAPPALI TAGOZAT Tartalomjegyzék Bevezető Általános elvárások A házirend célja A házirend feladata A tanuló jogai A tanuló kötelessége Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása A tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések (229/2012. Korm. rendelet ) A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A tanulók jutalmazásának elvei és formái Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Magatartás és szorgalom jegyek minősítése Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje Az iskola munkarendje A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések Az intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és területei használatának rendje Tanórán kívüli tevékenységek Egyéb rendelkezések Az iskola által elvárt viselkedés szabályai Záró rendelkezések Melléklet

4 Bevezető A Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Házirendje (a továbbiakban házirend) az érvényben lévő törvények és rendeletek alapján, az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend, mint intézményi dokumentum az egyéb jogszabályokban meghatározott tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlása megtartása mellett számos lényeges kérdésben önálló szabályozás megvalósítására kapott jogot. Az önálló szabályozáshoz való jog egyidejűleg minden érintettnek kötelezettséget is jelent, hiszen a tanulóktól elvárható magatartás normába öntése egyaránt érdeke a tanulónak és a velük foglalkozó pedagógusoknak és más alkalmazottaknak. Az iskolában, kollégiumban a házirendben foglaltak megsértése ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése. A házirendben foglaltaknak a megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések megszegésére vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet kikényszeríteni a pedagógusoktól és más alkalmazottaktól, míg az iskolai fegyelmi eljárás keretében a tanulóktól. A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő, illetve a tanuló jogorvoslattal élhet. Ezt a házirendet a Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján az intézmény vezetőtestülete készítette el, valamint a diákönkormányzat egyetértésével az igazgató terjesztette elfogadásra a nevelőtestület elé. A házirend és annak esetleges későbbi módosításai a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat egyeztetésével kihirdetéskor lépnek életbe, visszamenőleges hatállyal nem érvényesek. Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező. 1. Általános elvárások Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy az intézmény valamennyi tanulója ismerje meg iskolája múltját, ápolja hagyományait. Tanulóink, tanáraink fegyelmezett és eredményes munkával erősítsék iskolánk jó hírnevét, tartsák be a kulturált viselkedés szabályait. Az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára. A tanuló ismerje a házirend célját, feladatát. Ismerje meg belőle saját jogait és kötelességeit és azokat az eljárásokat, amelyek ezek gyakorlásához, érvényesüléséhez kellenek. 2. A házirend célja Iskolánk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő-oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják. Ezért a házirend egyaránt vonatkozik a tanulókra, pedagógusokra, az iskola más alkalmazottaira és a szülőre, mint aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelezettségeket. 3. A házirend feladata A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény: oktató-nevelő munkájának maradéktalan ellátását; pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását; törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával; közösségi életének szervezését; szabályozza az iskolahasználók, főként a tanulók egymással való kapcsolatát; kialakítja azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és a közösségi jogok, kötelességek érvényesítését. 4. A tanuló jogai A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. A tanulói jogok gyakorlása során az iskolai közösség más tagjainak jogait megsérteni nem lehet. Adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Személyiségét, emberi méltóságát, jogait, családi és magánéletéhez való jogát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára. Kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével, az iskolai élettel összefüggő kérdésekről. Az őt érintő kérdéseire legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon. Kérheti, hogy azonos tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat írására ne kerüljön sor. 4

5 A dolgozatát 30 tanítási napon belül kiértékelve visszakapja megtekintésre (a dolgozatokat a szaktanár őrzi a tanítási év végéig). Véleményt mondjon az iskola működésével, életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát. Javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan diákokat érintő kérdésekben, valamint véleményezési jogot gyakorol a DÖK-ön keresztül a tanításmentes napok programjának összeállításában. Részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken. Az igazgató, az osztályfőnök és a szaktanár véleménye alapján engedélyezheti, hogy a tanuló egy vagy több tantárgynak több évfolyamra megállapított tantervi követelményét egy tanévben teljesítse. A tanuló kérheti, hogy jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adhasson számot tudásáról. Gyakorolhatja vallását oly módon, hogy azzal nem akadályozhatja az iskolai oktató-nevelő munkát, valamint mások személyiségét, méltóságát. Kezdeményezze diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását. Választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Tagja lehet az iskolai kulturális- és sportkörnek, egyesületeknek, részt vehet ilyenek alapításában, ezekben tisztséget viselhet. Saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kapjon, ha ezt családi, anyagi helyzete indokolttá teszi. Vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől vagy az iskola vezetőségétől, valamint hogy ezekre az ügyekre választ kapjon. A tanuló más iskolával vendégtanulói jogviszonyt létesíthessen. A tanuló jogainak megsértése esetén jogszabályban meghatározott módon eljárást indíthat, igénybe veheti a nyilvánosságot. Ha a beíratás napja és a tanév megkezdése között hosszabb idő telik el: információt kapjon az iskola működésével, és a vele foglalkozó pedagógusok munkájával összefüggő kérdésekkel kapcsolatban; megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit; előzetes egyeztetés után (vagy: az igazgató engedélye alapján) társaival, vagy egyénileg használja az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszerelését, (sportlétesítmények, könyvtár); egyéni ügyeivel, leendő tanáraihoz, osztályfőnökéhez, az iskola vezetőségéhez forduljon. 5. A tanuló kötelessége A tanuló kötelessége, hogy tanuljon szorgalmasan, felkészüljön a tanórákra, a dolgozatokat megírja, a házi feladatait elkészítse és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon részt vegyen, azok kezdetére pontosan megjelenjen. Figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, gyakorlati órákon, tanidőn kívüli foglalkozásokon. A tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését és ellenőrző könyvét, mindig hozza magával. A tanuló az iskolába a kötelező felszerelési tárgyakon túl saját felelősségére személyes eszközeit is behozhatja (pl.: mobiltelefon, PSP, ipod, stb.). Ezeket azonban a tanórán, a gyakorlaton nem használhatja; az oktatást, társait nem zavarhatja vele, s a tanítási órákon ki kell kapcsolnia. Elektromos eszközeit balesetvédelmi okokból az iskolában nem töltheti. Ezen szabályok megszegése szaktanári figyelmeztetést von maga után. A tanuló a tanár kérésére köteles átadni ellenőrző könyvét, amennyiben ennek nem tesz eleget, fegyelmező intézkedésben részesülhet. Minden tanuló tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársait. Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában. Értéktárgyakat, nagyobb összegű pénzt ne hozzon az iskolába, gyakorlati helyre. A befizetendő összeget azonnal adja át az illetékeseknek. Az iskola, a gyakorlati hely területén őrizetlenül hagyott értékekért nem tud felelősséget vállalni. Ismerje meg a házirend előírásait és az iskola által szervezett programokon azt tartsa be. Vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje,az általa okozott kárt térítse meg. Óvja maga és társai egészségét és testi épségét, az iskolán belül és azon kívül is tartsa meg a közlekedési, a balesetvédelmi, és a tűzrendészeti szabályokat. 5

6 Baleseti veszélyforrás vagy baleset észlelésekor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket, a legközelebbi felnőttnek. Az iskola egész területén tilos a dohányzás, valamint az elektromos cigaretta használata. Az évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló jogszabály egyebek mellett kimondja: közoktatási intézményekben nyílt térben és zárt térben egyaránt tilos a dohányzás. a fenti rendelkezést megszegő tanulóval szemben fegyelmi eljárást KELL kezdeményeznünk az intézmény által fizetett egészségvédelmi bírságot az iskola átháríthatja a vétkes tanulóra A tanulók az iskolában szeszesital és kábítószer hatása alatt nem állhatnak. A tanulók az iskola udvarára balesetvédelmi okból gépkocsival nem hajthatnak be. A tanítási órák helyett szervezett foglalkozásokon (pl. Diákönkormányzati napon) a részvétel kötelező. A hiányzást ebben az esetben is igazolni kell. A talált tárgyakat az igazgatói irodában vagy a portán adja le. A könyvtárban használt, illetve az onnan kölcsönzött dokumentumokért minden tanuló anyagilag felelős, a könyveket legkésőbb a tanév végéig vigye vissza. Hosszabb idejű vagy végleges távozás esetén a kölcsönzött könyvekkel számoljon el a könyvtárban. A felelősök (pl. hetesek) feladataikat a házirend előírásainak megfelelően lássák el. Életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában. Megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait. Megtartsa az iskolai, kollégiumi szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat. Az iskolában jogos elvárás, hogy minden tanuló tartsa tisztán azt az asztalt, padot, széket, amelyen részt vesz a tanítási órákon. A testnevelés órákon való részvétel higiéniai és balesetmegelőzési okok miatt váltó sportfelszerelést igényel (fehér póló, tornanadrág és tornacipő). A felszerelés rendszeres hiánya esetén a tanuló nem tud eleget tenni a tanév eredményes befejezéséhez szükséges követelményeknek. A tanuló feladata a gyógytestnevelést, gyógytornát, tanévközi időszakos felmentést, könnyítést előíró orvosi szakvéleményt tartalmazó dokumentumok bemutatása az iskolaorvosnak. A testnevelés órák feladatai alól való felmentése attól a naptól érvényes, amikor ennek a kötelezettségének eleget tesz, és az iskolaorvos által adott megfelelő besorolást tartalmazó igazolást a testnevelő tanárának bemutatja, aki az átvételt a tanuló ellenőrző könyvében dátummal bejegyzi. Az ezt megelőzően felmentésre hivatkozva mulasztott testnevelés órái igazolatlannak tekintendők. 6. Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása Az iskola tanulói teljes körű cselekvőképességgel rendelkező személyek, akik jognyilatkozatot tehetnek, és ezeket az iskolán belül cselekedeteik, kérelmeik, nyilatkozataik tekintetében érvényesíthetik, illetve a jogérvényesítéstől tartózkodhatnak. Iskolai diákok nagyobb közösségének minősül az egy évfolyamon vagy osztályban tanulók létszámának több mint 50 % (50 % + 1 fő) azonos véleménye, javaslata. Csak a következő esetekben szükséges törvényes képviselőjük hozzájárulása, illetve jóváhagyása: ha a szülőre fizetési kötelezettség hárul, ha a tanulói jogviszony megszűnik, vagy szünetel, tanítási időn kívüli programok alóli mentesítés, ha a tanulmányi idő megrövidül. 7. A tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanuló egyéni érdeksérelme esetén, amennyiben más úton eredmény nem érhető el, írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése céljából. A Felülvizsgálati kérelemben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. A panasz kivizsgálására az intézmény vezetése jogosult. A panasz érdemi elbírálására, orvoslására, a benyújtástól számított 30 napon belül az igazgató köteles intézkedni (mint munkáltató, vagy pedig mint igazgató), s arról írásban kell értesítenie a tanulót. Jogszabálysértés esetén a tanuló, vagy a törvényes képviselője Törvényességi kérelmet adhat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre. A tanuló minden egyéb az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az iskolai diákönkormányzathoz fordulhat, melynek intézési módját és rendjét a diák-önkormányzati SzMSz tartalmazza. 6

7 Az eljárási kérdések nem korlátozhatják a jogorvoslati jog érvényesülését. A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola és a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan tisztázható. 8. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések A tanulónak a tanóráról vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői vagy orvosi igazolással kell igazolni, ha nem az iskola engedélyezte távolmaradását. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő írásbeli (ellenőrző könyvbe beírt) kérésére a távolmaradás időtartamát meghatározva az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanára engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Ha a tanuló szabadon választott foglalkozásra jelentkezett, azon a tanítási év végéig köteles részt venni, s mulasztását úgy kell tekinteni, mintha kötelező óráról hiányozna. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásra engedélyt adhat: a szaktanár (egy óráról) a szakoktató (egy gyakorlati óráról) az osztályfőnök (legfeljebb három napról) a szakképzési igazgatóhelyettes vagy távollétében a gyakorlati oktatásvezető (legfeljebb 3 gyakorlati óráról) az igazgató (3 napnál hosszabb időről) Az engedélyezést az ellenőrzőben rögzíteni kell. Sportkikérő esetében a szülő írásos beleegyezése is szükséges. Az országos tanulmányi versenyeken szereplő tanulók mentesülnek a tanítás alól. I. forduló: a verseny napja. II. forduló: 2 nap a verseny napján kívül III. forduló: 3 nap a verseny napján kívül Gépjárművezető tanfolyammal kapcsolatban az iskola csak a vizsgán való részvétel idejét tekinti igazolt hiányzásnak. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai vagy gyakorlati foglalkozás idejét (45, 60 perc), a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. A rendszeresen igazolatlanul késő tanulót (5-5 alkalom után) fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. A szülő egy tanévben legfeljebb három tanítási napot igazolhat. A hiányzásról szóló szülői igazolást a tanuló ellenőrző könyvébe kell beírni. A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesíteni kell a tanuló osztályfőnökét (például: telefonon, ben, elektronikus naplón keresztül). A bejelentés elmulasztása esetén a hiányzás igazolatlannak tekinthető. Minden távolmaradás igazolását az ellenőrzőbe kell beírni, ill. beíratni. Tanulószerződéssel rendelkező tanulóknak táppénzes papírral kell igazolni távolmaradásukat. Ez alapján az osztályfőnök bejegyzi a távolmaradás időtartamát a tanuló ellenőrzőjébe. Az iskolából való távolmaradást a hiányzást követő első napon, de legkésőbb 5 tanítási napon belül illetve a szakképző évfolyamokon legkésőbb a tanuló iskolában töltött 1. (első) tanítási napján igazolni kell. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az órák igazolatlannak minősülnek. Rendkívüli esemény esetén a szülői bejelentés utólag is elfogadható Az engedélyezett távollét alatti betegség miatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanárok által megszabott határidőn belül. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az 5. és a 10. igazolatlan óra után a tanuló a soron következő fegyelmi intézkedésben részesül. A 20. igazolatlan óra után igazgatói figyelmeztetésben részesül a tanuló. A tanköteles tanuló igazolatlan hiányzásairól a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 51. -ában foglaltak szerint az alábbi értesítéseket küldjük: - 1 óra igazolatlan mulasztás után a szülő és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény a kollégium értesítése óra igazolatlan hiányzás után az iskola értesíti a szülőt, a gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot óra igazolatlan hiányzás esetén az iskola értesíti az általános szabálysértési hatóságot és ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot óra igazolatlan hiányzás esetén az igazgató haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 7

8 Ha a nem tanköteles fiatalkorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz tanítási órát eléri, az iskola értesíti a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény a kollégiumot. Megszűnik a tanulói jogviszonya a tanköteles kivételével annak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az osztályfőnök a gondviselőt vagy törvényes képviselőt legalább kettő alkalommal írásban értesítette az igazolatlan mulasztás következményeiről. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a) az Nkt. 5. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban (szakiskolai tanulónak a évfolyamon, a szakközépiskolai tanulónak a évfolyamon) a kétszázötven tanítási órát, b) az Nkt. 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában (szakiskola 9-11, és szakközépiskola évfolyamokon) az elméleti tanítási órák húsz százalékát, c) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg (2011. évi CLXXXVII. törvény 39. (1)-(6)). (1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. (2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a Házirendben meghatározottak szerint. A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. A Házirendben a mulasztás nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozó szabályokat a gyakorlati képzést folytató szervezet is alkalmazza. (3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges. (4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. (5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára. (6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete dönt. 9. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések (229/2012. Korm. rendelet ) Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 8

9 Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 229/2012. Korm. rendelet 33. (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok, a független vizsga, az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája, a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése, a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is. Térítési díjak és tandíjak befizetésére vonatkozó szabályok A térítési díjak és a tandíjak a 229/2012. Korm. rendelet a alapján kerülnek megállapításra. A térítési díjakat és tandíjakat az I. félévben szeptember végéig, a II. félévben február végéig kell befizetni az iskola pénztárába vagy csekken. A vizsgadíjakat a vizsga megkezdése előtt 10 nappal az iskola pénztárába kell befizetni. A térítési díjak és tandíjak visszafizetésére a tanulmányok megszakítása okán nincsen mód. Indokolt esetben írásos kérelemre - a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet térni. 10. A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Amennyiben a fenntartó arra keretet biztosít, az iskola szociális segélyt adhat annak a tanulónak, akinek szociális helyzete ezt indokolttá teszi. A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló: akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli akit az egyik szülő, gondviselő, vagy nagyszülő egyedül nevel akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb munkabér egyharmad részét. 11. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről évente történik intézkedés a minisztériumi rendelet és fenntartói intézkedés alapján. A normatív támogatáson felüli kedvezmények elbírálásánál az előző pontban megfogalmazott elveket és a tényleges bekerülési költségeket vesszük figyelembe. A tankönyvellátás, tankönyvtámogatás és az elosztás rendjét az iskola belső szabályzata tartalmazza (A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje). 12. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái Iskolánk tanulóinak joga az iskolát és a tanulóközösséget érintő ügyekben véleményt nyilvánítani az osztályfőnöki órákon, illetve a diákönkormányzat keretén belül. Az osztályképviselők és a diákönkormányzat vezetősége tartják a kapcsolatot az iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő tanárral. A kapcsolattartás módjai: rendezvények osztályfőnöki órák diák-önkormányzati gyűlés 9

10 faliújság iskolarádió A diákönkormányzat szabályzata rögzíti a döntési és a véleményezési jog gyakorlásának területeit. A tanulók egyéni problémáikkal szaktanárhoz, osztályfőnökhöz és indokolt esetben az iskolavezetés tagjaihoz fordulhatnak. 13. A tanulók jutalmazásának elvei és formái Azok a tanulói közösségek vagy egyes tanulók, akiknek magatartása, szorgalma, tanulmányi- és közösségi munkája kiemelkedő, vagy akik valamely szaktárgyban vagy valamilyen versenyen kimagasló eredményt értek el, vagy bármely más módon hozzájárultak az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, jutalomban részesülhetnek. Az iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban. Az iskolai jutalmazás formái: szaktanári, oktatói dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret, oklevél, könyvjutalom, csoportos jutalmazás, tantárgyi dicséret, általános dicséret. A tanév végén kapott tantárgyi, illetve általános dicséretet be kell jegyezni a bizonyítványba. 14. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Azt a tanulót, aki a tanulói házirend előírásait, kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, fegyelmező intézkedésben vagy büntetésben részesül. Fegyelmező intézkedések: Szaktanári/szakoktatói szóbeli figyelmeztetés, intés, írásbeli figyelmeztetés, intés. Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, intés, írásbeli figyelmeztetés, intés. Igazgatói szóbeli figyelmeztetés, intés, írásbeli figyelmeztetés, intés. Fegyelmi eljárás. Az egyes fegyelmi fokozatok és adásának körülményei: A házirend megsértése fegyelmi vétség. Elkövetője, az eset súlyosságától függően, fegyelmező büntetésben részesül. A büntetési fokozatok nem feltétlenül sorrendben követik egymást. A büntetés mértékétől függően, a magatartás jegy csökkenhet. Szóbeli figyelmeztetés kisebb fokú rendzavarás, fegyelmezetlenség, az óra menetének zavarása esetén. Kiadja: szaktanár, szakoktató, osztályfőnök. Többször adható. Osztályfőnöki, szaktanári, szakoktatói figyelmeztetés, intés sorozatban elkövetett vagy súlyosabbnak ítélt fegyelmi vétség esetén. Adja az osztályfőnök, szaktanár, szakoktató. Bekerül az ellenőrzőbe és a naplóba. Egy magatartásértékelési időszakban (félévenként) egyszer adható. Igazgatóii figyelmeztetés az osztályfőnök jogkörén túlmutató fegyelmi vétség esetén, vagy ha már van osztályfőnöki intése. Bekerül az ellenőrzőbe és a naplóba. Egy magatartásértékelési időszakban (félévenként) egyszer adható. Igazgatói intés különösen súlyos fegyelmi vétség esetén, vagy ha már az igazgatói figyelmeztetés hatástalannak bizonyult. Bekerül az ellenőrzőbe és a naplóba. Egy magatartásértékelési időszakban (félévenként) egyszer adható. Fegyelmi eljárás Amennyiben a fenti büntető intézkedések sem vezetnek eredményre, fegyelmi eljárást kezdeményezünk ellene. A fegyelmi eljárás menetét és tartalmi, formai követelményeit jogszabály tartalmazza. A Házirend egyszeri, de rendkívül súlyos megszegése esetén igazgatói javaslatra a megelőző fegyelmi fokozatok hiánya esetén is lefolytatható. A fegyelmi büntetés lehet: a., megrovás; b., szigorú megrovás; c., meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása; d., áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába; e., eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától (tanköteles tanuló kivételével); f., kizárás az iskolából (tanköteles tanuló kivételével). A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen a tanuló fellebbezéssel élhet, melynek során írásban kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójához, egyéni érdekvédelemre, illetve törvényességi kifogásokra alapozva. 10

11 A tanuló az iskola vagyontárgyaiért, berendezéseiért, gondatlan vagy szándékos károkozás esetén erkölcsileg és anyagilag felelős. A kártérítés minden esetben az érvényes törvények szerint, a körülmények figyelembevételével történik. A kártérítés mértékéről a tanulót és a szülőjét (gondviselőjét) az igazgató határozatban értesíti. 15. Magatartás és szorgalom jegyek minősítése Magatartás Példás (5) a tanuló magatartása, ha életkorának megfelelően iskolai viselkedésével, munkájával kitűnik és társainak követendő példát mutat. Az iskolai házirendet betartja, viselkedése kulturált, udvarias tanáraival és a felnőttekkel segítőkész. Nem lehet példás a magatartása annak, akinek: egynél több írásbeli figyelmeztetése van, igazgatói figyelmeztetése van (szóbeli), háromnál több igazolatlan hiányzása van, viselkedése ellen sorozatosan kifogás merül fel, magatartása ellen, akár egy tanár is, megalapozott kifogást emel fel. Jó (4) a tanuló magatartása, ha életkorának megfelelően iskolai viselkedése, munkája általában kifogástalan, a legfontosabb iskolai rendszabályokat betartja, viselkedése kulturált, udvarias. Nem lehet jó a magatartása annak, akinek: egynél több írásbeli intése van, igazgatói írásbeli figyelmeztetése van, hétnél több igazolatlan órája van, magatartása, viselkedése ellen több tanár is megalapozott kifogást emel. Változó (3) a tanuló magatartása, ha viselkedésével szemben rendszeresen kifogás merül fel, a házirend ellen ismétlően vagy súlyosan vét, rendszeretete ingadozó, felelősségérzete kialakulatlan, magatartása meggondolatlan, ugyanakkor igyekezet is tapasztalható nála a hibák kijavítására. Nem lehet változó a magatartása annak, akinek: több igazgatói büntetése van, nevelőtestületi büntetése van, húsznál több igazolatlan órája van Rossz (2) a tanuló magatartása, ha fegyelmezetlen viselkedésével az osztályközösség munkáját súlyosan akadályozza, társainak általában rossz példát mutat, emberi megnyilvánulási felelőtlenek, durva, agresszív. Az igazolatlan mulasztás és a fegyelmező intézkedések magatartás jegy következményei (Az óraszám egy tanévre értendő!) 1-3 igazolatlan óra lehet: jeles (5) vagy jó (4) magatartás osztályfőnöki figyelmeztetés 4-7 igazolatlan óra lehet: jó (4) magatartás osztályfőnöki intés 8-20 igazolatlan óra: változó (3) magatartás igazgatói figyelmeztetés vagy intés igazolatlan óra: rossz (2) magatartás A tanuló magatartási jegyét félévkor és év végén az osztály előtt kell megbeszélni, közös egyetértéssel kialakítani. A tanuló magatartása nem befolyásolhatja a tantárgyi eredményeket. Magatartásáért a tanuló nem büntethető tantárgyi osztályzattal. Szorgalom Példás (5) a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkájában igényes, rendszeresen megbízható és pontos. A tanítási órákra való felkészülésében, otthoni munkájában, képességeihez és körülményeihez mérten törekvést, odaadást tanúsít. Jó (4) a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkáját elvégzi, vállalt kötelezettségeit teljesíti. Változó (3) a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként tanúsít törekvést, kötelességeit csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti, a munkában való részvétele figyelmetlen, pontatlan. Hanyag (2) a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkájában megbízhatatlan, kötelességét rendszeresen elmulasztja, több tantárgyból elégtelen teljesítményt nyújt. 11

12 16. Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja A tanuló beiratkozását követően az osztályfőnök rögzíti a tanuló adatait az elektronikus naplóban. Ezután az köznevelési igazgatóhelyettes felhasználói fiókot generál a tanulónak és a gondviselőjének is. A felhasználói fiók használatáról, a belépési névről és jelszóról a következőképpen tájékoztatjuk a szülőt, tanulót: ha adott meg címet, akkor -en keresztül ha nem adott meg címet, akkor az osztályfőnök kinyomtatva átadja a szükséges adatokat. A 9. évfolyamos tanulók szülei részére az 1. szülői értekezleten informatika tanárok segítségével az osztályfőnökök tájékoztatás tartanak az elektronikus napló használatáról. Ha az elektronikus napló használatával tanév közben probléma adódik, akkor a szülő az osztályfőnök közreműködésével jelzi a problémát, melyet a köznevelési igazgatóhelyettes azonnal orvosol. 17. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje A félévi és év végi osztályzat megállapításához - ha a tanuló teljesítménye tanév közben érdemjegyekkel nem volt értékelhető - a tanköteles tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, a nem tanköteles tanuló osztályozó vizsgát tehet a nevelőtestület döntése alapján vagy ha felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a pedagógiai program határozza meg. Osztályozó vizsgára történő jelentkezés határidejét a tanév rendje határozza meg. Az osztályozó vizsgára jelentkezést az köznevelési igazgatóhelyettesnek kell benyújtani. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. Ha a tanuló a javítóvizsgán nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott évfolyamot megismételheti, tanköteles tanuló az évfolyamot megismételni köteles. A vizsgázó javítóvizsgát az igazgató által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte. A tanuló az osztályozó, különbözeti, javító beszámoltató vizsgát az iskolában vagy a jogszabályokban előírtaknak megfelelően független vizsgabizottság előtt teheti le. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 18. Az iskola munkarendje Az iskolában állandó portai szolgálat működik. A portás felhívására igazolni kell a tanulónak, hogy iskolánkban tanuló. A szülő(k)nek a portásnak felhívás nélkül be kell jelenteni, kihez kíván(nak) bemenni. Az iskolában csak az igazgató által engedélyezett rendezvényeket lehet megtartani. A tanulóknak a tanítás előtt 10 perccel a tanítás helyére meg kell érkezni. Az iskola épületét tanulóink sem lyukasórában, sem szünetekben nem hagyhatják el. A tanítás előtti gyülekezés helye a tanterem előtti folyosó úgy, hogy mások közlekedését ne akadályozza. Az iskola csengetési rendje a diákönkormányzat és az iskolai szülői szervezet hozzájárulásával készült. Csengetési rend mellékelve. Az elméleti tanítási órák ideje 45 perc, a gyakorlati órák 60 percesek. Az osztályterembe belépő tanárt, vendéget felállással kell köszönteni, a hetes óra eleji jelentését állva, fegyelmezetten végig kell hallgatni. Az óra végén a tanárt néma felállással kell köszönteni. A tanítási óra alatt a csoporthoz nem tartozó személynek a tanterembe belépni, vagy onnan valakit kihívni csak igazgatói engedéllyel szabad. A tanítási órákon a tanuló köteles tanfelszerelését, füzeteit, könyveit előkészíteni, a tanórán figyelni, képességeinek megfelelően aktívan részt venni a tanórai munkában, ha szólni kíván, kézfelemeléssel kell jelezni, felszólításra állva felelni. Az iskolai érdemjegyek, tájékoztatások, közlések céljára rendszeresített ellenőrző könyvet a tanuló köteles naponta magával hozni, gyakorlati foglalkozásra a munkanaplót is, érdemjegyeit azonnal beírni és szüleivel aláíratni, legalább egy hónapon belül. A tanuló köteles tanárai bejegyzéseit, s egyéb közléseket hét napon belül otthon szüleivel aláíratni. Az ellenőrző nem megfelelő vezetéséért fegyelmező intézkedés jár. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: hetesek: megbízatásuk egy-egy hétre szól, az osztályfőnök kijelölése alapján, nevüket az osztálynaplóban fel kell tüntetni; feladataikat a tanítási idő előtt 5 perccel kezdik meg; gondoskodnak a tanterem előkészítéséről a tanórákra (a tábla, tanári asztal tisztán tartásáról, szellőztetésről); 12

13 az óra kezdetén a pedagógus megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; az órát tartó pedagógusnak az óra elején jelentik a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét; ha az órát tartó pedagógus a becsöngetés után tíz perccel nem érkezik meg, jelentik az igazgatóhelyettesnek; óra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról (letörlik a táblát, bezárják az ablakokat, leoltják a villanyt, összeszedetik a szemetet); a gyakorlati foglalkozásokon a hetesek feladatát a csoportfelelős látja el. 19. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések A tanuló joga, hogy a nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat szabadon megválassza. Ezekről a foglalkozásokról tájékoztatást az osztályfőnökök adnak. Az iskola vezetése minden év május 15-ig nyilvánosságra hozza a szabadon választható tantárgyak listáját, időkereteit, a jelentkezés módját és a részvétel feltételeit. Jelentkezni írásban a tanuló és a szülő együttes nyilatkozatával június10-ig lehet. Jelentkezés esetén a tantárgy tanulása kötelező, lemondani csak év végén, a szülő és tanuló együttes kérelmére lehet 20. Az intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és területei használatának rendje Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használják. Az alábbi szaktermek, iskolai létesítmények használatához a szaktanár engedélye szükséges: tornaterem, sportpályák, szaktantermek, szertárak, gyakorlati helyiségek. Az iskola tanulói az intézmény létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A tornaterembe belépni csak az iskola által meghatározott váltó sportfelszerelésben lehet a tanulóknak. A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra. Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit, tantermeit a tanítási óra után kulccsal be kell zárni, és áramtalanítani kell. 21. Tanórán kívüli tevékenységek Az iskola a tanórai foglalkozások mellett igény szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások formái a következők: szakkör, önképzőkör, sportkör; tanfolyam, korrepetálás. A tanórán kívüli alkalomszerű foglalkozások formái a következők: tanulmányi kirándulás, könyvtár, múzeum, színház, mozi látogatások, iskolai rendezvények Minden iskolai rendezvény, foglalkozás csak pedagógusi részvétellel szervezhető és bonyolítható. A tanórán kívüli rendszeres foglalkozásokra a tanulók szülői írásos engedéllyel jelentkezhetnek. A tanórán kívüli rendszeres foglalkozásokra a jelentkezés írásban történik nem kezdő évfolyamos tanulók esetén az előző tanév június 10-ig, kezdő évfolyamos diákok esetén az aktuális tanév október 1-jéig. A jelentkezési lapokat az osztályfőnöknek kell leadni, aki továbbítja a megfelelő helyre. Ha a tanulót kérelme alapján felvették, akkor az ezeken a foglalkozásokon való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre a tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 22. Egyéb rendelkezések A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét iskolaorvos biztosítja. Az egészségügyi felügyelet és ellátás az iskolában, heti két alkalommal a kiírásnak megfelelően történik. Az iskola az alábbi védelmi rendszerrel rendelkezik: portai szolgálat; kamera rendszer mozgásérzékelős riasztórendszer. Tanítási időben a tanuló hivatalos ügyeinek intézése a kijelölt helyen és időben lehetséges. 13

14 A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendről az igazgató gondoskodik. A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplő szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályzatokat minden tanév elején, osztályfőnöki órán/szülői értekezleten a tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell, illetve az iskolában jól látható helyen kell kifüggeszteni. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét, vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására köteles azt azonnal közölni az igazgatóval, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Az iskolai rendezvények rendjét az iskolai munkaterv foglalja össze. Iskolánkban ifjúságvédelmi feladatok ellátásával megbízott tanár dolgozik, akihez a tanuló, a szülő és a pedagógusok is fordulhatnak, ő gondoskodik a szociálisan rászorult, illetve a hátrányos helyzetű tanulókról. Fogadóórája a hirdetőtáblán olvasható, hatáskörét szülői értekezleten és osztályfőnöki órán ismertetni kell. Pszichológus: feladata, hogy egyéni, illetve csoportos konzultációk keretén belül a szakterületéhez tartozó problémák megoldásában tájékoztatást, segítséget nyújtson. 18 év alatti tanulók esetén szülői beleegyezés szükséges. Bűnmegelőzési tanácsadó: feladata, hogy egyéni, illetve csoportos konzultációk keretén belül a szakterületéhez tartozó problémák megoldásában tájékoztatást, segítséget nyújtson. Fejlesztő pedagógus: A nevelési tanácsadó, illetve a pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakvélemény és javaslat alapján a rászoruló tanulók egyéni fejlesztéséről gondoskodik. 23. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai Minden tanuló: Az iskolában és az iskolai rendezvényeken viselkedjen kulturáltan, magatartásával mutasson példát. Az iskolában a megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen, iskolai ünnepélyen viseljen ünneplő ruhát. tehetsége szerint tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének; védje az iskola hírnevét, ápolja hagyományait; legjobb tudása szerint képviselje az iskolát a különböző szakmai, tantárgyi, sport- és kulturális versenyeken; legyen mértéktartó a divat követésében; legyen udvarias az iskola minden dolgozójával; találkozás esetén minden felnőttet a napszaknak megfelelően köszöntsön ne legyen rabja káros szenvedélyeknek. 24. Záró rendelkezések Jelen házirend a diákönkormányzat egyetértése és a fenntartó jóváhagyása, valamint a nevelőtestület döntése és aláírása után szeptember 1. lép életbe, s ezzel egyidejűleg a korábbi házirend szabályai hatályon kívül kerülnek. A házirend év közben is módosítható, szükség esetén módosítandó, évenként felül kell vizsgálni. A házirend szerves mellékletét képezi az iskola diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata. Az abban foglaltakat a házirend szabályainak érvényesítése során kötelező figyelembe venni. A házirend egy-egy példányban a folyosón kifüggesztve és a könyvtárban megtalálható. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, tanulót tájékoztatni kell. A könyvtárban kerül elhelyezésre az SZMSZ egy példánya is, melyből a tanulókat közvetlenül érintő részei megismerhetők. A házirend nem szabályozhat minden kérdést. Tanárnak és diáknak egyaránt törekedni kell arra, hogy a felmerülő problémák, vitás kérdések esetén a gondot közös egyetértéssel oldjuk meg. 14

15 25. Melléklet A 2015/2016. tanév csengetési rendje 1. óra óra óra (I. Nagyszünet) 4. óra óra (II.Nagyszünet) 6. óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra Szondi Jenő igazgató 15

16 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend B) Felnőttoktatási tagozat Debrecen

17 B). FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető Általános elvárások: A házirend célja: A házirend feladata: Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása A tanuló jogai A tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanuló kötelessége Az iskola munkarendje Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata A tanulmányokban való továbbhaladás A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatások A tanulmányokban való továbbhaladás feltételei esti munkarendben Óralátogatási kötelezettség, hiányzások A tantárgyválasztással kapcsolatos kérdések A tanulók jutalmazásának elvei és formái Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Tanórán kívüli tevékenységek Záró rendelkezések

18 1. Bevezető A Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Felnőttoktatási Intézményegységének Házirendje (a továbbiakban házirend) az érvényben lévő törvények és rendeletek alapján, az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend, mint intézményi dokumentum a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlása megtartása mellett számos lényeges kérdésben önálló szabályozás megvalósítására kapott jogot. Az önálló szabályozáshoz való jog egyidejűleg kötelezettséget is jelent, hiszen a tanulóktól elvárható magatartás normába foglalása egyaránt érdeke a tanulónak, a velük foglalkozó pedagógusoknak és más alkalmazottaknak. Az iskolában, a házirendben foglaltak megsértése ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése. A házirendben összefoglaltak megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések megszegésére vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet kikényszeríteni a pedagógusoktól és más alkalmazottaktól, míg iskolai fegyelmi eljárás keretében a tanulóktól. A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a tanuló jogorvoslattal élhet. Ezt a házirendet a Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Felnőttoktatási Intézményegység diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján az Intézményegység működéséért felelős igazgatóhelyettes készítette el, valamint a diákönkormányzat egyetértésével az iskola igazgatója terjesztette elfogadásra a nevelőtestület elé. A házirend és annak esetleges későbbi módosításai a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat egyeztetésével kihirdetéskor lépnek életbe, visszamenőleges hatállyal nem érvényesek. Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező. 2. Általános elvárások: Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy az intézmény valamennyi tanulója ismerje meg iskolája múltját, ápolja hagyományait. Tanulóink, tanáraink fegyelmezett és eredményes munkával erősítsék iskolánk jó hírnevét, tartsák be a kulturált viselkedés szabályait. Az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára. A tanuló ismerje a házirend célját, feladatát. Ismerje meg belőle saját jogait és kötelességeit és azokat az eljárásokat, amelyek ezek gyakorlásához, érvényesüléséhez kellenek. Iskolánkban a nevelő-oktató tevékenység több formában és területen zajlik: Szakiskolai évfolyamok: a évfolyamon általános műveltséget megalapozó, pályaorientáció, szakmai előkészítő és szakmai alapozó képzés történik. Szakiskolai szakképző évfolyamok: a évfolyamon OKJ-szerinti szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés történik. Előrehozott, modern szakképző évfolyamok: az előrehozott szakiskolai szakképző évfolyamain a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27.. (4) bekezdése szerinti az Országos Képzési Jegyzék szerint szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Szakközépiskolai évfolyamok: a évfolyamon az általános és szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányokra, szakmai képzés megalapozására vagy a munkába állásra való képzést biztosítja. Szakközépiskolai szakképző évfolyamok: évfolyamon érettségi utáni OKJ-szerinti szakmai vizsgára való felkészítés történik. Felnőttoktatási tagozat: A tagozaton folyó oktatás az állam által elismert bármely szakmában szerzett szakmai bizonyítvánnyal vagy szakmunkás-bizonyítvánnyal, illetőleg szakiskolai bizonyítvánnyal, illetőleg nyolc évfolyamot igazoló általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára általános műveltséget nyújt. Felnőttoktatási tagozat: Általános műveltséget megalapozó, érettségire felkészítő iskolarendszerű középfokú oktatás esti munkarendben. Kollégium: Az iskola területén koedukált középiskolai kollégium is működik. 3. A házirend célja: Iskolánk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amelyek az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő, oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják. 18

19 Ezért a házirend egyaránt vonatkozik a tanulókra, pedagógusokra, az iskola más alkalmazottaira és a szülőkre, gondviselőkre, mint aki a tanuló törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelezettségeket. 4. A házirend feladata: A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény: törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával közösségi életének szervezését pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását oktató-nevelő munkájának maradéktalan ellátását szabályozza az iskolahasználók, főként a tanulók egymással való kapcsolatát kialakítja azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és a közösségi jogok, kötelességek érvényesítését. 5. Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása Az iskola tanulói teljes körű cselekvőképességgel rendelkező személyek, akik jognyilatkozatot tehetnek, és ezeket az iskolán belül cselekedeteik, kérelmeik, nyilatkozataik tekintetében érvényesíthetik, illetve a jogérvényesítéstől tartózkodhatnak. 6. A tanuló jogai 1. A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához, szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 2. A tanulói jogok gyakorlása során az iskolai közösség más tagjainak jogait megsérteni nem lehet. 3. Adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. 4. Személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánéletéhez való jogát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára. 5. Tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével, az iskolai élettel összefüggő kérdésekről. 6. Az őt érintő kérdéseire legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon. 7. Kérje, hogy azonos tanítási napon háromnál több témazáró, félévi, év végi dolgozat írására ne kerüljön sor. 8. A dolgozatát tíz tanítási napon belül kiértékelve visszakapja. 9. A tanuló - kiskorú tanuló esetén szülő vagy gondviselő joga, hogy az általa szerzett érdemjegyekről, hiányzásairól a tanároktól és az elektronikus naplóból tájékozódjon. Ez utóbbihoz felhasználói nevet és belépési jelszót adunk. 10. Véleményt mondjon az iskola működésével, életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát. 11. Javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan a diákokat érintő kérdésekben. 12. Részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken. 13. A diákönkormányzaton keresztül véleményezési jogot gyakorolhat egy tanításnélküli munkanap programjáról. 14. A tanuló kérelmére engedélyezhető egy vagy több évfolyam megismétlése abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. 15. Az igazgató, az osztályfőnök és a szaktanár véleménye alapján engedélyezheti, hogy a tanuló egy vagy több tantárgynak több évfolyamra megállapított tantervi követelményét egy tanévben teljesítse. 16. A tanuló kérheti, hogy jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adhasson számot tudásáról. 17. Gyakorolhatja vallását, oly módon, hogy azzal nem akadályozhatja az iskolai oktató-nevelő munkát, valamint mások személyiségét, méltóságát. 18. Kezdeményezze diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását. 19. Választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre. 20. Tagja lehet az iskolai kulturális és sportkörnek, egyesületeknek, részt vehet ilyenek alapításában, ezekben tisztséget viselhet. 19

20 21. Vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől, vagy az iskola igazgatóságától, valamint hogy ezekre az ügyekre választ kapjon. 22. A tanuló más iskolával vendégtanuló jogviszonyt létesíthessen. 23. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait a környezete tiszteletben tartsa. 24. A tanuló jogainak megsértése esetén jogszabályban meghatározott módon eljárást indíthat, igénybe veheti a nyilvánosságot. 25. A beiratkozás napján információt kapjon az iskola működésével, pedagógiai programjával, helyi tantervével kapcsolatban. 7. A tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanuló egyéni érdeksérelme esetén, amennyiben más úton eredmény nem érhető el, írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése céljából. A Felülvizsgálati kérelemben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. a., A panasz kivizsgálására az intézet vezetése jogosult. b., A panasz érdemi elbírálására, orvoslására, a benyújtástól számított 30 napon belül az igazgató köteles intézkedni (mint munkáltató, vagy pedig mint intézményvezető), s arról írásban kell értesítenie a tanulót. Jogszabálysértés esetén a tanuló vagy a törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet adhat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre. A tanuló minden egyéb, az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az iskolai diákönkormányzathoz fordulhat. Az eljárási kérdések nem korlátozhatják a jogorvoslati jog érvényesülését. A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola és a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan tisztázható. 8. A tanuló kötelessége 1. A tanuló kötelessége, hogy a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában. 2. Minden tanuló tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársait. 3. Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában. 4. Tanuljon szorgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el. 5. Figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanidőn kívüli foglalkozásokon. 6. A tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését belépőkártyáját és diákigazolványát (ha van) mindig hozza magával, más eszközt az iskolába ne hozzon. A tanuló az iskolába a kötelező felszerelési tárgyakon túl saját felelősségére személyes eszközeit is behozhatja (magnó, rádió, számítógépes játékok, mobiltelefon, walkman, stb.). Ezeket azonban a tanórán nem használhatja: az oktatást, társait nem zavarhatja vele. 7. Értéktárgyakat, nagyobb összegű pénzt ne hozzon az iskolába. A befizetendő összeget azonnal adja át az illetékeseknek. Az iskola területén őrizetlenül hagyott értékekért az iskola nem tud felelősséget vállalni. 8. Ismerje meg a házirend előírásait, és az iskola által szervezett programokon azt tartsa be. 9. Az iskolában és az iskolai rendezvényeken viselkedjen kulturáltan, magatartásával mutasson példát. 10. Az iskolában a megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen, iskolai ünnepélyen viseljen ünneplő ruhát. 11. Vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje, az általa okozott kárt térítse meg. 12. Óvja maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa meg a közlekedési, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat. 13. Észleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket. 14. Az emberi szervezetre különösen káros hatású dohányzástól, szeszes ital és kábító hatású szerek fogyasztásától tartózkodjon, ezért a tanulók részére az iskola egész területén, valamint 5 méteres körzetében TILOS a dohányzás. 15. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásáról, forgalmazásáról szóló iskolai szabályzatot tartsa be. 20

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. Házirend VIK Középiskola Házirend Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy VIK Középiskola 1078 Budapest,

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Szakközépiskolai Házirendje

Szakközépiskolai Házirendje Budapest XIV. Kerületi Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. Szakközépiskolai Házirendje 2012. 1 Preambulum Szent István Király Zeneművészeti

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

HÁZIREND. tagintézmény vezető

HÁZIREND. tagintézmény vezető PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA és KOLLÉGIUMA ZIRC HÁZIREND 2015 Készítette: Varga Lajos tagintézmény vezető Tartalomjegyzék I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Házirend

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Házirend Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Házirend 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 A tanulók közösségei... 5 Az iskola munkarendje... 5 Tanítási

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben

Bakonyoszlop HÁZIREND

Bakonyoszlop HÁZIREND Bakonyoszlop Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon HÁZIREND Az biztosítja a város fennmaradását, ha valamennyi polgára egy akaratom van (Démoszthenész) 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék Házirendünk alapelvei... 3 Házirendünk szabályozási köre... 3 Az intézmény főbb adatai... 4 A Házirend elkészítésénél figyelembe

Részletesebben

II. módosításokkal egységes szerkezetben

II. módosításokkal egységes szerkezetben Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu HÁZIREND II. módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. A Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola (OM 035566) egységes szerkezetbe foglalt

HÁZIRENDJE 2015. A Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola (OM 035566) egységes szerkezetbe foglalt Férettségi 1 A Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola (OM 035566) egységes szerkezetbe foglalt HÁZIRENDJE 2015. Érvényességének kezdete: 2015. szeptember 01. Nyilatkozat

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu HÁZIREND 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu TARTALOM 1. Bevezető... 5 1.2. A Házirend célja... 5 1.3. A Házirend hatálya... 5 1.4.

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat)

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) Angol - Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. JOGI STÁTUSZ,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866,

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866, Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. /fax: 207-5866, :207-5892 e-mail: bartokisk@hawk.hu www.bartokiskola.hu Intézmény neve: Bartók Béla Magyar

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola je A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola jének elfogadása és jóváhagyása Az iskolai et az iskolai diákközösség 2013. március 29-i ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK P E T Ő F I S Á N D O R G I M N Á Z I U M HÁZIREND KÉSZÍTETTE: ENDRŐDI GÁBOR IGAZGATÓ, 2010. 02. 26. JÓVÁHAGYVA: A 29. OLDALON TARTALOM AZ INTÉZMÉNY ADATAI 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A HÁZIREND HATÁLYA

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben