Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE"

Átírás

1 Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása kiterjed az iskolánk tanulóira, az intézmény minden dolgozójára és az iskola szülői társadalomra! 1.1 A Házirendet: az iskola igazgatója készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor Szülői munkaközösség és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Ezen házirend: a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011 évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban: EMMI r) évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógusokra és más alkalmazottakra is tartalmazhat (például a helyiséghasználat rendjének meghatározásakor, vagy a jogorvoslati és kapcsolattartási szabályokban), másrészt a tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak. A házirend egy rövidített példányát az iskolába való beiratkozáskor minden szülő, tanuló megkapja elolvasására. A házirend rövidített példányát az iskolai osztálytermekben ki kell függeszteni. A házirend teljes szövegű változata megtalálható: - Igazgatói irodában - Tanári szobában - Az intézmény hivatalos honlapján Ezekben a helyiségekben a nyitva tartás alatt, illetve az interneten a házirend elolvasható. 1

2 1.2 Az Intézmény adatai Intézmény neve: Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda OM azonosítója: Székhelye, címe: 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Fenntartó szerve: Klebersberg Intézményfenntartó Központ, 1015 Budapest, Szalay utca Iskolai beiratkozás, tanulói felvétel és átvétel A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében minden magyar állampolgár a 16. életévéig tanköteles. A tankötelezettséget közoktatási intézményben lehet teljesíteni, tanulói jogviszony létesítése mellett. A tanulói jogviszony jelentkezés alapján felvétellel vagy átvétellel keletkezik. A tanulói jogviszony létesítéséről, felvételéről az iskola igazgatója dönt. A tanulók jogaikat a felvétel napjától gyakorolhatják, ettől a naptól kezdődően kötelezettségek is terhelik. Az első osztályos tanulókat a tárgy év április hónapjába meghirdetett beírás alkalmával vesszük fel az induló első évfolyamba. A beíráskor a következő dokumentumok bemutatását kérjük a szülőktől: - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát - a szülő személyi igazolványát; - a gyermek nevére kiállított lakcímkártyát - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; - a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; - szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: - a tanuló anyakönyvi kivonatát; - a szülő személyi igazolványát; - a gyermek nevére kiállított lakcímkártyát - az elvégzett évfolyamokat, tanúsító bizonyítványt; - az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. - szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 2

3 A tanév eleji és tanév közbeni felvételről írásbeli határozatban rendelkezünk, melyből egy példányt a szülőnek átadunk, egyet az iktatóban elhelyezünk. A tanév közben történő felvétel és átiratkozást a Köznevelési törvényben leírtak alapján, az ehhez szükséges határozat kitöltésével, majd postázásával, a tanulói azonosító szám KIR -ben történő egyidejű be és kijelentésével tesszük meg. Felvétel Napközi otthonba 1-től - 4. osztályig napközis ellátást biztosítunk a tanulók részére. A napközi otthonos ellátás igénylését szülőknek tanév végén az iskolavezető által kijelölt időpontokban írásban meg kell erősíteni. Pótbeíratás augusztus végén lehetséges. A gyermek nem megfelelő közösségi viselkedése esetén javaslat tehető a tanuló napközis ellátásból történő kizárására Javaslattevők: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető, osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, napközis nevelő. 3. Szülői, tanulói jogok és kötelességek: 3.1 A szülők az iskolában - Tanítási napon reggel iskolába érkező szülők csak az iskola bejáratáig kísérhetik gyermeküket. - A tanítás megkezdése előtt reggel, illetve tanítási idő alatt szülő nem tartózkodhat az iskola folyosólyán, illetve a tantermekben. - Tanítási órák, a napközis foglalkozás, és a délutáni foglalkozások befejezése után a gyermekükre váró szülők az iskola főbejárata előtt várakozzanak. 3.2 Tanulók jogai Adottságainak, képességeinek és állapotának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön Napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön Személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak a számára Családja anyagi helyzetétől függően kérelmére indokolt esetben kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön Az iskolába beiratkozás napjától kezdődően részt vegyen a nyári, iskolai rendezvényeken, felkészítő foglalkozásokon, táborban Problémás ügyeivel a szaktanárához, osztályfőnökéhez, iskolánk igazgatójához, a diákönkormányzathoz, illetve az iskolaszékhez forduljon, és a megoldás állásáról tájékozódjon Az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz kérdéssel forduljon, az iskola oktatással, neveléssel, fegyelmezési eljárásokkal, nevelői munkával kapcsolatban. A feltett kérdésedre a megbeszéléstől számított 30 napon belül az intézkedésre jogosult személy érdemi választ köteles adni. 3

4 3.2.8 Részt vegyen a szaktárgyi versenyeken és a pályaválasztást elősegítő, középiskolák által szervezett válogatókon A felelős tanárok engedélyével és felügyeletével használja az iskola könyvtárát, sporteszközeit, tornatermét, számítógépeit Szükség estén korrepetálást kérjen tanáraitól Tudjon az osztálynaplóba kerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről Dolgozatait két héten belül értékelve visszakapja Tanítás során a tájékoztatás és az ismeretek közlése tárgyilagos és több oldalról megvilágított legyen Igénybe vegye az iskola nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, sportkör, könyvtár, kedvezményes étkezés, sportpálya, számítástechnikai terem) Választhasson érdeklődésének megfelelően a választható tantárgyak, szakkörök, foglalkozások közül Személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára az iskolában Érdemjegyeiről, tanári bejegyzéseiről folyamatosan értesüljön Szülője vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban részesüljön a közoktatás egész időtartama alatt Szervezze közéletét, működtesse a DÖK-öt, ehhez a nevelőtestület és az iskolavezetés segítségét kérje. 4. Tanulói jogok gyakorlása 4.1 Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 4.2 Az iskola Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a Diákközgyűlésen történik. 4.3 Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. 4.4 A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 4.5 Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály, 15 fő) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 4.6 Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. 4.7 A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 5. Minden tanuló kötelessége, hogy: 5.1 Fegyelmezetten és aktívan részt vegyen a kötelező, választható és tanórán kívüli délutáni foglalkozásokon. 5.2 Betartsa a házirendet, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek használati rendjét. 5.3 A hetes a feladatait maradéktalanul ellássa. 5.4 Segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését. 4

5 5.5 Vigyázzon maga és társai testi épségére, tulajdonára, tartsa be a kulturált viselkedés szabályait, ne bántson, alázzon meg senkit. 5.6 Iskolai és otthoni, szóbeli és írásbeli feladatait legjobb tudása szerint elvégezze. 5.7 Aktívan részt vegyen az iskola és osztály közösségi életében! 5.8 Javaslataival, feladatok vállalásával és azok teljesítésével segítse elő közösségünk fejlődését! 5.9 A baleset megelőzési és tűzrendészeti előírásokat tartsa be, a balesetet azonnal jelentse Az üzenő füzetét tanítási órára elhozza, és az abba bekerülő bejegyzéseket szüleinek haladéktalanul mutassa be és írassa alá Tisztelje társait és az iskola dolgozóit, védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg A tanulók az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjenek meg Külső megjelenése legyen tiszta, ápolt Tanárainak, a felnőtteknek, tanulótársainak iskolán kívül is köszönjön udvariasan, ügyeljen az illemtudó kommunikációra, megszólításra Tartsa be a balesetvédelmi és a tűzvédelmi szabályokat 5.17 Jelentse, ha bármilyen veszélyhelyzetet, balesetveszélyt észlel Az iskola által szervezett iskolán kívüli foglalkozásokon is be kell tartani az iskolai házirendet A járványok, fertőző betegségek megelőzése és megállítása érdekében betartsa a védőnő, a háziorvos és a pedagógusok utasításait, akik az ÁNTSZ előírásai alapján intézkednek. 6. Az iskola munkarendje 6.1 Az iskola éves munkarendjét a tantestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a félév kezdetekor kell meghatározni. 6.2 A tanulók hivatalos ügyeiket az iskolatitkári vagy a tanári szobában az óraközi szünetben, illetve a tanítási órák után intézhetik. 6.3 A tanári szobába csak halaszthatatlan ügy miatt léphet be a tanuló, udvarias magaviseletet tanúsítva. 6.4 A tanulók rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik. 6.5 Tanítási idő alatt és az óraközi szünetekben vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók, akikhez a tanuló az osztályfőnök engedélyével mehet le. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. 6.6 Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. 6.7 Évente legalább két alkalommal tűzriadót kell elrendelni, melyről jegyzőkönyv készül. 5

6 6.8 Ha a tanuló napközibe, vagy tanulószobára szeretne járni azt a szülőnek az üzenő füzeten keresztül jelezni kell az osztályfőnöknek. Ezt követően felvételi nyomtatványt kell kitölteni. A felvételről és az esetleges elutasításról írásbeli tájékoztatást küld az iskola. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni, ha a diák már nem kíván élni a fenti szolgáltatásokkal. A kérelem alapján a felvételről az iskolaigazgató az osztályfőnök, napközis nevelő és a GYIV- felelős nevelő véleményének figyelembevételével, és a felvehető maximális létszám ismeretében dönt. 6.9 Az iskolán kívüli programokon, rendezvények alkalmával csak a felügyelő pedagógus engedélyével hagyhatja el a tanuló osztályát, csoportját. A nap bármely szakában csengetés után engedjük be a látogatót. Csak indokolt esetben zavarhatják meg a tanítási órákat. 7. Tanítás rendje 7.1 Ügyeletes nevelő tól ügyel 7.2 Az iskolába a megadott időre kell érkezni ig 7.3 A tanulók legkésőbb 7 45 re érkezzenek az iskolába, mely után az ügyeletes nevelő felügyelete mellett kezdhetik meg az iskolába a bevonulást. 7.4 A jó idő esetén tanítás előtti gyülekezés helye az iskola udvara, rossz idő esetén az alsó folyosó. 7.5 Az első óra 8 órakor kezdődik. Minden tanuló legkésőbb 7 50 percig jelenjen meg az iskolában! 7.6 Minden tanítási óra 45 percig tart. 7.7 Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust, az órarend szerint kijelölt osztálytermek előtt. A foglalkozási helyekre bemenni csak az óravezető tanító, tanár engedélyével szabad. 7.8 A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy: - Előkészítse a szükséges tanfelszereléseit és a tájékoztató füzetét, - Figyeljen és képességeinek megfelelően, aktívan vegyen részt a tanórák munkájában, teljesítse feladatait, - Kézemeléssel jelezze, ha szólni kíván, - A tanterembe belépőt és távozót néma felállással üdvözölje, - A nevelői által meghatározott ülésrend szerint egyenes testtartással óvja egészségét, - Tanítási óra végén tisztaságot, rendet hagyjon maga után. 7.9 Egy tanítási napon az osztály csak 2 témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a szaktanár 1 héttel előre bejegyez az osztálynaplóba, és tudatja a tanulókkal 7.10 Az óraközi szünetek rendje: 1.szünet 15 perc, mindenki tízóraizik 2. szünet 15 perc, 3. szünet 10 perc 4. szünet 10 perc 5. szünet 5 per Csengetési rend: 6

7 Becsengetés Kicsengetés 1. óra óra óra óra óra óra Szünetben jó idő esetén az iskolaudvaron, rossz idő esetén a folyosókon kell tartózkodni. A tantermekben ez idő alatt csak a hetesek tartózkodhatnak, akik ha befejezték a feladatukat kötelesek a tantermet bezárni a kulcsot a tanári szobában leadni, és a szünetre kimenni Az 5 perces szünetben nem kell kimenni az udvarra A diákok utolsó tanítási óra után fegyelmezetten indulnak haza! 7.14 Délutáni iskolai foglalkozás esetén kezdés előtt negyed órával jöhetnek be a tanulók az iskolába, és ha a foglalkozásnak vége van, a továbbiakban felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak az épületben A váltócipő használata az iskolában ajánlott. A tornaterembe nem léphetsz be kinti cipőben! A tantermek tisztaságáért is felelős vagy! Ne szemetelj! 7.16 A napközi foglalkozás naponta 16 óráig tart, utána a nevelő engedélyével a gyerekek az iskolát elhagyják Tanítási órákról, a napköziből korábban eltávozni csak rendkívüli esetben (a szülő személyes, telefonos megkeresése vagy írásos kérelmére) az osztályfőnök, vagy a foglalkozásokat tartó nevelő tudtával és engedélyével lehet Tanítási idő után a diákok csak pedagógusok felügyelete mellett tartózkodhatnak az intézmény területén. 8.A tanórán kívüli tevékenységek rendje: 8.1 A tanuló Érdeklődésének megfelelően választhat: 8.2 Nem kötelező választható, tanórai foglalkozásokat, 8.3 Tanórán kívüli délutáni foglalkozások közül, illetve azok szervezését kezdeményezheti. 8.4 A választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra az iskola által kiadott formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni. 8.5 A felvett tanulónak a foglalkozásokon való részvétele kötelező, a mulasztás a tanrendi óráéval azonos megítélésű. 8.6 Minden évben március 30-ig évfolyamonként a tanulóknak ismertetjük, a szüleinek pedig írásban megküldjük a következő tanév nem kötelező választható tanórai foglalkozásainak rendjét. 8.7 A tanulónak /a szülő egyetértésével/ május 20-ig írásban nyilatkoznia kell arról, hogy részt kíván-e venni a szabadon választható, nem kötelező és tanórán kívüli foglalkozáson, megjelölve a választott foglalkozásokat. 8.8 A tanórán kívüli foglalkozásokra az adott tanévben szeptember 20-ig jelentkezhetnek a tanulók a foglalkozást vezető nevelőnél. Sportköri foglalkozások szeptember 1-től. 8.9 Aki nem kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokra jelentkezett köteles azon rendszeresen részt venni és az esetleges hiányzást igazolni. 7

8 8.10 Az adott tanévben a nevelőtestület azokat a nem kötelező választható és tanórai foglalkozásokat indítja, amelyekre minimum: az adott osztály tanulóinak 50%-a beadta a jelentkezését A tanórán kívüli délutáni foglalkozások indításának minimum létszáma Sportkör esetén 8 fő Szakkör esetén 8 fő 9. Az iskolából a tanuló távolmaradásának igazolása 9.1 Iskolai mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb igazolást az üzenő füzetbe kell jegyeztetni. A szülő gyermekének nagyon indokolt esetben, egy tanévben összesen három nap távolmaradási engedélyt kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezt meghaladó időtartamról az igazgató dönt, és erről tájékoztatja a szülőt. Hosszabb hiányzást csak orvos dokumentálhat, mely igazolást a szülőnek is alá kell írnia. A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult. A mulasztás igazolható: a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. a tanuló beteg volt és az megfelelően igazolta, a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Ha a szülőt nem érjük el, a gyermeket lehetőség szerint el kell különíteni a többiektől. Előzetes értesítés után, ha nincs igazolás a gyermeket, haza kell küldeni. Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, megérkezésük napján. Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás igazolatlanságán felül is súlyos vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után. A tanuló által vállalt választható órákról, szakköri foglalkozásokról, való hiányzásra is a fentiek érvényesek. Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik ezt igazolnia kell. Késés esetén a mulasztás igazolására meghatározott eljárást kell alkalmazni. A késések idejét össze kell adni, s ha az eléri a 45 percet, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. 9.2 Az iskolai hiányzás következményei: Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben meghatározott mértéket: a 250 órát illetve: az adott tantárgy tanítási óráinak 30 %-át. A nevelőtestület azonban mérlegelve az összes körülményt dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét. Ha a tanuló az iskolai tanítási óráról, és a számára előírt kötelező foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha: 8

9 - A szülő írásban kérte és a házirendben szabályozottak szerint erre engedélyt kapott. - A tanuló beteg volt és azt az újbóli iskolába jövetel napján orvosi igazolással igazolja. - A tanulót hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott iskolába jönni. Minden más esetben, ha a tanuló távol marad az iskolából, és azt nem igazolja hiányzása igazolatlannak minősül. Az igazolatlan hiányzás esetén a következő intézkedések tesszük: - Az első alkalommal történő igazolatlan hiányzás esetén értesítjük a szülőt és a gyermekjóléti szolgálatot. - Ha a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 10 órát értesítjük a Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalát, a Gyermekjóléti Szolgálatot és a Füzesabonyi Járási Hivatal Hatósági Osztályát. - Ha a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 30 órát, a mulasztásról tájékoztatjuk az általános szabálysértési hatóságot, a Füzesabonyi Járási Hivatal Hatósági Osztályát és a Gyermekjóléti Szolgálatot. - a Ha a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát, haladéktalanul értesítjük a jegyzőt és a Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát, és a Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalát. 10. Évfolyamismétlés, javítóvizsga, osztályozó vizsga, pótló vizsga Osztályozó vizsgára jelentkezni az iskola igazgatójához benyújtott írásbeli kérelemmel lehet. A tanuló az első évfolyamon továbbra is csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. A 2-8. évfolyamon évfolyamismétlésre kell kötelezni mindazokat a diákokat, akik az előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítették, vagy a megengedettnél többet hiányoztak. Javítóvizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki valamely tárgyból az év végén, vagy az osztályozó vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. A tanuló javító vizsgát tehet, ha legfeljebb három tárgyból kapott elégtelen osztályzatot. A félévi és tanév végi osztályzat megállapításához, illetve a magasabb évfolyamba történő lépéshez a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; az iskola igazgatója engedélyezte, hogy 1 vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át eléri az igazolt és igazolatlan hiányzási órák száma, és a nevelőtestület - az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet. Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: Első félévben: a magántanulók, és a megengedettnél többet hiányzók esetében a félévi osztályozó értekezletet követő öt munkanapon belül. 9

10 Tanév végén : a magántanulók, és a megengedettnél többet hiányzók és a 8. osztályos továbbtanulók esetében az év végi osztályozó értekezletet követő öt munkanapon belüli időpontban. Egyéb esetben augusztus ig terjedő időszakban a javítóvizsgák idejével azonos időpontban. Az osztályozó vizsga anyaga évfolyamonként és tantárgyanként megegyezik az érvényben lévő tanterv követelményeivel. Ha a tanuló a tanítási év végén minden körülményt mérlegelve nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 11. Az iskolai tanulók munkájának elismerése A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő tantárgyi követelményeket. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. 12. Szöveges értékelés, és a tanulóknak adható osztályzatok 12.1 Szöveges értékelés A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a következők szerint történik: Az 1. évfolyamon félévkor és tanév végén, valamint a 2. évfolyamon félévkor minden tantárgy esetében szöveges értékelést alkalmazunk. Ezen osztályok tanulóinak a megadott időszak végén félévkor, az üzenő füzetébe illetve év végén a bizonyítványába bejegyzésre kerül, hogy a tanuló a tantervi követelményeket: - kiválóan teljesített - jól teljesített - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra szorul, illetve, hogy melyik tantárgyból érdemel dicséretet, vagy melyik tantárgyból volt gyenge a teljesítménye. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, a haladását, akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. 10

11 12.2. Érdemjeggyel, osztályzattal történő értékelés 2. évfolyamon tanév végén, illetve 3. és 4. évfolyamon félévkor és tanév végén a tanulók eredményét osztályzattal, a tanév közbeni munkáját érdemjeggyel minősítjük évfolyamon a tanulók teljesítményét minden tantárgyból évközben érdemjegyekkel, félévkor és a tanév végén osztályzattal minősítjük. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Az integrált tantárgyi modulokat az adott tantárgy követelményeivel együtt tanév közben érdemjeggyel, tanév végén a tantárggyal együtt egy osztályzattal minősítjük. Az önálló tantárgyként megjelenő modulokat (etika) tanév közben érdemjeggyel és végén osztályzattal minősítjük Osztályzatok meghatározása a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül 5 jeles tudja alkalmazni 4 jó a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni 3 közepes a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja 2 elégséges alkalmazni a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja 1 elégtelen alkalmazni 13.Tanulói felmentés, mentesítés rendje Felmentés adott tárgy( tantárgyak) tanulása alól, mentesítés adott tárgy,(tananyagrész )értékelése és minősítése alól: a szülőnek írásban kérelmet kell benyújtani az iskola igazgatójához, melyben meg kell jelölni a felmentés, illetve mentesítési indokát, és csatolni kell az orvos, illetve az illetékes szakértői bizottság javaslatát, az igazgató a kérvényt 15 napon belül elbírálja, döntéséről a szülőt írásban tájékoztatja. A tanuló felmenthető az iskola foglalkozásainak látogatása alól: - ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérése alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló egyénileg készül fel, - ha egészségügyi, vagy egyéb szakéretői vélemény az iskola foglalkozásainak látogatása alóli felmentést javasolja. Ez utóbbi esetben az iskola a jogszabályban előírt módon gondoskodik a tanuló osztályozó vizsgára történő felkészítéséről. A tanuló mentesíthető egyes tantárgyak követelményeinek teljesítése, illetve értékelése alól: 11

12 - ha a tanuló egyéni adottsága vagy sajátos helyzete alapján mentesítették a készségtárgyak tanulása alól. - ha a tanulónál szakértői vizsgálat alapján dislexia, discalculia, illetve disgrafia vagy egyéb tanulási probléma esete áll fenn, az érvényes szabályozásnak megfelelően mentesíthető az adott tantárgyak (olvasás, írás, idegen nyelv matematika) értékelése alól. A tanulónak ezekben az esetekben a mentesítésből következően az előírt követelmények teljesítése alól mentesül, de a tanórák látogatása alól nem kaphat felmentést, azon részt vesz és egyéni haladási ütemben sajátítja el az ismereteket. A mentesített tanulók az adott tantárgyból és tananyagrészből évközben érdemjegyet, félévkor és év végén osztályzatot nem kapnak. A felmentés vagy mentesítés tényét az iskola igazgatója megfelelő indoklással írásban, alakszerű határozatban rögzíti, melynek egy példányát megküldi a szülőnek (gondviselőnek), másik példányát az iskola irattárába helyezi. A felmentés idejét és tárgyát az osztályozó napló megjegyzés rovatába az osztályfőnöknek be kell jegyeznie. Az SNI tanulók szakvéleményében szereplő tantárgyi és tananyagrész mentesítés esetén szóbeli értékelést adunk félévkor és év végén. 14. Az iskola tisztségviselői A hetesek az iskola tisztségviselői, akik a házirend biztosítása érdekében felelősségteljes szolgálatot látnak el, a hetenkénti ill. a naponkénti beosztásban a kijelölt területen. Munkájuk zavarása, utasításaik megszegése vétségnek minősül. Az osztályfőnök minden héten két tanulót bíz meg a hetesi feladatok ellátásával, nevüket az osztálynaplóba bejegyzi A hetes kötelességei Felügyel a házirend osztályteremben való betartására. Jelenti az igazgatónak vagy helyettesének, ha a tanteremben 5 perccel a becsengetés után nincs pedagógus. Biztosítja a tanítás feltételeit, minden szünetben letörli a táblát, krétáról gondoskodik, szellőztet. Minden óra elején jelentést tesz. Azonnal jelenti a tanítás előtt és szünetben történő rendbontást, kár okozást. Folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnökét a hét eseményeiről. Gondoskodik az utolsó órát tartó pedagógussal együtt - a tanterem tisztaságáról és rendjéről (szemét összeszedése, székek felhelyezése a padra, tábla tisztítása, ablakok zárása, lámpák leoltása, terem, szekrény bezárása) Hiányzása esetén az osztálynévsorban következő tanuló látja el a hetesi feladatokat. 15. Magatartás minősítése,tartalma A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 1-8 évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2), érdemjegyeket illetve osztályzatokat alkalmazzuk. 12

13 Az 1-8 évfolyamot a tanuló magatartását az osztálytanítóink illetve, az osztályfőnökeink az érdemjegyek, az osztály javaslata és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. Az iskolában a magatartás értékelésének, és minősítésének követelményei a következők: Példás (5) az a tanuló, aki: a házirendet betartja; tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik kötelességtudó, feladatait teljesíti; önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; tisztelettudó; társaival, nevelőivel a felnőttekkel szemben udvariasan előzékenyen, segítőkészen viselkedik; az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; óvja és védi az iskola felszerelését a környezetet; nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; Jó (4) az a tanuló, aki: a házirendet betartja; tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; nincs írásbeli intője vagy megrovása; Változó (3) az a tanuló, aki: az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül; feladatait nem, teljesíti minden esetben; előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; igazolatlanul mulasztott; osztályfőnöki intője van. Rossz (2) az a tanuló, aki: a házirend előírásait sorozatosan megsérti; feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést oktatást akadályozza; több alkalommal igazolatlanul mulaszt; több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokú büntetése. 13

14 16. Szorgalom minősítése, tartalma A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az 1-8 évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2), érdemjegyeket illetve osztályzatokat alkalmazzuk. Az 1-8 évfolyamon a tanulók szorgalmát az osztálytanítóink illetve, az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek, az osztály javaslata és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. Az iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: Példás (5) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; munkavégzése pontos, megbízható; a tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatokat is, és azokat elvégzi; a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. Jó (4) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; rendszeresen megbízhatóan dolgozik; a tanórákon többnyire aktív; többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson, vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; taneszközei tiszták, rendesek; Változó (3) az a tanuló, akinek: a tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől; tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. Hanyag (2) az a tanuló, aki: képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; feladatait folyamatosan nem végzi el; felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 17. Az írásos dicséretek formái: - Tanítói, tanári, nevelői, szaktanári dicséret, - Osztályfőnöki dicséret, 14

15 - Igazgatóhelyettesi dicséret, - Igazgatói dicséret, - Nevelőtestületi dicséret Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét az osztálynaplóba és a bizonyítványba be kell vezetni. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró 8. osztályos esetén a ballagási ünnepély nyilvánossága előtt, oklevéllel is elismeri az iskola. 18. A jutalmak formái: könyvjutalom, tárgyjutalom, oklevél. pénzjutalom (alapítványi) 18.1 Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért: kiemelkedő tanulmányi eredmény példamutató szorgalom versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel az iskola érdekében végzett tevékenység kiemelkedő sporttevékenység 19. A tanuló fegyelmi felelőssége Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 19.1 Fegyelmező intézkedések Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszeginem méltó magatartást tanúsít, elkésik a tanítási óráról stb.- fegyelmező intézkedésben részesítendő. A fegyelmező intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetbe, osztálynaplóba is be kell írni. Az iskolai fegyelmező intézkedések formái: tanítói, szaktanári, figyelmeztetés napközis nevelői figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetés; intés, megrovás igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elvét érvényre juttatjuk. Azonban a tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni. 15

16 Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: - az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; - az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; - a szándékos károkozás; - az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; - ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek A tanulóra vonatkozó fegyelmi eljárás, fegyelmi büntetés Az a tanuló, aki a munkarendre, a tanításra, a tanórán kívüli foglalkozásra, rendezvényekre vonatkozó szabályokat súlyosan megszegi, vagy szándékos kárt okoz, fegyelmi büntetésben részesül. A fegyelmi büntetés fegyelmi eljárás keretében hozható meg. A fegyelmi eljárás lefolytatását a tanuló osztályfőnöke, szaktanára, foglalkozást tartó nevelője kezdeményezheti az igazgatóhelyetteshez írásban benyújtott indokok felsorolásával. A fegyelmi tárgyalást megfelelő indok esetén az igazgatóhelyettes hívja össze, a fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzi meg. A fegyelmi tárgyalás időpontjáról a szülő és a tanuló írásban értesítést kap. A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi bizottság vezeti le, melynek tagjai: a fegyelmi tárgyalást kezdeményező tanár, osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, diákszervezetet segítő tanár, igazgatóhelyettes, osztálybizalmi, diáktanács elnöke. A fegyelmi határozatot az igazgatóhelyettes írásba foglalja, és egy példányát a szülőnek átnyújtja. Iskolagyűlésen a kiszabott büntetésekről a tanulóközösséget a diáktanács elnöke tájékoztatja. Tanköteles tanulóra kiszabható büntetések: A köznevelési törvény alapján fegyelmi büntetések a következők: - Megrovás, - Szigorú megrovás, A kötelességek rendkívüli, vagy az ismétlődő vétkes és súlyos megszegése esetén eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától kizárás az iskolából. Az iskolai fegyelmi büntetések kiszabásánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe véve járunk el. 20. Diákönkormányzat 20.1 Az iskolai diákönkormányzat, saját szervezeti és működési szabályzat szerint működik Szervezett formában (diákönkormányzat) véleményt mondhat minden diák az iskola életével kapcsolatos kérdésekről Iskolánkban a diákönkormányzat kötelező véleménynyilvánítási joggal rendelkezik A diákközgyűlést, a tanulókat érintő döntésekről rendszeresen és alkalomszerűen is tájékoztatni kell. A félévenként összehívott diákközgyűlés jogosult arra, hogy a tanulókat érintő döntésekről tájékoztassa a tanulókat Az iskola bármely tanulója, közössége jogosult arra, hogy az őket érintő döntésekkel szemben jogorvoslattal éljen A diákönkormányzathoz lehet panaszt bejelenteni (szóban, vagy írásban). 16

17 20.7 A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt, a tanítás nélküli munkanap programjáról A diák-önkormányzati nap időpontját és programját a DÖK éves munkatervében kell meghatározni. A nevelőtestület az iskolai munkaterv részét képező DÖK munkaterv elfogadására során mond véleményt költségeit a DÖK, és a szülők közössége a rendezvények bevételéből közösen biztosítják A DÖK-nap programjának megszervezésében és lebonyolításában a nevelőtestület a DÖK vezető tanár felkérése alapján közreműködik. 21. Étkezés rendje A kulturált és nyugodt étkezés érdekében az étkezési időpontokat és szabályokat be kell tartani. Ezeket az osztályfőnökök és a napközis nevelők ismertetik veled minden tanév elején az ebédet 12 és között fogyaszthatod el tanári felügyelettel. A napközisek és az iskolában étkezők csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak az ebédlőben. Ha nincs nevelő az étkezőben, tanuló nem mehet be oda. Étkezés befejeztével csak a felügyelő nevelő engedélyével hagyhatja el a diák az ebédlőt Az ebédlőbe táskát, kabátot nem lehet bevinni, azt a folyosói tárolóban-fogason kell hagyni Étkezés előtt minden esetben kezet kell mosni! 21.4 Az ebédet az étteremben kell elfogyasztani, kihozni az étteremből nem szabad 21.5 Az étkezés befejeztével az átjáró ajtót be kell zárni. 22. A gyermekek, tanulók öltöztetésével kapcsolatos szabályok, egyéb rendelkezések 22.1 Az iskolába mindig tiszta ruhában, ápoltan kell megjelenni. Kerülni kell a feltűnő, másokat irritáló öltözködést Testnevelési órán tiszta tornacipőben, tornaruhában, vagy sportmelegítőben kell részt venned. Iskolai ünnepségeken ünnepi ruhában kell megjelenni Az iskolába csak a szükséges tanszereket szabad magatokkal hozni. Tilos kést, öngyújtót és minden más olyan eszközt hozni, amivel egymás testi épségét veszélyeztetitek. Az iskolába hozott értékekért (mobiltelefon, ékszerek stb.) az iskola nem vállal felelősséget. A mobiltelefont a tanítási idő alatt szünetekben is kikapcsolt állapotban kell tartani. Ennek megszegése esetén a tanárnak jogában áll a telefont elvenni, és azt a titkárságon leadni, amíg a szülő érte nem jön Az iskola területén tilos a hanghordozók használata a tanítási idő alatt a tanórákon és a szünetekben egyaránt. Tilos a hang- és képrögzítés Az iskolába tökmagot, napraforgómagot, energiaitalt, szeszes italt hozni, dohányozni, az órákon rágógumit rágni szigorúan tilos Tilos az iskola épületében a baleset elkerülése érdekében szaladgálni és másokat a közlekedésben akadályozni Tűz esetén az épületet a pedagógusok irányításával fegyelmezetten kell elhagyni A tanuló köteles a folyosón, lépcsőn haladó felnőtteket előzékenyen magatartással és tisztelettel köszönteni Az iskolába plakátokat kifüggeszteni kizárólag erre kijelölt helyen, csak előzetes engedélyezés után az igazgató vagy helyettesének engedélyével szabad A tanuló szülői engedéllyel mobiltelefont hozhat az iskolába, amelyet a tanítási óra ideje alatt köteles néma üzemmódra állítani, vagy kikapcsolni. Ellenkező esetben a nevelő azt elveheti és csak a tanítási idő végén adja vissza. 17

18 22.11 A mosdókat rendeltetésszerűen, kulturáltan kell használni. Ha ennek ellenkezője tapasztalható, jelenteni kell az ügyeletes nevelőnek Az iskola épülete tanítási idő alatt csak az osztályfőnök, vagy az órát tartó nevelő tudtával és előzetes engedélyével hagyható el Ha hiányzás vagy egyéb okok miatt nem tud készülni a gyermek tanórára, azt óra elején jelentenie kell a nevelőjének Az iskolai foglalkozásokat megelőzően és az óraközi szünetekben nem fogyasztható energia ital Táplálkozni egészségesen kell, csipeszt az iskolába hozni nem kell A tanuló által az iskolába behozott minden olyan személyes tárgyért - eszközért, amely nem szükséges az iskolai munkához pl. telefon, MP3 lejátszó, aranylánc, pénz stb. megőrzését, elvesztése esetén a felelősséget intézményünk nem vállalja fel. 23. Vagyonvédelem 23.1 Az iskola pedagógusai, tanulói és technikai alkalmazottai kötelesek az intézmény vagyontárgyainak; a foglalkozások, illetve az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni Használaton kívüli helyiségeket, szekrényeket mindig zárva kell tartani A tantermek zárásáról óraközi szünetekben, az utolsó óra, illetve tanórán kívül foglalkozás napközi és iskolaotthon befejeztével a pedagógus gondoskodik Az iskolaépület zárását-nyitását a riasztóberendezés kezelését az arra kijelölt dolgozó végezheti ill. köteles ellátni Bármely személy, aki az iskolának gondatlanságból, vagy jogellenesen kárt okoz, a kár köteles megtéríteni A délutáni foglalkozások nyugalmának érdekében az iskolát 14óra 00 perctől, 15óra 30 percig zárva tarjuk. Ezen időszak alatt a szülők és az iskolába érkezők csengetéssel jelezve juthatnak be és intézhetik el ügyeiket. 24. A tanuló anyagi felelőssége 24.1 Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz a kár értékének megállapítása után a kárt a gondviselőnek meg kell térítenie Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről az igazgató javaslatára a tantestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad. 25. Balesetvédelem 18

19 25.1 Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Ismertetni kell számukra az óvó védő rendszabályokat (Házirend 1.sz melléklet) alapján. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola balesetés munkavédelmi felelősének irányításával. Az oktatás megtartását az osztálynaplóba be kell jegyezni A számítástechnika,fizika, kémia, technika és a testnevelési foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak az oktatás megtartását az osztálynaplóba be kell jegyezni Az iskolán kívül megtartott foglalkozások, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, nyári tábor, osztálykirándulás, és a különböző versenyek előtt balesetvédelmi oktatást kell tartani A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 26. Térítési díj fizetése 26.1 Térítési díjat kell fizetni az iskola következő szolgáltatásaiért: - étkezés igénybevétele, - termek, eszközök használatba vétele idegenek részére Intézményünkben térítési díjat kell fizetni mindazon tanórán kívüli foglalkozás és egyéb pedagógiai szolgáltatás igénybevételéért, amelynek finanszírozását a fenntartó nem vállalja, de az iskola ezen szolgáltatásai a helyi szükségleteket elégítik ki Az étkeztetés igénybevétele az ellátást igénylő kérelmére történik. A kérelmet írásban az intézmény vezetőjének kell benyújtani a tanév elején. A kérelem egy tanévre szól A Gyermekvédelmi törvény 148. hatálya alá tartozó igénylőket normatív kedvezmény illeti meg, melynek mértéke a térítési díj %-a. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolásokat be kell nyújtani az iskolához Az étkezési díjat minden hónap 10-ét követő első és második munkanapjáig az iskolatitkárnál 8-16 h-ig készpénzben kell befizetni A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulóknál a kedvezményt évente felül kell vizsgálni Amennyiben a tanuló az étkezési díjat határidőre nem fizeti be, másnaptól nem étkezhet amíg a tartozását nem egyenlíti ki A túlfizetések rendezése a következő havi díjfizetésnél történik Az étkezésről végleges lemondást a szülő írásban kérheti. Az étkezés a bejelentéstől számított második naptól szüneteltethető Ha iskolás tanuló beteg lesz a szülőnek azonnal - a következő naptól kezdődően - le kell mondania az étkezést a hiányzás időtartamára Az osztály életével kapcsolatos pénzügyekrõl a szülők állapodnak meg év elején, és 19

20 ők kezelik. 27. Hivatalos ügyek intézésének rendje 27.1 A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva Tanulók az iskolatitkárt, a szokásos napi ügyek intézése miatt, az óraközi szünetekben illetve az előre egyeztetett időben, vagy a tanítási órák után kereshetik fel. 28. A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás tulajdonjogára vonatkozó szabály A tanulók tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon, a. szabadidős tevékenység ideje alatt előállított alkotásai tulajdonjogára az iskola nem tart igény. A tanulók ezeket az alkotásokat hazavihetik. Amennyiben az iskola helyiségei dekorációjához felhasználásra kerülnek- ehhez az érintett tanuló beleegyezését kell kérjük -, a tanulói jogviszony megszűnése után - kérelemre - a tanuló részére visszaadjuk. 29. A szülők tájékoztatása A szülőket tájékoztatni kell: - a térítési díj befizetésére vonatkozó aktuális rendelkezésekről (írásban: osztályfőnök) - a szociális támogatás megállapításáról (írásban: igazgató) - napközibe való felvételi kérelem benyújtásáról (igazgató: írásban) - következő tanévre szóló tankönyv- és taneszközlistáról (írásban: igazgató) - a tanév során megvalósuló kompetenciamérés, ennek szülői tájékoztató és információkérő dokumentuma (írásban: Oktatási Hivatal) Kapcsolat a szülőkkel - Évente két alkalommal szülői értekezletet tartunk, melyre a tanulók ellenőrző könyvén keresztül időben küldünk meghívót. - A szaktanárokkal, osztályfőnökkel, napközis nevelőkkel, az iskola vezetőségével a fogadóórán is találkozhatnak a szülők. Ezek pontos idejéről a tanulói üzenőfüzet ad tájékoztatást. - A nevelőtestület tagjaival, az iskola vezetőségének tagjaival előre egyeztetett időpontban személyesen megbeszélést kezdeményezhetnek a szülők. - Évente egy alkalommal nyílt napot tartunk. 30. A bizonyítvány 20

21 A bizonyítvány a tanuló egész éves teljesítményének minősítéseit tartalmazza A bizonyítványt a tanuló az ünnepélyes tanévzárón kapja kézhez, és az új tanév kezdetén, az első tanítási napon adja vissza osztályfőnökének. A javítóvizsgára kötelezett tanulók a javítóvizsga első napján adják le bizonyítványukat. A bizonyítványba rögzíteni kell az iskolából való kimaradás tényét is. Az elveszett bizonyítvány díja: az igazgatási díj összege az elkészítés évének első munkanapján érvényes kötelező legkisebb munkabér 10 %-a. Az igazgatási díjat az iskola által meghatározott módon és számlára kell befizetni. 31. Záró rendelkezések Jelen házirendet az igazgató javaslatára a nevelőtestület március 25-i ülésén elfogadta. A Diákönkormányzat és a Szülői Szervezet egyetértésével a fenntartó elfogadását követően lépett hatályba. A Házirend nyilvános, egy- egy példánya az iskolában, a tanáriban, az igazgatói és igazgatóhelyettesi irodában bárki számára hozzáférhető. A házirend rövidített formája minden osztályteremben kifüggesztésre kerül. A Házirend olvasható az iskola honlapján: A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül. 21

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Körösladány 2014. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Házirend Körösladány A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető Érvényesség kezdete

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 2013. Házirend Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 1. Bevezető 1.1. A köznevelésről szóló törvény 25. előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK P E T Ő F I S Á N D O R G I M N Á Z I U M HÁZIREND KÉSZÍTETTE: ENDRŐDI GÁBOR IGAZGATÓ, 2010. 02. 26. JÓVÁHAGYVA: A 29. OLDALON TARTALOM AZ INTÉZMÉNY ADATAI 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A HÁZIREND HATÁLYA

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. OM 034993 GAZDAGRÉT-TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Grundschule in Gazdagrét 1118 BUDAPEST, Törökugrató u. 15. sz. JE Készítette: az iskola nevelőtestülete Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. A

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Érvényes: 2013. szeptember 1-től Elfogadó határozat A házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat és a szülői

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Preambulum A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak és pedagógusainak munkáját, iskolához

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607 2013 HÁZIREND EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607 Házirend I. Bevezető 1. A Köznevelési törvény 25. -nak előírása értelmében az iskola belső életével kapcsolatos

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben