BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013."

Átírás

1 BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai 1.6. A házirend nyilvánosságra hozatala 2. AZ INÉTZMÉNY ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK ELÉRHETŐSÉGE 3. A BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJÉNEK TARTALMA 3.1. Bevezető rendelkezések 3.2. Általános rendelkezések 3.3. A jogok gyakorlásával kapcsolatos általános szabályok Tanulói jog Különleges gondozáshoz való jog Szülői jog Pedagógusi alkalmazotti jogok 4. A KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4.1. Alapvető tanulói kötelességek 4.2. A szülői kötelességek 4.3. Pedagógusi-alkalmazotti kötelezettségek 5. AZ ISKOLAI ÉLET ÉS MUNKAREND TOVÁBBI KIEMELT SZABÁLYAI 5.1. A tanulók felvétele A beiratkozással kapcsolatos előírások A magasabb évfolyamra történő felvétellel kapcsolatos előírások A tanulói jogviszony megszűnése 5.2. Mulasztások igazolása, távolmaradási -, távozási engedélyek Iskolából történő igazolatlan távozásra vonatkozó előírások Késés 5.3. Munkarend, munkaidő Az iskola nyitva tartása A tanév rendje 2

3 A tanórai és egyéb foglalkozások rendje Az iskolai tanulói munkarend 5.4. Az iskolai számonkérések követelményei, formái A tanuló magatartásértékelésének szempontjai, követelményei és formái A tanuló szorgalomértékelésének szempontjai, követelményei és formái A tanuló tantárgyi teljesítményének értékelési rendszere, minősítési formái A magasabb évfolyamba lépés feltételei Az osztályozóvizsgára jelentkezés módja 5.5. Jutalmazás Az egyéni elismerés, jutalmazás formái, fokozatai Kiemelkedő tanulmányi munkáért, szorgalomért, magatartásért, közösségi valamint kulturális tevékenységért Kiemelkedő tanulmányi, művészeti, sport versenyeredményért Csoportos jutalmazási formák 5.6. Fegyelmező intézkedések elvei, formái Fegyelmi eljárás Az anyagi felelősség vállalásának rendje 6. EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET, INTÉZMÉNYI VÉDŐ ÓVÓ RENDSZABÁLYOK, BALESETMEGELŐZÉS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS 6.1. Egészségügyi felügyelet 6.2. Intézményi védő óvó rendszabályok, baleset megelőzés 6.3. Egészséges életmódra vonatkozó szabályok 7. KEDVEZMÉNYEK, SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK 7.1. Étkezési díjbefizetés szabályai 7.2. A szociális támogatások megállapításának és felosztásának rendje 8. LEGITIMÁCIÓ 9. MELLÉKLETEK 3

4 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A Bácskai Általános Iskola házirendje tartalmazza az intézményhasználattal kapcsolatos jogokat és kötelességeket, az intézményi élettel és munkarenddel kapcsolatos szabályokat. A házirendet az iskola igazgatója a évi CXC. törvény alapján, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján készítette el. A házirend az alkalmazotti közösség, a diákönkormányzat és a szülői közösség egyetértésével, a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása, az intézménnyel jogviszonyban álló valamennyi gyermekre, szülőre, közalkalmazottra, látogatóra nézve kötelező A házirend célja Intézményünk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amelyek az intézmény törvényes működését, a harmonikus nevelőmunka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják A házirend feladata A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény: törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával, közösségi életének szervezését, a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásának formáit, kereteit, a Bácskai Általános Iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok megvalósítását, a nevelő munkájának maradéktalan ellátását, szabályozzák a gyermekek, tanulók, pedagógusok, technikai segítők egymással való kapcsolatát, a törvényi, fenntartói és intézményi magatartásfegyelem normáinak betartását, kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és kollektív jogok érvényesítését A házirend jogi és egyéb forrásai A hatályos jogszabályi háttér. Az intézmény korábbi házirendje. Az intézmény Pedagógiai Programja. Az intézményi nevelési hagyományok és célkitűzések. 4

5 1.4. A házirend hatálya A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló valamennyi személyre vonatkozik, a házirend betartása kötelező a Bácskai Általános Iskola épületeiben és a hozzá tartozó közvetlen területeken, továbbá az intézmény által szervezett intézményi és intézményen kívüli rendezvényeken, programokon, a házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az intézmény ellátja az intézményegységekbe járó gyermekek, tanulók nevelését és felügyeletét A házirend felülvizsgálati szabályai Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha jogszabályi változások következnek be. A házirend módosítását az érintettek közül bármely fél kezdeményezheti, ha az a közösség 20 % - ának támogatását élvezi. A módosítási javaslatot írásban meg kell indokolni. A vitatott kérdést és annak módosítását a legitimációban érintetteknek 30 napon belül tárgyalnia kell. Vitás esetben, ha nem születik megoldás, akkor 3 fős bizottságot kell létrehozni a kérdések végleges rendezésére. A bizottság tagjait az igazgató jelöli ki. A házirend érvényesülését folyamatosan ellenőrzi az igazgató, a tagintézmények nevelőtestületei és a diákönkormányzat A házirend nyilvánosságra hozatala A házirendet az alábbi helyeken kell jól láthatóan kifüggeszteni vagy elérhetővé tenni: a nevelői szobákban, az iskola irattárában, a tagintézmények iskolatitkári irodájában, az intézmény igazgatójánál. A házirendet minden tanév elején, illetve módosítást követően ismertetni kell. 2. AZ INÉTZMÉNY ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK ELÉRHETŐSÉGE Tagintézmény neve Címe Telefonszáma Bácskai Általános Iskola 6453 Bácsbokod, Hősök tere 3. 79/ Moholy Nagy László Tagintézmény 6454 Bácsborsód, Szabadság tér 10 79/ Bácsborsód 12. Katymári Tagintézmény 6455 Katymár, Szt. István király u / Tataházi Tagintézmény 6451 Tataháza, Rákóczi Ferenc u /

6 3. A BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJÉNEK TARTALMA 3.1. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola egyik alapdokumentuma. Azzal a szándékkal fogalmaztuk meg, hogy az egyértelmű szabályok megteremtsék mindenki számára a nyugodt nevelő oktató munka, az eredményes tanulás, a jó iskolai légkör feltételeit. Hatálya kiterjed iskolánk tanulóira, a szülőkre, pedagógusokra, technikai dolgozókra és minden, az intézménnyel jogviszonyban álló személyre. Betartása kötelező a Bácskai Általános Iskola iskolai használatban lévő épületrészeiben, udvarán, sportpályáján, továbbá az intézmény épületén kívül tartott, az iskolához kötődő, tanulócsoportot érintő rendezvényen, programon, beleértve az iskolai programok különböző helyszínei közötti közlekedést is, pl.: osztálykirándulás, sportnap, diákönkormányzati nap, bálok, osztályközösség által szervezett rendezvények, stb 3.2. Általános rendelkezések A házirend elfogadásakor az érintett Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. Az iskolai diákjogok érvényesítéséhez a tanulók nagyobb közösségének tekintendő a tanulói létszám 1/3 át meghaladó érintett közösség. A szülői szervezet érdekképviseleti jogának gyakorlása szempontjából a tanulók nagyobb csoportja alatt az érintett közösség felénél nagyobb létszám értendő. Jogszabályi változást követően vagy helyi kezdeményezésre a házirend a tanulók nagyobb közössége, a Szülői Munkaközösség többségi véleménye, valamint a nevelőtestület többségi támogatására, írásbeli kérelemre, felülvizsgálatra kerül. A házirend helyi szabályainak betartását, szerepét az iskolai élet szabályozásában tanévzáró értekezleten, évente a nevelőtestület elemzi. A házirendet minden érintettel ismertetni kell, amelynek időpontja az első tanítási nap, illetve módosítás esetén a hatálybalépést követő munkanap. A házirend az intézmény folyosóján kifüggesztésre kerül A jogok gyakorlásával kapcsolatos általános szabályok Tanulói jog, hogy: 1. Hozzájusson a jogainak gyakorlásához nélkülözhetetlen információkhoz, tájékoztatást kapjon a jogainak gyakorlásához szükséges eljárásokról. 2. A személyes tulajdonhoz való jogát, családi életének bizalmas információit, leveleinek titkosságához való jogát mindenki tiszteletben tartsa. 6

7 3. A pedagógusok és az iskola dolgozói a tanulóról szerzett, rájuk bízott információkat, személyes adatait, ha annak taralma biztonságát nem veszélyezteti, bizalmasan kezeljék, hivatalos intézményi adatszolgáltatásnál, tájékoztatásnál és a jogszabályban előírt adatoknál többet az intézmény senkivel se közöljön. 4. Joga van öltözetének, hajviseletének szabad megválasztására mindaddig, míg az mások jó ízlését nem sérti, valamint a balesetvédelmi előírásoknak megfelel. Kivétel ez alól az iskolai ünnepélyeken való megjelenés, amikor kötelező a sötét alj, nadrág, illetve fehér ing, blúz viselete. 5. Az iskola, az intézmény valamennyi dolgozója, illetve valamennyi diáktárs tartsa tiszteletben a tanuló lelkiismereti, vallási meggyőződését. 6. Életkornak megfelelően napközi otthoni ellátásban részesüljön. 7. A tanuló jogosult az óraközi szünet teljes időtartamát pihenésre, étkezésre, játékra, a következő tanórára való felkészülésre fordítani. 8. Családjának anyagi helyzetétől függően szüleinek vagy osztályfőnökének kezdeményezésére kérelmezhessen szociális támogatást. 9. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 10. Részt vegyen a diákönkormányzat tevékenységében, a diákközgyűléseken és ott a diákönkormányzat működésével, valamint a tanulói jogok érvényesülésével, az érvényben lévő házirenddel kapcsolatban véleményt nyilváníthasson, javaslatot tehessen. A tanulók nagyobb közössége támogatásával kezdeményezhesse a rendkívüli diákközgyűlés összehívását. 11. Választó és választható legyen a diákönkormányzat vezetőségébe, véleménye meghallgatásra kerüljön a diákönkormányzat működési rendjének, éves programjának kialakításakor. A jelölés, a választás szabályainak betartásával döntsön a diákönkormányzatot patronáló felnőtt személyéről. 12. Javaslattal éljen a diákönkormányzati nap programjára. 13. Diákönkormányzati képviselője útján véleményt mondjon, javaslatokat tegyen az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben. Jogainak érvényesítése érdekében a diákönkormányzat elnöke, a diákönkormányzatot patronáló felnőtt jogosult eljárni. 14. A diákönkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása az iskolavezető feladata. 15. Problémás ügyeivel tanítóit, szaktanárait, osztályfőnökét, a gyermek és ifjúságvédelmi felelőst, az iskola, illetve a szülői munkaközösség vezetőjét megkeresse. 16. Írásos panasz, bejelentés, észrevétel esetén a címzett a bejelentés tényszerűségét 5 tanítási napon belül kivizsgálja, szükség esetén vizsgálatot, eljárást indít, illetve írásos választ ad. 17. Az érintett emberi méltóságának tiszteletben tartásával véleményt nyilváníthasson a pedagógusok munkájáról, az iskola működéséről. 7

8 18. Vétség elkövetése esetén alátámasztott érvekkel védekezzen, továbbá hogy védelmével a diákönkormányzat vezetőjét, képviselőjét, tanulótársát, illetve felnőttet bízzon meg. 19. Vitás ügy elrendezése céljából békéltető fórum összehívását kezdeményezheti. 20. A kötelező és választható tantárgyakon kívül szakkörökbe, sportkörökbe, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokra, időszakos korrepetálásra járjon, és ezek működését kezdeményezze. 21. Az iskola nyitva tartásán túli időszakban felnőtt felügyelet mellett részt vegyen az intézmény által szervezett rendezvényeken. 22. Dolgozatai, témazárói megírása előtt annak időpontjáról egy héttel korábban értesüljön (dolgozatnak minősül minden olyan számonkérés, amely három, vagy annál több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi), azt kijavítva az elért eredményekről tizenkettő tanítási napon belül tudomást szerezzen. Késedelmes kiosztás esetén az osztályfőnök közreműködését kérve a tanuló választhat, hogy elfogadja e az így kapott érdemjegyet. Az így meghiúsult dolgozatot a tanuló nem köteles pótolni. 23. Egy tanítási napon 2 dolgozatnál, témazárónál többet ne írjon. 24. Hétvégén, évközi szünetekben házi feladatot csak abban az esetben készítsen, ha az adott tantárgy pénteket követően hétfőre esik. 25. Osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről azonnal értesüljön. 26. A bizonyítvány átvételét követően tizenöt napon belül szüleinek aláírásával kérheti, hogy a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tegye. 27. A szülő aláírásával benyújtott kérelem alapján a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig tudásáról független vizsgabizottság előtt adjon számot. 28. A település könyvtárát nyitva tartási időben, térítésmentesen, kölcsönzés, helyben olvasás, internetes ismeretszerzés céljára igénybe vegye. 29. Az iskolai sportfoglalkozások, házi versenyek indításával kapcsolatos javaslatait figyelembe vegye. 30. Az iskola sportfelszereléseit tanítási idő alatt a nevelők engedélyével és felügyeletével igénybe vehesse. 31. Osztályszintű rendezvényekre nevelői felügyelettel az intézmény létesítményeit előzetes intézményvezetői engedéllyel használhassa. 32. Válasszon a Pedagógiai Program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül Különleges gondozáshoz való jog 1. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős minden indokolt esetben tájékoztatást nyújt, szükség esetén kezdeményezi az intézményen belüli, illetve azon kívüli különleges 8

9 gondozás igénybevételét. Ez lehet a közoktatási, a gyermekvédelmi törvény, a fenntartó által biztosított különleges ellátás, az IPR működéséből adódó feladatok, szolgáltatás (logopédia, gyógytestnevelés, fejlesztő felkészítés, gyermekjóléti, illetve családsegítő szolgálat, stb.). 2. Tanulási, magatartási problémák esetén az osztályfőnök szülői hozzájárulással, nevelési tanácsadói, szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálatot kezdeményezhet, pedagógiai szakszolgálati segítséget igényelhet Szülői jog 1. Megismerje az intézmény nevelési programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és az abban foglaltakról tájékoztatást kapjon. A házirend egy példányát beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni. 2. Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat és segítséget kapjon. 3. Az intézmény vezetője és a tanító pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a tanítási órákon. 4. Kezdeményezheti szülői szervezet létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet. 5. Figyelemmel kísérje a pedagógiai munka eredményességét és a gyermek jogainak érvényesülését. 6. Tanácskozási joggal részt vegyen a nevelőtestületi értekezleteken, mint a szülői szervezet képviselője Pedagógusi alkalmazotti jogok 1. Joga, hogy a napi munkavégzéshez a közneveléssel, a szaktantárgyával és a tanulókkal kapcsolatos információkhoz hozzáférjen. 2. A munkavégzéséhez szükséges körülmények és feltételek biztosítva legyenek. 3. Az eredményes munkavégzéshez észrevételei és javaslatai meghallgatásra találjanak. 4. Személyiségi jogait, szakmai autonómiáját, és kompetenciáit az iskolaközösség és a szülői közösség elfogadja, azt tiszteletben tartsa. 5. Joga tanítványai teljesítményét folyamatosan értékelni és meghatározott módon arról tájékoztatást adni. 6. Nevelési-oktatási problémáinak tisztázása, megoldása érdekében tanulóval, szülővel, kollégával konzultációt, egyeztetést kezdeményezni, megtartani. 9

10 4. A KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4.1. Alapvető tanulói kötelességek Tanuló kötelessége, hogy: 1. Részt vegyen a kötelező és választható tanórákon, foglalkozásokon, és eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelemmel, magatartással, képességeinek megfelelően a tanórai, tanulószobai és otthoni tanulmányi kötelezettségének. 2. Számot adjon a helyi tantervi követelmények teljesítéséről, évente két alkalommal részt vegyen a fizikai képességeinek mérésében. 3. Ellenőrző könyvét, tájékoztató füzetét a tanítási idő alatt magánál tartsa. Nevelői felszólításra a kapott érdemjegyeket haladéktalanul bejegyezze. A magatartására, tanulmányi eredményeire vonatkozó ellenőrző könyvbeli bejegyzéseket a szülővel aláírassa, a következő tanórán a bejegyzést tevő pedagógus felszólítására bemutassa. 4. Betartsa a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, valamint az iskola helyiségeinek és az iskolához tartozó területeinek használati rendjét. 5. Betartsa az étkezésre vonatkozó szabályokat. 6. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, megtanulja és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá azonnal jelentse a közelben tartózkodó felnőttnek, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet észlel. 7. Tiszteletben tartsa az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát, jogait. 8. Egymás közötti kommunikáció során mellőzze a trágár, sértő kifejezéseket. 9. A hatályos jogszabályoknak megfelelően megtérítsen minden olyan kárt, amelyet az iskolahasználat során az intézménynek, iskolának, annak felnőtt dolgozóinak, tanulótársainak szándékosan vagy vétlenül okoz. 10. Hetesi megbízatása esetén gondoskodjon az órakezdést megelőzően a tábla letörléséről, a kréta biztosításáról, a szaktanár megérkezéséig a rend fenntartásáról, a hiányzó tanulók számbavételéről. 11. Az óraközi szünetekben az udvaron, rossz idő esetén, a folyosón tartózkodjanak. Becsöngetés után a tantermek elé vonuljanak. 12. Ügyeljen arra, hogy a tantermek és az iskola egyéb részei tiszták, a taneszközök és az iskola létesítményei, berendezési tárgyai épek maradjanak. Az észlelt kárt, rendetlenséget azonnal jelentse az ügyeletes nevelőnek, szaktanárnak vagy az osztályfőnökének. A padokban ne hagyjon sem taneszközt, sem szemetet. Ettől eltérni taneszköz esetében csak saját felelősségre, osztályfőnöki engedéllyel, saját tanterem esetén lehet. A székeket a tanteremben utoljára tartózkodó csoport tagjai kötelesek felrakni az asztalokra. 10

11 13. Az iskolába csak a tanórákhoz, illetve tanórán kívüli foglalkozásokhoz szükséges felszereléseket, taneszközöket hozza magával. 14. Tanítási órán, tanórán kívüli foglalkozásokon, rendezvényeken mobiltelefont csak kikapcsolt állapotban, táskában tartson magánál. 15. Mobiltelefon vagy egyéb hang, illetve képrögzítésre alkalmas eszköz egyszeri tiltott használatát követően, az érintett esetében az eszköz a tiltott tárgyak sorába kerül, és az intézmény területére az nem hozható be. 16. A tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon a rá bízott taneszközöket megóvja, azt a nevelői utasításnak megfelelő módon használja. 17. A házirend utasításait maradéktalanul betartsa, annak megszegése esetén vállalja a felelősségre vonást, az anyagi kártérítést, esetleges fegyelmi eljárás következményeit. Megismeri és azt be is tartja. 18. A balesetvédelmi előírásokat az első napon megismeri és azokat be is tartja A szülő kötelessége, hogy: 1. Gondoskodjon gyermeke testi, lelki, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. 2. Biztosítsa a gyermek zavartalan, rendszeres iskolába járását. Amennyiben a szülő gyermekét másik intézménybe kívánja elvinni, akkor az új intézmény igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell a jegyzőt. 3. Kísérje figyelemmel a gyermek fejlődését, segítse fejlődésének folyamatát (a tőle elvárható módon), a közösségbe való beilleszkedését, a szabályok betartását. 4. Rendszeresen tartson kapcsolatot gyermeke pedagógusával, részére a szükséges tájékoztatást adja meg. 5. Tartsa tiszteletben az intézmény dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus és az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői oktatói, illetve a gyerekkel összefüggő tevékenysége során a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. 4.3 Pedagógusi-alkalmazotti kötelezettségek 1. Feladatát a hatályos jogszabályok, az intézményi alapdokumentumok, a munkaköri leírása valamint a tanévi munka és rendezvényterv alapján végzi. 2. Köteles az intézményi alapdokumentumokban megfogalmazott tájékoztatási, kapcsolattartási rend szerint eljárni. 3. Kötelessége a gyermekek, szülők, munkatársak jogaira vonatkozó szabályok betartása. 4. Alapvető kötelessége, a hivatásából adódó életvitelre, viselkedésre, megjelenésre vonatkozó írt és íratlanerkölcsi, etikai normák betartása. 5. Munkaköri kötelessége a tantárgyfelosztás szerinti tanórákon, egyéb foglalkozásokon, osztályszintű rendezvényeken túl az intézményi rendezvénytervben szereplő programokon való közreműködő részvétel. 11

12 5. AZ ISKOLAI ÉLET ÉS MUNKAREND TOVÁBBI KIEMELT SZABÁLYAI 5.1. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése Az iskolába történő felvételről és átvételről, a tankötelezettség és a tanulói jogviszony keletkezésének törvényi szabályozása szerint kell eljárni. A tanulók felvételéről, valamint a tanulók osztályba és csoportba sorolásáról a szülői kérések figyelembevétele alapján az iskola igazgatója dönt. Az iskolai intézményvezető minden elsős tanuló beiratkozása előtt tájékoztatja az érdeklődő szülőket a helyi tantervekről, melyek tartalmazzák a tantárgyakat és azok óraszámait. A német nemzetiségi nyelv választása esetén a tanterv (a magas nyelvi órák száma miatt) a többlet tanórákon való kötelező részvétellel teljesíthető. E döntés csak az előző tanév május 31 ig beadott írásbeli kérelem alapján módosítható. A tantárgyi részleges vagy teljes felmentés az iskola igazgatójának benyújtott írásbeli kérvény alapján az illetékes szakértői bizottság szakvéleményének figyelembe vételével történhet. Az osztályozó, javító, valamint különbözeti vizsgák eljárási szabályait, időpontjait a törvényi szabályozás alapján az éves munkaterv tartalmazza. A tanuló érdeklődésének, képességeinek megfelelően, májusi igényfelmérés alapján, szeptemberi meghirdetést követően, írásbeli jelentkezéssel, tanórán kívüli foglalkozásokon vehet részt A beiratkozással kapcsolatos előírások Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek lakcímkártyáját, a szülő személyi igazolványát, a szülő lakcímkártyáját, a gyermek felvételét támogató óvodai szakvéleményt, a gyermek egészségügyi kiskönyvét, szükség esetén a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság véleményét A magasabb évfolyamra történő felvétellel kapcsolatos előírások A második nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: a tanuló születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek lakcímkártyáját, a szülő személyi igazolványát, a szülő lakcímkártyáját, az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 12

13 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot, szükség esetén a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság véleményét. Az iskolaváltás következtében intézményünkbe kerülő tanuló esetében az iskola igazgatója dönt annak intézménybe és osztályba történő felvételéről. Ha az iskola a felvételi kötelezettség teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni a lehetőségeinek figyelembevételével. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. A döntés ellen a Tankerület igazgatójánál fellebbezés nyújtható be A tanulói jogviszony megszűnése A tanulói jogviszony megszűnéséről a Nemzeti Köznevelési Törvény rendelkezik Mulasztások igazolása, távolmaradási -, távozási engedélyek A kötelező tanítási óráról, foglalkozásról, az iskola által szervezett rendezvényekről távolmaradást előzetesen, illetve utólag szülő vagy orvos igazolhat. Előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról az iskola igazgatója az alábbi szempontok alapján dönt: tanulmányi előmenetel, magatartás, az addigi mulasztások száma, oka. A mulasztás utólagos igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult. A mulasztás igazolható betegség, hatósági intézkedés, egyéb hivatalos vagy családi ok miatt. Az igazolás minden esetben a szülő vagy orvos által, írásban történhet. A szülő tanévenként három tanítási napról való távolmaradást igazolhat. Az igazolást a távolmaradást követő első tanítási napon, legkésőbb az azt követő osztályfőnöki órán kell leadni. Ennek elmulasztása esetén az osztályfőnök az igazolatlan hiányzás mértékével arányosan, a jogszabályoknak megfelelően köteles eljárni. Ennek megfelelően: Első alkalommal az igazolatlan mulasztásról a szülőt értesíteni kell. (Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.) Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyerekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 13

14 10 29 igazolatlan óra esetén az iskola tanköteles tanuló esetén értesíti a kormányhivatalt és a gyerekjóléti szolgálatot igazolatlan óra esetén az iskola tájékoztatja a mulasztásról az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyerekjóléti szolgálatot. 50 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. Nem számít hiányzásnak, az iskolai ügy (verseny, vetélkedő, kirándulások, stb.) miatti távollét Iskolából történő igazolatlan távozásra vonatkozó előírások január 1 jétől az igazgatóhoz kísérheti a rendőr azt az általános iskolás diákot, aki igazolatlanul marad távol a tanítási órákról. A rendelet szerint, ha a 14 évnél fiatalabb diák nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy engedéllyel hiányzik a tanításról vagy a kötelező iskolai foglakozásról, és nincs vele nagykorú, akkor a rendőr az iskolával való előzetes egyeztetés után az igazgatóhoz kísérheti. Hitelt érdemlő igazolást az iskola, az orvos vagy a szülő állíthat ki. Tanórai és egyéb foglalkozások ideje alatt az iskola épülete csak írásbeli osztályfőnöki vagy ügyeletes nevelői engedéllyel hagyható el! Egyéb esetben az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos, és súlyos igazgatói hatáskörbe tartozó fegyelmi vétség! A tanítási idő befejezése előtti eltávozást szülői kérésre az osztályfőnök vagy az iskolavezetés engedélyezhet. Tanuló tanítási idő alatt vagy az iskola által szervezett bármely időpontban lévő iskolán kívüli programon csak engedéllyel, felnőtt kísérettel, felügyelettel vehet részt Késés A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti, melynek okát a tanuló igazolni nem tudja, illetve annak tényét a tanóra vagy a foglalkozásvezetője a naplóba bejegyzi. A tanuló késik, ha a becsengetést követően 15 percen belül jelenik meg a tanítási órán, ennél hosszabb idejű távolmaradás igazolatlan órai mulasztásnak minősül. Az indokolatlan késés fegyelmi vétség. A késésről a szülőt minden esetben tájékoztatni kell. A késések ideje 15 perccel számolva összeadódik, és büntetése az előző pontban szabályozottak szerint történik. A vállalt szakköri foglalkozásokról, a fejlesztő felkészítésről, a napköziből való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. Késést igazolni csak az iskolai kötelességteljesítés, egészségügyi ok miatt, vagy bejáró tanuló esetében közlekedési probléma miatt lehet. 14

15 Az elkésett tanuló a tanóra vagy foglalkozás zavarása nélkül részt vehet annak további menetében Munkarend, munkaidő Az iskola nyitva tartása A Bácskai Általános Iskola a tanév szorgalmi időszakában hétköznapokon 6 30 tól óráig tart nyitva. A tanulók részére foglalkozást és ügyeletet 7 45 től óráig biztosít. Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon az épület helyiségeinek használatát az iskola igazgatója engedélyezheti. Tanévközi tanítási szünetekben, tanítás nélküli munkanapokon előzetes jelentkezés alapján napközi otthoni ügyeletet biztosítunk A tanév rendje Az iskola éves munkatervét az oktatási miniszter tanév rendjére vonatkozó rendelete alapján a nevelőtestület fogadja el. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai e dokumentumban a szülői szervezet, valamint a DÖK véleményének figyelembevételével kerülnek meghatározásra. A nevelés oktatás az intézmény Pedagógiai Programjában lefektetett hely tanterv alapján az éves munkatervnek megfelelően a tantárgyfelosztással összhangban lévő órarend szerint kijelölt tantermekben történik A tanórai és egyéb foglalkozások rendje A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tagintézmények a következő csengetési rendek közül választhatnak a helyi igényeket figyelembe véve. Csengetési rend 1. Csengetési rend Az ebédeltetés az egyes tanulócsoportok órarendjének figyelembevételével történik. 15

16 Az iskolai tanulói munkarend Beérkezés az iskolába legkésőbb az első tanórát, foglalkozás kezdetét megelőzően 10 perccel. A tantermek nyitását és zárását a teremben tanító pedagógus illetve a szaktanár végzi. A tanulók folyamatos felügyeletét, az iskola nyitva tartási idejében nevelői ügyelet biztosítja. A tanítás megkezdése előtt, a tanórák közötti szünetekben, valamint a tanítás befejező időszakában, tanteremben, szaktanteremben, tornacsarnokban a hetes tanuló kivételével nevelői felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat Az iskolai számonkérések követelményei, formái Pedagógiai értékelés: A pedagógiai értékelés lényege a viszonyítás. Viszonyítás a követelményekhez, a tanuló korábbi teljesítéséhez, a társakhoz. Az értékelés információkat ad a célok megvalósulásának mértékéről és szintjéről. Az értékelést olyan folyamatnak is tekinthetjük, amelyben összefüggéseket keresünk a célok, a folyamat és az adott aktuális állapot között. Az értékelés formái: metakommunikációs jelzésekkel szóbeli vagy írásbeli véleménnyel pontozással, százalékértékekkel szimbólumokkal osztályzattal a felsoroltak kombinációival. Az értékelés funkciói: Információkat ad a pedagógusnak a helyzetfelméréshez. Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos az egyén és a csoport tanulási folyamatának tervezéséhez. Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához, annak korrekciójához ad segítséget pedagógusnak, szülőnek, diáknak. Összegző funkció, megerősítés, visszacsatolás, szelekció, amely egy egy tanítási tanulási periódus végén regisztrálja az eredményeket, a pedagógusnak, szülőnek, tanulónak ad információkat. Az értékeléssel, minősítéssel szemben támasztott követelmények: az értékelés a gyerekért, s elsősorban a gyereknek szóljon alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet 16

17 nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart a gyerek lehessen aktív részese a saját fejlődésének a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről minősítésközpontúság helyett fejlesztőközpontúság jellemezze vegye figyelembe az életkori sajátosságokat legyen összhang a NAT, a Pedagógiai Program, a helyi tantervi rendszer és a kimunkált értékelési koncepció között jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés személyre szóló és ösztönző jellegű legyen a tanítási tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő szerepet betölteni Az első negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. Az ötödik nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. A dolgozatírásról a tanulókat minimum egy héttel korábban tájékoztatni kell A tanulói magatartásértékelés szempontjai, követelményei és formái Az értékelés szempontjai: együttműködés a társakkal és tanárokkal konfliktuskezelés a szabályok betartása a közösségben, osztályban elfoglalt hely felelősségtudat kezdeményezőkészség önbizalom az érdekérvényesítés képessége, stb. A magatartás minősítése: Példás : a házirendet megtartja, példája pozitívan hat megnyilvánulásaiban kulturált hangnemet használ, társaival és a felnőttekkel való kapcsolatában tisztelettudó 17

18 képességeit alkotó módon, pozitívan használja fel, vállalt feladatait, megbízásait felelősségtudattal látja el a közösségi munkában aktív, segíti társait az iskolai élet különböző területein az értékelt időszakban nem volt igazolatlan mulasztása Jó : a házirendet betartja tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget tanulmányi és közösségi munkában megbízható az értékelt időszakban legfeljebb két esetben merült fel kifogás magatartásával kapcsolatban Vátozó : a házirend ellen vét társaival, nevelőivel szemben tanúsított magatartása kifogásolható az őt körülvevő környezet esztétikumának, rendjének megtartására fel kell hívni a figyelmét megbízásait, közösségi munkáját csak ösztönzésre végzi az iskolába és/vagy órára késve érkezik Rossz : a házirend ellen tudatosan, rendszeresen és súlyosan vét társaival, nevelőivel szemben erősen kifogásolható a viselkedése képességeit bomlasztó tevékenységre használja fel felelősséget sem társai, sem közössége iránt nem érez, nem vállal a közösségi munkából kivonja magát igazolatlanul mulaszt 18

19 A magatartás értékelési rendszere 1. évfolyamon és a 2. évfolyamon félévig: Az értékelés gyakorisága Tanév közben Félévkor Tanév végén Értékelés módja, formái Havonta: példás, jó, változó, rossz minősítéssel Magatartás összegző minősítés: (példás, jó, változó, rossz) szöveges írásbeli értékelés Magatartás összegző minősítés: (példás, jó, változó, rossz) szöveges írásbeli értékelés Az értékelés rögzítése tájékoztató füzet, osztálynapló osztálynapló, szöveges értékelő lap osztálynapló, bizonyítvány, törzslap, szöveges értékelő lap Az értékelést végzi osztályfőnök, tanítók, szaktanárok osztályfőnök osztályfőnök A magatartás értékelési rendszere a 2. évfolyamon félévtől és a felsőbb évfolyamokon: Az értékelés gyakorisága Tanév közben Félévkor Tanév végén Értékelés módja, formái Havonta: érdemjegyekkel (5, 4, 3, 2) osztályzattal (5, 4, 3, 2) Osztályzatnak megfelelő minősítéssel (példás, jó, változó, rossz) Az értékelés rögzítése tájékoztató füzet, osztálynapló osztálynapló, szöveges értékelő lap osztálynapló, bizonyítvány, törzslap Az értékelést végzi osztályfőnök osztályfőnök, nevelőtestület osztályfőnök, nevelőtestület A tanulói szorgalomértékelés szempontjai, követelményei és formái Az értékelés szempontjai: a munkavégzés rendezettsége, munkafegyelem a felszerelés, a házi feladat megléte az odafigyelés és összpontosítás az önállóság a segítségkérés és adás az együttműködés az érdeklődés az aktivitás a munkatempó a hatékonyság, stb. 19

20 A szorgalom minősítése: Példás : tanórákra való felkészülését rendszeresség, kötelességtudat és pontosság jellemzi óra alatt kitartóan, érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye rendszeres tehetségéhez mérten vesz részt a csoportmunkában és az önálló munkában önművelése rendszeres és többirányú szorgalmával példát mutat Jó : tanórákra való felkészülésben rendszeres, de nem alapos óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt a tananyag iránt érdeklődik csupán a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten vesz részt írásbeli munkájának külalakja megfelelő Változó : óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat tanórákra való felkészülése rendszertelen feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el érdeklődése szűk körű, ritkán tapasztalható aktív irányulás írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat önművelése rendszertelen, információit csak esetenként használja fel Hanyag : a szorgalom teljes hiánya jellemzi feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi az órai munkában passzív, a tanultakat nem akarja alkalmazni 20

21 A szorgalom értékelési rendszere 1. évfolyamon és a 2. évfolyamon félévig: Az értékelés gyakorisága Tanév közben Félévkor Tanév végén Értékelés módja, formái Havonta: példás, jó, változó, hanyag minősítéssel Szorgalom összegző minősítés: (példás, jó, változó, hanyag) szöveges írásbeli értékelés Szorgalom összegző minősítés: (példás, jó, változó, hanyag) szöveges írásbeli értékelés Az értékelés rögzítése tájékoztató füzet, osztálynapló osztálynapló, szöveges értékelő lap osztálynapló, bizonyítvány, törzslap, szöveges értékelő lap Az értékelést végzi osztályfőnök osztályfőnök, nevelőtestület osztályfőnök, nevelőtestület A szorgalom értékelési rendszere 2. évfolyamon félévtől és felsőbb évfolyamokon: Az értékelés gyakorisága Tanév közben Félévkor Tanév végén Értékelés módja, formái Havonta: érdemjegyekkel (5, 4, 3, 2) osztályzattal (5, 4, 3, 2) Osztályzatnak megfelelő minősítéssel (példás, jó, változó, hanyag) Az értékelés rögzítése tájékoztató füzet, osztálynapló tájékoztató füzet, osztálynapló osztálynapló, bizonyítvány, törzslap Az értékelést végzi osztályfőnök osztályfőnök, nevelőtestület osztályfőnök, nevelőtestület A tanuló tantárgyi teljesítményének értékelési rendszere, minősítési formái Az 1. évfolyamon - félévkor és év végén -, továbbá a 2. évfolyamon félévkor, a tantervi követelmények figyelembevételével, az alábbi összegző tantárgyi minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. 21

22 kiválóan teljesített : ha a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékenységeket, ismereteket elsajátította. Életkori sajátosságainak megfelelő mértékben önálló feladatmegoldásra, munkavégzésre képes. Számonkéréskor folyamatos tanulásról, felkészülésről ad számot. Órai aktivitása jó. Önálló gondolkodásra képes, az összefüggéseket megérti. jól teljesített : ha a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékenységeknek, ismereteknek túlnyomó részét elsajátította. Önálló feladatmegoldásra kevés nevelői segítséggel képes. Kitartó, folyamatos felkészülésről tesz tanúbizonyságot. Az elsajátított ismereteket képes összefüggéseiben megérteni, gyakorlatban alkalmazni. megfelelően teljesített : ha a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékenységeket, ismereteket hiányosan sajátította el (csak részegységeket), vagy csak a minimumot teljesítette. Önálló feladatvégzése hiányos, sok nevelői segítséggel történik, vagy kizárólag csak azzal képes dolgozni. A tanultak számonkérésekor csak nevelői segítséggel, kérdésekre tud válaszolni. A tananyag összefüggéseit nem látja át, gondolkodása, az ismeretek alkalmazása önállótlan. felzárkóztatásra szorul : a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékenységeket, ismereteket nem tudja elsajátítani. Az elsajátított ismeretekről számonkéréskor még hathatós segítséggel sem tud számot adni. A 2. évfolyam végén és a felsőbb évfolyamokon a tanulók teljesítményét évközben érdemjegyekkel, félévkor és év végén osztályzatokkal értékeljük A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ismeri, tudja a tantárgyi alapfogalmakat, kulcsfogalmakat. A tanuló az 1. évfolyamon szülői kérésre, illetve csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. A 2 8. évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette. Kivétel ez alól az idegen nyelv tantárgy tanulásának első tanéve. A 2 8. évfolyamon a továbbhaladáshoz minden tantárgyból a minimum követelményszintet teljesítve az elégséges év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak. 22

23 Ha a tanuló a 2 8. évfolyamon, tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen minősítést szerez, a következő tanévet megelőző hónapban javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga követelménye megegyezik a tantárgyi követelményekkel, melyről az év végi bizonyítvánnyal együtt részletes információt kap Az osztályozóvizsgára jelentkezés módja A 2 8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak a törvényi szabályozás szerint, a meghatározott tantárgyakból osztályozó vizsgát kell tenni, ha: o az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; o az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; o egy tanítási évben 250 óránál vagy egy tantárgy éves óraszáma 30 % - ánál többet mulasztott; o magántanuló volt. Osztályozó vizsgát a továbbhaladáshoz szükséges alábbi elméleti tantárgyakból kell tenni melynek követelményét az érintett az osztályozó vizsgát engedélyező határozattal együtt megkapja: 1 4. évfolyam magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 5 6. évfolyam 7 8. évfolyam magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, természetismeret, idegen nyelv, informatika magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv, informatika A tanuló részére az 1 8. tanítási időszak alatt 1 alkalommal engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. Az osztályozó, javító, valamint különbözeti vizsgák eljárási szabályait, időpontjait a törvényi szabályozás alapján az éves munkaterv tartalmazza. Az osztályozó, javító, valamint különbözeti vizsga időpontjára vonatkozó adatokat az érintett tanuló legalább egy héttel a vizsga előtt postai úton megkapja Jutalmazás Azt a tanulót, aki: kiemelkedő tanulmányi munkát, 23

24 kitartó szorgalmat, példamutató közösségi magatartást, eredményes kulturális tevékenységet, kimagasló tanulmányi, művészeti vagy sporteredményt nyújt, minden esetben jutalmazzuk. Továbbá tanulói közösségcsoportos dicséretben és jutalmazásban részesülhet, ha kiemelkedő eredménnyel együttes munkát végeznek, példamutatóan egységes helytállást tanúsítanak Az egyéni elismerés, jutalmazás formái, fokozatai Kiemelkedő tanulmányi munkáért, szorgalomért, magatartásért, közösségi valamint kulturális tevékenységért dicséret típusa szóbeli írásbeli jutalmazó tanító, szaktanár, napközis nevelő, tanórán kívüli foglalkozás vezetője osztályfőnök írásbeli iskolai intézményvezető Kiemelkedő tanulmányi, művészeti, sport versenyeredményért dicséret típusa tanulmányi verseny típusai sport szaktanári osztályfőnöki igazgatói nevelőtestületi - házi versenyeken 1-3. hely - tagintézmények közötti versenyeken 1-3. hely - megyei versenyeken 4-8. hely - október 6-ai, október 23-ai, március 15-ei műsoron szereplés - 3 szaktanári dicséret - 3 osztályfőnöki dicséret - járási versenyen 1-3. hely - megyei versenyen 4-8. hely - országos verseny 4-8. hely - 3 igazgatói dicséret - megyei verseny 1-3. hely - országos versenyen 1-3. hely - versenyeken való részvétel - rendezvényeken való részvétel - járási verseny 1 3. hely - 3 szaktanári dicséret - megyei versenyen 1 3. hely - országos versenyen 4 8. hely - országos versenyen 1 3. hely A kiváló eredményeket, dicséreteket iskolagyűlésen hirdetjük ki, a jutalmakat az év végi, kiváló eredményt elért tanulóknak a tanévzáró ünnepélyen adjuk át. Az egész tanévben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványban rögzítjük. Ezek a tanulók a tanév végén jutalomban részesülnek. A jutalmak 24

25 odaítéléséről a pedagógusok és az osztályközösség javaslatának meghallgatása után az osztályfőnök dönt. Az iskolai szintű kitüntetések odaítéléséről a nevelőtestület dönt Csoportos jutalmazási formák Jutalmazó: iskolai igazgató Formája: jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színház vagy kiállítás látogatásához), olyan jellegű ajándék, mely a tanulók között szétosztható (játék, édesség, gyümölcs). A jutalmazás az iskolai alapítvány anyagi támogatásával történik Fegyelmező intézkedések elvei, formái A kötelességek teljesítésének elmulasztói, megszegői az alábbi fegyelmező intézkedésben részesülnek: szaktanári figyelmeztetés (pl.: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt), szaktanári intő, osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki rovó, igazgatói szóbeli figyelmeztetés, igazgatói írásbeli figyelmeztetés, igazgatói intés, igazgatói rovó, az iskola rendezvényeiről, az iskola által szervezett iskolán kívüli programokról való eltiltás. A fegyelmező intézkedéseket az ellenőrzőbe és az osztálynaplóba dátummal és aláírással ellátva az osztályfőnök rögzíti. Rendkívül súlyos cselekménynek számít a vallási, nemzetiségi, etnikai megkülönböztetés minden sértő megnyilvánulása. A tettlegesség, a lopás, a tanulótársakkal, az intézmény dolgozóival szemben azok emberi méltóságát súlyosan sértő mindennemű megnyilvánulás. A fenti pontokban szereplő vétségekre nem vonatkozik a büntetéseknél alapelvként megfogalmazott fokozatosság elve, ezek a cselekedetek igazgatói szintű büntetést vonnak maguk után. 25

26 A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elvét kell tartani, kivétellel arra az esetre, ha a tanuló kirívóan súlyos kötelezettségszegést követ el, vagy a cselekmény fegyelmi eljárás, illetve büntetés kiszabását teszi szükségessé Fegyelmi eljárás Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. Az eljárás rendjét, a kiszabható büntetés mértékét, valamint a tanuló kártérítési felelősségét a Köznevelési Törvény szabályozza. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, melynek részletes szabályai az SZMSZ ben meghatározottak! Az anyagi felelősség vállalásának rendje Az iskola a tanulói jogviszonnyal összefüggő tevékenységhez szükséges eszközökben keletkezett kárt köteles megtéríteni. Nem tartozik kártérítési felelősséggel az alábbiak esetében: készpénz, kerékpár, mobiltelefon, ékszer, játékszer, sportszer, hangszer. A tanuló, amennyiben engedéllyel a fenti szabályozástól eltér, köteles az osztályfőnökének bejelenteni, szükség esetén azt az osztályfőnök által meghatározott helyen letétbe helyezni. 6. EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET, INTÉZÉNYI VÉDŐ ÓVÓ RENDSZABÁLYOK, BALESETMEGELŐZÉS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS 6.1. Egészségügyi felügyelet Az intézmény a fenntartó és a házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálat közötti megállapodás alapján biztosítja a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, ellátását. Szükség esetén kezdeményezi a szakorvosi vizsgálatot. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletének és ellátásának rendszerét, gyakorlatát az intézmény a teljes gyermeki közösségre vonatkozóan biztosítja. Az iskolaorvos és a védőnő heti rendelési idejét. A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az iskola egészségügyre vonatkozó törvényi szabályozása szerint. A kötelező védőoltások meglétének ellenőrzését, melyek szükségesek az iskolai felvételhez. Az intézmény a szűrővizsgálatok helyszínéül helyiséget, idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 26

27 Dohányzással kapcsolatos előírások Az intézményben ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt és az iskola parkolóját is a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4. (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. Az iskolai nevelő és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az intézmény munkabiztonsági, munkavédelmi szabályzatai tartalmazzák Intézményi védő óvó rendszabályok, baleset megelőzés Az iskolai nevelő és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az intézmény munkabiztonsági, munkavédelmi szabályzatai tartalmazzák. A tantárgyakhoz tartozó baleset és tűzvédelmi szabályokat minden szaktanár az első tanítási óra keretében ismerteti a tanulókkal. A tanulók megismerik és elfogadják ezeket a szabályokat és annak betartását vállalják. A számítástechnika, könyvtár, fizika, kémia, technika és testnevelés tantárgyak esetében évente egy alkalommal, az első tanítási óra alkalmával munkavédelmi oktatás megtartása kötelező. A gyermekek testi épségének védelme érdekében (kiemelten az ügyeleti feladatot ellátó nevelőkre) az alábbi tevékenységek tilalmát valamennyi felnőtt dolgozó köteles betartani. Tilos: az épületben balesetveszélyes játékokat játszani (pl.: gördeszkázni, stb.), az iskola udvarán kerékpározni, az udvaron, az aulában lévő pingpongasztalra, fákra, kerítésre, focikapura felmászni, a konvektorra, ablakba ülni, az ablakból kihajolni és onnan bármit az udvarra kidobni, az udvaron elhelyezett játékokat felügyelet nélkül, nem rendeltetésszerűen használni, mások testi épségét veszélyeztetni, járványveszélyes vagy fertőzést okozó tárgyat vagy állatot, valamint másban testi sérülés okozására alkalmas eszközt az intézmény területére behozni, ebédlőből engedély nélkül ételt kihozni, 27

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény

A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény Készült: 2009. augusztus 15. Hatályba lépett: 2009. szeptember 1. Következő felülvizsgálat

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2014 2 Az intézmény tanköteles korú gyermekeinek jogaira, kötelezettségeire, ellátására, a szülőkkel

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Érvényes: 2013. szeptember 1-től Elfogadó határozat A házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat és a szülői

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben