A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje"

Átírás

1 A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/

2 A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, Eger, Ifjúság út 2. OM azonosító: Általános rendelkezések A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend a szükséges mértékben, a figyelem ráirányítása érdekében is felsorolja. Mindezek mellett az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az iskola területén is. Így különösen érvényes rájuk a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és az iskolaszék egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti (lásd: záró rendelkezések). A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák.

3 I. A S Z I L Á G Y I E R Z S É B E T G I M N Á Z I U M HÁZIRENDJE A Szilágyi Erzsébet Gimnázium minden tanulóját megilleti, hogy személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását. 1. A tanuló joga, hogy: megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit, információt kapjon és véleményt mondhasson az iskola működéséről, életéről és a vele foglalkozó pedagógusok munkájáról, kérdezzen és javaslatokat tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan a diákokat érintő kérdésekben, és ezekre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon, képességeinek megfelelő oktatásban részesüljön, tudását, ismeretei alkalmazását a szaktanár egységes követelmények alapján bírálja el, és azt a tanórákon rendszeresen érdemjegyekkel értékelje, a témazáró dolgozat idejét, témáját legalább 5 munkanappal hamarabb megismerje, hogy ugyanabban az osztályban egy napon ne kerüljön sor több (végső esetben kettőnél több) témazáró dolgozat íratására. az értékelésről, az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről (pl. késés, mulasztás) folyamatosan értesüljön, írásbeli dolgozatának érdemjegyéről a megírástól számított legfeljebb 2 héten belül tudomást szerezzen, részt vegyen az iskola kulturális életében, iskolai tanulmányi versenyeken, pályázatokon, illetve ilyenek meghirdetését kezdeményezze az osztályfőnökénél vagy a diákönkormányzatnál. kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet.

4 hosszabb igazolt távolléte esetén haladékot kapjon a tananyag pótlására, szükség esetén segítséget, korrepetálást kérhessen tanáraitól, rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, tanítási időn túl előzetes egyeztetés után, egyénileg vagy társaival használja az iskola létesítményeit, helyiségeit, eszközeit, figyelemmel azok állapotának megóvására. A tanuló érdeklődési körének, képességeinek megfelelően választhat az iskola tagozatos tantervű csoportjai közül. Egy-egy osztálytípusba a bekerülés feltétele a sikeres felvételi vizsga. Azonos teljesítményt elérő tanulók rangsorolásánál a jogszabályban meghatározott szempontok figyelembe vételén túl, amennyiben további differenciálásra van szükség, a tanulók sajátos helyzetének figyelembe vételével, az igazgató mérlegel. Az oktatási folyamat közben tagozatot a tagozat jellege alapján előírt különbözeti vizsgák letétele után lehet változtatni. Tizenegyedik osztálytól kezdve a tanuló jelentkezhet az iskola által felkínált szabadon választható tanórai foglalkozásokra, csoportokba. Ezeket a foglalkozásokat annak érdekében szervezzük, hogy többletismeretek nyújtásával, illetve elmélyültebb, rendszerező munkával segítsük a diákok választott érettségire, illetve az eredményes továbbtanulásra való felkészülését. A csoportokat várhatóan vezető tanárok nevét a csoportok szervezésekor feltüntetjük. A nem kötelező tanórai foglalkozásokra való igény felmérése a tizedik évfolyam II. félévében történik. A szabadon választható tanórai foglalkozás indítását kellő számú jelentkező esetén kezdeményezhetik a tanulók is. A tanuló a választott kezdő csoportba a tizedik évfolyamon (május 20-ig) írásban jelentkezhet. A tizenegyedik osztály végén, a szabadon választható csoport foglalkozásain való részvételt érvényes bizonyítvánnyal, szülői belegyezéssel hagyhatja abba. Minden más esetben a kilépéshez, a csoportváltáshoz külön igazgatói engedély szükséges. A tanuló érdeklődési köre szerint részt vehet az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon. A kilencedik és a tizedik évfolyamon kérheti, hogy az iskola szervezzen tanulószobai foglalkozásokat. Jelentkezhet színjátszó, szavaló, képzőművészeti körökbe. Hasonló szakkörök indítását maga is kezdeményezheti. Tagja lehet az iskola ének- és zenekarának.

5 Részt vehet az iskolaújság, az iskolarádió az évkönyv és más tanulói kiadványok szerkesztésében. Sportolhat az iskola szakosztályaiban. A mindennapos testedzés keretében a testnevelési munkaközösség által kidolgozott program alapján igénybe veheti az iskola sportlétesítményeit: a tornatermet, a kondicionáló termet, a szabadtéri kézilabda pályát, a futópályákat. A számítógéptermeket, a szaktantermeket a szaktanárok engedélyével és felügyeletével használhatja. Annak a tanulónak, aki kéri a hit és vallásoktatás megszervezését, lehetőséget teremtünk a kötelező foglalkozási idő után államilag elismert egyházak esetén a megfelelő hitoktatásra az egyház által biztosított személy vezetésével. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó szabályok a következők: A gimnázium pedagógiai programjával (tevékenységrendszerével) összefüggésben előállított dolog (tárgy, tanulmány, vers, próza, zene, stb.) melyet az intézmény tulajdonában lévő anyag, eszköz, stb., felhasználásával készített a tanuló a vagyoni joggal a gimnázium rendelkezik. Abban az esetben, ha a gimnázium az így előállított dolgot értékesíti, továbbadja, a tanulót szerzői jogdíj illetve munkadíj illeti meg. E díj mértéke az előállított dolog értékesítéskor keletkezett nyereség 50%-a. Olyan előállított dolog, melyet a tanuló otthon, saját illetve szülői finanszírozás mellett készít, nem kerül az intézmény birtokába. Azt a tanuló kérésére a gimnázium visszaszolgáltatja. A gimnázium tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A diákkör alakításának feltételei: Működésük nem ütközhet jogszabályokba, Működésük a társadalmi szocializációs folyamatot segíti, Minimálisan 10 tanuló vesz részt a munkájában, Megalakulását a diákkör vezetője írásban az intézmény vezetőjének bejelentette és az intézmény igazgatója jóváhagyta, A diákkörök helyiséghasználatának és támogatásának módjáról és mértékéről a nevelőtestület egyetértésével az igazgató dönt.

6 2. Tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanuló egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése céljából az igazgatóhoz, de támogatásért, segítségért folyamodhat a diákönkormányzathoz, az iskolaszékhez is. A kérelemben le kell írnia tényszerűen a panasz lényegét, esetleg adatokkal alátámasztva. Az igazgató a hozzá eljuttatott panaszra a benyújtástól számított 30 napon belül érdemi választ köteles adni és arról a panasztevőt írásban értesíteni. Jogszabálysértés esetén a tanuló, vagy a törvényes képviselője törvényességi kérelmet nyújthat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre. A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola és a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan tisztázható. A tanuló joga, hogy iskolai gondjaival a szaktanárokat, az osztályfőnököt, az igazgatóhelyetteseket, az igazgatót, a diákönkormányzatot vagy az iskolaszéket felkeresse. A sorrend betartása nem kötelező.

7 3. A tanulók kötelessége A gimnázium minden tanulója köteles mindenki másnak, tanulótársainak, tanárainak, az iskola vezetőinek, alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani, az iskola közössége - a tantestület, a diákönkormányzat, a szülői választmány, az iskolaszék - által kialakított, szabályzatokban rögzített, elfogadott szokásrendet megtartani, a hagyományokat megőrizni. A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - az iskola pedagógiai programjában, helyi tanterveiben megfogalmazott tanulmányi kötelezettségeinek; tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, a tanórákon kívüli foglalkozásokon; ismerje meg és tartsa be a Házirend előírásait; a kötelező és a választott tanórákon időben megjelenjen; az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatot megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, mobiltelefon stb.), dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékelheti; a tanítási órákhoz előírt szükséges taneszközöket, felszereléseket hozza magával; az ellenőrző könyvét a tanítási időben tartsa magánál, az érdemjegyeket havonta, az egyéb bejegyzéseket egy héten belül írassa alá a szülőkkel (a gondviselőkkel); őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit; a rongálásokért a jogszabályokban leírt módon és mértékben kártérítést fizessen; vigyázzon a tanterem rendjére, tisztaságára, beleértve a csoportbontás vagy nyelvi órák miatt igénybe vett más osztálytermek rendjét is; óvja saját és társai testi épségét, egészségét; sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket; haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó tanárnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült;

8 A tanulónak az évente kötelezően előírt szűrővizsgálatokon az iskola által szervezett rendben kell megjelennie, és az iskolaorvos számára szükséges egészségügyi dokumentumokat a megfelelő időben beszolgáltatnia. A díjak befizetésének szabályai Étkeztetés térítési díja: A középiskolás nappali tagozaton tanulónak lehetősége van napi egyszeri meleg étkezésre. Hozzájárulást fizetni az étkezési nyersanyagköltséghez kell, melynek mértékét a fenntartó állapítja meg. A térítési díj havonkénti fizetésére minden hónap utolsó hetében a 2-3 befizetési napon kiírás alapján. A térítési díj visszafizetését betegség, illetve egyéb távollét esetén biztosítja az intézmény, a következő naptól kezdve, amikor a tanuló a távolmaradását bejelentette, és az étkezési jegyét leadta. A visszafizetés úgy történik, hogy a következő hónapban a túlfizetést beszámítja az intézmény vagy visszafizeti a jegyek árát. A tanulók félévente a következő összegeket fizetik: Sportköri díj: 500Ft Diákönkormányzati támogatás: 400 Ft Évkönyv előleg: 400 Ft Papírköltség, internet használat: 700 Ft Végzős évfolyam az utolsó félévben 1000Ft-ot fizet. Amennyiben a tanuló félév közben eltávozik, ezeket a díjakat nem térítjük vissza. Az iskolában és az intézményen kívüli szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása és fogyasztása! 4. Általános szabályok A tanuló a tanítási órán köteles mobiltelefonját kikapcsolni, hogy használata az óra menetét ne zavarja. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelésórákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy, vagy a létesítményvezető azt elrendeli. Tilos az iskola területére olyan eszközöket behozni, amelyekkel saját, illetve mások testi épségét veszélyeztetheti.

9 Az iskola tornatermében és a konditeremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Utcai cipőben a tornateremben tartózkodni tilos. A berendezések kíméletes használata érdekében a tornateremben focizni csak teremfoci labdával lehet. A konditerem első használata előtt a testnevelő tanár oktatást tart az eszközök használatának rendjéről és az éves edzésterv kialakításának lehetőségéről. A termekben lévő tv- és videókészülékek csak tanári engedéllyel működtethetők. Az iskolarádió hangszórói - a rendszer zavartalan működése érdekében - nem iktathatók ki. Az iskola épületébe való belépéskor illetékességének igazolása érdekében a tanuló köteles a portásnak a személyazonosságát igazoló dokumentumot (belépőkártya, diákigazolvány, személyi igazolvány) felmutatni. Az iskola területét a tanuló tanítási időben csak osztályfőnöke engedélyével hagyhatja el. Kivétel ez alól, ha óraközi szünetben, kollégiumi teremben való tanítási órára vonulnak át. Kivétel továbbá, ha olyan helyzetben hagyja el engedély nélkül az iskola területét, amikor az az adott helyzetben elvárható volt tőle (pl.: baleset elhárítása, vészhelyzet, tűz stb.). A tanulók az iskola rendjének és berendezéseinek megóvása mellett, alkalomszerűen, iskolaidőben (ősszel, tavasszal, iskolai ünnepekkor, félévkor és év végén) és szervezett formában bevonhatók tantermük, az iskola épületének és környékének rendbetételére, különös tekintettel a kulturált környezet igényének fejlesztésére. A kulturált környezet kialakításának ösztönzése érdekében a diákönkormányzat bevonásával minden évben tanterem dekorációs versenyt szervezünk, amelyet a tanév végén értékelünk. Tankönyvtámogatás szétosztásának elve: Tanuló tankönyvtámogatásból először az ingyenes tankönyvre jogosultak tankönyvigényét fedezi a gimnázium. A megmaradt összeg 25%-a könyvtárfejlesztésre (elsősorban tartós tankönyvek, kötelező irodalom, stb.) fordítandó. Az ezen felül megmaradt összeg kerül kiosztásra évfolyamonként differenciálva a tankönyvcsomag értékének függvényében. Szociális ösztöndíj Szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás biztosítására költségvetési keretek nem adnak külön lehetőséget. Ezért a Szilágyis Alapítvány által létrehozott Kamasz Támasz nevű ösztöndíjjal motiváljuk a kiemelkedő tanulmányi eredményt és aktív közösségi munkát nyújtó diákjainkat.

10 Az Arany János Tehetséggondozó Programban támogatjuk diákjaink Útravaló Programban való részvételét, illetve kidolgoztuk a kiegészítő normatíva terhére megállapítható szociális támogatások elveit. 5. A tanulók közösségeinek meghatározása, a véleményezési, az egyetértési jog gyakorlása szempontjából Véleményezési jog szempontjából az osztály a tanulók elemi közössége. Az osztályközösségnek minden tanuló egyenjogú tagja. Az osztály joga, hogy diákvezetőiket (az osztálytitkárt, az osztálytitkár helyettest, az osztály pénztárost) szavazással osztályfőnöki órán maguk válasszák (a tisztségek alól a felmentést az osztályfőnök, illetve az osztály tanulói kezdeményezhetik); iskolai vagy iskolán kívüli programot szervezzenek (pl. tanulmányi kirándulást, osztálykirándulást, klubdélutánt, - estet stb.); osztálypénztárt hozzanak létre. Az osztálypénztárt az osztály szülői választmányának felügyelete mellett az osztály pénztáros kezeli; Az osztály mint közösség tevékenységét csak az osztályfőnök tudtával és egyetértésével gyakorolhatja ( pl.: osztályrendezvény szervezése). Sérelem esetén az osztály diákvezetői útján kérheti, hogy az ügy megoldása érdekében a szaktanár, az osztályfőnök, a diákönkormányzat vagy az igazgató járjon el. A sorrend betartása nem kötelező. 6. Az iskola munkarendje Az iskolába az órarendben előírt első foglalkozás előtt öt perccel kell megérkezni. A tanóra megkezdésekor a tanteremben vagy a szaktanterem előtt kell tartózkodni. Iskolánkban a tanítás 8 óra 10 perckor kezdődik. Az első hat óra 45 perces, a hetedik 40 perces. Az első öt szünet 10 perces, a hatodik szünet 5 perces. Ettől eltérő napirendet különleges esetben az iskola igazgatója rendel el. Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7.15 órától óráig tart nyitva. A tanítási szünetekben (az ünnep- és munkaszüneti napokon, a téli, a tavaszi és a nyári szünetben) a tanuló írásos igazgatói engedéllyel, annak hiányában csak közvetlen tanári felügyelet mellett tartózkodhat az iskolában. A hetesek egy egy hétre felelnek az osztályterem alapvető rendjéért, tisztaságáért.

11 Amennyiben az órát tartó tanár a csengetés után 10 percig nem jelenik meg, kötelesek azt a tanári szobában vagy az igazgatóhelyettesi irodában jelenteni. A heteseknek számon kell tartaniuk és jelenteniük a hiányzó tanulók nevét. Feladatuk az osztálytermek szakszerű szellőztetése, a tábla tisztántartása. A tanórák után ellenőrizniük kell a tanterem tisztaságát. Az osztályban történt rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenteniük kell az osztályfőnöknek (vagy az igazgatóságnak). A könyvtár használat rendje: Az iskola könyvtára kölcsönzés és helyben olvasás céljára vehető igénybe. A könyvtár a tanévben az első tanítási napon nyit és a tanév végi utolsó vizsganapon zár. A tanéven belül a könyvtár nyitva tartási rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. 7. A mulasztások igazolása Az óra megkezdése után 10 percen belül érkező tanuló késését a tanárok az osztálynaplóba bejegyzik. Ismételt előfordulás esetén az osztályfőnök írásban figyelmezteti a tanulót. Ha a fegyelmezetlenség ezek után is előfordul, az osztályfőnök értesíti a tanuló szülejét és az igazgatót. A 10 percen túli késések összeadódnak, és 45 perc után igazolatlan hiányzásként számoljuk el. A hiányzás okát a tanulónak vagy a szüleinek lehetőleg még a hiányzás első napján jelentenie kell. A hiányzás igazolását az osztályfőnök a mulasztást követő egy héten belül fogadja el, ellenkező esetben a tanuló órái igazolatlanok. A tanuló szülei személyesen vagy írásban kérhetnek engedélyt a tanuló távolmaradására, évente 3 napra az osztályfőnöktől, több napra az iskola igazgatójától. A hiányzásról szóló szülői kérést a tanuló ellenőrző könyvébe kell beírni, előre látható hiányzás esetén legalább egy nappal a hiányzás megkezdése előtt. Utólagos szülői igazolás csak különösen indokolt esetben történhet, amit a tanulónak egy héten belül be kell mutatnia osztályfőnökének. A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét. Egy-két napos hiányzást az osztályfőnök is igazolhat. A tanuló tanóráról való távollétét a naplóban mindenképpen vezetni kell. A távollét minősítését (igazolt, igazolatlan hiányzás, hivatalos távollét) az információk birtokában az osztályfőnöknek kell elvégezni. Ha a tanuló sportversenyen vesz részt az iskola színeiben, távollétét nem kell hiányzásnak tekinteni. Nem kell hiányzásként elkönyvelni a tanulónak

12 azon a tanítási napon való távollétét, amikor tanulmányi versenydolgozatot ír, vagy államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt. Országos tanulmányi verseny második fordulója, illetve közép, vagy felsőfokú nyelvvizsga előtt a tanuló két tanítási napot igazoltan hiányozhat a felkészülésre való hivatkozással, előzetes egyeztetés után. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanár által megszabott határidőn belül. Három igazolatlan óra elérése esetén a tanulót osztályfőnöki intésben kell részesíteni. A kilencedik igazolatlan óra elérése esetén igazgatói intésben, a 18. igazolatlan óra után nevelőtestületi intésben kell részesíteni. Ezt követő igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök javaslatára az iskola igazgatója dönt a fegyelmi eljárás lefolytatásáról. Az első, a tizedik, és a huszadik igazolatlan óra elérése után az osztályfőnök kezdeményezésére az iskola vezetője levélben értesíti a tanuló szüleit vagy gondviselőit a mulasztás tényéről, és felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztások következményeire. Tanköteles korú tanuló esetén a jogszabályokban meghatározottak szerint az igazolatlan hiányzásról a tanuló lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét is értesíteni kell. Az a tanuló kaphat csak példás magatartási minősítést félévkor és év végén, akinek a félév során legfeljebb egy igazolatlan órája volt. A jó minősítés feltétele a három órát meg nem haladó igazolatlan mulasztás. A változó minősítés egyik feltétele a hét órát meg nem haladó igazolatlan mulasztás. Az igazolatlan órák által meghatározott magatartási osztályzattól egy osztályzattal jobbat csak akkor kaphat a tanuló, ha az osztályfőnök ezt indokoltnak tartja és az osztályozó értekezlet tagjainak több mint a fele igenlő szavazatával érvelését elfogadja. Megszűnik a tanulói jogviszonya - a tanköteles kivételével - annak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztárat. Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai elérik a 150 órát, az iskola írásban értesíti e tényről a szülőt és a tanulót. Az értesítésben felhívja a figyelmet a mulasztott órák következményeire is. Ezt az értesítést a 200. elért óra esetén meg kell ismételni.

13 250 óra együttes, vagy egyes tantárgyból az éves óraszám 30 %- át meghaladó mulasztás esetén a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A legkevesebbet hiányzó osztályt (egy tanulóra számítva) a tanév végén a tantestület külön jutalmazza. 8. A tanulók rendszeres tájékoztatásának, szervezett véleménynyilvánításának rendje és formája Az igazgató a tanévben legalább kétszer a tanulók számára iskolagyűlést szervez. A tanév első napján az igazgató ismerteti a tanulókkal az előző tanév eredményeit, tudomásukra hozza az őket is érintő személyi és egyéb változtatásokat. Ismerteti a tanév egyeztetett, elfogadott rendjét. Felhívja a figyelmüket az új tanévben rájuk váró feladatokra. Február első hetében az igazgató a tanulóifjúság előtt elemzi a félév tanulmányi munkáját. Iskolagyűlés rendkívüli esetben - a diákönkormányzat kezdeményezésére is - összehívható. Egy-egy évfolyamot érdeklő témakör megbeszélésére szükség esetén évfolyamgyűlést is lehet tartani. A diákönkormányzat képviselője jogosult részt venni a diákságot érintő kérdéskörben tartott nevelőtestületi ülésen, és ott a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában leírtaknak megfelelően a véleményezési vagy egyetértési jogát gyakorolni. A képviselő a diákságot az önkormányzat tagjain keresztül tájékoztatja. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának a fóruma a diákközgyűlés. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A diákközgyűlés napirendjét az igazgató és a diákönkormányzat vezetője közösen állapítja meg. A napirend nyilvánosságra hozatala az osztályokban kifüggesztéssel történik. A diákközgyűlés levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő tanár. Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő tanár közreműködésével a közgyűlést megelőzően írásban is eljuttathatja az iskola igazgatójához. Az írásban, illetőleg a szóban feltett kérdésre az illetékes vezető ad érdemi választ. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt napirend megjelölésével a segítő tanár útján kezdeményezi az igazgatónál. Az igazgató a

14 kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról. Ha az igazgató a rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről. 9. A tanulók jutalmazása, büntetése Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti illetve jutalmazza. Év közben Szaktanári dicséret ellenőrzőbe írva Osztályfőnöki dicséret ellenőrzőbe írva Igazgatói dicséret ellenőrzőbe írva Igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt Év végén Bizonyítványba írt szaktanári dicséret Bizonyítványba írt általános tanulmányi munkát elismerő dicséret Jutalomkönyv Igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt A tanulók büntetése A házirendben foglaltak megsértése fegyelmező, illetve fegyelmi intézkedést vonhat maga után. A fegyelmezés fokozatai a) Írásbeli figyelmeztetés (szaktanári vagy osztályfőnöki) b) Írásbeli intés (szaktanári vagy osztályfőnöki) c) Igazgatói figyelmeztetés d) Igazgatói intés A fegyelmezés fokozatának eldöntése a fegyelmezetlenség súlyának gondos mérlegelése után a szaktanár, az osztályfőnök vagy az igazgató joga. Fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás rendje: Biztosítani kell, hogy az iskolában, kollégiumban a szülő szervezet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető

15 eljárást, melynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. A szabályozásnál a szülői szervezetnek és a diákönkormányzatnak egyetértési joga van. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú esetén szülő), valamint a kötelességszegő (kiskorú esetén szülő) egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett hozzájárult. A tanuló az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül, írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztető eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb 3 hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha az egyeztető tárgyalás nem vezet eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. A fegyelmi eljárás során be kell tartani a jogszabályok alapján előírt eljárásrendet. A fegyelmi intézkedések fokozatai és formái a) Megrovás b) Szigorú megrovás c) Áthelyezés másik osztályba vagy iskolába d) Eltiltás a tanév folytatásától (nem tanköteles korú diák esetén) e) Kizárás az iskolából (nem tanköteles diák esetén) A fegyelmi intézkedés formája az elkövetés súlyától függ, a fokozatokat nem kell betartani. A fegyelmi intézkedés fokozatának megállapítására a tantestület jogosult. A fegyelmi büntetést az igazgató ismerteti a tanulókkal a döntés után számított 15 napon belül.

16 10. Záró rendelkezések A házirend hatálya Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező. A Házirend a nevelőtestület jóváhagyása, az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértése után a fenntartó jóváhagyásával lép életbe, és visszavonásig érvényes. A házirend elfogadásának szabályai A házirendet az igazgató javaslata alapján az intézmény tantestülete fogadja el a diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértési jogának gyakorlása mellett. A tantestületi döntés előtt be kell szerezni az egyetértési jogot gyakorlók nyilatkozatát arról, hogy a házirendben foglaltakkal egyetértenek-e. Az elfogadáshoz mindhárom testületben a tagok felének plusz egy fő igenlő szavazata szükséges. Ha az egyetértési jog gyakorlói (iskolaszék, diákönkormányzat) közül bármelyikük nem ért egyet a házirend tartalmával, akkor azt írásban meg kell indokolnia. A vitatott kérdést, módosítást a tantestületnek 30 napon belül újból kell tárgyalnia. A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jog gyakorlását. A házirend felülvizsgálata, módosítása A módosítását a Diákönkormányzat a segítő tanár útján, az iskolaszék és a tantestület, mivel a Házirend a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete, az ott szabályozott módon kezdeményezheti. Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, ha jogszabályi változások következnek be, vagy ha az igazgató, a tantestület, a diákönkormányzat, az iskolaszék igényt tart erre. A felülvizsgálati, módosítási eljárás elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője az iskola igazgatójának nyújt be. A Házirend nyilvánosságra hozatala, hozzáférhetősége Az elfogadott vagy módosított Házirendet nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézmény igazgatója köteles gondoskodni. A Házirendet ki kell függeszteni a tanári szobában, a diákönkormányzat helyiségében és az osztálytermekben (amiért a diákönkormányzatot segítő tanár irányításával a diákönkormányzat felelős). A Házirend egy példányát az iskolaszéknek is át kell adni, illetve a könyvtárban is el kell helyezni.

17 A gimnáziumba történő beiratkozáskor minden 9. évfolyamos tanuló megkapja a Házirend egy példányát. A Házirendet minden tanév elején ismertetni kell osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, illetve szülői értekezleten a szülőkkel. Jelen Házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik. Eger, szeptember Gönczi Sándor igazgató

18 Elfogadó határozat A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény 57. (1) bekezdés f pontja alapján a törvényben biztosított jogunknál fogva a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium házirendjét elfogadjuk. A nevelőtestület nevében: a nevelőtestület képviseletében. Eger, augusztus 24. Egyetértés A közoktatásról szóló módosított 1993.évi LXXIX. törvény 61. (3) bekezdés b) pontja értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium házirendjének tartalmával egyetértünk. Az iskolaszék nevében: Eger, augusztus 19. iskolaszéki elnök Egyetértés A közoktatásról szóló módosított 1993.évi LXXIX. törvény 64. (3) bekezdése értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium házirendjének tartalmával egyetértünk. A diákönkormányzat nevében: Eger, augusztus diákönkormányzati elnök

19 Jóváhagyás A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény 40. (9) bekezdés utolsó mondata értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium házirendjét a 2009 ülésen hozott../2009. számú határozatával jóváhagyjuk. A fenntartó szerv nevében: Eger, 2009 a fenntartó képviselője

20 Tartalomjegyzék: 1. A tanuló joga, Tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanulók kötelessége Általános szabályok A tanulók közösségeinek meghatározása, a véleményezési, az egyetértési jog gyakorlása szempontjából Az iskola munkarendje A mulasztások igazolása A tanulók rendszeres tájékoztatásának, szervezett véleménynyilvánításának rendje és formája A tanulók jutalmazása, büntetése Záró rendelkezések Elfogadó határozat Egyetértés Egyetértés Jóváhagyás... 19

21 A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

22 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3.o 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3.o 3. A TANULÓI JOGOK BIZTOSÍTÁSA 3.o A tanulói jogok hatályba lépése 3.o A tanulók nagyobb közösségének meghatározása a diákönkormányzat kötelező véleményezési jogának gyakorlásához 4.o A diákkörök létrehozásának rendje 4.o A kollégiumból történő hazautazás megtiltásának esetei 4.o A szabad véleménynyilvánítási jog gyakorlása 5.o A magánlakáshoz való jog gyakorlása 5.o Jogorvoslati jog gyakorlása 6.o Vallási,-etnikai,-nemzeti,-nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje 6.o A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 7.o A választható kollégiumi foglalkozások megválasztásának joga 7.o A tanulói érdekképviselet, érdekvédelem, érdekérvényesítés rendje. A diákközgyűlés 7.o A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges információhoz jutás fórumai, módszerei, rendszere 9.o Az ingyenes, vagy kedvezményes étkezés, költségtérítés alóli teljes, vagy részleges mentesség, halasztás, stb. elbírálásának szabályai 9.o A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmek elbírálásának rendje 10.o 4. A TANULÓI KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSA 10.o A tanulmányi kötelezettségek teljesítésének rendje 10.o A kötelező és választható kollégiumi foglalkozások rendje. Felmentések. Mulasztások igazolása 11.o Egészségvédelmi, balesetvédelmi, munkavédelmi védő-óvó rendszabályok 12.o Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos előírások 12.o A tanulói magatartás a kollégiumban és a kollégiumon kívül 12.o A kollégium berendezéseiért, a használatba adott tárgyakért viselt felelősség rendje 12.o A tanulók jutalmazásának elvei 13.o A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 14.o A kollégiumi díjak befizetésének szabályai 14.o A tanulók által előállított dolog vagyoni jogára vonatkozó szabályok 14.o A kollégiumi munkarend, napirend 15.o A kollégium helyiségeinek használata 16.o A saját tulajdonú eszközök behozatalának rendje 17.o 5. ZÁRADÉK 18.o 6. MELLÉKLETEK 1. A kollégiumi foglalkozások rendje 20.o 2. Munka- és balesetvédelmi védő-óvó rendszabályok 24.o 3. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos előírások 26.o 4. Kollégiumi viselkedési kódex 32.o 5. A kollégium napirendje 34.o 6. A kollégium helyiségeinek használata 35.o 7. A hálóellenőrzés szempontjai 38.o

23 1. BEVEZETŐ A házirend legfontosabb feladata azoknak a rendelkezéseknek a meghatározása, amelyek, megtartása biztosítja a közösségi élet zavartalan megszervezését, a tanulók egymással való kapcsolatait; azoknak a belső rendszabályoknak a meghatározása amelyek betartásával garantálható az egyéni jogok érvényesülése anélkül, hogy az megzavarná a közösség munkáját. 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A házirend a kollégium életének helyi szabályozása ennél fogva az abban foglaltak a kollégium minden lakójára, nevelőjére és más dolgozójára egyaránt vonatkozik. A házirendben foglaltak megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. A házirend kialakításában mind a kollégium diákjai, illetve képviseletük, mind a kollégium nevelőtestülete, a szülői munkaközösség,a nevelő oktató munkát segítő dolgozók részt vesznek, részt vehetnek. A dokumentumot az intézmény vezetője és a kollégium diákjainak képviselője írja alá. A házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe. A kollégium diákjává az válik, akit az adott tanévben felvettek. A felvétel mindig egy tanévre szól. Minden új kollégistának a megérkezése első hetében ideiglenes lakcímbejelentővel be kell jelentkeznie. A kollégium az új diákokat fényképes igazolvánnyal látja el, mellyel a diák a portán igazolni tudja a kollégiumhoz tartozását. 3. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA 3.1 A tanulói jogok gyakorlásának hatályba lépése A felvétel napjától: o A kollégiumi rendezvényeken, o A felkészítő foglalkozásokon, o A gólyatáborban való részvétel, A beköltözés napjától:

24 o A szociális támogatások, o Egyéb kedvezmények, o A különböző részvételi és választási, stb. jogok 3.2 A tanulók nagyobb közösségének meghatározása a diákönkormányzat kötelező véleményezési jogának gyakorlásához A tanulók nagyobb közösségei: a tanulócsoport (tantermi csoport), az azonos emeleten (szinten) lakó tanulók közössége, az azonos iskolába járó tanulók közössége, a Szilágyi Kollégium tanulóinak közössége. A fenti közösségek érintettsége esetén az adott témában ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét. 3.3 A diákkörök létrehozásának rendje A kollégium tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A diákkör alakításának feltételei: Működésük nem ütközhet jogszabályokba, Működésük a társadalmi szocializációs folyamatot segíti, Minimálisan 10 tanuló vesz részt a munkájában, Megalakulását a diákkör vezetője írásban a kollégiumvezetőnek bejelentette és az intézmény igazgatója jóváhagyta, A diákkörök helyiséghasználatának és támogatásának módjáról és mértékéről a nevelőtestület egyetértésével az igazgató dönt. 3.4 A kollégiumból történő hazautazás megtiltásának esetei A tanulók hétvégeken, tanítás nélküli napokon hazautazhatnak, ennek megtiltása nem lehet fegyelmezési eszköz. Az alábbi esetekben az intézmény igazgatója kötelezővé teheti a bennmaradást: Közegészségügyi, egészségügyi szempontból a tanuló érdekében

25 Rendészeti okokból (katasztrófa, közlekedés, természeti csapás, rendkívüli helyzet, bűnmegelőzés, nyomozás, stb.) a tanuló érdekében, Az SZMSZ.-ben meghatározott ünnepélyeken, rendezvényeken való részvétel céljából, A pedagógiai programban meghatározott foglalkozásokon való részvétel céljából, A fenti esetekben a hazautazási tilalomról a szülő, gondviselő értesítést kap. 3.5 A szabad véleménynyilvánítási jog gyakorlása A kollégium minden tanulójának joga van mások emberi méltóságának tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítani, észrevételeit kifejteni őt, vagy társait érintő kérdésekben. A véleménynyilvánítás alapvető formái: o a különböző szintű diák-önkormányzati gyűlések, o csoportgyűlések, o diák-közgyűlések, o kollégiumi rádió és újság. A fentieken kívül a kollégista kérelmeivel, panaszaival forduljon nevelőtanárához, illetve a kollégiumvezetőhöz, igazgatóhoz. A kéréseire, javaslataira, panaszaira legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. 3.6 A magánlakáshoz való jog gyakorlása A kollégista tanulónak a lehetőségek adta keretek között joga van különösen a nyugodt tanulásra, a pihenésre, a személyes használatában álló berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatára. A tanulók hálószobáiba a nevelőtanárok ellenőrzés céljából kopogtatás után lépnek be. Feleslegesen, értelmetlenül nem kívánjuk zavarni tanulóinkat. Az ellenőrzés kiterjed a szekrényekre is(tiltott eszközök, személyi higénia), melyeket a tanuló jelenlétében végzünk. Az ellenőrzés során talált tiltott tárgyakat elkobozzuk és erről a szülőt értesítjük.

26 A kollégium minden tanulójának jogában áll vendégeket fogadni (szülő, rokon, barát) az erre kijelölt helyen és időben. A szobába bemenni csak a nevelőtanár (ügyeletes nevelő) előzetes engedélyével lehet. A tanulók egymás szobáiba csak akkor léphetnek be, ha a keresett személy bent tartózkodik. Nagyobb összegű pénz és értéktárgyak megőrzését a csoportvezető tanárnál lehet kezdeményezni. A leadásra nem került személyes értékekért, tárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal. A lakószobák turisztikai hasznosítása kapcsán a csoportvezető tanár utasítása szerint a személyes tárgyakat a szekrénybe el kell zárni. A szobákat belülről bezárni tilos! 3.7 Jogorvoslati jog gyakorlása A jogszabályok biztosította jogorvoslati lehetőségeken túl (törvényességi kérelem, felülbírálati kérelem) a kollégista tanulók jogorvoslatért fordulhatnak: A nevelőtanárukhoz, A kollégiumvezetőhöz, Az intézmény igazgatójához írásban beterjesztett kérelemmel, melyre 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk. A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdések tisztázásához kérhetik: A diákönkormányzat segítségét ( képviseleti jog), A diákközgyűlés összehívását, Kollégiumi Egyeztető Bizottság létrehozását, melynek tagjai közé 1 főt a nevelőtestület, 1 főt a diákönkormányzat és 1 főt a szülői munkaközösség delegál. Ez a testület állásfoglalást ad ki a vitatott kérdésről, melyet az igazgató 30 napon belül köteles érdemben elbírálni. 3.8 Vallási-etnikai-nemzeti-nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje A kollégista tanuló joga, hogy vallási, világnézeti meggyőződését, nemzeti, nemzetiségi, etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jog gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társait jogainak gyakorlásában.

27 Nincs joga a tanulónak ahhoz, hogy olyan nézeteket hangoztasson, amelyek rasszista, antiszemita, idegengyűlölő vagy kirekesztő jellegűek. Az a tanuló, aki kéri a hit és vallásoktatás megszervezését, lehetőséget teremtünk a kollégiumban a kötelező foglalkozási idő után a megfelelő hitoktatásra az egyház által biztosított személy vezetésével. 3.9 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A kollégium minden diákjának joga van az egészségügyi ellátáshoz. Betegség, rosszullét esetén a kollégium orvosa, ápolója, szolgálati idején kívül, pedig a körzeti ügyelet elérhető a nevelőtanár, az ügyeletes nevelő, illetve a portaszolgálat közvetítésével. A kollégium orvosa (ápolója) betegszobai elhelyezésre, kórházi, szakrendelői gyógykezelésre, illetve a beteg hazautazására intézkedhet. A fertőző betegeket el kell különíteni. A betegszobán tartózkodó kollégista köteles az orvos (ápoló) előírásait betartani és a betegszoba rendjéhez alkalmazkodni. Éjszakai rosszullét esetén az éjszakai ügyeletes nevelő kihívja az ügyeletet. Az előforduló fertőző betegségeket, még az egy háztartásban történteket is, azonnal jelenteni kell a kollégium orvosának, ápolójának A választható kollégiumi foglalkozások megválasztásának rendje A kollégista tanuló joga, hogy válasszon a kollégium által a tanév első hetében kifüggesztett foglalkozások közül legalább egyet. A választás írásban történik, melyet a kollégiumvezetőnek kell átadni. Ezt követően a tanuló köteles a foglalkozásokon részt venni A tanulói érdekképviselet, érdekvédelem, érdekérvényesítés rendje Az érdekvédelem, érdekképviselet, érdekérvényesítés formái: o Kollégiumi csoportgyűlés o Szintgyűlés o Diákönkormányzat vezetősége o Diákközgyűlés

28 A kollégium diákönkormányzata a tanulók érdekeinek képviseletére szerveződő közösség, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat a demokratizmus alapelve alapján működik. A tisztségviselőket a diákok választják az általuk meghatározott és a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően. A diákönkormányzat munkáját az általuk felkért nevelőtanár segíti. A diákönkormányzat felépítése: DÖK-titkár DÖK segítő tanár Tanulmányi felelős Kultúrfelelős Tisztasági felelős Gazdasági felelős Tantermi vezetők KÜLDÖTTEK VEZETŐSÉGI TAGOK Tantermi csoport tagjai KÉPVISELTEK A diákönkormányzat felépítése háromszintű, melynek legfőbb célja a demokratikus elvek biztosítása illetve, hogy az információáramlás gyorsan és hatékonyan működjön alulról felfelé és felülről lefelé. Diákközgyűlést évente két alkalommal rendezünk, ahol értékeljük a diákjogok érvényesülésének helyzetét, és kezdeményezhető a házirend felülvizsgálata. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását kezdeményezheti: o Diákönkormányzat vezetősége, o A kollégiumi tanulók legalább 25%-a, o Az intézmény igazgatója, o A kollégium vezetője A tanulói jogok, megismeréséhez és gyakorlásához szükséges információhoz jutás fórumai, módszerei, rendszere

29 A hatályos jogszabályok tárgyában tájékoztatás, illetve tájékozódás a kollégiumvezetőtől kérhető. Az intézményi alapdokumentumok hozzáférhetősége: o A kollégiumvezetőnél, o A könyvtárban A kollégium Házirendje az épületekben kifüggesztésre kerül, illetve minden kollégista a felvételkor egy példányt kap. A szülők tájékoztatása szülői értekezleteken, illetve fogadónapokon történik. A tanulók tájékoztatása történhet: o Csoportgyűléseken, o Kollégiumi gyűlésen, o Kollégiumi rádióban, o Hirdető táblán Az ingyenes, vagy kedvezményes étkezési költségtérítések alóli teljes, vagy részleges mentesség, halasztás elbírálásának rendje A kollégiumi elhelyezés ingyenes. Térítési díjat csak az étkezésért kell fizetni az alábbiak szerint: o a napi nyersanyagnorma 100%-át fizeti az a szülő, akinek háromnál kevesebb kiskorú, vagy tanuló gyereke van. o a napi nyersanyagnorma 50%-át fizeti az a szülő, akinek három, vagy több kiskorú, vagy tanuló gyereke van. o Azok a szülők, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, a gyerekek számától függetlenül a napi nyersanyagnorma 50%-át fizetik, melyet a polgármesteri hivataltól kapott határozattal igazolniuk kell. A további kedvezmények elbírálása a beadott kérelmek alapján az igazgató hatásköre 3.14 A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmek elbírálásának rendje

30 A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmet a tanév rendjében meghatározott beiratkozáskor írásban kell benyújtani, melyről az igazgató dönt és értesíti a szülőket. Előnyben részesülnek azok a tanulók, akiknek elhelyezését a gyámhatóság kezdeményezte, illetve az intézeti nevelésben részesülő tanuló. Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló diák kollégiumi elhelyezése kötelező. Helyi lakos gyermeke akkor vehető fel, ha az osztályfőnök az ifjúságvédelmi felelőssel a tanuló személyiségfejlődése érdekében írásban a tanulóval egyetértésben kezdeményezi a kollégiumi elhelyezést. A kollégiumba való felvétel egy tanévre szól, tanévenként kérelemre meghosszabbítható. 4. A TANULÓI KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSA 4.1 A tanulmányi kötelezettségek teljesítésének rendje A tanuló kötelessége, hogy legjobb képessége és maximális tudása birtokában rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek. Lehetősége szerint ebben segítse társait is. Használja ki a kollégium által nyújtott lehetőségeket. A kollégium minden munkanap a napirendben meghatározott időben szilenciumot biztosít a kollégisták számára. Ez idő alatt minden kollégista nyugodt körülmények között, csendben, a tanulóban nevelőtanári segítséggel tanul, elkészíti házi feladatait, felkészül az iskolai foglalkozásokra. Ez alól kivételt - csak rendkívüli esetben a nevelőtanár adhat. A szilenciumi időben a hangoskodás, egymás zavarása tilos. A tanulási kötelezettség nevelőtanári felügyelet (ellenőrzés) mellett teljesíthető a kollégium más helyiségeiben (hálószoba, könyvtár, stb.) is. A jeles és a kitűnő tanuló a tanulás helyét maga választhatja meg mindaddig, míg tanulmányi eredménye nem romlik. Ezen túlmenően a kollégista saját beosztása szerint máskor is tanulhat és jogában áll a tanulmányi munkához segítséget kérni.

31 Szükség esetén a takarodó után is igénybe vehető az ügyeletes nevelő engedélyével és ellenőrzése mellett a tanulóhelyiség egymás, valamint a pihenő (alvó) társak nyugalmának zavarása nélkül. A kollégium kötelező és választható foglalkozásokat tart. Minden tanulónak legalább heti 15 órában ezeken a foglalkozásokon kötelező a részvétele. A kollégistának kötelessége a csoport nevelési programjában tervezett és munkatervében elfogadott kulturális, sport és egyéb rendezvényeken való részvétel. A nevelőtanárok biztosítanak a csoportok programtervezetében olyan foglalkozásokat, amelyek felhasználhatók a problémák megbeszélésére, és a tanulók által felvetett ötletek megvalósítására. A kollégium diákjának joga van részt venni a kollégiumban szervezett bármely szakkör, érdeklődési kör tevékenységében és sportrendezvényeken. A szervezett kollégiumi foglalkozásokról esetenként a nevelőtanár (a foglalkozást vezető tanár) engedélyezheti a távollétet. 4.2 A kötelező és választható kollégiumi foglalkozások rendje. Felmentések. Mulasztások igazolása A pedagógiai programban meghatározott kötelező és választható foglalkozásokon, a kollégiumi rendezvényeken a tanulók kötelesek részt venni A kollégiumi foglalkozások rendjét, a felmentéseket az 1 sz. melléklet tartalmazza. A foglalkozásról a távollétet az alábbiak szerint igazolni kell: o Előzetes engedély alapján (tanuló, szülő kérésére) 1-1 ó a foglalkozást vezető tanár, 1-3 napra a csoportvezető tanár, 3 napot meghaladó időre a kollégiumvezető adhat távolmaradási engedélyt. o A hiányzás utólagos igazolására olyan esetekben kerülhet sor, amikor a távolmaradás előre nem látható okból következett be. Ilyen esetekben: a szülő egy tanítási évben 3 napot igazolhat. 3 napot meghaladó hiányzást orvos igazolhat. A tanuló a távollétét a visszaérkezését követően 7 napon belül csoportvezető tanáránál köteles igazolni.

32 4.3 Egészségvédelmi, balesetvédelmi, munkavédelmi védő-óvó rendszabályok A kollégium minden lakójának kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát óvó-védő ismereteket. A kollégium minden lakójának kötelessége jelenteni a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha őt vagy társait veszélyeztető állapotot észlel. A kollégium védő-óvó rendszabályait a 2. sz. melléklet tartalmazza. 4.4 Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos előírások A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos teendőket a 3. sz melléklet tartalmazza. 4.5 A tanulói magatartás a kollégiumban és a kollégiumon kívül. A tanulók bevonása a kollégium rendjének szintentartásába A kollégiumi tanulóktól elvárt viselkedési szabályokat a Kollégiumi Viselkedési Kódex tartalmazza: 4. sz. melléklet. 4.6 A kollégium berendezéseiért, a használatba adott tárgyakért viselt felelősség rendje A kollégium minden tanulójának joga, hogy a kollégium létesítményeit, valamint eszközeit szabadon és rendeltetésszerűen használja. Az átvett és aláírásával igazolt anyagokért, eszközökért kártérítési felelősséggel tartozik. A kollégium tanulói kötelesek a kollégium berendezéseit, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni, és azok állagának megóvásáért felelősséget vállalni. A kollégiumi tanulókat gondatlan (véletlen) rongálás, illetve károkozás esetén egyedi elbírálás alapján terheli anyagi felelősség, szándékos károkozás esetén viszont teljes körű anyagi felelősséggel tartoznak. (A kártérítés mértéke: gondatlan károkozás esetén maximum a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének 50%-a; szándékos károkozás esetén maximum a kötelező legkisebb munkabér öt havi összege) Szándékos károkozás esetén a tanuló fegyelmi felelősségre vonásban is részesül. A kollégiumból az intézmény tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket kivinni csak a nevelőtanár engedélyével szabad. 4.7 A tanulók jutalmazásának elvei

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIREND Hatályba lép: 2007. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A HÁZIREND CÉLJA Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma A házirend tartalma HÁZIREND Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 2006.június.1. Bevezetés 3. 1. Általános rendelkezések 4. 1.1. Házirend feladata 1.2. A tanuló jogviszonya 2. A tanu1ói

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009.

Andrássy Gyula Szakközépiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009. Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009. 1/33 A nevelőtestület, a diákönkormányzat és az iskolaszék megbízásából készítette az alábbi munkacsoport: Mihalik László

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. Házirend VIK Középiskola Házirend Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy VIK Középiskola 1078 Budapest,

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön HÁZIREND Az intézmény neve, címe: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2025. Visegrád, Rév u.2. OM azonosító: 032406 Tankerületi azonosító szám: 131001 Alapítója: Visegrád Város Önkormányzata

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND 2006/2007-es tanév A nevelőtestület elfogadta: 2006. november 27.... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat)

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) Angol - Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. JOGI STÁTUSZ,

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út 3. 59/503-085 59/503-085 +3630/901-4655 szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Iktatószám:../2010. Tárgy: HÁZIREND 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bánhidai Ipari Tanoda Alapítványi Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FENNTARTÓ JÓVÁHAGYTA: sz. határozattal... GERECS JÓZSEFNÉ Kuratórium elnöke. 2 0 0 9 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék Házirendünk alapelvei... 3 Házirendünk szabályozási köre... 3 Az intézmény főbb adatai... 4 A Házirend elkészítésénél figyelembe

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Felnőttoktatási tagozata

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Felnőttoktatási tagozata A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Felnőttoktatási tagozata HÁZIRENDJE és Vizsgaszabályzata (a mindenkori Házirend melléklete) Érvényes: 2010. április. 21-jétől visszavonásig

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben