SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Bánhidai Ipari Tanoda Alapítványi Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FENNTARTÓ JÓVÁHAGYTA: sz. határozattal... GERECS JÓZSEFNÉ Kuratórium elnöke

2 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az intézmény elnevezése : Bánhidai Ipari Tanoda Alapítványi Szakiskola Székhelye: 2800 Tatabánya Árpád u. 66. Iskolaépület : 2800 Tatabánya Május 1. Park. 6. Gyakorlati oktatás telephely: 2800 Tatabánya Farkastó u Az intézmény alapítója: Demeter János, Demeterné Bogdándy Margit 2800 Tatabánya Farkastó u / Az intézmény fenntartója : Bánhidai Ipari Tanoda Alapítvány Székhely: 2800 Tatabánya Árpád u. 66. Bírósági bejegyzés száma : PK / / Az intézmény jogállása: A Bánhidai Ipari Tanoda Alapítványi Szakiskola önálló jogi személy. 5./ Az intézmény tevékenysége az alapító okiratban megállapított szakiskolai elméleti és gyakorlati oktatás keretében szakmai vizsgára készít fel. Valamint a 9. és 10. évfolyamon közoktatási feladatot lát el. Az iskolában felnőttképzésre is lehetőség van tanfolyami keretek között. Az intézmény a szakmai gyakorlati oktatás érdekében, és annak keretein belül építőipari szolgáltatást végez. Ennek árbevétele az iskola működését biztosítja. Ennek eredményét nem oszthatja fel, az csak az oktatási intézmény működésére, fejlesztésére fordítható..

3 II. RÉSZ Az iskola vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés külső kapcsolatok 1./ Az intézmény vezetője Az intézmény élén az igazgató áll. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Munka Törvénykönyve állapítja meg. Az igazgató ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a dolgozók feletti teljes munkáltatói, valamint, - - kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, továbbá, - - a külön megállapított ügyekben kiadmányozás. Hatásköréből átruházza az iskolamenedzserre, illetve az igazgató helyettesre: - a műszaki vezetési feladatok ellátását, - - a gyakorlati oktatás vezetését és szervezését. - -a gyakorlati oktatás keretében végzett szolgáltató tevékenység szervezését. - -a szakképzés ipari környezetében végrehajtható, az iskola anyagi támogatását célzó menedzselést, lobbizást. Külső szolgáltató szervezetre: -A munka és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítását és ellenőrzését. Az átruházott vezetési feladatokat végző munkatársak munkaköri leírása tartalmazza a munkatársak feladatait. A számviteli és adószakértői feladatokat szerződéses jogviszonyban biztosítja a számviteli és pénzügyi, valamint adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerint végző könyvelő iroda. A könyvelő iroda szaktudásával segíti a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességét.. 2. A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatás esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az igazgató helyettes helyettesítheti. Az igazgató tartós távolléte esetén, eseti átruházással biztosítják az iskola zavartalan működését. Tartós távollétnek minősül a kéthetes folyamatos távollét. 3./ A vezetők és az iskolaszék, valamint a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje:

4 Az iskola igazgatója és az iskolaszék képviselője az együttműködés tartalmát és formáját az iskola éves programja, illetve a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.. Az iskolaszék képviselőjét meg kell hívni bármely szintű döntéshozó testületi értekezletre, amelyeken olyan döntés születik, amelyben az iskolaszéknek egyetértési vagy véleményezési joga van. Ha az iskolaszék az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazgató gondoskodik. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SZ.M.SZ. vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri,meg az írásos anyag átadásával. A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Az intézmény szülői munkaközössége részére az iskola igazgatója tanévenként legalább két alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. A szülői munkaközösségek részére biztosított jogok: Véleményezési joga van : - -a működési szabályzatnak a szülőket érintő rendelkezéseiben, házirend megállapításaiban, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában. 4./ a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje: A nevelő oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A nevelő oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért az igazgató felelős. Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenység ellenőrzésére jogosult. Az ellenőrzés módszerei - a tanórák és tanórán kívüli foglalkozások látogatása - az írásos dokumentumok vizsgálata - a tanulói munkák vizsgálatát - beszámoltatás szóban, írásban. - Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a tantestület tagjaival meg kell beszélni. 5./ A külső kapcsolatok rendje:

5 Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli, illetve az e szabályzatban foglaltak szerint az iskolamenedzser. Az iskola rendszeresen kapcsolatot tart - az iskolát támogató építőipari és egyéb ipari cégekkel - -az iskola működését segítő non profit szervezetekkel - az iskolát fenntartó alapítvány kuratóriumával - a kuratórium munkáját ellenőrző felügyelő bizottsággal - a gyermekjóléti szolgálatokkal - az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval. - jogszabályokban rögzített hatóságokkal, intézményekkel. 6. /Tanulói jogviszony keletkezése, fenntartása, szüneteltetése, megszüntetése, és annak szabályai: Az iskola a jelentkezés idejét és módját köteles nyilvánosságra hozni a jogszabályokban rögzített időpontban.. A tanulóviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozáshoz be kell mutatni a tanuló személyi igazolványát, vagy születési anyakönyvi kivonatát és az elvégzett iskolai évfolyamokat tanúsító bizonyítványokat, valamint a szakképző évfolyamra történő beiratkozáshoz a megfelelő iskolai előképzettséget igazoló bizonyítványt, szükség esetén az egészségügyi alkalmassági szakvéleményt. A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez a szükséges már felsorolt iratokat kell bemutatni. A tanuló iskolaváltása esetében szükség esetén különbözeti vizsga megtételét kell lehetővé tenni a tanuló számára. A szülő írásos belegyezését kell kérni minden olyan esetben, amely a tanulóviszonyt érint, illetve a szülő számára anyagi terhet jelent. A pedagógus a tanuló tanulmányi előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és év végén osztályzattal minősíti. A tanítási órán való részvétel olyan kötelezettség amelynek teljesítéséért a szülő is felelősséggel tartozik a tankötelezettség idejének fennállása alatt. Kiskorú tanuló esetén az iskola kötelessége legalább két alkalommal figyelmeztetni a szülőt az igazolatlan mulasztás esetén. Az igazolatlan mulasztás ugyanis szankciókat von maga után tanköteles korú tanuló esetében. Ilyen szankció lehet a szabálysértési eljárás kezdeményezése a szülővel szemben tankötelezettség elmulasztása miatt, a lakóhely szerinti jegyzőnél. Az iskolából való távolmaradás függetlenül attól, hogy annak mi az oka azzal a következménnyel járhat, hogy a tanuló nem tudja elsajátítani az adott évfolyamra meghatározott ismereteket, nem tud eleget tenni az előírt követelményeknek A távolmaradás jogkövetkezményeiről a tantestületnek kell döntenie. Amennyiben a tantestület úgy dönt, hogy,osztályozó vizsga letételével az év végi osztályzat megállapítható, úgy lehetővé kell tenni az osztályozó vizsga letételét.. Az általános műveltséget megalapozó tanulmányi szakaszban, ha a tanuló az érvényes jogszabályokban foglaltaknak megfelelő tanítási óránál többet mulasztott csak nevelő testület engedélyével tehet osztályozó vizsgát. Függetlenül attól, hogy a tanuló közismereti tantárgyi órákról, vagy éppen pályaorientációs ismereteket nyújtó foglalkozásokról hiányzott. A szakképző évfolyamon a ha tanuló a tanítási órák 20 % -áról távol maradt, mindegy milyen okból, akkor is a tantestület engedélyével tehet osztályozó vizsgát. A gyakorlati oktatásról való mulasztás esetén, ha tanuló az összes óraszám 20 %-áról marad távol, tanulmányait, csak évfolyam megismétlésével folytathatja. Rendkívüli esetben ettől elehet térni, de a tantestület mérlegelési hatáskörébe tartozik annak megítélése, hogy a tanuló a következő tanév megkezdéséig pótolhatja a mulasztást. Ha

6 gyakorlati oktatás tanulószerződés keretében gazdálkodó szervezetnél történik, akkor a gazdálkodó szervezet véleményét is be kell kérni a tantestületi döntéshez. Amennyiben a tanuló mulasztása egy, vagy egyes tantárgyak osztályozhatóságát veszélyeztetik, akkor azt az adott tantárgyra nézve kell vizsgálni és a jogkövetkezményt arra az esetre kell alkalmazni. A szabályosan megtartott tanulmányi vizsga nem ismételhető. Ha a tanuló tanév végén elért eredménye elégtelen, a tantárgyak számától függetlenül javító vizsgát tehet. A javító vizsgára a tanulónak jelentkeznie kell, és a jelentkezési lapot a szülőnek is alá kell írni. Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok évismétléssel akkor is, ha a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról távol maradt, vagy azt az előírt időpontig nem fejezte be. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a nevelőtestület a gyakorlati képzés szervezőjének egyetértésével engedélyezte. A tanuló, kiskorú tanuló szülője aláírásával a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig jelentheti be ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A kiskorú tanuló esetén szülő aláírásával a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti hogy javító vizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az iskola a kérelmet hét napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek. III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1./A működés rendje, az iskola nyitva tartása,vezetők intézményben való tartózkodásának rendje: Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 06, 30 órától délután 14,30 óráig van nyitva. A gyakorlati időszak esetén ez módosul 06 órára..az iskolát ettől eltérő időpontban csak az igazgató, illetve az általa megbízott ügyeletes oktató nyithatja ki iskolai rendezvények céljára. A tanítás 8 órakor kezdődik. Egy tanítási óra 45 perces. Az óraközi szünetek 5 percesek, a harmadik óra után 20 perces szünet van. A reggeli ügyelet 06,30-kor kezdődik és 8 óráig tart. A nulladik órában tartandó tanítási órához a szülők beleegyezését kell kérni a tanév első szülői értekezletén. A tanítási órák végén a tanulók csoportosan távoznak az iskolából. A tanuló a tanítási idő alatt csak az osztályfőnök, annak távollétében az igazgató engedélyével hagyhatja el az iskolaépületet. A hivatalos ügyek intézése a tanulók részére naponta az iskolában a tanítási idő alatt lehetséges. Rendkívüli esetekben ettől eltérő telefonon egyeztetett időpontban is lehetséges.. Az iskola nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak, vagy helyettesének az épületben kell tartózkodnia. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes pedagógus jogosult az intézmény működési körében halaszthatatlan intézkedések megtételére.. Az iskolai tanév rendjében kerül meghatározásra a tanítási év kezdete, befejezése, a tanítás nélküli munkanapok száma és felhasználása, a szünetek időtartama, a megemlékezések megünneplésének időpontja, az évi rendes diákközgyűlés időpontja, és a nevelési értekezletek időpontjai. A tanítás nélküli napok száma megnövelhető úgy, hogy az iskola a közoktatási törvény 52. -ának (14.) pontja értelmében az ehhez szükséges időt megteremti. A tanév

7 helyi rendjét a szülői szervezet, az iskolaszék, illetve a gyakorlati oktatásban résztvevő szervezetekkel is egyeztetni kell, illetve tájékoztatni őket. A tanítás nélküli munkanapokon gondoskodni kell a gyermekek, tanulók felügyeletéről. A fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatainak ellátása során együtt kell működni az érdekelt egyházi jogi személlyel.a nevelési oktatási intézményben folyó hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményét. Az iskolába idegen személyek indokolatlanul nem tartózkodhatnak. Azokra a rendkívüli alkalmakra, amikor bármi okból meghívunk olyan személyeket, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési oktatási intézménnyel, gondoskodni kell az intézmény alkalmi őrizetéről. Ilyen alkalmak lehetnek ünnepségek, szakmai rendezvények, és a pályaválasztási nyílt napok. 2./ a létesítmények és helyiségek használati rendje: Az iskola létesítményeit helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: -a közösségi tulajdon védelméért -az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért - az energiafelhasználással való takarékoskodásért. - A tűz és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért Az iskolaépület veszélyeztetettsége esetén / pl. tűz, vagy bombariadó/ az ügyeletes nevelő az iskolaépület azonnali szervezett kiürítésével egy időben értesíti a Tűzoltó Parancsnokság, a Polgárvédelem / Katasztrófa Védelem, a Rendőrkapitányság illetékes szakcsoportját. A szakmai ellenőrzés ideje alatt a tanítás szünetel. A veszély elhárítása után a tanítás folytatható. A kieső órákat az elkövetkező szombati napon kell bepótolni. Erről a szülőt az ellenőrzőbe történő bejegyzéssel kell tájékoztatni. A veszélyhelyzetekre vonatkozó eljárást külön belső szabályzatban rögzitik. A baleset-megelőzés és balesetvédelem érdekében rendszeresen kb. havonta és új munkafolyamat,, vagy új technológia megkezdésekor kell balesetvédelmi oktatást tartani a tanulók számára. Az oktatás tárgyát röviden be kell jegyezni a munkavédelmi oktatási naplóba. A hallottak tudomásul vételét a munkavédelmi oktatási naplóba a tanulók aláírásukkal igazolják. A munkavédelmi napló, vagy naplók hiánya nem mentesít az munkavédelmi oktatási kötelezettség alól. A jegyzőkönyv külön lapon is elkészíthető. Baleset esetén, vagy bármely más kiváltó okból soron kívüli balesetvédelmi oktatást kell tartani. Az iskola vezetője az iskola vagyon-, balesetvédelmi és tűzvédelmi veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében minden lehetséges intézkedést és utasítást meg kell hogy tegyen haladéktalanul. A balesetvédelmi szabályok betartására vonatkozó eljárást a házirendnek is tartalmaznia kell. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A tanítási idő után, a tanuló csak a számára szervezett korrepetáláson, illetve tanórán kívüli foglalkozáson tartózkodhat az iskolában és csak pedagógusi felügyelettel. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezésit, felszereléseit, eszközeit, elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Az iskolai könyvtár használatának és gyűjtőköri szabályzata mellékletben található. A testnevelési és sport foglalkozások helyszínét, valamint a számítástechnikai laboratóriumot a tanulók csak a szakfeladatra alkalmas szakképesítéssel rendelkező pedagógus felügyeletével használhatják. 3./ Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok:

8 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai: Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése, az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományápolással kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület határozza meg. Az intézmény hagyományos ünnepi és kulturális rendezvényei: -Tanévnyitó ünnepség -Október 23.-i megemlékezés -szalagavató ünnepség -március 15-i megemlékezés -Ballagás -Tanévzáró ünnepség - iskolai közgyűlés A hagyományápolás külsőségei: Az intézmény jelvényének leírása: 4 cm- átmérőjű, az iskolai zászlón szereplő ábra és felirat hímzett textil változatban. Az intézmény zászlója 150 cm x 90 cm méretű fekvő téglalap alakú óarany színű selyem zászló. Középen 33 cm x 33 cm átmérőjű címer alakzatban Bánhida 1791 évi pecsétjének ábrája: híd a folyón. A hídon lovas, felette gabonakéve és az 1791 évszám, a lovas két oldalán kasza és ekevas ábrázolása. A címer színe bordó. A címer fölött Bánhidai, alatta Ipari Tanoda Alapítvány 1991 felirat van sötétbarna kövér betűkkel. A zászló szélét bordó és sötétbarna selyem háromszögek keretezik. A zászló záró élét arany rojt díszíti. Az iskolai tanulók ünnepi viselete: Sötét szövetnadrág, fehér ing, lányoknak, sötét szövet szoknya, fehér blúz. A tanulók az iskola emblémáját az ingen vagy zakón viselik. A tanulók távolmaradásának igazolására vonatkozó rendelkezések A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői, orvosi írással igazolni. A szülő tanévenként három tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napról az osztályfőnök, azon túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait, valamint a tanuló magatartását. A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba bejegyzi. A mulasztott órák heti összesítését és igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a szakoktatóval együtt jár el. 5./ A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje.

9 SZAKKÖR A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakköri foglalkozás legyen ingyenesen igénybe vehető, a tantestület, a szülői munkaközösség véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. A szakköri foglalkozások legkésőbb októberben kezdődnek és a szorgalmi időszak végéig tartanak. A foglalkozás időtartama heti egy óra. A tanulmányi, kulturális verseny, sportvetélkedő a diáknap része a tanév helyi rendjének. A területi és országos fordulóra továbbjutott tanulókat az igazgató mentesíti a tanítási órák látogatása alól.. Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos,, a körzeti a helyi vagy a házi versenyeken győztes, illetőleg helyesést elért tanulók eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje. A tanulók iskolán kívüli sportegyesületben végzett tevékenységüket kötelesek az igazgatónak bejelenteni. Az egyesületi munkában való tanítási idő alatti részvételt a tanuló tanulmányi munkájának figyelembe vételével engedélyezheti az igazgató. 6./ Az iskola a mindennapos testedzést a tanórai foglalkozások mellett a sportrendezvények támogatásával biztosítja.. Ezek lehetnek túrák, tömegsport rendezvények, sportnapok. 7./ A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje: Az iskola tanulói, a 18 év alattiak évente a 18 évet betöltött tanulók kétévente iskolaorvosi vizsgálaton vesznek részt. A szakorvosi vizsgálatok eredményeit és az általános egészségi állapotot az iskolaorvos, az egészségügyi törzslapon rögzíti. A tanulók szakmai egészségügyi alkalmasságát beiratkozáskor elbírálja, majd ellenőrzi, és erről igazolást ad ki. Az iskolaorvost egészségügyi problémáikkal felkereshetik a kijelölt rendelési időben. Az iskolaorvos az általános tapasztalatokról az iskola igazgatóját tájékoztatja.. Az egészséges környezet biztosítása érdekében tett javaslatait az iskola lehetőségei függvényében biztosítja. Az iskolaorvos az éves műszaki bejáráson részt vesz, és észrevételeit, javaslatait az iskolavezetés figyelembe veszi és lehetőségeinek függvényében megvalósítja. 8./ A diák- önkormányzati szerv, a diákképviselők és az iskolavezető közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működésének feltételei. A jogszabályokban meghatározott esetekben a diákönkormányzat véleményének megszerzéséről az igazgató gondoskodik a beterjesztés legalább 15 nappal korábban történő átadásával. Az igazgató a véleményeztetésre kerülő anyag tervezetének előkészítésébe a diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. A tanulók szervezett vélemény nyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyűlés. A diákközgyűlés napirendjét az igazgató és a diákképviselők közösen állapítják meg. A napirend nyilvánosságra hozatala a kifüggesztéssel történik meg. A diákközgyűlés levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő tanár, vagy a diákképviselő lehet. Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a közgyűlést megelőzően írásban is eljuttathatja az igazgatóhoz,. Az írásban, vagy szóban feltett kérdésekre az illetékes vezető ad érdemi választ.

10 9./ A tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve megjutalmazza. A tanulmányi munkában élenjáró tanulók alapítványi tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. Az alapítványi ösztöndíj elnyerésének feltétele a legalább 3,9 tanulmányi átlag eredmény és a kifogástalan magatartás és szorgalom. Az alapítványi tanulmányi ösztöndíj kategóriái: 3,9-4, Ft. 4,4-4, Ft 4, Ft havonta. A tanulmányi ösztöndíj az első félévi eredményt követő hónapban kapható. A tanulmányi ösztöndíj jogosultságát félévente újból elbírálja a tantestület. A tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot elveszíti az a tanuló, akinek egynél több igazolatlan órája van, vagy fegyelmi büntetésben részesül, ha a házirendet megsérti annak érvényesítési napjától. Az iskola jutalmazza azt a tanulót, aki: - kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el - tanulmányi munkájában kiemelkedő szorgalmat tanúsít - eredményes kulturális tevékenységet folytat - -kimagasló sporttevékenységet folytat - a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító munkát végez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. - A jutalmazás formái - -szaktanári - szakoktatói - osztályfőnöki - igazgatói - nevelőtestületi dicséret 10./ fegyelmező intézkedések: Fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől indokolt esetben el lehet térni. A tanulókkal szemben a következő fegyelmi intézkedés hozható: -szóbeli figyelmeztetés -osztályfőnöki vagy igazgatói írásbeli figyelmeztetés, intés, megrovás A szóbeli figyelmeztetés lehet szaktanári- -a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszerelés hiánya, valamint az órákon foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt.

11 -osztályfőnöki: - a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi, magatartásbeli kötelezettségszegése és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt. A fegyelmező intézkedések fokozatossága kell, hogy érvényesüljön. 11./ A pedagógust munkakörében megilleti a jog, hogy: - a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot a nevelés és tanítás módszereit megválassza. - -a helyi tanterv alapján megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket. A világnézeti semlegesség megtartásával, saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené, vagy késztetné a gyermeket, tanulót. - Irányítsa és értékelje a tanulók munkáját - Minősítse a gyermekek, tanulók teljesítményét - Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez - A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési, oktatási intézmény nevelési illetve, pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. - Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen a pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. - Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. - Személyét, mint pedagógusközösség tagjaként megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. Az akit munkaviszonyban, pedagógus munkakörben foglalkoztatnak, továbbá akit pedagógus munkakörből helyeztek nyugállományba megilleti az a jog, hogy az állami szervek és helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, múzeumokat kiállító termeket ingyenesen látogasson. E jogosultságot a munkáltató, illetve nyugdíjas esetén az utolsó munkáltató által kiállított okirattal kell igazolni / A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy : - -az ismereteket több oldalúan és tárgyilagosan közvetítse - a nevelő és oktató tevékenysége során vegye figyelembe a gyermek, tanuló egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokultúrális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz. - -a gyermek, tanuló részére az egészségük, testi épségük megóvásához szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék. - -ha észleli, hogy a gyermek, tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. - közreműködjön a gyermek, és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. - -, a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja.

12 - -a szülőt figyelmezteti ha gyermeke jogainak megóvása, vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. A kérdéseikre érdemi választ ad - -a pedagógus hétévente jogszabály szerint továbbképzésen vesz részt. IV.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ -t az iskola tantestülete fogadja el. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép érvénybe. A hatályba lépés időpontja az SZ. M. SZ. jóváhagyásának napja. Amennyiben az SZ.M.SZ. felterjesztésére válasz nem érkezik a hatályba lépés napja a felterjesztésétől számított nap. -Mellékletek -vezetők munkaköri leírása Bizonyítvány és Nyomtatványkezelési Szabályzat -Házirend -Tűz és munkavédelmi szabályzat Vagyonvédelmi szabályzat. -a diákönkormányzat működési szabályzata -az iskolai könyvtár működési szabályzata és gyűjtőköri szabályzata. Tatabánya Az SZ. M. SZ. -t a nevelőtestület a 2009 június 15.-i ülésén 100 -%-os szavazattal elfogadta. - A fenntartó az iskola Szervezeti és Működési szabályzatát..sz. határozatával jóváhagyta..-n.

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat, a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

KISKUN. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje

KISKUN. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje A KISKUN Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. A házirend célja Intézményünk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

HÁZIREND. DALLAM Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. DALLAM Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND DALLAM Alapfokú Művészeti Iskola 2014.09.01. Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal jött létre, hogy lehetőséget nyújtsunk az esztétikai érzékenység, a szépre való hajlam,

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023 FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. Szervezeti egységkód: 023 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 Az SZMSZ célja, feladata...

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. - 2 - E szervezeti és működési szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. EMMI

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely 2011.

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16.

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND 2013 OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. 2 TARTALOM A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya...

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Bevezető 1. A közoktatási intézmény neve, alapítójának, illetve fenntartójának

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium H Á Z I R E N D Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Jogi háttér... 3 1.2.Alapelvek... 3 1.3. A nyilvánossága... 3

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E. Elfogadta: a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola nevelőtestülete. Jóváhagyta:

H Á Z I R E N D J E. Elfogadta: a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola nevelőtestülete. Jóváhagyta: A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola H Á Z I R E N D J E Elfogadta: a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola nevelőtestülete. Jóváhagyta: Tartalomjegyzék

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása

Az iskolai közélet megújítása SZKB_212_09 Az iskolai közélet megújítása szkb_212_diak_book.indb 99 2007. 09. 10. 9:54:20 szkb_212_diak_book.indb 100 2007. 09. 10. 9:54:20 tanulói az iskolai közélet megújítása 12. évfolyam 101 D1 Részletek

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben