A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata"

Átírás

1 A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013

2 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában tartózkodó valamennyi tanulóra, pedagógusra, technikai dolgozóra, szülőre és külsős személyre egyaránt. 2. Működés rendje a. A tanítási (foglalkozási) órák rendje, időtartama: Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján a pedagógus vezetésével a kijelölt termekben, vagy az iskola épületén kívül történik. Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása után szervezhetők. A tanítási órák időtartama: 45 perc, az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik. A kezdés időpontjától eltérni csak nagyon indokolt esetben az igazgató engedélyével a szülői munkaközösség véleményének kikérésével lehet. Az egyéb foglalkozási órák időtartama 45 perc, mely a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és ig tart. Az óraközi szünetek rendjét a házirend tartalmazza. Az iskolában 7 00 órától, valamint az óraközi szünetek idején, az ebédelés ideje alatt tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben, vagy épületrészben, az udvaron a tanulók fegyelmezett magatartását, az épület rendjének, tisztaságának megőrzését a balesetvédelmi szabályok betartását biztosítani és ellenőrizni. Az óraközi szünetek ügyeleti beosztásáért az igazgató, az igazgató helyettesek, illetve a tagiskola-vezető felelős. A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét a munkaközösség-vezetők javaslata alapján a munkaterv rögzíti. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt.

3 A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. b. Az intézmény nyitva tartásának rendje: szorgalmi időben munkanapokon reggel 7.00 órától este óráig tart. tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. A főbejárati és az udvari ajtókat zárva tartjuk. Ez alól kivétel: o vészhelyzet esetén az ott leírtak szerint, o főbejárati ajtó: óráig, a tanítási órák befejeztével, amit a tanulók távoznak az iskolából, szülői értekezlet, fogadóórák időtartama, rossz időben udvari ajtók: foglalkozások közötti szünetek. c. Az iskola helyiségeinek, létesítményeinek bérbeadása: i. Amennyiben az iskola rendeltetés szerinti működését nem zavarja az igazgató által jóváhagyott, a SzIK által maximum egy évre kötött érvényes bérleti szerződés birtokában, a szerződésben rögzített feltételek mellett lehetséges. ii. A bérbeadásról és annak feltételeiről az igazgató és a SzIK - telephelyvezetője kölcsönösen egyeztetnek. iii. Az iskola helyiségeit első sorban 1. oktatási 2. kulturális 3. sport 4. és gyermekekkel kapcsolatos tevékenységekre hasznosíthatjuk a tanítási időn kívül, tanórán kívüli foglalkozások után. iv. A helyiségek szerződés szerinti használatának ellenőrzés a SzIK telephely-vezetőjének feladata. d. Az iskolában valóbenntartózkodás rendje: i. a gyermekeknek, a tanulóknak: 1. A tanulók a tanítási idő alatt csak az osztályfőnökük, az igazgató, vagy az igazgatóhelyettesek engedélyével hagyhatják el az iskola épületét. a. a szülő kérésére, b. vagy egyesület, szervezet kikérője alapján kiállított írásbeli engedéllyel. 2. Az iskolában tartózkodás további rendjét az iskolai Házirend határozza meg.

4 3. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozások keretében tartózkodhat az iskolában. ii. az alkalmazottaknak 1. a munkaköri leírásnak megfelelően 2. igazgatói utasítás szerint 3. érkezéskor és távozáskor a portán elhelyezett ív dátummal ellátott, aláírással hitelesített regisztrálásával (az ideiglenes távozás okának feltüntetésével) iii. a vezetőknek, 1. Az iskola nyilvántartási idején belül reggel 7 30 óra és du óra között az igazgató vagy helyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 2. A tagiskolában a tagiskola vezető távolléte idején az igazgató által megbízott nevelő köteles a szükséges intézkedéseket megtenni, amelyről az anyaiskolában tartózkodó vezetőt a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja. 3. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. 4. A kor távozó vezető után az ügyeletes pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. 3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje a. A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai munka egészét. Kiterjed a tanulókra, az iskola valamennyi pedagógusának munkájára. - Biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben történjen, - Fokozza a munka hatékonyságát. - Az ellenőrzés az évente meghatározott ellenőrzési terv szerint történik. b. Szervezése: A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az iskola igazgatója felelős. Ezen túlmenően az intézmény minden felelős beosztású dolgozója felelős a maga területén. Tanév elején a vezetőség meghatározza az ellenőrzött területeket, amely alapján éves ellenőrzési terv készül.

5 Az ellenőrzési tervet az igazgató o ismerteti az alkalmazotti közösséggel, o megbízza az ellenőrzésért felelős személyeket, o meghatározza az ellenőrzésről készített beszámoló időpontját. Az ellenőrzést végző személy o az ellenőrzés tapasztalatairól beszámol az igazgatónál o és javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására. c. Általános követelmények: Segítse elő az iskola feladatkörében az oktatás minél teljesebb kielégítését. Az ellenőrzések során a tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon az eredményeket a pedagógusoktól. Segítse o a szakmai feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, o a belső rendet, a társadalmi tulajdon védelmét. Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze. Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezzen az intézmény működése során felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intézkedésekre, tévedésekre, hibákra, hiányosságokra is. Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok szabálytalanságok megelőzéséhez. d. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak Az intézmény vezetője, Az intézményvezető helyettesei, A szakmai munkaközösségek vezetői. A pedagógiai munka belső, adott témájú területére vonatkozó ellenőrzésére, az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. e. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: dokumentumok vizsgálata, szóbeli beszámoltatás, írásbeli beszámoltatás, értekezlet, óralátogatás, foglalkozáslátogatás, speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 4. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel a. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók csak a portás engedélyével és kíséretével mehetnek a tanáriba, illetve a gazdasági irodába. i. a portás feladata

6 1. kikérni az érkezés célját 2. leellenőrizni annak valódiságát és megvalósulásának esélyét mérlegelni ii. Portai ügyelet az intézmény nyitvatartási ideje alatt működik. b. A délelőtti és a délutáni foglalkozások alatt (beleértve a foglalkozások közötti szüneteket is) hozzátartozók a tanulókat csak nagyon indokolt esetben igazgatói engedéllyel látogathatják. c. A szülők gyermekeiket jó idő esetén az iskola épülete előtt, rossz időben az aulában várhatják. i. A gyermek közvetlen hozzátartozói az iskolában tartózkodhatnak: 1. szülői értekezletek 2. fogadóórák ideje alatt 3. a meghívottak rendezvényeken. d. Az iskola termeinek bérlésére csak 17 óra után, iskolai rendezvények esetén azok idején kívül van lehetőség i. a bérlők kötelesek betartani az iskola működési rendjét ii. felelősséggel tartoznak az iskola eszközeiért 5. A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje a. Az intézmény a tagiskolával folyamatos napi kapcsolatot tart fenn. b. az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszervezni, hogy a tagintézmény tanulói létszámának megfelelő súlyt kapjon, c. a tagintézmény vezetője köteles minden fontos eseményt, körülményt előre jelezni az intézmény vezetője felé, d. az alsós igazgatóhelyettes a tagiskola-vezető útján gondoskodik arról, hogy a pedagógusokat és a tanulókat érintő intézkedések a tagintézményben kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek, e. az alsós igazgatóhelyettes és a tagiskola vezetője a hét első munkanapján tanácskozik, szükség esetén előzetes egyeztetés szerint tartanak megbeszélést. f. A kapcsolattartás formái: személyes megbeszélés, tájékoztatás, telefonos egyeztetés, jelzés, írásos tájékoztatás, elektronikus levelezés, értekezlet, a tagintézmény ellenőrzése, az anyaiskola és a tagiskola közös rendezvényszervezése

7 6. Vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje a. Az intézmény közösségeinek tevékenységét, a kapcsolattartás rendszeres formáit a megbízott vezetők, a szülői szervezet és a választott diákképviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres időpontokat az iskola munkaterve tartalmazza, melyről az érintetteket tájékoztatni kell. b. az iskola vezetése i. igazgató ii. általános igazgatóhelyettes 1. felel az intézmény napi szervezésével kapcsolatos ügyekért, a munkaterv megvalósulásáért 2. az igazgató által meghatározott tagozat (alsó vagy felső) szakmai működéséért iii. adminisztrációs igazgatóhelyettes

8 1. felel az intézmény adminisztratív tevékenységéért 2. az ellenőrzési feladatokért 3. az igazgató által meghatározott másik tagozat (alsó vagy felső) szakmai működéséért iv. tagiskola-vezető 1. felel a tagiskola minden pedagógiai ügyéért v. munkaközösség-vezetők 1. összesen hét fő 2. az iskola pedagógiai programjában meghatározott 5 pillér vezetője a. az alapozó pillér 2 vezetője b. az informatikai, a nyelvi, az öko és a sport pillérek vezetői c. a diákokkal, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos pillérek közötti feladatok összehangolásáért felelős, a diákönkormányzatot irányító vezető 3. a pedagógiai programban és a vezetői értekezleteken meghatározott szakmai területek 4. illetve az azokhoz szakmailag köthető pedagógusok irányítója c. Vezetői értekezletek i. a vezetők közötti kapcsolattartás elsődleges fóruma ii. minden hónap első hétfőjén iii. rendkívüli helyzetek esetén bármikor iv. értekezletek között 1. szóban 2. telefonon 3. ben v. a vezetőkön kívül részt vesznek még 1. szakszervezet képviselője 2. közalkalmazotti tanács képviselője 3. iskolatitkár vi. meghívható 1. a szülői munkaközösség 2. és az működtető telephelyvezetője is. d. nevelőtestületi értekezletet i. az igazgató hívja össze ii. rendes esetben a munkatervben meghatározottak szerint 1. maximum heti gyakorisággal 2. rendkívüli esetekben gyakrabban iii. év elején, félévkor és év végén 1. kötelezően 2. a pedagógiai munka értékelése e. a diákönkormányzattal való kapcsolattartás i. évente egy diákfórumon részt vesz az igazgató ii. rendszeres ülésein a DÖK-vezető pedagógus iii. a DÖK saját SzMSz-e szerint szervezi foglalkozásait f. Szakmai munkaközösségek

9 i. a pillérek legalább havi rendszeres ülésein az vezetőség tagjai közül részt vesz egy az igazgató által maghatározott személy g. a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formái 1. Értekezletek a. nevelőtestületi b. szakmai munkaközösségi 2. Fórumok a. szülői b. diák 3. Bizottsági ülések a. fegyelmi 4. Iskolagyűlések 5. Nyílt napok 6. Diáktanácskozások 7. Telefonos kapcsolattartás 8. Elektronikus levelezés h. a kiadmányozás szabályai 1. kiadmányozásra Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökének utasítása alapján (2/2013.(1.15.)) a. Klik elnöke b. tankerület igazgatója c. az intézmény vezetője jogosult i. képviselet szabályait 1. az intézmény képviseletére az intézmény vezetője jogosult 2. a fenntartóval való folyamatos egyeztetési kötelezettséggel 7. az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje a. Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörébe tartozó, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén ő gyakorolja a halaszthatatlan kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. b. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. c. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését adminisztratív igazgatóhelyettes látja el. d. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése az adminisztratív igazgatóhelyettes feladata. e. A tagiskola-vezető tartós távolléte esetén a helyettesítést az intézményvezető által megbízott személy látja el. 8. A vezetők és szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formája, rendje a. Az iskola igazgatója és szülői munkaközösség képviselője az együttműködés tartalmát és formáját évente az iskolai munkaterv, illetve a szülői munkaközösség munkatervének egyeztetésével állapítják meg.

10 b. A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési jogosultsága van. c. Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazgató gondoskodik d. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SZMSZ vagy jogszabály véleményezési jogot biztosit, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. e. Az intézmény szülői munkaközössége részére az iskola igazgatója tanévenként legalább két alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. f. a szülői munkaközösség üléseit i. az SzM-elnökkel egyeztetve az igazgató hívja össze ii. évente legalább kétszer iii. mindig az igazgató vesz részt rajta az iskola vezetőség részéről (illetve akadályoztatás esetén az SzMSz-szerinti helyettes g. A szülői munkaközösség képviselőivel (osztályonként egy szülő) az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. 9. A nevelőtestület a. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, és a gyermekvédelmi felelős. Az intézmény legfontosabb tanácsadó és határozathozó szerve. b. Jogai: i. Véleményező és javaslattevő minden az intézményt érintő ügyben. ii. Döntési jogköre: 1. A Pedagógiai Programnak és módosításának elfogadása. 2. Az SZMSZ-nek és módosításának elfogadása 3. A Házirendnek és módosításának elfogadása. 4. Az intézmény éves munkatervének elfogadása 5. Intézményi értékelések és beszámolók elfogadása. 6. Tanulók magasabb évfolyamra lépésének megállapítása. 7. Osztályozóvizsgára bocsátás. 8. Tanulók fegyelmi ügyei. 9. Intézményvezetői pályázat szakmai értékelése. 10. Nevelőtestületet képviselő pedagógus kiválasztása. 11. DÖK működésének jóváhagyása. 12. Saját feladatainak, jogainak tényleges átruházása. c. A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza d. Lehetőség van ettől étérő módon pl. titkos szavazással is döntést hozni, ezt a nevelőtestület legalább 25 %-a kezdeményezheti.

11 e. a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések i. A nevelő testületnek minősített többséggel lehetősége van a döntési jogkörén kívüli jogok átruházására. ii. Ez esetben az átruházott feladatok ellátásával megbízott a nevelőtestület által meghatározott módon és időpontban, de legalább félévente beszámol. 10. Az iskola külső kapcsolatok rendszere a. Az intézményt külső kapcsolataiban az intézményvezető képviseli. Az intézményvezető ezen feladatát esetenként megoszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás jellegétől függően közvetlen munkatársainak és más személyeknek eseti, vagy állandó megbízás alapján. b. A fenntartóval: i. A rendszeres munkakapcsolat kiterjed: 1. az intézmény oktató-nevelő munkájára, 2. az intézmény pénzügyi, gazdálkodási tevékenységére, 3. az intézmény ellenőrzésére, 4. gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, 5. szakmai munkaeredményességi tekintetében, 6. gyermekvédelmi-tevékenység, 7. szakmai munka értékelésére. c. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzatával d. Székesfehérvári Intézményi Központtal i. valamennyi működtetési kérdésben ii. a telephelyvezetőn keresztül e. A város, illetve megye általános iskoláival i. versenyek szervezése ii. versenyeken való részvétel iii. szakmai együttműködés a humán munkaközösség-vezető vezetésével iv. a munkaközösség-vezetők által f. A 8. osztályosok pályaválasztását segíti a középiskolákkal való rendszeres konzultáció, nyílt napok megtekintése. i. az alapozó oktatásért felelős munkaközösség-vezető (alapozó pillér) g. Külföldi iskolákkal i. a nyelvoktatást elősegítendő ii. határon túli magyarlakta területekkel kapcsolat iii. nyelvi munkaközösség-vezető (nyelvi pillér) h. A város sportegyesületeivel

12 i. Az emelt szintű testnevelés eredményes működése érdekében ii. a testnevelési munkaközösség-vezető és a testnevelők (sportpillér) i. A környezet védelmével foglalkozó civil szervezetekkel i. ökoiskolai program teljesítése ii. környezeti előnyök kihasználása iii. reál munkaközösség-vezető (öko-pillér) j. A gyermekjóléti szolgálattal i. a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és annak megszüntetésének érdekében ii. a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, hatóságokkal. iii. a gyermekvédelmi felelős 1. A veszélyeztetett és a potenciálisan veszélyeztetett gyerekekről folyamatosan tájékoztatja őket, egyeztetve a tanulók segítésének módját. 2. Szükség esetén az osztályfőnök javaslatára, a hátrányos helyzetű gyerekek segítésére a szükséges intézkedést azonnal megteszi. 3. Kihelyezi a gyermekjóléti szolgálat címét és telefonszámát az intézményben, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget. k. A pedagógiai szakszolgálatokkal és a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal a kapcsolatot az iskola igazgatója tartja i. az adminisztrációs igazgatóhelyettes ii. az osztályfőnökök iii. fejlesztő pedagógus iv. utazó gyógypedagógus v. iskolai pszichológus bevonásával l. A rendszeres egészségügyi felügyelet megszervezése i. az igazgatóhelyettesek és a tagiskola-vezető feladata. ii. az iskolai védőnő munkájának maximális segítése iii. az iskolai védőnő munkaterve alapján 1. ezt az igazgató hagyja jóvá a. foglalkozások i. tájékoztató ii. prevenciós b. oltások c. tisztasági vizsgálatok d. rendkívüli tevékenységek 2. A védőnő segítségével az iskolaorvos évente egy alkalommal szűrővizsgálatot végez. a. rendszeresen b. sporttevékenységhez kötötten

13 iv. Az iskola tanulói tanévenként két alkalommal szervezett fogorvosi rendelésen vesznek részt a szakorvosi rendelőintézetben. 11. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok a. Az iskola eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. b. A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. c. A hagyományápolás külsőségei: Az intézmény lobogózása a nemzeti színű, a Város és az iskola lobogóival. Névtábla az iskola épületén. Az osztály és tantermekben a Magyar Köztársság címere, a Himnusz és Szózat első versszaka olvasható. A tanulók ünnepi viselete fehér ing, sötét szoknya, illetve nadrág és iskolai nyakkendő (fiúknak sötétkék, lányoknak bordó színben). Sportfelszerelés fehér trikó, piros/fekete nadrág, piros dressz, fehér zokni és tornacipő. d. Az iskola hagyományos kulturális, ünnepi és egyéb rendezvényei: Tanévnyitó és tanévzáró ünnepély 8. osztályosok búcsúztatása - ballagás. Megemlékezés október 23-ról, március 15-ről. Október 6. Kommunizmus, fasizmus áldozatainak emléknapja Nemzeti összetartozás napja Vörösmarty emlékének ápolása (december 1-jéhez kötötten) o Iskolai ünnepély és koszorúzás a költő születésének évfordulója o Megyei Vörösmarty szavalóverseny o a 7. osztályosok látogatása a költő kápolnásnyéki szülőházába Karácsonyi koncert Szép Ilonka bál 5 évenként egy hetes jubileumi rendezvénysorozat o 1927-es alapításhoz kapcsolódóan 12. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében a. A szakmai munkaközösségek vezetői a jelen SzMSz. 5.b pontjában meghatározott módon a pedagógiai programban meghatározott pillérek vezetői

14 b. A kapcsolattartásért a pillérvezetők felelősek i. az év elején elkészített munkaterv (az iskola éves munkatervének része)alapján c. A kapcsolattartás módja i. vezetői értekezletek ii. szervezett megbeszélések iii. napi munkakapcsolat iv. elektronikus levelezés d. A kapcsolattartás gyakorisága: i. havonta egyszer munkaközösségi megbeszélések (pillérértekezletek) ii. folyamatosan e. Beszámolás i. vezetői értekezleteken ii. a félévek végén 1. papír alapon 2. elektronikus levélben 3. prezentáció formájában 13. Az intézményi védő, óvó előírások a. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: i. a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, ii. az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, iii. az energiafelhasználással való takarékoskodásért, iv. a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. b. Az iskola helységeinek tanulókra vonatkozó használati rendjéről az iskolai rendszabályok (házirend) intézkednek részletesen. c. A vagyonvédelmi okok miatt 1. az iskola területén idegen személy csak igazgatói engedéllyel tartózkodhat. 2. Nagy értékű eszközök csak olyan helyiségekben helyezhetők el, amelyben riasztó van. 3. Az iskola helyiségeit csak a használatkor lehet kinyitni, használat után azonnal zárni kell. 4. Az iskola helyiségeiben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 5. A munka befejeztével az egyes helyiségek, folyosók, ajtók és ablakok zárásáért a takarító személyzet a felelős. 6. Kulcshasználat a. Az épület, az egyes helyiségek, folyosók kulcsait használat után a portán azonnal le kell adni.

15 b. Külön kulccsal dolgozó csak az igazgató engedélyével rendelkezhet, amelynek szabályai: i. a kulcsot átvételi elismervény ellenében veszi át, ii. senkinek nem adhatja át sem használatra, sem másolásra, iii. ha elveszíti, azonnal jelzi azt telephelyvezetőnek 14. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők a. Rendkívüli események i. tűz ii. földrengés iii. bombariadó iv. egyéb életveszélyes helyzet v. illetve az oktató- nevelő munkát akadályozó, nehezítő körülmény b. Teendők rendkívüli esemény észlelésekor: i. haladéktalanul tájékoztatni kell 1. az intézményvezetőt, aki az esemény jellegének megfelelően értesíti: 2. Az érintett hatóságokat 3. A működtetőt és a fenntartót 4. Szükség esetén a szülőket. ii. Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, az iskola igazgatója gondoskodik az intézmény kiürítéséről a Tűzvédelmi Szabályzat szerint. iii. Ha a rendkívüli esemény azonnali intézkedést igényel, a foglalkozást tartó nevelő utasításai szerint kell eljárni, aki az adott eseményről az intézmény vezetőjét tájékoztatja a lehető legrövidebb időn belül. iv. Ha a rendkívüli esemény nem igényel azonnali intézkedést, az igazgató utasítása szerint kell eljárni. c. Minden rendkívüli esemény intézkedését az esemény jellege határozza meg. d. A gyerekek biztonsága az elsődleges szempont. e. Tűz-, és bombariadó i. Tűz- és bombariadó esetén a Tűzriadó tervben leírtak szerint kell eljárni. ii. A veszélyt három egymás utáni rövid csengőszó jelzi. iii. Mindenkinek (a tanulók a foglalkozást tartó nevelő irányításával) azonnal a kijelölt útvonalon el kell hagyni az épületet.

16 iv. Az útvonalat minden teremben és folyosón jól látható helyen ki kell függeszteni, amelyér felelősek az igazgatóhelyettesek, pedagógusok. v. Tűz- és bombariadó értesüléséről az intézményben tartózkodó felelős vezetőt azonnal tájékoztatni kell, vi. akinek azonnali feladata értesíteni a rendőrséget, tűzoltóságot. vii. Hangos bemondón keresztül fel kell szólítani az épületben tartózkodókat az épület elhagyására. viii. A vezető utasítására minden nevelőnek a foglalkozást azonnal be kell fejezni, a gyerekeket az intézmény tornapályájára kísérni. ix. A veszély elhárulásáig az épületbe visszatérni tilos. 1. a veszély elhárulása után a hatóságoktól kapott egyértelmű jelzést követően 2. az igazgató utasítására lehetséges visszatérni 15. Tájékoztatás a Pedagógiai Programról és az iskola dokumentumairól a. A Pedagógiai Program, a Házirend és az SzMSz i. letölthető az iskola web-lapjáról. ii. Illetve az igazgatóval történt előzetes egyeztetés alapján nyomtatott formában a. a tanítási idő alatt b. a Liget sori tanári szobában tekinthető meg. 16. A szülői munkaközösség véleményezési joga Véleményezi o az iskolai munkatervet o SzMSz-t o Pedagógiai Programot o Házirendet Tankönyvrendeléssel kapcsolatos kérdésekben egyetértési jogot gyakorol Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésében a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 17. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai a. Az iskola a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117. (1) alapján a fegyelmi ügyek kivizsgálására és a fegyelmi döntések meghozatalára tanévenként egy alkalommal háromtagú fegyelmi bizottságot választ. A fegyelmi bizottság tagjainak megbízatása a tanév végéig szól, kivéve azt az esetet, ha valamelyik tagnak korábban megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya. Ez esetben a helyére a nevelőtestület új tagot választ. A fegyelmi bizottság elnöke tanévenként

17 egy alkalommal nevelőtestületi értekezleten számol be a fegyelmi bizottság munkájáról. b. Azokat a tanulókat, akik az iskolai házirendet tanórán, vagy tanórán kívül megszegik, az iskolai közösség normáit sértő magatartást tanúsítanak, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. c. A tanuló fegyelmezetlen magatartását rendszabályozó intézkedéseket a házirend és a Pedagógiai Program tartalmazza. d. Az elmarasztalás fokozatainak megállapítása az osztályfőnök feladata, s ez az osztályban tanító szaktanárok véleményének figyelembevételével történik. e. A fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető eljárást az iskola Házirendje szabályozza f. Fegyelmi intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba be kell írni. g. A fegyelmi intézkedések formái h. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Ez lehet: i. megrovás, ii. szigorú megrovás, iii. meghatározott kedvezmények, juttatások 1. csökkentése 2. illetve megvonása, iv. áthelyezés másik osztályba. i. Ha a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésben az iskolának kárt okoz a házirendben leírtak szerint kell eljárni. 18. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje a. az elektronikus alapon előállított papíralapú nyomtatványok, az intézményvezető mérlegelése után iktatásra kerülnek b. amennyiben nem, akkor elektronikus formában legalább egy évig tároljuk őket c. az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumokat minden esetben kinyomtatjuk, iktatjuk és elektronikus formában is megőrizzük legalább 5 évig 19. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei a. az egyéb foglalkozások célja a tanórákon elsajátított tudás, kompetenciák, készségek i. gyakorlása ii. kiegészítése iii. feldolgozása

18 iv. elmélyítése b. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. c. Az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály, vagy csoportfoglalkozás (pl. tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, kulturális és sportrendezvények) jellemzői: i. A foglalkozásokat az intézményvezetőnek időben jelezni kell ii. A foglalkozások pedagógus vezetésével zajlanak, aki gondoskodik a felügyeletről d. Egyéb foglalkozások: 1. Napközi: a. A napközis foglalkozás a tanórákra való felkészülés, a pihenés, a játék, a szabadidő hasznos eltöltésének színtere. b. Működésének rendjét az alsós igazgatóhelyettes dolgozza ki. c. Napközibe minden tanulót felvesszük a Pedagógiai Program alapján. d. Napköziből való távolmaradás csak a szülő előzetes kérelme alapján lehetséges. e. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. f. A rendszeres különórai elfoglaltság miatti távollét iránti szülői kérelmeket az igazgatóhelyettesek bírálják el az osztályfőnök javaslata alapján, szem előtt tartva a gyermek iskolai előmenetelét és magatartását. g. Rendkívüli esetben eltávozásra az igazgató, vagy az 2. Tanulószoba: igazgatóhelyettes engedélyt adhat.

19 a évfolyamokon napközis jelleggel működik így arra a napközis szabályok érvényesek b. Működésének rendjét a felsős igazgatóhelyettes dolgozza ki c. A szülő jelezheti az előző tanév végén, hogy nem kívánja gyermeke számára igényelni d évfolyamokon pedig kérheti a szülő e. Javaslatot tehet a szaktanár, osztályfőnök a szociális és tanulmányi hátránnyal küzdők számára. 3. A tanórán kívüli testnevelés a. Alsó tagozatban az emelt szintű testnevelést tanuló osztályokban működik, amely az itt tanulók számára kötelező. b. A mindennapi testedzés tanórán kívüli formái: i. Tömegsport foglalkozások: a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport megszerettetésére alakul. Segíti az általános tantervi követelmények teljesítését. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes. ii. ISK az előbbi feladatokon túl a versenyekre való felkészítésre nyújt lehetőséget. Működését az ISK alapszabálya határozza meg. 1. Az iskolai sportkör működéséért a testnevelés munkaközösség vezetője a felelős, aki munkájáról heti rendszerességgel beszámol az igazgatónak. 4. Szakkörök: a. Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembe vételével a munkaközösség-vezetők javaslata alapján indítunk. b. A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges. c. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. d. A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg.

20 e. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót vezetnek. 5. Az énekkar a. A szakkörökre vonatkozó szabályok alapján működik. b. Az énekkarba való belépés önkéntes, a kórusvezető javaslatára történik. c. Az énekkarból való kilépést a szülő írásban, a kilépés indoklásával a kórusvezetőtől kérheti. 6. Tanulmányi és sportversenyek a. Részvétel a kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetségesek. b. Tanulóink az intézményi, a települési, megyei és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. c. Céljuk a tanulói munka magas szintű elismerése. d. Az iskolai munka hírnevének erősítése. e. A részvétel tanuló kötelező külön írásbeli kérelem esetén az igazgató dönt a távolmaradásról. 7. Könyvtár: a. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának a segítésére. b. Az iskolai könyvtár működésének szabályait Könyvtár szervezeti és működési szabályzata rögzíti (jelen SzMSz 1.sz. melléklete). 8. Tanulmányi kirándulások a. Évente egy alkalommal hazánk tájainak természeti és kulturális kincseinek megismerése érdekében. b. Részvétel önkéntes, a költségeket a szülők fedezik. 9. Erdei iskola a. Az iskolán kívül szervezett foglalkozás a Pedagógiai Programban leírtak szerint. b. Költségeit a szülők fedezik. 10. Egyéb tanórán kívüli foglakozások: a. A foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. b. A foglalkozások óraszámát, a vezető nevét a tantárgyfelosztásban rögzíteni kell. c. A megszervezésnél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 11. Erkölcstan illetve hittanoktatás a. A miniszteri rendelet szerint

21 i. egyházak számára lehetőség a bemutatkozásra ii. beiratkozáskor, illetve tanév végén iii. szülői igényeknek megfelelően 1. hittan 2. erkölcstan iv. a szülő nyilatkozata alapján v. hittan esetén az oktatást az egyház által kijelölt oktató végzi 20. Diákönkormányzat Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésére kiterjed. A tanulók érdekeinek képviseletét a diákönkormányzat látja el. Tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzat szerint folytatja. Az iskola vezetősége minden olyan kezdeményezést támogat, mely az iskolához tartozás érzését erősíti. a. diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje i. A gyerekekkel való közvetlen kapcsolattartás érdekében a Diákönkormányzat vezetője hetente megbeszélést tart. ii. A DÖK-vezető tanárt a DÖK és az iskola vezetőségének egyetértésével az igazgató bízza meg iii. a DÖK-vezető tanár részt vesz a vezetői értekezleteken iv. A diákönkormányzat jogosítványait a DÖK vezető tanár érvényesíti Javaslattétel, véleményezés előtt a DÖK vezetőségének véleményét ki kell kérnie b. a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek i. helyiségek, berendezések használata 1. tanulóknak az iskolában lehetőségük van az iskola faliújsága és az iskolarádió műsorának szerkesztésére, az iskola honlapján felületet biztosítunk számukra 2. külön egyeztetéssel programjaihoz használhatja az iskola valamennyi berendezési tárgyát 3. egyeztetéssel rendelkezésére áll az iskola valamennyi tanterme és közösségi helyisége ii. költségvetési támogatás biztosítása 1. a fenntartó által biztosított költségvetési támogatással gazdálkodik a. SzMSz-e alapján b. a DÖK-vezető javaslatait meghallgatva c. az igazgató jóváhagyásával

22 21. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendje a. ISK az fentebb vázolt feladatokon túl a versenyekre való felkészítésre nyújt lehetőséget. Működését az ISK alapszabálya határozza meg. b. Az iskolai sportkör működéséért a testnevelés munkaközösség vezetője (sport pillér) a felelős, aki munkájáról heti rendszerességgel (szóban és elektronikus úton), illetve mint vezetőségi tag félévente (a fentebb részletezettek szerint) beszámol az igazgatónak. 22. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend a. A baleset megelőzése érdekében állandó feladatok: Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit a munkavédelmi szemlék keretében évente ellenőrzi. A szemlén jelen vannak igazgató, a működtető telephelyvezetője, munkavédelmi felelős, karbantartó. Az első tanítási napon minden osztályfőnök ismerteti a tanulókkal az általános baleset-megelőzés és egészségvédelmi szabályokat, védő-óvó szabályokat. A fokozottabb balesetveszéllyel járó tanítási órákon (testnevelés, technika, úszás) az első órán a szaktanár ismerteti az órán betartandó balesetvédelmi szabályokat. Az ismertetés tényét a naplóban dokumentálni kell. Az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítás, szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet. Tanuló csak tanári felügyelet mellett használhat minden 220 V-tal működő eszközt, berendezést, a számítógépet is. Veszélyes vegyszerrel tanuló nem kísérletezhet, a tanár is csak a fizika-kémia szaktanteremben használhatja. A pedagógusok feladata, hogy haladéktalanul jelezzék a balesetveszélyes helyzeteket az intézmény vezetője felé, aki intézkedik a baleset elhárításáról. Az intézmény valamennyi dolgozója, a telephelyvezetőnek azonnal köteles jelezni, ha balesetveszélyt jelentő meghibásodás, rongálódás történik az iskolában. A balesetveszély megszüntetéséről telephelyvezető gondoskodik. Az iskola udvarán elhelyezett sporteszközöket minden hétfőn délelőtt ellenőrizze a karbantartó, aki a javítást azonnal elvégzi, amelyről tájékoztatja telephelyvezetőt, rajta keresztül az intézmény vezetőjét. Elektromos és tűzvédelmi szempontból az épületet évente ellenőriztetni kell, amelyért a telephelyvezető a felelős. b. Tanulóbalesetek esetén állandó feladatok

23 Az iskolában történt minden balesetet az igazgatónak jelenteni kell, amelyet neki ki kell vizsgálni. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok közlésével telefonon, en, telefaxon vagy személyesen azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely o a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), o valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását, o a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, o a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), o a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi károsodását okozza. A lehetővé kell tenni a szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére.

24 Legitimációs záradék 1. Egyetértését nyilvánította: Szülői Munkaközösség Székesfehérvár,.. 2. Elfogadta: Nevelőtestület Székesfehérvár,.. Diákönkormányzat Székesfehérvár, Székesfehérvár,.. Szili Csaba igazgató

25 1.sz melléklet A Vörösmarty Mihály Általános Iskola könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola könyvtárának működési szabályzata II. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola könyvtárának gyűjtőköri szabályzata III. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola könyvtárának katalógus-szerkesztési szabályzata IV. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata V. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola tankönyv-szabályzata VI. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola könyvtárának éves munkaterve I. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Könyvtárának Működési szabályzata 1. Az iskolai könyvtár működési szabályzata: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatási, könyvtári jogszabályoknak, útmutatóknak és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programjának megfeleltetett, hivatalosan jóváhagyott dokumentuma. A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár: - feladatát és gyűjtőkörét - kezelésének és működésének rendjét - fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját - állományvédelmi eljárásait - használatának rendjét 2. A működési szabályzat tartalma A működési szabályzat tartalmazza: - a könyvtár vezetésére és működtetésére - a gyűjteményszervezésre vonatkozó előírásokat - az állományvédelem feladatait, módjait - a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat - a könyvtár-pedagógiai tevékenységet - és az egyéb idevonatkozó rendelkezéseket. 3. A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár neve, pontos címe: Vörösmarty Mihály Általános Iskola Könyvtára

26 Székesfehérvár, Ligetsor A könyvtáralapítás ideje: A könyvtár típusa: iskolai könyvtár A könyvtár fenntartója és felügyelete: Fenntartó: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal A könyvtár működtetője: A könyvtár az iskola szervezetében működik. A fenntartási költségeket az önkormányzat az iskola költségvetésében biztosítja. A könyvbeszerzési keretet az igazgató a mindenkori könyvigények figyelembevételével, az iskolai költségvetésben külön tervezi, ellenőrzi. A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros felelős. A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtáros feladata. A könyvtár felügyelete: Az iskola igazgatója irányítja, ellenőrzi a könyvtár munkáját, munkarendjét. Gondoskodik a zavartalan működésről a tanév időtartama alatt. 4. Az iskolai könyvtár gazdálkodása Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket a fenntartó költségvetésében biztosítja, amennyiben pénzügyi keretei lehetővé teszik. A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtáros feladata. A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros a felelős. 5. A könyvtár feladata Feladata: Az iskolai könyvtár a Vörösmarty Mihály Általános Iskola szerves része, az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Az iskola speciális feladata a nyelvtanítás, a szabadidős tevékenységek sokfélesége, a tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, ehhez szükséges dokumentumok biztosítása. - gyűjti és a tanulók, nevelők rendelkezésére bocsátja azokat az ismerethordozókat, melyeket a tanórákon használnak - tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról - könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása - biztosítja az olvasáshoz szükséges nyugodt légkört, könyvtári rendet - hozzájárul az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben - lehetőséget teremt a tanulók számára az önművelődéshez - segíti a tanórán kívüli tevékenységet (szakkör, napközi)

27 - pedagógusok aktív közreműködésével olvasóvá nevel - szolgáltatásainak egész rendszerével tanítja, neveli a tanulókat az önálló ismeretszerzés képességére - kiemelkedő szerepet vállal a tanulói személyiség fejlesztésében, a tanulók változó világhoz való alkalmazkodásában - segíti az iskolai ünnepélyek, osztályműsorok, kiselőadások készítését - a rászoruló tanulók számára tankönyveket, segédkönyveket kölcsönöz egy-egy tanévre - korszerű műveltség kialakítása 6. Gyűjteményszervezés A folyamatosan, tervszerűen és arányosa alakított állomány tükrözi az iskola: - nevelési és oktatási célkitűzéseit - pedagógiai folyamatok szellemiségét - tantárgyi rendszerét - módszereit 7. A könyvtár állományának gyarapítása a. Az állomány vétel és ajándék útján gyarapodik. Az iskolai könyvtár gyarapítási gyakorlatának tájékozódási segédletei: kiadói, katalógusok, kereskedői tájékoztatók, folyóiratok dokumentum ismertetései, ajánló bibliográfiák, készlettájékoztatók. b. Vásárlás: A piaci kínálat sokszínűsége miatt (kínálat, árfekvés) a beszerzés előtt árajánlatot kell kérni, minimálisan két helyről, ez alapján kell dönteni a vásárlásról. Fizetés átutalással vagy készpénzzel történik. Ajándékozás: Az ajándékozás, mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A könyvtár kaphat ajándékot intézményektől, egyesületektől és magánszemélyektől. A kiadók által küldött bemutató példányok térítési és rendelési kötelezettség nélkül megtarthatók. Ajándékként csak a gyűjtőkörhöz tartozó köteteket fogadunk el egyénektől illetve intézményektől. A megrendelt dokumentumok átvétele után felmerülő problémákat azonnal jelezni kell a szállítónak telefonon és írásban. A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése, a pénzügyi szabályoknak megfelelő könyvelése, a gazdasági-pénzügyi iratok megőrzése az intézmény gazdasági vezetőjének a feladata. c. A költségvetési év elején az iskola megtervezi a könyvtár gyarapítására szolgáló összeget és közli a könyvtárossal. Ezáltal az év folyamán az egyenletes beszerzés biztosítható.

28 8. A dokumentumok állományba vétele, ellenőrzése, törlése Állományba vétel a. szállítmány ellenőrzése b. könyvek lebélyegzése c. leltárba vétel A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel, könyveknél a címlap hátoldalán, a 17. oldalon és a mellékleten. A leltárkönyv címleltár, ezért egyszerű címleírást alkalmazunk a beírásnál. A zenei anyagról és videó dokumentumokról külön nyilvántartás készül. A leltárkönyv pénzügyi okmány, nem selejtezhető. A leltári számok megkülönböztető jelzései: könyv: szám tankönyv: T videokazetta: V CD, CD-ROM: C DVD: D brosúra: B Az állományapasztás Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi a gyűjteményszervezés folyamatát. Az apasztás szükségessége és mértéke függ: - a tanított szakterület forrásainak avulási rátájától - a kölcsönzési fegyelemtől Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: - tervszerű állományapasztás - természetes elhasználódás - hiány Az elavult dokumentumok selejtezése A válogatás csak a könyv tartalmi értékelése alapján történhet, leltári nyilvántartás alapján nem végezhető el. A könyvtáros kikéri a szaktanárok véleményét. Időszaki ellenőrzést 3 évente kell végezni. A teljes körű állományellenőrzés az állomány egészére kiterjed. A letéti állományt minden második tanév végén kell

29 ellenőrizni. Részleges állományellenőrzésre kerül sor vis maior esetén. Ekkor a károsodott állományrészt kell ellenőrizni. A részleges leltározásnál jegyzőkönyv készül, de a dokumentumok kivezetése a nyilvántartásból a következő teljes körű leltározásnál történik. Soron kívüli ellenőrzés személyi változás esetén történik. A leltározás módja szerint lehet folyamatos vagy fordulónapi, mértéke szerint teljes körű vagy részleges. Az állomány ellenőrzésében a könyvtároson kívül még egy fő vesz részt. A leltározás befejeztével 2 példányban jegyzőkönyv készül. A záró jegyzőkönyvben rögzíteni kell az állományellenőrzés időpontját, a leltározás jellegét, a leltározás számszerű végeredményét, az állomány nagyságát. A jegyzőkönyv melléklete a leltározás kezdeményezése, a hiányzó dokumentumok jegyzéke. A jegyzőkönyvet a leltározásban résztvevő könyvtáros tanár, személyi változás esetén az átadó és átvevő írja alá. Az ellenőrzés során megállapított hiányt csak akkor lehet kivezetni az állományból, ha az iskola igazgatója a jegyzőkönyv alapján erre engedélyt ad. A törölt könyvek katalóguscédulája megszűnik. Az állomány törlésének oka lehet: - elveszett könyv, melynek behajtás lehetelten - megrongálódott könyv - ha a benne levő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, téves információkhoz juttatja a tanulókat - sok példányban van meg a könyv - ha a gyakorlatban nem használható, mert a benne levő adatok már megváltoztak - ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy átdolgozott, bővített kiadása A fölösleges dokumentumok kivonása Az iskolai könyvtárban fölös példány keletkezik ha: - megváltozik a tanterv - tankönyvek már elavultak - változik a tanított idegen nyelv - csonka többkötetes dokumentumok terhelik az állományt A selejtezésnél mindig mérlegelni kell, hogy mi a gazdaságosabb, az új példány beszerzése vagy a köttetés. Csökkenhet az állomány nagysága, ha a dokumentum elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült, olvasónál maradt, az állomány ellenőrzésekor hiányzott. Ezek a dokumentumok a nyilvántartásokban még szerepelnek, de az állományból ténylegesen hiányoznak.

30 Elháríthatatlan esemény Eltűnhetnek, megsemmisülhetnek vagy használhatatlanná válhatnak dokumentumok tűz, beázás vagy bűncselekmény esetében. Elemi csapás következtében megsemmisült dokumentumokat az intézmény igazgatójának előzetes hozzájárulásával, a felelősség tisztázása után szabad az állomány nyilvántartásából kivezetni. Bűncselekmény következtében keletkezett hiány kivezetése a nyilvántartásból történhet: - pénzbeli megtérítés címén - behajthatatlan követelés címén A nyilvántartásból való kivezetés a soron kívüli állományellenőrzést követő büntetőeljárás befejeződése után történhet meg. A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetése az állományból a tanév végén történik. Kártérítésként az elveszett könyvet be kell szerezni, illetve azonos témájú könyvet kell behozni helyette. Az állományellenőrzési hiány A hiányzó dokumentumokról jegyzőkönyv készül, ennek alapján végezhető el a dokumentumok kivonása. Az állományapasztás során kivont dokumentumok közül a fölös példányokat fel lehet ajánlani az iskola tanulóinak, dolgozóinak térítés nélkül. A sérült példányok az iskolai papírgyűjtés alkalmával elszállításra kerülnek, erről a könyvtáros gondoskodik. 9. Az állomány védelme A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért felelős. A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a leltározás valamint a nyilvántartásból való kivezetés során biztosítania kell. A könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt jelent, melynek során a gyűjtemény dokumentumait tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással. Az időleges megőrzésre szánt dokumentumokra a rendelet nem vonatkozik, nem leltárkötelesek. A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a könyvtáros a felelős. A könyvtáros felel a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. hozzájárulása nélkül a könyvtár számára dokumentumokat senki sem vásárolhat. Szaktanári beszerzés esetén az állományba vétel csak a számla és a dokumentum együttes megléte alapján történhet. A dokumentumokat hat napon belül nyilvántartásba kell venni. Az osztályokban létesített letéti állományért az osztályfőnökök felelősek. A könyvtár kulcsai a könyvtárosnál, a gazdasági irodában, az igazgató helyettesek irodájában és a takarítónőnél helyezendők el, a kulcs más személynek nem adható ki.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLCSEY FERENC GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 4. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. május

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat, a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA 4553 Apagy, Béke u. 2.. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 033559. 1 TARTALOM 1. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2013. év 03. hó 26. napján. 2 A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola SZERVEZETI

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ujhelyi Imre Általános Iskola Mosonmagyaróvár, 2015. szeptember 30. Tartalom 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1. Tel: 83-348-018 Mail: iskola@eotvosvonyarc.sulinet.hu 0 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti Működési Szabályzat

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti Működési Szabályzat í 2013 Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Intézmény adatai... 4 1.2 Alaptevékenységek... 4 1.3 A szervezeti

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben