A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013."

Átírás

1 A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

2 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai A tanulói felvétel, átvétel feltételei, követelményei, eljárási rendje Az osztályba, a csoportba sorolás szabályai A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai Munkarenddel kapcsolatos szabályok A Vaszary János Általános Iskola munkarendje A Jázmin Utcai tagintézmény munkarendje A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai Az intézményi rendezvények, ünnepek stb. rendjének szabályai Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás Az ügyintézés szabályai A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok használatának szabályai A tanulók által az iskolába bevitt dolgok megőrzésének szabályozása Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok A diákjogok- és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok A diákok jogai A tanuló kötelességei A tanuló környezetének és az általa használt eszközöknek a rendben tartása A tanulók jutalmazásának formái, rendje (Az SZMSZ ben foglaltakkal egyezően) Jutalmazások rendje a Vaszary János Általános Iskolában Jutalmazások rendje a Jázmin Utcai tagintézményben A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, rendje Fegyelmező intézkedések a Vaszary János Általános Iskolában és a tagintézményben Fegyelmi büntetések A tanulókra és az iskolára vonatkozó anyagi kártérítési felelősség szabályai Vagyonvédelem, kártérítés A gyermekre, tanulóra vonatkozó védő óvó előírások, szabályok Tűz - és balesetvédelem A gyermek - és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének meghatározása A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje A balesetmegelőzési előírások, szabályok A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgatárgyak részei és követelményei A tantárgyi, tanévi, részleges, vagy teljes felmentések eljárási szabálya A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről a megelőző tanév végén Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok A térítési díj, hozzájárulás Étkezési térítés megállapítása A befizetés és visszafizetés rendje, eljárási szabályai Egyéb befizetések rendje A szociális és normatív kedvezmények, támogatások, ösztöndíj felosztásának elvei, a kérelem elbírálás eljárási rendje Étkezéssel összefüggő kedvezmény Tankönyvtámogatás, a tankönyvellátás rendje Juttatások, segélyek A foglalkozásról való távolmaradással kapcsolatos szabályok Bevezetés

3 A tanulói hiányzás igazolása A mulasztás igazolásának módja Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje Késés A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározása Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó előírás szabályai A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok Záró rendelkezések Az elfogadás szabályai A felülvizsgálat és a módosítás rendje A Vaszary János Általános Iskola Házirendjének elfogadása és jóváhagyása Bevezetés

4 4 1. Bevezetés A HÁZIREND alapvető célja, hogy a CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendeletben foglaltak szerint megfogalmazza azon helyi sajátos elvárásokat, amelyek az iskolával jogviszonyban állók részére kötelező érvényűek. A Házirend a tanulói jogviszony keletkezésekor lép hatályba, s tart annak megszűnéséig. Az iskola a Házirend kivonatolt, rövidített változatát a tanuló beíratásakor a szülőnek átadja, illetve biztosítja a részletes Házirend megismerését. A szülő a jogviszony létrehozásával kötelezettséget vállal az abban foglaltak maradéktalan betartására. Az iskola Házirendjének megalkotásában, véleményezésében részt vevők célja, hogy az biztosítsa a VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai programjában és Szervezeti és működési szabályzatában foglaltak maradéktalan teljesülését, illetve azt, hogy az iskola közösségi életének szervezése valamennyi tanulónknak megfelelő teret biztosítson egyéni fejlődéséhez, képességei kibontakoztatásához, a társadalmi együttélés szabályainak betartásához. A Házirend hatálya A Házirend vonatkozik: az intézmény valamennyi tanulójára, az iskola pedagógusaira és más alkalmazottaira, azon szülőkre, gondviselőkre, akik gyermekük törvényes képviselőjeként gyakorolják jogukat, az iskolával bérleti jogviszonyban állókra. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai 2.1. A tanulói felvétel, átvétel feltételei, követelményei, eljárási rendje A tanuló felvétele beíratással jön létre, a törvényben meghatározottak szerint. Az iskola felvételi körzetén kívül tanulót csak abban az esetben vesz fel, ha rendelkezik férőhellyel. Magasabb évfolyamra járó körzeten kívüli tanuló átvételére csak akkor kerülhet sor, ha átlagos eredménye legalább közepes, s korábbi iskolájában fegyelmezetlen magatartást nem tanúsított. (fegyelmi bejegyzése nincs) A tanuló felvételét a szülő írásban kéri az iskola igazgatójától, tagintézményvezetőjétől, amely tartalmazza: a tanuló és a szülő adatait, nyilatkozatát, mely szerint elfogadja az iskola Pedagógiai programjában foglalt célkitűzéseket, a Házirend és az SZMSZ szabályait. rövid indokolását a felvételi kérelemről Tanév közbeni felvételkor a tanulónak be kell mutatnia a Tájékoztató füzetét, valamint munkafüzeteit, év eleji felvételkor a Bizonyítványát A felvételről és annak feltételeiről az iskola igazgatója, tagintézmény-vezetője írásban értesíti a szülőt. 1. Bevezetés

5 A tanuló felvételének elutasításáról az iskola határozatban tájékoztatja a szülőt, mellyel szemben jogorvoslattal élhet, az iskolába benyújtott, Tata város jegyzőjének címzett beadványban Az osztályba, a csoportba sorolás szabályai Az első osztályba beiratkozó tanuló szülője abban az esetben, ha az iskolában több osztály indul - javaslatot tehet gyermeke leendő tanítója személyére. Erről a későbbiekben az iskola igazgatója, tagintézmény-vezetője dönt, figyelembe véve az induló első osztályok törvényi maximált létszámát, az egyes osztályok közötti arányos elosztás elvét, az integrált oktatásban részesülők arányát. Döntése előtt kikéri az osztálytanító véleményét. Az emelt szintű matematika osztályba a bekerülést játékos képességmérés előzi meg évfolyamokon a tanuló másik osztályba kerülését, illetve pedagógus megválasztását a szülő írásban kérheti, melyet indokolni kell Ötödik évfolyamon matematika plusz osztályba, nyelvi nívócsoportokba és sportcsoportba kérhetik felvételüket a tanulók. Maximális létszám osztályonként: 30 fő Angol, német nyelvek tanulása esetén 5. évfolyamtól az 5 órás csoportba sorolás a 4. év végén megírt szintfelmérő feladatlap eredményes kitöltése alapján történik. A bekerülés feltételei: az iskola szakmai munkaközösségei által összeállított matematika és szövegértés szintfelmérő feladatlapok eredményes kitöltése, mérlegelésre kerülhet a városi matematika levelezős versenyen elért helyezés is, az 5 órás nyelvi csoportba a magyar munkaközösség által összeállított nyelvtan teszt eredménye, valamint tanulmányi munkájuk 3. és 4. év végi értékelése alapján német, angol nyelvek esetén a nívócsoportba sorolás az 5. évfolyam elején a szülői igények alapján történik, sportcsoport esetében 4. év végén a szülői igény illetve a tanulók testi, fizikális képességeinek szintfelmérése. A mérés időpontja: május A szülők értesítése: június eleje A tanulóknak az ötödik évfolyam többi osztályába sorolása érdemjegyeik, valamint nevelőik (4. osztályos osztálytanítók, ötödikes osztályfőnökök, iskolavezetés) véleménye alapján történik. Törekszünk arra, hogy lehetőleg azonos szintű osztályok szerveződjenek Az osztály változtatását írásos kérelemmel a szülő kérheti, illetve fegyelmező eljárás alapján történhet Év közben iskolánkba érkező tanulók esetleges lemaradásainak pótlására egy hónap felzárkóztató időt biztosítunk, ehhez segítséget kaphatnak a délutáni korrepetálásokon a szaktanároktól A felvétel, átvétel, átjárhatóság szabályait a Pedagógiai program tartalmazza. Az iskola igazgatója elutasíthatja azon tanulók felvételét, akiknek férőhelyet biztosítani nem tud, illetve nem felelnek meg az pont követelményeinek. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai

6 6 3. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai A tanulói jogviszony megszűnik a törvényben meghatározottak szerint, illetve ha a tanuló másik iskolába távozik, a távozás napján. Iskolaváltoztatás esetében az új intézménytől a szülő befogadó nyilatkozatot köteles beszerezni. A nyolcadik osztály elvégzése után a bizonyítvány kiállításának napján. Fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján. 4. Munkarenddel kapcsolatos szabályok A Vaszary János Általános Iskola munkarendje A tanórák, foglalkozások napi, heti stb. rendjének szabályai Iskolánkban a tanítás 8-órakor kezdődik. A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak, 7 óra 45-re kell az iskolába érkezniük. Az iskola a 6 óra 30 és 7 óra 30 perc között érkező tanulók részére reggeli ügyeletet biztosít a tanév elején kijelölt tanteremben. A tanulók, első órájuk előtt 7.30-tól gyülekeznek az udvaron, mely időponttól az iskola az udvaron és az iskola épületében felügyeletet biztosít. Az ettől eltérő időpontban érkező tanulók egyéni és szülői felelősséggel tartózkodnak az iskolában. A szülők gyermeküket az iskola udvaráig kísérhetik, mely alól szeptember hónapra kivételt az első évfolyamosok képeznek. A szülők gyermekükre a tanítás után és a napközis tanulási idő (15.00 óra) letelte előtt, az Agostyáni kapu boltíve alatt várakozhatnak. A sportosztályok részére a szabadon választott óra ( plusz 1) a tanulók kérésére a szülők hozzájárulásával, tömbösítéssel, (első két óra) kor kezdődik. A tanórák 45 percesek, a hatodik és a hetedik óra 40 percig tart. Csengetési rend az iskolában: Gyülekezés: 7.30-tól az udvaron 7.45-től felvonulás a termekbe 0. óra óra óra óra óra óra óra óra Amennyiben valamely osztálynak 7. órája van, s azon az iskolában étkező tanuló is részt vesz, jelezni kell az iskola konyháján a várható létszámot. A heti tanítási órák rendjét az órarend szabályozza. Az iskola a fenti csengetési rendtől indokolt esetben (pl. ünnepélyek, stb.) eltérhet, ha 30 vagy 35 perces órákat határoz meg, melyről az iskolarádión és a Tájékoztató füzeten keresztül írásban tájékoztatja a tanulókat, illetve szüleiket. 3. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai

7 7 Órára a naplót csak a tanár viheti be és hozhatja ki. Az óra végét jelző csengő mindenkinek szól, melyet a zavartalan tanteremcserék miatt mindenki köteles betartani. A szünet a tanulóé és a pedagógusé is. A napközis tanulók tízóraijukat az ebédlőben fogyaszthatják el, illetve itt tízóraizhatnak a nem napközis gyermekek is. A tanulók az első óra előtt és a szünetekben az udvaron tartózkodnak, csengetéskor az osztályuk számára kijelölt helyen sorakoznak, majd a termeikbe vonulnak. Eső esetén a folyosón és a termekben kell tölteni a szünetet a tanulóknak, ahol ügyelnek a rendre, egymással beszélgetnek, készülnek a következő tanítási órára. Az udvari ügyeletet ellátó nevelők ebben az esetben a folyosón tartózkodnak, s segítik az ott felügyelő kollégák munkáját. Testnevelésóra után a tanulók a teremben tartózkodhatnak, amennyiben az időjárás hűvös. (október 15-től március 31-ig) Télen nagy hideg esetén a tanulók a tantermekben gyülekezhetnek 7 óra 30 perctől. Erről az ügyeletes iskolavezető dönt a mindenkori időjárási körülmények alapján. A hetesek is 7.45-től vannak a teremben. Rendellenesség észlelése esetén jelzik azt az ügyeletes nevelőnek, vagy az iskolavezetésnek. Büfé: a tanulók órák előtt és szünetekben, az iskolai büfében vásárolhatnak. becsengetéskor a büfét el kell hagyni. Érkezés és távozás az iskolából: 6.30-tól ig: Agostyáni és Somogyi B. utcai kapuk, tól zárásig: Agostyáni utcai kapu, Az Agostyáni utcai 2. kaput a tanulók nem használhatják A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai Az iskola a nyitva tartási idő alatt 6.30-tól a napközis ügyelet befejezéséig ig a tanulók védelme érdekében folyamatos felügyeletet biztosít: az iskola udvarán, a folyosókon, étkezés alatt az ebédlőben, a tornaterem alagsorában, valamennyi szervezett iskolai foglalkozás alatt. A felügyelet azon gyermekek körére terjed ki, akik részt vesznek az iskolai foglalkozásokon. A többi tanuló szülői engedéllyel illetve egyéni felelősséggel tartózkodhat az iskola udvarán A Jázmin Utcai tagintézmény munkarendje Az intézmény nyitva tartása Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel órától délután óráig vannak nyitva. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére óráig tudja biztosítani. 4. Munkarenddel kapcsolatos szabályok

8 8 Az iskolába a tanulóknak reggel óra és óra között kell megérkezniük. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 1. óra: óra: óra: óra: óra: óra: A tanulóknak reggel 7.15 óra és 7.30 óra között, valamint az óraközi szünetekben az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók ebben az időben a folyosón maradhatnak. Az első szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók az ebédlőben tízóraiznak, majd az udvarra kimennek. Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén a tagintézmény-vezető) vagy a részére órát tartó tanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskolából való távozásra a tagintézmény-vezető adhat engedélyt. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában óra között, pénteken óráig történik Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet a tagintézmény vezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak a tagintézmény vezetője adhat. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. A tanórák és délutáni foglalkozások után a szülő gyermekét az iskolán kívül várhatja, reggel 7.30-ig el kell hagynia az iskolát. A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások megtartására vonatkozó szabályok A csöngetés a tanóra kezdetét és végét jelzi a tanár számára, aki gondoskodik a tanulók pontos ki- és beengedéséről. A pontatlanság nem haladhatja meg az 5 percet. Ellenkező esetben a hetes köteles értesíteni a tagintézmény-vezetőt vagy a felelős helyettesítő pedagógust. A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatására külön engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató vagy a tagintézmény-vezető adhat engedélyt. A dupla órák a tagintézmény-vezető engedélyével szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de a pedagógus köteles megfelelő rendet, illetve felügyeletet biztosítani a kicsengetésig. A testnevelésórák vége előtt 5 perccel engedhetik ki a tanulókat az öltözőkbe a tanítók. 4. Munkarenddel kapcsolatos szabályok

9 9 Lehetőség szerint a tanulócsoporttal történő szaktanári egyeztetés alapján naponta 2 témazáró dolgozatnál többet ne írjon egy tanulócsoport. A témazáró dolgozatok megírásának időpontját a pedagógus legalább 2 nappal a számonkérés előtt közli a tanulókkal. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. A tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások megkezdésük után nem zavarhatók. Kivételt indokolt esetben az igazgató a tagintézmény-vezető tehetnek. Köteles a tanuló a tanítási órán részt venni, fegyelmezett munkát végezni akkor is, ha az adott tantárgy értékelése alól felmentést kapott. A délutáni tanórán kívüli foglakozásokat az iskola nevelői a tanórák után kezdődően szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket értesíteni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy évre szól. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére a tagintézmény-vezető adhat. A tanórán kívüli foglakozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglakozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon heti két alkalommal 1-1 órát tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait minden tanuló és dolgozó igénybe veheti. A tanulók tantárgy- és foglalkozásválasztás rendje Kiskorú tanuló lévén a tantárgyválasztás jogát a Pedagógiai programban meghatározott választható tantárgyak közül és eljárásrend szerint a szülő gyakorolja. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható (nem kötelező) tantárgyak tanulását biztosítja: o 3. évfolyamon: idegen nyelv: angol vagy német o a 3. osztályban választott idegen nyelvet tanulhatja 4. évfolyamon is. A tagintézmény vezetője minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható idegen nyelvről és az azt tanító nevelőkről. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le az idegennyelv-választással kapcsolatos döntését a tagintézmény vezetőjének. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók a Nevelési Tanácsadó, az orvosi szakvélemény, a pedagógus javaslata alapján, vagy önkéntesen jelentkezhetnek az iskola által kiadott jelentkezési lapon minden tanév szeptemberében. A jelentkezés egy tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozásokról való távolmaradást a tanóraival megegyező módon igazolni kell. Az iskolában alkalomszerűen szervezett kulturális, sport és egyéb foglalkozásokon (vetélkedők, versenyek, rendezvények) való részvétel önkéntes. 4. Munkarenddel kapcsolatos szabályok

10 10 Az iskola által alkalomszerűen szervezett szabadidős foglalkozásokon kirándulás, túra, színház-, mozi-, hangverseny látogatás, táborok, stb. a részvétel önkéntes, azokat a pedagógusok a szülői és diákközösségek véleményének kikérésével, az intézmény vezetőjének jóváhagyásával szervezik. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezni. Az intézmény szervezésében működő tanórán kívüli rendszeres, csoportos foglalkozási formákról a Pedagógiai program és a Szervezeti és működési szabályzat tartalmaz előírásokat. A rendszeres tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról az érintett tanulókat és szüleiket a foglalkozást tartó pedagógusok, illetve az osztályfőnökök szóban és/vagy írásban évente október 1-jéig tájékoztatják. Intézményünk együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal. Kérésükre foglalkozásaikhoz tantermet biztosítunk az iskola tanítási rendjéhez igazodva. A tanulók számára a részvétel önkéntes. A hitoktatást egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató végzi A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai A tanév rendjét miniszteri rendelet határozza meg. Ezt az iskola éves munkaterve tartalmazza. Évi 5 tanítás nélküli munkanap programjáról tanév elején a nevelőtestület dönt, a Diákönkormányzat és a Szülői Szervezet véleményének meghallgatása után. A tanítás nélküli munkanapról való távolmaradást a tanóraival megegyező módon kell igazolni. Tanévenként egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról a nevelőtestület véleményének kikérése mellett a Diákönkormányzat dönt. A Diákönkormányzati nap programjának szervezéséről, lebonyolításáról, költségeinek egyeztetéséről a patronáló pedagóguson keresztül a nevelőtestület gondoskodik Az intézményi rendezvények, ünnepek stb. rendjének szabályai Az iskolai ünnepélyeken az intézmény elvárása, hogy a tanulók és a pedagógusok ünneplőben jelenjenek meg. Iskolánkban kialakult hagyományos viselet a sötét alj, illetve nadrág, valamint a fehér felső. Elvárjuk, hogy az iskolai ünnepélyeken minden tanuló vegyen részt. A tanítási időn kívül szervezett ünnepélyről való távolmaradást az osztályfőnöknek kötelesek jelezni. A Házirend előírásai minden iskolai rendezvényen érvényben vannak. A tanulók részére szervezett rendezvények időtartamát annak jellegétől függően az iskola igazgatója, a tagintézmény vezetője határozza meg Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás. Az iskola által szervezett programokon is a Házirend rendelkezései vannak érvényben. A rendezvényekről, programokról fegyelmi eljárás keretében eltiltással büntethető az a tanuló, aki nem megfelelő magatartása miatt veszélyezteti a tanulmányi kirándulás eredményességét. A szülővel való egyeztetés után a kiránduláson nem vesz részt. Ebben az esetben, az iskolában köteles megjelenni, és az ügyeletes intézményvezető beosztása szerinti tanulócsoport munkájában részt venni. Engedély nélküli távolmaradásra az iskolai szabályok érvényesek. 4. Munkarenddel kapcsolatos szabályok

11 Az ügyintézés szabályai A tanulók hivatalos ügyeiket szünetekben az iskolatitkárnál, a pénztárban, intézhetik. Szükség esetén tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda csak hívásra mehetnek be. Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét, valamint a tagintézmény-vezetőt azonnal is megkereshetik. Az óraközi szünetekben szülőket, hozzátartozókat csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók. Telefonhoz tanuló csak rendkívüli esetben hívható. Szülők részére tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az igazgatóhelyettesi irodában és a gazdasági irodában a kiírt fogadóidő szerint történik. Tanítási szünetben a hivatalos ügyek intézése külön ügyeleti rend alapján lehetséges. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója, igazgató helyettese, valamint a tagintézményvezető határozza meg és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza, illetve írásos formában azt közzé teszi. (faliújság, bejárat, TTV, iskolai honlap) 4.7. A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok használatának szabályai Az iskola a saját felelősségre behozott tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállal, hasonlóan a tanuló feledékenységéből vagy felelőtlenségéből elhagyott, ezt követően eltűnt tárgyaiért, ruhaneműiért, egyéb felszereléséért sem. A tanuló az órákon nem használhat oktatást zavaró tárgyakat, eszközöket, azokat a táskában kell tartani. Amennyiben a tanuló a szülő engedélyével, saját felelősségére mobiltelefont hoz, azt a tanítási idő alatt kikapcsolt állapotban vagy néma üzemmódban kell tartania. Amennyiben a telefont a tanuló használja, vagy az a tanórán megszólal, úgy azt a tanár elveszi és a tanítási idő végén a tanulónak adja vissza. Hasonló szabály érvényes az egyéb kép-és hanghordozó eszközökre, játékokra egyaránt. A tanuló az értéktárgyaiért saját maga vállal felelősséget, amennyiben azok nem a tanulói jogviszony gyakorlásához szükségesek. Az iskolai munkához nem tartozó saját felelősségre behozott tárgyakat, eszközöket csak a nevelő engedélyével lehet használni A tanulók által az iskolába bevitt dolgok megőrzésének szabályozása Iskolánk vállalja, hogy a zeneiskolai órákhoz szükséges hangszereket, egyéb tanórán kívüli foglalkozáshoz szükséges eszközöket a tanítási időben a kijelölt helyen a tanulók számára megőrzi. Megőrzésre kijelölt helyek: igazgatóhelyettesi iroda, gazdasági iroda, tanári szoba, A tatai intézményekben a kerékpárral bejáró tanulók kerékpárjukat a tárolókban lezárva helyezhetik el. Megőrzést ebben az esetben sem vállal az iskola, az esetleges rongálásért, a kerékpár esetleges eltulajdonításáért a felelősség a tanulóé. Az iskola csak a bejelentett, megőrzésre átadott tárgyakért vállal anyagi felelősséget. 4. Munkarenddel kapcsolatos szabályok

12 12 5. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok Az intézmény épületének, területének, berendezéseinek használata: A tanuló az iskolában - tanítási időben és a tanítás után csak pedagógusi felügyelettel tartózkodhat. Ettől eltérően az iskola udvarán, a sportpályán nyitvatartási időben csak szülői engedéllyel, és felelősségre tartózkodhat a tanuló. Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után a tanuló akkor tartózkodhat, ha szervezett foglalkozáson, rendezvényen vesz részt, az igazgató, tagintézmény-vezető, szaktanár, tanító, napközis tanító, vagy az ügyelettel megbízott vezető, pedagógus engedélyezte a bennmaradást. Az iskola épületében az iskola dolgozóin, tanulóin kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától, a tagintézmény vezetőjétől engedélyt kaptak. Az iskolával bérleti jogviszonyban állók a megállapodásban rögzítettek szerint tartózkodhatnak az épületben és annak helyiségeiben, betartva a Házirend irányadó szabályait. Annak be nem tartása a megállapodás azonnali megszüntetését eredményezi. Az iskolában egyéb hirdetmények kifüggesztését az igazgató vagy helyettesei engedélyezhetik. A számítógépterem, tornaterem, könyvtár használati rendjét külön szabályzatok rögzítik, (lsd. mellékletek) melyet az adott teremben ki kell függeszteni. Az iskola termeiben, kiszolgáló helyiségeiben csak azok tartózkodhatnak, akik arra jogosultak, illetve engedélyt kaptak. 6. A diákjogok- és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok 6.1. A diákok jogai A tanulói érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai rendszere A tanulónak joga van ahhoz, hogy emberi méltóságát, személyiségét, tiszteletben tartsák. Ha úgy érzi, hogy jogai sérülnek, a tanuló segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását. Az iskolai diákönkormányzat, diákérdekeket képviselő szervezet. Iskolánkban az osztályok tanulóinak érdekeit, véleményét az osztályok által demokratikusan választott képviselők továbbítják a szervezet felé. A tanuló választó és választható a diákérdekeket képviselő szervezetbe (DÖK). Az iskola a rendelkezésére álló költségvetése terhére támogatást nyújthat a diákönkormányzat működéséhez, mely történhet: egyes rendezvények teljes vagy részleges költségeinek átvállalásával, a rendezvény lebonyolításához szükséges anyagok, eszközök biztosításával, a tanulók jutalmazásának biztosításával A tájékoztatás és véleménynyilvánítás rendje 5. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok

13 13 Iskolánkban a tájékoztatás fórumai: iskolarádió, faliújság, iskolagyűlés és az iskolai honlap. A tanulók itt szerezhetnek információkat az iskolai programokról, versenyekről, pályaválasztásról, eredményekről. Évente egy alkalommal fórumot rendezünk, ahol a tanulók választ kaphatnak a felmerülő problémáikra. Ezt a fórumot az életkori sajátosságok miatt külön tartjuk az alsó tagozatnak, az 5-6. évfolyamnak, valamint a 7-8. évfolyamnak. Az osztályszintű problémák kezelése osztályfőnöki órákon valósulhat meg. A tanórán való véleménynyilvánítás csak az órához, az óra menetéhez kapcsolódhat, és nem sértheti a tanár, valamint a többi tanuló személyiségét Diákkörök, szakkörök, korrepetálások Az iskola minden tanulója érdeklődési körének megfelelő szakkörbe jelentkezhet, járhat. Szakkört megfelelő létszámú tanuló jelentkezése esetén indítunk. Az iskolában a felső tagozaton tanulószoba működik, amely lehetőséget biztosít a tanórákra való felkészüléshez. Azon tanulók részére, akik valamely tantárgyból hiánypótlásra szorulnak, korrepetálási órákat biztosítunk. Tanulóinknak jogukban áll a diáksportköri foglalkozásokon részt venni. A diáksportkört az iskola a költségvetésében rendelkezésre álló forrásból támogatja Ingyenes, kedvezményes étkezés Ebben az ügyben a döntés mechanizmusa, az önkormányzati szabályozással összhangban történik. 1. Az iskola a szolgáltatást igénylő tanulók számára térítési díj ellenében étkezést biztosít. A fenntartó által megállapított étkezési térítési díj befizetéséről és a bizonylat bemutatásáról a szülő gondoskodik az iskola által meghatározott időpontokban. A hiányzó tanuló étkezési díját az iskola csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést előtte lévő nap 10 óráig lemondja. Az iskola az igénybe nem vett és időben lemondott étkezések előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére személyesen visszajuttatja. 2. Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hónapban a kijelölt befizetési napokon a gazdasági irodában, a tagintézményekben az iskolatitkárnál kell befizetni. 3. Az előre befizetett térítési díjak visszafizetéséről postai úton az iskola gazdasági ügyintézője, a tagintézményekben az iskolatitkár gondoskodik, ha a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, vagy ha az iskolából tartósan 2 hónapot igazoltan hiányzik, vagy ha a térítési díjas foglalkozáson önhibáján kívül nem tud részt venni. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskola igazgatója dönt. 6. A diákjogok- és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok

14 14 4. A normatív alapon ingyenes vagy kedvezményes étkezést a szülő, a megfelelő igazolások benyújtásával igényelheti A tankönyvkölcsönzés A tankönyveket az iskola tankönyvkölcsönzés útján is adhatja a normatív kedvezményre jogosult tanulóknak. Arról, hogy a normatív kedvezményre jogosult tanuló tankönyvkölcsönzés útján jut-e a tankönyvhöz, az adott évben normatív kedvezményre jogosult tanulók száma és a rendelkezésre álló anyagi források alapján a nevelőtestület december 15-ig dönt. A tankönyvkölcsönzési jogosultság, ezzel a tankönyv használat joga a tanulói jogviszony fennállás alatt addig tart, amíg a tanuló felkészítését az adott tantárgyból a helyi tanterv szerint végezni kell. A tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtár közreműködésével történik. Kölcsönzött tankönyvenként a tankönyvkölcsönzés tényéről, a kölcsönzés időtartamáról, a könyv visszaadásának feltételeiről a könyvtáros dokumentumot készít, melynek egy példányát a tanuló, illetve a szülő részére átad. A tankönyv elvesztésével, megrongálódásával okozott kár megtérítése 1., A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, az iskolának okozott kár megtérítésére köteles. 2., A tankönyv elvesztése esetén a kártérítés összege a könyv tényleges beszerzési ára. 3., Ha szándékos rongálás miatt a könyv rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, a kártérítési összeg a könyv tényleges beszerzési ára A számonkérés szabályai (napi dolgozatok mennyisége, típusa) A számonkérés nem lehet a fegyelmezés eszköze. Az óra alatti magatartást nem értékelhetjük tantárgyi osztályzattal. Az előző óra anyaga bármikor bejelentés nélkül is számon kérhető írásban és szóban is. Nagyobb tanegységek, témazárók íratását a tanulókkal előre közölni kell. Egy napon 2 ilyen dolgozat íratható. Ebben a kérdésben a szaktanárok egyeztetnek. (pl.: a naplóba ceruzával előre beírják adott naphoz dolgozatíratási szándékukat). A szaktanár a dolgozatokat 2 héten belül kijavítja, az eredményt a tanulókkal közli, a kapott érdemjegyet a Naplóban és a Tájékoztató füzetben rögzíti (rögzítteti), s láttamozza. Az érdemjegyet a Tájékoztató füzetben hibás bejegyzés esetén csak a szaktanár vagy az osztályfőnök javíthatja hivatalos módon. A témazáró dolgozatokat egy évig őrzi meg az iskola. A szülő kérésére azt a szaktanár köteles megmutatni. 6. A diákjogok- és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok

15 15 Amennyiben a kijavított dolgozatokat a tanulók a fenti határidőn belül (2 hét) nem kapják meg, észrevételezhetik az osztályfőnöknek, az iskola vezetésének A tanuló kötelességei A tanuló köteles a Pedagógiai programban meghatározott tanulmányi kötelezettségének eleget tenni, készülni a tanórákra, a házi feladatait elkészíteni. Minden tanítási órára köteles elhozni a tanuláshoz szükséges eszközeit, és óra előtt azt előkészíteni. Tájékoztató füzetét köteles mindennap magával hozni, azt a tanórákon a padjára kitenni, érdemjegyeit haladéktalanul beíratni, aláíratni. Az iskola bármely írásos üzenetének láttamozása a szülők kötelessége. A Tájékoztató füzet hivatalos irat, ennek rongálása, firkálása tilos. Az ellenőrző gyakori illetve huzamosabb hiánya esetén az osztályfőnök értesíti a szülőket. A Tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek. Kötelesek a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon részt venni, fegyelmezetten dolgozni, tiszteletben tartva társaik tanuláshoz való jogát. A tanuló késéseit, hiányzásait igazolni köteles. (Részletesen lsd. 15.pont) Mulasztásaikat a következő órára pótolni kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott időpontig Köteles tanulótársainak, tanárainak és az iskola minden dolgozójának emberi méltóságát tiszteletben tartani. Az iskolai tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező. A testnevelésórán a tanulók a szaktanár által előírt ruházatot, felszerelést hordják. Az iskolában, és az iskola által az iskolán kívül szervezett rendezvényeken szeszesitalt, szervezetre káros élvezeti cikkeket fogyasztani, és az iskolába tilos. DÖK és az iskola által szervezett egyes rendezvényeken diszkó, ballagási bankett csak az iskola tanulói tartózkodhatnak. Az iskola megköveteli tanulóitól a trágár beszéd mellőzését! Megnyilvánulásaikban ügyeljenek a hangerőre, a hangnemre, mellőzzék a durva, sértő kifejezéseket. Az udvarias viselkedés szabályainak betartását az iskola elvárja diákjaitól (köszönés, felnőttek, társak megszólítása). A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetében az igazgató vagy az ügyeletes igazgatóhelyettes illetve a tagintézmény-vezető), vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az igazgató vagy helyettese illetve a tagintézmény-vezető adhat engedélyt. A napköziből a tanuló önállóan csak a szülő írásos engedélyével, az abban megjelölt időpontban távozhat. Üzletelés az iskolában tilos! Társak megfélemlítése, zsarolása tilos! Választott tisztségét, megbízatásait lelkiismeretesen teljesítenie kell. A gyermekfelelősök utasításait be kell tartania! Köteles védeni az iskola rendjét, tisztaságát. A szaktanár által megbízott felelősök gondoskodnak az órai taneszközökről. A felelősök feladatait a szaktanár határozza meg. 6. A diákjogok- és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok

16 16 A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. Az iskola területén mobiltelefonnal, fényképezőgéppel, vagy egyéb eszközökkel képés hangfelvételek készítése engedély nélkül tilos A tanuló környezetének és az általa használt eszközöknek a rendben tartása Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az iskola Szervezeti és működési szabályzatában, valamint a Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: Hetesek A hetesek megbízatása egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök illetve csoportbontás esetén a szaktanár jelöli ki. Tanulócsoportonként 2-2 tanuló felelős az osztályközösség és a terem rendjéért. A hetesek feladatai: gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, szellőztetés, kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint). a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik; és ők a tanteremben maradnak. vigyáznak a tanulók felszerelésére. az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik. az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat. ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, jelzik azt az igazgatóhelyettesi, tagintézmény-vezetői irodában. az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. Az általános feladatokon kívül a hetesek feladatkörét az osztályfőnök és az osztályközösség közösen határozza meg. Munkájuk értékelése a magatartás és szorgalom minősítésében tükröződik Tanórák után minden osztály köteles a tantermét rendezetten elhagyni: a padokban nem maradhat szemét, a táblát le kell törölni, székeket /ha vannak / fel kell tenni a padokra az utolsó órát követően, a világítást le kell kapcsolni, az ablakokat be kell zárni, Ügyeletesek Iskolánk területén a délelőtti ügyeletet - napi váltásban - ügyeletes nevelők látják el a diákügyeletesek segítségével. Őket önkéntes jelentkezés alapján az osztályfőnök és az osztályközösség véleménye alapján a Diákönkormányzat bízza meg a feladatok ellátására. A diákügyeletesek feladatait a melléklet tartalmazza. 6. A diákjogok- és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok

17 17 7. A tanulók jutalmazásának formái, rendje (Az SZMSZ ben foglaltakkal egyezően) 7.1. Jutalmazások rendje a Vaszary János Általános Iskolában Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelten végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki: eredményes, kulturális tevékenységet folytat; kimagasló sportteljesítményt ért el; a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. (pl. ügyeletesek, osztályközösségek, DÖK vezetők) Csoportos jutalmazási formák: kirándulásra felhasználható szabad órák kulturális hozzájárulás (színház vagy kiállítás látogatáshoz). Az egyéni jutalmazás formái: Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: szaktanári, napközi-vezetői, osztályfőnöki, igazgatói, iskolagyűlés előtti, dicsérő oklevél Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel, emlékjelvénnyel jutalmazhatók. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen vagy a ballagáson az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. Az iskolai ünnepélyek szervezésében, az ünnepi műsorában résztvevő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. Tanulmányi munka elismerése: Szaktanári dicséret: Annak a tanulónak jár, aki az adott verseny iskolai fordulóján eredményesen részt vett, de nem jutott tovább. Igazgatói dicséret: Az kaphatja, akinek 3 szaktanári dicsérete van, illetve részt vett a megyei versenyen, de 4. helyezésnél nem jobb az eredménye. Iskolagyűlés előtti dicséret 3 igazgatói dicsérettel lehet kiérdemelni. Az oklevelet az utolsó iskolagyűlésen az iskola vezetője adja át. Dicsérő oklevél: 7. A tanulók jutalmazásának formái, rendje (Az SZMSZ ben foglaltakkal egyezően)

18 18 Azoknak jár, akik a megyei versenyek 1-3. helyezettjei, vagy 3 iskolagyűlés előtti dicséretük van. Részt vettek országos versenyen. Az oklevelet a ballagáson, illetve a tanévzáró ünnepélyen az iskola, a tagintézmény vezetője adja át. A különböző intézmények által meghirdetett fizetős versenyek eredményeit az iskola külön nem díjazza. Az eredmények iskolaközösség előtti ismertetésére a negyedévente megrendezésre kerülő iskolagyűléseken is sor kerül. AZ ISKOLA AZOKAT A TANULÓIT, AKIK KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTTAK KÜLÖN ELISMERÉSBEN RÉSZESÍTI VASZARY - DÍJ A kitüntetés odaítélésének szempontjai: 4-8. osztályig kitűnő bizonyítvány 7. és 8. osztályban egy-egy országos versenyen való részvétel (az eredményesebb szereplés előnyt élvez) 5-8. osztályban a Vaszary János Általános Iskola tanulója volt Évente maximum két díj adható ki. AZ ÉV DIÁKJA DÍJ Az odaítélés kritériumai: Év végi átlaga legalább 4,5 Kiemelkedően példás magatartás Az iskolai életben, közösségi munkában való aktív részvétel Tanáraival, felnőttekkel, társaival jó viszonyt alakított ki, tisztelettudóan viselkedett. A fenti díjakra javaslatot az iskola nevelőtestülete, és a diákönkormányzat tehet. JÓ TANULÓ - JÓ SPORTOLÓ CÍM Szempontok, amiket teljesíteni kell az elnyeréséért: legalább 4,6-os tanulmányi átlag csak az iskola keretein belüli sport teljesítmény vehető figyelembe az edzéseken való rendszeres és aktív részvétel, képességekhez mérten maximális munkavégzés testnevelés órán nyújtott kifogástalan és példamutató magatartás eredményes versenyzés, területi, városi versenyeken egyéni, illetve csapatban elért 1-3. helyezés munkához, tanárokhoz, társakhoz való pozitív hozzáállás, a csapatszellem pozitív befolyásolása. A díjat a mindenkori testnevelés munkaközösség véleménye alapján ítéljük oda. 7. A tanulók jutalmazásának formái, rendje (Az SZMSZ ben foglaltakkal egyezően)

19 19 ALSÓ TAGOZATOS EMLÉKÉREM Az alsó tagozatos évek zárásaként példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségi munkájáért kaphatja osztályonként egy negyedikes tanuló. Az osztályfőnök javaslata, osztályközösség véleménye alapján az iskola igazgatója ítéli oda a tanév végén. Formája: emlékplakett és oklevél. A közösségi munka elismerése Közösségi munkáért azokat a tanulókat jutalmazzuk, akik: (Legmagasabb adható fokozat osztályfőnöki dicséret) a diákönkormányzat munkájában aktívan, kezdeményező jelleggel részt vettek önként vállalt ügyeletesi teendőiket maradéktalanul, ellátják az osztályközösségben tett vállalásaikat, feladataikat rendszeresen egész évben példamutatóan végzik öntevékeny szervezői az osztály programjainak az iskolai ünnepségek műsorainak részt vevői, szereplői (Legmagasabb adható fokozat szaktanári dicséret) A közösségi munkában legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulókat is iskolagyűlés előtti dicséret illeti. Erről a szülőket oklevélben értesíti az iskola. Az igazgatói dicséretet kapott tanulók neve elhangzik az iskolarádióban, illetve az iskolagyűlésen. Minden dicséret kerüljön be az Tájékoztató füzetbe és a Naplóba is! Közösségi munkáért a dicséretek fokozatai: 3 szaktanári dicséret osztályfőnöki dicséret 3 osztályfőnöki dicséret igazgatói dicséret 3 igazgatói dicséret iskolagyűlés előtti dicséret Osztályfőnöki, igazgatói és iskolagyűlés előtti dicséret közvetlenül is kapható. Akikre büszkék vagyunk tablóra kerül azon tanulók fényképe, akik: a Vaszary - díj, az Év Diákja Díj, a Jó tanuló jó sportoló cím nyertesei akik elismerésüket a ballagáson, illetve a tanévzárón vehetik át Jutalmazások rendje a Jázmin Utcai tagintézményben Azt a tanulót, akit képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ért el vagy az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: tantárgyi dicséret, napközis nevelői dicséret, 7. A tanulók jutalmazásának formái, rendje (Az SZMSZ ben foglaltakkal egyezően)

20 20 osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret Nevelőtestületi dicséret Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: tantárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért, példamutató magatartásáért és szorgalomért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló Bizonyítványába be kell jegyezni. Az a negyedik osztályos tanuló, aki négy éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, díszoklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet az iskola közössége előtt vehet át. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösségeket csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 8. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, rendje 8.1. Fegyelmező intézkedések a Vaszary János Általános Iskolában és a tagintézményben Az a tanuló, aki kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmi intézkedések a következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés; osztályfőnöki figyelmeztetés; igazgatói intés; osztályközösség vagy iskolagyűlés előtti figyelmeztetés. fegyelmi eljárás Írásbeli figyelmeztetések formái és fokozatai: 3 szaktanári figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetés 3 osztályfőnöki figyelmeztetés igazgatói intés 3 igazgatói intés osztályközösség vagy iskolagyűlés előtti igazgatói megrovás osztályközözösség vagy iskolagyűlés előtti igazgatói megrovás fegyelmi eljárás Írásbeli figyelmeztetéseknek az ellenőrző könyvben és a naplóban is szerepelni kell. A vétség súlyosságától függően az osztályközösség, az osztályfőnök, a tantestület - akár egyetlen vétségért is magasabb büntetési fokozatot kezdeményezhet. Különösen súlyos vétségnek minősül: az iskola és a tanulók felszerelésének szándékos rongálása, lopás, a dohányzás, bódító szerek használata, zsarolás, üzletelés, nyerészkedés, 8. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, rendje

21 21 társak megfélemlítése, felnőttekkel és a tanulókkal szembeni szóbeli és tettleges agresszió, tanítási időben az iskola engedély nélküli elhagyása, igazolatlan hiányzás, megbotránkoztató öltözködés, az órai munkavégzést akadályozó tanulói magatartás. A figyelmeztetés és a dicséret nem semlegesítik egymást. Az egyéni elmarasztalások mellett csoportos elkövetés esetén, magatartási vétségért közösségek is büntethetők. Minden tanulónak joga, hogy az írásbeli figyelmeztetéssel járó vétségek megítélésekor magatartásáról véleményt mondjon, védekezzen az osztályközösség, diákönkormányzat, tantestület előtt. Ha valaki írásbeli figyelmeztetőt kapott, s ezt követően magatartása pozitívan változik, az magatartás minősítésén javít. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói Házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni. Az osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi elmarasztalások szintjei sorrendben: figyelmeztetés (f) intés (i) megrovás (r) Az elmarasztalások részletezése: szaktanár, osztályfőnök f f f szaktanár, osztályfőnök i i i osztályfőnök r r r ig. figy. ig.intés tantest.intés tantestületi áthelyezés megrovás Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben: a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni, igazgató vagy a tantestület döntése alapján. A büntetést írásban hozzuk a szülő tudomására. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói Házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt büntetésben lehet részesíteni. Az iskolai büntetések formái: Szaktanári figyelmeztetés, 8. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, rendje

22 22 Napközis nevelői figyelmeztetés, Osztályfőnöki figyelmeztetés, Osztályfőnöki intés, Osztályfőnöki megrovás, Igazgatói figyelmeztetés, Igazgatói intés, Igazgatói megrovás, Tantestületi figyelmeztetés, Tantestületi intés, Tantestületi megrovás. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni Fegyelmi büntetések Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A köznevelésről szóló törvény 58. -a szabályozzák a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségét. Ezek alapján a fegyelmi büntetés lehet: megrovás; szigorú megrovás; meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése illetve megvonása; áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába. kizárás az iskolából A felelősségre vonás eljárásmódjára és formájára nézve a jogszabályi rendelkezések az irányadók. Súlyos fegyelmi vétség esetén Fegyelmi Bizottságot hozunk létre, mely a jogszabályban foglaltak szerint jár el. A fegyelmi eljárás során büntetésben részesülő tanuló sem félévi, sem év végi magatartás jegye nem lehet jobb változónál (3 ). 9. A tanulókra és az iskolára vonatkozó anyagi kártérítési felelősség szabályai 9.1. Vagyonvédelem, kártérítés A közösségi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező. Ha a tanuló okozta a hibát, vagy kárt, akkor neki kell kijavítani, vagy megtéríteni, vagy hasznos munkát is vállalhat helyette. Ha az osztályteremben más osztály okozott hibát vagy kárt és önként vagy felszólításra nem javítják vagy térítik meg, akkor jelezni kell az osztályfőnöknek vagy az iskola vezetőségének felé. Az iskolai vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló, illetve szülője, gondviselője anyagilag, szándékos károkozás esetén, pedig anyagilag (a jogszabályban foglaltak szerint) és fegyelmileg felelős. 9. A tanulókra és az iskolára vonatkozó anyagi kártérítési felelősség szabályai

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM AZONOSÍTÓ: 033667 HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM AZONOSÍTÓ: 033667 HÁZIREND NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM AZONOSÍTÓ: 033667 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNK MUNKARENDJE... 4 1.1 A tanítási nap rendje:... 4 1.2 A szünetek

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Bevezető A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Törökvész Úti Általános Iskola

Törökvész Úti Általános Iskola Budapest 2013. 1. Bevezető 3.o 1.1. A házirend jogi alapja 3.o 1.2. A házirend fogalma, célja, feladata 3.o 1.3. A házirend elkészítése és elfogadása 3.o 1.4. A házirend felülvizsgálata, módosítása 3.o

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

A Diósgyőri Gimnázium házirendje

A Diósgyőri Gimnázium házirendje A Diósgyőri Gimnázium házirendje I. Bevezető rész 1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb

Részletesebben

A NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A Németh László Gimnázium házirendje Érvényes: 2013. március 27-től A NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Ha távozóban egy más bolygón megkérdenék, mi volt a földi élet legnagyobb öröme: a tanulást mondanám.

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága HÁZIREND 1. A házirend célja és feladata 1.1 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 1.2 A házirendbe foglalt

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben