A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága"

Átírás

1 HÁZIREND 1. A házirend célja és feladata 1.1 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 1.2 A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 2. A házirend hatálya 2.1 A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak, illetve minden más személynek az iskolában végzett tevékenysége során. 2.2 A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra, rendezvényekre is vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 2.3 A Házirend előírásai április hó 1. napjától hatályosak. 3. A házirend nyilvánossága 3.1 A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőknek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 3.2 A házirend egy-egy példánya megtekinthető: az iskola irattárában, az iskola könyvtárában, az iskola nevelői szobájában, az iskola igazgatójánál, az iskola igazgatóhelyetteseinél, az osztályfőnököknél, a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, az iskolaszék elnökénél, az iskolai szülői szervezet vezetőjénél, valamint korlátozás nélkül megtekinthető az iskola honlapján. 3.3 A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőknek át kell adni. 3.4 A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük a tanulókkal osztályfőnöki órán, a szülőkkel szülői értekezleteken. 4.1 Általános rendelkezések 4. Az iskola működési rendje A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje az iskola Pedagógiai programjának alapelveire épül. Az iskola valamennyi dolgozójának, tanulójának tiszteletben kell tartania a Nemzeti köznevelési törvényben és egyéb jogszabályokban előírt emberi, személyiségi, tanulói jogokat, mások világnézetét. Az oktatás és nevelés kereteinek szabályozása az egyenlő bánásmód elvére épül A tanuló legfontosabb kötelessége az, hogy 1

2 a) tanulmányi kötelezettségének rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességének megfelelően tegyen eleget b) közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában c) a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában részt vegyen d) óvja saját és társai testi épségét és egészségét e) ha veszélyhelyzetet vagy balesetet észlel, haladéktalanul jelentse f) megtartsa az iskolai SZMSZ-ben és házirendben foglaltakat A tanuló joga, hogy a) állapotának és személyes adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve továbbtanuljon, tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében tehetséggondozó foglalkozásokon vegyen részt b) biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák c) a nevelés és oktatás során az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalúan történjék d) a megfelelő ellátás érdekében szükség esetén a pedagógiai szakszolgálattól kérjen segítséget e) szervezett hit és erkölcstan oktatásban vegyen részt A házirendben leírt azon jogosultságok és rendelkezések, amelyek a tanulók nagyobb csoportját érintik, az iskola mindenkori tanulólétszámának legalább egynegyedére vagy egy évfolyamra vonatkoznak A tanulónak lehetősége van arra, hogy eljárást indítson az iskola döntése, intézkedése, ill. intézkedés elmulasztása ellen. Nincs lehetőség erre a magatartás és a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése tekintetében. A jogszabályellenes eljárás esetén a fenntartóhoz, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatójához fordulhat jogorvoslatért a tanuló és/vagy a szülő. A tanulók nagyobb csoportjának érdekképviseletére a Diákönkormányzat jogosult Az iskola minden tanulója részt vehet az érdeklődésének megfelelő iskolán kívüli kulturális és sportegyesületek, civil szervezetek munkájában. Az iskolán kívüli tevékenységéről a tanuló köteles tájékoztatni az osztályfőnököt. 4.2 A tanulók közösségei Az osztályközösség: élén az osztályfőnök áll, aki megbízatását az érettségi vizsgák befejezéséig az igazgatótól kapja. Az osztályközösség tagjaiból 3-5 fős vezetőséget választ, amely a diákönkormányzatban képviseli az osztályközösséget A diákönkormányzat: a tanulók és tanulóközösségek érdekképviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el magasabb szintű jogszabályi előírások szerint Az iskola minden tanulója választhat és választható a diákönkormányzati szervezetbe. A diákönkormányzat helyi vezető testülete, a DÖN javaslattételi, véleményezési, egyetértési, illetve döntési jogokat gyakorol a diákságot érintő különböző kérdésekben. Üléseit saját munkatervében meghatározott rendszerességgel, illetve szükség szerint tartja. A DÖN munkáját a diákönkormányzatot segítő tanár koordinálja Iskolai szinten a legfelsőbb diákönkormányzati fórum a diákközgyűlés, amelyet évente kell összehívni. A megválasztott diákönkormányzat, a DÖN összefogja és 2

3 irányítja az osztály-diákbizottságok munkáját, éves munkaterv alapján dolgozik. A Diákönkormányzat minden tanévben jogosult javaslatot tenni egy tanítási nap felhasználására. A javaslatot a tantestület hagyja jóvá A tanulók közösségi érdekeket szolgáló javaslataikkal, személyüket és tanulmányaikat érintő kérdésekkel fordulhatnak osztályfőnökükhöz, a nevelőtestülethez, az iskola vezetőségéhez. Kérdéseikre 15 napon belül érdemi választ kell kapniuk. 4.3 Kapcsolattartás rendje a tanulókkal és a szülőkkel Az iskola minden tanévben legalább két alkalommal szülői értekezletet szervez a szülők tájékoztatása érdekében. A tanulók, szülők személyesen az éves munkatervben meghatározott fogadó órákon fordulhatnak kérdéseikkel, problémáikkal a tantestület és az igazgatóság tagjaihoz. A fogadó órák, szülői értekezletek és a szülők számára szervezett egyéb tájékoztató rendezvények helyéről és időpontjáról az osztályfőnök tájékoztatja a szülőt az ellenőrző könyvben és az e- naplón keresztül A szülők és a pedagógusok probléma esetén tanév közben is kérhetnek személyes találkozást a tanulóval kapcsolatos ügyek tisztázása érdekében A tanulóifjúságot érintő közérdekű közleményeket az iskolarádióban tesszük közzé. A hirdetéseket naponta egyszer a jelzőcsengetés után lehet beolvasni, a tanulók kötelesek figyelemmel kísérni az elhangzottakat. Az iskolaélettel kapcsolatos egyéb híreket, tudnivalókat megismerhetik a tanulók az e-naplóban küldött üzenetekből, a tantermekben, folyosókon elhelyezett hirdetőtáblákról, és a diákönkormányzat tájékoztatása alapján A tanuló gyenge tantárgyi előmeneteléről a szaktanár félévente írásban értesíti a szülőt Az iskola igazgatója legalább havonta egyszer, tanév elején meghatározott időpontban fogadó órát tart a szülők, tanulók számára A szülői, tanulói kérelmek elbírálása: a szülő, tanuló a tanév folyamán ha a házirend másképp nem rendelkezik bármikor írásbeli kérvényt nyújthat be az iskola igazgatójához a tanulót érintő iskolai ügyekkel kapcsolatban. A kérvényre a szülő, tanuló 15 munkanapon belül írásban választ kap A szülők a tanév elején (az első szülői értekezlet alkalmával) tájékoztatást kapnak az elektronikus napló elérhetőségéről, használatának módjáról, lehetőségeiről. Az elektronikus naplóhoz való hozzáféréshez egy a rendszer által generált azonosítót és jelszót kapnak. Az azonosító a tanuló jogviszonyának ideje alatt változatlan; a jelszót a szülő megváltoztathatja, elfelejtett jelszó esetén újat kérhet az igazgatóhelyettestől vagy a rendszergazdától Az e-napló szülői felületén elérhető lehetőségek: a) a szülők információt kapnak a gyermekük órarendjéről, a megtartott órák témájáról, a bejelentett dolgozatok időpontjáról és témaköréről, a gyermekük hiányzásairól és szerzett jegyeiről b) félév végén és év végén értesülhetnek a gyermekük tanulmányi teljesítményéről (félév végi értesítő, év végi bizonyítvány) c) kapcsolatot tarthatnak az iskolával: az iskola értesítéseket, tájékoztatásokat, kéréseket, meghívókat küldhet a szülőknek; illetve a szülők is lehetőséget kapnak, hogy ezekre reagáljanak, kéréseket, bejelentéseket tegyenek az iskola, illetve a gyermeküket tanító tanárok felé 3

4 d) a szülők látják a róluk és gyermekükről az iskolában nyilvántartott adatokat, így az azokban bekövetkezett változásokat tudják jelezni e) egy beállítás segítségével arra is lehetőségük van a szülőknek, hogy a gyermekeikkel kapcsolatos, az e-naplóba bejegyzésre került adatokról ben kapjanak tájékoztatást 4.4 A tanítási napok rendje, tanulói munkarend Az első óra 7:45 órakor kezdődik. A zavartalan munka érdekében minden tanulónak 5 perccel becsengetés előtt, 7.40 órakor az iskolában kell lennie, az iskolaépületbe történő belépéskor az ügyeletes tanárnak/a portásnak/az ügyeletes diáknak az ellenőrzőt fel kell mutatni. Az elkéső tanulók ellenőrzőjébe bejegyzi a tanár a késés dátumát A tanítási óra időtartama 45 perc, a kicsengetés előtt 5 perccel jelzőcsengő szól. Az óraközi szünet időtartama 10,15 vagy 20 perc a csengetési rend szerint Csengetési rend: Óra Becsengetés Jelző Kicsengetés 1. óra óra óra óra óra óra óra Óraközi szünetekben és lyukas órákon a tanulók a könyvtárban és az aulában tartózkodhatnak, jó idő esetén az iskolaudvaron Az ötödik és hatodik óra utáni szünet 20 ill. 15 perces, előzetes beosztás szerint ezekben a szünetekben lehet ebédelni az iskolai menzán, ami ig áll a tanulók rendelkezésre óra után kötelező vagy szabadon választott tanórai foglalkozás nem szervezhető. Iskolai diáksport egyesületi edzések, egyéb munkatervi programok, pl. szülő-tanárdiák találkozó, dráma vizsga-előadás, projekt bemutató, diákönkormányzati rendezvény stb. hétköznapokon 20 óráig tarthatók. Ettől eltérő időtartamú rendezvényre eseti engedély alapján kerülhet sor A tanulót szülők, hozzátartozók a tanóráról nem hívhatják ki. A tanuló tanítási időben látogatót az iskolában nem fogadhat. A tanulók tanítási idejük alatt az iskola területét osztályfőnöki engedéllyel, kilépő igazolással, szülői kérésre hagyhatják el Mobiltelefon, bármilyen felvételre és lejátszásra alkalmas technikai eszköz használata a tanulók számára a tanítási órán nem engedélyezett Az iskolai titkárság a 3. óra utáni szünetben és az ebédszünetekben áll a tanulók rendelkezésére hivatalos ügyek intézése céljából. 5. Tanórai és egyéb foglalkozások rendje 4

5 5.1 Kötelező tanórai foglalkozások rendje A kötelező tanítási órák száma a mindennapos testnevelés órát is beszámítva a következők: Évfolyam Kötelező óraszám kilencedik KNy 30 kilencedik 35 tizedik 36 tizenegyedik 35 tizenkettedik 35 A tanulók a helyi tantervben szereplő választható tanórai keret terhére egyes tantárgyakat emelt szinten tanulhatnak Az iskola a kötelező tanórai keretben gondoskodik a gyógytestnevelés foglalkozások megszervezéséről, amelyen a részvétel a szakorvosi előírás alapján kötelező A szabadon választott tanítási órán való részvétel a tanulói és szülői döntés eredményeképpen kötelezővé válik. Ezt mind a mulasztás, mind a továbbhaladás szempontjából figyelembe kell venni. Az ezen órákon megszerzett ismeretekről a tanuló köteles számot adni, tudását tanév közben érdemjeggyel, félévkor és tanév végén osztályzattal értékeljük Az emelt szintű idegen nyelvi csoportok beosztása a 9. évfolyamon az első tanítási napon történik a tanulók tudásszintjének felmérésével. Egy évfolyamon belül az idegen nyelvi csoportok közötti átjárás a szülő által aláírt kérvény alapján, az érintett szaktanárok egyeztetésével minden tanév szeptember 15-ig lehetséges. 5.2 A tanórán kívüli foglalkozások rendje A kötelező és szabadon választható tanórán kívüli foglalkozások rendjét az adott tanévre szóló munkaterv tartalmazza. A munkatervet az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal szeptember 20-ig. A munkaterv megtekinthető az iskola honlapján, a tanulókra vonatkozó programok az e-naplóban is nyomon követhetők Hit- és vallásoktatáson való részvétel: az osztályfőnökök minden tanév szeptember 15-ig felmérik a tanulók hit- és vallásoktatásra vonatkozó igényét. A foglalkozásokat a felekezetek területileg illetékes egyházkerületei szervezik A szabadon választható tanórán kívüli foglalkozások: (a) Tömegsport foglalkozások: a tanulók jogosultak a tornacsarnok használati rendje szerint a tömegsport foglalkozásokon részt venni, valamint az iskolai Diáksport Egyesület szakosztályaiban sportolni, versenyezni. A Diáksport Egyesület kínálatát minden tanév első hetében az egyesület vezetése ismerteti a tanulóifjúsággal. (b) Felzárkóztató és egyéni foglalkozások: a tanulók igénye és a szaktanár ajánlása alapján az iskola lehetőségei szerint biztosítja a gyenge teljesítményt nyújtó tanulók felzárkózását. (c) A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók számára tehetséggondozó foglalkozások szervezhetők szaktanári ajánlás és az iskola lehetőségei szerint. A tanulmányi és sportversenyeken való részvételt a szaktanárok koordinálják az adott tanévre szóló versenykiírások szerint. (d) Pályázatok: a diákok számára kiírt pályázati lehetőségek megismerhetők a tanítási órákon, az iskola honlapján, iskolai hirdetményekben, iskolakönyvtárban, a 5

6 diákönkormányzat tisztségviselőinek közvetítésével. A tanuló segítségért fordulhat szaktanárához. (e) Tanulmányi kirándulás: az iskola minden tanév szeptemberében egy szabadon felhasználható tanítási napot és tanári kíséretet biztosít osztálykirándulás céljára. A kirándulás tartalmáról, útvonaláról, a felmerülő költségek vállalásáról a tanulók kezdeményezésére döntenek a szülők az osztályfőnök és az iskolavezetés jóváhagyásával. (f) Szakkör, érdeklődési kör: az iskola lehetőségei szerint szabadidős foglalkozásokat szervez, amelyre minden tanév szeptember 15-ig jelentkezhetnek a tanulók Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken (pl. színház- és hangverseny látogatás, mozi látogatás, szalagavató ünnepség, színpadi bemutató, tanulmányi kirándulások, a diákönkormányzat vagy egyes tagozatok által szervezett rendezvények) ugyanazok a viselkedési normák és szabályok vonatkoznak a tanulókra, mint az iskolában Szigorúan büntetendő a különböző élvezeti szerek, alkohol, kábítószer, cigaretta fogyasztása, illetve, ha ezek hatása alatt jelenik meg a tanuló ezeken a rendezvényeken Iskolai rendezvényen a tanulótól elvárt magatartás: Fegyelmi vétséget követ el a tanuló, ha az iskola rendezvényeinek helyszínt adó közintézmény területén nem viselkedik kulturáltan, etikailag kifogásolható a magatartása: - káromkodik, trágár szavakat használ, - figyelmen kívül hagyja az adott helyen (pl. színházban, templomban, múzeumban) elvárható illemszabályokat, viselkedési normákat, - nem a helyhez és az alkalomhoz illő öltözetben jelenik meg a rendezvényen, - a tanulmányi kirándulásokon a szálláshelyét engedély nélkül elhagyja, a csoportos programokon nem vesz részt vagy engedély nélkül eltávozik, - szándékosan elszakad a csoporttól, olyan egyéni programot szervez, amelyre engedélyt nem kapott A tanuló által készített dologért járó díjazás: Az Nkt. előírásai szerint eltérő megállapodás hiányában a köznevelési intézményt illeti meg minden olyan termék tulajdonjoga, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítése során, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. 5.3 A tanulók tantárgyválasztásával és annak módosításával kapcsolatos eljárások rendje A helyi tanterv szerint a 9. évfolyamon megkezdett képzésben a szabadon választható órák leadására a tanévek végén van lehetőség. A leadásra vonatkozó szülői kérelmet minden tanévben május 20. napjáig lehet benyújtani az iskola igazgatójához A szabadon választható tanórai keret terhére a 10. és 11. évben a kétszintű érettségire felkészítő foglalkozások közül választhatnak a tanulók. A választás a következő tanévre szól. Az iskola kínálatát április 30-ig ismertetik a tanulókkal az osztályfőnökök. Jelentkezni minden tanév végén május 20-ig lehet írásban, a szülő és a tanuló aláírásával ellátott nyomtatványon. 6

7 5.3.3 Egyéb, az iskola által meghirdetett szabadon választható tanórai foglalkozásokra (szakkörök, tehetséggondozás, versenyre felkészítés stb.) minden tanév elején, legkésőbb szeptember 15-ig kell írásban jelentkezni. A jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges. A szabadon választható tanórai foglalkozások körében a tanítási órák megválasztása egy tanítási évre szól, a tanuló a tanév során egy alaklommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását Más tagozatra történő átjelentkezésre vonatkozó kérelmet a szülő és a tanuló a tanév végén május 20-ig nyújthat be az iskola igazgatójához. A tagozatváltási kérelem kedvező elbírálása esetén az igazgató a tanulót az augusztusi vizsgaidőszakban különbözeti vizsga letételére kötelezheti. 6. Felmentési kérelmek, magántanulói jogviszony 6.1 Amennyiben a tanuló teljesítette a helyi tanterv rá vonatkozó követelményeit - osztályozó vizsgát, előrehozott érettségi vizsgát tett -, mentesül az adott tantárgyi tanórák látogatása alól. Amennyiben szinten tartás, emelt szintű felkészülés érdekében továbbra is részt kíván venni a tanórai foglalkozáson, ezt a törzslapkivonat kézhezvételét követően kérelmezheti az iskola igazgatójánál. A mindennapos testnevelés órai részvétel alól felmentést kérni nem lehet. 6.2 Sajátos nevelési igény esetén egyes tantárgyak (pl. készségtárgyak, írásbeli kötelezettségek stb.) tananyagának teljesítése alól az igazgató részben vagy egészben felmentheti a tanulót. A felmentést a szülő a beiratkozás alkalmával kezdeményezheti, írásbeli beadványban, melyhez a szükséges orvosi vagy pedagógiai szakszolgálati igazolásokat mellékelte. 6.3 Külföldi tanulmányok: a szülő az igazgatóhoz intézett beadványban kérelmezheti a tanulói jogviszony szüneteltetését arra az időszakra, amíg gyermeke külföldi tanulmányokat folytat. A kérelemhez mellékelni kell a kiküldő és / vagy fogadó szervezet, oktatási intézmény igazolását a tanuló fogadásáról. Az engedély legfeljebb egy tanévre szól; megismételhető. 6.4 A testnevelés tanórán való részvétel alól részben vagy egészben felmentést kaphat a tanuló iskolaorvos igazolása, szakorvosi ajánlások, esetenként szülői kérelem alapján. Szülői kérelem esetén legfeljebb három egybefüggő napra szólhat a felmentés tanévenként három alkalommal. Az eseti felmentést kérő tanuló köteles a tanórán megjelenni, az óra szervezését, a tornaterem, öltöző helyiségek rendjének megőrzését segíteni. 6.5 Magántanuló jogviszony létesíthető abban az esetben, ha a tanuló számára a mindennapos iskolába járás egészségi állapota miatt vagy egyéb nyomós indok alapján nem megoldható. A magántanulói jogviszonyt csak az iskolával jogviszonyban álló tanuló részére kérelmezheti a szülő, írásbeli beadványban, melyhez a szükséges szakorvosi, kórházi vagy egyéb igazolásokat mellékelte. 7. A tanulók hiányzásának igazolása 7.1 A tanulók csak indokoltan (betegség, hivatalos idézés, rendkívüli időjárási, közlekedési nehézségek esetén) maradhatnak távol az iskolai foglalkozásokról. A szülő a hiányzás első napján jelentse be az e-naplón keresztül vagy telefonon az osztályfőnöknek vagy a titkárságon a hiányzás okát. 7

8 7.2 A hiányzást az ellenőrzőben kell igazolni 5 munkanapon belül. Az orvosi igazolást a szülő az ellenőrzőben kézjegyével lássa el. 7.3 A szülő egy tanévben három tanítási napot igazolhat gyermekének. Ennél hosszabb távollétre indokolt esetben az igazgató adhat engedélyt előzetes szülői kérvény alapján. 7.4 Az állami és szakmai vizsganapok vizsgafajtánként évente 1 nap -, az országos középiskolai versenynapok hivatalos távollétnek tekintendők. A végzős évfolyamokon a felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napokon való részvétel miatt évente egy tanítási nap igazolható. A tanuló a fogadó intézménytől igazolást hoz. Iskolán kívüli szereplés (sport, művészeti, egyéb) miatti távollétet a rendező intézmény előzetes kikérője alapján három alkalommal az osztályfőnök engedélyezhet, további engedélyért az igazgatóhoz kell fordulni. 7.5 A tanuló hiányzásainak mértékéről az e-naplóban lehet tájékozódni. Ha a tanuló egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-áról mulaszt, a szaktanár értesíti a szülőt és az iskolavezetést. Ha a tanuló teljesítménye a tanév során nem volt értékelhető, a tanév végén nem minősíthető, kivéve ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja 7.6 Az iskola értesíti a szülőt tanköteles korú gyermekének első igazolatlan mulasztásakor, illetve ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása eléri a tíz órát. Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzásainak száma - eléri a tíz órát, az iskola igazgatója értesíti a Járási Hivatalt, a Járási Gyámhivatalt és a Gyermekjóléti Szolgálatot, Gyermekvédelmi Szolgálatot - eléri a 30 órát, az iskola igazgatója értesíti a Járási Hivatalt, a Gyermekjóléti Szolgálatot és a Gyermekvédelmi Szolgálatot - eléri az 50 órát, az iskola igazgatója értesíti a Járási Gyámhivatalt és a Kormányhivatal Oktatási Főosztályát. 7.7 Az igazolatlan óra fegyelmi büntetést von maga után. A nevelőtestület a fegyelmi büntetéseket a tanuló magatartásának értékelésében félévkor és a tanév végén figyelembe veszi. 2 igazolatlan óra osztályfőnöki figyelmeztetés 4 igazolatlan óra osztályfőnöki intés 7 igazolatlan óra osztályfőnöki megrovás 10 igazolatlan óra fölött igazgatói figyelmeztetés 15-nél több igazolatlan óra fegyelmi tárgyalás 7.8 Ha a tanuló a tanítási nap kezdetére a házirendben meghatározott módon, illetve a tanítási óra kezdetére nem érkezik meg, a késését igazolnia kell. A késések ideje összeadódik. Amennyiben ez eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy egy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 8. A tanulói teljesítmény értékelése 8

9 8.1 A tanulmányi munka értékelése A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel, a tantárgy jellegétől és a feladat típusától függően esetenként szövegesen értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A szóbeli értékelés a feleletet követően vagy az írásbeli dolgozatok kiosztásakor történik. A tanulónak joga, hogy az osztálynaplóba (e-naplóba) került érdemjegyekről és egyéb rá vonatkozó bejegyzésekről (mulasztás, késés) azok keletkezésekor, rendszeresen értesüljön A tanulónak minden írásbeli dolgozatát tíz munkanapon belül kijavítva, szövegesen és/vagy osztályzattal értékelve vissza kell kapnia. A tanuló számára a témazáró dolgozatok esetében egy alkalommal javítási lehetőséget kell biztosítani. A szülő fogadó órán megtekintheti a tanuló iskolai dolgozatait A témazáró dolgozat írásáról egy héttel a megírás előtt tájékoztatni kell a tanulókat, egy napon két témazárónál több nem íratható, a témazáró dolgozatok időpontját az e-naplóban be kell jelenteni A tanuló valamely tantárgy(ak) félévi és év végi osztályzatának megállapítására kérelmezheti, hogy független vizsgabizottság előtt osztályozó vizsgát tehessen. A vizsgát a Kormányhivatal szervezi. A tanuló a félév, ill. a tanév végét megelőző harmincadik napig jelentheti be igényét az igazgatónak írásbeli beadványban, amit a szülő is aláírt. Az iskola a dokumentációt továbbítja az Oktatási Hivatalhoz. 8.2 A tanulók jutalmazása Szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói dicséretben részesül az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, akinek iskolai, tantárgyi, közösségi munkája, teljesítménye társai számára példamutató. A dicséreteket az ellenőrzőbe és az osztálynaplóba (e-naplóba) be kell jegyezni, és a tanulóközösség tudomására kell hozni Jutalomban részesül az a tanuló, aki kiemelkedő tanulmányi munkát végez, kimagasló eredményt ér el, iskolai vagy iskolán kívüli rendezvényen, vetélkedőn, előadáson eredményesen/sikeresen szerepel, bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, vagy félévi vagy év végi tanulmányi átlagán legalább egy egész jegyet javít A kiemelkedő tanulói teljesítmény elismerésére alapított iskolai díjak: - Aranykoszorús Zrínyi jelvény: a legkiemelkedőbb tanulmányi és közösségi munkát végző tanulók kaphatják. Javaslatot tesz a Diákönkormányzat. A tanulóifjúság szavazata alapján kerül átadásra a Diáknapok keretében a tanulóifjúság előtt. - A Zrínyi Ilona Gimnázium jó tanulója jó sportolója: kiemelkedő tanulmányi eredményt és sporteredményt elérő végzős tanulók kitüntetése. A testnevelői munkaközösség javaslata, a tantestület és a tanulóifjúság szavazata alapján egy fiú és egy leánytanuló kaphatja a kitüntetést a tanévzáró ünnepélyen. A jutalmazott tanulók nevét felvésetjük a dicsőség serlegre. - Pro schola /Zrínyi emlékplakett-et az a tanuló kapja, aki a tanév során legkiemelkedőbb tantárgyi vagy művészeti eredményt érte el illetve több éven keresztül magas színvonalú tanulmányi munkát végzett. A plakettet/díjat egy tanév 9

10 során legfeljebb öt tanuló kaphatja meg. Javaslatot tesznek a szaktanárok, osztályfőnökök, odaítéléséről a tantestület dönt. 8.3 Fegyelmező intézkedések Amennyiben a tanuló tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi fegyelmi büntetésben részesül. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni A tanuláshoz szükséges tankönyvet, füzetet, ellenőrzőt és egyéb szükséges felszerelést (pl. testnevelés felszerelés) a tanítási órákra minden tanuló hozza magával. Ha ezen kötelezettségét megszegi, a szaktanár figyelmeztetésben részesítheti Az iskolai fegyelmi büntetések formái: - szaktanári figyelmeztetés - osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás - igazgatói figyelmeztetés - fegyelmi eljárás Az intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes képviselője képviselheti. 9. A tanulmányok alatti vizsgák és belső mérések rendje 9.1 Tanulmányok alatti vizsgák, mérések A tanulók teljesítményének és tantárgyi előmenetelének mérésére próba-érettségi vizsgákat szervez az iskola az alábbiak szerint: Témakörök Tantárgy Évfolyam Időpont Időtartam Forma kihirdetése Magyar nyelv és 10. március 60 perc írásbeli január irodalom 12. április 180 perc 10. május Matematika 180 perc írásbeli február 12. április Első idegen nyelv írásbeli és 11. január 180 perc november (angol, német) szóbeli 9. május írásbeli és március Célnyelv 180 perc 11. január szóbeli november Történelem 11. május 180 perc írásbeli február A próba-érettségin való részvétel kötelező, a mérés értékelése ötfokú osztályzattal történik, mely meghatározó az év végi osztályzat kialakításában A rajz és dráma tagozatos tanulók minden évfolyamon vizsgabemutatót szerveznek a tanév végén a munkatervben előírt rendben. 9.2 Javítóvizsgák 10

11 9.2.1 Javítóvizsgát tehet az a tanuló, akinek a tanév végén egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályzata van. A javítóvizsgákat augusztusban, a tanévkezdést megelőző két héten belül szervezzük. A javítóvizsgák időpontjáról és módjáról három héttel a vizsga előtt a tanulót értesíti az iskola. 9.3 Osztályozó vizsgák Az a tanuló, aki egy vagy több tantárgyat nem tantervi keretben tanul, írásban benyújtott kérelme alapján az iskolában tanított tantárgyak éves tananyagából osztályozó vizsgát tehet Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, c) a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 51. (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet Az osztályozó vizsgák rendje: A vizsga időpontja 1.: augusztus : április A vizsga formája Írásbeli Szóbeli Gyakorlati Jelentkezés a vizsgára Írásban: Az iskola honlapjáról letölthető forma-nyomtatványt kell kitölteni és a titkárságon leadni. Határidők: 1.: augusztus : április 1. A határidők jogvesztők. A vizsgázók tájékoztatása A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. A tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelmények az iskola honlapján olvashatók. A vizsgázó rendelkezésére Írásbeli vizsga: max. 60 perc álló idő vizsgatárgyanként Szóbeli vizsga: min. 30 perc felkészülési idő és max. 15 perc felelet Gyakorlati vizsga: az adott tantárgynál helyben meghatározott idő A vizsgák ig tarthatnak. 11

12 Egyéb tudnivalók A vizsga dokumentumai A vizsga dokumentumainak a kidolgozása A vizsga dokumentumainak a leadása A vizsga dokumentumainak a sokszorosítása A vizsga dokumentumainak a tárolása Az írásbeli feladatlapok javítása Az írásbeli feladatlapok ellenőrzése Szóbeli/gyakorlati vizsgabizottság Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. Írásbeli feladatlap Javítási útmutató Szóbeli feladatsor Gyakorlati feladatsor Értékelőlap (a szóbeli felelet/gyakorlati feladat értékelési szempontjait tartalmazó értékelőlap) Jegyzőkönyv Felelős: munkaközösség vezető Határidő: A vizsga időpontja előtt 3 nappal. Felelős: a vizsgázó szaktanár, munkaközösség-vezető Felelős: oktatási igazgató helyettes Felelős: oktatási igazgatóhelyettes Felelős: munkaközösség-vezető Felelős: munkaközösség - vezető Felelős: oktatási igazgatóhelyettes Tagjai: 3 fős bizottság az iskola pedagógusaiból. Amennyiben erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 12

13 A vizsgán elért teljesítmény minősítésének, értékelésének elvei: A vizsgázó tájékoztatása a vizsgán elért eredményről Jogorvoslat 0-24 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles Felelős: oktatási igazgatóhelyettes Határidő: a vizsga befejezését követő munkanap A vizsga lebonyolítására vonatkozó eljárásrend megsértése esetén I. fokon : igazgató II. fokon : Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerület igazgatója Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit a házirend 1. sz. melléklete tartalmazza Egy vizsgaidőszakban egy tanuló egy tantárgyból legfeljebb két évfolyam anyagából tehet osztályozóvizsgát. 10. Az iskolai helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök használati rendje 10.1 Az iskolai felszerelések használata A hetesek és ügyeletes tanulók feladatai: az iskolai rendet a hetesek és az ügyeletesek biztosítják. A hetes óra előtt számba veszi a hiányzókat, letörli a táblát, ügyel a terem tisztaságára és rendjére, jelent a tanárnak. Szünetekben kiszellőzteti a termet. Ha becsengetés után 5 perccel nem megy tanár az órára, az igazgatóhelyettestől kér információt. Figyelemmel kíséri a tanórák helyettesítésével kapcsolatos hirdetményeket. Ha az osztály elhagyja a tantermet, a hetes bezárja az ablakokat, lekapcsolja a villanyt. A tanítás végén a hetes ügyel arra, hogy a padokból a tanulók szedjék ki a szemetet, a székeket rakják fel a padokra, a táblát a hetes törölje tisztára Minden tanulmányi csoportban a szaktanár megbíz egy tantárgyi felelőst, aki gondoskodik arról, hogy az osztályteremben szemléltető eszköz, térkép a tanítási órára rendelkezésre álljon, és az óra után ne maradjon a teremben Az ügyeletes tanulók a kapunál, folyosókon látják el feladatukat, segítve az ügyeletes tanár munkáját. A kapuügyeletes 7.20-ra érkezik, a bejáratnál ellenőrzi a felmutatott ellenőrzőket 7.45-ig. A folyosóügyeletes minden szünetben a számára kijelölt helyen ügyel a folyosó rendjére és tisztaságára, szükség esetén kéri az ügyeletes tanár segítségét A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit tanórán kívül engedéllyel, pedagógus jelenlétében használhatják. Engedélyt az osztályfőnök közvetítésével az igazgatóság adhat előzetes bejelentés alapján. Az iskola létesítményeit, az oktatás során és az egyéb foglalkozásokon használt eszközöket a tanuló köteles rendeltetésszerűen használni, óvni A szaktantermek használati rendjét termekben ki kell függeszteni (tornacsarnok, könyvtár, fizikai, biológia előadó, ének, rajz, számítástechnika termek, nyelvi termek, próbaterem, színházterem, Kék Szalon, földrajz-történelem szaktanterem). A szaktanteremben csak tanári felügyelettel tartózkodhat a tanuló. 13

14 10.2 Az iskolai felszerelések védelme, kártérítési kötelezettség A tanuló nem hagyhatja őrizetlenül személyes tárgyait, az iskola nem vállal anyagi felelősséget az őrizetlenül hagyott értékekért (pl. táska, könyvek, mobiltelefon, sportfelszerelés, zsebpénz). A talált tárgyakat a portán vagy a titkárságon kell leadni Tanítási időben a tanulók kabátjukat a folyosói szekrényben vagy az osztálytermi fogasokon, szekrényekben tartják. Az öltözőszekrények biztonságos zárásáról a tanulók maguk gondoskodnak. A szekrényben tartósan semmi nem tárolható, a tanórákon szükséges felszereléseken és napi ruházaton kívül tilos a szekrényben tárolni különösen nagy értékű tárgyat, pénzt, ékszert, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, drogot, szeszesitalt, dohányárut, bármilyen élelmiszert. Ezen szabályok megszegése fegyelmi intézkedést von maga után. Az iskola képviselője bármikor jogosult a szekrények tartalmának ellenőrzésére Az iskolába, az iskolai rendezvényekre nagy értékű tárgyat a tanuló csak saját felelősségére hozhat. Iskolai rendezvényeken a ruhatáron kívül elhelyezett tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget A tanulók kötelesek megakadályozni minden olyan tevékenységet, eseményt, amely az iskolai környezet, berendezés, vagyon károsodását okozza. Károkozás esetén, annak észlelését követően a tanuló köteles haladéktalanul értesíteni tanárát, vagy osztályfőnökét. A felelősség megállapítása után a károkozó a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles a kárt megtéríteni, az iskolai rendet helyreállítani A tanulói jogviszony megszűnésekor (pl. kilépés, kimaradás, érettségi vizsga után) a fizetési hátralékokat, könyvtári tartozásokat a tanuló köteles rendezni, az öltözőszekrényt tisztán átadni Az osztályterem falára, ajtajára semmiféle dekorációs anyagot kirakni nem lehet. A közérdekű hirdetményeket, tananyaghoz kapcsolódó szemléltető tablókat a faliújságon kell kifüggeszteni. A helyiségek berendezését, felszerelését engedély nélkül megváltoztatni nem lehet Az iskola épületéből semmilyen, az iskola tulajdonát képező eszközt kivinni nem lehet. Az iskola épületén kívüli iskolai rendezvényeken az igazgatóság írásbeli engedélye alapján lehet használni az iskola eszközeit, az eszközért a rendezvényt szervező iskolai alkalmazott teljes körű felelősséggel tartozik A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a szülő kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét és módját a körülmények figyelembevételével az iskola igazgatója határozza meg Iskolai étkezés 11. Iskolai szolgáltatások Az iskolában a tanulók igénybe vehetik a menza szolgáltatásait. Az ebédidő ig tart. A tanulók a befizetés ellenében kapott ebédjegy leadásával jogosultak az iskolai étkezésre. Az elveszett ebédjegy nem pótolható. Az ebédszünetekben évfolyamonkénti beosztásban ebédelhetnek a tanulók. A beosztásról a menzafelelős tájékoztatja a tanulókat. 14

15 Az iskolában a tanulók kedvezményes étkeztetésben részesülhetnek. A kedvezmény igénybe vételéhez minden tanév szeptember 15. napjáig kell a jogszabályban meghatározott igazolásokat benyújtani az iskolában. 50%-os kedvezményben részesülnek: a tartósan beteg vagy speciális nevelési igényű (fogyatékos) tanulók; azok a tanulók, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek; a három vagy többgyermekes családban élő tanulók A következő hónapra szóló ebédrendelés és a térítési díj befizetése minden hónap 25. napjáig a gazdasági irodában történik. Megrendelt ebédet két nappal korábban reggel 8 óráig lehet lemondani Az iskolai étteremben kabátot, táskát egyéb felszerelést ebédidőben tilos tárolni. A menzáról evőeszközt, ételt kivinni egészségügyi okokból tilos Tankönyvellátás A tanulók tankönyvellátásáról az iskola gondoskodik. Az iskolai tankönyvellátás a mindenkori jogszabályban rögzített feltételekkel történik. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatban a diákönkormányzat és a Szülői szervezet egyetértési joggal rendelkezik A megelőző tanév során az iskola tájékoztatja a tanulókat és a szülőket azokról a tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz A tankönyvrendeléssel kapcsolatos tanulói és szülői kötelezettségek: a tankönyvtámogatásra való jogosultság igazolása; nyilatkozat, hogy mire tart igényt a tanuló; a megrendelt tankönyvek árának kiegyenlítése, átvétele Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az olyan tanuló, aki: - Tartósan beteg - Három vagy többgyermekes családban él - Nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult - Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül Az ingyenes tankönyvellátást az iskola könyvtári kölcsönzéssel biztosítja mindaddig, amíg a tanuló a helyi tanterv szerint az adott tantárgyat tanulja vagy abból vizsgát nem tesz Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként egyszer jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni egy tankönyvet. Amennyiben ez önhibáján kívül megsemmisült vagy használhatatlanná vált, még egy alkalommal változatlan feltételekkel beszerezheti A könyvtárból kölcsönzött tankönyvekért kártérítési felelősséggel tartozik a tanuló és a szülő. A rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést a tanulónak, ill. a szülőnek nem kell megtéríteni Tanítási év közben a meglevő tankönyvek, taneszközök és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul Könyvtárhasználat Minden az iskolával jogviszonyban álló tanuló tagja az iskolakönyvtárnak, jogosult az iskolai könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére. A beiratkozás után a személyi 15

16 adatokban történt változást a tanuló egy héten belül köteles bejelenteni a könyvtáros-tanárnak. A könyvtár szolgáltatásai: kölcsönzés, dokumentumok, olvasótermi állomány helyben tanulmányozása, internet használat A kikölcsönzött könyvekért a tanuló teljes körű kártérítési kötelezettséggel tartozik. A kikölcsönzött könyveket legkésőbb a tanév végén vissza kell vinni a könyvtárba. A végzős tanulók legkésőbb az érettségi vizsga utolsó napján kötelesek igazolni, hogy könyvtári tartozásuk nincs A könyvtár nyitvatartási ideje: hétfő kedd szerda csütörtök péntek A kikölcsönzött könyveket a kölcsönzési határidő lejártakor vissza kell vinni a könyvtárba. A könyvtárral szemben fennálló türelmi időn felüli késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető igénybe A tanulói jogviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet! 12. A tanulók egészségének megőrzését és a biztonságot szolgáló szabályok 12.1 Az egészség megőrzését szolgáló szabályok A tanuló köteles megóvni saját és társai testi épségét, egészségét. Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, veszély, illetve baleset észlelésekor haladéktalanul tájékoztassa tanárát, osztályfőnökét A személyes higiéné érdekében a tanulók hordjanak magukkal tisztasági csomagot az iskolába. Az iskola egész területén valamint az iskolai rendezvényeken dohányozni vagy egyéb, az egészségre ártalmas élvezeti cikket (szeszesital, drog) használni, árusítani tilos. Tanulóink tisztán, a jó ízlés követelményeinek megfelelően öltözködjenek, viselkedésük legyen kulturált, a közízlésnek megfelelő A gyermek és ifjúságvédelmi felelős minden tanévben a szeptember 1-je és június 15. közötti tanítási hetekben fogadóórát tart. A fogadó óra időpontjáról minden tanév első hetében tájékoztatja az osztályfőnököket Orvosi szolgáltatások: Iskolaorvosi ellátás Fogorvosi ellátás Védőnő Az ellátás helyéről és idejéről az iskola a szokásos módon kifüggesztve és az iskola honlapján tájékoztatja a szülőket és a tanulókat A kötelező szűrővizsgálatokhoz szükséges a tanköteles korú tanuló szülőjének beleegyezése. 16

17 Tanítási időben a balesetet vagy rosszullétet a tanuló szaktanárának vagy az iskolai védőnőnek köteles jelenteni Gyógytestnevelés tanórán való részvételről a szakorvosi igazolások alapján az iskolaorvos dönt. A szűrővizsgálaton való részvétel kötelező. A gyógytestnevelés órákat az iskolában szervezzük meg. A gyógytestnevelés tanórán a részvételre és a tanulói teljesítmény értékelésére vonatkozó előírások megegyeznek az egyéb iskolai foglalkozások rendjével Biztonsági intézkedések Minden évben a tanévnyitó értekezleten a munkavédelemmel megbízott szakember munkavédelmi oktatásban részesíti az iskola dolgozóit. A tanév első napján az osztályfőnökök tűz- és balesetvédelmi oktatást tartanak a tanulóknak, amelyről jegyzőkönyv készül A tanév első szaktárgyi óráján a szaktanár ismerteti a szaktantermek használatával kapcsolatos védő-óvó intézkedéseket. Az általános tudnivalókra, veszélyforrásokra ekkor kell figyelmeztetni a tanulókat, és el kell készteni az ismertetés dokumentációját Természeti katasztrófa, tűz, robbanással történő fenyegetés és egyéb előre nem látható rendkívüli helyzetek esetén az intézményt a tűzriadó tervben leírtaknak megfelelően kell kiüríteni, és az abban foglaltak szerint kell intézkedni. A munkavédelemmel megbízott szakember minden tanévben egy előre be nem jelentett alkalommal tűzriadó próbát tart. A levonulási tervet minden tanteremben és a folyosókon is ki kell függeszteni Rendkívüli időjárási körülmények esetén az intézmény vezetője a vidékről naponta bejáró tanulók biztonsága érdekében rendkívüli intézkedéseket tehet, engedélyezheti az iskola elhagyását Az iskolában tartózkodók biztonságát veszélyeztető vagy félelmet keltő eszközt, tárgyat (kés, lőfegyver, boxer, gázspray stb.) az iskola épületébe behozni tilos. A mások biztonságát veszélyeztető magatartás azonnal fegyelmi, szükség esetén hatósági eljárást von maga után. 13. Iskolai hagyományok Az iskola hagyományainak ápolása, az iskola hírnevének megőrzése, öregbítése az iskola minden dolgozójának és tanulójának joga és kötelessége Jelképeink: - A beiratkozáskor megvásárolt iskolajelvényt a tanuló jeles alkalmakkor (állami és iskolai ünnepeken) köteles a ruháján viselni. - Az iskolai egyenruha (lányoknak matrózblúz, sötét szoknya, a fiúknak fehér ing, sötét öltöny), viselete kötelező minden iskolai ünnepélyen és minden olyan alkalommal, amikor a tanuló az iskolát képviseli. - Testnevelés órára a tanuló köteles magával hozni az alábbi felszerelést: fehér póló, kék rövid/hosszú nadrág, fehér zokni, tornacipő. 17

18 13.2 Az iskolai ünneplések szabályai Az iskolai ünnepek rendjét minden évben a Munkatervben szabályozza a tantestület a diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértésével Ünnepi rendezvényeink: a) Október 23-án és március 15-én a munkatervben kijelölt 11. évfolyamos osztály tanulói adnak ünnepi műsort az egész iskolának. b) Karácsonyi műsor: a téli szünet előtti utolsó tanítási napon egy 11. évfolyamos osztály készíti. c) A magyar kultúra napján, január 22-én a dráma tagozat mutatkozik be az iskola tanulóinak. d) Február 17-én, Zrínyi Ilona halálának évfordulóján ünnepi iskolagyűlés keretében megkoszorúzzuk Zrínyi Ilona szobrát az iskola aulájában, a programot a DÖN szervezi. e) A pedagógus napról a június első vasárnapját megelőző héten a 10. évfolyam egyik osztálya emlékezik meg, erre az alkalomra meghívjuk az iskola nyugdíjas pedagógusait is. f) Megemlékezést tartunk az iskolarádióban a zenei világnap, az aradi vértanúk ünnepe, a kommunizmus és a holokauszt áldozatainak emléknapja, a Föld napja és a Nemzeti összetartozás napja alkalmából. g) A 12. évfolyam utolsó tanítási napján ballagási ünnepséget szervezünk a végzősök búcsúztatására, búcsúztató a tizedik évfolyam Adatkezelés 14. Adatok, hivatalos igazolványok, iratok kezelése, pótlásuk rendje Az iskola azokat az adatokat tartja nyilván, amelyek a köznevelési törvény előírásai szerint az iskolai dokumentumok, bizonyítványok hivatalos formátumához szükségesek. Ezen túlmenően adatot kérhet a jogszabályban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság megállapításához (menza, ingyenes tankönyvellátás). Az adatokban történt bármilyen változást a tanuló köteles a változás bekövetkezésekor haladéktalanul az iskola tudomására hozni, osztályfőnökének a változást igazoló dokumentumokat bemutatni Diákigazolvány rendelése és pótlása a titkárságon történik a jogszabályban meghatározott módon. A diákigazolványt tanévenként érvényesíteni kell. A diákigazolvány másra át nem ruházható, amennyiben elveszett, azt az iskolatitkárnak haladéktalanul be kell jelenteni Az ellenőrző-könyv használata és pótlása A tanuló egy tanévben egy ellenőrző-könyvre jogosult. Az ellenőrző-könyv hivatalos iskolai dokumentum, amely az iskola, a szaktanár és a szülő közötti információk és üzenetek továbbítására szolgál, feljogosít az iskolába való belépésre. Az ellenőrzőkönyvbe az érdemjegyeket a tanulók önállóan jegyzik, a szülő havonta egyszer kézjegyével látja el. 18

19 A hamis adatok feltüntetése, a bejegyzések illetéktelen javítása, az ellenőrző-könyv rongálása fegyelmi eljárást von maga után Amennyiben az ellenőrző-könyv megsemmisül, olvashatatlanná válik vagy elvész, azonnali pótlásáról a tanuló köteles gondoskodni. Az új ellenőrző-könyv az igazgatóságon igényelhető, térítés ellenében. Az új ellenőrző-könyvben az osztályfőnök a tanévre vonatkozó összes adatot ellenőrzi, a tanuló érdemjegyeit a naplóból átvezeti. 15. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével a nevelőtestület készíti el. Az iskola igazgatója a nevelőtestület által elfogadott házirendet jóváhagyja. Az érvényes házirend módosítását kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat vezetősége vagy a szülői szervezet vezetősége. Miskolc, március 31. Kovácsné szegedi Ildikó igazgató 19

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. Bevezető (1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11. OM azonosító: 035257) A Kempelen Farkas Gimnázium ötödik osztályába azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik elvégezték

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola

Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Vértessomló, 2013. március 1 1. Alapelvek és célok A Házirend alapvető célja, hogy a 2011.éviCXC.tv. a nemzeti köznevelésről, továbbiakban

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1 Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 HÁZIREND 2 I. Ez a

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma A házirend tartalma HÁZIREND Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 2006.június.1. Bevezetés 3. 1. Általános rendelkezések 4. 1.1. Házirend feladata 1.2. A tanuló jogviszonya 2. A tanu1ói

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 1 A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 2013 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola (Székhely: 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.) 1 2 Tartalom A házirend célja, hatálya

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény,

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét ABONY HÁZIREND Jóváhagyta:

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI 2013 1. BEVEZETÉS 1.1. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012.EMMI rendelet előírása értelmében, az iskola életével kapcsolatos

Részletesebben