A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE"

Átírás

1 1 A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 2013 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola (Székhely: 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.)

2 1

3 2 Tartalom A házirend célja, hatálya 3.oldal I. A tanulói jogok gyakorlása 3.oldal II. A tanulók véleménynyilvánítása, a tanulók és a szülők tájékoztatása 4. oldal III. A tanulók közösségei 5. oldal IV. A tanuló kötelességei 5.oldal V. Késés, mulasztás igazolása 7.oldal VI. Iskolai munkarend, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 8.oldal VII. A tanulók tantárgyválasztása 9. oldal VIII. A tanulmányok alatti vizsgák 10. oldal IX. Tanórán kívüli foglalkozások 11. oldal X. Létesítmények, helyiségek használatának rendje 12. oldal XI. A menza rendje 15. oldal XII. Jutalmazás elvei és formái 15.oldal XIII. Fegyelmező intézkedések 16.oldal XIV. Tiltott tanulói magatartás 17.oldal XV. A tankönyvtámogatási keret és a könyvtári tankönyvkészlet felhasználására vonatkozó szabályok 19.oldal XVI. Általános elvárások 19.oldal XVII. Az osztályozóvizsgák témakörei 21.oldal Zárórendelkezések 81.oldal 2

4 3 A házirend célja: Intézményünk házirendje helyi jogforrás, amelynek olyan szokások kialakítása, érvényesítése a célja, amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő- oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják. A házirend feladata, hogy szabályozza az iskolahasználók, de főként a tanulók egymással való kapcsolatát és kialakítsa azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítja az egyéni és a kollektív jogok érvényesülését. A diákság érdekében olyan szabályokat is rögzít, amelyek az iskolai hagyományok őrzését is szolgálják, s ezáltal a tanulók szellemi és lelki gyarapodását is segítik. A házirend szabályozási köre, hatálya a.) Személyi hatálya vonatkozik az intézmény pedagógusaira és oktatóira más alkalmazottaira tanulóira b.) területi hatálya az intézmény teljes területén (beleértve az udvart, sportudvart, sportcsarnokot, a tanműhelyt és az egykori kollégiumot is) az intézmény által szervezett rendezvények (ünnepélyek, osztálykirándulások, túrák stb.) területén és az oda- és visszavonulás ill. utazás alatt is a nem az intézmény által szervezett, de a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó rendezvény (pl. versenyek, múzeum- vagy színházlátogatás stb.) területén c.) időbeli hatálya kiterjed a házirend kihirdetésének napjától a teljes tanévre az intézmény területén (rendezvényén) való tartózkodás teljes időtartamára a tanítás teljes idejére A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, hozzájárul a pedagógiai programban foglalt célok megvalósításához. A házirend elősegíti az oktató és nevelő feladatok ellátását, ezért betartása kötelező minden érintettre nézve. A házirendben foglaltak megsértése fegyelmező ill. fegyelmi intézkedést von maga után. I. A tanulói jogok gyakorlása 1. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák. 2. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. 3. Az intézmény tanulói közös tevékenységük megszervezésére DÖK-öt hozhatnak létre. 4. Választhat ill. választható a különböző szintű önkormányzati szervekbe (ODB, DÖK, Iskolaszék) 5. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési rendje szerint működik, joga van a diákságot képviselni minden olyan kérdésben, ami a tanulókat érinti. 3

5 4 6. A tanuló pályairányulásának megfelelően választhat a gimnázium által felkínált fakultatív lehetőségek illetve a szakiskola által kínált szakmák közül. 7. A tanuló a gimnázium 11. és 12. évfolyamán folytatott tanulmányai során az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között és az iskola helyi tantervének megfelelően megválaszthatja azokat a tantárgyakat, amelyekből vizsgázni kíván. Joga van megválasztani a specializációs tantárgyat tanító pedagógust, ha erre lehetőség van. 8. A szakiskolában a szakmai vizsga szabályzata szerint jelentkezhet illetve vizsgázhat a tanuló. 9. A tanulónak joga, hogy az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről (késés, mulasztás, fegyelmező intézkedések) folyamatosan értesüljön. A szülőnek lehetősége van a gyermek tanulmányi előmeneteléről tájékozódni szülői értekezleten, illetve a gimnáziumban fogadóórán is. 10. Közössége érdekében kezdeményezhet, javaslatokat tehet. 11. Részt vállalhat az intézmény kulturális, sport, diákköri munkájában, tanulmányi és sport versenyeken, pályázatokon vehet részt. 12. Térítésmentesen igénybe veheti az intézmény könyvtárát és más létesítményeit. 13. Az Oktatási Törvényben előírtak szerint iskolán kívüli sport- és kulturális tevékenységet folytathat engedély nélkül, de az osztályfőnök tudtával. 14. Kiemelkedő munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesülhet. 15. Valamennyi tanuló önkéntes balesetbiztosításban részesülhet. 16. A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz más(ok) viselkedése, magatartása miatt őt hátrány ne érje. 17. Joga van ahhoz, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön. A szűrővizsgálatok időpontjáról az osztályfőnök előre tájékoztatja a tanulókat. 18. A tanulónak joga van részt venni diákkörök munkájában. Diákkör előzetes igényfelmérés alapján, az iskola rendelkezésére álló órakeretének lehetőségeihez mérten legalább 8 fő jelentkezése esetén indulhat. 19. A 7. és 8. évfolyamos tanulók kérelmet nyújthatnak be napközis-, illetve tanulószobai foglalkozáson való részvételre. Napközis csoport legalább 20 fő jelentkezése esetén indulhat. II. A tanulók véleménynyilvánítása, a tanulók és a szülők tájékoztatása 1. A tanuló az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat minden őt érintő kérdésről az iskola működésével kapcsolatban. A véleménynyilvánítás nem sértheti az iskola alkalmazottainak ill. tanulóinak személyiségi jogait. 2. A tanulónak jogában áll megismerni az iskola pedagógiai programját, SZMSZ-ét, házirendjét és minőségirányítási programját. Az említett dokumentumoknak egy-egy példánya az iskolai könyvtárban megtekinthető. 3. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 4. A tanulók a diákönkormányzati üléseken és az 1. emeleten kihelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékozódhatnak az iskola programjairól, életéről. 5. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják, illetve a szülői munkaközösség ülésein is folyamatosan tájékoztatást kapnak a szülők. 6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: szóban szülői értekezleteken, a nevelők fogadóóráin, nyílt tanítási napokon és írásban az ellenőrző könyvben. 4

6 5 7. A tanulók és a szülők az iskola aktuális programjairól, eredményeiről az iskola honlapján is tájékozódhatnak. Az iskola honlapjának címe: III. A tanulók közösségei Az osztályközösség 1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll. Az iskolai diákönkormányzat 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. 3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog illeti meg. IV. A tanuló kötelessége, hogy 1. megtartsa a szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat. 2. tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse. 3. az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak a dolgozatát, aki az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ, a szaktanár elégtelenre értékeli. 4. a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kölessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett. Hiányzásait ugyancsak igazolnia kell. 5. A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a létesítményekre vonatkozó különleges szabályokat tartsa be. 6. A tanuló kötelessége, hogy mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan és tisztelettudóan viselkedjen. 7. A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 8. minden foglalkozásra magával hozza a szükséges felszerelést. Ennek többszöri elmulasztása írásbeli figyelmeztetést von maga után (szaktanári figyelmeztetés). 9. személyisége sokoldalú fejlesztése érdekében munkaidejét úgy ossza be, munkáját úgy végezze el, hogy tanulási kötelezettségeinek maradéktalanul és legjobb tudása szerint eleget tudjon tenni! Egyéni érdekeit a közösség érdekeivel egyeztesse. 10. jogait felelősséggel gyakorolja. 11. az iskolai tevékenységek területén erősítse a demokratizmust, tevékenységével legyen aktív formálója környezetének. 12. A tanulók egymás emberi méltóságát, világnézeti meggyőződését tartsák tiszteletben, saját világnézetüket és értékrendjüket ne kényszerítsék a másikra. 13. A felmentett tanuló köteles megjelenni a testnevelési órán. A sportcsarnokot ill. a sportudvart csak a testnevelő tanár engedélyével hagyhatja el. Az osztályteremben nem tartózkodhat tanuló a testnevelési óra alatt. 5

7 6 14. A testnevelés órán felmentett tanuló az iskola udvarának és környezetének rendezésébe bevonható. 15. életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában. (KOTV.12. (1) c.) 16. Az ellenőrző könyv dokumentum, a tanuló mindig hozza magával! A beírt értesítéseket, érdemjegyeket a szüleivel írassa alá. Kötelessége az érdemjegyek folyamatos beírása. Az ellenőrző többszöri hiánya esetén szaktanári jelzést követően a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül. Ha a tanuló elveszíti az ellenőrzőkönyvét, haladéktalanul jelentenie kell az osztályfőnöknek, és igazgatói engedéllyel újat kell vennie. 17. Kötelező a részvétel az iskolai ünnepségeken, valamint azokon a városi rendezvényeken, amelyek megszervezése, műsora vagy lebonyolítása az intézmény feladata. 18. A tanulók ismerjék meg az épület mentési, kiürítési tervét, és vegyenek részt annak évenkénti gyakorlatában. 19. A tanulók adminisztrációs ügyekben (tanulói jogviszony igazolás, diákigazolvány érvényesítése stb.) a nagyszünetben kérjék az iskolatitkár segítségét, lehetőleg osztályilletve csoportszinten keressék a gyors elintézést! 20. A tanulónak a tanítási órán, a foglalkozásokon és rendezvényeken pontosan kell megjelennie. Az ötödik késés után osztályfőnöki intésben részesül. Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások 21. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát. 22. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletben részesülnek. A szűrővizsgálatok időpontjáról az osztályfőnök előre tájékoztatja a tanulókat. 23. Testnevelés órán a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, fülbevalót és testékszert, mert balesetveszélyes. 24. A minden tanulónkra és dolgozónkra érvényes balesetvédelmi és tűzrendészeti utasítást be kell tartani! Bármilyen rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, stb.) esetén tanórák alatt a szaktanár, óraközi szünetekben pedig az osztályfőnök (ügyeletes tanár) vezetésével a levonulási terv szerint kell elvégezni az épület kiürítését. A tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul jelezni kell tanórán a szaktanárnak, tanórán kívül (óraközi szünetben, osztálykiránduláson, túrákon, iskolai rendezvényeken) a felügyelő tanárnak. Minderről értesíteni kell az intézmény vezetőjét is. 25. A tanuló nem hozhat be az iskola területére illetve iskolán kívüli rendezvényeire olyan tárgyakat, melyek saját és mások testi épségét veszélyeztetik. A taneszközökért, felszerelésekért felelősség szabályai, a rábízás rendje 26. A gimnáziumban az osztályok tisztaságát havonta két alkalommal ellenőrzi a két ügyeletes tanár és az általuk kijelölt két ügyeletes tanuló az alábbi szempontok figyelembe vételével: - osztálydekoráció (virágok, faliújság, egyedi ötletek stb.) - falakra, ajtóra, padokra, szegélylécre, lambériára szegelni, ragasztani, valamint az ablakokra ragasztani nem szabad. - a tanterem tisztasága - a padokban a könyveket, taneszközöket nem szabad hagyni. 6

8 7 Az ellenőrzést végzők 1 10 pont között értékelik az osztályokat, az eredményeket az I. emeleti fordulóban teszik közzé. A legtöbb pontot elérő osztály meghatározott idősszak után jutalomban részesül. 27. Az intézmény épületeit, udvarát, tantermeit, a tanműhelyt, a szociális helységeket és azok minden felszerelését - mint társadalmi tulajdont - a tanulók kötelesek megvédeni, a rongálástól megóvni. Az esetleges károkat azonnal jelenteni kell. A szándékos rongálást okozót kártérítési felelősség terheli, ellene fegyelmező intézkedés hozható, ill. fegyelmi eljárás indítható. V. Késés, mulasztás igazolása 1. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. (30/2004.(X.28.) OM.rend. 10..(3.). A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba jegyzi be. Késés esetén a késés idejét is be kell írni. Ha a tanuló önhibájából késett, a 3. alkalom után az osztályfőnök értesíti a szülőt. Igazolatlan késés esetén a következő fegyelmező intézkedéseket illetve büntetéseket kell alkalmazni.: 5 késés után osztályfőnöki intő, 10 késés után osztályfőnöki megrovás, 15 késés után igazgatói intő 20 késés után fegyelmi eljárás kezdeményezhető A késések ideje összeadható! Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozások idejét, a késés egy igazolt vagy egy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. (30/2004. (X.28.) OM rendelet 10. (3). 2. A tanulók betegségük miatti hiányzásukat orvosi igazolással igazolják az ellenőrzőben a következő osztályfőnöki órán, de legkésőbb 5 napon belül. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a mulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást bemutatta vagy sem. Igazolatlan hiányzás esetén a következő fegyelmező intézkedéseket ill. büntetéseket kell alkalmazni: 5 óra igazolatlan után osztályfőnöki megrovás 10 óra igazolatlan után igazgatói intés 20 óra igazolatlan után fegyelmi eljárás 3. Ha a tanuló az iskolából vagy a tanítási óráról engedély nélkül távozik, vagy hiányzásait nem igazolja, igazolatlan órát kap. 4. Tanköteles tanulónál az első igazolatlan óra után értesíteni kell a szülőt. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősön keresztül a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 5. Nem tanköteles tanuló esetében 10 igazolatlan óra után értesíteni kell a szülőt. 30 igazolatlan óra után a tanulói jogviszony megszűnik. 6. A szülő egy tanévben 3 napot igazolhat indokolt esetben. 7

9 8 7. A tanuló hiányzását a szülőnek az első napon be kell jelentenie. 8. Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai elérik a 150 órát, az iskola írásban értesíti e tényről a tanulót és szüleit. Az értesítésben felhívja a figyelmet a mulasztott órák következményeire is. Ezt az értesítést a 200 elért óra esetén meg kell ismételni. 9. Ha a tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 tanítási órát, és emiatt a teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető a nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át, a gyakorlati órák 20%-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható kivéve, ha kérelmére a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Amennyiben a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévi vizsgát kell tennie. 10. Ha a tanuló közép- vagy felsőfokú, illetve azzal egyenértékű, államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt ( egy tanévben legfeljebb 2 alkalommal), országos tanulmányi versenyre készül, akkor a vizsga napján, a területi vagy országos forduló napján, illetve az azt megelőző két tanítási napon hiányozhat felkészülésre való hivatkozással. OKTV esetében a tanulók szaktanári javaslatra a verseny helyi fordulójának délelőttjén távol maradhatnak. A tanuló hiányzását az osztályfőnök igazoltnak tekinti. 11. Ha a tanuló egyéb tanulmányi versenyek helyi fordulóján vesz részt, az 5. és 6. óra alól kap felmentést. VI. Munkarend, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások óraközi szünetek rendje 1. A tanulók rendben, fegyelmezetten érkezzenek az iskolába! A tanítás 8 órakor kezdődik. Az iskolai felügyeletet 7 óra 45 perctől biztosítjuk. A szakiskolában a tanműhelyi felügyeletet a szakoktató látja el. A tanműhelybe a tanulók csak a szakoktatóval együtt mehetnek be, illetve a tanműhelyben csak szakoktatóval tartózkodhatnak. 2. A közlekedési okból későknek hivatalos igazolást kell hozniuk (a forgalmi irodából vagy az autóbuszvezetőtől) 3. A tanulók a tanórák és egyéb foglalkozások előtt pontosan érkezzenek meg. Az órák kezdetéig a feladatra való felkészüléssel foglalkozzanak óra 55 perckor jelzőcsengetés figyelmezteti a tanulókat arra, hogy a tanóra kezdetére legyenek az osztálytermekben ill. a szaktanteremben felszerelésüket előkészítve, testnevelés órára átöltözve. 5. Becsöngetéskor a tanulók az osztálytermekben fegyelmezetten várjanak nevelőikre! A szaktantermekbe úgy vonuljanak el, hogy a csengetés után azonnal megkezdődhessen a tanítás. A szakiskolában a tantermekbe a tanárral együtt vonulhatnak be a tanulók. 6. A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy: - előkészítse a szükséges tanfelszereléseket, 8

10 9 - figyeljen és képességeinek megfelelően aktívan részt vegyen a tanórák munkájában, teljesítse feladatait, - kézemeléssel jelezze, ha szólni kíván, - a tanterembe belépő és távozó felnőttet felállással üdvözölje. 7. Az óraközi szüneteket lehetőleg az udvaron töltsék el a tanulók. Ügyeljenek a rendre, tisztaságra, az egészségügyi követelmények betartására. 9. A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje: 1.óra óra óra óra óra Szakiskolában: 6.óra óra óra óra Az osztályfőnök minden héten két-két tanulót bíz meg a hetesi feladatokkal. A megbízott tanulók nevét bejegyzi az osztálynaplóba. 11. A hetes kötelességei: - felügyel a házirend osztályteremben való betartására, - jelenti az igazgatóhelyettesnek, ha a tanteremben 10 perccel a becsengetés után nincs pedagógus, - minden szünetben szellőzteti a tantermet, letörli a táblát, a krétáról gondoskodik, - a hetesek 8.00 óráig írják fel a táblára a hiányzók nevét, majd a hiányzást óráról órára követve jelentik a hiányzókat a pedagógusnak, - azonnal jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetekben történő rendbontást, károkozást - gondoskodik a tanterem tisztaságáról és rendjéről (szemét összeszedése, tábla törlése, ablakok zárása, villany leoltása, a tanterem zárása), tiszta törölközőről, virágok locsolásáról, dekoráció megóvásáról. - minden meghibásodást, veszélyforrást haladéktalanul jelez a gondnoki irodában - a szünetekben felmerülő problémákat jelzi az ügyeletes tanárnak. A hetesi kötelességek elmulasztása írásbeli figyelmeztetést von maga után (első alkalommal osztályfőnöki intő). 12. Egy tanítási napon az osztályközösség csak egy tantárgyból írhat egészórás dolgozatot, melynek időpontját a szaktanár 1 héttel előre köteles bejegyezni az osztálynaplóba. A szülő joga, hogy a dolgozatot fogadóórán megtekintse. 13. A dolgozatokat 10 munkanapon belül ki kell javítani, ki kell osztani a tanulóknak, az osztályzatot be kell írni a naplóba. 14. A tanítási óra helyett szervezett foglalkozásokon a részvétel kötelező (Hunyadi-nap, sportnap, ismeretterjesztő előadások). A tanuló hiányzását ebben az esetben is köteles igazolni. 15. Szertárosi feladatok ellátására a szaktanárok adnak megbízást a tanulóknak, feladataikat is a szaktanárok határozzák meg. VII. A tanulók tantárgyválasztása 1. A tanuló a gimnázium 11. és 12. évfolyamán folytatott tanulmányai során megválaszthatja azokat a tantárgyakat, amelyeket specializációként és fakultációként 9

11 10 kíván tanulni. Joga van megválasztani a specializációs tantárgyat tanító pedagógust, ha erre lehetőség van. 2. E jogok gyakorlásáról a 10. évfolyam második félévében kapnak felvilágosítást a tanulók. A tanulók tájékoztatást kapnak a specializáció és a fakultáció szerepéről, óraszámáról és a választási lehetőségekről. 3. Az iskola előzetes felmérést végez az igényekről április végén. 4. Az iskola az előzetes felmérés alapján meghatározza a specializációk és fakultációk kínálatát, majd egy újabb felmérést végez. 5. A végleges jelentkezés május 20-ig írásban történik. 6. Változtatásra csak a 11. évfolyam elvégzése után van lehetőség. Egy specializációs vagy fakultációs csoporthoz való csatlakozáshoz sikeres különbözeti vizsga szükséges. A változtatásra ill. a választott tantárgy következő tanévi lemondására vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani az igazgatóhoz. VIII. A tanulmányok alatti vizsgák Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: osztályozó, pótló, különbözeti, szintfelmérő, szintmérő, javító, érettségi vizsga, szakmai vizsga. a) Ha a tanuló mulasztásainak száma meghaladja a 250 órát, a nevelőtestület év végi osztályozó vizsgát engedélyezhet számára a rendeletben foglaltaknak megfelelően. b) Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, aki előrehozott érettségit kíván tenni. Az osztályozó vizsgát és az előrehozott érettségit kérelem benyújtását követően az iskola igazgatója engedélyezheti. c) Pótló vizsgát az a tanuló tehet, aki az előírt vizsgán objektív és igazolt okok miatt nem tudott részt venni. d) Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki a 11. évfolyam végén specializációt akar változtatni, valamint a más intézményekből átjelentkezőknek azokból a tantárgyakból, melyeket az iskolában nem tanult. e) Szintfelmérő vizsgát tesznek a gimnáziumi 8. és 10. évfolyam tanulói. A szóbeli vizsgák bizottság előtt zajlanak. A vizsga formája az érettségi előírásaihoz igazodik. f) Szintmérő vizsgát a szakiskolás tanulók tesznek a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A vizsga tárgyai: A 8. évfolyamon: Matematika Irodalom Magyar nyelv Történelem Idegen nyelv írásbeli szóbeli írásbeli (szövegértési feladatsor) írásbeli és szóbeli írásbeli és szóbeli A 10.évfolyamon: Matematika írásbeli Irodalom szóbeli Nyelvtan írásbeli (szövegértési feladatsor) és szóbeli Történelem írásbeli és szóbeli Választott: földrajz írásbeli és szóbeli kémia írásbeli és szóbeli fizika írásbeli és szóbeli biológia írásbeli és szóbeli id.nyelv írásbeli és szóbeli 10

12 11 Az írásbeli feladatokat az osztályban tanító szaktanár állítja össze, illetve javítja ki a PPben meghatározott %-os ponthatárok alapján. Ha az írásbeli vagy a szóbeli vizsga eredménye elégtelen, javításra nincs lehetőség. A vizsga jegyei súlyozottan befolyásolják az év végi osztályzatot. Az írásbeli vizsgákat a munkaközösségekből kijelölt vizsgabizottsági tagok is átnézik, ellenőrzik. A tanuló mentesül a nyelvi szintfelmérő azon vizsgarésze alól, amiből 8. évfolyamon alapfokú, 10. évfolyamon középfokú nyelvvizsgája van. A vizsgajegy az adott vizsgarészből jeles. g) Javítóvizsgát az a tanuló tesz, aki az adott tárgyból tanév végén elégtelen osztályzatot kapott. h) Érettségi vizsgát az országban egységes vizsgakövetelmények szerint a vizsgaszabályzatnak megfelelően kell megtartani. A vizsga megszervezését, lebonyolítását, a vizsgatárgyak általános követelményeit, a vizsgázó teljesítményének értékelését, a vizsgára való jelentkezést, az ügyvitelre vonatkozó rendelkezéseket a vizsgaszabályzat határozza meg. Az osztályozóvizsgák június első 2 hetében zajlanak; a különbözeti- és javítóvizsgák megszervezésére augusztus utolsó hetében kerül sor. Az időpontot a tanévzárón ismertetjük. IX. Tanórán kívüli foglalkozások Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti. Diákétkeztetés. A tanulók számára ebédet (menzát) biztosítunk. Az étkezési térítési díjakat az iskola által a házirendben meghatározott módon kell befizetni. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is felkészítik. 11

13 12 Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára tanulmányi kirándulásokat szervezhetnek. Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást szervezhetnek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Színházlátogatás. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára évente több alkalommal színházlátogatást szervezhetnek. Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. X. Létesítmények, helyiségek használatának rendje: 1. Osztálytermek és szaktantermek: Az intézmény minden dolgozója és tanulója felelős a közösségi tulajdon védelméért, állagának és tisztaságának megőrzéséért, az energiafelhasználással való takarékoskodásért. A stúdióban csak a stúdiósok tartózkodhatnak. Ők felelősek a stúdióban leltár alapján átvett felszerelésért. Egyes helyiségek és létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az igazgató engedélyével átvételi elismervény ellenében lehet az intézményből kivinni indokolt esetben. Vagyonvédelmi okok miatt az előadótermeket, a raktárakat, a szertárakat zárni kell. A szertárból, előadóból vitt eszközöket, felszereléseket (térkép, szemléltető eszközök stb.) a tanóra után nem szabad a tanteremben hagyni, vissza kell vinni a szertárba, előadóba. Felelősei a szaktanárok és a szertárosok. A tantermek az iskolai normáknak megfelelő ízléssel dekorálhatók. A falakra, ajtókra és az ablakokra ragasztani nem szabad. A dekoráláshoz (pl. díszléc, faliújság, képek, virágtartók felszereléséhez) a karbantartó segítségét kell kérni. Ez az igény a gondnoki irodában jelenthető be. 2. Számítástechnika terem Csak a szaktanár felügyeletével használható. Ételt, italt bevinni nem szabad. A teremben elhelyezett eszközökért, berendezésekért felelősséggel tartozik a tanuló és a szaktanár. 3.Tanműhely használat rendje Az iskolai szakmai gyakorlati oktatás helyszíne. A tanműhelyben az oktatás csoportokban történik. Egy csoportban maximum 12 fő tanuló lehet. A tanműhely rendje: 12

14 4. Iskolai könyvtár 13 Délelőtti foglalkozások szünetek: Délutáni foglakozások Szünetek: A helységek rendeltetésszerű használatát a Munka és Tűzvédelmi Szabályzat írja elő, melyet mindenkinek kötelessége betartani. A foglakozások a szakoktató vezetésével és felügyelete mellett zajlanak. A szakoktató felel a tanműhely rendjéért, a munka és tűzvédelmi szabályok szigorú betartásáért és betartatásáért, a biztonságos és balesetmentes munkavégzésért. Az oktató köteles munkakezdés előtt felhívni a tanulók figyelmét a munkavégzéssel kapcsolatos balesetveszélyekre, illetve a munkafolyamatoktól függően, de havonta egyszer oktatást tartani, melyet az oktatási naplóba köteles vezetni és a foglakozáson való részvételt a tanuló aláírásával igazoltatni. A tanműhelybe csak az oktató adhat engedélyt a tanuló belépésére, illetve távozásra. A tanuló csak az oktató engedélyével hagyhatja el a tanműhelyt. Az oktató felelős a foglakozáson felhasznált anyagokért. A felhasznált anyagokért és szerszámokért elszámolási kötelezettség terheli. A tanműhely kulcsait a portán kell tárolni, a kulcsot elviheti az oktató, az igazgatóhelyettes, és az, aki erre engedélyt kap, az írásos engedélyt a portán kell tartani.( engedélyt ig. vagy ig.h. adhat) Az iskolai könyvtárból a közismereti és a szakmai könyvek kölcsönözhetők, illetve helyben használhatók. A könyvek átvételét és visszaadását is aláírással kell igazolni. A kölcsönzött könyvek állapotát a használat során meg kell óvni. Összefirkált, tépett hiányos könyvet nem veszünk vissza, illetve a könyvekben okozott kárt az érintett tanulónak meg kell téríteni. 5. A tanári szobába a tanuló csak tanári felügyelettel léphet be. 6. Ebédlő A gimnáziumi tanulók ebédszünete az 5. és a 6. óra között től óráig tart órakor csak azok a tanulók ebédelhetnek, akiknek nincs 5.ill.6.órájuk. A szakiskolások órarendtől függően órától ebédelnek. Az ebédeltetés önkiszolgáló rendszerben történik. Az étkezés után a tányérokat, evőeszközöket, poharakat mindenkinek vissza kell vinnie a mosogató-ablakhoz. 7. A büfé (gimnázium) az óraközi szünetekben tart nyitva. A büfében történő vásárlás nem mehet a tanítási órák rovására. 13

15 14 8. Az előadótermekben, a számítógépteremben, a könyvtárban, a tornateremben és szertárban, a szaktantermekben a tanulók csak a tanárok felügyelete mellett tartózkodhatnak és a gépeket, eszközöket, felszereléseket csak a szaktanár irányításával használhatják. 9. Sportcsarnok Minden nap 8 órától 14 óra 35 percig testnevelési órák, 15 órától 16 illetve 17 óráig sportköri foglalkozások, tömegsport és a diáksportköri foglalkozások megtartására szolgál. a csarnok rendjéért, a tanulók biztonságáért a testnevelő felelős a csarnokba utcai cipővel bemenni tilos az értékekért felelősséget az iskola csak abban az esetben tud vállalni, ha a tanuló leadja a tanárnak 10. Sportpálya Az intézményi sportpálya 8.00 órától l4 óra 35 percig testnevelési órák, l5 órától l6.00 óráig sportköri foglalkozások, tömegsport és a diáksportköri foglalkozások megtartására szolgál. A sporttevékenységet a tanulók csak tanári felügyelettel kezdhetik meg ill. folytathatják. Tanári felügyeletet az iskola csak tanórákon ill. a délutáni foglalkozások idején biztosít. 11. Az iskolában plakátokat és hirdetményeket az erre kijelölt helyen, előzetes engedélykérés után az iskola pecsétjével ellátva szabad kifüggeszteni. 12. A tanítási idő alatt az üres tantermeket a hetesek mindig zárják, az ablakot becsukják, a villanyt lekapcsolják. 13. Tanulóink a délutáni elfoglaltságok rendje szerint tölthetik idejüket az iskolában. Délutáni foglalkozás 16 óra után általában nincs (kivéve a gyakorlati oktatást). Ettől eltérően az iskola intézkedik A különböző rendezvények az iskolavezetés engedélyével szervezhetők az iskola helyiségeiben. 15. Az iskolai rendezvényeken tanári ügyeletről az iskola gondoskodik. 16. Benttartózkodás rendje Az intézményben tartózkodhatnak: a dolgozók a tanulók a tanítás és az iskolai foglalkozások ideje alatt. Az intézménybe idegeneknek belépni, az intézményben tartózkodni csak azoknak lehet, akik hivatalos ügyet intéznek illetve árubeszállítók. Az intézmény udvarára gépjárművel a dolgozókon és az árubeszállítókon kívül kizárólag igazgatói engedéllyel szabad behajtani. Amennyiben a tanuló motorkerékpárral érkezik az iskolába, az udvarban köteles leszállni járművéről a balesetek megelőzése érdekében. Kerékpárral, motorkerékpárral bejáró tanulók a kijelölt helyen tárolják a járművüket. Az iskola a járművekért felelősséget nem tud vállalni. 17. Az intézményben a tanítási órák végéig a szünetekben ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles ellenőrizni a házirend alapján a tanulók 14

16 15 magatartását, biztosítani az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását. Az ügyeletet ellátó nevelők teendőiket az ügyeleti beosztás szerint végzik. Az órarendi órák befejezése után az intézmény a délutáni foglalkozások idejére biztosít pedagógiai felügyeletet a tanulóknak. XI. A menza rendje - A tanulóknak a menzadíjat meghatározott napokon és időpontban kell fizetniük a bácsalmási önkormányzat menzáján Davcsik Istvánnénál (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József utca 4-8.). Az időpontokról a tanulók a hirdetőtáblán ill. az osztályokban elhelyezett plakátokról értesülhetnek. - Az ebédlőben csak az érvényes ebédjegy leadása után lehet ebédelni. - Menzalemondás csak indokolt esetben (betegség, versenyek, rendezvények, hivatalos elfoglaltságok miatt) lehetséges személyesen (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József utca 4-8.) vagy telefonon (06-30/ ) óráig. Az aznapi ebéd lemondására nincs lehetőség. - Ha a tanuló lemondta az étkezést és leadta a menzajegyet (vagy jegyeket), akkor a túlfizetést a következő havi térítési díjnál számítják be. Jegyleadás nélkül a túlfizetés elszámolása nem lehetséges. - 50%-os térítési díjra az a tanuló jogosult, aki: - tartósan beteg (szakorvosi igazolás másolata) vagy - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (határozat másolata) részesül, vagy - 3 vagy többgyermekes családban él (augusztusi családi pótlék igazolása, és 18 évesnél idősebb testvér nappali tagozatos tanulása esetén iskolalátogatási igazolás) - A fenti igazolások másolatát legkésőbb szeptember 1-ig leadja - Elveszíti a menzai étkezés lehetőségét az adott tanévben az a tanuló, aki 2 alkalommal indokolatlanul elmulasztja a menzadíj határidő szerinti befizetését. - A gimnáziumi tanulók ebédszünete: (kivéve, ha az osztálynak csak 4 órája van.) Szakiskolai tanulók órarendtől függően óra után ebédelhetnek. Ettől eltérő időpontban ebédelni (pl. versenyek miatt) csak igazgatói engedéllyel lehet. - A tanulók az ebédjegy leadása után rendben vonuljanak az ebédlőbe, az asztaloknál levő üres helyeket foglalják el. - Az ebéd után az evőeszközöket, tányérokat, poharakat mindenkinek vissza kell vinnie. 15

17 XII. A jutalmazás elvei és formái 16 A tanulók jutalmazásával kapcsolatos elvek Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, ill. hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez, az intézmény dicséretben részesíti, ill. jutalmazza. Az intézmény ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki - eredményes kulturális tevékenységet folytat, - kimagasló sportteljesítményt ér el, - a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez, - területi, országos versenyen helyezést ért el. A kiemelkedő eredménnyel végzett munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A jutalmazásra az igazgató, a nevelőtestület tagjai és a Diákönkormányzat tehet javaslatot. A jutalmazás mértékének differenciáltnak kell lennie: - országos szintű eredmény - megyei szintű eredmény - intézményi szintű eredmény esetén. A jutalmazás formái: a. Szóbeli dicséret b. Írásbeli dicséret - szaktanári - osztályfőnöki - igazgatói Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba/törzskönyvbe kell bevezetni. c. Színházjegy d. Könyvjutalom f. Díjak: A Hunyadi János Gimnázium kiváló tanulója díj; A Hunyadi János Gimnázium kiváló sportolója díj; A Hunyadi János Gimnázium kiváló tanulója és sportolója-díj; A Hunyadi János Gimnáziumért díj A díjakat a gimnáziumban a ballagási ünnepélyen adják át. (Az odaítélés feltételeit az IMIP tartalmazza.) A vándordíjat a jutalmazott tanulók adják tovább a következő tanévben. XIII. Fegyelmező intézkedések A tanulók fegyelmi, kártérítési felelősségével kapcsolatban a Közoktatási törvény 76. és 77. -a az irányadó. Elmarasztalás jár az alábbiakért: - A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességek szándékos, vagy gondatlan megszegése - A Közoktatási törvényben megfogalmazottak be nem tartása - A házirend megszegése - Társadalmi tulajdon elleni vétség - Vállalt feladatok hanyag végzése - Igazolatlan késés, mulasztás A fegyelmi intézkedés kihirdetése a fegyelmi vétség súlyosságától függően történhet: a) osztályközösség előtt 16

18 17 b) igazgató előtt c) tantestület előtt d) az intézmény közössége előtt. Fegyelmező intézkedések: Az a tanuló, aki kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben részesítendő. Az iskolai büntetések formái: - szóbeli és írásbeli figyelmeztetés - intés - megrovás Szóbeli és írásbeli figyelmeztetést adhat: - a szaktanár (a tanulói kötelességek elmulasztása, a megfelelő szorgalom vagy felszerelés hiánya, házi feladat többszöri hiánya, valamint tanítási órákon, foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt) - az osztályfőnök - az igazgató - a tantestület Írásbeli intésben és megrovásban az osztályfőnök, igazgató vagy a tantestület részesítheti a tanulót. - osztályfőnöki intés - igazgatói intés - tantestületi intés - osztályfőnöki megrovás - igazgatóhelyettesi megrovás (szakiskola) - igazgatói megrovás - tantestületi megrovás Amennyiben a tanuló többször is fegyelmező intézkedésben részesül, az intézkedés formájánál az alábbi halmazati szabályokat kell figyelembe venni: - három szaktanári figyelmeztetés osztályfőnöki intést von maga után - két osztályfőnöki intés után a tanuló osztályfőnöki megrovásban részesül - két osztályfőnöki megrovás után a tanuló igazgatói intést, majd igazgatói megrovást kap. Az iskolai büntetések kiszabása a vétség súlyától függ, indokolt esetben el lehet tekinteni a fokozatosságtól. A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetésről az erre jogosult nevelő illetve a nevelőtestület dönt. A büntetést a szülő tudomására kell hozni, írásba kell foglalni, be kell jegyezni az ellenőrzőbe és az osztálynaplóba. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A fegyelmi bizottságot az igazgató hívja össze. A tanuló által tanulmányai folytatásával összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek jogellenesen okozott kárért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell helytállni. XIV. Tiltott tanulói magatartás 1. A tanulók számára a tanítási idő és az iskolai rendezvények ideje alatt a dohányzás, a szeszesital- és drogfogyasztás tilos! Ez vonatkozik pl. az osztálykirándulásokra, 17

19 18 múzeum- és színházlátogatásokra, túrákra és minden olyan programra, melyet az intézet szervez. Vonatkozik továbbá az intézményen kívüli tartózkodás azon időszakára, amikor a tanuló az intézmény felügyelete alatt áll (azaz az intézménybe történő belépéstől annak jogszerű elhagyásáig terjedő időre). A dohányzás az iskola épületében, létesítményeiben, különálló helyiségeiben és az ezekhez tartozó területeken is tilos a tanulók számára. A dohányzásra az 1999-es év XLII. törvény tilalma és korlátozásai is vonatkoznak. A fenti szabályok megszegése esetén a tanulók fegyelmi büntetésének fokozatai: osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás igazgatói intés igazgatói megrovás további ismétlődés esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető A fegyelmi vétség elkövetését észlelő tanár (ügyeletes tanár) az osztályfőnököt értesíti, aki a megfelelő fegyelmi intézkedés végrehajtásáról gondoskodik. 2. A tanuló a közoktatási törvény szerint a tanítási időben az intézmény felügyelete alatt áll. Ezért ebben az időszakban 8.00 órától az utolsó tanítási óra végéig, a tanuló írásbeli engedély (kilépő) nélkül nem hagyhatja el az iskola területét. Engedélyt rendkívül indokolt esetben az osztályfőnöktől ill. igazgató-helyettesektől kaphat a tanuló az erre szolgáló iskolai nyomtatványon. E szabály megszegése súlyos fegyelmi vétségnek minősül, a fent megfogalmazott fegyelmi intézkedést vonja maga után, melyet be kell jegyezni az ellenőrzőbe és az osztálynaplóba is. A büntetésről értesíteni kell a szülőt is. 3. A másik tanuló bántalmazása, megalázása, mások egészségét veszélyeztető jogellenes magatartás (kábítószer terjesztése, dohányzás, gyógyszerrel, mérgező anyaggal való visszaélés stb.) esetén a tanuló súlyos büntetéssel, vagy fegyelmi intézkedéssel szankcionálható. 4. Az udvar területén kerékpározni, motorozni tilos, mert balesetveszélyes. 5. Az osztály- és előadó termekben, a folyosón ill. az iskola épületében, valamint a tanműhelyben tilos futkározni, bármilyen labdajátékot játszani. 6. A mobiltelefon, walkman, CD-, MP3-, MP4 lejátszó, játékkonzol, fényképezőgép, videokamera és egyéb elektronikai eszközök nem szükségesek a tanulói jogviszonyból származó kötelességek teljesítéséhez. A fentebb felsorolt eszközöket tilos behozni a szakiskolába. Gimnázium: Ha a tanuló mégis behozza a fenti eszközöket, a tanítás ideje alatt nem használhatja őket. A mobiltelefonokat a tanórán és az iskolai foglalkozásokon, valamint iskolai ünnepségeken tilos bekapcsolva tartani diáknak, tanárnak egyaránt. A fenti eszközökért csak akkor vállal felelősséget az intézmény, ha a tanítás kezdete előtt (legkésőbb 7 óra 55 percig) a tanuló leadja a gondnoki irodában megőrzésre. A megőrzött tárgyat a tanítás végén lehet elvinni. A le nem adott tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. 7. Az intézmény területén kép- és hangfelvétel kizárólag az érintettek és az igazgató engedélyével készíthető a törvényben garantált személyiségi jogok védelme érdekében. 18

20 19 8. A tanuló öltözékével és viselkedésével is adja meg a tiszteletet tanárainak, társainak. Éppen ezért sapkát az épületben (különösen a tanórán és a tanórán kívüli foglalkozásokon) ne viseljen. 9. Ne viseljenek az iskolában hivalkodó ékszereket, divatcikkeket és ne használjanak az életkornak nem megfelelő kozmetikai szereket. Balesetvédelmi okokból tilos a testékszer viselete (KOTV.10 (3) bek. e.) pontja alapján). XV. A tankönyvtámogatási keret és a könyvtári tankönyvkészlet felhasználására vonatkozó szabályok a. Az intézmény minden év november 15-ig felméri, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló tv.8. (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív kedvezményre, illetve kik és milyen tankönyveket szeretnének kölcsönözni az iskolai könyvtárból. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. b. A tankönyvtámogatás iránti igényt az iskola által biztosított igénylőlapon kell benyújtani, ezzel egyidejűleg be kell mutatni a kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. c. Mindezekről a tanulók az osztályfőnökökön keresztül kapnak tájékoztatást. d. A nevelőtestület minden év dec.15-ig meghatározza a tankönyvtámogatás módját e. Az ingyenes tankönyvellátás biztosításán túl további kedvezményekre akkor van lehetőség, ha a normatív kedvezmények nem emésztik fel az iskola tankönyvtámogatási keretét. Az erre vonatkozó igénylés benyújtásának határideje: ugyancsak november 15. Az odaítélés elveit a nevelőtestület határozza meg figyelembe véve az iskolaszék és a DÖK javaslatait. f. A további kedvezmények szétosztásának elveit valamint a könyvtári tankönyvkészlet felhasználására vonatkozó szabályokat az iskola SZMSZ-e szabályozza. g. Az a tanuló, aki a fenti határideig nem nyújtja be igénylését, elveszíti a kedvezményre való jogosultságot. h. XVI. Általános elvárások 1. Az iskola politikamentes terület, ezért a tanároknak és a diákoknak egyaránt tartózkodniuk kell mindenféle politikai befolyásolástól, mások politikai meggyőződésnek bírálatától, politikai propagandától illetve ennek akár külsőséges megnyilvánulásától (pl. ruházat) is. 2. Nagy értékű tárgyakat, nagyobb összegű pénzt feleslegesen ne hozzanak a tanulók az iskolába. Az iskolai munkához nem szükséges eszközökért, felszerelésekért az iskola nem vállal felelősséget, csak abban az esetben, ha a tanuló legkésőbb ig megőrzésre leadja a gondnoki irodában. 3. Elvárjuk és megköveteljük tanulóinktól, hogy kerüljék a kirívó megjelenést, öltözködést, hajviseletet és viselkedést. A tanulók önmaguknak és közösségüknek is tartoznak azzal, hogy megjelenésük mindig kulturált, öltözködésük mértéktartó, az iskolai elvárásoknak megfelelő és higiénikus legyen. 19

21 20 4. Városi és iskolai ünnepélyeken a lányok fehér blúzban, sötét aljban, a fiúk fehér ingben lehetőleg zakóval, nyakkendővel, sötét nadrágban jelenjenek meg. Ünnepélyes alkalmakkor (ballagás, szalagavató) az alkalomnak megfelelő, egységes, az iskolai hagyományoknak megfelelő öltözékben jelenjenek meg a tanulók. 5. A tornaórákon kötelező öltözékről a tanév elején a testnevelő tanár ad tájékoztatást 6. A tanulóink számára rendezett zártkörű iskolai rendezvényeken (bál) a meghívó tanuló felelősséggel tartozik vendége viselkedéséért. 7. Az intézmény minden év február 15-ig elkészíti a tankönyvrendelést, ezt megelőzően lehetővé teszi, hogy a tanulók és a szülők megismerjék a következő tanévben szükséges tankönyvek, munkafüzetek és segédkönyvek listáját. A tanuló aláírással nyilatkozik arról, mely könyveket rendeli meg az iskolán keresztül. Az ily módon megrendelt könyveket, munkafüzeteket, segédkönyveket ki kell fizetnie, és át kell vennie a tankönyvek szállításakor. (Kivéve, ha ingyenes tankönyvellátásra jogosult.) 8. Az intézmény legkésőbb június 10-ig közzéteszi azoknak a tankönyveknek a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 9. Véleményezési jog gyakorlása szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának minősül a tanulók létszámának 50%-a+1 fő. 10. A felvételi eljárás során előnyben kell részesíteni pontazonosság esetén: 1.) A halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, 2.) Akinek a lakóhelye (ennek hiányában) a tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található, 3.) Akinek sajátos helyzete azt indokolja. (11/1994. (VI.8.) MKM 8.sz.melléklet) Iskolánk sajátos helyzetű -nek azt a tanulót tekinti, aki: 1.) Az egységes írásbeli felvételin jobb eredményt, magasabb pontszámot ért el 2.) Igazolható megyei versenyhelyezéssel rendelkezik közismereti tárgyból/tárgyakból 3.) Nyelvvizsgával rendelkezik 4.) Akinek testvére iskolánk tanulója (volt) 20

22 21 XVII. Az osztályozó vizsga témakörei tantárgyanként és évfolyamonként Magyar nyelv 7. évfolyam - A kommunikáció folyamata, tényezői - A hangtörvények - A szóelemek fajtái, jellemzői - A szófajok rendszere - Hangalak és jelentés kapcsolata - A szószerkezetek fajtái, jellemzői - A szóösszetételek típusai - Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai - Helyesírási alapelvek - Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jellemzés, vélemény 8. évfolyam - A kommunikáció típusai - A mondatfajták - A mondat szerkezete - Az összetett mondatok jellemzői - A magyar nyelv eredete, rokonsága - Nyelvemlékeink - A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata 9. évfolyam - A kommunikáció folyamata, tényezői, funkciói - A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, műfajai - A nem nyelvi kommunikáció elemei - A hangtörvények - A szóelemek fajtái, jellemzői - A szófajok rendszere - A szószerkezetek fajtái, jellemzői - A szóösszetételek típusai, helyesírási szabályai - Helyesírási alapelvek - A mondatfajták - A mondat szerkezete - Az összetett mondatok jellemzői - Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata - Magánjellegű és hivatalos szövegek jellemzői (hivatalos levél, kérvény, motivációs levél, önéletrajz) 10. évfolyam - A szöveg fogalma, jellemzői - A szöveg szerkezete és szerkezettípusai - A szövegkohézió - A szövegtípusok jellemzői 21

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI 2013 1. BEVEZETÉS 1.1. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012.EMMI rendelet előírása értelmében, az iskola életével kapcsolatos

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig.

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig. Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium Kaposvár OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND 2009. szeptember Garaminé Szente Éva ig. A HÁZIREND hatálya A házirend előírásait az iskola minden tanulójának, pedagógusának,

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 2. A tanuló felvételének, átvételének elutasításáról az iskola a szülőt értesíti.

H Á Z I R E N D. 2. A tanuló felvételének, átvételének elutasításáról az iskola a szülőt értesíti. H Á Z I R E N D I. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok 1. A tanuló felvétele és átvétele az iskolába: a) A beiskolázási körzetben lakó minden tanköteles korú gyermek az iskola tanulójának tekintendő.

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben