Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20."

Átírás

1 Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete december 19-én. Hatályos: január 1-jétől. A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői közösség és a diákönkormányzat.

2 Az iskola házirendje Jogszabályi környezet: Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője elfogadja az iskola nevelési alapelveit. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján kötelesek feldolgozni a Házirend tartalmát, és megismertetni tanítványaikat azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és kötelességekkel foglalkoznak. 1. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, csengetési rend Tanítási napokon a tanítási órák időtartama 45 perc. A tanítás kor kezdődik és ig tart, a nevelőtestület által elfogadott csengetési rend szerint. Csengetési rend 1. óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra

3 1.1.A tanítás rövidített órákkal vagy más beosztás szerint is folyhat, melyet az iskola igazgatója vagy megbízottja alakít ki. A tanítási napokon a tanulóknak az első óra megkezdése előtt 5 perccel a kijelölt tanteremben vagy az előtt kell lenniük Miután a tanulók az iskolába megérkeztek, már nem hagyhatják el az intézmény területét sem lyukasórában, sem szünetekben. Kivételes esetben igazgatói, igazgatóhelyettesi, osztályfőnöki vagy tanári engedéllyel a tanuló elhagyhatja az iskola területét. Az iskola önkényes elhagyása büntetéssel jár Az óraközi szünetekben diákjaink (a lezárt szaktantermek kivételével) a tantermekben tartózkodhatnak. A nagyszünetben a tanulók a folyosón, a tanteremben vagy a belső udvaron tartózkodhatnak, ahonnan csengetéskor vonulnak be a tanterembe. Azok a tanulók, akiknek lyukasórájuk van, kötelesek fegyelmezetten viselkedni A szaktanárok óráik időtartamára saját belátásuk szerint bíznak meg tanulókat a hetesi feladatok elvégzésével, az e feladat ellátásával megbízottak számára a hetesi feladatok ellátása kötelező. Egy hétig az osztály két tanulója lát el hetesi feladatokat. A tanulók névsorban követik egymást az osztályfőnök beosztása szerint. A hetesek gondoskodnak: a tábla tisztaságáról, krétáról, szivacsról, a terem szellőztetéséről, az osztály rendjéről. A hetesek további feladatai: A hetesek vegyék számba a jelenlévő tanulókat, minden óra elején jelentsék a szaktanárnak a hiányzókat. Ha a tanár nem megy órára a becsengetést követően 15 percig, akkor azt jelentsék valamelyik igazgatóhelyettesnek. 3

4 Tanítás után töröljék le a táblát, ellenőrizzék a terem, a padok tisztaságát, gondoskodjanak a szemét összeszedéséről, a talált tárgyak leadásáról, az ablakok bezárásáról, a villany leoltásáról. 2. A helyiség- és területhasználat szabályai 2.1. Minden tanév elején a tanulóknak az osztályfőnök, a testnevelést és a géptermekben, tanműhelyekben tanító tanárok tűz- és balesetvédelmi oktatást tartanak, amelynek során felhívják a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. a tanulók aláírásukkal igazolják az oktatás megtörténtét. 2.2.A tanulók kötelesek betartani az egyes szaktantermekre vonatkozóan meghatározott, ott közzétett működési szabályokat, a baleset- és munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági szabályokat. A pedagógusok a saját maguk készítette oktatási eszközöket a területért felelős munkaközösségvezető engedélyével vihetik be a tanítási órákra A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár engedélyével lehetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben tartani, az okozott kárért a jogszabályok előírásai szerint anyagilag felelősek. A szaktanár felügyelete és irányítása mellett a tanulók kötelesek közreműködni az általuk használt szakmai eszközök és környezetük rendben tartásában A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni a munkavédelmi felelősnek. A bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal a szükséges mértékben. 2.5.Becsengetés után a tanuló a lezárt termek kivételével kötelesek a tantermekben tartózkodni A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet (pl. étkezés), amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a tanulók számára audioeszközök, mobiltelefon és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. A tanulók mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál A géptermekben, a veszélyes eszközöket tartalmazó termekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak A könyvtár használata Az iskolai és kollégiumi könyvtár minden tanuló és iskolai alkalmazott rendelkezésére áll, a könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje szerint. (A nyitvatartási rendet a könyvtáros javaslata alapján tanévenként az igazgató határozza meg!) 4

5 Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet A szünetben az iskolai és kollégiumi tantermeket a diákok használhatják a vagyonvédelmi szabályok betartásával A tanulók lyukas órán a büfé előtt, a könyvtárban tartózkodhatnak. Az első emeleti karzaton várakozni az iskolai ügyintézés zavarása, a lépcsőkön ülni a közlekedés akadályozása miatt tilos Az ablakon kihajolni, bármit kidobni, kikiabálni nem szabad A kollégium épületében tartandó órák előtt a tanulók az iskola aulájában gyülekeznek, és az órát tartó tanár kíséretében mennek át és vissza Az iskola éttermét az ott kifüggesztett rend szerint lehet igénybe venni Iskolánkban és az iskola egész területén, illetve az iskolai rendezvényeken tilos a szerencsejáték, a dohányzás, a szeszes ital és más, kábító hatású szer fogyasztása, iskolába hozása és terjesztése, illetve ilyen tulajdonságú anyagok hatása alatti megjelenés. Az iskola dohányzásmentes intézmény. Ennek értelmében teljes dohányzási tilalom van érvényben Az iskolában a napraforgó mag, tökmag fogyasztása és a maghéjakkal való szemetelés tilos, a tantermekben a szemetet a tanítási óra végén össze kell szedni, a székeket a helyére téve, tisztán kell elhagyni. (Felelőse a hetes.) 2.16.Tilos a tiltott, rasszista és egyéb gyűlöletet szító jelképek használata, viselése, rajzolása Az iskola egész területére tilos veszélyes eszközöket, szúró-, vágó szerszámokat behozni, balesetveszélyességük miatt Járművel, gépjárművel érkező tanulók a számukra kijelölt helyet vehetik igénybe parkolásra. A tárgyak őrzéséről a tanulók maguk gondoskodnak. Az iskola nem vállal felelősséget a tanulók járműveiért és az azokban elhelyezett tárgyakért. Az iskola épületébe kerékpárt, segédmotoros és motoros járművet behozni tilos A tanítás befejezését követően, továbbá pihenő- és ünnepnapokon az elfogadott munkaterv (tanév rendje, diákönkormányzat, iskolai sportkör, stb.) szerint tartózkodhatnak a pedagógusok, az alkalmazottak és a tanulók az iskolában, használhatják helyiségeit, eszközeit. Eseti kérés alapján az igazgató a munkaterven kívüli, más időpontban is engedélyezheti az iskola helyiségeinek használatát Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden tanuló, pedagógus és alkalmazott csak saját felelősségére hozhat az iskolába. Szükség esetén azokat tanulók esetében az 5

6 osztályfőnök, munkavállalók esetében a gazdasági iroda megőrzésre átveszi; az iskola felelősséget csak a megőrzésre leadott tárgyak esetében vállal Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére. Igénylésüket minden tanév végén, illetve pótlólag a tanév elején a szülő nagykorú diák esetén a tanuló aláírásával ellátva adhatják le. A menzai térítési díjakat legkésőbb minden hónap 15-éig kötelesek befizetni. A befizetett menzai térítési díjat az étkezés lemondása esetén a menza működési szabályzata szerint visszatéríti az iskola A tanulók rendkívüli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a szünetekben vagy a tanítási órák után kereshetik föl. A tanári szobában tanuló csak a pedagógusok rendkívüli engedélyével tartózkodhat A szülők ügyeik intézése érdekében az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig időpont-egyeztetés után a megbeszélt időpontban kereshetik föl az iskola tanárait. Tanítási órán kívül a tanulók és szüleik számára a pedagógus a számára kijelölt irodában, szobában, tanműhelyben stb. megtalálható. Idegen személyek az épületben csak a beléptető rendszerben történő bejelentkezést követően tartózkodhatnak. 3. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításaival kapcsolatos eljárási rend A választható tantárgyakról az órát várhatóan tartó pedagógus nevének és a felkészítés szintjének megjelölésével az iskola minden évben március 15-éig tájékoztatót tesz közzé. A tanuló május 20-áig adhatja le tantárgyválasztási szándékát. Választását csak a szülő és a tanuló írásos kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel módosíthatja. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 4. Az osztályozó vizsga szabályai Osztályozó vizsgát szervez az iskola az első, illetve második félév lezárását megelőzően, szükség esetén más időpontban is. Az osztályozó vizsgára jelentkezést a tanügyigazgatási igazgatóhelyettesnek kell benyújtani. 5. Térítési díj, tandíj, költségtérítés, tankönyvtámogatás Ld. 1. sz. melléklet 6

7 6. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és a jogszabályban meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadja alkotójának. Egyedi esetekben a díjazásról a tanuló (törvényes képviselője) és az iskola írásbeli megállapodást köt. 7. Az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. Az iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem léphet be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 8. A hiányzások igazolásának rendje Igazolt a hiányzás közlekedési vállalat járatkimaradását, vagy késését tanúsító igazolása esetén, valamint, ha a tanuló hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy mulasztása nem neki felróható okból történt. Igazolatlan a hiányzás, ha a tanuló nem igazolja, vagy nem tudja igazolni a hiányzását. Bejáró tanulóknak eseti késéseket igazolhat a szaktanár. A közlekedési eszközöktől függő rendszeres késést a szülő előzetes írásbeli kérésére az igazgató vagy helyettese engedélyezhet. A kérelmet és az engedélyt az ellenőrzőbe és az osztály-, vagy csoportnaplóba be kell jegyezni. Ha a tanuló a tanítási óráról késik, a késés időtartamát az órát tartó pedagógus a digitális naplóban rögzíti. A késő tanuló az óráról nem zárható ki. Ha a tanuló késéseinek időtartama eléri a 45 percet, a legutolsó késés óráját igazolatlannak tekintjük A tanulók osztályzatait, igazolt és igazolatlan mulasztásait, késéseit, továbbá dicséreteit és elmarasztalásait a pedagógusok a digitális naplóban rögzítik. A szülők és a diákok számára 7

8 az iskola jogosultságot ad az előbbiekben felsorolt adatok megtekintéséhez, amelyhez jelszavas védelmet biztosít Tanulóink hiányzásának igazolását az iskola szervezeti és működési szabályzatának előírásai szerint az osztályfőnökök végzik. A tanulók hiányzásukat öt munkanapon belül kötelesek igazolni. Az orvosi igazolást a nagykorú tanuló kivételével az egyik szülőnek alá kell írnia. A szülői aláírás nélkül az orvosi igazolás nem fogadható el a hiányzás igazolásaként Tanulóink évente legföljebb három nap időtartamra szüleik (nagykorú diák esetében a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére engedélyt kaphatnak a távolmaradásra. Az osztályfőnök utólagos szülői igazolást is elfogadhat. A három napot meghaladó előre látható hiányzáshoz az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató engedélye szükséges Az iskola érdekében végzett tevékenységet (pl. tantárgyi, szakmai- és sportversenyen, stb. való részvétel) egyéb okból igazoltnak tekintjük. 9. A tanórán kívüli tevékenység 9.1. Az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein az iskolában ünneplő ruha viselése kötelező. Az ünneplő ruha a lányoknak sötét szoknya vagy nadrág, blúz; fiúknak öltöny, fehér ing, nyakkendő. A tanulók öltözködésében mértéktartásnak kell érvényesülnie, a kirívó öltözködés, festés és testékszer nem kívánatos A könyvtár állománya és olvasótermi szolgáltatásai a könyvtár nyilvántartási idejében rendeltetésszerűen használhatók. Sportlétesítményeink az ifjúság rendelkezésére állnak az iskolai munkaterv és órarend szerint. Az egyéni és közösségi igényeket a testnevelő tanárokkal és az érintett szaktanárokkal kell egyeztetni A számítógépeket az órát tartó, a kezelésért felelős pedagógusok, az iskolai könyvtárban lévőket a könyvtáros felügyelete mellett, a szaktanterem rendjét meghatározó szabályzatban rögzített módon használhatják diákjaink A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán kívüli foglalkozások (pl. az osztálykirándulások és iskolai szervezésű táborozások) lebonyolításakor is érvényesek. A projektoktatási formában szervezett iskolai foglalkozásokat a résztvevő osztályok diákjain kívül az iskola más tanulói nem látogathatják. 10. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei 8

9 10.1 Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt ér el, eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ért el, a közösségi életben tartósan jó munkát végez vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük A jutalmazás írásos formái: szaktanári-, osztályfőnöki-, szakoktatói-, nevelőtanári-, igazgatói, nevelőtestületei dicséret. Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Azok a tanulók, akiknek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi, sport kulturális versenyek győztese, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese, stb.) jutalmát a ballagási vagy a tanévzáró ünnepélyen az iskolaközösség előtt nyilvánosan veszi át. A dicséretet oklevél, könyvjutalom, tárgyjutalom, pénzjutalom stb. egészítheti ki Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki rovó, igazgatói intés. A fegyelmező intézkedésekről a szülőket a digitális napló révén tájékoztatja az iskola. A fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. Az egyes fegyelmező intézkedések megismételhetők Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása, a szándékos károkozás, az iskola tanulói, nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 9

10 A lehetséges fegyelmi büntetések: megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, kizárás az iskolából. A fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi tárgyalásról és a büntetés mértékéről a tanulót, illetve kiskorú tanuló gondviselőjét írásban értesíti az iskola. 11. A tanulók jogai és kötelességei A köznevelési törvény és végrehajtási rendelete részletesen tartalmazzák a tanulók egyéni és kollektív jogait. Az iskola pedagógiai programja, SzMSz-e és házirendje az iskola honlapján bármely érdeklődő rendelkezésére áll. A pedagógiai programról tájékoztatást munkaidőben az iskolavezetés tagjaitól, pedagógusaitól lehet kérni A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz való jog Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, egy osztály diákbizottsága, tanulók nagyobb közössége. A szervezett véleménynyilvánítás konkrét formáját a kezdeményező egyeztetni köteles az iskola igazgatójával A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekben Diákjainknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel hamarabb tájékoztatást kapjanak. A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell javítani. Amennyiben a kijavított dolgozatok átadására a fenti határidőn belül (a pedagógusnak felróható okból) nem kerül sor, a tanulók egyenként dönthetnek abban a kérdésben, hogy kérik-e dolgozatuk érvénytelenítését Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola igazgatójával tart kapcsolatot, problémáival és kérdéseivel közvetlenül az iskola igazgatóját keresheti meg Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése. 10

11 11.8. Tanulóink számára az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanulókra vonatkozó előírások, valamint az iskola létesítményeinek (számítógépterem, tornaterem, könyvtár, stb.) használati rendjét szabályozó utasítások betartása kötelező. 11

12 II. AZ ISKOLAI TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE 1. Bevezető rész 1.1. A tanműhely Házirendje része az Iskolai Házirendnek, következésképpen az abban megfogalmazottak az iskolai tanműhelyben is érvényesek. 2. A tanműhelyi munka rendje: 2.1. A tanműhely munkaterve igazodik az iskola munkatervéhez. Tanítási napokon a tanműhelyben a gyakorlati képzés óráig tart külön beosztás szerint, a foglalkozási tervnek megfelelően, a szakképzés központi programjának figyelembe vételével, melyet az iskola igazgatója hagy jóvá A gyakorlati képzés minden órája 60 perc, a gyakorlati foglalkozás órái között szünet nincs, kivétel az elméletigényes gyakorlati óra (pl. mérés), amely iskolai órarend szerinti órának számít. Reggeli szünet ig tart. A rövidített tanítási órákhoz való igazodást az aktuális rendezvény szabja meg. Erről a gyakorlati oktatásvezető ad tájékoztatást Tanítási napokon a tanulók, a foglalkozás előtt 5 perccel jelennek meg a tanműhely számukra kijelölt helyén, és átöltözve, a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályoknak megfelelő munkaruhában jelennek meg munkahelyükön A tanműhelyi foglalkozások ideje alatt az iskolai büfét a gyakorlaton lévő tanulók csak a reggeli szünetben látogathatják. 3. A hiányzás igazolása 3.1. A 10 percet meghaladó késés, mulasztásnak számít. Elbírálása az iskolai Házirendben meghatározott módon történik. Tanműhelyi foglalkozásról való távolmaradást indokolt esetben a szakoktató és az osztályfőnök engedélyezhet, a szülő vagy gondviselő előzetes írásbeli kérése (ellenőrző), bejelentése alapján. Minden más esetre az iskolai Házirend és a jogszabályok vonatkoznak 12

13 3.2. A szakoktató a tanulók hiányzásait digitális naplóban vezeti. A gyakorlati hiányzásokat a tanuló az osztályfőnökénél igazolja. Csak orvosi igazolás fogadható el. Kivétel a szülő által igazolható 3 nap, ebben az esetben a szakoktató egyeztet az osztályfőnökkel Bejáró tanulónak, közlekedési eszközöktől függő rendszeres késést a szülő kérésére az igazgató vagy a gyakorlati oktatásvezető engedélyezhet Az igazolt és igazolatlan órák igazolására minden esetben az iskolai Házirend és az idevonatkozó jogszabályok a mérvadóak A tanműhelyi foglalkozások ideje alatt a tanulók a Munkavédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően, a közízlést nem sértő módon kötelesek öltözködni és viselkedni. A foglalkozás ideje alatt olyan munkaruha, vagy ékszer (gyűrű, fülbevaló, stb.) viselete nem megengedett, amely balesetet okozhat. Játék, fegyelmezetlenség minden munkaterületen tilos. 4. A munkahelyi magatartás szabályai 4.1. Tanuló felügyelet nélkül semmilyen körülmény között nem dolgozhat A tanműhelyi foglalkozás végén a tanulók szakoktatói kísérettel az öltözőbe vonulnak. Az öltözőt csak ügyeletes szakoktató nyithatja és zárhatja. A mindenkori ügyeletes szakoktató feladata az öltözők, folyosók, mellékhelyiségek fokozott ellenőrzése Az öltözőket 20 perccel munkakezdés előtt lehet csak kinyitni és 10 perccel a munka befejezése után be kell zárni. Tanulók az öltözőben csak az átöltözés alkalmával tartózkodhatnak Az öltözőszekrényre minden tanuló kiragasztja a nevét, osztályszámát, szakmáját, és megfelelő, biztonságos lakattal zárja be öltözőszekrényét. Napközben az öltözők zárva 13

14 vannak, az öltözőkulcs az ügyeletes szakoktatónál van. Tanuló az öltözőbe napközben csak szakoktatói vagy az általa megbízott csoportbizalmi felügyeletével mehet be A műhelyek takarítását minden szakoktató a csoportjával végezteti el. Az öltöző kulcsát az ügyelet befejezése után a portára le kell adni. A tanulók maguk gondoskodnak a tiszta munkaruháról. 5. Általános tudnivalók 5.1. Tanulók minden hónap első munkanapján általános munkavédelmi oktatáson kötelesek részt venni. Hiányzás esetén, az első munkanapon a szakoktatónál pótoktatásra kell jelentkezni. A tanműhelyben tartózkodó dolgozó felnőtt és tanuló mindenkor köteles betartani az általános balesetmegelőzési utasításban foglaltakat. A felnőtt dolgozók munkavédelmi oktatása három havonta történik. Munkát csak kioktatott tanuló végezhet. A tanuló a szerszámokért anyagi felelősséggel tartozik A tanműhely területén kizárólag csak azok a tanulók tartózkodhatnak, akik gyakorlati oktatáson vesznek részt illetve elméleti oktatással oda vannak beosztva. Az elméleti oktatásra érkező tanulók az aulában gyülekeznek és az elméleti órát tartó tanár vezetésével vonulnak le a tanműhelyi kabinetekbe Az autószerelő műhelyeken keresztül tilos az átjárás! Vizsgára, zöldkártya kiadására vagy autójavítási munkára érkező személygépkocsik tulajdonosai is csak az átadás- és az átvételkor tartózkodhatnak a műhelyekben Kulturált magatartást és viselkedést kívánunk meg a tanműhely egész területén, fokozottan a mellékhelyiségek, mosdók, fürdők, öltözők használatakor Minden tanulónak és felnőtt dolgozónak kötelessége a gazdaságos anyag- és energiafelhasználásra törekedni, óvni az intézményi tulajdont. A tanműhelyben okozott károk megtérítéséről a jogszabályok szerint kell eljárni. 14

15 III. A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A kollégium 1. Általános szabályok A kollégiumban való felvétellel, a kollégiumi jogviszony létesítésével a tanuló és szülője elfogadja a kollégium nevelési alapelveit. A nevelőtanárok a tanévkezdés előtti beköltözéskor az első csoportfoglalkozáson, ill. későbbi beköltözéskor is kötelesek feldolgozni a Házirend tartalmát, ezen belül megismertetni diákjaikkal, kiskorúak esetében szüleikkel azokkal a szabályokat, amelyek a tanulói jogokkal és kötelességekkel foglalkoznak. A kollégiumi diák jogait a Nemzeti köznevelésről szóló törvényben részére meghatározottak szerint gyakorolja. A kollégiumi házirend betartása minden kollégiumi jogviszonnyal rendelkező diák részére kötelező. 2. A törvényben meghatározottakon kívül minden kollégiumi diák joga: Rendszeres egészségügyi felügyelethez és ellátáshoz való jog: o A kollégiumtanulók igénybe vehetik az iskolaorvosi, illetve védőnői szolgálatot. A tanuló betegségét jelzi nevelőjének, illetve annak távollétében az ügyeletes tanárnak, majd jelentkezik a védőnőnél. o Az iskolaorvos döntése kötelező érvényű. o A kollégiumi ápolónő hétfőn és kedden óráig, szerdán és csütörtökön óráig tart szolgálatot. A kollégium adottságaihoz mérten lehetőséget biztosít a rendszeres testedzésre. Mivel önálló tornateremmel nem rendelkezik, az iskola tornaterme heti két alkalommal vehető igénybe tanári felügyelet mellett. A tornaterem melletti betonpálya a szabadkimenő sávjában használható. A diák joga, hogy vallási-, etnikai-, nemzeti-, nemzetiségi jogait tiszteletben tartsák, s ezt kifejezésre juttassa, feltéve ha nem ütközik törvényi akadályba. 3. A kollégiumi diákokra vonatkozó kötelességek 15

16 A kollégium lakóinak törekedniük kell a társas együttélés szabályainak betartására. Tiszteletben kell tartaniuk a szobatársak, illetve szomszéd szobákban lakók pihenéshez való jogát, ezért egymás látogatása csak az előbbi szabály betartása mellett lehetséges. A tanuló legfontosabb kötelessége a rendszeres tanulás. Írásbeli-, szóbeli-, házi- és iskolai feladatait végezze legjobb tudása szerint. Vegyen részt a kötelező (ld. korrepetálás, szilencium) és választott (ld. felzárkóztató, fejlesztő, önképzőkör és szakkör) foglalkozásokon. Tegyen eleget rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Sajátítsa el és alkalmazza az egészségétés biztonságát védő ismereteket. Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, a kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi ha sérült. Kötelessége a kollégium tulajdonában lévő minden érték, eszköz, helyiség, használati tárgy védelme, rendeltetésszerű használata. A szándékos rongálás fegyelmi eljárást von maga után. Az okozott kárt a törvényben meghatározott mértékig köteles megtéríteni. Amennyiben a kollégiumi diák szobájába vendégek érkeznek, úgy köteles holmiját elpakolni, a szobát tiszta állapotban nevelőjének átadni. A nevelőtanárnak, a kollégium vezetőjének, a gondnoknak és a védőnőnek bármikor jogában áll a szobákat tisztasági szempontból ellenőrizni. Saját és környezetük tisztasága érdekében az összegyűlt szemetet naponta le kell hozniuk a heti ügyeletes kiírásban szereplő diákoknak, illetve a szobákban szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal történő takarítás kötelező. 4. Balesetvédelem Beköltözéskor minden kollégiumi diák részt vesz a tűz- és balesetvédelmi oktatáson, illetve megismeri a dohányzással kapcsolatos tiltást. A tanuló bármely baleset esetén azonnal köteles a mindenkori ügyeletes tanárnak jelenteni a történteket. 16

17 A tanár feladata: a sérült "ellátása" (ld. szükséges elsősegélynyújtás végrehajtása), illetve súlyosabb esetben a mentők értesítése a 104-es telefonszámon. Az eseményt az ügyeleti naplóba be kell jegyezni és a megfelelő személyekhez kell továbbítani (kollégiumvezető, munka- és tűzvédelmi felelős). Azonnali bejelentési kötelezettségű balesetek esetén a közvetlen vezető és munkavédelmi felelős értesítése a portán megadott telefonszámon (pl. tömeges sérülés, mérgezés, csonkolásos baleset, érzékszerv elvesztése esetén stb.). A diák feladata: baleset esetén köteles a tőle elvárható mértékben ellátni a sérültet, illetve a felnőtt részére jelenteni (csoportvezető tanár, ügyeletes tanár, portás). Csak olyan saját tulajdonú elektromos eszközöket lehet használni a kollégiumban, melyek érintésvédelmi szempontból kifogástalanok, ezért ellenőrzésre be kell azokat mutatni a nevelőtanárnak. (pl. hajszárító, médialejátszó stb.) 5.Tűzvédelem A diákok tűz észlelésekor kötelesek meggyőződni arról, hogy saját maguk a tüzet el tudják oltani (pl. egy vödör vízzel), amennyiben nem, úgy felnőtt értesítése és az épületben tartózkodók riasztása a feladat. Levonulási terv alapján az épület kiürítése, értékek mentése, tűz oltása, tűzoltók értesítése a 105-ös telefonszámon. Elsősegélynyújtás megszervezése, vezetők értesítése (kollégiumvezető, tűzvédelmi felelős). A tanuló a kollégiumba tűzveszélyes, undort keltő, mérgező anyagot nem hozhat be. A szobákban hősugárzó, szendvicssütő, vízforraló stb. használata tilos. 6. Vagyonvédelem A tanuló őrizze meg, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy oktatás során használt eszközöket, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit. Törekedjen a vízzel és a villamos árammal történő ésszerű takarékosságra. Tartsa meg a kollégiumi foglalkozások, a kollégium helyiségei valamint a kollégiumhoz tartozó területek rendjét és szabályzatainak előírásait. Védje annak vagyontárgyait. A kollégiumba hozott értékek (pl. pénz, egyéb eszközök, talált tárgyak) a gondnoki irodában adhatóak le megőrzésre. A szobákban, szekrényekben őrizetlenül hagyott értékekért, tárgyakért a kollégium felelősséget nem tud vállalni. 17

18 7. Napirend Ébresztő 6 00 A gyakorlatok kezdő időpontjától függően kérhető ébresztés 4 30 ;5 00 ;5 30 Szobarend Az épület ellenőrzése Étkezési idő 7-ig ig reggeli: ebéd: vacsora: Szabadfoglalkozás, kimenő Előkészület tanulásra / gyakorlatra/ ig ig Kötelező szilencium: du.: Korrepetálások Csoportfoglalkozás szaktanárokkal a kijelölt időpontokban Nevelőtanárokkal külön beosztás szerint Villanyoltás, a legszigorúbb csendes pihenés, alvás Visszaérkezés a kollégiumba (vasárnap) A tanulás rendje A tanórákra való felkészülést a kollégium szilenciumidőben, illetve korrepetálások szervezésével biztosítja. A kötelező szilencium alól a évfolyamos diákok közül a 3,7 tanulmányi átlagon felüli tanulók kaphatnak felmentést a csoportvezetőjük elbírálása alapján. Ezek a tanulók a szobájukban tanulhatnak. Mentesülnek a szilencium alól azok a tanulók is, 18

19 akik tanulmányi átlaga 4,5 vagy e feletti. Tanulmányi romlás esetén a kedvezményeket a nevelőtanár visszavonhatja. Érettségizett diákok, 18 év feletti szakmát szerzett diákok mentesülnek a kötelező szilencium alól. A szilencium nyugalmát a mentesített diákok sem zavarhatják pl. hangoskodással, zenéléssel stb. Az intézmény lehetőséget biztosít az esti órákban történő felkészülésre is. A konyhát és a tanulószobát tanulás céljára ig lehet igénybe venni az ügyeletes tanár engedélyével. 9. A pihenés rendje A takarodó időpontja: óra A kollégium minden polgárának joga van a nyugodt és megfelelő időtartamú pihenésre, ezért a hálószobákban ig a pihenés feltételeit biztosítani kell után mindenkinek a saját szintjén kell tartózkodnia. A kollégiumban folytatott mindenféle tevékenységet ig be kell fejezni. A zuhanyzó használata különleges esetektől eltekintve ig engedélyezett. 22 óra után a szobákban a laptop használata abban az esetben engedélyezett, ha az nem zavarja a többiek nyugalmát. Engedélyt az ügyeletes nevelő adhat. 10. Kimenő Rendkívüli: A szilencium ideje alatt kimenő csak rendkívül indokolt esetben adható (pl. orvos, szakkör, szülői kérés esetén). A tanulók látogatót, telefonhívást csak rendkívül indokolt esetben fogadhatnak óráig rendkívüli kimenőt a csoportvezető nevelőtanár engedélyezhet. Ettől eltérő időpontra a nevelőtanár javaslata alapján a kollégiumvezető adhat engedélyt. Formája: csoportos (pl. iskolai rendezvény, mozi, színház, külső kollégiumi rendezvény), illetve egyéni. A rendkívüli kimenőt a kollégiumi ellenőrzőbe be kell jegyezni. Az időpont megjelölése a kimenő teljes időtartamát jelenti. 19

20 Szabadkimenő (a tanulónak bejelentési kötelezettsége van, melyhez írásos engedély nem szükséges) A 9-12-es diákok részére az utolsó tanítási órát követően van lehetőség szabadkimenőre, a kollégiumba való beérkezés: ig az érettségizettek, 18 év feletti szakmával rendelkezők részére nyári időszámítás idején ig téli időszámítás idején ig van lehetőség kimenőre. Kimenő alkalmával a kollégiumi ellenőrzőt a nevelőtanárnak/ügyeletes tanárnak kell leadni, beérkezéskor fel kell venni. A belépőt, amely tartalmazza a tanuló nevét, fényképét valamint szobaszámát, a tanuló köteles magával hordani. A belépő igazolja a kollégiumi tagságot és feljogosít a szobakulcs felvételére. A szobát utolsóként elhagyó diák a szobakulcsot köteles a portán leadni. 11. Hazautazás Hétközi, rendkívüli hazautazást szülő, illetve osztályfőnök kérésére vagy a csoportvezető javaslatára csak a kollégiumvezető engedélyezhet. A tanuló hétvégén a kollégiumban (szociális helyzet, családi ok, iskolai kötelezettség) csak indokolt esetben maradhat. Ebben az esetben írásos bennmaradási kérelmét az aktuális héten csütörtök ig, a kollégium vezetőjével kell engedélyeztetnie. Visszaérkezés: vasárnap 20 00, délutáni oktatásban résztvevőknél hétfő Ennél későbbi vagy reggeli (általában hétfő) rendszeres visszaérkezéshez a szülő előzetes írásbeli bejelentése szükséges. Ha a tanuló a hétvégi hazautazásból valamilyen okból (pl. betegség) nem érkezik vissza, akkor a szülő köteles a legrövidebb időn belül telefonon jelezni azt. 12. Látogatás A kollégisták a társalgóban a szilencium időtartamán kívül látogatót fogadhatnak (látogathatják szülők, testvérek, nagyszülők, stb.), de ezt a szándékukat jelezniük kell a portán és az ügyeletes nevelőnél. A megállapított időpontokon túl a kollégista látogatót nem fogadhat. 20

21 A szintekre idegenek, hozzátartozók is csak az ügyeletes nevelőtanár, portás engedélyével mehetnek fel. A kollégium koedukált. A fiú- és leány tanulók egymás lakószintjét nem látogathatják. Ettől eltérni korrepetálási, oktatási céllal, az adott szinten oktatást, szakkört, foglalkozást vezető tanár vezetésével lehet. 13. Étkezés A kollégiumi diákok részére az iskola éttermében a napi háromszori étkezés biztosított. Az étkezési térítési díj befizetésének határideje minden hónap 15-e. Az étkezés igénybevétele utáni térítés díj elmaradása szankciókkal jár. 14. Kollégiumi díj, kollégiumi térítési díj A fentiek fizetéséről külön jogszabály rendelkezik. 15. Helyiséghasználat Szilenciumterem Tanulási célra ig, kivételes esetben ig vehető igénybe. Televíziót nézni ig lehet, ami az ügyeletes tanár engedélyével meghosszabbítható. Udvar, aula A kollégiumi tanuló gépjárművel csak a tanulók részére kijelölt parkolóhelyen parkolhat. A gépkocsiban esetleg keletkező bárminemű kárért az iskola nem felel. Az aulában történő társalgást, játékot hétköznap kor, vasárnap kor be kell fejezni. A koedukált helyiségekben mind a lányok, mind a fiúk számára kötelező a hétköznapi normák szerinti kulturált viselkedés. Étterem Étkezési időben (ld. Munkarend 3. pontja alapján) Rendezvények esetén az étkezések időpontjai változhatnak. A rendezvényeket követően kötelező a terem eredeti állapotának visszaállítása Konyha 21

22 A konyha étkezési célt szolgál. Étel melegítésére a férfi, illetve női tanáriban, valamint a szinteken elhelyezett különféle elektromos berendezések adnak lehetőséget. Tanulásra ig, kivételes esetben ig van mód. Mellékhelyiségek A tanulóknak törekedniük kell arra, hogy a tisztálkodást ig befejezzék. Rendezvények esetén az időpont kitolódhat. Tornaterem, sportpályák, konditerem Az iskola tornatermében heti két alkalommal este tanári felügyelet mellett folytatható sporttevékenység, a sportpályákon a szabadkimenő időszakában. Stúdió A stúdiót a kollégiumvezető által megbízott tanulók használhatják a kijelölt nevelőtanár ellenőrzése mellett, legkésőbb ig. A kollégium stúdiójában a tanítási hét bármely napján lehetőség nyílik hangfelvétel készítésére, a rádió műsorainak előkészítésére. A helyiség berendezésében okozott nagy értékű kár a helyiség használatának megvonását eredményezi. A stúdióban lányok csak külön engedéllyel tartózkodhatnak. 16. Dohányzással kapcsolatos intézkedések: A kollégium egész területén a dohányzás valamennyi diák részére tilos. A vétséget elkövetővel szemben fegyelmező intézkedésekre kerül sor a fokozatosság elvének betartásával. 17. A kollégiumi diákok tevékenységének értékelése: A évfolyamos diákok tevékenységét a csoportvezető nevelőtanárok félévkor és évvégén a kollégiumi ellenőrzőbe írt pontszámokkal értékelik. Az értékelést a szülők részére megküldik. Kevés pontszám esetén a következő tanévben kollégiumi felvételét kérő diák a sor végére sorolódik, vagy felvételi kérelme elutasításra is kerülhet. 18. A kollégiumi diákok jutalmazásának elvei: A kollégium jutalmazza azt a kollégiumi diákot, aki eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ért el, a közösségi életben tartósan jó munkát végez vagy bármely más módon hozzájárul a kollégium jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a 22

23 példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük. A jutalmazás írásos formái: nevelőtanári, kollégiumvezetői dicséret a kollégiumi ellenőrzőben rögzítve, valamint pluszpontok. A kollégiumért végzett kiemelkedő közösségi munka jutalmát az érintett a ballagási ünnepélyen nyilvánosan veszi át. A dicséretet oklevél, könyvjutalom, tárgyjutalom, pénzjutalom stb. egészítheti ki. 19. A kollégiumi diákok fegyelmezésének elvei Az a kollégiumi diák, aki a házirendet enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: nevelőtanári/ ügyeletes tanári figyelmeztetés, nevelőtanári intés, megrovás, kollégiumvezetői figyelmeztetés, intés, megrovás, valamint félévkor és évvégén pontlevonás. A fegyelmező intézkedésekről a szülőket a kollégiumi tájékoztatja a kollégium. A fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. Az egyes fegyelmező intézkedések megismételhetők. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) kollégiumba hozatala, fogyasztása, a szándékos károkozás, a kollégium tanulói, nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével a kollégiumvezető javaslatára az iskola igazgatója határozza meg. A fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi tárgyalásról és a büntetés mértékéről a tanulót, illetve kiskorú tanuló gondviselőjét írásban értesíti az iskola. 23

24 A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba, kizárás fegyelmi büntetés szabható ki. A tanuló kollégiumi tagsági jogviszonya megszűnik a) az iskolai tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a tanév végén, b) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, c) ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetében a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, d) ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő a tanuló kollégiumi tagságáról írásban lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon, e) ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján. A b)-c) pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni abban az esetben, ha a kollégiumi tagsági viszony fennállása nélkül a tanuló nem tudja teljesíteni tankötelezettségét. Abban az esetben, ha a tanuló felvételére a gyámhatóság intézkedése alapján került sor, a c) pontban meghatározottak nem, a d) pontban meghatározottak pedig a gyámhatóság egyetértésével alkalmazhatók. A c) pontban foglaltak a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazhatók. 24

25 Miskolc, december 19. igazgató a diákönkormányzat vezetője a szülői közösség elnöke 25

26 1. számú melléklet A tanulók által fizetendő térítési díj, tandíj és érettségi, szakmai vizsgadíjak. A tanulók részére nyújtott tankönyvtámogatás szeptember 1-jét követően A térítési díj, tandíjfizetési kötelezettséget a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet, valamint a fenntartó önkormányzat módosított 34/2012. (IX.28.) sz. rendelete írja elő. Térítési díj kötelesek: A nem tanköteles tanuló az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 33. (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok, (rendelet 34. (1). Tandíjfizetési kötelesek: Azon tanuló, aki a huszonegyedik életévét betöltötte.(rendelet 36. (1) a bekezdés) A középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése. (Rendelet 36. (1)/c bekezdés). A tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is. (Rendelet 36. (1)/d bekezdés). Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a (1)-(6) bekezdésben foglaltak alá - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik -, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. (törvény 92. (7) bek.) A térítési díj, tandíj, költségtérítés fizetése határozat alapján történik. Befizetési határidő: a határozatban foglaltak szerint. Díjfizetési határidő módosítás, részletfizetés, tanulmányi átlag és szociális helyzetre való tekintettel kedvezmények nyújtása az intézmény SZMSZ-ének 21. számú melléklete alapján történik. Engedélyezése az igazgatóhoz címzett kérelem alapján (a kedvezményre jogosító dokumentumok csatolásával), egyéni elbírálás szerint, a körülmények figyelembe vételével történik. Kérelem beadási határidő: szeptember 30. Részletes információért a gazdasági vezetőhöz illetve helyetteséhez lehet fordulni. Érettségi és szakmai vizsgadíjak A tanulók által fizetendő érettségi és szakmai vizsgadíjakat a 229/2012 Korm. Rend. a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 35. -a, valamint a 20/2008. (XII.17.) SZMM rendelet 6. -a szabályozza. 26

27 Ingyenes tankönyvtámogatási kérelmet nyújthat be a tanuló a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 8. (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozóan, amennyiben az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: a) tartósan beteg ( orvosi szakvélemény alapján), b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (szakértői bizottság szakértői véleménye alapján), c) három vagy több kiskorú illetve eltartott gyermeket nevelő családban él (MÁK igazolás alapján), d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (MÁK igazolás alapján), e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (jegyzői határozat alapján). A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív intézmény. Az előzőleg beiratkozott tanulók a kitöltött és szükséges mellékletekkel ellátott kérelmet minden év május 31-ig az osztályfőnöknek adják el, az új beiratkozók pedig július 15-ig. 27

28 2. számú melléklet A kollégiumi díjról és kollégiumi térítési díjakról szeptember 1-jét követően A kollégiumi díj és kollégiumi térítési díj fizetési kötelezettségét a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről valamint a 229/2012. (VIII.28.) Korm rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról a, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2012 (IX.28.) számú rendelete írja elő. 1. Kollégiumi díjat: a. Azon kollégisták kötelesek megfizetni, akik abban a naptári évben iratkoznak be a kollégiumba, amikor a 23. életévüket töltik be, tehát elmúltak 22 évesek, b. továbbá akik tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése miatt iratkoznak be a kollégiumba, c. valamint azok a tanulók akik a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsga megszerzése érdekében iratkoztak be a kollégiumba, d. illetve az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Kt. 92. (1)-(6) bekezdésében foglaltak hatálya alá (tartózkodási engedéllyel nem rendelkezik), iskolai és kollégiumi ellátásért kollégiumi díjat fizet. Mértéke: a szakmai feladatra jutó folyó (működési célú) kiadások egy kollégistára jutó hányadának 100%-a. amit minden hónap 15-ig készpénzben előre köteles számla ellenében megfizetni. Azok a tanulók, akik tanulmányaikat és ezzel a kollégiumba való beiratkozást évkéséssel kezdték meg és a 22. életév elérése miatt váltak díjfizetőkké, kaphatnak egy év mentességet a kollégiumi díj fizetése alól, amennyiben bemutatják általános iskolai bizonyítványukat. Díj kedvezmény A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2012 (IX.28.) számú rendelete alapján adható. Szociális kedvezmény A kollégista szociális helyzete alapján a kollégiumi díj alapösszege kérelemre legfeljebb 30%- kal csökkenthető. A kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének megállapításáról az intézmény igazgatója dönt. Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak az ellátottnak: a) aki a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt kényszerül évfolyamot, érettségi vizsgát, szakmai vizsgát részben vagy egészben megismételni, 28

29 b) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. A kedvezmény mértékének megállapításánál a kiskorú és nagykorú eltartott kollégistáknál a szülők (gondviselők) vagyoni helyzetét, a nagykorú, eltartásról önmaga gondoskodó kollégista esetében a kollégista vagyoni és jövedelmi viszonyát kell figyelembe venni. A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a szociális helyzet alapján az alábbi sávokkal biztosítja a max. 30%-os kedvezményt: 1 főre eső jövedelemhatár Kedvezmény mértéke 0,- Ft ,- Ft 30 % ,- Ft ,- Ft 25 % ,- Ft ,- Ft 20 % ,- Ft ,- Ft 15 % ,- Ft ,- Ft 10 % ,- Ft ,- Ft 5 % ,- Ft - felett 0 % A szociális kedvezmény megítéléséhez csatolni szükséges az alábbiakat: - 3 havi nettó átlagkeresetet mutató munkáltatói jövedelemigazolás, - egyéni vállalkozó esetén APEH jövedelemigazolás, - munkanélküli szülő esetén a Munkaügyi Központ által kiállított jövedelemigazolás, - a kollégistával egy háztartásban lévő testvérek iskolalátogatási igazolása, - a családi pótlékról igazolás, melyet a Magyar Államkincstár állít ki, - valamennyi adómentes jövedelemről szóló igazolást (például: ösztöndíj) - hátrányos helyzetű kollégisták esetén az illetékes önkormányzat igazolása Kollégiumi díj nem szedhető a sajátos nevelési igényű tanuló esetében. (Korm. rend. 33. (c) bekezdés) Nem kell kollégiumi díjat fizetnie az állami gondoskodás alatt álló kollégistának. (Rendelet 1. (2) bekezdés) Tanulmányi eredmény utáni kedvezmény mértéke Az a tanuló, aki 4.01 átlagú vagy afeletti tanulmányi eredményt ér el, valamint aki országos tanulmányi versenyen helyezésben részesült a tandíj alapösszegét csökkentő 20% kedvezmény illeti meg. A megadott kedvezmény egy éven át illeti meg a tanulót. Az egy kollégistára megállapítható a tanulmányi eredmény alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezmény mértéke együttesen a kollégiumi díj alapösszegének 50%- át nem haladhatja meg. A fizetendő kollégiumi díj összegéről szóló határozat ellen felülbírálati kérelem, illetve törvényességi kérelem nyújtható be. 2. Kollégiumi térítési díjat: 29

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015 Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11. Tel./Fax: (48)-512-732, 512-729; 512-603 E-mail: donbosco.szakiskola@upcmail.hu; Honlap: www.don-bosco.sulinet.hu

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

A Diósgyőri Gimnázium házirendje

A Diósgyőri Gimnázium házirendje A Diósgyőri Gimnázium házirendje I. Bevezető rész 1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

H Á Z I R E N D. mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza H Á Z I R E N D mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága HÁZIREND 1. A házirend célja és feladata 1.1 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 1.2 A házirendbe foglalt

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben