Enesei Általános Iskola Házirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Enesei Általános Iskola Házirend"

Átírás

1 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait. Tanulmányi kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben. Tartsák be az iskola rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat. Tevékenységükkel erősítsék osztályuk és az iskola közösségi életét. Magatartásuk, megjelenésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény írott és íratlan szabályaihoz és normáihoz. Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője elfogadja az iskola nevelési alapelveit. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken. Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhet. 2. A tanulók kötelességei A köznevelési törvény és végrehajtási rendelete részletesen tartalmazzák a tanulók egyéni és kollektív jogait. Az iskola pedagógiai programja, SzMSz-e és házirendje az iskola honlapján bármely érdeklődő rendelkezésére áll. A pedagógiai programról tájékoztatást munkaidőben az iskolavezetés tagjaitól, pedagógusaitól lehet kérni. Tanulónak kötelessége: A PEPO-ban foglalt tanulmányi kötelezettségének fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen. Felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse. Az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Vizsgán vagy írásbeli számonkérés ideje alatt meg nem engedett segédeszközt használni tilos. A tanórákon jelen legyen, hiányzását a házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett és hiányzásait ugyancsak igazolnia kell Az iskolába és a tanórára való pontos érkezés- tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel- az iskola munkarendjének betartásával. Magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a létesítményre vonatkozó szabályokat tartsa be. Védje a személyi és a közösségi tulajdont. Pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése. A felnőtteknek, az iskola dolgozóinak, társainak személyiségi jogait tiszteletben tartsa. Óvja társai épségét és egészségét, és haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más iskolai alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet 1

2 észlel, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi-, ha megsérült. Az iskola a tanulói balesetről jegyzőkönyvet vesz fel. Elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat. Tanév kezdésekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza e szabályzat tartalmát, melynek elsajátítását a tanuló az osztálynaplóban aláírásával igazolja. Részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi szűrővizsgálaton. Az iskola termeiben, berendezéseiben, létesítményeiben okozott károkat megtérítse. A kártérítés részletes szabályairól a jogszabályok rendelkeznek. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanulókra vonatkozó előírások, valamint az iskola létesítményeinek (számítógépterem, tornaterem, könyvtár, stb.) használati rendjét szabályozó utasítások betartása. 3. Tanulók joga Az újonnan beiratkozott tanuló a tanulói jogait a beiratkozás napjától gyakorolhatja. A tanulónak joga: Emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartsák, védelmet biztosítsanak számára. Felekezetük szerint-katolikus, evangélikus-hitoktatásban vehetnek részt. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ennek megfelelően elsősegélynyújtás céljából a nevelői, iskolatitkári iroda kereshető fel. Sürgős esetben a diákok és a felnőtt dolgozók segítségét is kérhetik. Tanulmányi munkáját, személyét érintő kérdésekről folyamatosan értesülni. A témazáró dolgozat idejét, témáját 1 héttel hamarabb megismerje. És annak eredményét a szaktanár 10 tanítási napon belül ismertesse. Egy napon két témazáró dolgozatnál több egy osztályban nem íratható. Felelettel egyenértékű dolgozat tetszőleges számban előre történő bejelentés nélkül íratható. Érdeklődésétől függően szakkörre, diákkörre járni, és ezekhez az iskola helyiségeit, az iskola könyvtárát használni. Szakkört alakítani- legalább 8 tanuló jelentkezése esetén igazgatói engedéllyel lehetséges. Napközi illetve a tanulószoba szolgáltatásait igénybe venni. A törvény által előírt szabályok szerint ingyenes, kedvezményes étkezésben, tankönyvellátásban részesüljön. A véleménynyilvánítás, jogorvoslat, kérdezés és az érdemi válasz, nyilvánossághoz, való fordulás. E jogaik maradéktalan érvényesülése érdekében kérdéseikre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk. Egyénileg vagy szervezett módon történő véleményt nyilvánítani az emberi méltóság tiszteletben tartásával lehet. A tanulónak, tanulóközösségnek jogában áll tanárait, az iskola vezetőségét, a SZM vagy az igazgatót probléma, jogsérelem esetén felkeresni. 4. A tanítás és az iskola rendje 4.1. Az iskolába érkezés A tanulók az iskolát 7-17 óráig használhatják pedagógus felügyelete mellett. A tanulóknak első tanítási óra előtt 10 perccel kell megérkezniük, a bejáró tanulók az autóbusz megérkezésekor. Jó időben az udvaron, rossz időben az alsósok a folyosón, a felsősök az aulában gyülekeznek. Ilyen esetekben tól van nevelői ügyelet. Korai óra előtt 7 órától ig van ügyelet. A tantermekbe, foglalkozásokra való bevonulást az ügyeletes nevelők engedélyezik / korai órára (korrepetálás) esetenként más nevelő / A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, csengetési rend 2

3 A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi, az óra befejezése előtt 5 perccel jelző csengetés szól. A csengetés rendje: 0. óra óra óra óra - 4.óra óra óra óra A tanítás rövidített órákkal vagy más beosztás szerint is folyhat, melyet az iskolaigazgató helyettese alakít ki. Az órák közti szabadidőt jó idő esetén az udvar kijelölt helyén, rossz időben az alsósok a folyosón, a felsősök az aulában töltik. A harmadik szünetet az alsósok az aulában, a felsősök az alsó folyosón töltik. A tantermekben csak nevelői engedéllyel lehet tartózkodni. A második óra után van a tízórai szünet. Az alsósok a tanteremben, a felsősök az udvaron, ill. rossz időben az aulában, a napközis konyháról étkezők az aula kijelölt részén fogyaszthatják el a tízóraijukat. Becsengetéskor fegyelmezetten vonulnak be. Az alsósok a tanteremben, a felsősök a tanterem előtt várják nevelőiket. A tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét és az udvart csak az osztályfőnök engedélyével hagyhatják el. Egyéb esetben az iskola területéről a tanítási idő alatt kilépni tilos. Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, szüleihez, stb.), akkor az órát tartó tanár, osztályfőnök, igazgató adhat engedélyt. Amennyiben a tanuló már az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás - igazolatlanságán felül is - fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést - következő fokozatot - von maga után A tanítási órák utáni rend Az ebédelők a folyosón, felsősök az udvaron, rossz idő esetén az aulában sorakoznak, és nevelő kíséretében fegyelmezetten vonulnak az ebédlőbe, ahol kulturáltan ebédelnek. A bejáró tanulók az udvaron illetve az aulában nevelő felügyelete alatt várakoznak, majd az autóbuszok indulása előtt 5 perccel sorakoznak és indulnak a megállóhoz. Akik bármilyen foglakozásra várnak, csak a nevelő által kijelölt helyen tartózkodhatnak. Hazamenős tanulók nevelő engedélye után távozhatnak az iskolából A tanórán kívüli tevékenysége, választható foglakozások A szakkörök, diákkörök az órarendtől függően kezdik meg működésüket szeptember 1. és október 1. között. Korrepetálásra a szaktanár mérlegelése alapján a tanuló behívható. Délutáni foglalkozásokra a kezdés előtt legfeljebb 5 perccel előbb kell érkezni, kivételt képeznek a bejáró tanulók. A szakkörökre, sportköri foglalkozásokra jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelező. Közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet. 3

4 A tanulmányi, kulturális és sportversenyekre jelentkezett és kiválasztott tanulók számára a versenyre való felkészülés és az azon való részvétel kötelező. Ez alól csak szülői kérésre lehet felmentést kérni. Az önkényes távolmaradás fegyelmi vétség, mely büntetési fokozatot von maga után. Az iskola területén tanítás után csak indokolt esetben lehet tartózkodni. Az iskolai rendezvényeken osztályfőnök, nevelő utasítása szerint kell viselkedni, magatartásával mindenki segítse a rendezvény sikerét. Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő nevelő engedélyével lehet elhagyni. A választható tantárgyakról a tanuló május 20- áig adhatja le nyilatkozatát. Csak szülő és a tanuló írásos kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel módosíthatja. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. A könyvtár használata: Az iskolai könyvtár minden tanuló és iskolai alkalmazott rendelkezésére áll, a könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje szerint. (A nyitvatartási rendet a könyvtáros javaslata alapján tanévenként az igazgató határozza meg!) Napközis, tanulószobás munkarend fő szabályai: A napközis foglalkozáson való részvételt az iskola bármely alsós tanulójának szülei kérhetik, a felsősök tanulószobára jelentkezhetnek. Ilyen irányú igényt már az előző tanév végén, ill. az első tanítási napon jelezni kell. A napközis és tanulószobás foglalkozás a tanítási órák befejeztével kezdődik és 16 óráig tart. A napközis tanulókat a szülők a bejáratnál várják. A napközis nevelők a hazainduló kisdiákokat a várakozó szülőkhöz kísérik. Közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére, a foglalkozást vezető tanár, osztályfőnök, igazgató döntése alapján lehet évente egy alkalommal Napköziből rendszeres vagy alkalomszerű eltávozás csak írásbeli szülői kéréssel lehet. 5. A hiányzások igazolásának rendje A szülő gyermekének egy tanévben indokolt esetben legfeljebb 3 alkalmat igazolhat az ellenőrzőben aláírással. Egy alkalom egy tanítási napnál nem lehet hosszabb (1 tanítási óra is egy alkalomnak számít). A három alkalmat, 3 egymást követő napon is igénybe lehet venni. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja. Ezen túlmenő hiányzást csak a kezelőorvos által az ellenőrző könyvbe beírtan lehet igazolni, illetve a tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérniük az iskola igazgatójától. A kérelmet az osztályfőnöknek kell először bemutatni, aki az iskola igazgatójával konzultál a tanulóról. A távolmaradási engedélyt az iskola igazgatója indoklással elutasíthatja, ha az a tanuló tanulmányi kötelezettségének minimumszintű teljesítését veszélyezteti. A tanuló köteles az igazolást két héten belül bemutatni. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a hiányzást igazolatlannak kell tekinteni függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást bemutatta-e vagy sem. Az a tanuló, akinek hiányzása eléri a 250 órát, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivétel, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehessen. A késések időtartama összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Közlekedési akadály miatti késés igazolt késésnek számít. 4

5 A Pedagógiai programban szereplő, tanítás nélküli munkanapokon szervezett iskolai rendezvényeken a megjelenés kötelező. Távol maradni csak szülői illetve orvosi igazolással lehet. A testnevelés alól hosszabb időre felmentést csak az orvos adhat. Eljárás igazolatlan hiányzások esetén első igazolatlan óra után: a szülő értesítése tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése, a kormányhivatal és a gyermekjóléti szolgálat értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) harminc igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni), ismételt értesítés kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálat az ötvenedik igazolatlan óra után: gyámhatóság és a kormányhivatal értesítése 6. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei Tanulókat példamutató magatartásukért, szorgalmukért, tanulmányi vagy egyéb irányú munkájukban elért jó eredményeikért elismerésben részesítjük. Jutalmazás bármely formájára a tantestület bármely tagja javaslatot tehet. Jutalmak odaítéléséről az erre jogosult pedagógus (szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök, DÖK vezető, igazgató, tantestület, alapítvány kuratóriuma) dönt. Dicséreteket a tanuló osztályfőnöki füzetébe, ellenőrzőjébe, naplóba beírjuk. Jutalom adható: közösségi munkáért szaktárgyi munkáért kiemelkedő tanulmányi munkáért kiemelkedő, példamutató magatartásért kiemelkedő példamutató szorgalomért sport teljesítményért ünnepélyen szereplésért versenyek eredményeiért bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez Jutalmazás formái: Szaktanári dicséret szóban, vagy írásban Napközis nevelői dicséret szóban vagy írásban Osztályfőnöki dicséret szóban vagy írásban Igazgatói dicséret írásban, év közben, év végén ekkor könyvjutalmat is kap a tanuló Tantestületi dicséret írásban, tanév végén, könyvjutalommal Kitűnő tanulóknak oklevél, könyvjutalom év végén Jeles tanulóknak könyvjutalom év végén Hetvényi-díj március 15-én emléklap, pénzjutalom Egyéb jutalom (színházjegy stb.) Közösségi, sport munkáért tanév végén könyvjutalom Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet, tárgy vagy könyvjutalmat kapnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. 5

6 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók helyezésük alapján dicséretben részesülnek. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát az egységes helytállást tanúsító tanulói munkaközösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. Igazgatói dicséret adható: Írásbeli igazgatói dicséretben részesülhet az, aki a tanév során tájékoztatófüzetbe, ellenőrzőbe háromszor dicséretet kapott. Kiemelkedő versenyeredményt ért el Kiemelkedő sport eredményt ért el Példamutató magatartás és szorgalom Tantestületi dicséret adható: Nyolc (4) év során kitűnő, jeles tanulmányi eredmény Megyei vagy országos versenyen elért rangos helyezés Tantestület egyetértésével Példamutató magatartás és szorgalom Hetvényi István-díj feltételei: 8 év során kiemelkedő (kitűnő) tanulmányi eredmény, Kiemelkedő közösségi munka Megyei, országos versenyen elért rangos helyezés Legalább 4 évig az iskola tanulója Példamutató magatartás és szorgalom Büntetés Tanuló helytelen magatartása, Házirend megsértése, tanulmányi kötelezettségének sorozatos elmulasztása esetén figyelmeztetjük, vétségek ismétlődésekor, vagy súlyosabb esetben, büntetésben részesítjük. A tanórán és a tanórán kívüli fegyelmezetlen magatartást osztályfőnöki/ magatartás füzetbe írjuk. Havonkénti 3 bejegyzés esetén büntetési fokozatot kap a tanuló. Amennyiben van már büntetési fokozata, a következő fokozatot kapja. A fegyelmező intézkedés az ellenőrzőbe, naplóba bekerül. Fegyelmező intézkedés foganatosításakor a szülőt személyes beszélgetésre hívjuk. A büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület dönt. Osztályfőnöki intés esetében legfeljebb jó /4/, igazgatói és nevelőtestületi intés esetén legfeljebb változó /3/ magatartási minősítést kaphat a tanuló az adott félévben. Az intés felsorolt fokozatait kell alkalmazni az igazolatlan hiányzások esetében is: - 10 óra igazolatlan óra esetén osztályfőnöki intés - 30 óra igazolatlan óra esetén igazgatói intés - 50 óra felett nevelőtestületi intés. A fegyelmező intézkedések, közé tartozik a megbízások visszavonása is. Figyelembe kell venni a kötelezettségszegés nagyságát, szándékos volt- e, vagy gondatlanságból történt, fegyelmi vétség ismétlődő-e vagy csak egyszeri alkalommal történt, vétség káros hatását az egyénekre és a közösségre, fokozatosság elvét, 6

7 el kell kerülni a párhuzamos büntetést. Írásbeli büntetési fokozat jár annak a tanulónak, aki egy hónapon belül háromszor megszegi a házirend szabályait. Fokozatai: szóbeli figyelmeztetés írásbeli figyelmeztetés: szaktanári figyelmeztetés napközis nevelői figyelmeztetés osztályfőnöki 1. fokozat: osztályfőnöki figyelmeztetés 2. fokozat: osztályfőnöki intő 3. fokozat: osztályfőnöki megrovás igazgatói 1. fokozat: igazgatói figyelmeztetés 2. fokozat: igazgatói intő 3. fokozat: igazgatói megrovás tantestületi 1. fokozat: tantestületi figyelmeztetés, 2. fokozat: tantestületi intő, 3. fokozat: tantestületi megrovás az iskolából eltanácsolás Fegyelmi büntetés Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi részletes szabályait az iskola SZMSZ tartalmazza. 7. Egyéb szabályok Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A tornateremben, a szaktantermekben, és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. Ezeknek külön szabálya van. A tantermekben elhelyezett oktatástechnikai eszközökhöz (projektor, számítógép, digitális tábla, távkapcsolók, stb.) csak tanár jelenlétében és a tanár engedélyével lehet hozzányúlni. A diákok kabátjaikat, váltócipőjüket és torna felszerelésüket az osztály számára kijelölt, helyen, szekrényekben kötelesek tárolni. A diákok mások személyes holmijához nem nyúlhatnak. Az iskola épületében, annak falaira, faliújságjaira plakátok felragasztása engedély nélkül tilos! Engedélyt az iskola vezetősége ad. Tanórák szabályai A napi felszereléseket és az ellenőrzőt, osztályfőnöki füzetet a tanuló köteles magával hozni. Hiányzó felszerelést jelenteni kell óra elején. Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, ami okmány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A kapott jegyeket a tanuló köteles ebbe bejegyezni, a tanár utasítására, vagy bejegyeztetni; a tanár havonta és az osztályfőnök kéthavonként/havonként ellenőrzi. Ha a tanuló elveszti az ellenőrzőt, csak az osztályfőnök révén pótolhatja, és köteles 7

8 kifizetni azt. Az ellenőrző könyv elvesztése, megrongálása, javítása fegyelmi fokozatot von maga után. Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani Tilos továbbá az iskolába rágógumit, tökmagot, napraforgót hozni, illetve fogyasztani. Tanítási órákon a mobiltelefon és egyéb tanórát zavaró eszköz (pl.: MP3 lejátszó, discmen, ) használata tilos. Mobiltelefont az iskolában tartózkodás alatt ki kell kapcsolni. A kikapcsolt telefont tanítási órán a nevelői asztalra kell kitenni, ellenkező esetben a nap végéig elvesszük a telefont. Többszöri szabálysértés esetén büntető fokozat jár. Az ablakon keresztül a járókelők zaklatása, valamint különböző tárgyak dobálása tilos, súlyos fegyelmi vétség. Intézményi óvó és védő rendszabályok Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt, energiaitalt, drogot hozni, fogyasztani tilos. Az iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem léphet be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. Az iskola egész területére tilos veszélyes eszközöket, szúró-, vágó szerszámokat behozni, balesetveszélyességük miatt. Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. Tanulókat illető kedvezmények Tanulóinknak lehetőségük van étkezés igénybevételére. Igénylésüket minden tanév végén, illetve pótlólag a tanév elején a szülő aláírásával ellátva adhatják le. Az étkezési térítési díjakat pontosan kiszámolva minden hónapban a kijelölt időpontban az..kell leadni. Az ingyenes tankönyvellátást igénylő diákok szüleit az iskola értesíti a normatív tankönyvellátási igény benyújtásának határidejéről. A határidő elmulasztása esetén a tanuló a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével az ingyenes tankönyvellátásból kizárható. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére kérésére értékesíthető, ára a beszerzési árral azonos. A tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét kártérítési kötelezettség terheli. Öltözék Az iskolai ünnepélyeken ünneplőruha használata kötelező: lányoknak fehér blúz, sötét nadrág, vagy szoknya, fiúknak fehér ing, sötét nadrág. Az iskola jelvényét az 1. osztályosok a tanévnyitó ünnepélyen kapják meg. Az iskolai ünnepélyeken a jelvény viselése kötelező. A napi ruházkodás és megjelenés kerülje a szélsőséges megnyilvánulásokat, s az ne sértse az emberi méltóságot, se a viselőjét, sem másét. A testnevelési órákon kötelező öltözékről a tanév elején a testnevelő tanárok adnak tájékoztatást. Tanulói ügyek intézése A diákok rendkívüli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a szünetekben vagy a tanítási órák után kereshetik föl. A tanári szobában tanuló csak a pedagógusok rendkívüli engedélyével tartózkodhat! 8

9 Ha az osztályfőnök nem tartózkodik az iskolában, döntéshozatali jogát az igazgató helyettes, igazgató veszi át. Kártérítés, elhagyott tárgyak Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányainak folytatásával összefüggésbe nem hozható káreseményekért. A tanulók hangszereiket a kijelölt helyen tárolhatják a tanítási idő alatt. Az iskola területén talált tárgyakat a titkáriban, nevelőiben kell leadni, ahol 30 napig őrzik. Ezt követően a tanév végéig raktárba kerülnek elhelyezésre. Szülői értekezleteken és fogadóórákon a tárgyakat jogos tulajdonosaik elvihetik. A tanév végén az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra használja fel. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. Udvar rendje Az udvari játékokat, eszközöket rendeltetésszerűen lehet használni. A kerékpárokat a kerékpártárolóban kell tartani. Ügyeletes nevelő utasításait be kell tartani. Pl.: Labdázás, hógolyózás Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett vagy engedélyhez kötött szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása. Az osztályközösségek munkájának értékelése félévente egy iskolagyűlés formájában történik. Az osztályok értékelését az alsó tagozatban az osztályfőnökök, míg a felső tagozatban az osztályképviselők az osztályfőnökök bevonásával készítik el. Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak rendkívüli esetben fogadhatnak a tanulók, hozzájuk a portás köteles szünetben lehívni a tanulót. Telefonhoz csak rendkívüli esetben hívunk tanulókat. A személyiségi jogok védelme érdekében szigorúan tilos az illető iskolai dolgozó vagy tanuló engedélye nélkül róla hang-vagy képfelvételt készíteni, és vagy azt nagykorú személy engedélye nélkül nyilvánosságra hozni.(ld. Btk. ) 8. Záró rendelkezések A házirend mellékletei a munkavédelmi (baleset-elhárítási) szabályzat, a tűzvédelmi szabályzat, valamint a szaktantermek és könyvtár használati rendje. A jelen házirend a kihirdetést követően, szeptember 1-jétől lép hatályba. A házirend és az iskola működését biztosító dokumentumok nyilvánosak, a könyvtárban, a tanári szobában, az iskola honlapján és az iskola titkárságán az iskola összes dolgozója, diákja és a szülők számára hozzáférhető. A házirend tartalmát az iskola vezetői az intézmény iránt érdeklődő családoknak az iskola megismerésének alkalmain, a nyitott kapuk napján ismertetik. Az újonnan érkezett tanulók a beiratkozás alkalmával ismerik meg a házirend tartalmát. Az évente felülvizsgált házirendet az osztályfőnökök minden tanév első tanítási napján ismertetik a tanulókkal. Az évente felülvizsgált házirendet az osztályfőnökök minden tanév első szülői értekezletén a szülőkkel ismertetik. A házirend módosítására javaslatot tehet bármely tanuló, pedagógus, dolgozó az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt. A házirendet a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség egyetértése alapján a tantestület fogadta el. 9. Melléklet 9.1. A hetes kötelességei 9

10 Órák előtt: A nevelőnek fegyelmezetten jelentik a hiányzókat. Jelentik az irodán, ha öt perccel becsengetés után nem érkezett tanár. Gondoskodik a krétáról Óra végén: A tanulókat a teremből kiküldik. Felelnek az osztály tisztaságáért. Átnézik a padokat, kiszedetik, illetve kiszedik a szemetet, letörlik a táblát. Lekapcsolják a villanyt. Szellőztetnek A tanítás végén: Felrakják a székeket (ott is, ahol nem ült tanuló) A padból a szemetet kiszedik vagy kiszedetik. Az ablakokat becsukják. A villanyokat lekapcsolják. A termet rendben hagyják ott. Osztályfőnöki órákon: Beszámolnak az elmúlt időszak osztályt érintő eseményeiről/eredményekről, problémákról. A hetesek munkáját az osztály értékeli. A hetesek kötelességeinek pontos teljesítése esetén dicséret adható. Sorozatos mulasztása, megtagadása a megfelelő szaktanári, osztályfőnöki büntetési fokozatot vonja maga után. Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz A portások / ügyeletesek kötelességei 1. A portai diákszolgálat rendkívül fontos az iskola rendje, megítélése szempontjából. Az intézménybe érkező vendégek a portai szolgálatot ellátó diákokkal találkoznak először, ezért a portások viselkedése legyen mindvégig intelligens, példamutató, hiszen az az egész iskolai közösséget minősíti. 2. Az ügyeletes tanulók az alsóban 7 30 órára, a felsőben 7 00 órára érkeznek az iskolába. 3. Becsukják a nyitva felejtett ajtókat, szekrényajtókat, megigazítják a lábtörlőket, lekapcsolják a villanyt, becsukják a kaput. 4. A portás a második szünet után visszaviszi a konyhára tízórai poharakat, tálcákat. 5. Az iskolába érkezőket beengedi, köszönti és nevelőhöz, vagy az irodába kíséri őket, a távozóktól elköszön és becsukja az ajtót. 6. Becsengetések után az esetleges szemetet eltakarítják az épületben és az udvaron. Szükség esetén felsöpörnek, illetve feltörlik a vizet a folyosón. 7. Felnőtt megbízásából az iskola területén kívüli feladatot is ellátnak, de az egyik ügyeletesnek mindig a portán kell maradni. 8. A portás lelkiismeretes munkája dicsérettel elismerhető. Amennyiben a portás munkája nem kielégítő, napközben is leváltható, illetve nevelő javaslatára egész évre eltiltható az ügyeletességtől. 9. Dolgozatírás idejére cserélni lehet a nevelőkkel való egyeztetés után. A csere csak készségtantárgyi órán lévő tanulókkal lehetséges, és egész órára szól. Készségtantárgyi óracserére az iskola valamennyi felsős tanulója közül kijelölhetők a portások. 10

11 10. A portán csak az ügyeletesek tartózkodhatnak, audiovizuális eszközöket stb. nem lehet hozni. 11. Nem lehet ügyeletes az, akinek az adott hónapot megelőző hónapban hanyag volt a szorgalma, illetve rossz volt a magatartása, továbbá, aki sokat hiányzott. 12. A portás minden rendkívüli esetről haladéktalanul tájékoztatja az iskola igazgatóját vagy helyetteseit. 13. Ha a portás az ügyviteli dolgozók munkáját magatartásával zavarja, a portai szolgálatról visszahívható, ebben az esetben az osztályfőnök dönt a fegyelmi fokozatról ill. új portás személyéről. 11

A Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda H Á Z I R E N D J E. I. Az intézmény adatai

A Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda H Á Z I R E N D J E. I. Az intézmény adatai Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek ura. (Zak.4,6) A Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda H Á Z I R E N D J E I. Az

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola

Német Nemzetiségi Általános Iskola Német Nemzetiségi Általános Iskola OM 030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- KIK076012 Készítette: Nevelıtestület HÁZIRENDJE Házirend I. Bevezetı rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1 Házirend Beiratkozásoddal tagja lettél iskolánknak. Iskolánk elvei: a rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez pedig elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2 HÁZIREND mely a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gyermekeinek, tanulóinak

Részletesebben

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Házirend 8100 Várpalota, Dankó u.

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma A házirend tartalma HÁZIREND Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 2006.június.1. Bevezetés 3. 1. Általános rendelkezések 4. 1.1. Házirend feladata 1.2. A tanuló jogviszonya 2. A tanu1ói

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Házirend a Patakyban

Házirend a Patakyban - 1 - Házirend a Patakyban A házirend a tanulóifjúság életét, az iskola minden napi munkáját szabályozó dokumentum, melynek összeállítása az alábbi jogszabályokon alapul, közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend feladata, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyek közt az iskola tanulói tanulmányaikat folytathatják. Betartása az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak,

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár Katalin igazgató A Házirend

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Lichnerova 71, 903 01 Senec Organizációs részei: Gymnázium Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Gimnázium s vyučovacím jazykom maďarským Stredná

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben