DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE"

Átírás

1 A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI SZÁMÚ MELLÉKLET: A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉS KÉPVISELŐI SZÁMÚ MELLÉKLET: A TANULÓI JUTALMAZÁS ÉS FEGYELMI BÜNTETÉS RENDJE... 9 A tanulók jutalmazása... 9 A tanulók büntetési fokozatai SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÉTKEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK ÉS VISSZAFIZETÉSÉNEK RENDJE SZÁMÚ MELLÉKLET: A HETESEK ÉS AZ ÜGYELETESEK KÖTELESSÉGEI SZÁMÚ MELLÉKLET: ISKOLÁNK ETIKAI KÓDEXE Házirend 1

3 I. BEVEZETÉS A Házirend az érvényben lévő törvények és rendeletek alapján, az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzattal (SzMSz) összhangban a nevelőtestület határozatával, a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat véleményének figyelembevételével, valamint a Debreceni Egyetem jóváhagyásával készült. A Házirend minden tanulóra és az iskolai élet valamennyi résztvevőjére kötelező érvényű. A Házirend egy példányát a tanuló beiratkozáskor megkapja, és ennek ismeretét minden szülő és tanuló a tanév kezdetén aláírásával elismeri. A Házirendet a szülők és a tanulók megtekinthetik az iskola honlapján illetve a könyvtárban a könyvtár nyitvatartási idejében. 1. Személyiségi jogok II. A TANULÓ JOGAI a) A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait környezete tiszteletben tartsa. b) A tanuló jogainak megsértése esetén a jogszabályokban meghatározott módon eljárást indíthat, igénybe veheti a nyilvánosságot. 2. A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 3. A tanulói jogok gyakorlása során az iskolai közösség más tagjainak jogait megsérteni vagy korlátozni nem lehet. 4. Választás választhatóság a) Képviselők útján joga van véleményt mondani, javaslatot tenni és kezdeményezni az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, és ezekre érdemi választ kapni. b) Személyesen vagy képviselőin keresztül részt vehet az érdekeit érintő döntések meghozatalában. c) Képviselőket választhat, és maga is tagja lehet a diákképviseletnek, ha nem áll igazgatói szintű fegyelmi büntetés alatt. 5. Diákönkormányzat a) Iskolánk tanulói választott diákönkormányzatot (DÖK) hoznak létre (1. számú melléklet). b) A DÖK véleményezési jogának gyakorlásához a tanulók nagyobb közösségének egy évfolyam tanulói tekintendők. 6. Véleménynyilvánítás a) Véleményt nyilváníthat osztálytársai magatartásának és szorgalmának értékelésében, tiszteletben tartva személyiségi jogaikat. b) Javaslatot tehet társai kitüntetésére, jutalmazására, figyelmeztetésére, büntetésére. (2. számú melléklet) Házirend 2

4 7. Érdemjegyeiről, az őt érintő bejegyzésekről folyamatosan tájékoztatást kell kapnia. 8. A szülők saját gyermekük elektronikus naplóbejegyzéseihez kaphatnak interneten keresztül történő hozzáférési (olvasási) jogot. Ha a beiratkozás során a tanulói adatlapon a szülő adott meg címet, akkor a hozzáféréshez szükséges adatok automatikusan erre az címre kerülnek kiküldésre. A szülő kérhet hozzáférést a szülői értekezleten az osztályfőnöknél, vagy ben az adminisztratív igazgatóhelyettestől a következő adatok megadásával: tanuló neve, tanuló osztálya, szülő neve, szülő címe. 9. Iskolai szolgáltatások igénybevétele a) Részt vehet a szakkörök, diákkörök munkájában, valamint a szervezett szabadidős programokon. b) Élhet az alapítványok biztosította lehetőségekkel. c) Igénybe veheti az iskolaorvos segítségét. d) Igénybe veheti az iskolapszichológus segítségét. e) Igénybe veheti iskolánk étkezési szolgáltatását. (3. számú melléklet) f) Szülői hozzájárulással és letéti díj ellenében használatba veszi az iskola által biztosított egyéni öltözőszekrényeket. A letéti díjat a kulcs leadása ellenében a tanuló visszakapja, amennyiben az öltözőszekrény eredeti állapotában van. A használat során a szekrényen okozott károk költségeit (pl. zárcsere szükségességét okozó esemény, stb.) a letétbe vevő köteles megtéríteni. g) Igénybe veheti az udvari kerékpártárolót, de az ott elhelyezett kerékpár esetleges megrongálódásáért vagy ellopásáért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. h) Tájékoztatást kap az iskola által szervezett referencia-rendezvényekről, melyeken részt is vehet. A résztvevőnek a házirendben megfogalmazott viselkedési elvárásoknak és követelményeknek kell megfelelnie. 10. Tantárgyválasztás a) Joga van tanulmányai során a helyi tantervben és az iskola pedagógiai programjában meghatározott keretek köz ött, egyéni képességeinek figyelembevételével megválasztani az(oka)t a tantárgy(ak)at, amely(ek)et tanulni kíván. b) Választását az iskolai jelentkezési lapon teheti meg a tanév rendjében meghatározott időpontig. c) A tantárgy(ak) választása alsó és felső tagozatban is négy tanévre szól. 11. Felmérések, dolgozatok a) A nagyobb írásbeli ellenőrzések (témazáró dolgozat egy teljes témakör anyaga, dolgozat minimum 3 tanóra anyaga, időszaki felmérés, teszt) időpontját legalább két nappal előbb megtudhatja. Írásbeli felelet 1-2 óra anyaga bejelentés nélkül, bármikor íratható. b) Az iskolai dolgozatot a szülő megtekintheti. Amennyiben a tanár engedélyével azt a tanuló hazaviszi, köteles a következő órára visszahozni. Házirend 3

5 12. Hiánypótlás felelésmentes óra a) Az óra elején jelenthet, ha hiányzás vagy egyéb indokolt ok miatt nem tudott készülni. Segítséget kérhet a pótláshoz. b) Joga van félévenként és tantárgyanként január, valamint június hónapok kivételével egy alkalommal a tanóra kezdete előtt felelésmentes órát igénybe venni, melyet a szülő aláírásával hitelesít a Tájékoztató füzet utolsó lapján. Felelésmentes óra előre bejelentett számonkérés esetében nem kérhető! 13. A gondviselő írásbeli kérésére a hatályos rendelkezéseknek megfelelően a tanuló osztályozó vizsgát tehet, a 20/2012(VIII.31.)EMM rendelet 6. fejezet 24. bekezdés , illetve a Pedagógiai Program tantervi követelményei alapján. 14. A tanulók tanítási órákon vagy szabadidős tevékenység ideje alatt előállított alkotásainak vagyoni jogára a tanintézmény nem tart igényt, de iskolai célokra felhasználhatja. A tanulói jogviszony megszűnése után kérelemre a tanuló részére azokat az iskola visszaadja. 1. Érkezés az iskolába III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI a) A tanuló a tanítási napokon hiánytalan felszereléssel, ellenőrzővel együtt érkezik az iskolába az érvényes időbeosztás (csengetési rend) szerint, lehetőleg ig. (Csengetési rend: 1. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: ) b) Gyülekezés az iskolaudvaron, rossz idő (pl. eső, -5 C alatti hőmérséklet) esetén a földszinti zsibongóban. Az udvari ügyeletes tanárnak a feladata megállapítani, hogy a tanulók az udvaron vagy a földszinten gyülekezzenek: ő mérlegeli az időjárási körülményeket. c) A tanulóknak szülői kíséret a földszintig vehető igénybe. d) A napközis foglalkozások 16 óráig tartanak. A tanítók 14 óra előtt illetve 16 óra után vihetők el. Az ettől eltérő időpontot a Tájékoztató füzetben kell jelezni, és a foglalkozást tartó küldi le a gyereket. 14 és 16 óra között a szülők nem mehetnek fel, az iskola főbejárata előtt várakozhatnak. 17 óráig a tanulók számára felügyeletet biztosítunk. 2. Viselkedés az iskolában a) Az iskolában való tartózkodás alatt a tanuló köteles a tanár utasításait követve tevékenykedni; képességeinek megfelelően, jó szorgalommal teljesíteni tanulmányi kötelezettségét. b) Az osztályterembe belépő tanárt vagy vendéget felállással kell köszönteni. Házirend 4

6 c) A tanuló tanáraival, a tanárjelöltekkel, az iskola minden dolgozójával és az iskolában megforduló felnőttekkel szemben tanúsítson udvarias, előzékeny magatartást. d) Tilos a padok firkálása, a szemetelés, a rágógumizás és bármely más, az iskola berendezésében, vagy mások személyes tárgyaiban kárt okozó tevékenység. A károkozó anyagi felelősséggel tartozik. e) A tanuló megbízatásait és önként vállalt feladatait felelősséggel végezze el. (A hetesek, ügyeletesek kötelességeit a 4. számú melléklet szabályozza.) 3. A tanórákhoz nem kapcsolódó tárgyak a) A tanórákhoz nem kapcsolódó, az ott folyó munkát megzavaró, figyelmet elvonó tárgyak nem hozhatók az iskolába. A mobiltelefont és minden egyéb elektronikai eszközt tanítási órák ideje alatt, napközis foglalkozásokon, tanulószobán, az iskolai rendezvényeken és az ebédlőben kikapcsolt állapotban alsó tagozatosoknál a táskában, felső tagozatosoknál a saját szekrényben kell tartani. Amennyiben az eszköz a tanórán megszólal vagy használatba kerül, azt az órát tartó tanár elveszi, majd az óra végén a tanuló visszakapja. A tényt az elektronikus naplóban osztályfőnöki figyelmeztetéssel együtt jelezni kell. b) A tanórákhoz nem kapcsolódó tárgyak, mobiltelefonok, elektronikai eszközök eltűnéséért vagy megrongálódásáért az iskola semmilyen anyagi felelősséget nem vállal. 4. Speciális helyiségek a) Az igazgatói irodában, a tanári szobában, a tanári szoba előtti folyosón valamint a szertárakban a tanuló csak indokolt esetben tartózkodhat. b) A tornaterembe csak tiszta tornacipőben lehet belépni. A testnevelés órákon az iskolai póló viselése kötelező. c) Az előadótermekben, a technika szaktantermekben, a tornateremben, a könyvtárban, a nyelvi laborban, számítástechnikai szaktantermekben csak a pedagógusok vagy az általuk megbízott tanulók felügyelete mellett lehet tartózkodni. A felszereléseket, műszereket kizárólag a szaktanárok személyes irányításával lehet használni. Tilos a tantermekben elhelyezett eszközökhöz engedély nélkül hozzányúlni. d) A könyvtárban használt, illetve kikölcsönzött dokumentumokért minden tanuló anyagilag felelős. Hosszabb idejű, vagy végleges távozáskor a kölcsönzött könyvekkel el kell számolni. e) Az iskolai büfénél fegyelmezett sorban állással kell biztosítani a rendet. A menzán az ebédeltető tanár felügyelete mellett, a kifüggesztett rend szerint lehet tartózkodni. 5. Szünetek a) Az iskolai hirdetés ideje a második szünet. b) Az óraközi szünetek rendje: i) Az első szünetben az első és másodikos tanulók az ebédlőben tízóraiznak. ii) A második szünetet az első és másodikos tanulók időjárástól függően az udvaron tölthetik. iii) A második szünetben a harmadikos és negyedikes tanulók az ebédlőben tízóraiznak. Házirend 5

7 iv) A tízórait is rendelő felsős tanulók a második szünetben felveszik, és az osztálytermükben fogyasztják el azt. v) A második szünetben a nyelvi labor és a számítástechnikai termek kivételével az osztályban lehet tízóraizni. A nyelvi laborba és a számítástechnika termekbe érkező tanulók valamelyik üres tanteremben vagy az ebédlő előtti asztaloknál tízóraizhatnak. vi) A harmadik szünetet a tanulóknak az időjárástól függően az udvaron kell eltölteni. vii) A tanulók a többi szünetben a IV. emeleti termeknél és a technika szaktantermeknél a folyosón tartózkodnak. Egyéb esetben a tanulók választhatnak a tanterem és a folyosó között. viii) A folyosókon és a lépcsőkön a jobbra tartás szabályai szerint, a balesetveszélyt elkerülve kell közlekedni. ix) Az utolsó óra után az osztály a tantermet rendben hagyja. A táskákat a saját öltözőszekrényben kell elhelyezni. Ebédelni tanári kísérettel, táskák és kabátok nélkül lehet levonulni. Az ebédlő előtt hagyott táskákat az ügyeletes iskolavezető összegyűjti, és háromszori szabályszegés esetén az osztályfőnököt értesíti. 6. A Tájékoztató füzetbe a tanuló köteles érdemjegyeit azonnal beírni, az órát tartó tanárral vagy tanárjelölttel láttamoztatni, és a szülővel legkésőbb egy héten belül aláíratni. Alá kell íratni minden szöveges bejegyzést is. 7. A szülők az osztályértekezleteken, a fogadóórákon vagy egyeztetett időpontban kereshetik fel a pedagógusokat. 8. A testi épség védelme a) A tűz-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat mindenkinek kötelessége megismerni, betartani. A balesetet azonnal jelenteni kell vagy az ügyeletes tanárnak vagy az osztályfőnöknek, sürgős esetben a legközelebbi felnőttnek. b) Szigorúan tilos testi épséget és egészséget veszélyeztető eszközöket, tárgyakat, anyagokat az iskola épületébe behozni. E pont megsértése azonnali fegyelmi eljárást von maga után! 9. Értéktárgyak a) A tanuló értéktárgyakat, nagyobb összegű pénzt ne hozzon az iskolába! A befizetendő összeget minél hamarabb át kell adni az illetékesnek. Az őrizetlenül hagyott és az öltözőszekrényekben levő értékekért az iskola nem vállal felelősséget. b) A talált tárgyakat haladéktalanul le kell adni a portán. 10. Tanórán kívüli rendezvények, foglalkozások a) A tanítási órák helyett szervezett foglalkozásokon (pl. iskolanap, sportnap) a részvétel iskolai pólóban kötelező. A hiányzást ebben az esetben is igazolni kell. b) Egyes iskolai rendezvények zártkörűek. Ezekre az iskolához nem tartozó személyeket nem lehet meghívni. Egyéb esetekben a meghívó személy tartozik felelősséggel vendége viselkedéséért. Házirend 6

8 c) Tanítás nélküli napokon csak tanári felügyelettel lehet használni az iskola helyiségeit és udvarát. d) Klubdélutánokon a termek tisztaságáért, épségéért a rendezvényt tartók a felelősek. 11. Tilos az iskola területén, illetve az iskola által szervezett rendezvényeken a dohányzás, az alkohol és a kábító hatású szerek fogyasztása, forgalmazása, és annak elősegítése. 12. Ünnepélyeken az iskolai nyakkendő/sál; fiúk számára a sötét szövetnadrág és fehér ing, a lányoknak galléros fehér blúz és sötét szoknya viselése kötelező. IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI 1. Ha a tanuló a kötelező iskolai foglalkozásról, tanítási óráról, nem kötelező tanórai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell (20/2012. (VIII.31.) EMMI r a) 2. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló a) előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra, b) beteg volt, és ezt igazolja, c) hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott a kötelező foglalkozáson részt venni. 3. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásra engedélyt adhat: a) a szaktanár (egy órára), b) az osztályfőnök (legfeljebb három napra), c) az igazgató (három napnál hosszabb időre), akihez a kérelmet írásban kell benyújtani. 4. A betegség miatt hiányzó tanuló iskolába jövetele utáni első osztályfőnöki órán, illetve első tanítási napon de legkésőbb 8 napon belül orvosi igazolással igazolhatja mulasztását. 5. A szülő tanévenként három tanítási napról való távolmaradást igazolhat. 6. Ha a tanuló az iskola által szervezett vagy engedélyezett versenyen, rendezvényen vesz részt vagy ügyeletes, hiányzása nem számít mulasztásnak. 7. Ha a tanuló nem igazolta a távolmaradását, mulasztása igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásáról. Az igazgató az osztályfőnök kezdeményezésére felszólítja a szülőt, hogy gondoskodjék gyermeke iskolába járásáról. (20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 51. (3). Ha a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 8. Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben tíz óránál többet mulaszt igazolatlanul, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerinti általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt. (331/2006. (XII.23.) Korm. rend.) 9. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola Házirend 7

9 igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 10. A nem kötelező tanórai foglalkozást úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne, ha erre a tanulót kérelmére felvették. A nem tanórai foglalkozásról (szakkör, sportkör stb.) többször igazolatlanul mulasztó tanuló az adott foglalkozásról kizárható. 11. A későn érkező tanulók késését (percet) jegyezni kell, amint összeadva kiadja az egy órát, azt igazolatlannak kell tekinteni. Ebben az esetben az osztályfőnök vagy a foglalkozást vezető nevelő erről írásban, az ellenőrzőben értesíti a tanuló szüleit. Az igazolatlan órát magatartási osztályzat megállapításakor figyelembe kell venni. 12. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a) az általános iskolában (1-8. osztály) a kétszázötven tanítási órát, vagy b) egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. A Házirend bármely pontjának megsértése az érvényben levő jogszabályok alapján fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után. A Házirend és annak esetleges későbbi módosításai kihirdetéskor lépnek érvénybe, és visszamenőleges hatállyal nem érvényesek. Debrecen, március Demeter Józsefné sk. igazgató Andicsné Székely Éva sk. osztályfőnöki munkaközösség-vezető Bikszády István sk. DÖK segítő pedagógus sk. DÖK Elnök Házirend 8

10 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉS KÉPVISELŐI 1. Iskolánk diákképviseletének testülete a diákönkormányzat (DÖK), mely a jogszabályokban meghatározott keretek között döntési, egyetértési és véleményezési jogkörrel rendelkezik. 2. Az osztályok minden tanév szeptember 20-áig megszervezik és lebonyolítják a DÖK osztályképviselők választását. A tisztségviselők adatait eljuttatják a DÖK segítő tanárnak. 3. A DÖK segítő tanártól kapott információkat, felhívásokat a titkárok osztályfőnöki órán ismertetik. 4. A felmerült problémákat, javaslatokat a tisztségviselők a DÖK közgyűlés elé tárják. A képviselők minden megbeszélésen, közgyűlésen személyesen megjelennek, és tevékenyen kiveszik részüket az ott folyó munkából. 2. SZÁMÚ MELLÉKLET: A TANULÓI JUTALMAZÁS ÉS FEGYELMI BÜNTETÉS RENDJE A TANULÓK JUTALMAZÁSA Jutalmazási és büntetési rendszerünk célja, hogy tanulóink emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartva segítse személyiségük fejlődését. 1. Dicséret, kitüntetés a) Osztályfőnöki dicséret i) Szóbeli: kisebb osztályért, iskoláért végzett munkáért adható; az elektronikus naplóba kell bejegyezni. ii) Írásbeli: az osztályfőnök, a szaktanár, valamint az osztályközösség megítélése alapján adható. A városi és megyei versenyeken, pályázatokon elért 1-6. helyezésért automatikusan osztályfőnöki dicséret jár. Tájékoztató füzetbe és az elektronikus naplóba kell bejegyezni. b) Szaktanári dicséret: i) Szóbeli: egyszeri kiemelkedő szaktárgyi munkáért adható; az elektronikus naplóba kell bejegyezni. ii) Írásbeli: szaktárgyi versenyre való felkészülésért, iskolai rendezvényen, szakkörben elért kiemelkedő eredményért adható. A Tájékoztató füzetbe és az elektronikus naplóba kell bejegyezni. c) Igazgatói dicséret: i) Írásbeli: tanulmányi verseny országos fordulóján való szereplésért, illetve az iskola képviseletében történő sportversenyek országos döntőjén való részvételért jár. ii) Az osztályfőnök, a diákönkormányzat-vezető javaslatára hosszabb ideig a közösség érdekében végzett kimagasló munkáért, az önkormányzat munkájában végzett Házirend 9

11 kiemelkedő teljesítményért, illetve három osztályfőnöki dicséret megléte esetén is adható; a Tájékoztató füzetbe és az elektronikus naplóba kell bejegyezni. d) A tanév végén adható dicséretek: i) kiemelkedő tanulmányi munkáért ii) példamutató magatartásért iii) példamutató szorgalomért iv) kiemelkedő sportmunkáért Az előzőek egyénre szabott variációkban is adhatók. e) 8. osztály végén a nevelőtestület által adományozható elismerések: i) Kossuth-plakett Feltétele: (1) A tanulónak legalább négy évet iskolánkban kell töltenie. (2) Kimagasló tanulmányi eredmény, több évfolyamon év végi dicséret. (3) Jó közösségi munka és az iskola hírnevét szolgáló tevékenység. ii) Díszoklevél Feltétele: (1) Kimagasló - de nem feltétlenül kitűnő - tanulmányi eredmény vagy (2) országos versenyen elért helyezés, példamutató magatartás, szorgalom és/vagy (3) közösségi munka, (4) illetve kiváló sportmunka. iii) Jó tanuló, jó sportoló kitüntetés Feltétele: (1) Kiemelkedő tanulmányi és sportmunka, valamint példamutató magatartás. (2) Ez a kitüntetés csak a testnevelők egyetértésével adható. A nevelőtestület által adományozott elismerések, melyeket az elektronikus naplóba, az anyakönyvbe és a bizonyítványba kell bejegyezni, 80%-os igen szavazattal adhatók. 2. Könyvjutalom a) Könyvjutalomban részesülhetnek az osztályfőnök, szaktanárok javaslatára az arra érdemes tanulók is az osztályozó konferencia jóváhagyásával. b) Könyvjutalmat lehet adni azoknak a tanulóknak, akik nevelőtestületi dicséretet, plakettet, díszoklevelet,,,jó tanuló, jó sportoló oklevelet kaptak. 3. Oklevél: A szaktanárok javaslatára az osztályfőnök adományozza szakköri, közösségi tevékenységért, jó magatartásért vagy tanulmányi eredményért. Házirend 10

12 4. Kollektív jutalmazási formák: Színházlátogatás, ingyenes korcsolyázás, egy tanítás nélküli jutalomnap stb. a tanév rendjében meghatározott feltételek alapján. A TANULÓK BÜNTETÉSI FOKOZATAI Magatartási büntetésben kell részesíteni azt a tanulót, aki a házirendet megszegi, rossz hatással van a közösségre, társai vagy saját testi épségét veszélyezteti, az iskola berendezési tárgyait szándékosan rongálja, tudatosan kárt okoz társainak. A több osztályfőnöki vagy szaktanári büntetési fokozatot elérő tanulókat az osztályfőnök eltilthatja a közösségi rendezvényektől, tanulmányi kirándulástól. A tanuló magatartás jegyének megállapításánál ezt fokozottan figyelembe kell venni a tanulónak nem adható példás magatartási értékelés. Osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztetésben kollektíva is részesülhet. (Vonzata lehet közös rendezvények, önkormányzati nap megvonása). 1. Osztályfőnöki figyelmeztetés: (ellenőrző és elektronikus napló) a) írásbeli: ha a tanulónak három kötelességszegése jelenik meg az elektronikus naplóban vagy az ellenőrzőben, szüneti magatartása ellen súlyos kifogás merül fel, illetve, ha gyakran elkésik. Fokozatai: i) figyelmeztetés ii) első osztályfőnöki figyelmeztetés iii) második osztályfőnöki figyelmeztetés (Három osztályfőnöki figyelmeztetés írásbeli igazgatói figyelmeztetéssel jár.) 2. Szaktanári figyelmeztetés: (ellenőrző és elektronikus napló) Fokozatai megegyeznek az osztályfőnöki figyelmeztetés fokozataival. 3. Igazgatói figyelmeztetés: (ellenőrző és elektronikus napló) Az igazgatói figyelmeztetést javasolhatják: a) osztályfőnökök, b) szaktanárok. Fokozatai a) szóbeli: egyénileg. A szóbeli figyelmeztetést be kell írni a naplóba. b) szóbeli: kollektíven Az iskolaközösség előtt nyilvánosan ismertetni kell. c) írásbeli: egyénileg Három osztályfőnöki illetve többszöri szaktanári figyelmeztetés vagy egyszeri súlyos fegyelmezetlenség után kell adni. A büntetést az iskolaközösség előtt is nyilvánosságra kell hozni. Házirend 11

13 A szaktanár, az osztályfőnök vagy a tantestület néhány tagjának javaslatára figyelmeztető beszélgetés kezdeményezhető a gyermek, a szülők, az igazgató és az érintett tanárok részvételével. A büntetés további fokozatairól a köznevelési törvény rendelkezik. Fegyelmi felelősség (20/2012. EMMI rend ) A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 4. A fegyelmi büntetés lehet a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő, gondviselő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő, mulasztó esetén a szülő, gondviselő egyetért. Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás keretében kell lefolytatni. 5. Az egyeztető eljárás rendje A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben fel kell hívni a kötelességszegő tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő figyelmét az egyeztető eljárás lehetőségére. Az egyeztető eljárás igénybevételét a kötelességszegő tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban kell, hogy bejelentse. A bejelentést a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni. Az egyeztető eljárás igénybevételéhez a sértettnek, kiskorú esetén a sértett szülőnek, gondviselőnek írásban hozzá kell járulnia. A hozzájárulást a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni. Az egyeztető eljáráson részt vesz: a) kötelességszegő, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő is b) sértett tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő is c) osztályfőnök d) szaktanár Házirend 12

14 e) fegyelmi bizottság elnöke f) iskola igazgatója Amennyiben a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárás során megállapodtak a sérelem orvoslásában, a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. A felek aláírásukkal igazolják, hogy a sérelem orvoslására kötött megállapodásról és a felfüggesztésről szóló jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértenek, és azt elfogadják. Amennyiben a felek írásban engedélyezik, az egyeztető eljárásban foglaltakat, illetve az eljárás megállapításait nyilvánosságra lehet hozni. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárást nem kérik, továbbá ha az írásbeli bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szülő, gondviselő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. A fegyelmi eljárás megszüntetéséről a fegyelmi bizottság elnöke a feleket írásban értesíti. 6. Kártérítési felelősség (Nemzeti Köznevelési Törvény a) Amennyiben a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelésioktatási intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított egyhavi összegének ötven százalékát, b) szándékos károkozás esetén ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított öthavi összegét. 3. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÉTKEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK ÉS VISSZAFIZETÉSÉNEK RENDJE 1. A gyermek az iskolai étkezés szolgáltatását úgy veheti igénybe, hogy a jogviszonyban álló tanuló az adott tanév májusában, az új tanuló a beiratkozáskor kapott nyomtatványt kitölti és beadja. A kedvezményre jogosító iratokat csatolni kell. Azok érvényességi idejét a szülő köteles követni, és lejárta esetén újat kell beadnia. 2. A térítési díjak befizetése banki átutalással történik. 3. Ha a gyermek valamilyen ok miatt nem veszi igénybe a befizetett étkezést, akkor a lemondást a következőképpen fogadjuk el: Házirend 13

15 a) A bejelentés napjára nem lehet lemondani, de a kifizetett étel (tízórai/ebéd/uzsonna) az iskolából elvihető. b) 9 óráig a felső tagozatosoknak az ebédjegy leadásával, az alsó tagozatosoknak telefonos jelzéssel az étkezés a következő napra lemondható. c) 9 óra után két nappal későbbi időpontra fogadunk el lemondást. d) Az étkezési díjak éves elszámolása június és július hónapban történik egyszeri átutalás formájában. 4. A tanév folyamán lehetőség van az étkezés visszamondására, illetve időközbeni megrendelésére. Az erre vonatkozó kérvényt minden hónap 20. napjáig írásban kell benyújtani. Ezen esetben a következő hónaptól hatályos a megrendelés, illetve lemondás. 4. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HETESEK ÉS AZ ÜGYELETESEK KÖTELESSÉGEI 1. A hetesek kötelességei: a) A heteseket az osztálynévsor alapján a osztályfőnök (kiscsoportos órákon a szaktanár) jelöli ki. b) A hetes köteles gondoskodni a tantermek rendjének, tisztaságának megőrzéséről, szivacs, kréta meglétéről, a szellőztetésről, az ablakok bezárásáról, a villany lekapcsolásáról. c) A hetes a tanár megérkezéséig ügyel a rendre. Jelenti a tanárnak az osztálylétszámot és a hiányzókat. Csengetés után legkésőbb 10 perccel jelenti az irodában, ha az órát tartó tanár nem érkezett meg. d) Az ablaktörést, a rossz villanykapcsolókat, a hibás konnektorokat és bármely más rendellenességet azonnal jelenti az órát tartó tanárnak. 2. A felsős diákügyeletesek kötelességei: a) Iskolánkban a diákügyeletet az osztályok látják el kéthetes váltásban. Munkájukat osztályfőnökük irányítja, szervezi és ellenőrzi. b) Egyszerre két tanuló van ügyeletben. c) Helye: a porta előtti terület d) Ideje: óra között e) Feladataik: i) Érkezéskor átveszik az Ügyeletesi lap -ot az igazgatói irodában. ii) Becsengetés után az egyik ügyeletes végigjárja az épületet. Ellenőrzi a folyosók tisztaságát, rendjét. A mosdókban elzárja a csöpögő vízcsapot, lekapcsolja a villanyt. Figyel arra, hogy becsengetés után minden tanuló a tantermekben, esetleg a könyvtárban legyen. Társa közben a helyén marad. Házirend 14

16 iii) Az idegeneket udvariasan elkíséri a portáig, illetve a keresett személyig, nevüket feljegyzi a lapra; szükség esetén üzeneteket ad át. iv) A déli óráktól az alsó tagozatos gyerekekért érkező szülőket, akik az előtérben várakoznak, segítik. v) A nap folyamán bármely előforduló rendellenességről tájékoztatják az ügyeletes tanárt, a gondnoknőt vagy a portást. vi) A 2. és 3. óra utáni szünetben nyitják, illetve zárják az udvari kijárati ajtókat. vii) A 6. óra után kulcsra zárják azokat a tantermeket, ahol interaktív tábla van. viii) Az ügyelet befejezése után az Ügyeletesi lap -ot leadják az igazgatói irodában. ix) Az ügyeletes tanulók semmilyen figyelemelvonó tevékenységet nem folytathatnak (pl. zenehallgatás, játék, mobiltelefon használata, másokkal történő beszélgetés, stb.). x) Elvárható, hogy mindenkinek köszönnek, és udvarias hangnemben beszélnek felnőttel, gyermekkel egyaránt. f) Az előre bejelentett számonkérés idejére az osztályfőnök segítségével helyettesítő ügyeletest kell szervezniük. g) A diákügyelet ellátása nem mentesít a tanulmányi kötelezettségek teljesítése alól! 3. A hetesi és ügyeletesi kötelességek ellátása az osztály és az iskola érdekében kifejtett tevékenység, elmulasztásáért osztályfőnöki felelősségrevonás jár. 1. Az iskola munkahely. 5. SZÁMÚ MELLÉKLET: ISKOLÁNK ETIKAI KÓDEXE 2. Elvárjuk, hogy a kiskossuthos tanuló ismerje meg iskolánk múltját, ápolja hagyományait, hírnevének öregbítésén dolgozzon tanáraival együtt. 3. Tanulóink érezzék kötelességüknek, hogy rendszeresen tanuljanak; óráról órára való készüléssel és önképzéssel fejlesszék tudásukat. Képességeiknek megfelelően igyekezzenek a tananyagot megérteni, ne feledkezzenek meg az ismeretek elsajátításáról, az anyag gyakorlásáról és az állandó ismétlés szükségességéről sem. Ismerjék fel, hogy a tanulás saját érdeküket szolgálja, ezért a lehető legtöbb (féle) ismeret elsajátítására törekedjenek. 4. Az iskolában tanítás előtt, illetve a tanítási órákon pontosan jelenjenek meg. A tanórákon felkészülten és fegyelmezetten vegyenek részt. 5. Nem csak tanáraikkal, hanem iskolánk valamennyi dolgozójával a tisztelet és a megbecsülés jegyében alakítsák kapcsolataikat; emberi méltóságukat és jogaikat tartsák tiszteletben. 6. Elvárjuk, hogy a tanuló tisztán, ápoltan, a jó ízlést nem sértő módon (természetes hajszínnel, látható testékszerek nélkül, legfeljebb szolid sminkkel és körömmel, a helynek és időjárásnak megfelelő ruházatban) jelenjen meg az iskolában és az iskolai rendezvényeken, kirándulásokon is. Házirend 15

17 7. Az iskola rendjének és tisztaságának megóvása érdekében az előírásoknak megfelelően kezelje az oktatás során használt tárgyakat, és védje az intézmény létesítményeit, felszerelését. 8. A tanuló ne szemeteljen; társait is figyelmeztesse a tiszta, egészséges környezet megóvása érdekében. 9. Elvárjuk tanulóinktól, hogy iskolánkon belül és kívül is a fegyelmezett viselkedés, a kulturált beszéd természetes magatartásformájuk legyen. Házirend 16

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár Katalin igazgató A Házirend

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. HÁZIREND Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. Jelen házirend 2010. november 30-án lép hatályba, az eddigi házirendi

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. kerületi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE Legutolsó módosítás 1 : 2013. augusztus 26. 1 A Magyar Országgyűlés által 2013. április 30-án elfogadott 2013.

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend feladata, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyek közt az iskola tanulói tanulmányaikat folytathatják. Betartása az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak,

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1 Házirend Beiratkozásoddal tagja lettél iskolánknak. Iskolánk elvei: a rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez pedig elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866,

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866, Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. /fax: 207-5866, :207-5892 e-mail: bartokisk@hawk.hu www.bartokiskola.hu Intézmény neve: Bartók Béla Magyar

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE

A Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE A Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2012 T A R T A L O M 1. Az iskola működési rendje... 4 2. A tanulói jogok gyakorlása... 7 3. A tanulói kötelességek teljesítése... 12 4. A tanulói hiányzás igazolása...

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Házirend 8100 Várpalota, Dankó u.

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

Házirend a Patakyban

Házirend a Patakyban - 1 - Házirend a Patakyban A házirend a tanulóifjúság életét, az iskola minden napi munkáját szabályozó dokumentum, melynek összeállítása az alábbi jogszabályokon alapul, közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2 HÁZIREND mely a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gyermekeinek, tanulóinak

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008.

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 2 A házirend célja és feladata... 2 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 2 A házirend hatálya...

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013 AZ UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Mosonmagyaróvár 2013 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Általános rendelkezése... 3 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai, eljárási rendje...

Részletesebben

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31.

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályos: 2014. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Kelt: 2014.

Részletesebben