Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje"

Átírás

1 Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje OM azonosító: Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, március 27. dr. Molnár Katalin igazgató

2 A Házirend a Köznevelési Törvény rendelkezései és 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. A házirendet a tantestület fogadja el a diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség véleményének kikérésével. Módosítását az iskolavezetés, a tantestület és a diákönkormányzat kezdeményezheti. A Házirendet egyéb törvényi előírások hiányában kétévenként felül kell vizsgálni. A Házirend az iskola minden polgárára dolgozójára, tanulójára, pedagógus hallgatójára, a gondviselőkre és az iskolába látogató vendégekre egyaránt vonatkozik és kötelező érvényű. A Házirend érvényes az iskola területén, az iskolát közvetlenül körülvevő közterületen (a Cházár András és Abonyi utca iskolával határos szakaszain), és az összes olyan iskolai rendezvényen is, mely az iskola épületén kívül zajlik. 1. Az iskola jellegéből adódó sajátosságok 1.1. Az alsó tagozatosokra érvényes külön rendelkezések: A szülő a tanulót a portáig kísérheti, de az első osztályos gyereket az iskolaév első két hetében, az egészsége miatt segítségre szoruló diákot pedig a teljes tanévben a tantermig kísérheti A tanuló az iskolából a tanítás végén, vagy a napközi előírt napirendje szerint távozhat a szülő, illetve az általa megbízott, felelős személy kíséretében. A szülő a földszinti aulában várhatja a gyerekét, az emeletre nem mehet fel A tanulók részére az iskola tanári ügyelet biztosít reggel 7-8 óra között, illetve napközi ügyelet biztosít délután között. A pontos munkarendet az alsó tagozatosok napirendje szabályozza A gyakorlóiskola jellegzetességei: A tanórákat részben hallgatók tartják, akik vezetőtanáruk, mentortanáruk irányításával végzik tanítási gyakorlatukat Gyakran látogatják az órákat hazai vagy külföldi diákokból, tanárjelöltekből illetve tanárokból álló csoportok. A vendégek csak hallgatói az óráknak, azok menetét nem zavarhatják. 2. A tanulmányok rendje 2.1. A tanulói jogviszony a beiratkozással lép életbe. Ettől kezdve a tanuló egyrészt élhet a jogszabályok és az iskolai szabályzatok által megfogalmazott diákjogokkal, másrészt eleget kell tennie kötelezettségeinek Az iskola szorgalmi időben a diákok részére 7-től ig, külön engedély esetén legfeljebb 20 óráig tart nyitva. Ezalatt portaszolgálat működik A tanítási órák hossza általában 45 perc. A tanóra hosszabb vagy rövidebb lehet, ha a diákok életkora, a tananyag vagy a napirend szükségessé teszi a változtatást. Az órák 8, 9, 10, 11, 12, 13 órakor, illetve kor és kor kezdődnek. Tanítási óra legkorábban 7 óra 15 perckor kezdődhet. Az órák között 15, 30, ill. 10 perces szünetek vannak. Az órák kezdete előtt öt perccel figyelmeztető jelzés szól A tanulóknak a figyelmeztető jelzéskor be kell menniük a tanterembe, hogy felkészüljenek az óra megkezdésére. Ha zárt szaktanteremben van órájuk, a terem előtt kell várakozniuk A tanítási órát a szünet rovására a tanár önkényesen nem hosszabbíthatja meg. Indokolt esetben, közös megegyezéssel azonban az óra tovább is tartható, vagy több óra összevonható Ha az órakezdés után 10 perccel még nincs tanár a teremben, a hetesnek, annak távollétében az egyik tanulónak értesítenie kell az ügyeletes igazgatóhelyettest.

3 2.7. Minden diáknak teljesítenie kell a tanulmányi kötelezettségeit az órán való részvétellel és az órára való felkészüléssel. Tanórai foglalkozás alól állandó felmentést csak az igazgató adhat A tanuló az iskola épületét csak az utolsó tanítási órája után hagyhatja el. Tanítási időben csak kilépési engedéllyel távozhat, amit osztályfőnöke, osztályfőnök-helyettese, az órát tartó tanár, vagy azok távollétében az ügyeletes igazgatóhelyettes egyetértésével a titkárság állíthat ki. Tanítás után az I. emeleti tanulóhely áll a diákok rendelkezésére. Probléma esetén az ügyeletes igazgatóhelyetteshez lehet fordulni Minden diák részt vehet az iskola sport- és kulturális életében, az énekkar, a szakkörök, az önképzőkörök munkájában, továbbá az iskola tanárai által szervezett táborokban, külföldi utakon akár többször is, ha a kiírt feltételeknek megfelel. Ha ezek mértéke iskolai feladataival ütközik, tanulmányi előmenetelét veszélyezteti, akkor részvételét az osztályfőnök korlátozhatja Minden diák részt vehet tanulmányi versenyeken, hazai és külföldi pályázatokon Fakultációs tantárgyakat a gimnázium utolsó két tanéve előtt lehet választani. A fakultációs tantárgyak megváltoztatására félévenként van lehetőség. Ehhez a szülő írásbeli kérelme és az igazgató engedélye szükséges A számonkérések időpontját minden tanulócsoport udvarias formában egyeztetheti a tanárokkal, úgy hogy a számonkérés szabályai érvényesüljenek. (1. melléklet) A vendégtanulói jogviszonyt kérvényezni kell. Az igazgató adhat rá engedélyt A magántanulói jogviszonyt kérvényezni kell. Az igazgató adhat rá engedélyt Az osztályozó vizsgák rendjét az SZMSZ, az egyes tárgyakból előírt évfolyam vizsgák rendjét a Pedagógiai Program melléklete tartalmazza. 3. Az iskolai munka dokumentumai, a diák és a gondviselő tájékoztatása, jogorvoslat 3.1. Az iskola a haladási és az osztályozó naplót elektronikus formában (e-napló) vezeti. A szülők (gondviselők) és a diákok a nekik szóló bejegyzéseket belépési kód segítségével tekinthetik meg. Az újonnan felvett diákok és szüleik szeptember 30-ig ben kapják meg a belépési kódot az iskolától Ha a szülő kéri, az iskola az e-napló mellett papíralapú ellenőrző könyvet biztosít a diák számára. Az ellenőrző könyvet ebben az esetben a tanuló köteles magánál tartani és kérésére a tanárnak átadni. Az osztályzatokat a tanuló írja be az ellenőrzőbe, és a tanár írja alá. A szülővel alá kell íratni minden bejegyzést A tanárok havonta beírják az osztályzatokat az e-naplóba Bukás veszélyéről a szaktanárnak legalább egy hónappal a cikluszárás előtt kell értesítenie a szülőt az e- naplóban és ben, illetve az ellenőrzőben A tanár a félévi és év végi osztályzat megállapításánál az osztályozó konferencia egyetértése esetén eltérhet az évközben szerzett jegyek átlagától szakmai és pedagógiai szempontok alapján. Az e-napló automatikusan kiszámítja az átlagot megfelelő súlyozással Kiemelkedő teljesítmény esetén a dicséretet, fegyelmi vétség esetén a büntetést a tanár az e-naplóba vagy az ellenőrzőbe írja. A dicséretről vagy a büntetésről a szülő a belső hálózaton keresztül kap értesítést. Kirívó fegyelmi vétség esetén az iskola levélben tájékoztatja a szülőket. 3.7.A tanárok hetente egyszer fogadóórát tartanak, amelynek időpontját az iskola honlapján lehet megtekinteni A tanulóknak és a szülőknek (gondviselőknek) joguk van megismerni az iskola Pedagógiai Programját, SZMSZ-ét, az Etikai Együttműködés Normáit, a Házirendet, az igazgatóság, a titkárság, és a gazdasági iroda fogadóóráit. Ezek megtalálhatók az iskola honlapján. Az iskolába először beiratkozó diák és gondviselője megkapja a Házirend egy példányát. Az aktuális Házirendet az osztályfőnök az első osztályfőnöki órán és az első szülői értekezleten is ismerteti.

4 3. 9. A diák- és szülői jogok gyakorlásához szükséges további információk megtalálhatók a titkárságon és az igazgatóhelyetteseknél Ha egy tanuló vagy szülője (gondviselője) úgy ítéli meg, hogy valamely joga sérült, a szaktanárhoz, az osztályfőnökhöz, a pedagógiai igazgatóhelyetteshez, az igazgatóhoz, illetve különös esetben a diákönkormányzathoz fordulhat panasszal az itt megszabott sorrendben Az igazgató hozzájárulása mellett és a szülők értesítésével egyidejűleg, az osztályfőnök a nevelés kedvéért a házirend bizonyos pontjainál szigorúbb szabályt írhat elő ideiglenesen az osztály tagjainak Az iskolai étkeztetés rendjét, helyét és kedvezményeit az SZMSZ tartalmazza A házirend nem ismerete nem számít mentesítő körülménynek. 4. Az épület rendje A helyiségekkel kapcsolatos baleset-megelőzési és munkavédelmi szabályokat a szaktanár, illetve az osztályfőnök az év elején ismerteti Az iskola minden dolgozójának és tanulójának kötelessége, hogy védje a közösségi tulajdont, megőrizze a helyiségek állagát, az iskola rendjét és tisztaságát, és takarékosan használja az energiát. Az észlelt kárt azonnal jelenteni kell a gondnoki irodában. A károkozóval szemben a törvényi előírásoknak megfelelően jár el az iskola Az előadótermekben, szaktantermekben, zárt tantermekben a tanulók csak tanárok jelenlétében tartózkodhatnak. A felszereléseket, műszereket csak tanárok felügyelete mellett használhatják. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket a tanórán kívül zárni kell, szükség esetén a tanár a kulcsot a portáról kérheti el Egyéb rendelkezés hiányában a diákok az épületbe csak a Cházár András utcai kapun jöhetnek be, és csak ott hagyhatják el az iskolát Balesetvédelmi okból a diákok a folyosóablakokat nem nyithatják ki, és a nyitott folyosói ablakon nem hajolhatnak ki! Az iskola berendezési tárgyait (padok, asztalok stb.) a diákok nem mozdíthatják el a helyükről, és nem vihetik ki a tanteremből tanári engedély nélkül A kapuügyeletesek feladatát az SZMSZ melléklete írja le A tanítási órák szünetében a kijelölt felelősök vagy szertárosok gondoskodnak a szellőztetésről, a terem és a tábla tisztaságáról, a következő órához szükséges felszerelésről és a krétáról. Az órán ők jelentik a hiányzókat Ha tanítási időben nincsen órarend szerinti órájuk, a könyvtárban, vagy az I. emeleti aulában és a büfé környékén tartózkodhatnak tanári felügyelet nélkül a diákok. A termekben folyó munkát hangoskodással nem zavarhatják, és bármely pedagógus figyelmeztetésének kötelesek eleget tenni Egyes szaktantermek, szertárak, öltözők és az udvar használatát az SZMSZ mellékletei tartalmazzák A tanáriba és a szertárak tanári szobáiba a diákoknak csak tanári engedéllyel szabad belépni Az iskolai hirdetőtáblákon csak az igazgatóság engedélyével lehet plakátot elhelyezni. Kivételt képeznek az iskola, a diákönkormányzat és az osztályprogramok hirdetései A tantermeket a diákok csak az osztályfőnök vagy a szaktanteremért felelős tanár engedélyével díszíthetik. A dekoráció nem rongálhatja a falakat és a berendezést Iskolai rendezvény céljára, egyeztetés után és tanári felügyelet mellett igénybe vehetik a diákok a sportpályát, a tornatermeket, a dísztermet, a klubhelyiséget, az iskola technikai felszerelését, illetve délutánonként az épület más helyiségeit is.

5 4.15. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezését, felszereléseit, eszközeit csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet az intézményből kivinni Az iskolai helyiségek hasznosításának feltételeit az SZMSZ szabályozza. 5. Az iskolai viselkedés szabályai 5.1. A tanuló köteles tisztán és ápoltan megjelenni, udvariasan és kulturáltan viselkedni az iskolában. Tekintettel kell lennie a közösséghez tartozó felnőttekre, más nemű, korú, ízlésű társaira is. Mindez vonatkozik a beszédmódra, az emberi érintkezésre és bármely nyilvános fórumon tanúsított magatartására Az iskolai ünnepségeken kötelező az ünnepi öltözet. A lányoknak fehér blúzt, sötét szoknyát vagy nadrágot, a fiúknak fehér inget és sötét hosszúnadrágot kell viselniük. A felsőbb évfolyamokon a fiúknak nyakkendő és zakó viselése is ajánlott. Az iskola az ünnepségek kivételével nem ír elő egyenruhát és nem hoz öltözködési szabályokat, de minden diák öltözködjön a társadalmi normák szerint az iskola területén és az iskolai rendezvényeken Az iskola területén, közvetlen környékén és az iskolai rendezvényeken tilos szemetelni. A diákok szedjék össze a mégis eldobált szemetet, és tartsák tisztán környezetüket Az iskola területén, annak közvetlen környékén (a Cházár András és Abonyi utca iskolával határos szakaszain), illetve az iskolai rendezvényeken tilos dohányozni, alkoholt vagy kábítószert fogyasztani. Kábítószer fogyasztása és terjesztése esetén az iskola a törvényi előírásokat követi A tanuló köteles óvni a saját és társai testi épségét és egészségét. Haladéktalanul jelentenie kell egy felnőttnek, ha balesetet lát, illetve annak veszélyét észleli. (Az iskola épületében tilos a durva viselkedés és - a sportpályák kivételével - a labdázás.) 6. Személyes tárgyak 6.1. Minden diák zárható öltözőszekrényt kap, melynek használata kötelező. Tilos kabátot, táskát és egyéb tárgyakat a folyosón hagyni. A diák köteles a szekrényét rendben tartani, és jó állapotban megőrizni Az iskola a behozott értékekért nem vállal felelősséget. Vagyontárgyait minden diák tartsa biztonságos helyen Ha valaki kerékpárral akar iskolába járni, a szülő írásos hozzájárulását az igazgatóhelyettesi irodában kell leadni. A kerékpárt az iskola kertjében lévő zárt tárolóban kell tartani A mobiltelefonokat a tanítási órákon és az iskolai rendezvényeken ki kell kapcsolni A porta melletti hangszertároló szekrényben lehet elhelyezni a hangszereket megőrzésre Talált pénzt, okmányokat, kulcsot a titkárságon, az egyéb talált tárgyakat a porta mellett erre a célra kihelyezett szekrényben, illetve az erre kijelölt helyiségben lehet keresni. Ez utóbbi csak a nagyszünetben a kapuügyeletesek kíséretében nézhető meg. Az itt őrzött ruhákat a nagyobb iskolaszünetek előtt az aulában lehet átnézni. Az el nem vitt ruhákat az iskola segélyszervezeteknek adományozza. 7. Mulasztások, késések 7.1. Ha a tanuló a kötelező foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell Ha a tanulót fakultációs foglalkozásra felvették, a fakultációs órát a tanév végéig úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne a mulasztás, értékelés és magasabb évfolyamba lépés kérdésében A mulasztás okától függetlenül a várható hiányzásról előre, a váratlan hiányzásról pedig az első nap folyamán telefonon vagy üzenetben értesíteni kell az osztályfőnököt vagy a helyettesét. Fertőző beteg tanuló a nevelési-oktatási intézményt nem látogathatja.

6 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra, vagy beteg volt és ezt az orvos igazolja, illetve ha hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése vagy egyéb hivatalos ok miatt nem tudott a kötelező foglalkozásokon részt venni Legfeljebb három napos, nem betegség miatt bekövetkező távolmaradásra, előzetes bejelentés alapján az osztályfőnök adhat engedélyt, ha a mulasztás okozta tanulmányi hátrány behozható, és ha a tanuló magatartása nem zárja ki ezt a kedvezményt Ha nem betegség miatt, három napnál hosszabban szeretne távol maradni a tanuló, írásbeli kérvényt kell benyújtania az igazgatónak. Az engedélyt csak az igazgató adhatja meg, miután az osztályfőnökkel egyeztetett A távolmaradások engedélyezését az osztályfőnök a tanuló korábbi hiányzásai és késései alapján mérlegelheti, és kérheti a gondviselő és az igazgató egyeztetését a jövőre vonatkozóan Rendkívüli családi eseményen való részvételt az osztályfőnök nem tagadhat meg (pl. temetés, esküvő) A hiányzás okától függetlenül évente összesen 24 tanórát igazolhat utólag a szülő Ha a tanuló a hiányzást egy héten belül nem igazolja, távolmaradását igazolatlannak kell tekinteni A tanulmányi versenyekre, nyelvvizsgákra adható felkészülési napok számát az igazgatóság szabályozza (2. sz. melléklet) Az iskolai szervezésű diákcseréken, sítáborokban való részvételt az osztályfőnökkel történt egyeztetés alapján az igazgató korlátozhatja (például a tanuló korábbi hiányzásai, előmenetele, magatartása miatt) Ha a tanuló bejelentés nélkül több mint két napig marad távol az iskolától, osztályfőnöke vagy annak helyettese felveszi a kapcsolatot a szülőkkel (gondviselővel) A tanuló összes (igazolt és igazolatlan) mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 elméleti órát, illetve egyetlen tárgy esetén sem érheti el az évi óraszám 30 %-át. (Ez heti egy órás tárgynál évi 12, heti két órás tárgy esetén évi 22, heti három órás tárgynál évi 32, heti négy órás tárgynál évi 45, heti öt órás tárgynál évi 55 óra hiányzást jelent.) Az a tanuló, aki ennél többet mulaszt, a tanév végén csak akkor osztályozható, ha engedélyezi a nevelőtestület, hogy osztályozóvizsgát tegyen. Ha a tanuló mulasztott óráinak száma megközelíti a maximálisan elfogadható hiányzás 75%-át, az iskola köteles a szülőt értesíteni Ha a nem tanköteles tanuló 30 órát igazolatlanul mulasztott, tanulói jogviszonya megszűnik, feltéve, hogy az iskola a Házirend szabályai szerint járt el Ha a tanuló méltányolható körülmények miatt (külföldi tanulmányok folytatása, külföldi tartózkodás) 250 óránál többet mulasztana, vagy betegség miatt folyamatosan egy évnél hosszabb ideig nem tud tanulmányi kötelezettségének eleget tenni, kérelmére az igazgató a tanulmányok megszakítását engedélyezheti. Ehhez szülői kérelem szükséges Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, az órát tartó tanár a késést bejegyzi az e- naplóba. A reggeli késést egészségügyi, családi, illetve közlekedési okok esetén a szülő (gondviselő) igazolhatja. Az elkéső tanuló a tanóráról nem zárható ki Az e-naplóban a késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri egy tanóra időtartamát, azaz 45 percet, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül Az első igazolatlan óra után a szülőt értesíteni kell. További igazolatlan órák fegyelmi intézkedést vonnak maguk után. (2. melléklet) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az iskola igazgatója értesíti az általános szabálysértési hatóságot, és ismételten a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a szülők értesítésében.

7 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 8. Jutalmazás, fegyelmezés 8.1.A tanulók, tanulói közösségek kiemelkedő teljesítményükért jutalomban részesülhetnek (3. melléklet) Az iskolai szabályok, vagy azt túllépve a törvényi előírások megszegése fegyelmező eljárást von maga után (3. melléklet). 9. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat 9.1. A tanulók nagyobb közösségei: az azonos évfolyamra járók, az alsó tagozat (1 4 évfolyam), a kisgimnázium (5 8 évfolyam), a nagygimnázium (9 13 évfolyam) tanulói Az iskola diákjai diákköröket alkothatnak, maguknak és társaiknak tanórán kívüli iskolai programokat szervezhetnek. A tervezett programokat a diákönkormányzatnak be kell jelenteni, s annak segítségével tanári felügyeletet kell szervezni a rendezvény idejére Az iskola diákjainak érdekvédelmét képviseleti formában a diákönkormányzat (DÖK) látja el a diákmunkát segítő pedagógus segítségével A DÖK saját Szervezeti és Működési Szabályzata szerint működik. Munkájában bármely diák részt vehet A DÖK dönt a rendelkezésére álló pénz és egyéb eszközök felhasználásáról. Véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet az iskolával és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Egyetértési jogot gyakorol az iskolai SZMSZ és Házirend elfogadásakor és módosításakor, valamint a tanulói szociális juttatások elosztási elvének meghatározásakor. Szintén a DÖK szervezi a évfolyamok szabadidős programját Fegyelmi eljárás során a DÖK véleményét ki kell kérni A DÖK szabadon használhatja azt a helyiséget, melyet az iskola rendelkezésére bocsátott. Egyeztetés alapján az iskola többi helyiségét is használhatja rendezvényeihez Az 5 8. évfolyam részére az Ifjúsági vezetők közössége szervez programokat az arra kijelölt tanár irányításával. 10. Juttatások, szolgáltatások Az iskolában az 1 4. évfolyamokon napközi, az 5 6. évfolyamokon tanulószoba működik. A napközi és tanulószobai ellátásra a tanév elején kell jelentkezni. A felvétel nem korlátozott A tanulók alanyi jogon, a jogszabályok szerint részesülhetnek étkezési és tankönyvtámogatásban. A nem alanyi jogon, szociális indokok alapján kérhető támogatás rendjét az SZMSZ szabályozza A tanulók szociális helyzetük alapján támogatást kérhetnek az iskola alapítványától, ha iskolán kívüli tanulmányi tevékenységben (pl. nyelvvizsgán), vagy az iskola által szervezett programokon (táborban, külföldi tanulmányi úton) szeretnének részt venni A diákok igénybe vehetik a könyvtárat, ha betartják a használati rendet. A könyvtárhasználat rendjét a könyvtári SZMSZ szabályozza Szükség esetén a diákok felkereshetik az iskolaorvost és az iskolapszichológust rendelési időben. Ezen szakemberek munkaidejét és működését az SZMSZ szabályozza, elérhetőségük az iskola honlapján megtalálható.

8 10.6. Az iskolában ifjúságvédelmi felelős működik, tevékenységét az SZMSZ szabályozza, elérhetősége az iskola honlapján megtalálható Az iskola tandíjat, térítési díjat alaptevékenységével kapcsolatban nem kér. Az étkezésre vonatkozó térítési díj és a befizetések időpontja az iskolai honlapon szerepel. Az iskolában szerveződő tanfolyamok térítési díjáról a szervező tanár előre, írásban ad tájékoztatást. Budapest, március 27. PH. Igazgató Tantestület képviselője A Házirendben foglaltakkal egyetértek. SZMK képviselője DÖK képviselője

9 1.sz. melléklet A számonkérés szabályai A számonkérés iskolánkban elfogadott formái a szóbeli vagy írásbeli felelet, a témazáró dolgozat, a házidolgozat és a projektbemutató. A feleletben az előző óra anyaga és az azt megelőző órák ezzel összefüggő ismeretei kérdezhetők legfeljebb 20 percben. A témazáró dolgozat egy témakör tényanyagát és összefüggéseit kéri számon. A házidolgozat otthon készül. Projektbemutatóra a tantervben előírt módon kerülhet sor, egy tárgy esetén egy évben legfeljebb két alkalommal. A szóbeli vagy írásbeli feleletet nem kell a tanárnak előre jeleznie. A témazáró dolgozatot úgy kell bejelentenie, hogy a számonkérésig legalább egy hétvége teljen el. A házidolgozat leadásának időpontját legalább egy héttel előbb kell tudatni a tanulókkal. A projektfeladatot hosszabb időre kell kijelölni, és a határidőket előre kell közölni. A projektmunka előkészítése közösen történik. Egy nap legfeljebb két témazáró dolgozat íratható, egy héten pedig legfeljebb nyolc. A számonkérés nem lehet fegyelmezési eszköz. A szóbeli feleletre adott osztályzatot a tanárnak az órán közölnie kell, kivéve, ha a tanárjelöltnek még egyeztetnie kell a vezetőtanárral. Az írásbeli számonkérésre adott jegyet 10 munkanapon belül kell a diáknak megkapnia, amennyiben a dolgozat esszéjellegű, akkor a határidő 20 munkanap. Ha az eredményt a tanár nem közli a határidőn belül, a diák egyénileg kérheti az ismétlés lehetőségét, a tanárnak pedig kötelessége ezt teljesíteni.

10 2. melléklet Hiányzás, késés 2.1. A tanulmányi versenyekkel kapcsolatos igazolt hiányzások OKTV I. forduló a verseny napja II. forduló a verseny napja és az azt megelőző egy munkanap Döntő a verseny napja és az azt megelőző két munkanap Pályázatok a beadási határidőt megelőzően egy munkanap MÁS ORSZÁGOS VERSENYEK 5-8. évfolyam évfolyam a verseny napján I. forduló a verseny napján 12 órától 13 órától Arany J. irodalom Ábel J. latin a verseny napja Varga T. matek Bátaszéki matek a verseny napján 13 órától II. forduló a verseny napja összes többi verseny a verseny napja Döntő a verseny napja és külön engedéllyel az azt megelőző munkanap HÁZIVERSENYEK ÉS ORSZÁGOS VERSENYEK HÁZI SZERVEZÉSŰ I. FORDULÓI a verseny kezdetét megelőző tanóra 2.2. Vizsgákkal kapcsolatos igazolt hiányzások NYELVVIZSGÁK, ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI: a vizsga napja

11 2.3. Az igazolatlan mulasztásokat követő fegyelmi intézkedések Igazolatlan késések száma Fegyelmi intézkedés 6 osztályfőnöki figyelmeztető 10 osztályfőnöki intő 14 igazgatóhelyettesi intő 18 igazgatói intő 22 vagy annál több fegyelmi Igazolatlan órák száma Fegyelmi intézkedés 3 osztályfőnöki figyelmeztető 5 osztályfőnöki intő 7 igazgatóhelyettesi intő 10 igazgatói intő 13 vagy annál több fegyelmi

12 3. melléklet Jutalmazás, fegyelmi eljárások 3.1. A tanulók jutalmazása A tanuló előmenetele, példamutató magatartása vagy valamilyen különösen eredményes tevékenysége elismeréseképpen jutalomban részesülhet. Így az a tanuló is, aki a közösségi életet magas szinten szervezi és irányítja hosszabb időn át, vagy kimagasló sportteljesítményt nyújt, illetve iskolai, országos vagy nemzetközi versenyen helyezést ér el. Kiemelkedő eredménnyel elvégzett együttes munkáért a tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni A jutalmazás formái A szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói vagy nevelőtestületi dicséretet az e-naplóban (és ha van, az ellenőrzőben is) a szülők tudomására kell hozni. A dicséretben részesülő tanuló vagy tanulói közösség oklevelet, plakettet, könyvet vagy más jutalmat kaphat (pl.: kirándulás, táborozás, egy előadás megtekintése). A végzős évfolyam hallgatói Radnóti Plakett díjat kaphatnak, melynek odaítéléséről a diákönkormányzatot segítő tanárok, a diákönkormányzat képviselői és az iskola vezetősége külön szabályzat szerint közösen dönt. A tantestület minden évben megszavazza, hogy melyik tanuló kapja meg az Év diákja díjat. A kitüntetést az nyeri el, aki teljesítményével kiemelkedő szerepet játszott az iskola életében. A diákönkormányzat minden évben odaítéli egy diáknak "A Közösségért" díjat kiemelkedő közösségi munkájáért. A Radnóti Tanulmányi Verseny győztesei, illetve az országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók az iskola közössége előtt veszik át jutalmukat. Az országos versenyeken elért helyezés a bizonyítványban is szerepel, ha a diákot az iskola indította az adott versenyen A tanulókat csoportos vagy egyéni jutalmazásra előterjesztheti a nevelőtestület bármely tagja vagy a diákönkormányzat Fegyelmező eljárások Fegyelmező intézkedések: - szóbeli figyelmeztetés; - szaktanári, osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés; - a gondviselő értesítése levélben, személyes megbeszélés a gondviselővel; - megállapodás kötése a diák, a tanár és a gondviselő között; - szaktanári, osztályfőnöki, igazgatóhelyettesi, igazgatói írásbeli intő; - bizonyos kedvezményektől való eltiltás (pl. táborozás, kirándulás). Az írásbeli fegyelmező intézkedéseket az e-napló dicséretek / megrovások rovatában (és ha van, az ellenőrzőben is) rögzíteni kell a dátum feltüntetésével. Ez az intézkedést hozó pedagógus feladata A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás A Szülői Munkaközösség és a diákönkormányzat közösen egyeztető eljárást kezdeményezhet fegyelmi eljárás folytatása előtt. Erre akkor van lehetőség, ha a sértett és a vétkes ezzel egyetért. Sértett lehet tanuló, tanár vagy más személy. Ha az intézmény a sértett (károkozás történt, vagy megszegték a szabályokat), akkor nincs egyeztető eljárás. Az egyeztető eljárás célja az, hogy az érintettek feldolgozzák és értékeljék az eseményeket, és ennek alapján a sértett a vétkessel megállapodást kössön a sérelem orvoslására. Az egyeztető eljárás menete: - Az iskola levélben tájékoztatja a vétkest a fegyelmi eljárás megindításáról a sértett hozzájárulásával. - Az egyeztetést öt tanítási napon belül kérheti a vétkes. Ha kéri, a fegyelmi eljárást 15 napra fel kell függeszteni. - Az egyeztetésnek 15 napon belül meg kell történnie.

13 - Ha az egyeztető eljárás eredményeként a sértett és a vétkes között megállapodás jön létre, a fegyelmi eljárást határozott időre fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztési idő alatt a sértett nem kéri a fegyelmi eljárás folytatását, akkor azt meg kell szüntetni. - Ha nem jön létre megállapodás a megadott határidőn belül, a fegyelmi eljárás folytatódik Fegyelmi eljárás A fegyelmi eljárás megindításáról legalább nyolc nappal korábban írásban kell értesíteni a tanulót és szülőjét az indok megjelölésével. A fegyelmi tárgyalást a törvény előírásainak megfelelően kell folytatni. A fegyelmi büntetés lehet: a) megrovás; b) szigorú megrovás; c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása (a szociális kedvezmények és juttatások kivételével); d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába. A büntetés megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát, és tettének a közösségre gyakorolt hatását. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. A fegyelmi eljárás során be kell szerezni a DÖK véleményét. A fegyelmi határozatról a tanulót és a szülőt írásban kell értesíteni, megjelölve a jogorvoslat módját és lehetőségét.

14 4.sz. melléklet A tankönyv-értékesítés, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése, a kártérítési kötelezettség mértéke 1. Az iskola minden év november elsejéig (a belépő új osztályok esetében 15 nappal a beiratkozás előtt) elküldi a szülőknek azt az igénylőlapot (5.sz. melléklet), melyen a szülő bejelentheti igényjogosultságát az ingyenes tankönyvellátásra. Tájékoztatja a szülőket arról, hogy a hatályos jogszabályok szerint, ki jogosult normatív kedvezményekre, és felsorolja, milyen igazolásokra van szükség a jogosultság igénybevételéhez. 2. (1) Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaknak minden év november 15-ig kell benyújtaniuk igénybejelentésüket (a belépő új osztályok esetében a beiratkozás napja a határidő). (2) Ezzel egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. (3) Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ellenőrzés során az iskola, az iskolafenntartó vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat. (4) A jogosultságot igazoló okirat bemutatásának tényét az iskola az igénylőlapon rögzíti. (5) Ha a szülő a határidőig nem él az igénybejelentés lehetőségével, elveszíti jogosultságát a normatív kedvezmény igénybevételére. (6) A normatív kedvezményre nem jogosult rászoruló tanuló esetében a szülő tankönyvtámogatásra vonatkozó igényt jelenthet be az igénylőlapon. Az iskola a benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyvtámogatási keret, valamint a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős bevonásával egyedileg bírálja el. Előnyt élvez az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. (7) Az igénybejelentésre megadott határidő után keletkező jogosultságot az iskola csak a szeptember elsejéig bejelentett esetekben tudja figyelembe venni. 3. (1) Az osztályonkénti tankönyvcsomag-lista alapján a szülő dönthet arról, hogy a tanuló számára összeállított tankönyvcsomagból mely könyveket kívánja új vagy használt állapotban megvásárolni és melyekre nem tart igényt. Ingyenes tankönyvellátásra való jogosultság esetén arról dönthet, hogy mely könyveket kívánja az iskolai könyvtárból kölcsönözni, és melyekre nem tart igényt. (2) A szülő egyéni mérlegelés alapján jogosultsága esetén is dönthet a tankönyv/ek megvásárlása mellett. (3) Az iskola gondoskodik arról, hogy a szülőnek a tankönyvrendelésre legalább 15 nap álljon rendelkezésre. (4) A belépő új osztályok tankönyvrendelésének leadási határideje a beiratkozás napja. (5) A tankönyvrendelés leadása után módosításra nincs lehetőség. 4. A kölcsönzött tankönyvet az iskola addig biztosítja a tanuló számára, ameddig az adott tantárgyból a felkészítés folyik, ill. az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. 5. A tankönyv-értékesítés ill. kölcsönzés időpontjáról és helyszínéről a diákokat az iskola hirdetményben értesíti legalább 10 nappal korábban. 6. (1) A rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést az iskola a következőképpen szabja meg: - a több éven át használt segédlet esetében évi 25 %. (A nem állandóan használt tankönyvek értékcsökkenését a tényleges használati idő alapján számoljuk ki - átlag egy év + a későbbi vizsgára való felkészülés időszaka.) - a munkatankönyvek, munkafüzetek esetében a használati idő végéig 100 %. (2) A szülő köteles megtéríteni az iskola kárát, ha az iskolai könyvtárból kölcsönzött tankönyv elveszett, vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt rongálódott meg. Ha a könyvet más még nem használta, a térítés alapja a könyv átvételkor aktuális értéke. Ha már mások is használták, értéke az (1) pontban lefektetett elvek szerint csökken. A könyvtár által meghatározott kártérítési összeget a gazdasági irodán kell befizetni. (3) A könyv elveszettnek tekintendő, ha a kölcsönzési időt követő évzáróig nem hozta vissza a diák. 7. (1) A kölcsönzött tankönyvet a diáknak az utolsó használati év utolsó tanítási napjáig, illetve a vizsga napjáig kell leadnia. (2) A 12. évfolyamos diákoknak a szóbeli érettségi vizsga napjáig kell leadniuk a kölcsönzött tankönyveket.

15 5. melléklet a 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelethez Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz Az intézmény neve: ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium címe: 1146 Budapest Cházár András u. 10. OM-azonosítója: I. Normatív kedvezmény iránti igény A tanuló neve: Lakcíme: Tanulói azonosító száma: A szülő (gondviselő) neve: Lakcíme: Azonosító iratának típusa: Osztálya: Diákigazolvány-száma: Száma: Alulírott a fent nevezett tanuló nevében a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 8. (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül: A tanuló: a) tartósan beteg, b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Kérjük, aláhúzással jelölje a fentiek közül azt, amelyik feltételnek megfelel a tanuló. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. II. Igénylés további kedvezményekre Alulírott a fent nevezett tanuló nevében a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 8. (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére jelentkezem: Dátum: szülő vagy nagykorú tanuló aláírása A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen nem. Kelt: iskola igazgatójának aláírása

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend feladata, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyek közt az iskola tanulói tanulmányaikat folytathatják. Betartása az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak,

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1 Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1. Preambulum 2. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok 3. A tanulók kötelességei 4. Az iskola munkarendje 5. Az iskola helyiségeinek

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1 Házirend Beiratkozásoddal tagja lettél iskolánknak. Iskolánk elvei: a rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez pedig elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. kerületi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE Legutolsó módosítás 1 : 2013. augusztus 26. 1 A Magyar Országgyűlés által 2013. április 30-án elfogadott 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Tartalomjegyzék 1. A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2 HÁZIREND mely a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gyermekeinek, tanulóinak

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Házirend 8100 Várpalota, Dankó u.

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben