Iskolai házirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolai házirend 2011 2012"

Átírás

1 Iskolai házirend

2 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, d) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XCVIII. törvény, e) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (XII. 31.) Korm. rendelet, f) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszeréről szóló 40/2007. OKM rendelet, g) a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet, h) a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Közgy. rendelet, i) a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Közgy. rendelet, j) az intézmény pedagógiai programja, k) az intézmény szervezeti és működési szabályzata, l) az intézmény munka- és tűzvédelmi szabályzata, m) intézményi költségvetés. 3

3 I. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Minden diák a beiratkozást követően tanulói jogviszonyt létesít az iskolával. A pedagógiai programban rögzített szakiránynak megfelelő képzésben vesz részt. A középiskolai tanuló a tantárgyválasztás jogát a 10. évfolyamon minden év május 20-ig gyakorolhatja a szabadon választható érettségi tantárgy és érettségi szintválasztás esetében. A választás írásban történik a tanuló és a szülő aláírásával, mely egy tanévre érvényes. A 11. évfolyam végén módosítást kérhet írásban. A 12. évfolyamon február 15-ig ötödik érettségi tantárgyat és érettségi szintet választ. A szakiskolai tanuló a 10. évfolyam elvégzése után választ szakmát az iskola által felkínált lehetőségek közül. A második szakképzésben való részvételre az első szakma megszerzése után van lehetőség térítési díjfizetés kötelezettségével. Érettségihez kötött szakképesítés választása a évfolyam II. félévében lehetséges. Az iskola személyi feltételrendszere nem teszi lehetővé, hogy a tanuló pedagógust válasszon. Az igazgató a hozzá írásban benyújtott tanulói és szülői kérelemre engedélyezheti a tanulónak: magántanulói, illetve vendégtanuló jogviszony létesítését, valamint egészségügyi okok miatt tanulói jogviszony szüneteltetését, mentesítést, felmentést s minősítés alól egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből, valamint a vizsgaszabályzatok által meghatározott esetekben, 4

4 független vizsgabizottság előtt tudásáról beszámolni, minden tanuló joga, hogy hit- és vallásoktatásban részt vegyen a maga választotta iskolán kívüli körülmények között. A tanuló joga, hogy térítésmentesen részt vegyen: a tanítási órákon, a meghirdetett tanítási órán kívüli foglalkozásokon (diákkör, szakkör, felzárkóztató, tehetséggondozó, szabadidős sporttevékenység, diáksportköri szakosztály, tanulószoba). A szakiskolai tanulók tanév elején a tanulószobára szülői aláírással jelentkeznek, ezzel a foglalkozásokon való részvétel egész tanévre kötelezővé válik. A tanuló a tanítási órán kívüli foglalkozásokról az aulában lévő hirdetőtábláról értesül. A jelentkezés a tevékenységet vezető tanárnál történik. A foglalkozásokon való részvétel a jelentkezés után egy tanévre kötelező. Tanulószobai felvétel iránti kérelmek elbírálása évfolyamon valamennyi jelentkező szakiskolai tanuló számára biztosítunk férőhelyet évfolyamos minden középiskolai tanuló felvétele a szülő kérelme és az osztályban tanító tanárok ajánlása alapján történik. Diákkörök létrehozásának rendje Tanulók érdeklődéséhez kapcsolódó művészeti, természettudományos, szakmai jellegű munkára tanuló hozhat létre diákkört, a diákkör vezetésére a tanulók kérnek fel felnőtt vezetőt, foglalkozásaik rendjét maguk határozzák meg, az iskola helyiséget biztosít a foglalkozások számára. A tanulók iskolarádiót működtethetnek, iskolaújságot szerkeszthetnek, melynek felnőtt segítőjét maguk kérhetik fel. 5

5 A diákkör, iskolarádió, iskolaújság programjának végrehajtásához szükséges költségekhez pályázat beadásával a Szily Alapítvány nyújthat támogatást. Minden diák tagja az egész iskola tanulóközösségének. Nagyobb közösségek: az azonos iskolatípusba (szakközépiskola, gimnázium, szakiskola, szakképzés), az azonos évfolyamra, az azonos szakra, az egy osztályba járó tanulók. A nagyobb közösségek érdekképviseletét a diákönkormányzat, illetve a közösség által megválasztott szóvivő látja el. A tanuló személyét érintő vitás esetben jogi képviselőt vehet igénybe. A diákjogok gyakorlásának fórumai Diákközgyűlés évente egy alkalommal. Diákfórum kéthavonta. Kapcsolat szóbeli vagy írásbeli kérdésekre az iskolavezetés hetente fogadóórát tart és érdemi választ ad a diákképviselőknek. Érdemi válaszidő 15 nap. Tájékoztatás diákönkormányzat segítségével az aulában lévő hirdetőtábla, iskolarádió, az intézmény honlapja és az osztályfőnökök útján történik. A diákönkormányzat tanév elején dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A diákönkormányzat két képviselője részt vehet a tantestületi értekezleteken, ahol a tanulókat érintő kérdésekben tájékozódhatnak, vagy a nagyobb közösséget érintő döntések esetében véleményezési jogkörüket gyakorolják. 6

6 A nagyobb közösségek képviselői részt vesznek a fegyelmi tárgyalásokon. II. A TANULÓI KEDVEZMÉNYEK, JUTTATÁSOK Minden tanuló az iskola által nyújtott szolgáltatásokat azonos joggal használhatja. Rendszeres és alkalmi egészségügyi ellátásban részesül. Az évenkénti vizsgálatot az iskolaorvos végzi meghatározott rend szerint. Orvosi rendelésen kívül elsősegélyt az iskolanővér nyújt. Az előírt szakorvosi vizsgálatokat az iskola szervezi (fogászat, szemészet stb.). Minden tanuló a kollégium épületében, illetve a telephely ebédlőjében térítés ellenében ebédelhet. Az étkezési díjat a fenntartó állapítja meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében. Minden év decemberében határozza meg a következő évi étkezési normatívát, amely összegről a tanulókat tájékoztatjuk. Az ebédeltetési díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező vagy más törvényes képviselő jogosult az iskola által hirdetményeken közzétett kijelölt befizetési módon. Ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja igénybe venni az étkezési szolgáltatást, az ebéd lemondását aznap 9 óráig jelezni kell a gazdasági irodában (telefon: /185 mellék), illetve a telephely titkárságán. Ebben az esetben a tanuló másnaptól már nem szerepel az étkezést igénybevevők között. A szabályosan lemondott ebédek árát a következő időszak térítési díjaiban írja jóvá a pénztár. A kedvezményes ingyenes étkezést a jogszabályok alapján vehetik igénybe a tanulók. A nehéz anyagi körülmények között élő tanuló szociális segélyt (étkezéstérítés, tankönyvvásárlás, ösztöndíj) kérhet a Szily Ala- 7

7 pítvány kuratóriumától. A kuratórium szociális helyzete és tanulmányi eredményének mérlegelése nyomán dönt a rendszeres vagy egyszeri támogatásról. Tankönyvellátás A tanulók a tankönyveiket a tankönyvrendelet alapján kapják meg. Leendő kilencedikes tanulóinkkal, illetve a szülőkkel már a beiratkozás alkalmával kitöltetünk egy adatlapot, amely a személyes azonosító adatokon kívül olyan adatokat is tartalmaz, amelyek alkalmasak a tankönyvtámogatás jogosultságának megállapítására. (Az adatlapon szerepel, hogy az adatokat évi LXIII. adatvédelmi törvény és évi LXXIX. közoktatási törvény előírásai szerint kezeljük és a válaszadás önkéntes.) A tanulók májusban névre szólóan megkapják a következő tanévre vonatkozó tankönyvjegyzéket. Az iskola minden tanulója az első tanítási napon az osztályfőnökétől kap tájékoztatást a tankönyvvásárlás támogatásáról. Az ingyenes tankönyv-jogosultságot a rendelet előírásai szerint a szülő igazolja. A tankönyvtári könyvek az iskolai könyvtár állományába tartoznak, ezért ha a tanuló jogviszonya megszűnik, a könyvekkel el kell számolni. A tankönyvek elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a könyvtárhasználati szabályzatban foglaltak alapján kell megtéríteni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére ingyenes a második szakképzettség megszerzése. A tanuló által előállított termék az iskola tulajdonát képezi. Ezek értékesítése esetén a tanulót díjazás illeti, mely mértékét az SZMSZ rögzíti. 8

8 Egyéb kedvezmények, juttatások odaítélése a vonatkozó szabályzatok alapján történik. III. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. Köteles a tanítási órákra felkészülni, otthoni feladatát elkészíteni, órai munkához szükséges felszereléseket magával hozni. Teljesítményének értékelése, az írásbeli és szóbeli számonkérés rendje a pedagógiai program pontja alapján történik. Az írásbeli feladatok eredményét két héten belül kell megismertetni a tanulókkal. A tanuló kötelessége az ellenőrző könyv naprakész, valósághű vezetése, szülőjének tájékoztatása, illetve az ellenőrző könyv bejegyzéseinek szülőjével történő aláíratása. Valamennyi tanuló kötelessége, hogy társainak, tanárainak, az iskola dolgozóinak jogait ne korlátozza, személyiségüket, emberi méltóságukat tiszteletben tartsa. a) Az iskola tanárait, dolgozóit, társait az udvariasság szabályainak megfelelően üdvözölje. b) Magatartásával, viselkedésével, modorával tartsa be a társas érintkezés szabályait. c) Megjelenése, öltözete tiszta, ápolt legyen, nem használhat tiltott önkényuralmi jelképeket. d) Nem tanúsíthat agresszív, a közösség által súlyosan elítélhető magatartást. 9

9 e) Az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken az alkalomhoz illően jelenjen meg (fehér ing, blúz, sötét nadrág, szoknya, Szily-jelvény). Őrizze és az előírásoknak megfelelően kezelje az iskola berendezéseit. Óvja a helyiségek tisztaságát, rendjét, a közösség tulajdonát. Minden tanuló kötelessége a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások betartása. Önmaga és társai egészségének megvédése érdekében a tanulók az iskolában, az iskolai rendezvényeken nem dohányozhatnak, szeszes italt, drogokat nem fogyaszthatnak. Sérülést, balesetet okozó eszközöket (kés, szúró, vágó szerszámok) nem tarthatnak maguknál. Mindezek behozatala az iskolába fegyelmi eljárást von maga után. A szervezett iskolai programokon, az iskolához tartozó minden eseményen a házirend előírásai értelemszerűen érvényesek (osztálykirándulás, iskolai szervezésű orvosi ellátás, színházlátogatás, sportversenyek stb.). A házirend betartását az adott programért felelős pedagógus kéri számon. A közösségi élet zavartalansága érdekében köteles hetesi és ügyeletesi feladatokat ellátni. Hetesi feladatok Megállapítja és jelenti a hiányzó tanulókat. Gondoskodik a terem és a terem előtti folyosószakasz tisztaságáról, táblai író- és törlőeszközökről. Órakezdéskor jelenti a rongálódásokat. Ha a tanár a becsengetés után 5 perccel nem érkezne meg, intézkedést kér az ügyeletes igazgatóhelyettestől. 10

10 Iskolai ügyeletesi feladatok Az ügyeletvezető tanár által kijelölt osztály tanulói a következő feladatokat látják el: a)7.35-től 14 óráig szolgálatot teljesítenek a portán. b)a kártya nélkül érkező tanulók nevét az ügyeletesi füzetben rögzítik, probléma esetén a személyazonosság igazolására a diákigazolvány bemutatását kérik. c) A portás kérésére a vendégeket felkísérik a titkárságra vagy az iskola keresett dolgozójához. d)becsengetés után 5 perccel a folyosók világítását lekapcsolják, a folyosók és lépcsőházak tisztaságát ellenőrzik. e) Segítenek az ügyeletes tanár munkájában. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE Az iskolai foglalkozások 7.00-kor kezdődnek, kor fejeződnek be. A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások 45 percesek. A 2. és 3. tanítási órát követő szünet 15 perces, a többi tanítási óra közti szünet 10 perces. A délutáni foglalkozások között nem kell szünetet tartani, ha az eredményességet ez nem befolyásolja. A tanórák, foglalkozások megkezdése előtt legalább 10 perccel kell a tanulónak beérkeznie az iskolába. Az iskolába való belépés, valamint a távozás az egyedi kóddal ellátott beléptető kártya használatával történik kor a jelzőcsöngetés után mehetnek fel a tanulók a szaktantermek előtti folyosókra, ahol várják tanáraikat a becsengetésig. 11

11 A tanítási órákról napközben csak az igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnök kilépési engedélyével távozhat a tanuló (szülői kérés, rosszullét stb.). Az órára becsengetés után érkező tanuló későnek számít, ezt igazolnia kell. A késések idejét összeadjuk megkezdett 5 percenként. Amennyiben a késések időtartamának összege eléri a 45 percet, a késés igazolt vagy igazolatlan hiányzásnak számít. Csengetési rend Timót utca Telephelyen (Tolnai utca) 1. óra óra óra óra óra óra óra V. A TANÍTÁSRÓL, GYAKORLATI OKTATÁSRÓL TÖRTÉNŐ TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK, INTÉZKEDÉSEK 1. Betegség, állampolgársági kötelezettség teljesítése, családi ok esetén a tanuló szülője, gondviselője, nevelőtanára előze tesen vagy a hiányzás első napján tájékoztatja az iskolát (telefonon, telefaxon vagy levélben) a tanuló távolmaradásának okáról. A szülő három tanítási napot igazolhat évente. 12

12 Kulturális és sportversenyen való részvételt az egyesület előzetes kikérőjével az osztályfőnök engedélyezi. Három napot meghaladó távolmaradáshoz igazgatói engedély szükséges. 2. A hiányzást utólag, a mulasztást követő első osztályfőnöki órán az ellenőrzőbe beírt szülői hivatalos orvosi vagy egyéb hatósági igazolás bemutatásával kell igazolni. 3. A tanuló hiányzása igazolatlannak minősül, ha nem a fenti szabályok szerint jár el, illetve, ha a bemutatott igazolás tartalma bizonyítottan valótlan. 4. A foglalkozásokról történő késést igazolni kell. Igazolásnak minősül az is, ha a tanuló elfogadható, valós indokot hoz fel a késése magyarázatául. 5. A tanítási óráról történő engedély nélküli távolmaradás, illetve a tanítás befejezése előtti engedély nélküli eltávozás igazolatlan mulasztást, fegyelmező intézkedést, súlyosabb esetekben fegyelmi eljárást von maga után. 6. a) Tanköteles tanulók esetében az első igazolatlan mulasztáskor az osztályfőnök levélben értesíti a szülőt, gondviselőt, felhívja figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. b) Ha az iskola értesítése eredménytelen marad, a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, amely a tanuló szüleivel megkeresi a kapcsolatot. c) 10 óránál több igazolatlan mulasztás esetén az iskola értesíti a tanuló lakóhelye szerint illetékes jegyzőt, az osztályfőnök fegyelmező intézkedéseket hoz, illetve fegyelmi eljárást kezdeményez. d) 20 óránál igazolatlanul többet mulasztó tanuló ellen fegyelmi eljárást kell indítani. 13

13 7. Nagykorú tanuló igazolatlan mulasztása alkalmával ha az a törvényben előírt óraszámokat meghaladja tanulói jogviszonyát meg kell szüntetni, erről eltartóját értesíteni kell. VI. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI A tanulóközösségek vagy egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi vagy gyakorlati eredményében elért jó eredményeket jutalmazni lehet a pedagógiai program 2.4. pontja alapján. 1. A kiemelkedő csoportos munkát (jutalomkirándulással, színházlátogatással) csoportos jutalomban lehet részesíteni. 2. Az egyéni teljesítmények értékelése: osztályfőnöki, tanári, szakoktatói dicséret, gyakorlatioktatás-vezetői dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret, könyvjutalom, tárgyjutalom, jutalomüdülés, külföldi tanulmányút, szakmai tábor. Az elismeréseket az igazgató a közösség előtt adja át a tanulónak. A legkiválóbbakat és felkészítő tanáraikat az iskola igazgatója fogadáson látja vendégül. 3. Az elismerések odaítélését kezdeményezheti: a nevelőtestület bármely tagja, a nevelőtestület, a diákönkormányzat. 14

14 VII. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMAI ES ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 1. Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben részesíthető. A büntetés nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkorát, körülményeit, az elkövetett cselekmény súlyát és a büntetés várható nevelési hatását. 2. A tanulóval szemben enyhébb kötelezettségszegés esetén az alábbi fegyelmező intézkedések hozhatók. a) szaktanári, szakoktatói figyelmeztetés szóban vagy írásban, b) osztályfőnöki figyelmeztetés, c) osztályfőnöki intés írásban, d) igazgatóhelyettesi, gyakorlatioktatás-vezetői intés írásban, e) igazgatói megrovás írásban, f) megbízatások visszavonása, Az f) pontban megjelölt intézkedés a), c), d) és e) ponthoz is kapcsolható. VIII. AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, TERÜLETÉNEK HASZNÁLATI RENDJE Az iskolaépület földszinti zsibongója, a ruhatár 6-tól áll a tanulók rendelkezésére. Szünetben a tanulók az időjárásnak megfelelően a díszudvaron, a folyosókon, vagy a földszinti zsibongóban tartózkodhatnak. A szaktantermekben a tanulók csak tanár jelenlétében tartózkodhatnak. A szaktantermeket becsengetéskor a tanár nyitja ki, az óra befejeztével pedig bezárja, miután a tanulók elhagyták a termet és gondoskodtak a szellőzésről. 15

15 Az iskolai büfében a tanulók a tanítás kezdete előtt és a szünetekben vásárolhatnak. Az iskola könyvtára a kifüggesztett nyitvatartási időben kölcsönzéssel és olvasótermi szolgálattal áll a tanulók rendelkezésére. A tornatermet, az edzőtermet és a sportpályákat szabadidős sporttevékenységre a rendelkezésre álló időkereten belül az ügyeletes testnevelő tanárok jelenlétében vehetik igénybe a tanulók. Az iskola csak a ruhatárban leadott kabátokért, értéktárgyakért vállal felelősséget. A telephelyen saját szekrény igénylésére van lehetőség. Az iskolai munkához szükségtelen dolgok (mobiltelefon, magnó, rádió, ékszer, nagyobb összegű pénz stb.) behozatalát nem javasoljuk, azokért felelősséget nem vállalunk. A tanítási órán azonban használatuk tilos. Az óra megzavarása esetén a felesleges tárgyakat a szaktanár elveszi és letétbe helyezi a titkárságon, azokat csak a szülő veheti át. Az iskola helyiségeiben tanítás után saját felszerelést hagyni nem lehet. Az elhagyott holmikért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal. A megtalált tárgyakat egy napig a portán, azután pedig a ruhatárban veheti át igazolt tulajdonosa. Kerékpárt, motorkerékpárt az iskola udvarán kialakított tárolóban lezártan kell elhelyezni. Gépkocsit csak az utcán a parkolásra kijelölt helyre lehet állítani. A fenti közlekedési eszközökért az iskola anyagi felelősséget nem vállal, őrzéséről nem tud gondoskodni. 16

16 A szaktantermeket, tornatermet, öltözőket, tanműhelyi kabineteket speciális baleset-, munka-, tűzvédelmi és vagyonvédelmi szabályok szerint lehet használni. A szabályok ismertetését az első foglalkozás megkezdése előtt a foglalkozást vezető pedagógus végzi. IX. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK BEKÖVETKEZÉSEKOR SZÜKSÉGES TEENDŐK Tűz robbanás vagy az épületekben előforduló károsodás, természeti csapás esetén az épületek azonnali kiürítése az emberi élet megőrzése, megmentése az első feladat. Jelentős idejű áramkimaradás, fűtés- és vízhiány esetén figyelembe véve a helyreállítás várható időtartamát, a munkavégzés korlátozottságát részleges vagy teljes munkabeszüntetést kell elrendelni. Ha az intézménybe bombariadó-jelzés érkezik, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a rendőrséget. Az értesítéssel egyidejűleg elkezdi az épület kiürítését. A bombariadó miatt kiesett tanítási időt be kell pótolni. A tanítási idő pótlása szombati oktatási nap beiktatásával vagy a tanítási órák délutáni megtartásával történik. Fertőzés, járvány, mérgezés, ivóvíz-szennyezettség előfordulását az ÁNTSZ-nek azonnal jelenteni kell. Bűneseteket rablás, betörés, nagy értékű lopás, az iskola számítógépes hálózatáról jogtalanul adatok letöltése, súlyos testi sértés haladéktalanul jelenteni kell a rendőrségen. Minden rendkívüli eseményről jegyzőkönyv készül. 17

17 X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A házirend nyilvánosságra hozatala, megismerhetőségének biztosítása: Minden beiratkozó tanuló megkapja a házirend egy példányát. Az osztályfőnöki órákon a házirend értelmező megismertetése történik. Az aulában nyomtatott formában, az iskola honlapján mindenki számára hozzáférhető. A házirend és valamennyi iskolai dokumentum az iskola könyvtárában minden iskolahasználó számára biztosított. A házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése az igazgató és a diákönkormányzat feladata, a rendszeres évenkénti felülvizsgálatának és módosításának eljárási szabályai: Bármely érintett fél (tantestület, DÖK, szülői szervezet, fenntartó) kezdeményezheti az iskola vezetőjénél a módosítást. Ezután az igazgató megszervezi a házirend módosítását, beszerzi a szükséges egyetértési nyilatkozatokat és benyújtja a fenntartónak jóváhagyásra.... Márkus Zsolt Mb. igazgató 18

18 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A házirend megalkotásánál alkalmazott jogszabályok... 3 I. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 6 Tanulói jogviszony Szakma-, tantárgy- és foglalkozásválasztás lehetőségei, rendje Felmentések, mentességek, jogviszony szüneteltetése A tanítási órán kívüli tevékenységek A tanulók közössége A diákjogok gyakorlásának fórumai II. Tanulói kedvezmények, juttatások... 7 Egészségügyi ellátás Étkezés Tankönyvellátás III. A tanulók kötelességei... 9 Foglalkozásokon való részvétel Tanulmányi kötelezettség Magatartási elvárások Súlyosan elítélendő viselkedés, cselekedet meghatározása Közösségi feladatok: hetes, ügyeletes IV. Az iskola munkarendje V. A mulasztások kezelése VI. A tanulók jutalmazásának elvei VII. Fegyelmező intézkedések VIII. Az iskola helyiségeinek, területének használati rendje 15 IX. Rendkívüli események bekövetkezésekor szükséges teendők X. Záró rendelkezés

19 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium Felelős vezető: Márkus Zsolt

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Házirend a Patakyban

Házirend a Patakyban - 1 - Házirend a Patakyban A házirend a tanulóifjúság életét, az iskola minden napi munkáját szabályozó dokumentum, melynek összeállítása az alábbi jogszabályokon alapul, közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Kisfaludy u. 28. 1191 Budapest 2012. szeptember BEVEZETÉS... 3 1. A TANULÓK JOGAI... 4 1.1. ALAPVETŐ JOGOK... 4 1.2. A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános szabályai... 5 3.1. Mikor részesülhet és veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend feladata, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyek közt az iskola tanulói tanulmányaikat folytathatják. Betartása az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak,

Részletesebben

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. HÁZIREND Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. Jelen házirend 2010. november 30-án lép hatályba, az eddigi házirendi

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31.

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályos: 2014. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Kelt: 2014.

Részletesebben

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1 Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1. Preambulum 2. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok 3. A tanulók kötelességei 4. Az iskola munkarendje 5. Az iskola helyiségeinek

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

HÉHALMI ÓVODA HÁZIREND

HÉHALMI ÓVODA HÁZIREND HÉHALMI ÓVODA OM:032082 HÁZIREND 2013. I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását,

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. kerületi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE Legutolsó módosítás 1 : 2013. augusztus 26. 1 A Magyar Országgyűlés által 2013. április 30-án elfogadott 2013.

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008.

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 2 A házirend célja és feladata... 2 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 2 A házirend hatálya...

Részletesebben

A kollégiumi házirend

A kollégiumi házirend A. Általános szabályok A kollégiumi házirend 1. A jogviszony létrejöttéről és megszűnéséről a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52-53.. rendelkezik. 2. A kollégiumi felvételről az Akadémista

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE

A Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE A Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2012 T A R T A L O M 1. Az iskola működési rendje... 4 2. A tanulói jogok gyakorlása... 7 3. A tanulói kötelességek teljesítése... 12 4. A tanulói hiányzás igazolása...

Részletesebben

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2 HÁZIREND mely a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gyermekeinek, tanulóinak

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1 Házirend Beiratkozásoddal tagja lettél iskolánknak. Iskolánk elvei: a rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez pedig elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi

Részletesebben