I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u H Á Z I R E N D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D"

Átírás

1 I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a házirendben kell szabályozni. 2. A házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak. 3. A házirend, valamint az iskola szervezeti és működési szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége. (Közoktatási törvény 12. (1) bekezdés h) pontja). 4. A házirendet minden tanév elején minden tanuló megismeri. 5. A házirend elolvasható az iskola könyvtárában, az iskola honlapján. Minden 9. évfolyamos tanuló kézhez is kapja. A házirenddel kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást fogadóórákon a nevelőtestület tagjaitól, szülői értekezleten az osztályfőnököktől, ezen kívül előre egyeztetett időpontban az iskolavezetés tagjaitól lehet kérni. 1. Az iskola munkarendjével, a foglalkozások rendjével összefüggő előírások 1.1. Az iskolába tanítási óra előtt 10 perccel kell beérkezned, hogy legyen időd a tanítási órára előkészülni. Az iskola reggel 7 órától van nyitva. Az iskola épületét az utolsó foglalkozás befejezése előtt csak tanári engedéllyel hagyhatod el Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is joguk, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, munkájukban te sem zavarhatod őket! A tanítási órák előkészítésében tanárod, osztályfőnököd, útmutatása szerint vegyél részt, a tanórák iskolai foglalkozások eredményességét magatartásoddal segítsd! 1.3. A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint: Csengetések és tanórák rendje: , , , , , , Délutáni tanórákon: , , , , A szünetekben a folyosón, az udvaron vagy a nyitva lévő termekben tartózkodhatsz A tanítási idő alatt az iskolának a kerítéssel határolt területét csak az osztályfőnök engedélyével hagyhatod el. Engedélyt az igazgatóságon is kérhetsz, amennyiben az osztályfőnök nem elérhető A tanári szobában nem, a szertárakban csak tanári, irodákban az ott dolgozók engedélyével tartózkodhatsz A tanítási órák, foglalkozások kezdete előtt a tanteremben vagy a tanterem előtti folyosón kell várnod. Kivéve a következő termeket: fizika, kémia, biológia, nyelvi labor, elektronikai labor, tornaterem, az informatika termek, 32-es terem, mert ott a szünetekben is csak tanár jelenlétében tartózkodhatsz. Ügyelj a termek közösen 1

2 kialakított rendjére! A fenti felsorolásban szereplő termek rendjét szaktanáraid a tanév első tanítási óráján ismertetik Ha hetes vagy, a te feladatod, hogy letöröld a szünetben a táblát, gondoskodj krétáról, az óra elején jelentsd a tanárodnak a hiányzókat, jelentsd az igazgatóhelyettesi irodákban, ha öt perccel a becsöngetés után sem érkezett tanár a tanórára, a padokban és a padlón hulladék ne maradjon, az óra végén lekapcsold a lámpát, ellásd az osztályfőnököd, társaid által rád bízott feladatokat óra után az iskola területén kulturális, sport és egyéb rendezvények csak igazgatói engedéllyel szervezhetők Az iskolai rendezvényeken - helyszíntől függetlenül - tanárod, osztályfőnököd útmutatása szerint viselkedj, magatartásoddal segítsd a rendezvény sikerét, eredményességét; tanárod, osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények előkészítésében, lezárásában! Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével hagyhatod el A hiányzásokat a felnőttoktatásban is regisztráljuk, melyeket itt is igazolni kell Ha a tanítási óra látogatása alól határozatban felmentett vagy, az iskola területén kell tartózkodnod, kivéve azt az esetet, amikor ez a napi első vagy az utolsó órád A mobiltelefonnal az iskolai foglalkozásokat nem zavarhatod, azt kommunikációs célokra iskolai foglalkozáson nem használhatod Hang- és képfelvételt csak a tanár, illetve előadó beleegyezésével készíthetsz Amennyiben 10 perc után nem jelensz meg a foglalkozáson, az már hiányzásnak számít, 3 indokolatlan késés 10 percig osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után, a további késések automatikusan szigorúbb felelősségre vonással járnak, a fokozatok betartásával Az iskola a szüleiddel írásban, az ellenőrző füzeten keresztül tart kapcsolatot. Ezért a füzetet minden nap magaddal kell hoznod, az oda beírt bejegyzéseket szüleidnek, tanáraidnak haladéktalanul be kell mutatnod Az iskola hivatalos hirdetéseit az ügyletes osztály soron következő tanulója viszi körbe. Ha ez éppen te vagy, akkor a feladatod, hogy az első órai szünet után lemenj az iskolatitkárhoz, és tőle elkérd a hirdetést, amit az ő útmutatásai szerint kell körbevinned. Az ügyletes osztályok kijelölése az iskolatitkár feladata, az osztályon belül a tanulók kijelölése az osztályfőnöké A hivatalos iskolai ügyeidet az alábbiak szerint intézheted: A pénztárnál menza- és térítési díj befizetések a nyitvatartási időben. Az adminisztrátori irodában kérelmek leadása, igazolások kérése, hivatalos ügyek intézése kizárólag a nagyszünetekben. A gazdasági helységben fénymásolás külön megállapított díjazással, kizárólag a nagyszünetben. Nem fénymásolható szerzői jogokkal védett kiadvány, könyv, munkafüzet. Talált tárgyak leadása és keresése a portán A menzai étkezés szabályai: Formanyomtatványon minden hónap 25-ig a következő havi igénylést - a napok bekarikázásával - mindenki egyénileg adja le. Lemondás az étkezést megelőző napon reggel 8.40-ig lehetséges. Befizetés a hó közepén e között. (Hirdetés szerint) Az étkezésnél a kártya használata kötelező. A kártya otthonhagyása esetén a konyha nem köteles ebédet kiadni, de a befizetésről igazolás kérhető. Elvesztés, törés, rongálás esetén új kártyát kell kérni térítés ellenében. Évvégén, az utolsó ebédelés után 2

3 a kártyát vissza kell adni. Ennek elmulasztása esetén a kártyáért egy héten belül térítést kell fizetni. A menzán be kell tartani a kollégium által megszabott rendet. Az ebédlőben csak az étkezés ideje alatt tartózkodhatsz, kivéve a rendkívüli rendezvényeket Nyári szünetben az iskolában minden páros héten szerdán óráig van hivatalos ügyintézés. 2. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások 2.1. Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, például baleset történik, haladéktalanul szólnod kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a baleset- és tűzvédelmi szabályokról, melyeket saját és társaid testi épségének védelmében köteles vagy megtartani. Ezek közül a legfontosabbak: Az épületben és az udvaron úgy viselkedj és úgy közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se magad, se társaid testi épségét. Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat és anyagokat az iskolába hoznod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinni tilos Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a testnevelés, fizika, informatika és kémiaórákra, a mérési gyakorlatokra, ezeket szaktanáraid ismertetik veled az első tanórán, amelynek tudomásulvételét aláírásoddal is igazolnod kell Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon a törvényileg is tiltott alkohol- és drogfogyasztás és a cigarettázás tilos! 2.5. A felnőttoktatásban résztvevők tól a kijelölt helyen dohányozhatnak, feltéve ha kiskorú nincs jelen. A tűzbiztonságért az ott tartózkodók teljes körűen felelnek. 3. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak, felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések 3.1. Kötelességed, hogy az épület és az udvar berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használd, ezek állagának megőrzése minden diák feladata. Ha gondatlanságból vagy szándékosan kárt okozol, azért a közoktatási törvény 77. -a szerint a Polgári törvénykönyv rendelkezéseit alkalmazva kártérítést kell fizetned Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni: A szekrényt, ahol kabátodat, sportfelszerelésedet tárolod, zárd be! A testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozások előtt, amikor mindenki átöltözött, az öltözőt zárjátok be, az öltöző kulcsát adjátok át a testnevelő-tanárotoknak! Értéket (pénzt, órát, ékszert, stb.) az öltözőben ne hagyjátok, adjátok azt át megőrzésre tanárotoknak! 3.3. Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat, eszközöket az iskolában nem használhatod, az azokban bekövetkezett kárért az iskola csak szándékos károkozás esetén felel Ügyelj az épület, az udvar és a tantermed tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd! Padodban, polcodon, folyosói szekrényedben magad tarts rendet tanárod, osztályfőnököd útmutatása szerint! 3

4 4. A közoktatási törvényben meghatározott jogaid érvényesülésével összefüggő kérdések A tanulók általános jogait a közoktatási törvény 10. és 11. -a tartalmazza. Az iskolai életet úgy szervezzük, hogy az ott megfogalmazott jogok érvényesüljenek. E jogok gyakorlásának bizonyos kérdéseit a házirendünk is tartalmazza: 4.1. Iskolánkban a tanulói jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha úgy érzed, jogaid gyakorlásában sérelem ér, elsősorban ahhoz fordulj, akitől ez származik, másodsorban osztályfőnöködhöz, harmadsorban a diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, végül az igazgatóhelyettesekhez, az igazgatóhoz Azokban az esetekben, amikor valamely tantárgyat csoportbontásban tanítunk, megválaszthatod, hogy melyik, felkészültségednek és szándékaidnak legjobban megfelelő csoportban szeretnéd az adott tantárgyat tanulni. Ha szaktanárod, osztályfőnököd nem ért egyet választásoddal, a kérdést a szüleid és a te véleményed megismerése után az osztályodban tanító tanárok és az iskola vezetősége együtt döntik el Arról, hogy a gimnázium 11. és 12. évfolyamán az előzetes igényfelmérés és a helyi tanterv által felajánlott lehetőségek közül milyen emelt szintű képzéseket választasz, a szüleiddel együtt dönthetsz minden év május 20-ig. A jelentkezés egy teljes tanévre szól. Igen kivételes esetben az igazgató szeptember első tanítási hetében benyújtott írásbeli kérvény alapján egyedi elbírálás alapján engedélyt adhat esetleges módosításra. A belső átjárhatóság feltételeit az iskola pedagógia programja tartalmazza. 4.4 Az iskola megszervezi a felhasználható órakeret erejéig azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, amelyeken legalább nyolc tanuló részt vesz, és amelyek megtartásához a szükséges személyi és tárgyi feltételeket az iskola biztosítani tudja. Az iskola a szakkörökért, tanfolyamokért az önkormányzati rendeletnek megfelelő térítési díjat kérhet. A térítési díj összegéről az iskola a foglalkozás indítása előtt tájékoztatja a szülői közösséget, és minden tanév elején meghatározza az egy órára eső összeget. 4.5 A felnőttoktatásban a 11. és a 12. évfolyamon térítési díjat és tandíjat kell fizetni az éppen hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően. A térítési díjat és a tandíjat a félév megkezdése előtti hónap utolsó napjáig kell befizetni az iskola pénztárába, vagy az iskola csekkjén. A térítési díj és tandíj összegét az iskola minden tanév megkezdése előtti második hónap első napján közzéteszi. 4.6 Diákkör létrehozását kezdeményezheted, diákkörhöz csatlakozhatsz, ha annak céljai, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai szabályzatok előírásait megtartja. A diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatnotok kell. Az iskola a diákkör munkáját helyiség biztosításával segíti. A teremigényt legalább két nappal a diákkör ülése előtt be kell nyújtani az igazgatóhelyettesek egyikének. 4.7 Részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban, amennyiben azt az egyházak iskolánkban megszervezik. 4.8 Családotok anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásában, étkezésben részesülhetsz. Ennek feltételeiről, szabályairól és az igénylés rendjéről az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősétől és tankönyvfelelősétől, osztályfőnöködtől kaphatsz te, vagy kaphatnak szüleid részletes felvilágosítást. Iskolánkban az egyéb körülmények miatt rászorulók részére további kedvezmények biztosítására csak akkor van lehetőség, ha az alanyi jogon járó kedvezményekre jogosultak igényeit az iskola teljes körűen kielégítette. 4

5 A nem alanyi jogon járó kedvezményként a könyvtári kölcsönzést tudjuk felkínálni a tanulmányok idejére. Ebben a kedvezményben azok a tanulók részesülhetnek, ahol a családban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét. Az elbírálás a rászorultság igazolt mértékétől függő rangsor alapján történik. 4.9 Jogaid gyakorlásához szükséges információkat az osztályfőnöködtől (többek között az osztályfőnöki órákon) a szüleidtől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően) az iskolai hirdetésekből diákközgyűlésen a diákönkormányzattól az iskola faliújságán keresztül kaphatod meg Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatsz bármely osztályfőnöki órán, alkalmi felmérések, elégedettségvizsgálatok során, az osztályképviselőn keresztül a diákönkormányzatban, a diákközgyűlésen, iskolaparlamenten a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak szerint. Közvetlenül az igazgatóhoz, igazgatóhelyettesekhez is fordulhatsz. Véleménynyilvánítás szempontjából az iskolai tanulói létszám legalább 10%-a minősül nagyobb csoportnak. Véleményét az így kialakult csoport a diákönkormányzaton keresztül fejtheti ki Kérdést intézhetsz az SZMK-hoz, vagy az SZMK vezetőségéhez bármikor, amikor az ülésezik. Az ülések időpontjáról a hirdetőtábláról tájékozódhatsz Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről tájékoztatást kaphatsz az osztályfőnöködtől, a szaktanáraidtól A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled tanáraid. Egy nap csak két témazáró dolgozatot írattathatnak veled. Hetedik vagy azt követő órában csak akkor kell témazáró dolgozatot írnod, ha az adott tárgyból az órarendben nincs korábban óra. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva két héten belül megkapod a szaktanáraidtól A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként elkészített dolgok feletti rendelkezési jog az iskolát illeti meg. Ha az iskolánknak ebből anyagi haszna származna, akkor a tanulókkal a díjazásra vonatkozóan külön megállapodást kell kötni. 5. A közoktatási törvényben meghatározott kötelességeiddel kapcsolatos kérdések A tanulók általános kötelességeit a közoktatási törvény 12. -a tartalmazza. Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelességed megtartanod. Többek között nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell társaid és tanáraid emberi méltóságát. Ezek közül külön kiemeljük, illetve pontosítjuk az alábbiakat: 5.1 Alapvető kötelességed a szükséges felszerelésekkel megjelenni a foglalkozások helyszínén, aktívan részt venni a kötelező és választott tanórai, szakmai, elméleti és gyakorlati foglakozásokon, felkészülten megjelenni a tanítási órán, foglalkozáson, a házi feladatok elkészítése, magatartásoddal a tanórák, iskolai foglakozások és rendezvények sikeres lebonyolítását elősegíteni, előírásoknak megfelelően kezelni a rád bízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvni az iskola létesítményeit, felszereléseit, saját és társaid testi épségét. 5.2 Az iskolában a viselkedés és öltözködés elemi normáit be kell tartani. 5

6 5.3 Ünnepi alkalmakkor sötét szövetnadrág vagy sötét szoknya, fiúknak fehér ing iskolai emblémával, lányoknak matrózblúz és embléma viselése kötelező. 5.4 A könyvtárból kölcsönzött könyvek elvesztése esetén köteles vagy új példányt beszerezni vagy a beszerzés árát megtéríteni. 5.5 Kötelességeid megszegése fegyelmi vétség, mely súlyosabb esetekben fegyelmi büntetést vonhat maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a közoktatási törvény 76. -a tartalmazza. Mindenképpen súlyos vétségnek minősülnek az agresszív cselekmény, a tanulótársaiddal szembeni megalázó fellépés, a lopás, szándékos rongálás, az igazolásokkal kapcsolatos visszaélés és csalás, az iskola dolgozóival és tanáraival szembeni kirívó tiszteletlenség, a többszörösen ismétlődő kötelességszegés. 5.6 Kevésbé súlyos kötelességszegésekért az alábbi fegyelmező intézkedéseket kaphatod: szaktanári, tanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetéseket szóban és írásban, súlyosabb esetben osztályfőnöki és igazgatói intést. 5.7 Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásodat a szüleidnek vagy orvosnak kell igazolnia, amit a mulasztást követő első osztályfőnöki órán, de legkésőbb a hiányzást követő 8. tanítási napon be kell mutatnod. A 18 év alatti tanulóknak az orvosi igazolást a szülővel, kollégisták esetén a nevelő tanárral is alá kell íratniuk. Az igazolásokat az ellenőrző könyvbe kell beíratni. Sportegyesületek és kulturális szerv kikéréséhez a szülő belegyező nyilatkozata szükséges. A szülő és az osztályfőnök legfeljebb évi három-három tanítási napról igazolhat távolmaradást, az igazgató legfeljebb tízről adhat felmentést. A tanulmányi versenyek területi és országos döntőjébe került tanulók a verseny napjain automatikusan mentesülnek az iskolai foglakozások alól. A megyei versenyek és az OKTV első fordulójában résztvevő tanulók számára is biztosítjuk a nyugodt kezdést, ami azt jelenti, hogy pl. egy kor kezdődő verseny esetén a 4. órától nem kötelező a tanítási órákon részt venniük. 5.8 Igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos eljárások: Magatartás Példás Jó Változó Rossz Igazolatlan órák száma Következmények 1-2 igazolatlan óra mulasztás esetén osztályfőnöki mérlegelés alapján még lehetséges. 3-6 igazolatlan óra (írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés) 7-9 igazolatlan óra (írásbeli osztályfőnöki intés) 10 igazolatlantól * (írásbeli igazgatói figyelmeztetés) 20 igazolatlantól * (írásbeli igazgatói intés) A *-gal jelzett eljárások betartásáért is az osztályfőnök a felelős. 6 Eljárás A 9. és 10. évfolyamon 1 igazolatlan esetén már értesíteni kell a szülőket. * Az osztályfőnök értesíti a szülőt. Az osztályfőnök újból értesíti a szülőt. Tanköteles esetén: * Ha tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. Nem tanköteles és kiskorú esetén: * 10 óra felett a szülő ismételt értesítése, 30 óra felett a tanuló jogviszonya megszűnik.

7 6. A tanulók jutalmazásának elvei A kiemelkedő tanulmányi- közösségi- kulturális- és sporttevékenységért dicséretben, illetve jutalomban részesülhetsz az alábbiak szerint: 6.1 Jutalmazásra javaslatot tehet a nevelőtestület bármely tagja és a DÖK. 6.2 A beérkezett javaslatok alapján az anyagi lehetőségek figyelembevételével a tantestület állapítja meg a jutalmazandók körét, a DÖK véleményének figyelembevételével. 6.3 Nem jutalmazható az a tanuló, aki ellen kirótt fegyelmi büntetés ezt kimondja. 6.4 A jutalmazás történhet tanórán a szaktanár, osztálykeretben az osztályfőnök és az iskola nyilvánossága előtt az igazgató által. A kiemelkedő eredményeket az iskola közössége előtt is kihirdetjük. 6.5 A jutalmazás formái lehetnek: szaktanári dicséret szóban és írásban osztályfőnöki dicséret szóban és írásban igazgatói dicséret szóban igazgatói köszönet írásban igazgatói dicséret írásban bizonyítványba beírt dicséretek (záradékok) tárgyjutalom pénzjutalom jutalomkirándulás valamilyen iskola által nyújtott szolgáltatás kedvezményes igénybevétele I. Béla Emlékplakett. 6.6 Az I. Béla Emlékplakett adományozásának eljárását külön dokumentum szabályozza. 7. A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések 7.1 A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik, melyet az őt választó tanulóközösség fogad el és a nevelőtestület hagy jóvá. A szabályzat elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt. 7.2 Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: anyagi támogatás iskolai szintű programokhoz, helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez, kellékek az iskolaújság előállításához, sokszorosításához, önkormányzati faliújság. 7.3 A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet. 7.4 A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. Ezért célszerű, ha a diákönkormányzat az előző tanév utolsó tanítási napjáig dönt erről. 7.5 A 11/1994. (IV.8.) MKM rendelet 31. (1) bekezdésében szabályozott kérdésekben a nevelőtestület kikéri a diákönkormányzat véleményét, és ezen túlmenően is minden olyan kérdésben, ami a tanulók legalább 50%-át érinti. 7.6 A diákönkormányzat működteti az iskolarádiót is. A stúdiósoknak az óra kezdete előtt abba kell hagyniuk az adást, hogy pontosan érkezhessenek a tanórára. A stúdióban csak a DÖK által jóváhagyott szerkesztőbizottság tartózkodhat. Az iskolarádió működését a DÖK felügyeli, a műsorok tartalmát a szerkesztők határozzák meg, működéséért a szerkesztőség, ill. a DÖK-öt segítő felnőtt a felelősek. A házirendet természetesen a stúdióban is be kell tartani. Működése nem zavarhat iskolai tanórát, rendezvényt, hangereje nem zavarhatja a normális emberi kommunikációt a 7

8 szünetekben, nem képviselhet szélsőséges rétegizlést. Törekedni kell a kulturális értékek közvetítésére is. Záró rendelkezések Ez a házirend határozatlan időre szól. Felülvizsgálatát kétévente elvégezzük. A felülvizsgálati cikluson belüli módosításra a nevelőtestület, a diákönkormányzat, ill. a szülői közösség kezdeményezésére kerülhet sor. A módosítás elfogadásáról kétharmados többséggel kell döntést hozni. Módosítás esetén is végig kell járni a legitimációs utat. Elfogadó határozat A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. Törvény 64. (3) bekezdése értelmében a házirend módosításához a szülői közösség és az iskolai diákönkormányzat egyetértését beszereztük, a törvényben biztosított jogunknál fogva az I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola házirendjét elfogadjuk. A nevelőtestület nevében: a nevelőtestület képviseletében Szekszárd, Egyetértés A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. Törvény 64. (3) bekezdése értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy az I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola házirendjének tartalmával egyetértünk. A diákönkormányzat nevében: Szekszárd, a diákönkormányzat elnöke Véleményezés Az I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szervezeti és működési szabályzatának III. fejezete 8. pontjában meghatározott véleményezési jogunknál fogva a házirend tartalmával egyetértünk. A szülői közösség nevében: a szülői közösség választmányának elnöke Szekszárd,

9 Jóváhagyás A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény 40. (9) bekezdése utolsó mondata értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy az I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola házirendjét mellékleteivel együtt a 2004 i ülésen hozott..számú határozatával jóváhagyjuk. A fenntartó nevében: a fenntartó képviselője Szekszárd,

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út 3. 59/503-085 59/503-085 +3630/901-4655 szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Iktatószám:../2010. Tárgy: HÁZIREND 1.

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola HÁZIREND

Hunyadi János Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND A. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége. B. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND. Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb.

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND. Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb. ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb. igazgató l. oldal Bevezető 1. A közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdésének

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

Házirend Kivonat. Bevezető

Házirend Kivonat. Bevezető Házirend Kivonat Bevezető A közoktatásról szóló törvény 40. (7.) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. A házirend előírásai az

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1 Házirend Beiratkozásoddal tagja lettél iskolánknak. Iskolánk elvei: a rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez pedig elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény

A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény Készült: 2009. augusztus 15. Hatályba lépett: 2009. szeptember 1. Következő felülvizsgálat

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 2013. Házirend Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 1. Bevezető 1.1. A köznevelésről szóló törvény 25. előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.

Részletesebben

Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND

Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND 1 I. Bevezető 1. A közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. HÁZIREND Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. Jelen házirend 2010. november 30-án lép hatályba, az eddigi házirendi

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE 2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja, eljárásrendje 4 A házirend hatálya 5 A házirend feladata 5 Tanulói jogok és

Részletesebben

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607 2013 HÁZIREND EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607 Házirend I. Bevezető 1. A Köznevelési törvény 25. -nak előírása értelmében az iskola belső életével kapcsolatos

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Neve: Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Székhelye: 8878 Lovászi; Lakótelep 96. Telefonszáma: 06-92-576-010 OM azonosító: 037 547 2013. I. Bevezető

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

Házirend a Patakyban

Házirend a Patakyban - 1 - Házirend a Patakyban A házirend a tanulóifjúság életét, az iskola minden napi munkáját szabályozó dokumentum, melynek összeállítása az alábbi jogszabályokon alapul, közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár Katalin igazgató A Házirend

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend feladata, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyek közt az iskola tanulói tanulmányaikat folytathatják. Betartása az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak,

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 1 AJÁNLÁS Egyházi iskolát választani a Te szabadságod, ehhez az iskolához tartozni a Te vállalásod. Iskolai közösségünk életét a Házirend szabályozza. Célja,

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa.

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros Házirend Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Esztergom-Kertváros, 2010. Tartalom I. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1 Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1. Preambulum 2. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok 3. A tanulók kötelességei 4. Az iskola munkarendje 5. Az iskola helyiségeinek

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben