ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND. Szakoly, augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND. Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb."

Átírás

1 ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND Szakoly, augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb. igazgató

2 l. oldal Bevezető 1. A közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. Ez a dokumentum az Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium Házirendje. Az intézmény székhelye: 4234, Szakoly, Mátyás király utca A házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak. Hatályos az iskola teljes területén, illetve a diákok számára szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik. 3. A házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége [Közoktatási törvény 12. (1) bekezdés h) pontja]. 4. A házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll. 5. A házirend elolvasható az iskola könyvtárában, a diákönkormányzat faliújságán, és kifüggesztjük az iskola valamennyi osztálytermében. Az iskolai munkarenddel, az iskolai foglalkozások rendjével, az iskola helyiségeinek, eszközeinek használatával, a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos rendelkezések, és a tanulók ezekkel kapcsolatos költségei Az iskola munkarendje 1. Az iskolába az első tanítási óra előtt 15 perccel (7 óra 45 percig) kell beérkezned, hogy legyen időd az első tanítási órára felkészülni. Az iskola reggel 6 óra 30 perctől van nyitva. 8:00-ig igénybe veheted a reggeli ügyeletet. Tantermedbe 7 óra 40 perc után mehetsz fel, kivéve, ha tanítóddal, tanároddal másképp beszélted meg. Az iskola épületét az utolsó foglalkozás befejezése előtt csak engedéllyel hagyhatod el. 2. A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásoddal segítsd, és tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el feladataidat! Ha szükséged van rá, kérj tanítódtól, tanárodtól segítséget! Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények közöl tanulhassanak, dolgozhassanak, munkájukban te sem zavarhatod őket! A tanítási órák előkészítésében, lezárásában tanítód, osztályfőnököd, szaktanáraid útmutatása szerint vegyél részt! 3. Kötelező tanítási órák időkerete, óraközi szünetek rendje, időtartama: Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend szerint történik, pedagógus vezetésével, a terembeosztás által kijelölt termekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. A tanítási órák hossza 45 perc, felnőttképzésben 40 perc, az óraközi szünetek hossza 5 15 perc. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb 15 óráig be kell fejezni. Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. Az iskolában a kötelező tanítási órákat a helyi tanterv alapján tagozatonként a következőképpen határozzuk meg:

3 2. oldal Tagozat Kötelező tanórai foglalkozás Tanuló által szabadon tervezhető foglalkozás, egyéb tanórán kívüli foglalkozás Általános iskola Szakképző iskola Felnőttképzésben A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdés után nem zavarhatok, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint: l.óra óra óra óra óra óra óra A délutáni foglalkozások és a foglalkozások közötti szünetek rendje: Napközi: , szünet: Tanulószoba: , szünet: A szünetekben az udvaron tartózkodj, ha az ügyeletes nevelők megítélése szerint rossz az idő, az aulában maradhatsz! Az iskola épülete általában óráig, ha művészeti oktatás van, óráig tart nyitva. 4. A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben, a foglalkozás helyszínén kell tartózkodnod! A délutáni foglalkozásokra 5 perccel korábban érkezz! Ügyelj osztálytermetek közösen kialakított rendjére! A szaktantermek rendjét szaktanáraid ismertetik a tanév első tanítási óráján. 5. Ha hetes vagy, a te feladatod, hogy letöröld szünetben a táblát, gondoskodj krétáról, az óra elején jelentsd a tanárodnak a hiányzókat, jelentsd az irodán, ha öt perccel becsöngetés után sem érkezett tanár a tanórára, ellásd az osztályfőnököd, társaid által rád bízott feladatokat. Ha ügyeletes vagy a szakképző iskolában, feladatod, hogy 7:15-re érkezz, a kifüggesztett csengetési rendnek megfelelően csengess! A tanulók naprakész ügyeleti rendjét a faliújságon helyezzük el. 6. Az udvaron csak tanári engedéllyel és felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatsz délelőtt és délután egyaránt. 7. Ha alsó tagozatos vagy, s szüleid kérik, a tanórák után csak az ő kíséretükben hagyhatod el az épületet. 8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje:

4 3. oldal a/ Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: - a közösségi tulajdon védelméért, állagának megvédéséért; - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; - az energia-felhasználással való takarékoskodásért; - a tűz és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. b./ A tanulók az intézmény létesítményeit (folyosó, előtér, tornaterem/konditerem, sportudvar osztálytermek) csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tanítási idő után a tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. A tanítási időn kívüli foglalkozásokon való részvételt a szülő a tanuló tájékoztató füzetébe történő bejegyzés útján kéri, amit az osztályfőnök hagy jóvá. A továbbiakról a házirend rendelkezik. c./ Az egyes helyiségek, létesítmények, üdülő berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak igazgatói engedéllyel lehet, átvételi elismervény ellenében. d./ Vagyonvédelmi okok miatt a használaton kívüli helyiségeket zárni kell. 9. Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor lehetsz bent, ha napközis vagy, az iskolában ebédelsz, szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari foglalkozáson veszel részt, valamely diákkör foglalkozásán, a diákönkormányzat megbeszélésén veszel részt, a könyvtárban van dolgod, iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében veszel részt, tanítód, osztályfőnököd engedélyezte, hogy bent legyél. 10. A napközis foglalkozások 16:05-ig tartanak. Ha neked rendszeresen vagy egy-egy alkalommal előbb el kell menned, szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük. 11. Az iskolai szervezett étkezések (tízórai, ebéd, uzsonna) és az ebédlő használati rendje: ha alsó tagozatos, felső tagozatos napközis vagy, az osztályoddal, csoportoddal együtt ebédelhetsz, ha nem napközis felső tagozatos, szakiskolás vagy, az ebédlőben tartózkodó nevelők felügyelnek rád, az ebédlőben csak akkor tartózkodj, ha ott étkezel. 12. Az iskolai rendezvényeken is tanítód, osztályfőnököd útmutatása szerint viselkedj, magatartásoddal segítsd a rendezvény sikerét, eredményességét, tanítód, osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények előkészítésében, lezárásában. 13. Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével hagyhatod el. 14. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásodat a szüleidnek vagy orvosnak kell igazolnia az iskola szervezeti és működési szabályzatában írtak szerint: A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradás indokoltságát az időtartamra vonatkozó szülői, vagy orvosi igazolással bizonyítani. A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást i igazolhat. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet a tanuló tájékoztató füzetébe történő bejegyzéssel. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, több napról az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. A tanuló tanítási óráról való indokolatlan késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba bejegyzi. A tanuló tanítási óráról való indokolatlan késését és hiányzását osztályfőnök a tájékoztató füzetbe bejegyzi. A mulasztott órák heti összesítését, és igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének

5 4. oldal felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelőssel, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival együtt járnak el. Indokolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök köteles kezdeményezni a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. Az osztályfőnök a tanuló mulasztása esetén legkésőbb a tárgyhónap hiányzásának zárását követő 8 napon belül köteles kezdeményezni a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. Ennek elmaradása esetén az igazgató munkaköri kötelesség megszegése miatt a mulasztóval szemben felelősségre vonást kezdeményezhet. A felszólítások, feljelentések, és a hozzá kapcsolódó családlátogatások időpontját az osztálynaplóba rögzíti az osztályfőnök." (SzMSz 3.7. A tanulói hiányzás igazolása) 15. Az iskola szüléiddel írásban a tájékoztató füzeten keresztül tart kapcsolatot. Ezért a tájékoztató füzetet minden nap magaddal kell hoznod, az oda beírt bejegyzéseket szüleidnek, tanáraidnak haladéktalanul be kell mutatnod, és alá kell íratnod! 16. A térítési és tandíjakat, vizsgadíjakat előre kell személyesen vagy szüleid, vagy megbízott osztálytársad által - az iskolatitkárnál befizetned. Az étkezési térítési díjakat havonta előre az Önkormányzati Konyhán személyesen fizesd be! A részletekről az SzMSz 6. pontjában olvashatsz. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások 1. Tanévenként meghatározott időpontban heti egy alkalommal iskolaorvos és/vagy védőnő áll a rendelkezésedre a főépület orvosi szobájában. Évente minden tanuló általános szűrővizsgálaton vesz részt, valamint megkapja az esedékes védőoltásokat. Az egészségügyi ellátásról az SzMSz 7. pontja ír részletesen. 2. A tanulók fizikai állapotának felmérése testnevelés órákon évi kétszeri alkalommal történik: november első és március első hetében. 3. Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, például baleset történik, haladéktalanul szólnod kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak, ügyeletesnek! 4. A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a baleset- és tűzvédelmi szabályokról részletesen az SzMSz 9. pont, melyeket saját és társaid testi épségének védelmében köteles vagy megtartani. Az épületben úgy viselkedj és úgy közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se magad, se társaid testi épségét. A lépcsőházban mindig jobb oldalon menj, hogy az ellenkező irányból jövőknek is legyen helyük. Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó, stb.) az iskolába hoznod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos. Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos. Az udvaron kavicsot, köveket dobálnod, az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobnod tilos. Az udvaron a játékokat csak tanítód felügyelete mellett használhatod. 5. Sajátos balest- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a fizika, informatika, technika, testnevelés és kémia órákra, ül. a nyelvi laborra és a tanműhelyekre ezeket szaktanáraid ismertetik veled az első tanórán. 6. Diáktársaidnak, tanáraidnak is joguk van az egészséges környezethez, ezért az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon alkoholt, drogot fogyasztanod, cigarettáznod tilos. A pedagógusok kizárólag az elkülönített Kijelölt dohányzóhely"-en dohányozhatnak. Nappali tagozatos tanulók számára a dohányzás életkortól függetlenül is tilos.

6 5. oldal A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak, felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések 3.1. Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használd. Ha kárt okozol, a közoktatási törvény 77. -a szerint a kárt meg kell téríteni. Ha szüleid az iskola kérésére nem fizeti meg a kárt, az iskola pert indíthat az üggyel kapcsolatban Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni: Ha a tantermet elhagyjátok, az osztálytermet zárjátok be. A testnevelés óra, a délutáni sportfoglalkozások előtt, amikor mindenki átöltözött, az öltözőt zárjátok be, az öltöző kulcsát adjátok át testnevelő tanárotoknak. Értéket (pénzt, órát, ékszert stb.) az öltözőben ne hagyjatok, adjátok át megőrzésre tanárotoknak. Balesetvédelmi okból tilos testékszert, fülbevalót, órát és más ékszert viselned a testnevelés órákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy vagy a létesítményvezető azt elrendeli (például gyakorlaton) A tanulmányi kötelezettségeid teljesítéséhez nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat, eszközöket az iskolában nem használhatod, az azokban bekövetkezett kárért az iskola csak szándékos károkozás esetén felel Ügyelj az udvar, az épület, a tanterem tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd! Padodban magad tarts rendet osztályfőnököd, tanítód útmutatása szerint! 4. Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a közoktatási törvény 10. és 11. -ában meghatározott jogaid érvényesüljenek (lásd a mellékletet!). 5. Az általános együttélési szabályokat neked is kötelességed megtartanod! Többek között nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell tanáraid és társaid emberi méltóságát. Ezeket az általános kötelességeidet a közoktatási törvény12. -a tartalmazza (lásd a mellékletet!). 6. Kötelességeid súlyos és vétkes megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a közoktatási törvény 76. -a tartalmazza. A fegyelmező intézkedések elveit, fokozatait SzMSz-ünk 3.6. alatt olvashatod el. 7. A törvény Házirendben említett előírásait a diákönkormányzat hirdetőtábláján és osztálytermed faliújságján olvashatod el. I. A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések A tanulók jutalmazásának elvei és formái Ha képességeidhez mérten vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt érsz el, magatartásod példamutató, vagy osztályod, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végzel, vagy tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken eredményesen szerepelsz, az iskola jutalomban részesít. A tanév közben szerzett elismerést az osztálynaplóba és a tájékoztató füzetbe jegyzik be, lásd: SZMSZ 3.5. a) A kitűnő eredményt elérő tanulók tanév végén könyvjutalomban részesülnek. A nyolc illetve tíz éven át kitűnő eredményt elérő tanulók Az Arany János Általános Iskola és Szakképző Iskola Kiváló Tanulója" nevezetű elismerő oklevelet és a velejáró bronz emlékérmet kapják.

7 6. oldal A tanulói jutalmazás formáit részletesen SZMSZ 3.5. a h pontja ír: Azt a tanulót, aki képességeihez mérten, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, és példamutató magatartást tanúsít, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: => szaktanári dicséret => napközis nevelői dicséret => osztályfőnöki dicséret => igazgatói dicséret => nevelőtestületi dicséret A dicséretet a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba kell bejegyezni. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén => szaktárgyi teljesítményért => példamutató magatartásért => kiemelkedő szorgalomért => példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. Az egyes tanévek végén kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak. A nyolc illetve tíz éven át kitűnő eredményt elért tanulók Az Arany János Általános Iskola és Szakképző Iskola Kiváló Tanulója " elismerő oklevelet és a velejáró bronz emlékérmet kapnak. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat kapnak. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni. A c)-g) pontban szereplő jutalmakat a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetik át a tanulók, h./ Csoportos jutalmazási fonnák: jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás /színház vagy kiállítás látogatásához /" A fegyelmező intézkedések elvei és formái Ha tanulmányi kötelezettségeidet folyamatosan nem teljesíted, vagy megszeged a Házirend előírásait, vagy igazolatlanul mulasztasz órá(ka)t, nevelőid felelősségre vonhatnak. Az iskolai büntetések fokozatait, formáit, elveit az SZMSZ 3.6. pontja tartalmazza. Az iskolai büntetések formái: => szaktanári figyelmeztetés; => napközis nevelői figyelmeztetés; => osztályfőnöki figyelmeztetés; => osztályfőnöki elmarasztalás; => osztályfőnöki intés; => igazgatói figyelmeztetés;

8 7. oldal => igazgatói elmarasztalás; => igazgatói intés; => tantestületi figyelmeztetés; => tantestületi elmarasztalás; => tantestületi intés; => kártérítési kötelezettség. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben - a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni. A fegyelmi intézkedéseket az osztálynaplóba be kell írni, és azt a szülő tudomására kell hozni a tanuló tájékoztató füzetébe történő bejegyzéssel. A fegyelmi büntetést és kártérítési kötelezettséget együttesen is lehet alkalmazni. II. A tanulói hiányzások igazolása 1. A szaktanár az órájáról hiányzó tanulókat a naplóba jegyzi be. 2. Ha hiányoztál tanítási óráról, az iskola által szervezett rendezvényről, a hiányzás okát szülői vagy orvosi igazolással kell bizonyítani. Szüleid tanévenként 3 napot igazolhatnak. Az előzetes távolmaradási engedélyt szüleid írásban kérhetik a tájékoztató füzetbe történő bejegyzéssel. (Az SzMSz pont tartalmazza az igazolás lehetséges módjait és a mulasztások következményeit.) 3. Hivatalos elfoglaltságod miatt a hatóság által kiállított igazolást is elfogad az iskola. 4. Az igazolást legkésőbb a hiányzást követő 8. napon be kell mutatnod osztályfőnöködnek. Ha az igazolást nem mutatod be a határidőn belül, a mulasztott órák igazolatlannak minősülnek, függetlenül attól, hogy később bemutattad az igazolást vagy sem. 5. Az igazgató 3, s az osztályfőnök l napot igazolhat. 6. A második igazolatlanul mulasztott napot követően osztályfőnököd a gyermek- / családvédelmi felelőssel meglátogatja családotokat, s írásban felszólítást fog küldeni. o A hatodik igazolatlan nap után az iskola igazgatója feljelentést küld a területileg illetékes jegyzőnek, aki a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást indítja el. 7. Amennyiben igazolt és igazolatlan hiányzásaid elérik a 150. órát, az iskola írásban értesíti a szüléidet, s felhívja a figyelmüket a hiányzás következményeire. Mindezt a 200. óra elérésekor is megismétlik. 8. Ha igazolt és igazolatlan hiányzásod eléri a 250. órát, tanulmányaidat csak az évfolyam megismétlésével folytathatod, kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárni, hogy osztályozó vizsgát tehess. 9. Vigyázz arra is, hogy egy tantárgyból 30%-nál többet ne hiányozz! Aki az éves óraszám 30%-át meghaladva akár igazoltan, akár igazolatlanul hiányzik, az adott tárgyból osztályozó vizsgát kell tennie a tanév végén! 10. A késő tanulót a szaktanár bejegyzi a naplóba, valamint a magatartási-módszertani füzetbe, hány percet késett az óráról. A késés miatt feljegyzett perceket az osztályfőnök összeadja, aki a 45 perc igazolatlan késést igazolatlan óraként, 45 perc igazolt késést pedig igazolt óraként fog számon tartani.

9 8. oldal III. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezések A tanulók általános jogai a közoktatási törvény 10. és 11. -a tartalmazza. E jog gyakorlásának bizonyos kérdéseit a Házirend tartalmazza. 1. Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az osztályfőnöködhöz, másodsorban a diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, harmad sorban az iskola igazgatójához fordulhatsz. 2. Szüleid kérésére korlátozás nélkül igénybe veheted a napközit és a tanulószobát. A kérelemmel és annak elbírálási elveivel az SzMSz pontja tájékoztat részletesen. Fontos, hogy szülői nyilatkozatot kell hoznod már előző tanév végén, ha napközis vagy tanulószobás szeretnél lenni. A következő tanévre a napközi otthonba való felvételt a szorgalmi időszak utolsó napjáig kérheti a szülő írásban. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a szülő a felvételt tanév elején, illetőleg tanév közben igényelje. Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók: akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért felügyeletre szorulnak, akinek mindkét szülője dolgozik, akik állami gondozottak, akik rosszabb szociális körülmények között élnek. Működésük rendjét, a napközis csoportot és tanulószobát vezető nevelő és az illetékes igazgatóhelyettes dolgozza ki, hozza a tanulók és a szülők tudomására. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 3. Azokban az esetekben, amikor valamely tantárgyat csoportbontásban tanítunk, megválaszthatod, hogy melyik, képességeidnek, szándékaidnak legjobban megfelelő csoportban szeretnéd az adott tantárgyat tanulni. Ha szaktanárod, osztályfőnököd nem ért egyet választásoddal, a kérdést a szüleid és a te meghallgatásod után az osztályodban tanító tanárok és az iskola vezetősége együtt döntik el. A változtatáshoz szüleid nyújthatnak be írásbeli kérelmet az iskola igazgatójához, aki 15 munkanapon belül értesít a döntésről. 4. A csoportbontásokról, a fakultációs lehetőségekről a tanév végén, legkésőbb az első tanítási héten az osztályfőnököd tájékoztat. 5. Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, amelyeken legalább 15 tanuló részt vesz, és amelyek megtartásához szükséges feltételeket az iskola biztosítani tudja. 6. Diákkör létrehozását kezdeményezheted, diákkörhöz csatlakozhatsz, ha annak céljai, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai szabályzatok előírásait megtartja. A diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatnotok kell. Az iskola a diákkör munkáját helyiség biztosításával segíti, a teremigényt legalább két nappal a diákkör ülése előtt a terembeosztásért felelős igazgatóhelyettessel kell egyeztetnetek. 7. Részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban. A különböző felekezetek által tartott hittanórák időpontjáról és helyszínéről tanév elején lelkészektől, hitoktatóktól tájékozódhatsz. 8. Családotok anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhetsz. Ennek feltételeiről, szabályairól, rendjéről az iskola gyermekvédelmi felelősétől és a tankönyvet árusító pedagógustól kaphatsz te, vagy kaphatnak szüleid részletes felvilágosítást. A szociális támogatások fajtái: Az "ALAPÍTVÁNY A SZAKOLYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁÉRT ÉS TANULÓIÉRT " nevet viselő alapítvány október 4-én került bejegyzésre közhasznú szervezetként, az intézmény kezdemén yezésére, melyhez csatlakozott SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és az intézmény szülői munkaközössége. a./ Az alapítvány célja és közhasznú tevékenysége:

10 9. oldal Az iskolával tanulói jogviszonyban álló szociálisan rászoruló gyermekek támogatása. A támogatások fajtái: tankönyvtámogatás, * - versenyeztetési költségek támogatása, - üdültetési költségek támogatása. Támogatásban részesülhetnek továbbá a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, kulturális valamint sportteljesítményt nyújtó gyermekek szociális helyzetüktől függetlenül. Az alapítvány legfőbb szerve: a természetes személyekből létrehozott kuratórium, melynek tagjai: - az iskola mindenkori Szülői Munkaközösségének Elnöke, a kuratórium elnöke; - az önkormányzat mindenkori gyámügyi előadója, a kuratórium titkára; - az iskola mindenkori diákönkormányzatának vezetője, a kuratórium tagja. A támogatásokat az osztályfőnök, szaktanár, szülő írásban kérheti. b./ A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről évente a fenntartó dönt. 9. A jogaid gyakorlásához szükséges információkat az osztályfőnöködtől (többek között az osztályfőnöki órákon), a szüléidtől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően), iskolagyűlésen, a diákönkormányzaton keresztül, a diákönkormányzat faliújságján keresztül kaphatod meg. 10. Jogod, hogy ellened kollektív büntetést ne alkalmazzanak, azaz más(ok) viselkedése miatt hátrány nem érhet. 11. Részt vehetsz az iskola kulturális életében, iskolai tanulmányi versenyeken. Ezekről osztályfőnöködtől és szaktanárodtól érdeklődhetsz. 12. Ha postai küldemény érkezik a nevedre, a titkárságon veheted át. A küldemény érkezéséről osztályfőnöködtől értesülhetsz. 13. Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben --a z emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilváníthatsz pl. bármely osztályfőnöki órán, diák elégedettségi kérdőív kitöltése során, az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban, a diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzata szerint. A fenti esetekben nyilvánított véleményed miatt retorzió nem érhet. 14. Véleményedet a diákönkormányzati képviselőn keresztül is elmondhatod. 15. Kérdést intézhetsz az iskola igazgatójához, az SzMK-hoz vagy az SzMK vezetőségéhez bármikor, amikor az ülésezik. Az ülések időpontjáról a diákönkormányzat hirdetőtáblájáról tájékozódhatsz. A tanulmányaidat érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kapsz osztályfőnöködtől, szaktanárodtól. Az osztálynaplóba és magatartás-módszertani füzetbe elsősorban osztályfőnöki órán tekinthetsz be. Adataid az osztályközösség előtt nyilvánosak. 16. A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled tanáraid. Egy nap csak kettő témazáró dolgozatot írattathatnak veled. Hatodik órában csak akkor kell témazáró dolgozatot írnod, ha az adott tárgyból az órarendben nincs1-5. órád. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva egy héten belül megkapod szaktanáraidtól.

11 10. oldal 17. A tanuló által előállított dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai: A tanuló által előállított dolog, alkotás tulajdonjogát az iskola általában nem ruházza át másra. Szaktanárod döntése szerint az általad előállított dolgot, dolgokat tanév végén térítésmentesen kaphatod meg. IV. A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések 1. A diákönkormányzat tanulói képviseletébe tanulmányi eredménytől és magatartástól függetlenül az iskola tanulói közül bárki választató, s bárki lehet választó is. Az osztályokat általában 2-2 fő képviseli a gyűléseken. Munkájukat az igazgató által megbízott pedagógus segíti. 2. A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt (lásd melléklet). 3. Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: anyagi támogatás iskolai szintű programokhoz, helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez, kellékek az iskolaújság előállításához, sokszorosításához,önkormányzati faliújság. 4. A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet. Ezekről a kéthavonta megjelenő iskolaújság és az iskolarádió folyamatosan tájékoztat. 5. A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. Ezért célszerű, ha a diákönkormányzat az előző tanév utolsó tanítási napjáig dönt erről. 6. A 11/1994. (IV.) MKM-rendelet 31. (1) bekezdésében szabályozott kérdésekben (lásd a mellékletet) a nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a diákönkormányzat véleményét. A véleménykérés szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának számítanak a tagozatok: alsó tagozat, felső tagozat, szakképző iskolai tagozat, gimnáziumi tagozat. A szülői szervezet jogai szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának számít: alsó tagozat, felső tagozat, szakképző iskolai tagozat. V. Általános szabályok 1. Tanítási időn kívül igénybe veheted az iskola számítógépeit, a gépeket csak tanári felügyelet mellett használhatod. A gépigénylés feltételeiről, időpontjáról informatika szaktanárodtól érdeklődhetsz. Ha minden gép foglalt, az élvez elsőbbséget, aki tanulmányi célra veszi igénybe a gépet aki jobb tanulmányi eredménnyel rendelkezik, aki korábban jelezte géphasználati szándékát. 2. Az iskola könyvtárát a faliújságokon kifüggesztett időpontban veheted igénybe. A könyvkölcsönzés szabályait a könyvtáros pedagógus ismerteti veled a beiratkozáskor, s az SzMSz 5. pontjában is tájékozódhatsz róla. 3. Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: lányok: fiúk: sötétszínű szoknya, fehér blúz, sötétszínű nadrág, fehér ing, Az ünnepi öltözék fontos kiegészítője a nyakkendő viselete. Az iskola hagyományos sportfelszerelése: lányok: fiúk: piros tornamez - tornaruha fehér atléta, kék nadrág 4. A tanáriba csak a nevelők engedélyével léphetsz be! 5. Az iskolarádióban az adások során csak a tanári mellett kifüggesztett - az igazgató által jóváhagyott - táblázaton felsorolt tanulók tartózkodhatnak. A diákok személyéről előzetes jelentkezést követően a szeptemberi DÖK- gyűlésen döntünk. 6. A tanítási órán étkezni, innivalót fogyasztanod és rágógumizni tilos.

12 11. oldal 7. A tanítási órán a mobiltelefon használata pedagógusoknak és diákoknak egyaránt tilos. 8. Az iskolába és a tanórán kívüli foglalkozásra, az iskola által szervezett más programokra testi épséget veszélyeztető tárgyakat, petárdát, csúzlit, pornó és horror sajtóterméket, tiltott jelképet, kábítószert, szeszesitalt hozni tilos! 9. A tanulói jogviszony gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges tárgy a mobiltelefon, sétálómagnó, discman, ékszer, ezért ezeket ne hozd magaddal! 10. Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett vagy engedélyhez kötött szerencse - és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása. 11. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola tanárijában kell leadni, ahol azt 30 napig őrzik. A 30. napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célokra használja fel. 12. Az iskola udvarán, aulájában kerékpárral játszani tilos. VI. l. l. Záró, hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések A Házirend mellékletei: 1. A évi LXXIX. törvény a a tanulók jogairól és kötelességeiről 2. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának hivatkozott részei: 3.5. A tanulói jutalmazás formái Fegyelmezési intézkedések A tanulói hiányzás igazolása 4.1. Hagyományőrző tevékenységek/ A hagyományápolás külsőségei Napköziotthon, tanulószoba Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 5. Az iskolai könyvtár működési rendje 6. Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése 7. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje - 9. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A házirend a kihirdetést követően, szeptember l-jén lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 2. Jelen házirend hatályba lépésével a korábban érvényes házirend hatályát veszti. 3. Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. A házirend elfogadását, módosítását követően egy-egy példányát a mellékleteivel együtt a diákönkormányzatnak és a szülői munkaközösségnek át kell adni, az iskola könyvtárában és az aulában ki kell függeszteni, hogy bárki szabadon megtekinthesse. E feladatokért az iskola igazgatója a felelős. 4. A házirend egy példányát beiratkozáskor a tanulónak és szülőjének át kell adni. A házirendnek tartalmaznia kell a mellékleteket is, egységes szerkezetűnek kell lennie. E feladat megszervezése az intézményvezető feladata. 5. A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot a diákönkormányzatnál vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról a nevelőtestület dönt. 6. A házirendet az iskola vezetősége és a diákönkormányzat kétévente felülvizsgálja. 7. A házirend tartalmával kapcsolatban bárki fordulhat kérdéssel az intézmény igazgatójához, helyetteséhez, valamint a diákönkormányzat vezetőjéhez. 8. Jelen házirend elfogadását az intézményvezető kezdeményezi a fenntartó szervnél. 9. Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola HÁZIREND

Hunyadi János Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND A. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége. B. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út 3. 59/503-085 59/503-085 +3630/901-4655 szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Iktatószám:../2010. Tárgy: HÁZIREND 1.

Részletesebben

A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény

A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény Készült: 2009. augusztus 15. Hatályba lépett: 2009. szeptember 1. Következő felülvizsgálat

Részletesebben

Házirend Kivonat. Bevezető

Házirend Kivonat. Bevezető Házirend Kivonat Bevezető A közoktatásról szóló törvény 40. (7.) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. A házirend előírásai az

Részletesebben

Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND

Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND 1 I. Bevezető 1. A közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket

Részletesebben

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 2013. Házirend Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 1. Bevezető 1.1. A köznevelésről szóló törvény 25. előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607 2013 HÁZIREND EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607 Házirend I. Bevezető 1. A Köznevelési törvény 25. -nak előírása értelmében az iskola belső életével kapcsolatos

Részletesebben

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Neve: Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Székhelye: 8878 Lovászi; Lakótelep 96. Telefonszáma: 06-92-576-010 OM azonosító: 037 547 2013. I. Bevezető

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa.

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros Házirend Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Esztergom-Kertváros, 2010. Tartalom I. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

HÁZIREND (A módosításokkal egységes szerkezetben)

HÁZIREND (A módosításokkal egységes szerkezetben) HÁZIREND (A módosításokkal egységes szerkezetben) LESENCE VÖLGYE ÁLTALÁNOS ISKOLA LESENCETOMAJ Módosítva:2014. szeptemberben 2014. AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ ISKOLA NEVE: LESENCE VÖLGYE ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa.

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros Házirend Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Esztergom-Kertváros, 2013. 1 Tartalom I. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Érvényes: 2013. szeptember 1-től Elfogadó határozat A házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat és a szülői

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

KISKUN. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje

KISKUN. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje A KISKUN Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. A házirend célja Intézményünk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása,

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866,

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866, Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. /fax: 207-5866, :207-5892 e-mail: bartokisk@hawk.hu www.bartokiskola.hu Intézmény neve: Bartók Béla Magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Bevezető A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

A Csornai Általános és Művészeti Iskola

A Csornai Általános és Művészeti Iskola A Csornai Általános és Művészeti Iskola H Á Z I R E N D J E Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A házirend... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend elfogadásának szabályai... 4 A házirend nyilvánosságra hozatala...

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium H Á Z I R E N D Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Jogi háttér... 3 1.2.Alapelvek... 3 1.3. A nyilvánossága... 3

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1.

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény OM-azonosítója: 035165 Intézmény fenntartója: Klebelsberg

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

A Diósgyőri Gimnázium házirendje

A Diósgyőri Gimnázium házirendje A Diósgyőri Gimnázium házirendje I. Bevezető rész 1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola je A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola jének elfogadása és jóváhagyása Az iskolai et az iskolai diákközösség 2013. március 29-i ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben