HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284"

Átírás

1 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása. Alapelvünk, hogy mindenkinek kötelessége hozzájárulni a tanulást serkentő, a személyiség fejlődését segítő, a közösséget építő iskolai környezet megteremtéséhez, és mindenkinek joga van az emberi méltósághoz és az egyenlő bánásmódhoz. Ezért szükséges, hogy a gimnázium tanulói ismerjék jogaikat és kötelességeiket, azok betartásának módját, az iskola által elvárt viselkedési szabályokat, hogy normakövető és együttműködő magatartásukkal segítsék a fenti alapelv megvalósítását. 3. A házirend tartalmát meghatározó jogszabályi háttér A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) Nkt. 25. (2) bekezdés; (3) bek.; (4) bek.; 45. ; 46. ; 48. ; 58. ; 59. ; 70. (2) bek. g) pont Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) rendelete (továbbiakban: EMMI) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5. ; 16. ; 51. ; ; 82. (3)-(4) bek.; 100. (1) (3) e) pont; 120. ; /2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A házirend szabályozási köre A házirend az iskolai életre és az iskola területén kívüli iskolai rendezvényekre (például: tanulmányi kirándulás, színházi látogatás, versenyek stb.) állapít meg szabályokat. Az intézmény házirendjének betartása a Balassi Bálint Gimnázium minden diákjának, pedagógusának, alkalmazottjának, valamint az itt tanuló gyermekek szüleinek kötelessége. 5. A házirend elfogadásának módja A Nkt. 25. (4) bekezdésének megfelelően a gimnázium házirendjét a nevelőtestület fogadta el az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével. A házirend szeptember 1. napjával lép hatályba, egyúttal a december 3-án elfogadott házirend hatályát veszti.

2 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások (Jogszabályi háttér: Nkt. 46. (1) bek. a); 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. ; 100. (1) (3) bek.e)) 1.1. A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskolai rendezvényekről (ünnepségek, megemlékezések) való távolmaradását igazolni A szülő az első napon köteles tájékoztatni az osztályfőnököt gyermeke hiányzásáról. A mulasztás igazolásának módja: az ellenőrző könyvben vezetett igazolás, vagy hivatalos kikérő levél/igazolás bemutatása az osztályfőnöknek legkésőbb a hiányzás utolsó napját követő osztályfőnöki órán. Amennyiben a tanuló elmulasztja a fenti igazolási módot, mulasztása igazolatlannak minősül Az igazolás lehet: orvosi, szülői, hatósági/hivatalos A szülő előzetes írásbeli kérése alapján a szülő tanévenként három nap mulasztást igazolhat. Az ezt meghaladó, de legfeljebb tíz tanítási napig terjedő időtartamra a szülő előzetes írásbeli kérése alapján az igazgató adhat engedélyt a távolmaradásra. A szülői kérést minden esetben indokolni kell Hivatalos igazolásnak minősül a tanulmányi, művészeti, sportversenyen való részvétel, valamint az előrehozott érettségi vizsgán, nyelvvizsgán és gépjárművezetési vizsgán történő részvétel. Hatósági igazolást államigazgatási és önkormányzati szerv, rendőrség, ügyészség, közjegyző és bíróság adhat ki. 2

3 1.6. Amennyiben a tanuló megyei versenyen vesz részt, a verseny napját megelőző napon; ha országos verseny második fordulójában vesz részt, a verseny napját megelőző két napon; amennyiben országos verseny döntőjében vesz részt, úgy a verseny napját megelőző három napon hiányozhat. Tanévenként egy alkalommal, nyelvvizsga és előrehozott érettségi vizsga előtti napon a tanuló igazoltan hiányozhat. A hiányzását az osztályfőnök a szaktanár kérése alapján hivatalos hiányzásként igazolja Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést az ellenőrző könyvbe beírt szülői, hatósági, illetve hivatalos igazolással, vagy a VOLÁN, MÁV késést tanúsító okiratával a késés alkalmával igazolni kell. Az osztálynaplóban vezetett késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül Igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök már az első alkalommal hivatalos levélben értesíti a szülőt. A tanuló ismételt igazolatlan mulasztásakor az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanuló szülőjét Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a kétszázötven tanítási órát, illetve egy adott tantárgyból meghaladja a tanítási órák harminc százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen (20/2012. (VIII. 31.) 51. (8) bek.) Ha a tanuló mulasztása már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 3

4 1.11. Az iskola igazgatója írásban értesíti a szülőt, ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása eléri a százötven órát. Ezt az értesítést a kétszáz óra elérése esetén megismétli Az igazolatlan mulasztás következményeit a tanuló magatartásának minősítésében érvényesítjük: Egy óra esetén szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló, magatartása abban a félévben legfeljebb jó lehet. Két igazolatlan óra esetén írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló, magatartása abban a félévben legfeljebb jó lehet. Három igazolatlan óra esetén igazgatói figyelmeztetésben részesül a tanuló, magatartása legfeljebb változó lehet. Négy és annál több igazolatlan óra estén a tanuló magatarása: rossz. Amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztása eléri a hét órát, ellene fegyelmi eljárás indul. 2. Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések (Jogszabályi háttér: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet ) 2.1. Balassagyarmat Város Önkormányzata képviselő-testülete a 43/2012. (X.10.) önkormányzati rendeletében határozta meg az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának és fizetésének szabályait. A rendelet szövege a Házirend függelékében található A tanuló az igénybe vett étkezésért (menza) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A térítési díj befizetésének időpontjáról az iskolai hirdetőn tájékoztatást adunk Az iskola által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok például: ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsga színházi előadás 4

5 ifjúsági hangverseny osztálykirándulás úszás iskolai bál szalagavató ballagás stb Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány megszerzéséhez szükséges regisztrációs díjat és vizsgadíjat a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság határozza meg A további programok tekintetében az iskolaszék az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével határozhatja meg azt a legmagasabb összeget, amelyet a fenti programok megvalósításánál nem lehet túllépni. Az iskolaszék ezt a döntését a tanév első megbeszélésén (szeptember hónapban) írásba foglalja. Az osztályközösségek a programok szervezésénél a fenti döntést figyelembe veszik A nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programokra kizárólag a szülők írásbeli hozzájárulásával szedhető térítési díj havi rendszerességgel vagy alkalmanként A térítési díj beszedésével és kezelésével kapcsolatos feladatokra a szülők írásbeli meghatalmazást adnak az általuk megbízott személyeknek. A meghatalmazás tartalmazza a pénzbeszedés módját, idejét, kezelését és az esetleges visszafizetési kötelezettséget (program elmaradása, tanulói jogviszony megszűnése) Az iskolában 1991 óta működő Pro Studio BBG Közhasznú Alapítvány az Alapító Okiratban foglalt célok megvalósítására éves tanulói hozzájárulást szed, amelynek az összegét az alapítvány kuratóriuma az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményének a kikérésével évente (október hónapban) állapítja meg. Az alapítvány kuratóriuma írásban kéri a szülőket a tanulónkénti önkéntes hozzájárulás befizetésére (november hónap). 5

6 3. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és elosztásának rendje 3.1. Szociális támogatás megállapítására a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában és az esélyegyenlőséget támogató képességkibontakoztató, integrációs felkészítés (IPR) keretében van lehetőség A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei az AJTP-ben: Az osztályfőnökök javaslata alapján a rászorult diákok szociális támogatásban részesülhetnek. Rászorult diák: akinek családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének a 150%-át. A támogatás időpontja: tanév elején, decemberben illetve szükség esetén A szociális és tanulmányi ösztöndíj megállapításának és felosztásának elvei az AJTP-ben: Évente két alkalommal pályázhatnak a diákok: az első félévben a évfolyamon tanulók; pályázati kiírás: október, elbírálás: november; a második félévben a évfolyamon tanulók; pályázati kiírás: március, elbírálás: április. A pályázatokat az AJTP osztályfőnökeiből és a programfelelősből álló bizottság bírálja el. Az elbírálás szempontjai: előző félévi tanulmányi eredmény, ECDL vizsga, nyelvvizsga, gépjárművezetői jogosítvány, versenyeken, pályázatokon való részvétel és eredmény, fegyelmező fokozatok, igazolatlan mulasztás figyelembevétele. A megítélt összegnél a családban az egy főre jutó jövedelmet is figyelembe vesszük. A tanulmányi ösztöndíj kifizetésére egy összegben kerül sor. 6

7 3.4. Az integrációs felkészítés program keretében a szociális hátrányok enyhítésére a programban részt vevő tanulók részére tanszer, ruházat vásárlása céljára és kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítására (belépők, utazás költsége) szociális támogatást biztosít az iskola. A támogatás felosztásánál az IPR-felelős minden esetben kikéri az osztályfőnökök véleményét. 4. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái (Jogszabályi háttér: Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 46. (6) bekezdés e) g) pontja, 48. ; a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120. ) 4.1. A tanulói jogokat és a diákönkormányzat jogait tartalmazó fenti jogszabályi helyeket a Házirend melléklete tartalmazza A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógusok munkájáról 4.3. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: a) az iskolai szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, d) a házirend elfogadása előtt, e) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, f) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, g) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, h) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, i) az egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához, j) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 7

8 4.5. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére A diákönkormányzat véleményét a megkereséstől számított harminc, a tárgyalást követő tizenöt napon belül írásba foglalja és eljuttatja az iskolavezetés képviselőjének, a nevelési igazgatóhelyettesnek A tanulónak joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Ebben elsősorban az osztályfőnöke, valamint a diákönkormányzatot vezető tanár segítségét kérheti A tanuló és a szülő rendszeres tájékoztatást kap az e-naplón keresztül a diák tanulmányi előmeneteléről, magatartásának és szorgalmának minősítéséről az alábbiak szerint: a) szóbeli felelet esetén azonnal, b) írásbeli dolgozat esetén tíz munkanapon belül, c) félévi és év végi osztályzatainak lezárása előtt legalább egy héttel, d) magatartás és szorgalom minősítéséről az 5-8. évfolyamon havonta, a évfolyamon legalább negyedévente tájékoztatást kapjon. Amennyiben a tanuló kijavított dolgozatát tíz tanítási napon túl kapja vissza, nem köteles elfogadni az érdemjegyet. Ebben az esetben a tanár nem szankcionálhatja ezt újabb dolgozatírással a dolgozatkiosztáskor. A tanulók joga, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról legalább egy héttel korábban tájékoztatást kapjanak. Témazáró dolgozatnak tekintjük a tananyag (tankönyv) egy-egy fejezetét átfogó dolgozatot. A témazáró dolgozatokat megelőző órán/órákon sor kell hogy kerüljön a tananyag összefoglalására. Az egy tanítási napon íratható témazáró dolgozatok száma: az évfolyamon egy, a évfolyamon kettő. 8

9 Az osztály tanulmányi felelősének feladata, az osztályfőnöknek felelőssége a dolgozatíratás koordinálása. Az érdemjegyeket és minősítéseket a tanuló az ellenőrző könyvében vezeti, a tájékoztatást a szülő aláírásával tudomásul veszi A tanév munkarendjéről, eseményeiről a tanulók a tanév első napján részletes tájékoztatást kapnak, amelyet az ellenőrző könyvbe feljegyeznek. A részletes munkaterv az iskola honlapján elérhető A tanulók tájékoztatásának további formái például: e-napló az osztályfőnöki órák az osztályokban elhelyezett hirdetőtáblák az aulában, az iskolai büfénél, a tanári szoba előtt elhelyezett hirdetőtáblák az iskolarádió a diákönkormányzat megbeszélései a diákközgyűlés a diákújság az iskolai honlap a tanévnyitó és tanévzáró ünnepség 5. A tanulók jutalmazásának elvei és formái (Jogszabályi háttér: Nkt. 58. (1)-(2) bekezdés) 5.1. Azt a tanulót, aki a) példamutató magatartást tanúsít, b) képességeihez mérten folyamatosan kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el, c) az osztály-, illetve az iskolaközösség érdekében példaértékű munkát végez, d) iskolai vagy iskolán kívüli versenyen eredményesen vesz részt, jutalomban részesítjük. 9

10 5.2. A jutalmazás fokozatai és formái a) nevelőtestületi dicséret: a tartósan példaértékű magatartást, közösségért végzett kiemelkedő munkát és kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó tanulóknak, és kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó tanulóknak, akik országos, illetve megyei versenyek döntőiben is bizonyították kiemelkedő tehetségüket. formája: nevelőtestületi szavazás az év végi osztályozó konferencián az osztályfőnök által írásban javasolt tanuló személyére. Többségi szavazati eredmény esetén a ballagáson vagy tanévzáró ünnepségen emléklap és könyvjutalom átadása. b) igazgatói dicséret: a tanév során elért kiemelkedő országos versenyeredményért formája: a tanévzáró ünnepségen emléklap és könyvjutalom átadása. c) igazgatói dicséret: kitűnő tanulmányi eredményért, a megyei versenyen elért 1-3. helyezésért. formája: a tanév végi bizonyítvány átadásnál az osztályteremben az osztályfőnök adja át az emléklapot és a könyvjutalmat. d) igazgatói dicséret: a tanév során végzett közösségi munkáért (iskolai ünnepség, városi ünnepség szervezésében való részvétel, karitatív munka ) formája: írásbeli dicséret az ellenőrző könyvben, köszönet és elismerés az iskolarádióban. Többségi szavazati eredmény esetén a tanévzáró ünnepségen emléklap és könyvjutalom átadása. e) osztályfőnöki dicséret: az osztályközösségben végzett munkáért. 10

11 formája: az ellenőrző könyvbe jegyezve. f) szaktanári dicséret: kiemelkedő tanulmányi munkáért. formája: a bizonyítványba bejegyezve záradék formájában. g) javaslat országos, megyei, városi díjra, kitüntetésre Országos vagy nemzetközi jelentőségű eseményen kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalmazására, elismerésére az intézmény igazgatója tesz javaslatot. 6. A fegyelmi intézkedések formái és alkalmazásának elvei (Jogszabályi háttér: Nkt. 58. (3)-(5); (8)-(11); (13)-(14) bekezdés; a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ) 6.1. A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása érdekében nevelési célunk, hogy a szankciók, büntetések helyett a konfliktusokat erőszakmentes, konstruktív (előrevivő, építő) és kooperatív (együttműködésre építő) módon oldjuk meg. Ennek érdekében a megelőzésre és a resztoratív (helyreállító) módszerek alkalmazására helyezzük a hangsúlyt Az a tanuló, aki a Nkt ában, a házirendben és szervezeti és működési szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmi intézkedésben részesül A fegyelmi intézkedések alkalmazásánál mérlegelni kell a kötelezettségszegés körülményeit, súlyosságát, szándékosságát, ismételt előfordulását és a tanuló életkorát. A fegyelmi intézkedés kizárólag pedagógiai célokat szolgálhat, lehetőséget adva a problémamegoldásra, az erkölcsi felelősségérzet fejlesztésére, a békéltetési és jóvátételi modellek alkalmazására A fegyelmi intézkedések formái és fokozatai: a) szaktanári figyelmeztetés, b) szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés, c) írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés, d) igazgatói figyelmeztetés, e) fegyelmi büntetés. 11

12 6.5. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelezettségszegéshez elvezető események megismerése, értékelése, és ennek alapján a két fél közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatban határozzuk meg (Nkt ) Fegyelmi eljárást kell indítani a tanuló ellen az alábbi esetekben: a) amennyiben tanulótársának vagy az iskola bármely dolgozójának a testi épségét veszélyezteti, b) amennyiben tanulótársát vagy az iskola bármely dolgozóját emberi méltóságában, önbecsülésében megsérti (például: zaklatás, sértő, durva megjegyzések stb.), c) amennyiben mások tulajdonát rongálja vagy eltulajdonítja, d) amennyiben az iskola tulajdonában (például: épület, bútorzat, eszközök stb.) kárt tesz, e) amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a hét órát A fegyelmi eljárás lefolytatásának elvei: csak a nevelőtestület szabhat ki fegyelmi büntetést, csak a köznevelésről szóló törvényben meghatározott fegyelmi büntetés szabható ki (Nkt. 58. (4) bek.) a törvényben meghatározottak szerint (Nkt. 58. (5) bek., (8)-(11) bek.), elévülési idő után (3 hónap) fegyelmi eljárás nem indítható (Nkt. 58. (8) bek.), az eljárás során a tényeket fel kell tárni, a fegyelmi eljárás során az enyhítő és súlyosbító körülményeket (például: életkor, értelmi fejlettség, elkövetett cselekmény súlya stb.) mérlegelni kell, az iskolai diákönkormányzat véleményének beszerzése kötelező, kiskorú tanuló esetén a szülő részvételét is biztosítani kell az eljárásban, a tanulót megilleti a védekezés és a fellebbezés joga, 12

13 az eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti, csak a jogerős fegyelmi határozat hajtható végre, kivéve, ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló vagy a tanár(ok) jogait súlyosan sértené, vagy más elháríthatatlan kárral járna. Ebben az esetben az elsőfokú határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható. egy vétkes magatartás miatt egy fegyelmi eljárás indítható, egy fegyelmi büntetés szabható ki A fegyelmi büntetés lehet: a) megrovás; b) szigorú megrovás; c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása (szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozhat; a fegyelmi büntetés hatálya legfeljebb hat hónap lehet); d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (intézményvezetők megállapodása alapján, a fegyelmi büntetés hatálya legfeljebb tizenkét hónap lehet); e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásából (csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén; nem szabható ki, ha a tanév végi osztályzatokat megállapították, a fegyelmi büntetés hatálya legfeljebb tizenkét hónap lehet); f) kizárás az iskolából (csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén). 7. Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje (Jogszabályi háttér: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ) Osztályozóvizsgát kell tenni a tanulónak, amennyiben: az igazgató felmentette a tanórai foglalkozások látogatása alól; 250 óránál többet mulasztott, és a tantestület hozzájárul a vizsga letételéhez; hiányzásai miatt egy tantárgyból 30%-nál többet mulasztott, és a tantestület engedélyezi az osztályozóvizsga letételét; előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni; átvételnél az igazgató előírta; 13

14 független vizsgabizottság előtti vizsga esetén Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola pedagógiai programjában határoztuk meg. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 65. (5) bekezdés) 7.2. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64. (1) bekezdése értelmében tanulmányok alatti vizsgák a következők: a) az osztályozóvizsga b) a különbözeti vizsga c) a pótló vizsga d) a javítóvizsga 7.3. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: a) osztályozóvizsga: első félévi: január között év végi: június között előrehozott érettségi vizsgára jelentkezőknek: április között augusztus között b) különbözeti vizsga: évente két időszakban augusztus 22-től augusztus 31-ig január 5-től január 15-ig; c) pótló vizsga: az adott vizsganapon vagy az ahhoz legközelebbi időpontban; d) javítóvizsga: az augusztus 22-től augusztus 31-ig terjedő időszakban Az osztályozóvizsgára való jelentkezés módja és határideje Az osztályozóvizsga letételének engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett kérvényben kérheti, amelyet a szülőnek is alá kell írnia. A kérvénynek tartalmaznia kell az osztályozóvizsga letételének indoklását (magántanulói jogviszony, tartós távollét, előrehozott érettségi vizsga letétele). Az osztályozóvizsgára jelentkezés határideje - első félévi osztályozóvizsga esetén: december 5-ig - év végi osztályozóvizsga esetén: április 30-ig - előrehozott érettségi vizsga esetén: január 5-ig (május-június vizsgaidőszak) június 5-ig (őszi vizsgaidőszak) 14

15 8. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, csengetési rend (Jogszabályi háttér: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 16. ) 8.1. A gimnáziumban az első tanítási óra kor kezdődik A délelőtt szervezett tanítási órák ideje negyvenöt perc, a délután szervezett, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások kilencven perces időtartamúak is lehetnek A tanítási órák és szünetek rendje a következő: 1. óra perces szünet 2. óra perces szünet 3. óra perces, ún. nagyszünet 4. óra perces szünet 5. óra perces szünet 6. óra perces szünet 7. óra főétkezésre biztosított 25 perces szünet 8. óra Iskolai munkarend (Jogszabályi háttér: Nkt. 46. (1) bek.) 9.1. Tanulóink legkorábban kor érkezhetnek az iskolába A tanítási óra kezdete előtt tíz perccel a tanulóknak az iskolában kell lenniük Az óraközi szünetekhez a tanulóknak joguk van, az órát vezető tanárnak azt biztosítania kell Az óraközi szünetekben a tanulók testi épségére, az iskolai élet biztonságára pedagógiai felügyeletet biztosítunk. 15

16 9.5. Az iskola épületét a tanulók tanári felügyelettel a nagyszünetben elhagyhatják, és az iskola udvarán tartózkodhatnak Amennyiben a tanulónak az utolsó két évfolyamon ( évfolyam) összefüggően kettő vagy annál több ún. lyukasórája van, a szülő személyes, írásban dokumentált kérése alapján az osztályfőnök engedélyezheti az iskola épületének elhagyását. Az írásbeli engedélyt a tanuló ellenőrző könyvének leadásával igazolja a portán Tanítási órák idején tanulóink indokolt esetben (hivatalos ügy, szülői kérés) csak az osztályfőnök (távolléte esetén az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatják el az iskolát Tanítási órák után a tanulók csak szervezett foglakozások keretében tartózkodhatnak az osztálytermekben. Szervezett foglalkozásnak tekintünk minden olyan tanári irányítással folyó csoportos vagy egyéni tevékenységet, mely a nevelő-oktató munkát vagy a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja Az osztálytermeket zárni kell, ha a teremben csoport nem tartózkodik (tornaórák, énekórák, informatika- és idegen nyelvi órák). Az osztálytermek zárása és a kulcsok portán történő leadása a hetesek kötelessége. A nyitva hagyott tantermekből eltűnt tárgyakért, pénzért az iskola felelősséget nem vállalhat A tornatermi öltözők zárását az órát tartó szaktanárnak kell biztosítania. Testnevelésórák alatt a felmentett tanulók az öltözőben nem tartózkodhatnak, a pedagógiai felügyeletet számukra is az órát vezető szaktanár biztosítja Minden tanuló és dolgozó fegyelmi és anyagi felelőssége az iskola vagyontárgyainak, felszerelésének, mások személyi tulajdonának a védelme, a szándékos rongálás és a jogtalan eltulajdonítás megakadályozása. 16

17 9.12. Mások testi épségét és egészségét veszélyeztető tárgyakat, az emberi szervezetre káros élvezeti cikkeket az iskola területére, valamint az iskolán kívüli szervezett foglakozásokra behozni szigorúan tilos. Az iskola egész területén tilos a dohányzás és az elektromos cigaretta használata Nagyértékű vagyontárgyakat (például: óra, ékszer, mobiltelefon stb.) a tanulók csak saját felelősségükre hozhatnak magukkal. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányainak folytatásával összefüggésbe nem hozható káreseményekért. A tanuló az iskolába érkezésekor eldöntheti, hogy értéktárgyait megőrzésre leadja-e a portán Az iskola területén talált tárgyakat az iskola portáján kell leadni, ahol harminc napig őrizzük. A harmincadik napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célokra felajánlja A tanulók kötelesek a tankönyveiket, füzeteiket a tanítási órák után hazavinni, padjaikat rendben, tisztán tartani Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik között A menzai térítési díjak befizetése az előre feltüntetett napokon a kijelölt helyen történik A nyári szünidő idején a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szülők és a tanulók az ügyeleti rendről az iskola honlapján és a bejárati ajtóra kifüggesztett hirdetőtáblán tájékozódhatnak A tanulók kötelessége a közízlést nem sértő öltözködési normák betartása. Iskolai ünnepségeken és vizsgák alkalmával kötelező a gimnázium ünnepi öltözékének viselete: lányoknak matrózblúz, sötét színű szoknya, fiúknak: fehér ing, balassis nyakkendő, sötét színű nadrág vagy öltöny. 17

18 9.20. A tanulók kötelesek az ellenőrző könyvüket mindennap magukkal hozni, rendszeresen vezetni, és a tanév végéig megőrizni. Az osztályfőnökök legalább kéthavonta ellenőrzik ennek a hivatalos okmánynak a vezetését. 10. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje (Jogszabályi háttér: Nkt. 46. (1) bek. c) pont; Nkt. 54. (1) bek.) A tanórára történő becsengetéskor minden tanulónak az osztályteremben kell lennie, vagy a szaktanterem előtt fegyelmezetten várni a tanárt A tanítási órára becsengetés után érkező tanuló köteles a késés okát a szaktanárnak jelenteni, majd az osztályfőnöknél igazolni. Az órát vezető tanár a késve érkező tanuló neve mellé bejegyzi a késés idejét. A késések ideje összeadandó. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül Az osztályterembe belépő tanárt a tanulók felállással üdvözlik A hetesek feladatai: minden tanítási óra előtt letörlik a táblát, órakezdéskor jelentik a tanárnak a hiányzókat, amennyiben a becsengetést követő tíz percen túl a tanár nem érkezik meg, azt jelzik az iskolavezetésnek, óraközi szünetekben gondoskodnak a terem szellőztetéséről A tanítási órákon tilos étkezni, rágógumizni, innivalót fogyasztani. A mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban kell tartani A tanítási órákra kötelesek a tanulók felszerelésüket magukkal hozni, és a házi feladatukat elkészíteni. 18

19 11. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárások (Jogszabályi háttér: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 13. ; Nkt. 46. (6) bek. b) pont; 14. (1)-(2) bek.; (5)-(6) bekezdés; 15. ) Az iskola igazgatója minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékozatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat véleményét Az iskolának minden év május 20-ig írásban fel kell mérnie, hogy a tanuló a) milyen szabadon választható tanítási órán, továbbá b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni, továbbá c) a évfolyamos tanulók mely tantárgyakból és milyen felkészítési szinten kívánnak felkészülni az érettségi vizsgára A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá, ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára Ha a tanulót kérelmére felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. Erről a tényről a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt a tanulót és a tizennyolc év alatti tanuló szülőjét írásban tájékoztatni kell A szabadon választott tanórai foglakozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 19

20 12. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje (Jogszabályi háttér: Nkt. 46. (1) bek. d), e), f) pont; (6) bek. c) pontja; 59. (1)-(2) bek. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 61. ; A tanulók kötelessége, hogy rendeltetésszerűen használják és védjék az iskola létesítményeit, felszereléseit, illetve az előírásoknak megfelelően kezeljék a rájuk bízott vagy az oktatás során használt eszközöket Maradandó állapotot okozó rongálásért (például: falak, padok, székek, szekrények firkálása, összetörése stb.), a rábízott eszközök hanyag kezeléséért a tanulók a vonatkozó törvényben és rendeletben meghatározottak szerint kártérítési felelősséggel tartoznak A tanulók kötelessége, hogy közreműködjenek saját környezetük (például: pad, szekrény, tanterem, öltözők, sportpályák, udvar stb.) és az általuk használt eszközök rendben tartásában. A tanár kérésének megfelelően a tanulók kötelesek részt venni a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében (például: taneszközök, falitérképek, laptop stb.) A tanulók kötelessége, hogy betartsák az iskolai könyvtár használati rendjét, óvják a kölcsönzött dokumentumokat, tankönyveket, a határidő lejártakor épségben és hiánytalanul hozzák vissza azokat. A kölcsönzött, de határidőre vissza nem hozott könyvtári könyvekért a tanulók kártérítési felelősséggel tartoznak A tornateremben, az udvari sportpályákon kizárólag felnőtt (testnevelő tanár, edző) felügyeletével, míg a hozzájuk kapcsolódó öltözőkben felnőtt engedélyével tartózkodhatnak a tanulók. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer, óra viselése a testnevelésórákon, illetve olyan foglalkozásokon, rendezvényeken, ahol a munkavédelemmel megbízott személy vagy az intézményvezető azt írásban elrendeli. 20

21 12.6. A számítástechnika termekben a számítógépeket csak tanári felügyelet mellett lehet használni A számítástechnika termekbe, a tornaterembe és az öltözőkbe enni- és innivalót bevinni tilos Az idegen nyelvi szaktantermekben, a biológia-kémia-fizika előadóban és a kémia szertárban kizárólag tanár felügyelete alatt tartózkodhatnak a tanulók Az osztályok rendezvényeire, ünnepségekre szükséges technikai eszközöket az oktatástechnikustól lehet kölcsönözni írásbeli formanyomtatványon, amelyet kizárólag tanár írhat alá A tanári szobába tanulók nem mehetnek be A tanulók lyukasórákon a kijelölt tanulói várakozóteremben, a könyvtárban és a büfé előtti pihenőben tartózkodhatnak úgy, hogy ne zavarják az épületben folyó tanítást. 13. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt magatartás (Jogszabályi háttér: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. (2) bekezdés g) pontja) Az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken (ünnepségek, megemlékezések, versenyek, tanulmányi kirándulások, kulturális programok) tanulóinktól ugyanazon viselkedési normákat várjuk el, mint az iskolán belüli rendezvényeken, azaz tartsák tiszteletben az emberi méltóságot, mások testi épségét; az alkalomhoz megfelelő öltözetben jelenjenek meg; dohányozni, alkoholt és más élvezeti cikket fogyasztani szigorúan tilos; ügyeljenek környezetük tisztaságára és rendjére; anyagi károkozásért kártérítési felelősséggel tartoznak; kövessék a felügyeletükkel, vezetésükkel megbízott pedagógus kéréseit. 21

22 14. Az intézményi védő, óvó előírások Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatban Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint, ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezéseket. A pedagógusok a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a balesetmegelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. Az osztályfőnököknek a tanulókkal az iskolai tanítási év, valamint szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás előtt ismertetni kell az alábbi védő-óvó előírásokat. A pedagógusnak visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell az osztálynaplóban. Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. (Az ütemterv az éves munkaterv része.) Az intézmény vezetője írásban megbízást ad az alábbi feladatok ellátására: - munkavédelmi felelős, - elsősegélynyújtó, - tanulóbaleset nyilvántartó A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell a tanulókkal az alábbi védő-óvó előírásokat: az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, a balesetvédelmi előírásokat, 22

23 a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban, a tilos és az elvárható magatartásformákat. Továbbá ismertetni kell a védő-óvó előírásokat: tanulmányi kirándulások, túrák előtt, rendkívüli események után, közösségi szolgálat kezdete előtt, tanév végén fel kell hívni a tanulók figyelmét a nyári idénybalesetek veszélyeire. A pedagógusoknak külön ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 15. Magántanulói szabályzat 15.1 Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről hatályos előírásai az alábbiak: 91. (1) Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. (2) A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának. (3) A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel. 23

24 Ebben az esetben a külföldön tartózkodó tanuló rendszeresen jár az adott országban iskolába, azaz teljesíti a törvény által előírt tankötelezettségét. Ennek igazolására be kell mutatni, a külföldi iskola nyilatkozatát. A külföldi tanulmányok ideje alatt a tanuló jogviszonyát szüneteltetjük, a KIR-ből kijelentjük. Benyújtandó dokumentumok: Szülői kérelem (letölthető a honlapról) A fogadó iskola nyilatkozata 15.2 Magántanulói jogviszony Külföldön való tartózkodás tanulói jogviszony nélkül Ha a tartósan külföldön távol lévő tanuló nem teljesíti tankötelezettségét, azaz nem jár rendszeresen iskolába, akkor tanulói jogviszonya nem szüneteltethető. Ebben az esetben a szülőnek írásban kell bejelentenie, hogy gyermeke tanulmányi kötelezettségét magántanulóként iskolánkban fogja teljesíteni. Az iskola igazgatója határozatban tájékoztatja a tanulót és a szülőt a magántanuló jogairól és kötelességeiről, kiemelt figyelmet fordítva az év végi osztályozó vizsgák kötelezettségére Magántanulói jogviszony létesítése egyéb okok miatt A köznevelési törvény 45. (5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető (6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. 24

25 Amennyiben a magántanulói státusz nem okoz hátrányt a gyermek fejlődésében, az igazgató dönt a magántanulói státusz megadásáról. Amennyiben a magántanulói státusz a tanulónak hátrányos, az igazgató a törvényi előírásoknak megfelelő dokumentumok alapján hozza meg döntését. A szülői felügyeletet gyakorló bejelentése után, az igazgató 5 napon belül megkeresi az illetékes gyermekjóléti szolgálat szakvéleményét annak eldöntésére, hogy a jogviszony hátrányos-e a tanuló számára. A gyermekjóléti szolgálat 15 napon belül közli vizsgálatának eredményét. A magántanulói jogviszony létesítéséről az igazgató határozatban hoz döntést Benyújtandó dokumentumok: Szülői kérelem (letölthető a honlapról) 15.3 A magántanuló felkészítése és értékelése A magántanuló szülőjét, gondozóját az igazgató tájékoztatja jogairól és kötelességeiről. A magántanulói jogviszony keretében a tanuló felkészítéséről a szülői felügyeletet gyakorló köteles gondoskodni. A tanuló ebben az esetben a vizsgáira egyedül készül fel. A magántanuló igénybe veheti az iskola könyvtárának szolgáltatásait. Az iskola évente két alkalommal lehetőséget biztosít a tanuló számára konzultáció formájában annak felmérésére, hogy hol tart a felkészülésben. A tanuló osztályzatának megállapítására évente kerül sor. A tanévet lezáró értékelés júniusban vagy augusztusban megadott napon történik, ettől eltérni külföldi tartózkodás esetében írásos kérelemmel, a munkahely igazolásával lehet. A számonkérés írásbeli és szóbeli osztályozó vizsga, ütemezéséről és szervezéséről az osztályfőnök tájékoztatja a szülői felügyeletet ellátót. Az osztályozó vizsga mindig legalább háromfős vizsgabizottság előtt zajlik. Az osztályozó vizsga a készségtárgyak kivételével (testnevelés, ének, vizuális kultúra, technika-és életvitel) minden tantárgyra kiterjed. Magatartás és szorgalom értékelése nem történik. A tanuló érdemjegyeit és osztályzatait az iskola állapítja meg, illetve dönt a tanuló magasabb évfolyamra lépésével kapcsolatos kérdésekben. 16. Hatálybalépés 25

26 Hatálybalépés ideje: szeptember 1. Dr. Fényes-Bók Szilvia igazgató 26

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Házirend a Patakyban

Házirend a Patakyban - 1 - Házirend a Patakyban A házirend a tanulóifjúság életét, az iskola minden napi munkáját szabályozó dokumentum, melynek összeállítása az alábbi jogszabályokon alapul, közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend feladata, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyek közt az iskola tanulói tanulmányaikat folytathatják. Betartása az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár Katalin igazgató A Házirend

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Házirend 8100 Várpalota, Dankó u.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. kerületi. Arany János Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. kerületi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE Legutolsó módosítás 1 : 2013. augusztus 26. 1 A Magyar Országgyűlés által 2013. április 30-án elfogadott 2013.

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Lichnerova 71, 903 01 Senec Organizációs részei: Gymnázium Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Gimnázium s vyučovacím jazykom maďarským Stredná

Részletesebben

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015.

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. 1 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és gyermekük számára a Kópévár óvodát választották. Kérjük, hogy a sikeres és eredményes együttműködés érdekében,

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola

Német Nemzetiségi Általános Iskola Német Nemzetiségi Általános Iskola OM 030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- KIK076012 Készítette: Nevelıtestület HÁZIRENDJE Házirend I. Bevezetı rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános szabályai... 5 3.1. Mikor részesülhet és veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1 Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1. Preambulum 2. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok 3. A tanulók kötelességei 4. Az iskola munkarendje 5. Az iskola helyiségeinek

Részletesebben