TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014."

Átírás

1 TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND Hatályba lépés: Érvényes: visszavonásig

2 Tartalom 1. Bevezetı A tanuló kötelessége A tanuló jogai és gyakorlásuk módja Iskolai munkarend, Tanítási órák, óraközi szünetek A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formája A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések Az osztályozó vizsga és a tanulmányok alatti más vizsgák szervezési rendje Az osztályozó vizsgák iskolánkban Az osztályozó vizsgák idıpontjai A tanulmányok alatt szervezett egyéb vizsgák ideje: Alapvetı rendszabályok az iskolában való tartózkodás alatt és az iskolán kívüli rendezvényeken Az iskolában és iskolán kívül kötelezı viselkedési szabályok betartása: Iskolai ünnepélyeinken, vizsgákon való megjelenés Dohányzás tilalma az iskolában Tanulmányi munkához nem szükséges eszközök behozatalának tilalma Mobiltelefonok és közösségi portálok használatára vonatkozó szabályok A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó elıírások, fegyelmezı intézkedések Az iskola helyiségeinek és területének használata Elektronikus napló használatának rendje Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok köre Térítési díj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások Tandíj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások Térítési díj/ tandíj mértéke Visszafizetés

3 11.6. A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei: A tanuló által elıállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A tanulók jutalmazása Egyéb szabályok A tanulók kötelessége rendkívüli esemény, tőz- és bombariadó esetén Záró rendelkezések számú melléklet: A számítástechnikai termek használata számú melléklet: Az iskolai könyvtár mőködési rendje Legitimációs záradékok

4 1. Bevezetı A házirend az Terplán Zénó közösségének szabályrendszere. A Házirend létrehozásának jogszabályi alapjai: Magyarország alaptörvénye A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl és annak módosításai évi CLXXXVII. törvény a szakképzésrıl, és annak módosításai Az emberi erıforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelés intézmények névhasználatáról az évi XLII. törvény legújabb módosítása a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól A házirend betartása kötelezı az iskola tanulói, dolgozói valamint az intézményben tartózkodó vendégek számára. Hatálya kiterjed az iskola teljes területére, valamint minden olyan esetre, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll (kirándulások, iskolai vagy külsı rendezvények). Szülık a házirendet a szülıi értekezleten ismerhetik meg, valamint letölthetik az iskola honlapjáról. A 9. évfolyamok tanulói és szülei a beiratkozáskor a házirendbıl kivonatot kapnak. A házirend módosítását kezdeményezheti az iskola igazgatója, nevelıtestület, diákönkormányzat, valamint a szülıi szervezet. 2. A tanuló kötelessége Az újonnan beiratkozott tanuló tanulói jogviszonyon alapuló kötelességei az iskolában megkezdett tanév elsı napjától érvényesek. Minden tanuló kötelessége, hogy 1) Ismerje, és tartsa magára nézve kötelezınek az iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzat ill. a Házirend elıírásait, 2) Kötelessége, hogy az iskola vezetıi, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, 3) Pontosan érkezzen, és részt vegyen a kötelezı és választott tanítási órákon, a szakmai gyakorlatokon, és oda az órarendnek megfelelı felszereléssel, felkészülten, házi feladatával együtt jöjjön. Ha felszerelését nem hozza magával, a szaktanár teljesítményét elégtelenre értékeli. 4) Kötelessége, hogy jelen legyen az írásbeli számonkéréseken, a dolgozatokat megírja (hiányzás esetén a pótló dolgozatot megírja), a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak, aki a számonkéréskor nem megengedett segédeszközt használ (jegyzet, 4

5 puska, mobil, stb.) dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli. Ha a témazáró dolgozatot nem írta meg az elıre meghirdetett idıpontban, akkor köteles a szaktanárt keresni az iskolai megjelenésétıl számított 1 héten belül. Ha nem jelenik meg az egyeztetett idıpontban, akkor teljesítménye elégtelenre értékelhetı. 5) Rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, legjobb tudása és képessége szerint tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek. 6) Ellenırzı könyvét a tanuló köteles mindennap magával hozni, és abba érdemjegyeit a tanár felszólítása nélkül beírni. A gyakorlati oktatásban részesülık havonta kötelesek munkanaplójukat az osztályfınöknek megmutatni, aki azt aláírja. A tanuló az érdemjegyeket havonta köteles aláíratni szüleivel, a bejegyzéseket pedig a bejegyzést követı elsı osztályfınöki óráig. Új ellenırzı könyvet csak az osztályfınök írásbeli engedélyével lehet igényelni, és a Pénztárban lehet megvásárolni. 7) Megtartani az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola szabályzatainak elıírásait, 8) Közremőködjön saját környezetének és az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, ırizze meg, ill. az elıírásoknak megfelelıen kezelje a rábízott és az oktatás során használt eszközöket. Óvja meg az iskola épületét, felszereléseit, ne szemeteljen, és ne firkáljon (pad, fal, szék, bútorok, kiosztott taneszközöket,stb.) Gondatlan és szándékos károkozás esetén a kárt vagy maga a tanuló szüntesse meg (takarítás), vagy a szülı vállaljon érte anyagi felelısséget, és térítse meg az iskolának. 9) Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentse az iskola bármelyik dolgozójának, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztetı állapotot, tevékenységet, ill. balesetet észlelt, továbbá ha megsérült. Ezeket a védı-óvó elıírásokat mindenkinek kötelessége betartani a tanév elején ismertetett munka- és balesetvédelmi, tőzvédelmi szabályok, elıírások alapján. 10) Hetesi feladatait ellássa, segítsen a szaktanárnak az órák elıkészítésében (eszközök bevitele), ellenırizze az osztálylétszámot, a táblát tisztán tartsa, krétát készítsen elı az órai munkához, a szünetben a tantermet kiszellıztesse. Amennyiben az órát tartó tanár becsengetés után 5 perccel nem jelenik meg, köteles jelenteni az igazgatónak, igazgatóhelyettesnek. 11) Jelzı csengetéskor az órarendnek megfelelıen a tanteremben fegyelmezetten, felszereléseket elıkészítve kell készülni a tanórára. 12) Tanítási órák után a legrövidebb idın belül köteles elhagyni az iskola területét (bejáró tanulóknál közlekedési eszköz indulásától függıen), kivéve, ha az iskolában mőködı étteremben ebédel, ha házi vagy szorgalmi feladata elkészítéséhez a könyvtár igénybevétele ill. ha bármelyik szaktanárral egyéb foglalkozásokon vesz részt. 5

6 2.1. A tanuló jogai és gyakorlásuk módja 1) Intézményünkben a tanulókat biztonságban és egészséges környezetben neveljük - oktatjuk, a tanulmányi rendet életkoruknak és fejlettségüknek megfelelıen alakítjuk ki. 2) Nkt. 45 (3). alapján A tankötelezettség a tanuló 16. életévének betöltéséig tart szeptember 1-tıl hatályos, melyhez egy átmenetei rendelkezés kapcsolódik - azoknál a tanulóknál, akik tanulmányaikat kilencedik évfolyamon 2011/2012. tanévben vagy azt megelızıen kezdték meg a tanuló tankötelezettsége annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. Nkt. 45 (3) bekezdés a sajátos nevelési igény esetén lehetıvé teszi, hogy a szakértıi bizottság 23 éves korig meghosszabbítsa a tankötelezettséget. Az átmeneti rendelkezés : Azon sajátos nevelési igényő tanulók tankötelezettsége, akik esetében a szakértıi és rehabilitációs bizottság Nkt. hatálybalépése elıtt a tankötelezettség 20. életévükig történı meghosszabbításáról döntött, annak a tanévnek végéig tart, amelyben a 20. életévüket betöltik 3) Kérelmére jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság elıtt adhat számot tudásáról. Az ilyen típusú kérelmét a tanulónak (szülıjének) írásban, a tanév illetve a félév vége elıtt legalább 30 nappal korábban kell benyújtania az iskola igazgatójához, aki továbbítja kérelmét az illetékes szervhez. 4) Kérheti átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési oktatási intézménybe. 5) A tanuló vallási, nemzeti, etnikai önazonosságát tiszteletben tartjuk, e jogait úgy gyakorolhatja, hogy az ne sértse mások jogainak gyakorlását. Az iskolában vallási, nemzeti, etnikai szóróanyagok, propaganda anyagok, propaganda tevékenység csak az igazgató engedélyével végezhetı. 6) Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat bármely kérdésben, tájékoztatást kérhet személyét, tanulmányait érintı ügyekben a házirend szabályai szerint. 7) A tanulónak joga van tanulni, a tanórákon részt venni, de magatartásával nem zavarhatja a tanítási óra menetét. 8) A sajátos nevelési igényő, a hátrányos helyzető, a magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdı, és a rászoruló tanulónak joga van részt venni a részükre szervezett fejlesztı foglalkozásokon. 9) A halmozottan hátrányos helyzető és a hátrányos helyzető tanulónak joga van részt venni az integrációs és képesség kibontakoztató foglalkozásokon. 6

7 10) Igénybe veheti az iskola tulajdonában, használatában lévı eszközöket, az iskolai létesítményeket (szertár, könyvtár, számítógépterem, tornaterem stb.) szorgalmi idıben - az egyes helyiségekre elıírt szabályok betartásával - az éves munkatervben meghatározott rend szerint. 11) Képességeinek, adottságainak, érdeklıdésének megfelelı oktató foglalkozásokba kapcsolódhat be (tanórán kívüli foglalkozás) (szakkör, mővészeti kör, énekkar, felvételi és érettségi elıkészítı, verseny felkészítı foglalkozás). A körök minimális indítási létszáma 10 fı, ennél kisebb létszámra az igazgató engedélyt adhat. A diákkörök létrehozására a szaktanár tesz javaslatot, a nevelıtestület egyetértésével, a fenntartó jóváhagyásával. A diákkörök mőködési rendjét a diákkör vezetı határozza meg. 12) Szaktanári javaslatra részt vehet a tanulmányi versenyeken, vetélkedıkön, sportversenyeken, stb. 13) Az iskola nem tudja biztosítani a szabad pedagógusválasztás lehetıségét. 14) A tanuló a beiratkozáskor a jelentkezésének megfelelıen ágazatot választ. (Kivéve a nyelvi elıkészítı osztályok) Az ágazat váltást írásbeli kérelem alapján az osztály- és csoportszervezési, illetve pedagógiai szempontok figyelembevételével az igazgató egy alkalommal engedélyezheti. 15) A tanuló tantárgyválasztása az iskola osztály- és csoportszervezési lehetıségeinek függvényében a nyelvi képzésben lehetséges. A választható nyelv: német és angol, spanyol. 16) Hozzájuthat a jogai gyakorlását segítı információkhoz. Az információszerzés forrásai: az DÖK érdekvédelmi felelıse osztályfınök ifjúságvédelmi felelıs igazgató, igazgatóhelyettes internet iskolarádió iskolaújság Az évi rendes diákközgyőlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetıje kezdeményezi. A rendkívüli diákközgyőlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetıje vagy az iskola igazgatója kezdeményezheti. A diákközgyőlés az iskolai diákönkormányzat döntése alapján küldöttközgyőlésként is megszervezhetı, amelyen részt vehetnek az osztályok küldöttei (két-két fı) és a diákkörök egy-egy képviselıje. 7

8 17) Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésrıl, az ıt nevelı és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, mőködésérıl, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintı kérdésekrıl, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetıihez, pedagógusaihoz, s arra legkésıbb a megkereséstıl számított tizenöt napon belül választ kapjon. 18) A véleménynyilvánítás osztályfınöki órán, igazgatói fogadóórán, iskolai közgyőlésen történhet. 19) Választó és választható a diákönkormányzatba, a törvényi feltételek szerint a diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletért. 20) Személyiségi jogait, emberi méltóságát ne érje sérelem. Védelmet kell kapnia a fizikai és lelki erıszakkal szemben. Testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek nem vethetı alá. 21) Jogai megsértése esetén eljárást indíthat. Érdeksérelem esetén elsı lépésben a szaktanárhoz és/vagy osztályfınökhöz, második lépésben az igazgatóhoz és/vagy igazgatóhelyetteshez fordulhat, majd igénybe veheti a köznevelési törvényben meghatározott jogorvoslati lehetıségeket. 22) Diákönkormányzat - a nevelıtestület véleményének kikérésével - dönt saját mőködésérıl, a diákönkormányzat mőködéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap idıpontjáról, programjáról, az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és mőködtetésérıl, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolarádió, iskolaújság, faliújság) tanulói vezetıjének megbízásáról. 23) - Az egy tanítás nélküli munkanap - a Diáknap - költségeit a diákmozgalom fedezi. 24) - Az iskolai média (iskolarádió, iskolaújság) mőködési rendjét az DÖK határozza meg - a nevelıtestület egyetértésével - minden év szeptemberében. 25) - A diáksport iskolai támogatása az éves jóváhagyott költségvetés szerint történik. Ez a támogatás kiegészülhet a patronáló tagok pénzbeli felajánlásaival. 26) A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanulói jogokat az elsı tanév megkezdésétıl gyakorolhatják (kivéve a nyári iskolai rendezvényeket, felkészítı foglalkozásokat, gólyatáborokat). 8

9 27) A tanulók és a szülık jogai nem csorbíthatják a tanárok általános emberi jogait, különös tekintettel a személyiségi jogokra, a jó hírnévhez való jogra. Ezen jogok megsértése esetén az intézmény vezetıje vizsgálatot kezdeményezhet. 3. Iskolai munkarend 3.1. Tanítási órák, óraközi szünetek a) A tanítás naponta 7 30 órakor kezdıdik. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdı idıpontjára nem érkezik meg a tanórára, késik, amit igazolnia kell a mulasztások igazolására vonatkozó szabályok szerint. A késést és annak idıtartamát a szaktanár bejegyzi az osztálynaplóba. Amennyiben a késések idıtartama eléri a 45 percet, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minısül, amit az osztályfınök jegyez be az osztálynaplóba az általa készített összesítés alapján. b) Az elkésı tanuló nem zárható ki a tanóráról. c) A tanulók 6 30 órától érkezhetnek az iskolába. Az elsı tanítási óra elıtt érkezı tanulók az erre kijelölt teremben gyülekezhetnek. (mf2). A tanulói felügyeletet a portás látja el. d) A kerékpárral érkezı tanulók, kerékpárjaikat csakis e célra kialakított tárolóban lezárva tarthatják. Az iskola ezen eszközök eltőnéséért felelısséget nem vállal. Az iskola tanulói tanítási órákra és egyéb rendezvényekre saját maguk által vezetett motorkerékpárokkal, személygépkocsikkal nem érkezhetnek. e) Minden tanuló az osztályban lévı fogasokon helyezheti el a kabátját. A tanterembıl távozáskor a tanulók minden holmijukat vigyék magukkal a foglalkozás helyére. Az ırizetlenül hagyott felszerelési- és értéktárgyakért, pénzért az iskola semmilyen felelısséget nem vállal. f) A tanítási óra kezdetét és végét csengetés jelzi. Az óra idıtartama 45 perc. A tanítási órák között szünetek vannak. A csengetés rendje és az óraközi szünetek: 1. óra óra óra óra óra óra óra óra Monostori telephelyre a csengetési rend: 1. óra 7:45-8:30 2. óra 8:35-9:20 3. óra

10 4. óra óra óra óra óra g) Az osztály a tanterembe belépı tanárokat felállva fogadja, s a hetesek jelentését így hallgatja végig. Az óra végén ugyancsak felállva búcsúznak a távozó tanártól. h) A tanítás befejezésekor az osztálytermükbıl távozó tanulók kötelesen a terem rendjét visszaállítani. i) Tanítási idı alatt az iskola épületét a tanuló csak az osztályfınök vagy az órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Az óraközi szünetekben a tanulók az iskola épületét nem hagyhatja el. j) Szaktanteremben csak tanár vezetésével tartózkodhatnak a tanulók, ezért ott, órakezdés elıtt a folyosón felsorakozva kell várni a tanárt. k) A tanórán kívüli foglalkozásokat tıl ig lehet szervezni, tanári felügyelet mellett. l) A tanulók heti váltásban - egy hétig két fı - hetesi teendıket látnak el. A hetes feladatai: Órák elıtt ügyel az osztály rendjére. Ha a becsengetés után 5 perccel a tanár nem jelenik meg az órán, errıl köteles az ügyeletes vezetıt tájékoztatni. Gondoskodik a tábla tisztántartásáról. Az óra kezdetekor jelentést tesz a tanárnak az osztály létszámáról, és a hiányzó tanulókról. Minden óraközi szünetben kiszellızteti a tantermet. Ügyel az osztályterem tisztaságára, különös gondossággal ellenırzi a tisztaságot a tanítás befejezése után. A rendetlenséget megszünteti vagy megszüntetteti. A tanítás után a tanteremben hagyott tárgyakat leadja a portára. Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következı tanuló lesz. A hetesek gondoskodnak arról, hogy a tantermet rendben hagyja ott a tanulócsoport. Feladataik elvégzését az utolsó órát tartó tanár ellenırzi. 4. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formája 1) A tanuló az emberi méltóság tiszteletben tartásával, annak megfelelı stílusban és hangnemben szabadon véleményt nyilváníthat az iskolával kapcsolatos kérdésekben. Személyét és tanulmányait illetıen kérdést intézhet az iskola vezetıihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, melyre 15 napon belül érdemi választ kell kapnia. A véleménynyilvánítás formáit részletesen az iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza. 10

11 2) A tanuló joga, hogy rendszeres tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintı kérdésekrıl, a nyilvánosságra hozható iskolai dokumentumokról, az iskola éves munkatervérıl, az iskola egészének életérıl, az aktuális eseményekrıl. Ennek módjai: a) az iskola honlapján mindig tájékozódhat az aktuális hírekrıl, feladatokról b) diákparlamenten, DÖK győléseken a DÖK patronáló tanára, illetve az igazgató tájékoztatása által, c) az osztályfınökök osztályfınöki órákon tájékoztatják a tanulókat az ıket érintı minden kérdésrıl, d) a szaktanár a tanulót annak egyéni haladásáról, fejlıdésérıl szóban és írásban tájékoztatja a szakórákon és egyéni megbeszélések formájában, e) az információ-áramlást elısegítheti az iskolarádió és az iskolaújság is. 5. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések A választható tantárgyakról az órát várhatóan tartó pedagógus nevének és a felkészítés szintjének megjelölésével az iskola minden évben március 15-éig tájékoztatót tesz közzé. A tanuló május 20-áig adhatja le tantárgyválasztási szándékát. Választását csak a szülı és a tanuló írásos kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel módosíthatja. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelezı tanórai foglalkozásra, akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelezı tanórai foglalkozás lenne. 6. Az osztályozó vizsga és a tanulmányok alatti más vizsgák szervezési rendje 6.1. Az osztályozó vizsgák iskolánkban A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: a) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, illetve év közben teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhetı (nem osztályozható), és a nevelıtestület engedélyezte az osztályozó vizsga letételét, b) ha a szakközépiskolai tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át, szakmai orientációs elméleti és gyakorlati tantárgyakból a 20%-át, szakképzı osztályokban a tanítási órák 20%-át meghaladta ill. év közben teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhetı, és a nevelıtestület engedélyezte az osztályozó vizsga letételét, c) magántanulói státusza miatt az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, d) ha a tanuló elırehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, a hatályos 11

12 jogszabályok figyelembe vételével e) másik iskolából való átvételnél az iskola igazgatója elıírja, f) amikor a tanuló saját kérésére (kiskorú tanuló esetén a szülı kérésére) független vizsgabizottság elıtt tesz vizsgát Az osztályozó vizsgák idıpontjai év végén nem osztályozható tanuló esetén augusztus második felében, félév, illetve év vége elıtti két hétben, egyéb esetben az igazgató által meghatározott idıpontig, az ısszel, tavasszal elırehozott érettségi vizsgát tevık számára augusztus második felében, ill. április elsı felében. írásbeli kiértesítés: A vizsga elıtt egy hónappal, kivétel az a) és b) pont esete, amikor hiányzástól függıen a vizsga elıtt 1 héttel is történhet a kiértesítés Követelmény: A Házirend mellékletében található, illetve az iskola honlapján is olvasható. A tanuló igény esetén a szaktanárral egyeztethet A tanulmányok alatt szervezett egyéb vizsgák ideje: javítóvizsgák idıpontja augusztus második fele, különbözeti vizsgák idıpontja egybe esik az osztályozó vizsgák idejével, de az igazgató a helyi tantervek alapján a munkaközösség javaslatára ettıl eltérı idıpontot is kijelölhet, az érettségi és az OKJ szerinti vizsgák, ill. a szakmánkénti szintvizsgák idıpontja a tanév rendjében, az EMMI által kijelölt idıhatárok között történik. 7. Alapvetı rendszabályok az iskolában való tartózkodás alatt és az iskolán kívüli rendezvényeken 7.1. Az iskolában és iskolán kívül kötelezı viselkedési szabályok betartása: - köszönés, üdvözlés, napszaknak megfelelıen, - mindenkor és mindenkivel a társalgás, kérés, véleménynyilvánítás csak udvarias, tisztelettudó hangnemben és stílusban történhet, - a mindennapokban az ıszinteség, a becsületesség irányítsa tetteinket, - a tanórán fegyelmezett magatartásával elısegíti a szaktanár munkáját, és ez által a tananyag elsajátítását maga és diáktársai számára, - a tanuló közbeszólásokkal, megjegyzésekkel nem zavarja az óra menetét, - nem lehet a tanítási órákon étkezni, továbbá tilos rágógumizni, - a tanuló a tantermet óra közben csak a szaktanár engedélyével hagyhatja el, - a tanteremben az osztály a tanárt és az esetleges látogatókat felállással üdvözli, és az óra befejezésekor hasonló módon köszön el, 12

13 - az iskola területén a diák a feltőnı, másokat sértı, intim megnyilvánulásokat mellızi, - elızékeny, segítıkész, közösségépítı hozzáállásával ideális osztályközösség kialakulásához járul hozzá, - az iskola jó hírnevét mindig és minden körülmények között megırzi. - Az iskolai hétköznapokban minden tanuló ápolt külsıvel, tiszta, rendes, közízlést nem sértı öltözékben jelenjen meg az iskolában. - A tanulók az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend elıírásait és annak megfelelıen viselkedni Iskolai ünnepélyeinken, vizsgákon való megjelenés - rendezvényeinken (évnyitó, évzáró, nemzeti ünnepeink, szalagtőzı, vizsgák) mindenkinek kötelezı ünnephez méltó öltözetben megjelenni és viselkedni. - lányok részére kötelezı a sötét szoknya/nadrág, zárt fehér blúz; - a fiúk részére sötét nadrág vagy öltöny, fehér ing Dohányzás tilalma az iskolában Iskolánknak a tanulók által is használt összes helyiségében, az iskola egész területén minden tanuló számára tilos a dohányzás. Ezen rendelkezés az iskola valamennyi dolgozójára is érvényes (Az évi XLII. törvény legújabb módosítása alapján). Az ÁNTSZ ellenırzése során a jogszabályban elıírt büntetést a dohányzó tanuló, illetve szülei fizetik. A jogszabály megsértése fegyelmi fokozatot is maga után von. Az iskola elıtti járdaszakaszon a felnıttoktatásban és felnıttképzésben részt vevık sem dohányozhatnak Tanulmányi munkához nem szükséges eszközök behozatalának tilalma Nem ajánlatos az iskolába azon dolgok, eszközök behozatala, amelyek nem szolgálják közvetlenül a nevelı-oktató munkát. Esetleges behozataluk esetén, ha az eltőnik, vagy meghibásodik, az iskola értük felelısséget nem vállal (nagy értékő mobil telefonok, minden elektronikai eszköz, arany ékszerek, nagy összegő készpénz, stb.). Amennyiben a behozott eszközökkel a tanuló az órát zavarja, akkor megsérti az iskola Házirendjét, és ez fegyelmi intézkedést von maga után Mobiltelefonok és közösségi portálok használatára vonatkozó szabályok - Két fontos szempontot vettünk figyelembe a szabály megalkotásában: - a gyerek-szülı kapcsolatot az iskolának biztosítani kell az iskolában töltött idı alatt is. A szülı sürgıs esetekben gyermeke, vagy annak osztályfınöke számára a titkárságon telefonos üzenetet hagyhat, - az iskolában folyó pedagógiai munkához nyugodt körülmények szükségesek, ezért a tanítási órán való bárminemő mobiltelefon használat szigorúan tilos, ezen szabály megszegése esetén a telefonkészüléket a szaktanár elveszi, ha a tanuló nem hajlandó átadni, akkor fegyelmi eljárást von maga után; 13

14 - a telefont az osztályfınök az iskolában a szülınek/gondviselınek adja át, elızetes egyeztetés alapján - a tanítási óra alatt a mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban a táskában kell tárolni - az elektronikus eszközöket iskolában tölteni tilos - Ha a tanuló Interneten (közösségi portálok) bármilyen formában az iskolára, annak dolgozóira, diáktársaira vonatkozóan megalázó, fenyegetı, obszcén megjegyzéseket tesz, úgy fegyelmi eljárás folytatható le ellene. Személyiségi jogok védelme érdekében tilos a tanár, vagy diáktárs engedélye nélkül róla hang- vagy képfelvételt készíteni, és/vagy azt engedély nélkül nyilvánosságra hozni. 8. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó elıírások, fegyelmezı intézkedések 1) Tanítási órákról vagy egyéb iskolai foglalkozásokról csak elızetes kérelem alapján lehet távol maradni. Távolmaradást indokolt esetben engedélyezhet: a) a szaktanár és a szakoktató saját órájáról b) az osztályfınök összesen 2 napról c) az igazgató 3 vagy több napról, elızetesen kikérve az osztályfınök véleményét. 2) Betegség okozta mulasztáskor a hiányzás elsı napján a szülık kötelessége, hogy telefonon vagy személyesen értesítsék az osztályfınököt a távolmaradás okáról és annak várható idıtartamáról. 3) Betegség esetén a tanuló köteles hiányzását orvosi igazolással - az ellenırzıjében -igazolni a mulasztást követı elsı osztályfınöki órán, de legkésıbb a hiányzást követı hónap 8. napjáig. a) Szakképzı osztályba járó tanulónál, ha a diák tanulószerzıdéssel külsı gyakorlati helyen teljesíti az elıírt gyakorlatot, akkor csak táppénzes papírt fogadhat el az osztályfınök. b) Ha a tanuló az iskolai tanmőhelyben van szakmai gyakorlaton, akkor elegendı az ellenırzıbe beírt háziorvosi vagy szakorvosi igazolás. Szakképzı osztályban gyakorlati oktatásról való hiányzáskor az igazolást a szakoktatónak is be kell bemutatni. Rendkívüli esemény esetén az igazolás idıbeli késéssel is elfogadható, melyet a nevelési igazgató helyettes a körülmények tisztázása után elfogadhat, vagy elutasíthat. 4) A szülı tanévenként 3 napot (vagy alkalmat) igazolhat családi okok miatt, de ezt köteles elızetesen -ellenırzıbe beírva, vagy telefonon jelezni az osztályfınöknek. 5) Aki mulasztás esetén nem az elıírásoknak megfelelıen jár el, hiányzása igazolatlannak minısül. Az igazolatlan mulasztásnak fegyelmi következménye van. 14

15 6) Az osztályfınök köteles a szülıt (ellenırzın keresztül), kollégista gyermek esetén a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló elsı igazolatlan mulasztásakor. Az iskola pedig köteles a szülınek és a Gyermekjóléti Szolgálatnak is értesítést küldeni, ha a kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 10 órát. Az értesítésben az iskola felhívja a szülı figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 30 órát, az iskola levél útján a Gyermekjóléti Szolgálat közremőködését igénybe véve keresi meg a szülıt. 50 igazolatlan óra esetén pedig az igazgató haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt és a Kormányhivatalt. 7) A 20/2012. EMMI rendelet alapján, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át, szakképzésnél 20%-át (és ugyanez vonatkozik a szakmai orientációs gyakorlatra és elméletre is) és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhetı, a tanítási év végén nem osztályozható kivéve, ha a nevelıtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelıtestület 20 igazolatlan óra esetén az osztályozó vizsga letételét megtagadhatja. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja, vagy folytatni köteles. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az elsı félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt értékelhetı, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. A nem tanköteles korú tanulók az iskola igazgatójának tanévismétlési kérelmet kötelesek benyújtani (évismétlési szándékuk esetén), melyet mérlegelés után az iskola igazgatója engedélyezhet, vagy megtagad. Tanköteles tanuló esetén a szülınek kell kérnie az évismétlést gyermeke számára. 8) A Házirendben foglaltak megsértése fegyelmezı, ill. fegyelmi intézkedést von maga után. A büntetések etikai elvei: A tanulót hibáira többször figyelmeztetni kell, ugyanaz a büntetési fokozat (szaktanári figyelmeztetés) akár többször is adható, ami a következı fegyelmi fokozatot vonja maga után. A büntetésnél be kell tartani a fokozatosság elvét. A büntetés mindenkor legyen arányban az elkövetett vétség súlyosságával. Az iskolai büntetés nevelı szándékú és nem a megtorlás eszköze, és semmiképpen sem lehet megalázó. 9) Az igazolatlan hiányzások következményei: Az igazolatlan késések idıtartamát az osztályfınök összegzi a naplóban. Az igazolatlan mulasztások következményei, annak kihatása a magatartás minısítésére: Nem kaphat példás magatartást az, akinek igazolatlan órája van. 1-3 igazolatlan óra: osztályfınöki figyelmeztetés szóban 15

16 maximum jó magatartás 4-7 igazolatlan óra: osztályfınöki figyelmeztetés írásban maximum változó magatartás 8-12 igazolatlan óra: osztályfınöki intés maximum változó magatartás igazolatlan óra: igazgatói figyelmeztetés rossz magatartás igazolatlan óra: igazgatói intı rossz magatartás 31 igazolatlan óra fölött: nem tanköteles tanuló esetén 2 értesítés és következmények megjelölése után megszőnik a tanulói jogviszony. Tanköteles tanuló esetén 50 óra igazolatlan esetén elıször fegyelmi eljárást megelızı egyeztetı eljárás majd fegyelmi eljárás kezdıdik (20/2012. EMMI rendelet 53. ). 10) Fegyelmi büntetés Ha a tanuló kötelességeit megszegi, több alkalommal és súlyosan megsérti a Házirendben foglaltakat, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthetı. Formái: a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, f) kizárás az iskolából Tanköteles tanuló kizárásakor a szülı köteles új intézményt keresni gyermekének, ha ezt 15 napon belül nem tudja teljesíteni, a Kormányhivatal 7 napon belül jelöl ki számára másik iskolát. 9. Az iskola helyiségeinek és területének használata a) Az iskola nyitvatartási rendje:, Munkanapokon óráig. Hétvégén és munkaszüneti napokon zárva. İszi, téli, tavaszi, nyári szünetekben 7 00 órától óráig. b) A diákönkormányzat feladatainak ellátásához az iskola létesítményeit térítésmentesen használhatja, amennyiben az, az iskola mőködését nem zavarja. c) Az iskola területét, helyiségeit, eszközeit a tanulók és dolgozók a tanítási idın kívül is használhatják. Ezek használatának elsıdleges célja az oktatás hatékonyságának elısegítése, ezért használatuknál elsıbbséget élvez az oktatási tevékenység. Tanítási idın kívüli használatnál az elsıbbségi sorrend a következı: tanulmányi célú igénybevétel, saját tanuló, dolgozó általi igénybevétel, külsı használók általi igénybevétel. 16

17 Az iskola számítástechnika termeit és egyéb szaktantermeit, valamint a tornatermet csak tanári felügyelet mellett lehet használni. A használat idejérıl és módjáról az éves munkaterv rendelkezik. d) Az iskolában a tanulók a liftet csak indokolt esetben tanári felügyelet mellett használhatják. e) Az iskola létesítményei hasznosításából eredı bevételek felhasználásáról - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - az iskolavezetés dönt. f) A létesítmény - használattal kapcsolatos munkavédelmi, tőzvédelmi, baleset megelızési szabályok az SZMSZ megfelelı szabályzatai. 10. Elektronikus napló használatának rendje Iskolánkban a tanórákkal, tanulókkal kapcsolatos adminisztráció elektronikus napló segítségével történik. A napló vezetésével és interneten történı elérhetıvé tételével az a szándékunk, hogy naprakészen tájékoztatni tudjuk a szülıket/gondviselıket. Ezen internetes felületen keresztül elérhetık az iskola, az osztályfınökök és a szaktanárok üzenetei. Megtekinthetık a tanulók érdemjegyei, hiányzásai, figyelmeztetései, dicséretei is. A rendszer segítségével elektronikus levelet írhatnak a szaktanárok és az osztályfınökök a szülıknek/gondviselıknek és visszafelé egyaránt. A belépéshez szükséges kódot iskolánk minden tanév elején a szülık/gondviselık rendelkezésére bocsátja, elvesztés esetén új belépı kódot adunk. A rendszer napi használatát elvárjuk minden iskolánkban tanító pedagógustól, szeretnénk, ha a szülık/gondviselık is rendszeresen tájékozódnának a rendszeren keresztül gyermekük elımenetelérıl. Az elektronikus napló iskolánk honlapjáról () érhetı el. Amennyiben a szülınek/gondviselınek nincs internetes lehetısége az elektronikus napló megtekintéséhez, úgy iskolánk a hét minden napján, óráig (kivéve pénteken 15 16:30 ig) biztosítja az iskola székhelyén a naplóhoz való hozzáférést a titkárságon. 11. Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok köre - tanórai foglalkozás - egyéb tanórán kívüli foglalkozások (tehetséggondozás, szakkör, diáknap, versenyek, iskolai sportkörök, stb.) - a heti kötelezı idıkeret terhére felzárkóztató foglalkozás, tanulási nehézséggel küzdık és az SNI-s gyermekek számára - elsı szakképesítésre való felkészítés, és a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha - tanulmányok alatti vizsgák a szakképzı osztályokban: - szintvizsga - különbözeti vizsga - javítóvizsga 17

18 - pályaalkalmassági vizsgálat - egészségügyi alkalmassági vizsgálat - elsı szakmai vizsga (tanulói jogviszony alatt) - pótló szakmai vizsga (tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén) - szakmai javítóvizsga (elsı alkalommal) - érettségi vizsga (tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig) - az adott vizsgatárgyból az elsı javító- és pótló érettségi vizsga (az érettségi bizonyítvány megszerzése elıtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi esetén) - tanulmányok alatti vizsga (osztályozó-, javító-, pótló, különbözeti és egyéb vizsgák, kivétel a független vizsgabizottság elıtt letett vizsga) - tanári felügyelet (iskolában való jogszerő benntartózkodás ideje alatt) - kötelezı rendszeres egészségügyi felügyelet - az intézmény létesítményeinek, és eszközeinek használata - sajátos nevelési igényő tanuló esetén az állapotának megfelelı köznevelési intézményi ellátás - Ingyenes tankönyvellátást a mindenkori érvényes jogszabályok alapján kérelmezhet a tanuló (kiskorú esetén a szülı). A kedvezményre az igényt igénylılapon lehet benyújtani. A jogosultságot a családi pótlék összegérıl és/ vagy a gyermekvédelmi támogatásról szóló igazolással kell alátámasztani. Az igénybejelentés határidejérıl az iskola köteles értesíteni minden tanulót, ill. szülıt az osztályfınökön keresztül, újonnan beiratkozóknál az igénylés a beiratkozás napján történik meg Térítési díj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások - tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal való megismétlése (nem tanköteles tanulónál) - független vizsgabizottság elıtt tett vizsga a Kormányhivatal szervezésében külön szülıi kérésre - érettségi vizsga esetén, érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszőnése után az adott vizsgatárgyból a második vagy további javító- és pótló érettségi vizsga (az érettségi bizonyítvány megszerzése elıtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi esetén) - szakmai vizsga esetén, tanulói jogviszony megszőnése után megkezdett szakmai vizsga, tanulói jogviszony megszőnése után megkezdett javító- és pótló vizsga valamint a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga Tandíj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások a) tanulmányi követelmény nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal való megismétlése (nem tanköteles tanulóknál), b) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit, 18

19 c) külföldi állampolgárságú tanuló esetén a nevelés-oktatás, szakképesítésre való felkészítés tandíjköteles, és a hozzájuk kapcsolódó vizsgákért is vizsgadíjat kell fizetni Térítési díj/ tandíj mértéke a) megállapítása és befizetése tanévenként az elıírásoknak (229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet 35. ) megfelelıen történik, b) tandíjat és a térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytıl függıen csökkenteni kell, c) az iskola igazgatója a fenntartó határozata alapján dönt a további térítésmentes ellátásról, térítési díj és a tandíj összegérıl és az adható kedvezményekrıl és a befizetés módjáról Visszafizetés a) Munkaruha: Idıarányos része, amennyiben a tanulóviszony a kihordási idı elıtt megszőnik b) Költségtérítéses képzésnél, ha saját hibájából szőnik meg a tanulóviszony, akkor nincs visszatérítés, ha nem saját hibájából, akkor idıarányosan történik A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei: A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítélésérıl, az iskola igazgatója az osztályfınök véleményének kikérése alapján dönt. A szociális támogatásoknál elınyt élvez az a tanuló: - akinek egyik vagy mindkét szülıje munkanélküli - akit az egyik szülı egyedül nevel, - akinél a család egy fıre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb munkabér 50 %-át, - és a fentiek mellett, ha magatartása és tanulmányi munkája ellen nincs kifogás 12. A tanuló által elıállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A köznevelési törvény elıírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérı megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elı a tanulói jogviszonyából eredı kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. 13. A tanulók jutalmazása a) Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 19

20 példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, versenyeken, vetélkedıkön, vagy elıadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megırzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti. b) Az iskolában tanév közben elismerésként a következı dicséretek adhatók: szaktanári dicséret, osztályfınöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelıtestületi dicséret. c) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedı munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelkedı szorgalomért, példamutató magatartásért és kiemelkedı szorgalomért sport teljesítményért vagy sporttevékenységért kulturális tevékenységért dicséretben részesíthetık. d) A tanuló bizonyítványába beírásra kerülı dicséretekrıl a nevelıtestület az osztályozó értekezleten dönt. e) Az egyes tanévek végén, valamint a több éven át kiemelkedı eredményt elért tanulók, illetve a tanulmányi versenyek helyezettjei Terplán Emlékérmet, oklevelet - amelyhez pénzjutalom is társulhat - és könyvjutalmat kaphatnak, melyet a ballagáson vagy tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége elıtt vehetnek át. f) A kiemelkedı eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. g) A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak odaítélésérıl az erre jogosult pedagógus, igazgató vagy nevelıtestület dönt. h) A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülı tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 14. Egyéb szabályok a) Szervezetre káros élvezeti cikket a tanuló nem fogyaszthat. A tilalom kiterjed a tanítási idı teljes tartamára, az iskola egész területére, valamint minden iskolai rendezvényre. b) A titkárságon és a gazdasági irodában a tanulók a szünetekben intézhetik hivatalos ügyeiket ellenırzı könyvük, ill. személyi vagy diákigazolványuk felmutatásával. 20

21 o A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben az iskolaorvos és iskolai védını biztosítja. c) Az iskolaorvosi rendelı Jászberény Monostori út 4. szám alatt mőködik. (Telephely) d) A gazdasági károkozás megelızése érdekében az iskola épületében belsı térfigyelı rendszer üzemel. e) A könyvtár nyitva tartását úgy kell megszervezni, hogy a tanulók és a pedagógusok azt minden tanítási napon igénybe tudják venni. A könyvtár szolgáltatásait a könyvtári órákon és rendezvényeken kívül a tanuló egyénileg is igénybe veheti a nyitvatartási idıben. A nyitvatartási idıt az éves munkaterv tartalmazza. Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönzött dokumentumot elveszíti, megrongálja, vagy határidıre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést fizet. Aki határidıre nem viszi vissza a dokumentumokat, azok ellen a könyvtáros fegyelmezı intézkedést kezdeményezhet.(2. számú melléklet) f) A tanulóknak a testnevelési órán az elıírt tornafelszerelésben kell megjelenniük. Mivel a tornaterembe tornacipı nélkül belépni tilos, tornaórára az állandó felmentetteknek is tornacipıt kell felvenniük. A testnevelési óra alól felmentést csak orvos adhat. Aki ilyen felmentéssel rendelkezik, annak csak tornacipıt kell felvennie. Egyéb esetben alkalmi felmentés egész óráról nincs, legfeljebb egyes gyakorlatok elvégzése alól. Az iskola fı épülete (Szabadság tér 1.) és a testnevelés óra helyszíne között a tanulók kötelesek a megadott útvonalon közlekedni. Megadott útvonal: Szabadság tér Lehel vezér tér Déryné utca Kıhíd Hatvani út Ferencesek tere Amennyiben a tanuló nem a megadott útvonalon közlekednek - 1. alkalommal osztályfınök figyelmeztetés, - 2. alkalommal igazgatói intés, - 3. alkalommal fegyelmi eljárás kezdeményezhetı. Az óra kezdetét jelzı sípszóig az öltözıben csendesen kell várakozni. A tornateremben tanári felügyelet nélkül tartózkodni tilos! Az óra befejezése után az osztály ismét az öltözıbe vonul. A tisztálkodás és a felöltözés után a helyiséget rendben, tisztán, szemétmentes állapotban, a villanyt lekapcsolva kell elhagyniuk. Mindezekért a hetes a felelıs. g) Az iskolába csak az iskolai oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközöket hozhatja magával a tanuló. Egészséget, közerkölcsöt, közérdeket sértı, győlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos az iskolába hozni. h) Rendkívüli esetben, ha nagyobb értékő tárgy (pl. hangszer, sportszer stb.) vagy nagyobb összeg van nála, azt az iskolába érkezéskor leadhatja az iskolatitkárnak. A leadott tárgyakat az iskola elhagyása elıtt átveheti. Az iskola csak a leadott tárgyakért vállal anyagi felelısséget. i) Az iskola területén tanítási idıben ( ) a közösségi portálok használata tilos. 21

22 j) A tanulótársak és felnıtt dolgozók törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket ill. hangfelvételeket a diák nem készíthet, hagyományos vagy digitális fényképezıgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet. Ellenkezı esetben ezek a készülékek kikapcsolt állapotban zárt, lepecsételt borítékba kerülnek, melyet a tanuló szülıje vehet át az iskolában. k) A tanuló a tanórán csak a szaktanár által engedélyezett eszközöket használhatja. l) Egy tanítási napon egyetlen osztály sem kötelezhetı három dolgozatnál több megírására. Dolgozatnak minısül a témazáró dolgozat. A pedagógus dolgozatírási szándékát köteles a tanulókkal közölni. Az osztály diákképviselıje köteles a szaktanárnak jelenteni, ha az adott napra már más dolgozatot is kitőztek. A megírt dolgozatot a tanár a megírástól számított 15 munkanapon belül köteles kijavítani. Addig új dolgozatot nem írathat, míg az elızı dolgozatot nem értékelte. A tanár köteles lehetıvé tenni, hogy a szülı is megtekinthesse a kijavított dolgozatokat. m) A magatartás és szorgalom érdemjegyeit az osztályozó konferenciákon az osztályfınök javaslatainak figyelembe vételével, az osztályban tanító tanárok határozzák meg. Alapelvek: az a tanuló, aki egy tárgyból elégtelen osztályzatot kapott félévi vagy év végi bizonyítványába legfeljebb változó, akinek van elégséges minısítése, legfeljebb jó szorgalmú lehet. n) Az osztálykirándulás idıpontjai az alábbiak lehetnek: tanítási szünetek, az érettségi írásbeli idıszaknak meghatározott napjai, a tanítás nélküli munkanapok. o) Szakmai kirándulás egyéni elbírálás alapján igazgatói engedéllyel tanítási napra is szervezhetı. p) A nyelvvizsgára való felkészüléshez a nyelvvizsgát megelızı tanítási napot a tanuló kérelmére igazolt mulasztásnak kell tekinteni. Ezt a tanuló határozza meg, hogy melyik nyelvvizsga rész elıtt veszi igénybe. q) Az iskola tanulói a nyári szünidı kivételével munkát nem vállalhatnak. r) A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás biztosítására az iskola könyvtárában rendelkezésre álló tankönyveket tartós használatba kaphatja a tanuló. A tankönyv igénybevételérıl írásbeli kérelem alapján az intézmény igazgatója dönt. s) Az iskola telephelyére (Jászberény Monostori út 4) szervezett buszjárat közlekedik. A busz 7 30 perckor indul és a tanítási idıhöz igazodva indul vissza. A buszon a felügyeletet a buszon utazó tanár látja el. Abban az esetben, ha a tanuló a buszjáratot lekési egyénileg kell megoldania a kiutazást. t) Három igazolatlan késés után osztályfınöki figyelmeztetés jár. 15. A tanulók kötelessége rendkívüli esemény, tőz- és bombariadó esetén Rendkívüli események (baleset, tőz- és bombariadó, természeti katasztrófa) esetén a szükséges intézkedéseket az iskola balesetvédelmi, illetve tőzvédelmi elıírásai szerint kell elvégezni. 22

23 Tőz- és bombariadó esetén a tanulók feladatai: A tőz- és bombariadó (szaggatott, riasztó csengetés) jelzésének észlelése után az értékeiket magukhoz veszik (igazolvány, pénz, esetleges felsıruházat), ezután az osztályban órát tartó tanár felügyelete mellett, a legrövidebb idın belül fegyelmezetten elhagyják az iskola épületét, majd a tanár felügyelete mellett megvárják az iskola vezetıinek döntését a továbbiakról. A tanítási órák pótlásáról az iskola vezetıségének javaslata alapján a nevelıtestület és a diákönkormányzat együttesen dönt. 16. Záró rendelkezések a) Az iskola házirendjét a könyvtárban, az iskola titkárságán és a tanári szobában kifüggesztve helyezzük el annak érdekében, hogy a szülık, a tanulók és az iskola dolgozói azt szabadon megtekinthessék. b) A házirendet a 9. évfolyam tanulóival az elsı tanítási napon, szüleikkel az elsı szülıi értekezleten ismerteti az osztályfınök. c) A házirendrıl a tanulók és szüleik részére az iskola igazgatója, helyettesei és az osztályfınökök kötelesek tájékoztatást adni. A Házirendrıl tájékoztatást kérni osztályfınöki órákon, ill. szülıi fogadóórákon és szülıi értekezleteken lehet. d) A házirend felülvizsgálatára, módosítására - a házirend megalkotásában törvény alapján hatáskörrel rendelkezıknek: az igazgatónak, a nevelıtestületnek, a szülıi munkaközösségnek, a diákönkormányzatnak - folyamatosan van lehetıségük, ugyanakkor szervezett és intézményes módon évente is sort kerítünk. e) A házirend március 31 ig hatályos, ekkor kell felülvizsgálni és a szükséges egyeztetéseket elvégezni. f) A házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. g) A házirendet a fenntartó általi jóváhagyását követı 5 napon belül az igazgató kihirdeti, ezzel egyidejőleg a korábbi házirend hatályát veszti. Jászberény, PH igazgató 23

24 1. számú melléklet: A számítástechnikai termek használata Az iskola Házirendjében meghatározott szabályokon túl a számítástechnika tantermekben és a számítógépekkel felszerelt tantermekben a számítástechnikai eszközök használatakor a következı rendszabályokat kell betartani: A számítógépeket kizárólag szaktanár engedélyével és felügyeletével lehet használni. A hálózat és az Internet használatakor a Netikett betartása mindenki számára kötelezı. A számítógépes rendszer épségének megırzése és a számítástechnika zavartalan oktatása érdekében tilos: a számítógéptermekben ételt, italt vagy rágót fogyasztani, egymásra és a gépekre veszélyes módon közlekedni, a számítógépeket és a hozzá csatlakozóeszközöket elmozdítani, emelgetni, forgatni, a csatlakozásokat megbontani, a kábelek kötéseit megváltoztatni, a gépeket szétszedni! a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program mőködési paramétereit, jellemzıit megváltoztatni: a számítógépeken található programokat letörölni, módosítani vagy elvinni a számítógépekre programokat másolni, a gépteremben a rendszergazda által nem telepített programokat használni mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni; nem saját jelszóval használni a rendszert. Ilyen esetben a felelısség a kölcsönadót" is terheli. bármilyen meghibásodás vagy rendellenes mőködés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt, rendszergazdát. 24

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

Házirend a Patakyban

Házirend a Patakyban - 1 - Házirend a Patakyban A házirend a tanulóifjúság életét, az iskola minden napi munkáját szabályozó dokumentum, melynek összeállítása az alábbi jogszabályokon alapul, közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008.

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 2 A házirend célja és feladata... 2 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 2 A házirend hatálya...

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend feladata, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyek közt az iskola tanulói tanulmányaikat folytathatják. Betartása az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak,

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE 2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja, eljárásrendje 4 A házirend hatálya 5 A házirend feladata 5 Tanulói jogok és

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár Katalin igazgató A Házirend

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Házirend 8100 Várpalota, Dankó u.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. HÁZIREND Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. Jelen házirend 2010. november 30-án lép hatályba, az eddigi házirendi

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben